The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College(1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jinpao Precision Industry Co.,ltd, 2021-11-01 05:01:25

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College(1)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College(1)

Jinpao Work Integrated Learning with

Buriram Technical College

ÃдºÑ »ÃСÒȹÕºѵÃÇªÔ Òª¾Õ ª้ѹÊÙ§ (»ÇÊ.)

ÊÒúѭ

˹ŒÒ

º·¹ํÒ
¤ํÒ‹ÍáÅйÂÔ ÒÁ
á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã×่ͧÁÍ× ¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)
á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã×่ͧÁÍ× ¡Å (·ÇÀÔ Ò¤Õ)
á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂÕ§Ò¹àªÍ่× Áâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ (·ÇÀÔ Ò¤Õ)
á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂÕ§Ò¹àª่Í× Áâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ (·ÇÀÔ Ò¤Õ)
Practice Release
Schedule (µÒÃÒ§½¡ƒ »¯ºÔ µÑ Ô§Ò¹)
¡ÒÃÇÑ´¼Å ASK ã¹âç§Ò¹
ËÁÇ´ÇÔªÒ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤ÃÍ×่ §ÁÍ× ¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)
á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹µÒÁËÅѡʵ٠à ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã่Í× §Á×Í¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)
ËÁÇ´ÇªÔ Ò ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂÕ§Ò¹àªÍ่× Áâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ (·ÇÔÀÒ¤Õ)
á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹µÒÁËÅѡʵ٠à ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª×Í่ Áâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ (·ÇÀÔ Ò¤Õ)
Job Opportunities in Jinpao
JINPAO Culture

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 2

º·¹Òํ

â¤Ã§¡ÒÃâçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹¨Ô¹»†ÒÇ (JINPAO-WiL) ÃѺÊÁѤùѡÈÖ¡ÉÒ »ÇÊ. /». µÃÕ ËÃ×Í
à·Õºà·Ò‹ ࢌÒÃNj Áâ¤Ã§¡ÒÃà¾่Í× á¡Œ»˜­ËҼʌ٠ํÒàè็ ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒÊNj ¹ãË­Á‹ Õ¤ÇÒÁÃٌáÅзѡÉз่ÕäÁ‹µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´áç§Ò¹ Á‹Ø§à»‡Òä»·Õ่¡ÒüÅÔµ ¡ํÒÅѧ¤¹ÃдѺª‹Ò§à·¤¹Ô¤áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ â´Â¡ÒþѲ¹ÒÃٻẺ¡ÒèѴ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·่ÕµŒÍ§ ÍÒÈѤÇÒÁËÇÁÁ×ͨҡʶҹ»ÃСͺ¡ÒÃáÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒ ·Õ่àÃÕÂ¡Ç‹Ò “âçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹”
à¾×่Íãˌ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ䴌ÁÕàÇÅÒàÃÕ¹ÃٌáÅÐŧÁ×Í·ํҧҹ㹵ํÒá˹‹§§Ò¹¨ÃÔ§ 䴌ÃѺ»ÃÐʺ¡Òó¨ÃÔ§ ¨Ö§¨ํÒ໚¹µŒÍ§¨Ñ´
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒõÅÍ´ËÅÑ¡Êٵà 1 »‚

µÅÍ´â¤Ã§¡ÒùѡÈÖ¡ÉÒ¨Ð䴌ÃѺ¡Òö‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃٌ¨Ò¡ 3 ʋǹ ¤×Í ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁÌٷҧ
à·¤¹Ô¤·่ÕµŒÍ§ãªŒã¹¡Ò÷ํÒ§Ò¹ ¤ÇÒÁÃٌ·ÄɮյÒÁËÅÑ¡Êٵà áÅФÇÒÁÌÙà¡่ÕÂǡѺ à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ
Ãкº¡ÒüÅÔµã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ «§่Ö ¶‹Ò·ʹâ´Â¹¡Ñ È¡Ö ÉÒ ».â· ·่ÕࢌÒËÇÁâ¤Ã§¡ÒÃà¾Í×่ ¶Í´¤ÇÒÁÌ٨ҡ§Ò¹··่Õ ํÒÁÒ
໚¹º·àÃÕ¹áÅÐÊ͹ãˌ¡Ñº ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »ÇÊ. /». µÃÕ à»š¹¤ÇÒÁÃٌ·่ÕäÁ‹ÊÒÁÒöËÒàÃÕ¹䴌ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áµ‹à»š¹
¤ÇÒÁÌٷ·Õ่ Òํ ãˌ ¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒà¢ÒŒ ã¨Ãкº¡ÒüÅÔµã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁʋ§¼Åãˌ»ÃÐÊÔ·¸ÀÔ Ò¾¡Ò÷ํÒ§Ò¹´Õ¢Ö้¹ ÊÒÁÒöà¾่ÔÁ
¼Å¼ÅÔµ (Productivity) ãËጠ¡‹Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃ䴌 ¡ÒÃàÃÂÕ ¹¡ÒÃÊ͹ã¹Ê‹Ç¹¹Õ้ ¨Ö§à¹Œ¹ “àÃÕ¹ã¹Ê่Ô§·Õ่·ํÒáÅзํÒ
ã¹Ê§่Ô ·Õà่ ÃÂÕ ¹” à¾ÃÒШзÒํ ã˹Œ Ñ¡È¡Ö ÉÒࢌÒã¨ä´Œ§‹Ò à¹่Í× §¨Ò¡ä´Œà˹็ ¢Í§¨Ã§Ô áÅÐ䴌ŧÁÍ× »¯ÔºµÑ ´Ô ŒÇµ¹àͧ

´Ñ§¹Ñ้¹ àÁ×่ͨº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ »ÇÊ. /». µÃÕ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ã͌ Á·Õ่¨Ð໚¹ª‹Ò§à·¤¹Ô¤ /
ÇÔÈǡôŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ·่ÕÁ¤Õ سÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁäٌ ÇÒÁÊÒÁÒö໚¹·่µÕ ͌ §¡Òâͧ¨¹Ô »Ò† Ç ¾ÃŒÍÁ »ÃÐʺ¡Òó·ํÒ§Ò¹
1 »‚ ÊÒÁÒöàÃÔ่Á·ํҧҹ䴌·Ñ¹·Õ ·Ñ้§¹Õ้ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒöàÅ×Í¡·่ըРÊÁѤçҹ㹵ํÒá˹‹§·่ÕÊÙ§¢้Ö¹ã¹Ê¶Ò¹
»ÃСͺ¡Òè¹Ô »†ÒÇ ËÃÍ× ÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹ÊÒ§ҹ·Õ่à¡่ÕÂÇ¢ŒÍ§ â´ÂäÁ‹Á¢Õ ͌ ¼¡Ù ÁÑ´¡ºÑ ʶҹ»ÃСͺ¡ÒèԹ»Ò† Ç

â¤Ã§¡Òù้ÕàËÁÒСѺ¹Ñ¡àÃÕ¹·่Õʹ㨡Ò÷ํÒ§Ò¹ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹ ÊÒÁÒö·ํÒ§Ò¹
ÃÐËÇҋ §àÃÕ¹䴌 áÅÐÊÒÁÒö㪌ªÕÇԵʋǹãË­‹ã¹âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ 1 »‚ «่Ö§ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§¨Ò¡ºŒÒ¹áÅÐ
¤Ãͺ¤ÃÑÇÁҾѡÍÒÈÑÂ㪌ªÕÇԵ͋Ùã¡ÅŒâç§Ò¹ ÁÕ ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒþѲ¹Òàʌ¹·Ò§ªÕÇÔµâ´ÂàÃ่ÔÁµŒ¹¨Ò¡§Ò¹ã¹
ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¼ŒÙ¨ºâ¤Ã§¡ÒùÕ้ ÊÒÁÒö¡ÅºÑ ÁÒ·ํÒ§Ò¹µ‹Í㹺ÃÉÔ ·Ñ ¨¹Ô »†ÒÇã¹Í¹Ò¤µ

àÃÂÕ ¹ã¹Ê§Ô่ ··Õ่ Òํ áÅзÒํ ã¹Ê§่Ô ·่àÕ ÃÂÕ ¹

Learn what you WorK&WorK what you Learn

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 3

¤ํÒÂ͋ áÅйÔÂÒÁ

â¤Ã§¡ÒÃâçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹ (JINPAO-WiL) ËÁÒ¶֧ â¤Ã§¡ÒäÇÒÁËÇÁÁ×ÍÃÐËÇҋ §Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡Òè¹Ô »Ò† Ç áÅÐ
ʶҹÈÖ¡ÉÒ «่Ö§ÁÕ·Ñ้§ã¹ÃдѺ »ÇÊ./». µÃÕ à¾่×ͨѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃٻẺâçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹ (Work-Integrated
Learning; WiL) ·่ÕÁ؋§à¹Œ¹¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁÃٌ ¡Òö‹Ò·ʹ ¡ÒÃ㪌¤ÇÒÁÃٌ¨Ò¡ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ«่֧໚¹¤ÇÒÁÌÙ
ÊÁÑÂãËÁ‹ ·ÒŒ ãËŒà¡´Ô ¤ÇÒÁàª่Í× Áâ§ÃÐËNjҧÀÒ¤ÍµØ ÊÒË¡ÃÃÁ¡ºÑ ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´ÂÁÕÃٻẺ¡ÒúÃËÔ Òà ¨Ñ´¡Òà ¼ÙŒÁÕ
ʋǹà¡Â่Õ Ç¢ŒÍ§ áÅÐÇÔ¸¡Õ ÒôํÒà¹Ô¹§Ò¹·Í่Õ Í¡áººâ´Â ÊÇ·¹.

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »ÇÊ./ ».µÃÕ ËÁÒ¶֧ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·่Õ¡ํÒÅѧÈÖ¡ÉÒÍ‹Ùã¹ÃдѺ»ÃСÒȹÕºѵÃÇÔªÒªÕ¾
ª¹้Ñ Ê§Ù »ÇÊ./ ».µÃÕ ·Á่Õ ÕµŒ¹Êѧ¡Ñ´à»š¹ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ /ÇÔ·ÂÒÅÂÑ à·¤¹Ô¤/ÍÒªÇÕ È¡Ö ÉÒ/à·¤â¹âÅÂÕ ·่Õä´·Œ Òํ ¤ÇÒÁËÇÁÁÍ×
¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃà¾×่ÍËÇÁ¡Ñ¹´ŒÒà¹Ô¹â¤Ã§¡Òà JINPAO-WiLâçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹ â´Â ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðŧ·ÐàºÕ¹
àÃÂÕ ¹ã¹ËÅÑ¡Êٵà »ÇÊ. ·ÊÕ่ Í´¤Å͌ §¡Ñº¡Ò÷Ҍ §Ò¹ áÅÐà¢ÒŒ »¯ÔºµÑ Ô§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒõÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·È่Õ Ö¡ÉÒ
ã¹ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã໚¹ÃÐÂÐ 1 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà ËÁÒ¶֧ ¼ÙŒ·Õ่䴌ÃѺÁͺËÁÒÂãˌÃѺ¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡Òà JINPAO-WiLâçàÃÕ¹ã¹
âç§Ò¹à¾×่Í·ํÒ˹Ҍ ·Õã่ ¹¡ÒôÙáÅáÅкÃËÔ Òè´Ñ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÃNj Á¡ÑºË¹‹Ç§ҹ ͹่× æ ·่ÃÕ ‹ÇÁ´Òํ à¹¹Ô â¤Ã§¡ÒÃà¾่Í× ãˌà¡Ô´
¡¨Ô ¡ÃÃÁµÒÁá¼¹§Ò¹ ¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Å ¡ÒÃᡌ䢻˜­ËÒ áÅСÒûÃѺ»Ãا¡ÒôํÒà¹Ô¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ «Ö่§ã¹
Ãкº JINPAO-WiLä´¡Œ ํÒ˹´ ˹Ҍ ·á่Õ ÅеÒํ á˹§‹ ¢Í§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃänj ´Ñ§¹Õ้

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà ½˜›§Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒèԹ»†ÒÇ ËÁÒ¶֧ ºØ¤¤Å·่Õ䴌ÃѺÁͺËÁÒ ¨Ò¡Ê¶Ò¹
»ÃСͺ¡ÒÃãˌÃѺ¼Ô´ªÍºáÅл¯ÔºÑµÔ˹ŒÒ·่ռٌ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà «่Ö§¨Ð໚¹¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº½†Òµ‹Ò§æ ã¹Ê¶Ò¹
»ÃСͺ¡ÒÃà¾่Í× ãˌâ¤Ã§¡ÒÃÊÒÁÒö´Òํ à¹¹Ô ¡ÒÃ䴌µÒÁÇµÑ ¶»Ø ÃÐʧ¤ ·µÕ่ ้§Ñ änj

¼¨ÙŒ ´Ñ ¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà ¡Å؋Á¹Ñ¡È¡Ö ÉÒ »ÇÊ./». µÃÕ ËÁÒ¶§Ö ºØ¤¤Å·่Õä´ÃŒ ѺÁͺËÁÒÂãˌ ÃѺ¼Ô´ªÍºã¹
¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅСÒ÷Òํ §Ò¹¢Í§¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒ »ÇÊ./ ».µÃÕ ãËàŒ »š¹ä»µÒÁ á¼¹¡ÒôํÒà¹Ô¹§Ò¹ â´Â໚¹
¼»ŒÙ ÃÐÊÒ¹§Ò¹ËÅ¡Ñ ÃÐËÇҋ §Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃáÅÐÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ·Òํ §Ò¹ÃNj Á¡Ñº¼¨ŒÙ Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 4

ªÒ‹ §¡Åâç§Ò¹
(Machine Tool)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 5

