The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MahasarakhamLifestyle_นภัสสร ปุณตุง_012

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cream_inter, 2021-10-28 03:57:17

MahasarakhamLifestyle_นภัสสร ปุณตุง_012

MahasarakhamLifestyle_นภัสสร ปุณตุง_012

“วดั ปา่ วังนำ้ เยน็ ”

ชอื่ ภาพ วดั ปา่ วงั นำ้ เยน็

กล้อง เลนส์ กลอ้ งPanasonic LUMIX
เลนส์Panasonic LUMIX G VARIO
35-100mm f/4.0-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens
F11 500
ISO 200
ความเร็วชตั เตอร1์ /15
ชว่ งเวลาในการถา่ ย 12:08
การสือ่ แนวคิด : พทุ ธมณฑลแห่งอสี าน และถอื ได้วา่ เปน็ แหล่งอารยธรรมเลยคะ่ และยงั มี วดั สวย วัดดงั มากมายหลายแห่งด้วยกัน หนงึ่ ในนัน้ กค็ ือ
วัดปา่ วังน้ำเยน็ วดั ดงั ของ พระอาจารย์ สุรยิ ันต์ โฆสปัญโญสรา้ งวดั นีข้ ึน้ มาเพื่อเป็นศูนย์รวมจติ ใจของพทุ ธศาสนิกชนทวั่ ไปนัน่ เองคะ่ ในเวลาที่ฉนั ไม่
สบายใจฉนั มักจะมาทำบุณและขอพรทนี่ ีบ้ อ่ ยครั้ง หรือแมก้ ระทั่งวันสำคัญในศาสนานอกจากนน้ั ก็จะมี เทพทันใจ ท่ชี าวบา้ นตา่ งมากราบไหว้
ขอพรกนั คะ่ ทำให้ปจั จบุ นั วัดป่าวังน้ำเยน็ น้ี นอกจากเปน็ ที่
ศรัทธาของพทุ ธศาสนิกชนแล้ว กย็ ังมชี ื่อเสยี งด้านการ
ทอ่ งเทีย่ วเชงิ พุทธศาสนาดว้ ยค่ะ เลยมีนกั ทอ่ งเท่ียวเดินทาง
มาสักการะส่ิงศักดสิ์ ิทธก์ิ ันอย่างไมข่ าดสาย จนกลายเปน็
จุดหมายท่ตี อ้ งห้ามพลาดของจงั หวดั มหาสารคามเลยค่ะ

วดั พระธาตนุ าดนู

สถานที่ต่อไปเรายังคงจะอยสู่ ถานท่ีศักดิส์ ทิ ธ์ิกนั นะคะ จะมาแนะนำอีก1สถานทศี่ ักดส์ิ ทิ ธิใ์ น

จังหวดั มหาสารคามทพ่ี อพูดช่อื ใครๆหลายๆคนต้อง รอ้ ง”ออ๋ ”เพราะเป็นสถานทท่ี ่ดี งั มาก และมีชอื่ เสียงมากใน จงั งหวัด
มหาสารคาม พดู คนต่างใหค้ วามสนใจและมีนักทอ่ งเทย่ี วมาเท่ยี ว เพอ่ื ขอพร หรือมาดวู ัฒนธรรมวถิ ชี ีวติ ของคนไทย เราเองงก็

เช่นกันที่ชอบไปวัดต่างๆไปทำบญุ และวัดนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มาก

มีกจิ กรรมภายในวดั ให้ทำหลากหลายอยา่ งและยงั เป็นศูนยป์ ฏบิ ัติธรรมอีกดว้ ย

พระธาตุนาดนู ต้งั อยู่ท่ี บา้ นนาดูน อำเภอนาดนู จงั หวดั มหาสารคาม นับเป็นสถานท่ีสำคญั ทางพระพทุ ธศาสนาคู่บ้านค่เู มอื งของ
ชาวมหาสารคาม เปน็ ปชู นยี สถานทสี่ รา้ งข้ึนเพือ่ สริ ิมงคลแก่ภมู ภิ าค พนื้ ท่ีโดยรอบได้ถกู พัฒนาเพอ่ื เปน็ ศนู ย์กลางสง่ เสรมิ กจิ การ
พระพทุ ธศาสนาและศลิ ปวัฒนธรรม ของภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ จึงเรยี กขานวา่ เปน็ “พุทธมณฑลอีสาน” รอบองค์พระธาตมุ ี

บรเิ วณ กว้างขวาง จัดแตง่ เป็นสวนรุกขชาติ ปลกู ตน้ ไมใ้ นพุทธประวตั ิ พระธาตนุ าดูน เปน็ เขตท่มี กี ารขุดพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดที ่แี สดงถึงความเจรญิ รงุ่ เรอื งในอดีต เพราะบรเิ วณน้ไี ด้เคยเปน็ ที่ตัง้ ของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุ

ต่างๆทค่ี ้นพบ ได้นำไปแสดงไวท้ พี่ ิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาตจิ งั หวดั ขอนแก่น และท่สี ำคญั ยง่ิ กค็ ือการขดุ พบสถูป บรรจพุ ระบรม
สารรี ิกธาตุบรรจุ ในตลับทองคำ เงนิ และสำรดิ ซ่ึงสนั นษิ ฐานว่ามอี ายุอยใู่ นพทุ ธศตวรรษท่ี 13-15 สมัยทวาราวดีถวลิ หา คาเฟ่

ในวนั หยุดหลายคนมกั หาท่จี ะไปผอ่ นคลายจากความเครียดหรอื ถา่ ยภาพสวยๆไว้อพั ในโซเชยี ลวนั นี้เรามหี นึ่งท่ี
ท่เี ราชอบมากๆนนั้ ก็คือ คาเฟ่ หลายคนชอบไปถา่ ยรูปตามสถานทตี่ ่างๆที่ถกู ตกแตง่ ให้ดูสวยงาม ถ่ายภาพมมุ ไหนก็ดดู ีไปหมด
คาเฟ่มีการออกแบบดีไซนท์ ี่แตกต่างกันออกไป แตช่ ่วงสอบแบบนี้ถ้าอยากอา่ นหนังทอื แบบเงยี บๆแตม่ ขี นมน้ำอาหารใหก้ ิน
และยงั ไดบ้ รรยากาศของทงุ่ ขา้ วสเี ขยี ว ลมพัดเยน็ ๆทำให้ผอ่ นคลาย
วันนเี้ ราเลยมาแนะนำ 1 สถานที่คอื ถวิลหา คาเฟ่พิกัดหนา้ มหาวิทลัยมหาสารคาม

เคร่อื งดื่มและอาหารสดุ แสนอรอ่ ย และท่สี ำคัญราคานกั ศกึ ษาสดุ ๆเลยนะคะ

หนอ่ ไมข้ องคณุ ยาย

วดั สวุ รรณวาส

วดั น้เี ป็นวดั ประจำหม่บู า้ น ที่ผ้คู นนบั ไหว้บูชากัน คนผา่ นไปผ่านมาเส้นทางกาฬสนิ ธ์เุ ห็นกจ็ ะตอ้ งลงมาแวะเวียนกนั ไหว้
มาขอพร ใหข้ ับรถและเดนิ ทางอยา่ งปลอดภัย


Click to View FlipBook Version