The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirawit Boonyathi, 2022-07-14 03:08:25

การมีอำนาจ

การมีอำนาจ

ครูอาคม สายาคม

ประวัติของครูอาคม สายาคม

ครูอาคม สายาคม เดิมชื่อ บุญสม เกิดเมื่อวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2406 ณ บ้านสี่แยกหลานหลวง จังหวัด
พระนคร เป็นบุตร ของนายเจือ ศรียาภัย และ นาง
ผาดศรียาภัย สกุลเดิม อิศรางกูร ณ อยุธยา (นามสกุล
สายาคมเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่
6) ครูอาคมได้รับการฝึกหัดโขนพร้อมกับเรียนหนังสือ
จนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 จากนั้น เข้ารับตำแหน่ง “พระ”
แผนกโขนหลวง กรมพิณ พาทย์และโขนหลวง
กระทรวงวัง

ต่อมา พ.ศ. 2478 โอนมาประจำโรงเรียนศิลปากร
แผนกดุริยางค์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการละครและ
ดนตรี 7 กองการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อเกษียณอายุ
กรมศิลปากรได้เชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ สอน
นักศึกษาปริญญาตรี

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

-ผลงานด้านการแสดง
ครูอาคม สายาคม แสดงเป็นตัวเอก เช่น

พระราม อิเหนา พระร่วง พระอภัยมณี ขุนแผน
พระไวย ไกรทอง ฮเนา (เรื่องเงาะป่า) พระลอ อุณ
รุท พระสังข์ เป็นต้น

-ผลงานด้านประดิษฐ์ท่ารำ
ได้แก่ เพลงหน้าพาทย์ตระนาฏราช เพลงหน้า

พาทย์โปรยข้าวตอก เพลงเชิดจีน ลีลาประกอบท่า
เชื่อม ตำราท่ารำ

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

(ต่อ)

-ผลงานด้านวิชาการ
เขียนคำอธิบายนาฏยศัพท์ บทความ เพลงพื้น

เมือง เพลงหน้าพาทย์ ความสำคัญของหัวโขน
ระบำ รำ เต้น การเลือกเด็กเข้าฝึกหัดละครสมัย
รัชกาลที่ 7 เป็นต้น

-ผลงานด้านวิทยุกระจายเสียง
ตั้งคณะสายเมธี แสดงนิยายและบรรเลงใน

แบบดนตรีสากลและดนตรีไทย ตั้งคณะสายาคม
แสดง เพลงพื้นเมือง เป็นต้น

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

(ต่อ)

-ผลงานด้านภาพยนตร์
๑. แสดงภาพยนต์ เรื่องอมตาเทวี ของบริษัท

ละโว้ภาพยนต์ แสดงเป็นพระเอก
๒. แสดงภาพยนต์ เรื่องไซอิ๋ว ของคณะปัญญา

พล แสดงเป็นพระถังซำจั๋ง
๓. แสดงภาพยนต์ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดลงสรง

เป็นตัวพระราม และเป็นผู้กำกับการแสดง
๔. กำกับเวทีและควบคุมการแสดง พร้อมทั้ง

เป็นผู้บรรยาย ผู้เขียนบทโทรทัศน์ในรายการ
นาฏศิลป์ของกรมศิลปากรจัดแสดงเป็นครั้งแรก
ทางไทยทีวีช่องบางขุนพรหม ออกอากาศ เมื่อวัน
ที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๙๘ และได้รับความสำเร็จมา
จนถึง ปัจจุบัน

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

(ต่อ)

๕. จัดรายการโฆษณาจำหน่ายแผ่นเสียง เขียน
คำบรรยาย และเป็นผู้บรรยายของกรมศิลปากร
ทางไทยทีวี ช่อง ๔ และช่อง ๗

๖. บรรยายการภ่ายทอดโทรทัศน์ที่โรงละคร
ของกรมศิลปากร ในการแสดงโขนและละครของ
กรมศิลปากร ตำแหน่งหน้าที่สุดท้ายในกรม
ศิลปากร

ครูอาคมดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (โขน)
ประจำกองการสังคีต มีหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอก
จนแนะนำเกี่ยวกับท่ารำทั้งโขนและละครแก่
ของกองการสังคีต

และมีหน้าที่โดยตรงจะต้องเป็นผู้ทำพิธีไหว้ครู
และครอบนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สาขาภูมิภาค
พร้อมทั้งทำพิธีให้แก่บรรดาศิลปินทั่วๆไป

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

(ต่อ)

-ผลงานด้านกำกับเวที
กำกับการแสดงและการสอนโขนและละครเรื่อง

ต่างๆ
พ.ศ. 2505 >>> ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบ

พิธีไหว้ครู
พ.ศ. 2506 >>> ได้รับถ่ายทอดท่ารำองค์พระ

พิ ร า พ จ า ก ค รู ร ง ภั ก ดี
พ.ศ. 2507 >>>ทำพิธีครอบโขนละครในพิธี

ไหว้ครูประจำปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

ยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ร่วมครอบในพิธีไหว้
ค รู ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย

ผลงานของ
ครูอาคม สายาคม

(ต่อ)

พ.ศ. 2508 >>> เป็นต้นมา ได้รับเชิญเป็น
ประธานไหว้ครูของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ของราชการและเอกชน รวมทั้งท่านได้พยายาม
ถ่ายทอดวิชา

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของท่านให้แก่
เยาวชนรุ่นหลังได้รับสืบทอดต่อไป ซึ่งนับว่าครู
อาคมได้ปฏิบัติภารกิจด้านนาฏศิลป์ไทยอย่าง
ครบถ้วน

จัดทำโดย

นาย สิรวิชญ์ บุญญาธิ
ม.5/12 เลขที่ 36

อ้างอิง

https://sites.google.com › site ›
khru-xakhm-sa-ya-khm


Click to View FlipBook Version