á¼¹¡ÒÃàÃÂÕ ¹

Machining Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

Basic Learning Operate Operate Operation/Practice, Work Practice
Learning/Practice, Learning/Practice, professional skills and Project
-Machining professional skills professional skills -Lathe (CNC )
-Setup Sheet/JISIM *G#1: Lathe (CNC ) Projects
(Overview/ -Jig Fixture 1. 2 Axis 1. 2 Axis Realization
- Jinpao flow - Cutting Tool 2. Turn Mill 2. Turn Mill
--Learning - Origin/Set Zero CNC *G#2 Milling (CNC ) - Milling (CNC )
Simulation Control System 1. 3 Axis 1. 3 Axis
การสรา งคาํ สงั่ - Load-Upload 2. 5 Axis
- M Code Program 2. 5 Axis 3. Rotary
-Operation Panel 3. Rotary - Programming
- G Code -Offset Program 1. Solid Work
2. Solid Cam

STEP Process Period รหัสวชิ า หมวดวชิ า/ชือ่ วชิ า หนว ยกติ
Learning
30000-2003 กจิ กรรมองคการวชิ าชีพ 3 -
1 Basic Learning 1 Week 30102-5101 งานเคร่ืองมือกล 1 3
8 Months 30102-5102 งานเครอื่ งมือกล 2 3
2 2 Months 30102-5103 งานเคร่อื งมือกล 3 3
3 30102-5104 งานเคร่ืองมือกล 4 3
30102-5105 งานเคร่ืองมือกล 5 3
Operate 30102-5106 งานเคร่ืองมือกล 6 3
4 Learning 30102-8002 ฝก งาน 1 2
30102-8003 ฝก งาน 2 2
5 Project 30000-2004 กจิ กรรมองคการวชิ าชีพ 4 -
Learning 30102-8502 โครงงาน 1 2
30102-8503 โครงงาน 2 2

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 6

á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹

Bending Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5
Operate Learning Operate Learning &
Basic &Practice, professional Practice, professional Operate Learning & Work Practice and
Learning skills skills Practice, professional Project /Projects
Machining -Drawing -Manual bending skills
(Overview/ -สญั ลักษณง านพับขน้ึ รปู -Tooling ของงานพับ -Program Bend CAM Realization
Jinpao flow) -Type of -การเลือกแมพ มิ พใ ห โปรแกรม Robot CAM
Tool/Punch/DIE เหมาะสมกบั แบบพับ Teaching
-Basic bending -ปจ จยั ท่ีมีอทิ ธิพลตอ คา ยืด And Application on :
Manual bending -ลักษณะงานพบั ทไ่ี ม B2B Robotics
Tooling ของงานพับ แมนยาํ ทีม่ กั เกดิ ข้ึนบอ ยๆ Operation
การเลือกแมพ มิ พใ ห และวธิ กี ารแกปญหา (HG1003 +ATC)
เหมาะสมกบั แบบพับ - การบาํ รุงรกั ษาเครอื่ งจักร -Alarm of B2B and
-ชนิดของเคร่อื งพับ OCAP
-การตรวจสอบคุณภาพ
ช้นิ งาน

STEP Process Learning Period รหสั วชิ า หมวดวชิ า/ชอื่ วชิ า หนว ยกติ
1 Basic Learning 1 Week 30000-2003 กิจกรรมองคการวชิ าชีพ 3 -
2 30102-5101 งานเครอื่ งมือกล 1 3
3 30102-5102 งานเครื่องมือกล 2 3
30102-5103 งานเคร่ืองมือกล 3 3
Operate Learning 8 Months 30102-5104 งานเครอื่ งมือกล 4 3
4 30102-5105 งานเครอ่ื งมือกล 5 3
30102-5106 งานเคร่อื งมือกล 6 3
5 Project Learning 2 Months 30102-8002 ฝก งาน 1 2
30102-8003 ฝก งาน 2 2
30000-2004 กิจกรรมองคการวชิ าชพี 4 -
30102-8502 โครงงาน 1 2
30102-8503 โครงงาน 2 2

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 7

á¼¹¡ÒÃàÃÂÕ ¹

Stamping Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

Basic Operate Learning Operate Learning Operate Learning Work Practice and
Learning &Practice, &Practice, professional &Practice, Project /Projects
Overview professional skills skills professional skills
Jinpao Process 1. Basic of stamping 1. Basic of tooling 1. Robotic Realization
1.1 Spare part of 1.1 STC robotic
flow 1.1 Manual tooling (General Line)
Machinist Skill 1.2 Tooling Assembly
Workshop 1.3 Parts of tooling 2.2 ATC robotic
1.4 Maintenance of (Automotive Line)
1.2 Jinpao Drawing Tooling
& Application/JSIM 2. Setting tooling in
3. พ้ืนฐานชางแมพิมพ stamping process
3. Machine adjuster
3.1 Spare part ของ
แมพ มิ พ

3.2 Tooling
Assembly

STEP Process Learning Period รหสั วชิ า หมวดวชิ า/ชือ่ วชิ า หนว ยกติ
1 Basic Learning 1 Week 30000-2003 กจิ กรรมองคการวชิ าชพี 3 -
2 30102-5101 งานเครือ่ งมือกล 1 3
3 30102-5102 งานเครื่องมือกล 2 3
30102-5103 งานเคร่ืองมือกล 3 3
Operate Learning 8 Months 30102-5104 งานเครอ่ื งมือกล 4 3
4 30102-5105 งานเคร่อื งมือกล 5 3
30102-5106 งานเครื่องมือกล 6 3
5 Project Learning 2 Months 30102-8002 ฝกงาน 1 2
30102-8003 ฝกงาน 2 2
30000-2004 กิจกรรมองคการวชิ าชีพ 4 -
30102-8502 โครงงาน 1 2
30102-8503 โครงงาน 2 2

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 8

á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹

Wire cut Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

Basic Operate Learning Operate Learning Operate Learning Work Practice
Learning &Practice, &Practice, & Practice, and Project
Machining professional skills professional skills professional skills /Projects
(Overview/ 1. Basic of wire 1. Super drill 1 Master CAM Realization
Jinpao flow) cut 1.1 Drawing program
1.2 Setting
1.1 Material of 1.3 Operating 1.1 M-code
wire cut 2. Wire cut and 1.2 G-code
setting 2. Tooling
1.2 Drawing of 2.1 Drawing 2.1 Drawing of
wire cut 2.2 Setting mold
2.3 Operating 2.1 Assembly
1.3 Machining mold
of wire cut 2.2 Setting mold

1.4 CNC milling
and setting

STEP Process Learning Period รหสั วชิ า หมวดวชิ า/ชื่อวชิ า หนว ยกติ
1 Basic Learning 1 Week 30000-2003 กิจกรรมองคการวชิ าชีพ 3 -
2 30102-5101 งานเครือ่ งมือกล 1 3
3 30102-5102 งานเคร่อื งมือกล 2 3
30102-5103 งานเคร่ืองมือกล 3 3
Operate Learning 8 Months 30102-5104 งานเคร่อื งมือกล 4 3
4 30102-5105 งานเครือ่ งมือกล 5 3
30102-5106 งานเคร่ืองมือกล 6 3
5 Project Learning 2 Months 30102-8002 ฝกงาน 1 2
30102-8003 ฝกงาน 2 2
30000-2004 กจิ กรรมองคการวชิ าชพี 4 -
30102-8502 โครงงาน 1 2
30102-8503 โครงงาน 2 2

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 9

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚

ËÅ¡Ñ ÊٵûÃСÒȹÂÕ ºÑµÃÇÔªÒª¾Õ ªÑ้¹Ê§Ù (»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒ굯 ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¼ÅµÔ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã่Í× §Á×Í¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วิชา 30000-2003
ช่อื รายวชิ า กจิ กรรมองคกรวิชาชีพ 3 (Vocational Organization Activity 3)
จดุ ประสงค
1. เขา ใจเกย่ี วกับหลกั การและกระบวนการพัฒนาทกั ษะประสบการณวชิ าการและวชิ าชีพ เพ่ือพัฒนาตน องคก ร ชุมชนและสังคม
สมรรถนะ 2. วางแผน ดําเนินการ ตดิ ตามประเมินผล แกไ ขปญหาและพฒั นากิจกรรมองคการวชิ าชีพ
3. มเี จตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางาน
คาํ อธบิ ายรายวชิ า รว มกับผูอน่ื
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบขอบังคบั ขององคการวิชาชพี
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชพี ตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวตั ถปุ ระสงคข องกจิ กรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผนู าํ ผูตามในการจดั และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมนิ ผลและปรบั ปรุงการจัดและรว มกิจกรรมองคการวชิ าชพี
ปฏบิ ตั เิ ก่ยี วกับ กิจกรรมองคการวชิ าชพี กิจกรรมพฒั นาทกั ษะและประสบการณวชิ าการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน
และสงั คมการวางแผน ดาํ เนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและ
การเปนผนู าํ ผูตามตามระบอบประชาธปิ ไตยในการจดั และรว มกิจกรรมองคก ารวชิ าชีพ

รหสั วชิ า 30102-5101 - 30102-5106
ชอ่ื รายวิชา งานเครื่องมอื กล 1- 6
จดุ ประสงค
1. เขาใจหลกั การและกระบวนการปฏบิ ตั งิ านอาชพี ทางดา นงานเครื่องมอื กล
สมรรถนะ 2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค
ทางดา นงานเครอื่ งมอื กลในสถานประกอบการตามภาระงานทรี่ ับผิดชอบ
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินัยตรงตอเวลา ขยัน ซื่อสัตย
อดทน และสามารถทํางานรว มกับผอู นื่
1. แสดงความรเู ก่ียวกบั หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางดา นงานเคร่อื งมือกล
2. เตรียมความพรอมสว นบุคคลในการปฏบิ ตั ิงานอาชพี ตามขอ กาํ หนด
3. วางแผน เตรยี มการดําเนนิ งานทางดานงานเคร่ืองมอื กลตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางดา นงานเครื่องมือกลตามหลักการกระบวนการและภาระงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
5. บันทกึ สรุป รายงานประสบการณแ ละผลการปฏบิ ตั งิ านตามหลักการ
ศกึ ษาและปฏบิ ัตเิ กยี่ วกบั งานอาชพี ระดบั เทคนคิ ทางดา นงานเคร่อื งมอื กลในสถานประกอบการการเตรยี ม ความพรอ มสวนบุคคล การ
วิเคราะหงานการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการ ดําเนินงาน การบันทึก สรุป จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏิบตั งิ านอาชพี (ใหส ถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวเิ คราะหง าน ลักษณะงานสมรรถนะท่ตี องการและเวลาทีใ่ ช
ฝก เพอื่ จัดทํารายละเอยี ดของรายวิชาวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝ กอาชีพรวมทั้งแนวทางการวดั และประเมนิ ผลใหสอดคลอ งกบั
สมรรถนะวชิ าชพี สาขางาน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 10

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ (µÍ‹ )

ËÅѡʵ٠ûÃСÒȹÕºµÑ ÃÇÔªÒª¾Õ ªÑ้¹ÊÙ§ (»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒ굯 ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã×Í่ §Á×Í¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วชิ า 30102-8002
ชอ่ื รายวชิ า ฝก งาน 1 (Work Practice 1)
จดุ ประสงค
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
สมรรถนะ 2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ มีทักษะและ
ประสบการณ นาํ ไปประยกุ ตใ ชใ นการปฏิบตั งิ านอาชพี ระดับเทคนิค
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มเี จตคติท่ดี ตี อ การปฏบิ ตั งิ านอาชพี และมีกจิ นิสยั ในการทาํ งานดว ยความรับผิดชอบ มวี นิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค
ขยัน อดทนและสามารถทํางานรว มกับผูอ่นี
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครอ่ื งมอื อุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏบิ ัติงานอาชพี ตามขนั้ ตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อิสระหรือแหลงวทิ ยาการกาํ หนด
3. พัฒนาการทาํ งานทีป่ ฏบิ ตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อสิ ระหรอื แหลงวทิ ยาการ
4. บนั ทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหลงวิทยาการ
ตอเนื่องไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รว มกันของผูรับผดิ ชอบการฝ กงานในสาขาวิชานน้ั ๆ บนั ทึกและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตลอดระยะเวลาการฝก งาน

รหสั วิชา 30102-8003
ชอ่ื รายวิชา ฝก งาน 2 (Work Practice 2)
จดุ ประสงค
1. เขา ใจขนั้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ านอาชพี อยา งเปนระบบ
สมรรถนะ 2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ มีทักษะและ
ประสบการณ นาํ ไปประยกุ ตใชในการปฏิบัติงานอาชพี ระดับเทคนิค
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มเี จตคติทีด่ ตี อการปฏิบตั ิงานอาชพี และมีกจิ นสิ ยั ในการทํางานดวยความรับผดิ ชอบ มวี นิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคดิ สรา งสรรค
ขยัน อดทนและสามารถทํางานรว มกับผอู นี่
1. เตรยี มความพรอมของรางกายและเคร่อื งมืออปุ กรณต ามลักษณะงาน
2. ปฏบิ ัตงิ านอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการทีส่ ถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อิสระหรอื แหลงวทิ ยาการกําหนด
3. พัฒนาการทาํ งานท่ีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อิสระหรือแหลง วทิ ยาการ
4. บันทกึ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหลงวิทยาการ
ตอเนื่องไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกนั ของผรู ับผดิ ชอบการฝกงานในสาขาวิชาน้นั ๆ บนั ทกึ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน (ผูเ รียนสามารถ
ปฏบิ ตั งิ านใหมหรืองานทต่ี อเนอ่ื งจากรายวิชา 30102-8002ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อิสระหรือแหลงวิทยาการแหง
เดิม หรือแหง ใหม)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 11

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ (µÍ‹ )

