The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวชี้วัด จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Khun Khrua, 2022-06-22 05:09:50

จิตสำนึกความรับผิดชอบ ในวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู

การประเมินด้านที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ดา้ นจติ สำนกึ ความรับผิดชอบในวิชาชพี

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผชู้ ว่ ย
คร้ังท่ี 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 เมษายน 2565

โรงเรยี นบา้ นโนนสำราญ สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน สังกัด กระทรวงศกึ ษาธิการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัตติ น

6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวชิ าชีพ
6.1 การมเี จตคตเิ ชงิ บวกกับวชิ าชพี
ขา้ พเจา้ ปฏิบัตติ นดงั น้ี
6.1.1 มีความจงรกั ภกั ดี ต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6.1.2 ยดึ มน่ั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
6.2 การมงุ่ ม่นั ทุ่มเทในการสรา้ งสรรค์ นวตั กรรมใหมๆ่ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและใหส้ ังคม

ยอมรับ
ขา้ พเจ้าพยายามศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเตมิ อยเู่ สมอ จากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เช่น หนังสือ ส่ือสิ่งพิมพ์

โทรทัศน์ อนิ เทอรเ์ นต็ เป็นตน้ เพอื่ นำความรมู้ าผลติ ส่อื การสอนและนำมาพฒั นาวชิ าชพี ต่อไป
6.3 ประพฤติปฏิบตั ิตนในการรักษาภาพลกั ษณ์ในวชิ าชีพ
ข้าพเจา้ ประพฤตติ นให้เปน็ สมาชิกทด่ี ีของสังคมและมจี ติ สาธารณะมคี วามรับผิดชอบต่อสงั คมโดย

ช่วยเหลือเพื่อนรว่ มงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นยดึ หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การยึดเหน่ียวจติ ใจในการปฏิบตั งิ าน

6.4 การปกปอ้ ง ป้องกันมใิ หผ้ ้รู ่วมวชิ าชีพประพฤตปิ ฏิบตั ิในทางท่จี ะเกดิ ภาพลักษณเ์ ชงิ ลบต่อวิชาชีพ
ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่น

ปฏบิ ตั ติ นตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครูอยา่ งเคร่งครัด
6.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝร่ ู้ ค้นหาสรา้ งสรรค์ ถ่ายทอดปลกู ฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของ

เพ่อื นร่วมงานและสงั คม
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพมุ่งมั่น

ทุ่มเทในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และปรับปรุงในส่วนท่ี
ตนเองบกพร่อง ให้ดมี ากข้นึ กว่าเดิม

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหน่งครูผชู้ ่วย 1

การประเมินด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน ดา้ นจิตสำนกึ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ดา้ นที่ 1 การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิตน
ชือ่ -สกุล นายพงศกร โคตรพรม ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย โรงเรยี น บ้านโนนสำราญ

สังกดั สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 5

การประเมนิ ด้านที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัติตน

6. จติ สำนกึ ความรบั ผิดชอบในวชิ าชพี

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๖.๑ การมีเจตคตเิ ชิงบวกกบั ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ติ นดงั น้ี ๑. มคี วามจงรักภกั ดี • สมั ภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร

วชิ าชพี ตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และ • สังเกตพฤตกิ รรม

พระมหากษัตริย์ ๒.ยึดมนั่ ในการปกครอง • ภาพกิจกรรม

ระบอบประชาธปิ ไตย โดยมี

พระมหากษัตริยเ์ ปน็ ประมุข

๖.๒ การมงุ่ มนั่ ทุ่มเทในการ ขา้ พเจา้ พยายามศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เตมิ • สมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร

สร้างสรรค์ นวตั กรรมใหม่ ๆ อย่เู สมอ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น • สังเกตพฤตกิ รรม

เพอ่ื ให้เกดิ การพัฒนาวิชาชีพ หนงั สือ ส่ือสงิ่ พิมพ์ โทรทัศน์ อนิ เทอร์เน็ต

และให้สงั คมยอมรับ เป็นต้น เพอ่ื นำความรูม้ าผลิตส่อื การสอน

และนำมาพัฒนาวชิ าชพี ต่อไป

๖.๓ ประพฤติปฏบิ ตั ิตนใน ข้าพเจ้าประพฤตติ นให้เปน็ สมาชิกท่ดี ีของ • สมั ภาษณค์ รู ผ้บู รหิ าร

การรกั ษาภาพลกั ษณ์ใน สังคมและมีจติ สาธารณะมีความรับผิดชอบ • สงั เกตพฤติกรรม

วชิ าชีพ ต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดย

ไมห่ วังผลประโยชนแ์ ละสง่ิ ตอบแทนใด ๆ

ท้งั สิน้ ยึดหลกั คณุ ธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชพี ในการยดึ เหนี่ยวจิตใจในการ

ปฏิบตั งิ าน

๖.๔ การปกป้อง ป้องกนั มิให้ ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผ้รู ว่ ม • สัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร

ผูร้ ว่ มวชิ าชีพประพฤติปฏบิ ัติ วชิ าชพี ใหป้ ระพฤติปฏบิ ตั ติ นเปน็ แบบอยา่ ง • สังเกตพฤตกิ รรม

ในทางที่จะเกดิ ภาพลกั ษณ์ ท่ีดแี ละยดึ มน่ั ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ

เชิงลบต่อวิชาชีพ วชิ าชพี ครอู ย่างเคร่งครัด

๖.๕ การจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ิหน้าที่ด้วยใจซง่ึ ทำให้เกดิ • สัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร

การใฝร่ ู้ คน้ หาสรา้ งสรรค์ ความรกั ศรัทธาและยดึ มั่นในอดุ มการณ์ • สังเกตพฤติกรรม

ถ่ายทอดปลกู ฝังและเปน็ แหง่ วิชาชีพ ม่งุ มัน่ ทุ่มเทในการทำงาน

แบบอย่างทีด่ ีของเพื่อน ประพฤตติ นเป็นแบบอยา่ งทดี่ ี

ร่วมงานและสงั คม

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหน่งครผู ้ชู ่วย 2

การประเมนิ ดา้ นท่ี 1 การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิตน ด้านจิตสำนึกความรบั ผดิ ชอบในวิชาชพี

ภาคผนวก

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหนง่ ครผู ู้ช่วย 3

การประเมนิ ดา้ นที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ด้านจติ สำนึกความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหนง่ ครผู ชู้ ่วย 4

การประเมนิ ดา้ นที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ด้านจติ สำนึกความรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหนง่ ครผู ชู้ ่วย 5


Click to View FlipBook Version