ËÅ¡Ñ ÊٵûÃСÒȹÕºµÑ ÃÇÔªÒª¾Õ ªÑ้¹Ê§Ù (»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¼ÅµÔ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤ÃÍ×่ §ÁÍ× ¡Å (·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วชิ า 30000-2004
ช่อื รายวชิ า กจิ กรรมองคกรวชิ าชพี 4 (Vocational Organization Activity 4)
จดุ ประสงค
1. เขาใจเกีย่ วกบั หลกั การและกระบวนการพฒั นาทักษะประสบการณวชิ าการและวชิ าชีพ เพือ่ พัฒนาตน องคกร ชุมชนและสังคม
สมรรถนะ 2. วางแผน ดาํ เนนิ การ ติดตามประเมินผล แกไขปญ หาและพฒั นากจิ กรรมองคการวิชาชีพ
3. มเี จตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางาน
คาํ อธบิ ายรายวชิ า รวมกบั ผูอืน่
1. ปฏบิ ัตติ นตามระเบียบขอ บงั คับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดาํ เนินกจิ กรรมองคก ารวิชาชีพตามหลกั การ กระบวนการ ลกั ษณะและวตั ถุประสงคข องกจิ กรรม
3. ใชกระบวนการกลมุ และการเปน ผูนาํ ผตู ามในการจัดและรวมกจิ กรรมองคการวชิ าชีพ
4. ประเมนิ ผลและปรบั ปรุงการจัดและรว มกจิ กรรมองคก ารวชิ าชพี
ปฏิบัตเิ กีย่ วกับ กจิ กรรมองคการวชิ าชพี กิจกรรมพฒั นาทักษะและประสบการณว ชิ าการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน
และสงั คมการวางแผน ดาํ เนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและ
การเปนผูนําผตู ามตามระบอบประชาธปิ ไตยในการจัดและรว มกิจกรรมองคการวิชาชพี

รหสั วิชา 30102-8502
ช่อื รายวิชา โครงการ 1 (Project 1)
จดุ ประสงค
1. เขาใจหลกั การและขน้ั ตอนกระบวนการจัดทาํ โครงงานสรางและหรอื พฒั นางานอาชีพอยางเปนระบบ
สมรรถนะ 2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ดําเนินงาน แกไข
ปญหา ประเมนิ ผล ทาํ รายงานและนาํ เสนอผลงาน
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ความคดิ ริเริม่ สรางสรรค ขยนั อดทนและสามารถทาํ งานรว มกับผอู ื่น
1. แสดงความรเู กีย่ วกบั หลกั การและกระบวนการจดั ทาํ โครงงานสรางและหรือพฒั นางานอาชีพอยางเปน ระบบ
2. เขยี นโครงงาน สรางและหรอื พัฒนางานตามหลักการ
3. ดาํ เนนิ งานตามแผนงานโครงงานตามหลกั การและกระบวนการ
4. วเิ คราะหสรุป ประเมินผลการดําเนนิ งานโครงงานตามหลกั การ
5. รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านโครงงานตามรปู แบบ
6. นาํ เสนอผลงานดว ยรปู แบบวธิ ีการตา ง ๆ

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีÉสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาเพ่ือสรางและหรือ
พัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงงาน การศึกษาคนควา
ขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํา
รายงาน การนาํ เสนอผลงานโครงงาน โดยดาํ เนนิ การเปน รายบุคคลหรือกลมุ ตามลักษณะของงานใหแ ลว เสรจ็ ในระยะเวลาทีก่ าํ หนด

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 12

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ (µÍ‹ )

ËÅѡʵ٠ûÃСÒȹÕºµÑ ÃÇÔªÒª¾Õ ª้ѹʧ٠(»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒ굯 ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¼ÅµÔ ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã×่ͧÁÍ× ¡Å (·ÇÀÔ Ò¤Õ)

รหสั วิชา 30102-8502
ช่อื รายวิชา โครงการ 1 (Project 1)
จดุ ประสงค
1. เขาใจหลักการและขน้ั ตอนกระบวนการจัดทาํ โครงงานสรางและหรอื พฒั นางานอาชีพอยา งเปนระบบ
สมรรถนะ 2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ดําเนินงาน แกไข
ปญ หา ประเมนิ ผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ความคดิ ริเร่มิ สรา งสรรค ขยนั อดทนและสามารถทาํ งานรว มกับผูอ่ืน
1. แสดงความรูเกยี่ วกบั หลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสรา งและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน ระบบ
2. เขยี นโครงงาน สรา งและหรอื พัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหส รุป ประเมนิ ผลการดาํ เนนิ งานโครงงานตามหลกั การ
5. รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านโครงงานตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลงานดวยรูปแบบวิธกี ารตา ง ๆ

ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพ่ือสรางและหรือ
พัฒนางานดว ยกระบวนการทดลอง สาํ รวจ ประดิษฐค ดิ คน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงงาน การศึกษาคนควา
ขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํา
รายงาน การนาํ เสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด
(ผูเรยี นสามารถจัดทาํ โครงงานสรา งและหรือพัฒนางานทีต่ อ เนื่องจากรายวชิ า 30102-8502 หรอื เปนโครงงานใหม)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 13

ªÒ‹ §àªÍ่× ÁâÅËÐ
(Welding)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 14

á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹

Welding Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

Basic Operate Learning Operate Learning &Practice, Operate Learning & Project
Learning &Practice, professional skills Practice, professional Learning
Machining professional skills 1. Tooling and operating of skills Work Practice
(Overview/ 1. Basic of welding welding 1. Robot welding and Project
Jinpao flow) 1.1 Drawing 2. Manual welding 1.1 Drawing of Robot
1.2 Material 2.1 Drawing of manual welding
(Al/Steel/SUS) welding 1.2 Operating of
1.3 Method of 2.2 Operating of manual Robot welding
welding (TIG/MIG) welding
1.4 ทา เช่ือม(PB/PA) 2.3 TAKT - Control robot
1.5 ISO /AWS 2.4 การเดินแนวเช่อื ม/การ - Using robot (การ
Standard ปอ นลวดเชื่อม เดนิ แนวเช่อื ม)
1.6 Defective in 2.5 Material of manual - Teach robot
welding process welding(Al/Steel/SUS) 1.3 Material of robot
2.6 Checking and testing of welding(Al/Steel/SUS)
manual welding 1.4 Checking and
(Al/Steel/SUS)-QC testing of robot
welding(Al/Steel/SUS)

STEP Process Learning Period รหสั วิชา หมวดวิชา/ชอ่ื วชิ า หนว ยกติ
30000-2004 กิจกรรมองคก ารวิชาชีพ4 -
1 Basic Learning 1 Week 30103-2201 งานเทคโนโลยีงานเชอ่ื มงานผลติ ภัณฑโ ลหะ 3
30103-2103 งานตรวจสอบงานเช่อื มโดยไมท าํ ลาย 3
2 30103-5301 งานเทคโนโลยีงานเชือ่ มโครงสรา งโลหะ1 3
3 30103-5302 งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรา งโลหะ 2 3
4 Operate 8 Months 30103-5303 งานเทคโนโลยงี านเชอื่ มโครงสรา งโลหะ 3 3
Learning 30103-5304 งานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรา งโลหะ4 3
30103-8001 ฝก งาน 4
5 Project Learning 2 Months 30000-2006 กิจกรรมทีส่ ถานประกอบการจดั -

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 15

á¼¹¡ÒÃàÃÕ¹

Spot Welding Learning Program Course Outline (10 Months)

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

Basic Operate Learning OP- rpaecrtaictee, Lperoarfnesinsgio&nal Operate Learning & Project
Learning & Practice, Practice, professional Learning
Machining professional skills skills skills Work Practice
(Overview/ 1. Basic Spot 1. Spot welding and Project
Jinpao flow) Welding/Jsim 1. Drawing in spot 1.1 Material and
2. Type of Material process Thickness
1.1 Making/Laser mark 1.2 Drawing
and Thickness 1.2 Stud 1.3 Type of spot welding
3. Parameter 2. Basic operating of spot machine
4. Peel of Test welding process 1.4 Method of using with
5. Nugget Size 2.1 Part spot welding machine
6. Defective 2.2 Type of machine 2. Parameter setting
7. Dairy check 2.3 Setting machine 3. Weld checker setting
(Making/Laser mark/Stud) 4. Setting table to spot
2.4 Operating with 5. Checking / Peel of Test
Making/Laser mark/Stud
3. Checking/Testing

STEP Process Learning Period รหสั วิชา หมวดวิชา/ช่อื วชิ า หนวยกติ
1 Basic Learning 1 Week 30000-2004 กิจกรรมองคก ารวชิ าชีพ4 -
2 30103-2201 งานเทคโนโลยงี านเชื่อมงานผลติ ภัณฑโ ลหะ 3
3 Operate 8 Months 30103-2103 งานตรวจสอบงานเชอ่ื มโดยไมทาํ ลาย 3
4 Learning 30103-5301 งานเทคโนโลยงี านเช่ือมโครงสรา งโลหะ1 3
30103-5302 งานเทคโนโลยงี านเชอื่ มโครงสรา งโลหะ 2 3
5 Project Learning 2 Months 30103-5303 งานเทคโนโลยงี านเชื่อมโครงสรา งโลหะ 3 3
30103-5304 งานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรา งโลหะ4 3
30103-8001 ฝกงาน 4
30000-2006 กิจกรรมทส่ี ถานประกอบการจัด -

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 16

á¼¹¡Òýƒ¡µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚

ËÅÑ¡ÊٵûÃСÒȹÕºµÑ ÃÇÔªÒª¾Õ ª้ѹʧ٠(»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤âÅËÐ ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª×่ÍÁâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ (·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วชิ า 30000-2004
ช่อื รายวิชา กจิ กรรมองคกรวชิ าชพี 4 (Vocational Organization Activity 4)
จดุ ประสงค
1. เขาใจเกี่ยวกบั หลกั การและกระบวนการพัฒนาทกั ษะประสบการณวิชาการและวชิ าชพี เพื่อพฒั นาตน องคกร ชมุ ชนและสงั คม
สมรรถนะ 2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมนิ ผล แกไขปญ หาและพัฒนากจิ กรรมองคการวชิ าชพี
3. มเี จตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางาน
คาํ อธิบายรายวชิ า รวมกบั ผูอน่ื
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบยี บขอบงั คบั ขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกจิ กรรมองคก ารวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลกั ษณะและวัตถุประสงคข องกิจกรรม
3. ใชก ระบวนการกลุมและการเปนผนู าํ ผูตามในการจดั และรวมกิจกรรมองคก ารวชิ าชพี
4. ประเมินผลและปรบั ปรงุ การจัดและรวมกจิ กรรมองคการวชิ าชพี
ปฏบิ ัตเิ กย่ี วกบั กจิ กรรมองคการวิชาชพี กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวชิ าการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน
และสงั คมการวางแผน ดําเนนิ การ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและ
การเปน ผนู าํ ผูต ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดั และรว มกิจกรรมองคการวชิ าชพี

รหสั วิชา 30103-2201
ชอ่ื รายวิชา งานเทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภณั ฑโ ลหะ (Welding Technology and Products)
จดุ ประสงค
1. เขาใจเกยี่ วกบั เทคโนโลยงี านเช่อื มทีใ่ ชกับงานผลิตภณั ฑ เครือ่ งมืออปุ กรณท ใ่ี ชใ นงานเช่ือม
สมรรถนะ 2. เขาใจเก่ยี วกบั การประยกุ ตใ ชเ ทคโนโลยงี านเชอ่ื มกับงานผลิตภณั ฑโ ลหะ
3. สามารถวางแผนงานเชอ่ื มผลิตภัณฑโลหะ การแกไขปญหาที่เกดิ ข้นึ กับงานเช่อื มผลติ ภณั ฑโ ลหะ
คาํ อธิบายรายวชิ า 4. มเี จตคตแิ ละกิจนสิ ัยทด่ี ีในการเรียนรแู ละปฏิบตั ิงานดวยความรอบคอบและปลอดภยั
1. แสดงความรเู กยี่ วกับเทคโนโลยงี านเชอ่ื มทีใ่ ชก บั งานผลติ ภณั ฑเครื่องมอื อปุ กรณท่ใี ชใ นงานเช่อื ม
2. ประยกุ ตใ ชเทคโนโลยงี านเช่ือมกับงานผลติ ภัณฑโ ลหะ
3. วางแผนงานเช่ือมผลติ ภัณฑโลหะ การแกไ ขปญ หาทเี่ กิดขึน้ กบั งานเชอ่ื มผลติ ภัณฑโลหะ
4. ประยุกตใ ชห ลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมปี ระสิทธิภาพและปลอดภยั
ศกึ ษาและปฏบิ ตั ิเก่ยี วกบั เทคโนโลยงี านเช่ือมทีใ่ ชก บั งานผลิตภณั ฑโลหะ เครอ่ื งมืออุปกรณก ารวางแผนงานเช่ือมผลิตภัณฑโลหะ การ
ข้ึนรปู ผลติ ภัณฑการแกไ ขปญหาทเ่ี กิดขน้ึ กับงานเช่ือมผลิตภัณฑโ ลหะปฏบิ ัตงิ านดวยความปลอดภยั ตามหลกั อาชวี อนามยั

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 17

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ (µÍ‹ )

ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã»ÃСÒȹÕºµÑ ÃÇÔªÒª¾Õ ª¹Ñ้ ÊÙ§ (»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒ굯 ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤âÅËÐ ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àªÍ่× Áâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ(·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วิชา 30103-2103
ชอ่ื รายวิชา งานตรวจสอบงานเช่ือมโดยไมทาํ ลาย (Non-Destructive Testing for Welding)
จดุ ประสงค
1. เขา ใจเก่ยี วกับหลกั การและวธิ ีการทดสอบงานเช่อื มโดยไมทาํ ลายตามมาตรฐาน
สมรรถนะ 2. สามารถทดสอบงานเชอื่ มโดยไมทําลายและตดั สนิ ตามเกณฑก ารยอมรับตามมาตรฐาน
3. มเี จตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรยี นรูและปฏบิ ัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภยั
คาํ อธิบายรายวชิ า 1. แสดงความรเู กย่ี วกบั หลกั การและวิธีการทดสอบงานเชอ่ื มโดยไมทําลาย
รหสั วชิ า 2. ทดสอบงานเช่อื มโดยไมท าํ ลายดวยอนภุ าคแมเ หล็ก การถา ยภาพดว ยรังสี คลน่ื เสยี งอลั ตราโซนกิ
ช่อื รายวชิ า การใชนาํ้ ยาแทรกซึม วิธีการทดสอบโดยพนิ ิจและรายงานผลตามมาตรฐาน
จดุ ประสงค 3. ประยุกตใชห ลกั การและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยางมีประสทิ ธภิ าพและปลอดภัย
ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับหลักการทดสอบงานเช่ือม มาตรฐานของการทดสอบงานเช่ือมโดยไมทําลายโดยวิธีการทดสอบหารอย
สมรรถนะ บกพรองดวยอนุภาคแมเ หล็ก การถายภาพดวยรงั สี คลน่ื เสียงอัลตราโซนิกการใชนาํ้ ยาแทรกซึม วธิ กี ารทดสอบดวยพินิจ

คาํ อธบิ ายรายวชิ า 30103-8001
ฝก งาน (Work Practice)

1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ มีทักษะและ
ประสบการณ นาํ ไปประยุกตใชใ นการปฏิบตั ิงานอาชีพระดบั เทคนิค
3. มเี จตคติทีด่ ตี อ การปฏบิ ตั งิ านอาชีพ และมกี จิ นิสยั ในการทาํ งานดว ยความรบั ผิดชอบ มวี ินยั คณุ ธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค
ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ ืน่
1. เตรยี มความพรอมของรา งกายและเครือ่ งมอื อปุ กรณตามลกั ษณะงาน
2. ปฏิบตั งิ านอาชีพตามขนั้ ตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพี อิสระหรือแหลง วทิ ยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทปี่ ฏบิ ัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรอื แหลงวทิ ยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
ตอเนื่องไมนอยกวา 320 ชั่วโมง ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผรู ับผดิ ชอบการฝก งานในสาขาวิชาน้นั ๆ บนั ทกึ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านตลอดระยะเวลาการฝกงาน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 18

á¼¹¡Òý¡ƒ µÅÍ´ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã 1 »‚ (µÍ‹ )

ËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã»ÃСÒȹÕºµÑ ÃÇªÔ Òª¾Õ ª้ѹÊÙ§ (»ÇÊ.) »ÃÐàÀ·ÇÔªÒ굯 ÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤¹Ô¤âÅËÐ ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª่×ÍÁâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ(·ÇÔÀÒ¤Õ)

รหสั วชิ า 30103-5301 - 30103-5304
ชอ่ื รายวชิ า งานเทคโนโลยงี านเชือ่ มโครงสรา งโลหะ 1- 4 (Metal Structures Welding Technology work 1-4)
จดุ ประสงค
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางดานออกแบบงานเชอ่ื มโครงสรา งโลหะ
สมรรถนะ 2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค
ทางดานออกแบบงานเช่อื มโครงสรางโลหะในสถานประกอบการตามภาระงานทÉี รบั ผิดชอบ
คาํ อธบิ ายรายวชิ า 3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินัยตรงตอเวลา ขยัน ซื่อสัตย
อดทน และสามารถทํางานรว มกับผอู น่ื
รหสั วิชา 1. แสดงความรูเก่ียวกบั หลักการและกระบวนการปฏบิ ตั งิ านอาชีพทางดา นออกแบบงานเชÉื อมโครงสรา งโลหะเตรยี มความพรอมสวน
ช่อื รายวชิ า บุคคลในการปฏิบตั งิ านอาชพี ตามขอ กําหนด
จดุ ประสงค 2. วางแผนเตรียมการดําเนินงานทางดานออกแบบงานเชื่อมโครงสรางโลหะตามหลกั การและกระบวนการ
3. ปฏบิ ัติงานระดับเทคนิคทางดานออกแบบงานเช่ือมโครงสรา งโลหะ ตามหลกั การ กระบวนการ และภาระงานทร่ี ับผดิ ชอบ
4. บันทกึ สรปุ รายงานประสบการณแ ละผลการปฏบิ ัตงิ านตามหลักการ
ศึกษาและปฏบิ ตั เิ กยี่ วกับงานอาชพี ระดับเทคนิคการทางดานออกแบบงานเช่ือมโครงสรา งโลหะในสถาน ประกอบการการเตรยี มความ
พรอมสว นบคุ คล การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุป
จัดทํารายงานและนาํ เสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ (ใหสถานศึกษารวมกบั สถานประกอบการวเิ คราะหง าน ลักษณะงาน สมรรถนะทีÉ
ตองการและเวลาที่ใชฝกเพื่อจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและ
ประเมนิ ผลใหส อดคลอ งกบั สมรรถนะวชิ าชพี สาขางาน)

30000-2006
กจิ กรรมท่สี ถานประกอบการจดั

-

สมรรถนะ -

คาํ อธบิ ายรายวชิ า -

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 19

Practice Release

สาขาวชิ าเทคนคิ การผลติ สาขางานเคร่อื งมอื กล สาขาวชิ าเทคนคิ โลหะ สาขางานเทคโนโลยงี านเชือ่ ม
(ทวภิ าค)ี โครงสรา งโลหะ (ทวภิ าค)ี

เร่ิม เร่ิม

Basic Learning Basic Learning
30000-2003 กิจกรรมองคก ารวิชาชพี 3 30000-2004 กจิ กรรมองคก ารวชิ าชพี 4
30102-5101 งานเครอ่ื งมอื กล 1 30103-2201 งานเทคโนโลยีงานเช่อื มงานผลติ ภัณฑโ ลหะ

Operate Learning 8th Months Operate Learning 8th Months
30102-5102 งานเคร่ืองมอื กล 2 30103-2103 งานตรวจสอบงานเช่ือมโดยไมท าํ ลาย
30102-5103 งานเครอื่ งมอื กล 3 30103-5301 งานเทคโนโลยีงานเชอ่ื มโครงสรางโลหะ1
30102-5104 งานเครื่องมอื กล 4 30103-5302 งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ2
30102-5105 งานเครื่องมอื กล 5 30103-5303 งานเทคโนโลยีงานเช่อื มโครงสรางโลหะ3
30102-5106 งานเครื่องมอื กล 6 30103-5304 งานเทคโนโลยงี านเชอ่ื มโครงสรา งโลหะ4
30102-8002 ฝกงาน 1
30102-8003 ฝก งาน 2

หาหวั ขอปรบั ปรงุ ไมอนมุ ตั ิหวั ขอ
กระบวนการผลติ
หาหวั ขอ โครงการ ไมอนุมตั หิ ัวขอ
อนุมตั ิหวั ขอ

อนมุ ตั หิ ัวขอ Project Learning 2nd Months
Project Learning 2nd Months 30000-2006 กจิ กรรมทสี่ ถานประกอบการจดั
30000-2004 กิจกรรมองคก ารวชิ าชีพ 4 30103-8001 ฝกงาน
30102-8502 โครงการ 1
30102-8503 โครงการ 2 นําเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิต

นําเสนอโครงการ จบการฝก งาน

จบการฝก งาน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 20

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 21 Schedule (µÒÃÒ§½¡ƒ »¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹)

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 21

¡ÒÃÇ´Ñ ¼Å ASK ã¹Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃ

1 Attitude 20%
20%
(·ÈÑ ¹¤µÔ + Í»Ø ¹ÊÔ ÑÂ) 30%
30%
2 Skill
100%
(¤ÇÒÁªÒํ ¹Ò­ã¹´ÒŒ ¹¨´Ñ ¡ÒÃÊ่×ÍÊÒõҋ §æ)

3 Knowledge

(ÊÔ่§·Õà่ ¡´Ô ¢¹้Ö ¨Ò¡¡Ò÷ํÒ§Ò¹)

4 Project

(Ê่§Ô ·Õ่ÊÃҌ §¢้¹Ö ÁÒà¾Í่× á¡äŒ ¢»­˜ ËÒ)

ÃÇÁ

85-100 ¤Ðá¹¹ ࡳ±¡ ÒÃãˤŒ Ðá¹¹ 4
75 – 84 ¤Ðá¹¹ 3.5
70 – 74 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 3
65 – 69 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 2.5
60 – 64 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 2
55 – 59 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 1.5
50 – 54 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 1
µÒ่ํ ¡Çҋ 50 ¤Ðá¹¹ à¡Ã´ 0
à¡Ã´
à¡Ã´

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 22

ËÁÇ´ÇÔªÒ

ÊÒ¢ÒÇªÔ Òà·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ
ÊÒ¢Ò§Ò¹à¤Ã่×ͧÁÍ× ¡Å (·ÇÀÔ Ò¤Õ)

ËÁÇ´ÊÁÃö¹ÐÇÔªÒªÕ¾

30102-5101 §Ò¹à¤ÃÍ×่ §Á×Í¡Å 1
30102-5102 §Ò¹à¤ÃÍ×่ §ÁÍ× ¡Å 2
30102-5103 §Ò¹à¤Ã่Í× §ÁÍ× ¡Å 3
30102-5104 §Ò¹à¤ÃÍ×่ §ÁÍ× ¡Å 4
30102-8502 â¤Ã§§Ò¹ 1
30102-8503 â¤Ã§§Ò¹ 2
30102-8003 ½¡ƒ §Ò¹ 2

ËÁÇ´ÇÔªÒàÅÍ× ¡àÊÃÕ

30102-5105 §Ò¹à¤ÃÍ×่ §ÁÍ× ¡Å 5
30102-5106 §Ò¹à¤Ã่×ͧÁÍ× ¡Å 6

¡¨Ô ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ

30000-2003 ¡¨Ô ¡ÃÃÁͧ¤¡ ÒÃÇÔªÒªÕ¾ 3
30000-2004 ¡Ô¨¡ÃÃÁͧ¤¡ ÒÃÇÔªÒªÕ¾ 4

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 23

á¼¹¡ÒÃàÃÂÕ ¹µÒÁËÅѡʵ٠Ã

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 24

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรยี นสาขางานเคร่อื งมือกล (ทวภิ าค)ี

ข้ันการเรยี นรู Basic Learning

รหสั วชิ า ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ /หนว ยการ งานฝกในบริษัท หว ขอสมรรถนะในการ
เรียน ประเมนิ ของบรษิ ัท

30000-2003 กิจกรรมองคก าร พื้นฐาน ความรเู กีย่ วกับ ความรพู ้ืนฐาน
วิชาชีพ 3 กระบวนการผลติ กระบวนการผลติ กระบวนการผลิตของจิน
(Jinpao process ของจนิ ปา ว ปา ว
flow)

30102-5101 งานเครอ่ื งมือกล 1 ความรูท วั่ ไป 1. ทฤษฎีและ 1.ความรูเกีย่ วกับงาน
เก่ียวกบั งาน ปฎบิ ตั เิ กยี่ วกับงาน เครอื่ งมือกลเบื้องตน
เคร่ืองมือกล เคร่ืองมือกล 2. การปฏิบตั ิงานเกีย่ วกบั
เบื้องตน งานเคร่ืองมือกลเบื้องตน
เบื้องตน 2. การสรางคําสงั่ 3. การเขียนแบบงาน
(Basic of •M-Code เทคนคิ เบ้ืองตน
machine tools) •G-Code 4. การอา นแบบงาน
ดวยโปรแกรม เทคนิคเบ้อื งตน
Simulation 5. ความรทู ่วั ไปเกี่ยวกับ
วัสดชุ างอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน
6. ความรูท ว่ั ไปเก่ยี วกบั
การเขียนคําส่ัง M-
code/G-code
7. การใชค ําส่งั M-code
8. การใชคําสงั่ G-code
9. สามารถ Simulation
การใชค าํ สัง่ M-code/G-
code ได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 25

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเคร่ืองมอื กล (ทวภิ าค)ี

ข้นั การเรยี นรู Operate Learning (Machining Process)

รหัสวชิ า ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
การเรยี น 1.การ Set up และการเลือกใช Cutting 1.สามารถ Set up และการเลอื กใช Cutting
tool tool ได
30102-5102 งานเคร่ืองมือกล การใชงาน 2. การตดิ ตง้ั soft jaw 2. สามารถตดิ ตั้ง soft jaw ได
2 CNC Turning 3. การติดต้งั Cutting tool และ Holder 3. สามารถตดิ ตั้ง Cutting tool และ Holder ได
4. การอา นแบบงาน 4. สามารถอา นแบบงานได
2 Axis 5. การ set คา work 5. สามารภ set คา work ได
6. การสง ถายโปรแกรม 6. สามารถสงถายโปรแกรมได
7. การเขยี นโปรแกรมหนา เคร่ือง 7. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เคร่อื งดว ยคาํ ส่ัง
8. การใช control panel ในคําสัง่ ตา งๆ เบื้องตนได
9. การปรบั คา ชดเฉย 8. สามารถใช control panel ในคําสัง่ ตา งๆ ได
10. การเลือกใช Material 9. สามารถปรับคาชดเฉยได
11.การ Run program 10. สามารถเลอื กใช Material ได
12. การวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงาน 11.สามารถRun program ได
13. การ Set up งานกลึง Turning 2 12. สามารถวเิ คราะปญ หาและการแกไขงานได
Axis 13. สามารถ Set up งานกลึง Turning 2 Axis
14. การตรวจเช็คและการบํารุงเครง่ื จักร ได
15. ความปลอดภัยในการทาํ งาน 14. สามรารถตรวจเชค็ และการบาํ รุงเคร่งื จกั รได
15. ปฏบิ ัติงานดว ยความปลอดภัย

30102-5103 งานเครื่องมือกล การใชงาน 1.การ Set up และการเลือกใช Cutting 1.สามารถ Set up และการเลอื กใช Cutting
3 CNC Turning tool tool ได
mill 2 Axis 2. การติดตง้ั soft jaw 2. สามารถตดิ ตัง้ soft jaw ได
3. การติดตั้ง Cutting tool และ Holder 3. สามารถตดิ ตั้ง Cutting tool และ Holder ได
4. การอา นแบบงาน 4. สามารถอานแบบงานได
5. การ set คา work 5. สามารภ set คา work ได
6. การสงถายโปรแกรม 6. สามารถสง ถายโปรแกรมได
7. การเขียนโปรแกรมหนา เครื่อง 7. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เครื่องดว ยคาํ สง่ั
8. การใช control panel ในคาํ ส่งั ตา งๆ เบือ้ งตนได
9. การปรับคาชดเฉย 8. สามารถใช control panel ในคําส่งั ตา งๆ ได
10. การเลอื กใช Material 9. สามารถปรับคาชดเฉยได
11.การ Run program 10. สามารถเลอื กใช Material ได
12. การวิเคราะปญ หาและการแกไ ขงาน 11.สามารถRun program ได
13. การ Set up งาน CNC milling 2 12. สามารถวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงานได
Axis 13. สามารถ Set up งาน CNC milling 2 Axis
14. การตรวจเช็คและการบาํ รงุ เครงื่ จกั ร ได
15. ความปลอดภยั ในการทาํ งาน 14. สามรารถตรวจเชค็ และการบํารุงเครง่ื จกั รได
15. ปฏบิ ัตงิ านดว ยความปลอดภยั

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 26

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรยี นสาขางานเครื่องมอื กล (ทวภิ าค)ี

ขนั้ การเรยี นรู Operate Learning (Machining Process)

รหัสวชิ า ชอ่ื รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
การเรยี น
1.สามารถ Set up และการเลือกใช Cutting
30102-5104 การใชงาน 1.การ Set up และการเลือกใช Cutting tool ได
tool 2. สามารถติดตัง้ soft jaw ได
งานเครอื่ งมือกล 4 CNC Turning 2. การติดต้ัง soft jaw 3. สามารถตดิ ต้ัง Cutting tool และ Holder ได
3. การติดต้ัง Cutting tool และ Holder 4. สามารถอา นแบบงานได
mill 3 Axis 4. การอา นแบบงาน 5. สามารภ set คา work ได
5. การ set คา work 6. สามารถสงถายโปรแกรมได
6. การสง ถายโปรแกรม 7. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เคร่อื งดว ยคาํ สงั่
7. การเขียนโปรแกรมหนา เครื่อง เบอื้ งตน ได
8. การใช control panel ในคําสัง่ ตา งๆ 8. สามารถใช control panel ในคําสัง่ ตางๆ ได
9. การปรบั คา ชดเฉย 9. สามารถปรับคา ชดเฉยได
10. การเลอื กใช Material 10. สามารถเลือกใช Material ได
11.การ Run program 11.สามารถRun program ได
12. การวิเคราะปญหาและการแกไ ขงาน 12. สามารถวิเคราะปญหาและการแกไ ขงานได
13. การ Set up งาน CNC milling 3 13. สามารถ Set up งาน CNC milling 3 Axis
Axis ได
14. การตรวจเชค็ และการบํารงุ เครื่งจกั ร 14. สามรารถตรวจเชค็ และการบาํ รงุ เคร่งื จกั รได
15. ความปลอดภยั ในการทาํ งาน 15. ปฏบิ ัติงานดวยความปลอดภัย
1.สามารถ Set up และการเลือกใช Cutting
30102-5105 การใชงาน 1.การ Set up และการเลือกใช Cutting tool ได
tool 2. สามารถติดต้งั soft jaw ได
งานเครือ่ งมือกล 5 CNC Turning 2. การติดต้ัง soft jaw 3. สามารถตดิ ตั้ง Cutting tool และ Holder ได
3. การตดิ ตั้ง Cutting tool และ Holder 4. สามารถอา นแบบงานได
mill 5 Axis 4. การอา นแบบงาน 5. สามารภ set คา work ได
5. การ set คา work 6. สามารถสง ถายโปรแกรมได
6. การสงถายโปรแกรม 7. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เครื่องดวยคําสั่ง
7. การเขียนโปรแกรมหนา เครือ่ ง เบือ้ งตนได
8. การใช control panel ในคําสั่งตางๆ 8. สามารถใช control panel ในคําส่งั ตางๆ ได
9. การปรบั คาชดเฉย 9. สามารถปรับคาชดเฉยได
10. การเลอื กใช Material 10. สามารถเลือกใช Material ได
11.การ Run program 11.สามารถRun program ได
12. การวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงาน 12. สามารถวิเคราะปญ หาและการแกไ ขงานได
13. การ Set up งาน CNC milling 5 13. สามารถ Set up งาน CNC milling 5 Axis
Axis ได
14. การตรวจเชค็ และการบํารงุ เครง่ื จักร 14. สามรารถตรวจเช็คและการบาํ รุงเครื่งจักรได
15. ความปลอดภัยในการทาํ งาน 15. ปฏิบตั งิ านดว ยความปลอดภัย

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 27

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเครื่องมือกล (ทวภิ าค)ี

ขั้นการเรยี นรู Operate Learning (Machining Process)

รหัสวชิ า ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ / งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
หนว ยการ

เรยี น

30102-5106 การใชง าน 1.การ Set up และการเลอื กใช 1.สามารถ Set up และการเลอื กใช Cutting
Cutting tool tool ได
งานเครือ่ งมอื กล 6 CNC rotary 2. การติดต้งั soft jaw 2. สามารถตดิ ต้งั soft jaw ได
3. การติดตั้ง Cutting tool และ 3. สามารถติดตงั้ Cutting tool และ Holder ได
Axis Holder 4. สามารถอา นแบบงานได
4. การอา นแบบงาน 5. สามารภ set คา work ได
5. การ set คา work 6. สามารถสงถายโปรแกรมได
6. การสง ถายโปรแกรม 7. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เคร่อื งดว ยคาํ สั่ง
7. การเขียนโปรแกรมหนา เครอ่ื ง เบอ้ื งตน ได
8. การใช control panel ในคําสง่ั 8. สามารถใช control panel ในคาํ ส่งั ตางๆ ได
ตางๆ 9. สามารถปรบั คา ชดเฉยได
9. การปรับคา ชดเฉย 10. สามารถเลือกใช Material ได
10. การเลือกใช Material 11.สามารถRun program ได
11.การ Run program 12. สามารถวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงานได
12. การวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงาน 13. สามารถ Set up งาน CNC rotary Axis ได
13. การ Set up งาน CNC rotary 14. สามรารถตรวจเช็คและการบาํ รุงเครง่ื จักรได
Axis 15. ปฏบิ ตั งิ านดวยความปลอดภัย
14. การตรวจเชค็ และการบํารงุ เครง่ื จกั ร
15. ความปลอดภัยในการทาํ งาน

การใช 1. การใชงานโปรแกรม Zw-cad 1. สามารถใชง านโปรแกรม Zw-cad เบ้อื งตนได
โปรแกรม 2. การใชงานโปรแกรม Solid work 2. สามารถใชงานโปรแกรม Solid work เบื้องตน
ZW-cad ได
30102-8002 ฝก งาน 1
และ
โปรแกรม
Solid work

30102-8003 ฝกงาน 2 การใช 1. การใชงาน solid cam 2.5 D 1. สามารถใชงานโปแกรม solid cam 2.5 D
โปรแกรม 2. การ Post โปรแกรม CNC milling
Solid Cam จากโปรแกรม solid cam 2.5 D เบือ้ งตนได
3. การผลิตงานดวย solid cam 2.5 D 2. สามารถ Post โปรแกรม CNC milling จาก
4. การวเิ คราะหแ ละการแกป ญหาใน โปรแกรม solid cam 2.5 D ได
การเขยี นโปรแกรม solid cam 2.5 D 3. สามารถ ผลิตงานดว ย solid cam 2.5 D ได
4. สามารถวเิ คราะหแ ละการแกป ญ หาในการ
เขยี นโปรแกรม solid cam 2.5 D ได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 28

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเครอ่ื งมือกล (ทวภิ าค)ี

ข้ันการเรยี นรู Operate Learning (Bending Process)

รหสั วิชา ชื่อรายวิชา หวั ขอ /หนว ยการ งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอสมรรถนะในการประเมนิ
เรยี น ของบรษิ ทั

30102-5102 งานเครื่องมือกล ความรเู บือ้ งตน 1. ประเภทเครื่องจกั รใน 1. สามารถบอกประเภท
2 เก่ยี วกบั งานพบั กระบวนการผลติ ของ Bending เคร่อื งจักรในกระบวนการผลิตของ
Process Bending Processได
ขน้ึ รูป 2. หลักกการทาํ งานของ 2. อธบิ ายหลกั กการทาํ งานของ
เครือ่ งจักรแตละชนดิ ใน เครือ่ งจักรแตละชนดิ ใน
กระบวนการพับขนึ้ รูป กระบวนการพับขน้ึ รปู ได
3. วสั ดุทใี่ ชใ นงานพบั ขึน้ รูป 3. บอกวสั ดุทใ่ี ชใ นงานพับขน้ึ รปู
4. Process flow ของ ได
กระบวนการพับขน้ึ รูป 4. อธิบายProcess flow ของ
กระบวนการพบั ข้ึนรูปได

30102-5103 งานเคร่ืองมือกล การปฏบิ ัติงาน 1. การอา นแบบในงานพับ 1. สามารถอา นแบบในงานพับได
3 เบ้ืองตน เกีย่ วกบั 2. ชนดิ ของ Tooling ที่ใชใน 2. บอกชนดิ ของ Tooling ทีใ่ ชใ น
งานพับขึน้ รปู กระบวนการพบั กระบวนการพบั ได
3. การ Set tooling 3. สามารถ Set tooling ได
3. วิธีการโหลดโปรแกรมการต้งั 3. สามารถโหลดโปรแกรมการตง้ั
Tooling ของเครอื่ ง ATC Tooling ของเครื่อง ATC ได
4. การ Setting tools ของ 4. สามารถSetting tools ของ
Bending Process Bending Processได

30102-5104 งานเคร่ืองมือกล การปฏบิ ตั ิงาน 1. การอา นแบบงาน 1. สามารถอา นแบบงาน ได
4 พับข้ึนรูปดวย 2. การเลอื กใช Tooling 2. สามารถเลอื กใช Tooling ได
เคร่อื งจกั ร 3. การ Setting tool 3. สามารถ Setting tool ได
4. การ Test ชิ้นงาน 4. สามารถ Test ชิน้ งานได
Manual 5. การปฏิบตั ิงานพับข้ึนรปู 5. สามารถปฏบิ ตั งิ านพบั ข้นึ รปู ได
6. การตรวจสอบช้นิ งาน 6. สามารถตรวจสอบช้ินงานได
7. การแกไ ขปญหาหนา งาน 7. สามารถแกไ ขปญ หาหนา งานได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 29

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรยี นสาขางานเครือ่ งมือกล (ทวภิ าค)ี

ขนั้ การเรยี นรู Operate Learning (Bending Process)

รหัสวิชา ชอ่ื รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบริษทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของ
การเรยี น บริษทั

30102-5105 การ 1. การอานแบบงาน 1. สามารถอานแบบงานได
ปฏบิ ัตงิ าน 2. การเลือกใชโปรแกรม Tooling 2. สามารถเลอื กใชโปรแกรม Toolingได
งานเครอ่ื งมือกล พบั ขึน้ รูป 3. การ Test ช้นิ งาน 3. สามารถ Test ช้ินงานได
5 ดว ย 4. การปฏิบัติงานพับข้ึนรูป 4. สามารถปฏิบัติงานพับขน้ึ รูปดวย
เคร่อื งจักร 5. การตรวจสอบชิ้นงาน เครือ่ ง ATC ได
Automatic 6. การแกไขปญ หาหนา งาน 5. สามารถตรวจสอบช้ินงานได
6. สามารถแกไขปญ หาหนางานได

30102-5106 การทาํ 1. การคํานวณในงานพับ 1. สามารถคาํ นวณในงานพับเบ้อื งตนได
งานเครื่องมอื กล โปรแกรม 2. การอา นแบบงาน 2. สามารถอานแบบงานในการแปลง
3. การเขยี นโปรแกรม AP100 โปรแกรมได
6 AP100 ใน 4. การสงโปรแกรมเขาเคร่อื งพับ 3. สามารถเขยี นโปรแกรม AP100
งับพับขึ้นรูป 5. การวิเคราะหแ ละการแกไขปญ หาที่ เบ้ืองตนได
เกิดจากการเขยี นโปรแกรม 4. สามารถสง โปรแกรมเขาเคร่ืองพบั ได
5. สามารถวเิ คราะหและการแกไขปญหา
ทีเ่ กิดจากการเขยี นโปรแกรมเบ้ืองตนได

30102-8002 ฝก งาน 1 เขยี น 1. การแกไขปญหากระบวนงานพับผิด 1. สามารถแกไ ขปญ หากระบวนงานพบั
โปรแกรม ดา น ผิดดานได
Bend CAM 2. การโหลดไฟลงานพับมาเขยี น 2. สามารถโหลดไฟลงานพับมาเขยี น
โปรแกรมBend CAM โปรแกรม Bend CAM ได
3. การกาํ หนดขนั้ ตอนงานพับ 3. สามารถกาํ หนดข้นั ตอนงานพับได

30102-8003 ฝก งาน 2 Robot CAM 1. กระบวนการผลติ งานพับดวยโรบอท 1. สามารถอธบิ ายกระบวนการผลิตงาน
2. การเขยี นโปรแกรม Robot ในงานพับ พบั ดวยโรบอทในงานพบั ได
3. การแกไขโปรแกรม Robot ในงานพับ 2. สามารถเขยี นโปรแกรม Robot ใน
3. การควบคุมโรบอทในงานพบั งานพับได
4. การโหลดโปรแกรมงานพับดว ยโร 3. สามารถแกไขโปรแกรม Robot ใน
บอท งานพับได
5. การแก Alarm ของโรบอทในงานพบั 4. สามารถโหลดโปรแกรมงานพับดวยโร
บอทได
5. สามารถแก Alarm ของโรบอทในงาน
พบั ได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 30

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเครอ่ื งมือกล (ทวภิ าค)ี

ข้นั การเรยี นรู Operate Learning (Stamping Process)

รหสั วิชา ชือ่ รายวชิ า หัวขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของ
การเรยี น บรษิ ทั

30102-5102 งานเครื่องมือกล ความรูเก่ยี วกบั 1. ประเภทของเครอ่ื ง Stamping 1. สามารถบอกประเภทของเครอื่ ง Stampingได
30102-5103 2 กระบวนการผลิต 2. หลักการแกไ ขแมพ ิมพใ นงาน 2. สามารถอธบิ ายหลกั การแกไขแมพ มิ พใ นงาน
30102-5104 Stamping Stamping ได
งานปม ขนึ้ รูป 3. การทดสอบแมพ มิ พในงาน Stamping 3. สามารถอธบิ ายทดสอบแมพ มิ พใ นงาน
30102-5105 5. การอาน Drawing ในงาน Stampingได
งานเครอ่ื งมือกล ความรพู น้ื ฐาน Stamping 5. สามารถอาน Drawing ในงาน Stampingได
3 เกย่ี วกบั แมพ ิมพ 6. การควบคมุ Robot เบ้อื งตน 6. สามารถบอกหลกั การควบคมุ Robot
7. ความปลอดภยั ในการปฎิบตั งิ าน เบ้ืองตน ได
และ 7. สามารถรคู วามปลอดภัยในการปฎบิ ตั ิงาน
การตดิ ตงั้ แมพ มิ พ 1. ประเภทของแมพ มิ พ 1. สามารถบอกประเภทของแมพ มิ พไ ด
ในกระบวนการ 2. สว นประกอบของแมพ มิ พ 2. สามารถบอกสว นประกอบของแมพมิ พได
3. หลกั การประกอบแมพ มิ พ 3. สามารถบอกหลักการประกอบแมพมิ พได
การปม ข้นึ รปู 4. หลกั การแกไขแมพ มิ พ 4. สามารถบอกหลกั การแกไ ขแมพ มิ พไ ด
5. หลกั การทดสอบแมพ มิ พ 5. สามารถบอกวธิ กี ารทดสอบแมพมิ พไ ด
งานเคร่อื งมือกล การปฏิบตั งิ าน 6. หลกั การติดตง้ั แมพ มิ พบ นเครื่องจกั ร 6. สามารถบอกหลักการตดิ ตงั้ แมพ มิ พบน
4 เกยี่ วกบั แม เคร่อื งจักรได
แมพมิ พใ น 1.การประกอบแมพ มิ พ 1. สามารถประกอบแมพ มิ พไ ด
กระบวนการการ 2. การแกไขแมพมิ พ 2. สามารถแกไขแมพ มิ พได
ปมขน้ึ รปู 3. การทดสอบแมพ ิมพ 3.สามารถตดิ ตั้งแมพ ิมพบนเครอ่ื งจกั รได
4. การตดิ ตงั้ แมพ ิมพบนเครอ่ื งจกั ร 4. สามารถแกไขหนา งานเกยี่ วกับแมพมิ พม ี
งานเครอื่ งมือกล ความรเู กยี่ วกบั 5. การแกไ ขหนางานเกย่ี วกบั แมพมิ พม ี ปญ หาในการตดิ ตัง้ ได
5 หลักการ ปญ หาในการตดิ ต้งั 5. สามารถทดสอบแมพ ิมพได
6. การซอ มแมพ มิ พ 6. สามารถซอ มแมพ มิ พไ ด
ปฏบิ ตั งิ านใน 7. ความปลอดภยั ในการตดิ ตั้งแมพ มิ พ 7. ปฏิบัติงานดว ยความปลอดภัย
กระบวนการผลิต 1. Process flow ของ Automotive 1. สามารถอธบิ ายProcess flow ของ
งานปม ขนึ้ รูปของ Line Automotive Line ได
งานAutomotive 2. ประเภทของเครอ่ื งจกั รทใี่ ชใน 2. สามารถบอกประเภทของเครอื่ งจกั รทใ่ี ชใ น
กระบวนการ Automotive Line กระบวนการ Automotive Lineได
3. ประเภทของ Robotic ท่ีใชใ น 3. สามารถบอกประเภทของ Robotic ท่ใี ชใ น
กระบวนการ Automotive Line กระบวนการ Automotive Line ได
4. หลักการทาํ งานของ Robotic ท่ใี ชใน 4. สามารถบอกหลักการทาํ งานของ Robotic ที่
กระบวนการ Automotive Line ใชใ นกระบวนการ Automotive Line ได
5. การอา นแบบ(Drawing)ใน 5. สามารถอานแบบ(Drawing)ในกระบวนการ
กระบวนการ Stamping (Automotive Stamping (Automotive Line) ได
Line) 6. สามารถบอกกลมุ ลกู คา / ปญ หา Defects
6. ความรูเบอื้ งตน เก่ียวกบั กลมุ ลูกคา / ตางๆและการปอ งกันเบ้อื งตน ได
ปญ หา Defects ตา งๆและการปอ งกัน
เบือ้ งตน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 31

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรยี นสาขางานเคร่ืองมอื กล (ทวภิ าค)ี

ข้นั การเรยี นรู Operate Learning (Stamping Process)

รหสั วิชา ชอื่ รายวิชา หวั ขอ /หนว ยการ งานฝก ในบรษิ ทั หวขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของ
เรยี น บรษิ ทั

30102-5106 งานเครือ่ งมือกล การปฏบิ ัตงิ านใน 1. การควบคุม Robotic 1. สามารถควบคุม TCR Robotic
6 กระบวนการผลติ เบ้อื งตน เบอ้ื งตนได
งานปม ขึน้ รูปของ 2. การ Setting Robotic 2. สามารถSetting Robotic สาํ หรับการ
งาน Automotive สําหรบั การผลิตงาน ผลิตงานได
3. ของเสียทีเ่ กดิ ในกระบวนการ 3. สามารถบอกปญหาการเกดิ ของเสียใน
Automotive กระบวนการ Automotive ได
4. การแกไขหนางานเบื้องตน ใน 4. แกไ ขหนา งานเบอื้ งตนในกระบวนการ
กระบวนการ Automotive Automotive Line ได

30102-8002 ฝก งาน 1 ความรเู ก่ียวกบั 1. Process flow ของ 1. สามารถอธบิ าย Process flow ของ
หลักการปฏบิ ตั งิ าน General Line General Line ได
ในกระบวนการผลติ 2. ประเภทของเครือ่ งจักรท่ใี ช 2. สามารถบอกประเภทของเครื่องจกั รท่ี
งานปม ขึ้นรูปของ ในกระบวนการ General Line ใชในกระบวนการ General Line ได
งาน General Line 3. ประเภทของ Robotic ทใี่ ช 3. สามารถบอกประเภทของ Robotic ท่ี
ในกระบวนการ General Line ใชใ นกระบวนการ General Line ได
4. หลกั การทาํ งานของ 4. สามารถบอกหลักการทาํ งานของ STC
Robotic ท่ใี ชในกระบวนการ Robotic ทใี่ ชใ นกระบวนการ General
General Line Line ได
5. การอา นแบบ(Drawing)ใน 5. สามารถอา นแบบ(Drawing)ใน
กระบวนการ Stamping กระบวนการ Stamping (General
(General Line) Line) ได
6. ความรูเบือ้ งตนเก่ียวกับกลมุ 6. สามารถบอกกลุมลกู คา / ปญหา
ลกู คา / ปญหา Defects ตา งๆ Defects ตา งๆและการปอ งกนั เบอ้ื งตน
และการปอ งกนั เบ้อื งตน ได

30102-8003 ฝก งาน 2 การปฏิบตั ิงานใน 1. การควบคมุ STC Robotic 1. สามารถควบคุม STC Robotic
กระบวนการผลิต เบอ้ื งตน เบื้องตนได
งานปม ขน้ึ รปู ของ 2. การ Setting Robotic 2. สามารถSetting STC Robotic
งาน General Line สําหรับการผลิตงาน สาํ หรบั การผลิตงาน ได
3. ของเสียทเ่ี กดิ ในกระบวนการ 3. สามารถบอกปญหาการเกิดของเสียใน
กระบวนการ General Line ได
General Line 4. แกไ ขหนา งานเบ้อื งตนในกระบวนการ
General Line ได
4. การแกไขหนางานเบื้องตน ใน
กระบวนการ General Line

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 32

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเคร่อื งมอื กล (ทวภิ าค)ี

ขน้ั การเรยี นรู Operate Learning (Wire Cut Process)

รหสั วิชา ช่ือรายวชิ า หัวขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของ
การเรยี น บรษิ ทั

30102-5102 งานเคร่ืองมือกล 2 ความรูเบอื้ งตน 1. การอา นแบบงาน CNC ใน 1. สามารถอา นแบบงานCNC ในกระบวนการ
เกย่ี วกบั การ กระบวนการ Wire cut Wire cut ได
ปฏบิ ัตงิ าน CNC 2.การ Set up และการเลือกใช 2.สามารถ Set up และการเลอื กใช Cutting
ในกระบวนการ Cutting tool tool ได
Wire cut 3. การติดตั้ง soft jaw 3. สามารถติดตง้ั soft jaw ได
4. การตดิ ต้งั Cutting tool และ 4. สามารถติดตั้ง Cutting tool และ Holder
Holder ได

30102-5103 งานเคร่ืองมือกล 3 การใชเ ครือ่ ง 1. การ set คา work 1. สามารถ set คา work ได
CNC ใน 2. การสง ถายโปรแกรม 2. สามารถสง ถายโปรแกรมได
3. การเขยี นโปรแกรมหนา เคร่ือง 3. สามารถเขยี นโปรแกรมหนา เคร่ืองดว ยคาํ ส่ัง
กระบวนการ 4. การใช control panel ในคําสง่ั เบ้ืองตน ได
Wire cut ตา งๆ 4. สามารถใช control panel ในคําสงั่ ตางๆ ได
5. การปรับคาชดเฉย 5. สามารถปรับคาชดเฉยได
6. การเลือกใช Material 6. สามารถเลอื กใช Material ได
7.การ Run program 7.สามารถRun program ได
8. การวเิ คราะปญ หาและการแกไ ขงาน 8. สามารถวเิ คราะปญหาและการแกไ ขงานได
9. การตรวจเชค็ และการบาํ รงุ เครง่ื จกั ร 9. สามรารถตรวจเชค็ และการบาํ รงุ เครืง่ จกั รได
10. ความปลอดภยั ในการทาํ งาน 10. ปฏิบตั ิงานดวยความปลอดภัย

30102-5104 งานเครอื่ งมือกล 4 ความรเู บอื้ งตน 1. Process flow ของกระบวนการ Wire 1. สามารถอธบิ าย Process flow ของกระบวนการ
30102-5105 งานเครื่องมือกล 5 เกยี่ วกบั cut Wire cut ได
2. วสั ดทุ ใ่ี ชใ นกระบวนการ Wire cut 2. สามารถบอกวสั ดทุ ใ่ี ชใ นกระบวนการ Wire cut
กระบวนการ 3. ประเภทของเครอื่ งจกั รทใ่ี ชใน ได
Wire Cut กระบวนการ Wire cut 3. สามารถบอกประเภทของเครอ่ื งจกั รที่ใชใ น
การปฏิบัติงาน 4. เครอ่ื งมอื ท่ใี ชงานในกระบวนการ Wire กระบวนการ Wire cut ได
เกย่ี วกบั cut 4. สามารถบอกเครอ่ื งมือที่ใชงานในกระบวนการ
กระบวนการ 5. หลักการใชงานเครือ่ งจกั รในกระบวนการ Wire cut ได
Wire Cut Wire cut 5. สามารถอธบิ ายหลกั การใชงานเครอื่ งจกั รใน
1. การอา นแบบในกระบวนการ Wire cut กระบวนการ Wire cut ได
2. การใชเ ครอ่ื ง super drill 1. สามารถอา นแบบในกระบวนการ Wire cut ได
3. การเขียน M-code/G-code ใน 2. สามารถใชเ ครอ่ื ง super drill ได
กระบวนการ Wire cut 3. สามารถเขยี น M-code/G-code ในกระบวนการ
4. การ Setting ชน้ิ งานของเคร่อื งจกั รใน Wire cutได
กระบวนการ Wire cut 4. สามารถ Setting ชน้ิ งานบนเครอ่ื งจกั รใน
5. การ Grinding ปรบั ผวิ กระบวนการ Wire cut ได
5. สามารถ Grinding ปรับผวิ ชิ้นงานได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 33

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรยี นสาขางานเครอ่ื งมอื กล (ทวภิ าค)ี

ข้นั การเรยี นรู Operate Learning (Wire Cut Process)

รหสั วิชา ชือ่ รายวิชา หวั ขอ /หนว ยการ งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอสมรรถนะในการประเมนิ ของ
เรยี น บรษิ ทั

การเขียน 1. การใชงาน Master Cam 1. สามารถใชง านโปแกรม Master Camได
2. การ Post โปรแกรม CNC milling
30102-5106 งานเครื่องมือกล 6 โปรแกรม Master จากโปรแกรม Master Cam 2. สามารถ Post โปรแกรม Master Cam
3. การผลิตงานดว ย Master Cam จากโปรแกรม Master Cam ได
Cam 4. การวิเคราะหและการแกป ญหาใน 3. สามารถ ผลติ งานดว ย Master Camได
การเขยี นโปรแกรม Master Cam 4. สามารถวเิ คราะหแ ละการแกป ญ หาใน
การเขยี นโปรแกรม Master Cam ได

30102-8002 ฝกงาน 1 ความรูพ้ืนฐาน 1. ประเภทของแมพ มิ พ 1. สามารถบอกประเภทของแมพมิ พได
เก่ียวกบั แมพมิ พ 2. สว นประกอบของแมพ มิ พ 2. สามารถบอกสวนประกอบของแมพ มิ พไ ด
3. หลักการประกอบแมพ มิ พ 3. สามารถอธบิ ายหลกั การประกอบแมพ มิ พ
4. หลกั การแกไ ขแมพมิ พ ได
5. หลักการอานแบบเกย่ี วกบั แมพมิ พ 4. สามารถอธิบายหลกั การแกไขแมพมิ พได
5. ข้นั ตอนการทดสอบแมพมิ พ 5. สามารถอธบิ ายหลักการอา นแบบเกย่ี วกบั
6. ขนั้ ตอนการตดิ ตั้งแมพ ิมพบน แมพ มิ พได
เครอ่ื งจกั ร 5. สามารถอธบิ ายขนั้ ตอนการทดสอบ
แมพ มิ พไ ด
6. สามารถอธบิ ายขนั้ ตอนการตดิ ตัง้ แมพ มิ พ
บนเคร่ืองจักรได

30102-8003 ฝก งาน 2 การประกอบและ 1. การอานแบบ Drawing เกยี่ วกบั 1. สามารถอา นแบบDrawing เกยี่ วกบั
การตดิ ต้งั แมพิมพ แมพ มิ พ แมพ มิ พไ ด
1. การประกอบแมพ ิมพ 1. สามารถประกอบแมพ มิ พได
2. การแกไ ขแมพ ิมพ 2. สามารถแกไ ขแมพมิ พได
3. การทดสอบแมพมิ พ 3. สามารถทดสอบแมพ ิมพไ ด
4. การตดิ ต้ังแมพมิ พ 4. สามารถตดิ ตัง้ แมพ มิ พไ ด
5. การแกไขปญ หาทีเ่ กิดขึน้ จาก 5. สามารถแกไขปญ หาทเ่ี กิดขนึ้ จากแมพ มิ พ
แมพมิ พ ได
6. การซอ มแมพมิ พ 6. สามารถซอ มแมพิมพไ ด
7. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน 7. ปฏิบตั ิตามหลักความปลอดภยั ในการ
ปฎิบัติงาน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 34

JINPAO - Work- Integrated Learning
แผนการเรียนสาขางานเครื่องมอื กล (ทวภิ าค)ี

ขน้ั การเรยี นรู Project Learning

รหสั วชิ า ชอ่ื รายวิชา หัวขอ /หนว ยการเรยี น งานฝก ในบรษิ ทั หวขอ สมรรถนะในการประเมนิ
ของบรษิ ทั

30000-2004 กจิ กรรมองคก าร ความรูทัว่ ไปและ 1. ความหมายของโครงการ -
วชิ าชีพ 4 การศกึ ษาความเปน ไป 2. ความสาํ คัญของโครงการ
ไดใ นการจดั ทาํ 3. ประโยชนของการจดั ทํา
โครงการ โครงการ
4. ประเภทของโครงการ
5. รปู แบบของโครงการ
6. ลักษณะการจดั ทาํ โครงการ
7. ข้นั ตอนการทําโครงการ

30102-8502 โครงงาน 1 1. กระบวนการจัดทํา 1. ศึกษากระบวนการผลติ และ 1. วิธีการศึกษาปญ หาท่ีเกดิ ขึน้
โครงการ ปญหาท่เี กดิ ขน้ึ ในกระบวนการ ในกระบวนการผลิต
2. การเลอื กหัวขอ ผลิต 2. วิธกี ารเลอื กปญ หาทจี่ ะ
โครงการ 2. การเลือกปญ หาทจ่ี ะทาํ จัดทาํ โครงการ
3. การเขียนรา ง โครงการ 3. ขอบเขตการจดั ทาํ โครงการ
โครงการ 3. รปู แบบการเขียนโครงรา ง 4. การเขยี นโครงรา งเพ่ือเสนอ
โครงการ ขออนุมตั กิ ารจดั ทาํ โครงการ
4. การเขยี นรา งโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมตั ิโครงการ

1. การจัดทาํ โครงการ 1. การศกึ ษาเอกสารและ 1. การวางแผนการจดั ทาํ
2. การนําเสนอผลงาน งานวิจัยท่เี กย่ี วขอ ง โครงการ
3. การประเมนิ ผล 2. การกาํ หนดประชากรและ 2. วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมลู
โครงการ กลุมตวั อยาง และการสราง 3. วิธีการวิเคราะหข อ มลู
เคร่อื งมือเกบ็ รวบรวมขอ มูล 4. การเขียนรายงานสรปุ ผล
30102-8503 โครงงาน 2 3. การเก็บรวบรวมขอ มลู โครงการ
4. การวเิ คราะหข อมลู 5. การจดั ทาํ รูปเลม โครงการ 5
5. การเขียนรายงานสรปุ ผล บท
6. รูปแบบการจดั ทาํ รูปเลม 6. การนําเสนอโครงการ
เอกสารรายงานโครงการ 5 บท 7. ประโยชนท ีส่ ถานประการ
7. หลักการนาํ เสนอโครงการ ไดร บั จากการจดั ทาํ โครงการ
8. การประเมินผลโครงการ

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 35

ËÁÇ´ÇªÔ Ò

ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤¹Ô¤âÅËÐ
ÊҢҧҹ෤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª×่ÍÁâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ (·ÇÔÀÒ¤Õ)

ËÁÇ´ÊÁÃö¹ÐÇªÔ Òª¾Õ

30103-5101 §Ò¹à·¤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àªÍ่× Áâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ1
30103-5102 §Ò¹à·¤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª×Í่ Áâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ2
30103-5103 §Ò¹à·¤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àª่Í× Áâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ3
30103-5104 §Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ§Ò¹àªÍ่× Áâ¤Ã§ÊÃҌ §âÅËÐ4
30103-8001 ½ƒ¡§Ò¹

ËÁÇ´ÇÔªÒàÅÍ× ¡àÊÃÕ

30103-2201 §Ò¹à·¤â¹âÅÂ§Õ Ò¹àªÍ×่ Á§Ò¹¼ÅµÔ Àѳ±â ÅËÐ
30103-2103 §Ò¹µÃǨÊͺ§Ò¹àª×Í่ Áâ´ÂäÁ‹·ํÒÅÒÂ

¡¨Ô ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅѡʵ٠Ã

30000-2004 ¡¨Ô ¡ÃÃÁͧ¤¡ ÒÃÇÔªÒª¾Õ 4
30000-2006 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÊÕ่ ¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒèѴ

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 36

á¼¹¡ÒÃàÃÂÕ ¹µÒÁËÅѡʵ٠Ã

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 37

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอ่ื มโครงสรางโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขั้นการเรยี นรู Basic Learning

รหสั วชิ า ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ /หนว ยการเรียน งานฝก ในบริษทั หว ขอสมรรถนะในการ
ประเมนิ ของบรษิ ัท

30000-2004 กิจกรรม พื้นฐานกระบวนการ ความรเู กี่ยวกบั ความรพู ้นื ฐาน
องคก าร ผลิต (Jinpao กระบวนการผลิตของ กระบวนการผลติ ของจนิ
วชิ าชพี 4 process flow) จนิ ปา ว ปาว

30103-2201 งาน ความรูทว่ั ไปเกยี่ วกบั ทฤษฎีและปฎิบตั ิ 1.ความรเู ก่ียวกับงาน
เทคโนโลยี งานเครื่องมือกล เกย่ี วกับงานเครื่องมือ เคร่อื งมือกลเบ้ืองตน
งานเชือ่ มงาน เบือ้ งตน (Basic of กลเบื้องตน 2. การปฏบิ ัติงานเกี่ยวกับ
ผลติ ภัณฑ machine tools) งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน
3. การเขยี นแบบงาน
โลหะ เทคนคิ เบ้อื งตน
4. การอานแบบงาน
เทคนคิ เบื้องตน
5. ความรทู ัว่ ไปเกย่ี วกบั
วสั ดุชา งอุตสาหกรรม
พืน้ ฐาน

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 38

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอ่ื มโครงสรางโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขน้ั การเรยี นรู Operate Learning (Welding)

รหัสวชิ า ชอ่ื รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
การเรยี น
1. สามารถบอกมาตรฐานงานเชื่อมท่ีใชใ นสถาน
30103-2103 งานตรวจสอบงาน คณุ ภาพและ 1. มาตรฐานงานเช่อื มใน ประกอบการใชได
เช่อื มโดยไมทําลาย มาตรฐาน สถานประกอบการใช 2. สามารถบอกหลักการตรวจสอบคุณภาพงานเช่อื มของ
ของงานเช่อื ม 2. หลกั การตรวจสอบ สถานประกอบการได
ในสถาน คุณภาพงานเช่อื ม 3. สามารถอธบิ ายวธิ กี ารทดสอบคณุ ภาพของงานเชอ่ื มของ
ประกอบการ 3. การทดสอบคณุ ภาพของ สถานประกอบการได
งานเชอื่ ม 4. สามารถทดสอบคณุ ภาพของงานเชือ่ มของสถาน
ประกอบการได
งานเทคโนโลยีงาน ความรู 1. ความรเู กี่ยวกบั งานเชอ่ื ม 1. สามารถอธบิ ายความรเู กีย่ วกบั งานเชอ่ื มในสถาน
30103-5301 เชอ่ื มโครงสรา งโลหะ เกี่ยวกบั งาน เบือ้ งตนในสถาน ประกอบการได
ประกอบการ 2. สามารถอธิบายเกยี่ วกับวัสดทุ ่ีใชในการเช่ือมของสถาน
1 เชือ่ ม 2. วัสดใุ นงานเชื่อมทีใ่ ชใน ประกอบการได
เบื้องตน สถานประกอบการ 3. สามารถอธิบายหลกั การเช่ือม TIG ทง้ั แบบ manual และ
3. หลกั การเชอื่ ม TIG แบบใช โรบอทเชอื่ มของสถานประกอบการได
4. หลกั การเชื่อม MIG 4. สามารถอธิบายหลกั การเชือ่ ม MIG ทง้ั แบบ manual
5. ของเสียทเ่ี กิดใน และแบบใช โรบอทเชื่อมของสถานประกอบการได
กระบวนการเชือ่ ม 5. สามารถบอกสาเหตขุ องของเสียท่ีเกดิ ในกระบวนการ
เช่อื มได
งานเทคโนโลยีงาน หลักการ 1. อุปกรณท ี่ใชใ นงานเชือ่ ม 6. สามารถบอกวิธกี ารแกป ญหาของงานเสยี ทเ่ี กดิ ใน
30103-5302 เชอ่ื มโครงสราง ปฏบิ ตั ิงาน TIG กระบวนการเช่ือมได
2. อปุ กรณท ่ีใชใ นงานเชอ่ื ม 1. สามารถบอกอุปกรณท่ใี ชในการเชื่อม TIG และ MIG ได
โลหะ 2 เชือ่ ม MIG 2. สามารถปรับคาไฟในการเช่ือม TIG และ MIG ได
เบ้อื งตน 3. การปรบั คาไฟในงาน 3. สามารถบอกวธิ กี ารปฏบ ัตงิ านในการเชอื่ ม TIG และ MIG
เชอื่ ม ได
4. การวางชิ้นงานในการ 4. สามารถวธิ ีการปฏบัตงิ านในการเช่อื ม TIG และ MIG ได
เชอื่ ม 5. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมได
5. ทา เช่ือม 6. สามารถทดสอบงานเชือ่ มได.
4. การตรวจสอบงานเชื่อม 7. สามารถแกไขของเสยี ทีเ่ กดิ ในกระบวนการเชอื่ มได
5. การทดสอบงานเช่ือม
6. การแกไขของเสียทีเ่ กดิ
ในกระบวนการเชอ่ื ม

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 39

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอื่ มโครงสรางโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขน้ั การเรยี นรู Operate Learning (Welding)

รหสั วชิ า ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ /หนว ยการ งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
เรยี น

งานเทคโนโลยีงาน การปฏิบัตงิ าน 1. การอานแบบ Drawing งานเชอื่ ม 1. สามารถอา นแบบ Drawing งานเช่อื มดว ยมอื ได
30103-5303 เชอื่ มโครงสรางโลหะ แบบการเชอ่ื ม 2. หลักการเชือ่ มดว ยมอื 2. สามารถบอกหลกั การเชอื่ มดว ยมอื ทัง้ การเชื่อม
3. วัสดุทีใ่ ชใ นการเชอ่ื มดวยมอื แบบ TIG และ MIGได
3 ดว ยมอื (Al/SUS/Steel) 3. สามารถบอกวัสดุทีใ่ ชในการเชอื่ มดวยมอื ได
(Manual 4. การปรบั คา กระแสไฟในการเชอ่ื ม 4. สามารถปรบั คากระแสไฟในการเชื่อมได
Welding) 5. การปอนลวดเชอ่ื ม 5. สามารถอบกหลักการการปอ นลวดเชอื่ มได
6. การเดนิ แนวเชอื่ ม 6. สามารถเดนิ เนวเชอ่ื มได
7. การตรวจสอบการเชอ่ื มแบบการ 7. สามารถตรวจสอบการเช่ือมแบบการเชอื่ มดว ยมอื
เชอื่ มดวยมอื ได
8. การทดสอบงานเชอ่ื มแบบการเชอื่ ม 8. สามารถทดสอบงานเชอ่ื มแบบการเชอื่ มดว ยมือได
ดวยมือ 9. สามารถบอกปญ หาการเกิดของเสยี ทเ่ี กิดจากการ
9. ของเสียท่เี กิดจากการเช่ือมดว ยมือ เชอื่ มดวยมือได
10. การแกไขปญ หาการเกิดของเสีย 10. สามารถแกไขปญหาการเกิดของเสียแบบการ
แบบการเชอื่ มดว ยมอื เชื่อมดว ยมือได

งานเทคโนโลยงี าน การปฏบิ ัตงิ าน 1. การอา นแบบ Drawing งานเชอ่ื ม 1. สามารถอา นแบบ Drawing งานเชอ่ื มดวยโรบอท
30103-5304 เชอ่ื มโครงสรา งโลหะ แบบการเชอ่ื ม ดว ยโรบท ได
ดว ยโรบอท 2. หลักการควบคุมโรบอทเชือ่ ม 2. สามารถบอกหลกั การควบคุมโรบอทเชอ่ื มได
4 3. วสั ดทุ ี่ใชในการเชอื่ มดวยโรบอท 3. สามารถบอกวสั ดทุ ่ีใชใ นงานเชอื่ มโรบอทได
(Robot 4. การ Setting โรบอทในงานเชือ่ ม 4. สามารถSetting โรบอทในงานเชอ่ื มได
Welding) 5. การควบคุมโรบอทในงานเช่อื ม 5. สามารถควบคุมโรบอทในงานเช่อื มได
6. การเขยี นคาํ สัง่ โรบอทในการเชื่อม 6. สามารถเขยี นคําสั่งโรบอทในการเชอ่ื มได
7. การแกไ ขคาํ สง่ั โรบอทในการเชื่อม 7. สามารถแกไ ขคําสั่งโรบอทในการเชอ่ื มได
8. การ Teach โรบอท 8. สามารถTeach โรบอทได
9. การตรวจสอบงานเชอ่ื มทเี่ ช่อื มดวย 9. สามารถตรวจสอบงานเช่อื มท่เี ชือ่ มดว ยโรบอทได
โรบอท 10. สามารถทดสอบงานเชอื่ มท่ีเชอื่ มดว ยโรบอทได
10. การทดสอบงานเชื่อมท่เี ชอ่ื มดว ย 11. สามารถบอกปญ หาของการเชื่อมงานดว ยโรบอท
โรบอท ได
11. ปญหาของการเชอื่ มงานดว ยโร 12. สามารถแกไขปญ หาการเช่อื มงานดว ยโรบอทได
บอท
12. การแกไ ขปญ หาการเชอ่ื มงานดวย
โรบอท

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 40

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอ่ื มโครงสรา งโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขน้ั การเรยี นรู Operate Learning (Spot Welding)

รหัสวิชา ชอื่ รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หวขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ัท
การเรยี น

30103-2103 งานตรวจสอบงาน คุณภาพและ 1. มาตรฐานงานเชอื่ มในสถาน 1. สามารถบอกมาตรฐานงานเชอ่ื มท่ีใชในสถาน
เชอ่ื มโดยไมทาํ ลาย มาตรฐาน ประกอบการใช ประกอบการใชไ ด
ของงานเช่อื ม 2. หลักการตรวจสอบคุณภาพงาน 2. สามารถบอกหลกั การตรวจสอบคณุ ภาพงานเชอื่ ม
ในสถาน เช่อื ม ของสถานประกอบการได
ประกอบการ 3. การทดสอบคุณภาพของงานเช่อื ม 3. สามารถอธบิ ายวิธกี ารทดสอบคณุ ภาพของงาน
เชือ่ มของสถานประกอบการได
30103-5301 งานเทคโนโลยงี าน ความรู 1. กระบวนการผลิตของ Spot 4. สามารถทดสอบคณุ ภาพของงานเช่อื มของสถาน
เชอ่ื มโครงสรางโลหะ1 เบือ้ งตน welding ประกอบการได
เกีย่ วกบั 2. การอานแบบในกระบวนการ 1. สามารถบอกกระบวนการผลติ ได
กระบวนการ Spot welding 2. สามารถบอกหลกั การการอา นแบบเบ้อื งตนในแตล ะ
Spot 3. ชนดิ ของเคร่อื งจกั รในกระบวนการ กระบวนการผลิตได
welding Spot welding 3. สามาบอกชนดิ ของเครอื่ งจกั รทม่ี อี ยใู นกระบวนการ
4. หลักการทาํ งานของเครอ่ื งจักรใน ผลิตได
การ กระบวนการ Spot welding 4. สามารถบอกหลกั การทาํ งานของ เครอื่ งจักรท่ีมอี ยู
ปฏิบัติงานใน 5. หลักการ Setting เครือ่ งจักรใน ในกระบวนการผลติ ได
กระบวนการ กระบวนการ Spot welding 5. สามารถบอกหลกั การ Settingของ เคร่ืองจักรทม่ี ี
30103-5302 งานเทคโนโลยงี าน Spot 6. หลกั การตรวจสอบชน้ิ งาน อยูในกระบวนการผลติ ได
เชอื่ มโครงสรา งโลหะ 2 welding 7. หลักการทดสอบชน้ิ งาน 6. สามารถบอกหลักการตรวจสอบชน้ิ งานใน
8. ของเสียทเ่ี กดิ ขน้ึ ในกระบวนการ กระบวนการผลติ ได
(Marker/Las Spot welding 7. สามารถบอกหลักการการทดสอบชน้ิ งานใน
er mark) 9. หลักการแกไ ขปญหาการเกดิ ของ กระบวนการผลิตได
เสียในกระบวนการ Spot welding 8. สามารถอธบิ ายปญหาของการเกิดของเสยี ใน
1. การอานแบบ Drawing ของ กระบวนผลิตได
Marker/Laser mark 9. สามารบอกหลักการการแกไ ขปญ หาทที่ ําใหเ กิด
2. ชนดิ ของเคร่ือง Marker/Laser ของสยั ในกระบวนการผลิตได
mark 1. สามารถการอา นแบบ Drawing ของกระบวนการ
3. หลกั การปฏบิ ัตงิ าน Marker/Laser mark ได
Marker/Laser mark 2. สามารถบอกชนดิ เครอื่ งจกั รในกระบวนการ การ
4. การ Setting ชนิ้ งานใน อา นแบบ Drawing ของMarker/Laser mark ได
กระบวนการ Marker/Laser mark 3. สามารถบอกหลกั การปฏบิ ตั งิ าน Marker/Laser
5. ของเสียท่เี กดิ ขนึ้ ในกระบวนการ mark ได
Marker/Laser mark 4. สามารถSetting ช้นิ งานในกระบวนการ
6. หลกั การแกไ ขปญหาการเกดิ ของ Marker/Laser mark ได
เสยี ในกระบวนการ Marker/Laser 5. สามารถ ปฏิบัตงิ าน Marker/Laser mark ได
mark 6. สามารถบอกปญ หาของของเสยี ทีเ่ กิดขน้ึ ใน
กระบวนการ Marker/Laser mark ได
7. สามารถแกไ ขปญหาการเกดิ ของเสยี ในกระบวนการ
Marker/Laser mark ได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 41

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอ่ื มโครงสรา งโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขนั้ การเรยี นรู Operate Learning (Spot Welding)

รหัสวชิ า ชอ่ื รายวชิ า หวั ขอ /หนว ย งานฝก ในบรษิ ทั หว ขอ สมรรถนะในการประเมนิ ของบรษิ ทั
การเรยี น

30103-5303 งานเทคโนโลยงี าน การ 1. การอานแบบ Drawing ของงาน 1. สามารถอานแบบ Drawing ของ
เชื่อมโครงสรา งโลหะ ปฏบิ ัตงิ านใน Stud กระบวนการ Stud ได
กระบวนการ 2. Parts ทใ่ี ชในกระบวนการ Stud 2. สามารถบอกและเลอื กใช Parts ทใี่ ชใ น
3 3. การ Setting เครอ่ื งจักร กระบวนการ Stud ได
Spot 4. หลกั การปฏบิ ัติงานของ 3. สามารถ Setting เครื่อง Stud ได
welding กระบวนการ Stud 4. สามารถบอกหลกั การปฏิบตั ิงานของ
(Stud) 5. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน กระบวนการ Stud ได
ของกระบวนการ Stud 5. สามารถปฏิบัติงานของกระบวนการ Stud
6. ของเสยี ที่เกดิ ข้ึนในกระบวนการ ได
Stud 6. ปฏิบตั ิงานในกระบวนการ Stud ดว ยความ
7. หลกั การแกไ ขปญ หาการเกิด ปลอดภัย
ของเสยี ในกระบวนการ Stud 7. สามารถบอกปญหาของของเสยี ที่เกดิ ข้ึนใน
กระบวนการ Stud ได
8. สามารถแกไ ขปญหาการเกิดของเสยี ใน
กระบวนการ Stud ได

การ 1. ความรพู ื้นฐานเกย่ี วกับการเช่อื ม 1. สามารถอธิบายความรูเ บอ้ื งตนเก่ียวกับการ
ปฏบิ ัตงิ านใน Spot เชื่อม Spot ได
งานเทคโนโลยีงาน กระบวนการ 2. วสั ดุทใ่ี ชใ นงานเชอ่ื ม Spot 2. สามารถบอกวัสดุทีใ่ ชในงานเชื่อม Spot ได
30103-5304 เชอ่ื มโครงสรา งโลหะ4 Spot 3. ชนิดและความหนาของวสั ดุ 3. สามารถบอกชนิดและความหนาของวสั ดุ
4. การอา น Drawing ในงาน Spot ในงานเช่อื ม Spot ได
welding 5. ชนดิ ของเครอ่ื งเช่อื ม Spot 4. สามารถบอกชนิดของเครอ่ื งเชื่อม Spot ได
(Spot) 6. วธิ ีการใชงานและการปฏิบตั ิงาน 7. สามารถ Setting คาพารามิเตอรใ นการ
ของเครื่องเชือ่ ม Spot Spot ได
7. คา พารามิเตอรแ ละการSetting 8. สามารถ Setting คา กระเสไฟในการเชอื่ ม
คา พารามิเตอรใ นการ Spot ของ Weld checker ได
8. การใชงานและการSetting คา 9. สามารถSetting โตะ งานสาํ หรบั การ Spot
กระเสไฟในการเชอ่ื มของ Weld ได
checker 10. สามารถตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม Spot ได
9. การ Setting โตะ งานสําหรับ 11. สามารถทดสอบชิ้นงาน Spot ได
การ Spot 12. สามารถบอกปญหาของของเสียทเ่ี กิดข้ึน
10. การตรวจสอบช้ินงานเช่อื ม ในกระบวนการ Spot ได
Spot 13. สามารถแกไ ขปญหาการเกดิ ของเสยี ใน
11. การทดสอบชน้ิ งาน Spot กระบวนการ Spot ได

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 42

JINPAO - Work- Integrated Learning
สาขางานเทคโนโลยงี านเชอื่ มโครงสรา งโลหะ (ทวภิ าค)ี

ขั้นการเรยี นรู Project Learning

รหสั วิชา ช่ือรายวชิ า หัวขอ /หนว ยการเรยี น งานฝก ในบรษิ ทั หวขอสมรรถนะในการประเมนิ
ของบรษิ ทั

30000-2006 กจิ กรรมท่สี ถาน ความรูท ัว่ ไปและ 1. ความสาํ คัญของการ -
ประกอบการจดั การศกึ ษาความเปน ไป ปรับปรุงกระบวนการผลิต
2. ประโยชนของการปรบั ปรงุ
ไดในการปรบั ปรงุ กระบวนการผลิต
กระบวนการผลติ 3. รปู แบบของการปรับปรงุ
กระบวนการผลติ
4. ลกั ษณะการปรบั ปรุง
กระบวนการผลิต
5. ขั้นตอนการปรบั ปรงุ
กระบวนการผลิต

30103-8001 ฝกงาน 1. กระบวนการปรบั ปรงุ 1. ศกึ ษากระบวนการผลติ 1. วิธกี ารศกึ ษาปญ หาที่เกิดข้ึน
กระบวนการผลติ และปญ หาทเ่ี กดิ ขึน้ ใน ในกระบวนการผลติ
2. การเลือกหัวขอ การ กระบวนการผลติ 2. วิธีการเลือกปญ หาทจี่ ะ
ปรบั ปรุงกระบวนการ 2. การเลอื กปญ หาท่ีจะทาํ จัดทาํ การปรบั ปรุง
ผลิต การปรบั ปรุง 3. ขอบเขตการปรับปรงุ
3. การเขียนราง 3. การเขยี นรางโครงการเพื่อ 4. การเขยี นโครงรา งเพอ่ื เสนอ
โครงการการปรับปรงุ เสนอขออนุมตั ิการปรบั ปรุง ขออนมุ ตั กิ ารการปรับปรงุ
กระบวนการผลิต กระบวนการผลติ 5. การวางแผนการจดั ทําการ
4. การปรับปรุง 4. การเก็บรวบรวมขอ มูล ปรบั ปรุงกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต 5. การวิเคราะหข อมลู 6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู
5. การนําเสนอผลงาน 6. การเขยี นรายงานสรุปผล 7. วิธีการวเิ คราะหข อ มูล
6. การประเมินผลการ 7. หลกั การนาํ เสนอผลการ 8. การเขียนรายงานสรุปผล
ปรบั ปรุงกระบวนการ ปรับปรงุ กระบวนการผลิต การปรับปรงุ กระบวนการผลติ
ผลิต 8. การประเมินผลการ 9. การจัดทาํ รายละเอยี ดการ
ปรบั ปรงุ กระบวนการผลิต ปรับปรงุ กระบวนการผลิต
10. การนําเสนอการปรบั ปรงุ
กระบวนการผลิต
11. ประโยชนท ่ีสถานประการ
ไดร ับจากการปรับปรงุ
กระบวนการผลติ

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 43

Job Opportunities in Jinpao

MACHINEING BENDING Machining Process
WIRE CUT STAMPING
•Machining
- General
- AMP

•Bending
•Wire Cut
•Stamping

Welding Process Welding

•General welding
•Spot welding
•AMP welding

Production

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 44

1. ·ŒÒ·Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡ºÑ ʧ่Ô ·Â่Õ Ò¡·่ÊÕ ´Ø
挑戰困難

2. ¡Òํ ¨´Ñ »­˜ ËҤ͢Ǵ¡ºÑ ¡Ãкǹ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÊ­Ù à»Åҋ
突破瓶頸

3.ÊÃҌ §¤Ø³¤‹Ò¼ÅÔµÀ³Ñ ±¨ ¹Ô »†ÒÇã˵Œ ç¡ºÑ ¤ÇÒÁµÍŒ §¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ
創造價值

4. µ´Ñ ÊÔ¹ã¨ÊÌҧ¸ÃØ ¡Ô¨Ê͋٠¹Ò¤µ
決策未來

Jinpao Work Integrated Learning with Buriram Technical College 45


Click to View FlipBook Version