The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบสอบถาม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Piyanat NiiNe Moenwong, 2021-09-11 07:07:29

แบบา

แบบสอบถาม

95

แบบสอบถามเพ่ือศกึ ษาความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งภาวะผูน้ ำเชิงสรา้ งสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึ ษา
กบั การบรหิ ารงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัดสำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาพัทลุงเขต 2

คำช้แี จง
แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

เชงิ สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 โดยข้อมูลที่จะได้นำไปวิเคราะห์และนำเสนอในภาพรวม
เท่านั้น ซ่ึงจะไม่มีผลต่อการตอบของท่านแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้จัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรด
ตอบแบบสอบถามให้ตรงกบั ความเปน็ จริงมากทส่ี ุด

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทวั่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำเชิง
สรา้ งสรรค์ของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา สังกัดสำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดั สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ เพอ่ื จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ทำให้ผลการวิจัยเช่ือถือ
ได้และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส ำ นั ก ง า น เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2
ข้อมูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับ และเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมสำหรับการวจิ ัยคร้ังนี้เทา่ นั้น

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่ งสูงที่ได้รบั ความอนุเคราะหจ์ ากท่าน

ปิยะณฐั หม่ืนวงศ์
นกั ศึกษาปริญญาโท สาขาวชิ าการบรหิ ารการศกึ ษา

มหาวทิ ยาลัยหาดใหญ่

96

แบบสอบถามเพ่ือศกึ ษาความสมั พนั ธร์ ะหว่างภาวะผู้นำเชิงสรา้ งสรรค์ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา
กบั การบรหิ ารงานวิชาการของสถานศกึ ษา

สงั กัดสำนักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2

ตอนที่ 1 ข้อมูลทวั่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชแี้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หน้าขอ้ ความที่ตรงกบั สถานภาพของท่าน

1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญงิ

2. อายุ

[ ] ต่ำกว่า 30 ปี
[ ] 31 – 40 ปี
[ ] 41 – 50 ปี
[ ] 51 ปขี น้ึ ไป

3. ประสบการณ์การปฏบิ ัติงาน
[ ] ต่ำกวา่ 5 ปี
[ ] 5 – 10 ปี
[ ] 11 – 20 ปี
[ ] 21 ปีข้ึนไป

4. ขนาดสถานศึกษา
[ ] ขนาดเล็ก
[ ] ขนาดกลาง
[ ] ขนาดใหญ่

97

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงั กัดสำนักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาพทั ลุง เขต 2

คำชี้แจง โปรดอา่ นและพิจารณาข้อความแต่ละข้ออย่างละเอยี ดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชงิ สรา้ งสรรค์ของ
ผบู้ รหิ ารสถานศึกษาทท่ี ่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบนั วา่ มีการกระทำหรอื แสดงออกในเรื่องดงั กลา่ วมาก
นอ้ ยเพยี งใดและทำเคร่อื งหมาย ลงในชอ่ งความคิดเห็น โดยมเี กณฑ์การพิจารณาดงั น้ี

ระดับ 5 หมายถงึ มภี าวะผนู้ ำเชงิ สร้างสรรค์อยู่ในระดับ มากท่สี ุด
ระดบั 4 หมายถงึ มภี าวะผู้นำเชิงสรา้ งสรรคอ์ ยู่ในระดบั มาก
ระดับ 3 หมายถงึ มีภาวะผนู้ ำเชิงสรา้ งสรรค์อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถงึ มีภาวะผู้นำเชงิ สร้างสรรค์อยู่ในระดับ น้อย
ระดบั 1 หมายถงึ มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบั น้อยทีส่ ุด

ตัวอยา่ ง

ขอ้ ภาวะผนู้ ำเชิงสร้างสรรคข์ องผู้บรหิ าร ระดบั ความคิดเหน็ เก่ยี วกับ สำหรับ
สถานศึกษา ภาวะผนู้ ำเชงิ สรา้ งสรรค์ของ ผูว้ จิ ัย

0 ผ้บู ริหารมเี จตคติทดี่ ีในการยอมรบั เทคโนโลยี ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สารสนเทศในการบริหารจดั การสถานศึกษา
54321


คำอธิบาย จากตัวอย่างในข้อ 0 ท่านได้พิจารณาแล้วว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในด้านจินตนาการ
ผูบ้ รหิ ารมีเจตคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ที่ทา่ นมีความคดิ เห็นมากทส่ี ดุ ทา่ นจึง  ในชอ่ งระดบั การตัดสนิ ใจ 5

98

ตอ่ ไปน้ีขอให้ท่านพจิ ารณาขอ้ ความในแต่ละรายการใหร้ อบคอบแลว้ ตอบคำถามตามความเป็นจริง

ขอ้ ภาวะผนู้ ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ระดับความคิดเห็นเกยี่ วกบั สำหรบั
ภาวะผนู้ ำเชงิ สร้างสรรค์ของ ผวู้ จิ ยั
ด้านจิตนาการ (Imagination)
ผู้บรหิ ารสถานศึกษา
1 ผู้บริหารลำดับความคิดอย่างเป็นระบบในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคถาม หรือการแสดงมุมมองหรือ 54321
ภาพอนาคต

2 ผู้บรหิ ารมีกระบวนการทำงานรปู แบบใหม่ ๆ ท่ีทำให้
สถานศึกษามกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอ

3 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
กำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเปน็ เลิศ

4 ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจดั การสถานศกึ ษา

5 ผู้บริหารมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความรู้ในการ
ตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถสร้างความม่นั ในใหก้ ับบุคลากรไดเ้ ป็นอยา่ งดี

6 ผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทาง
การศกึ ษาในการทำงานเพื่อใหบ้ รรลเุ ป้าหมาย

7 ผู้บริหารทุ่มเทในการทำงานตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอยา่ งสรา้ งสรรค์และมปี ระสิทธิภาพ

8 ผู้บรหิ ารมีการส่งเสริมและสนับสนนุ ความสามารถ
ของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

9 ผู้บริหารมกี ารส่งเสริมและสนบั สนนุ ใหบ้ คุ ลากรมีการ
คดิ อย่างสรา้ งสรรค์ เพ่ือพัฒนาแกป้ ญั หาท่ีเกดิ ขึน้
ดว้ ยวิธีการใหม่ ๆ

10 ผู้บริหารมีความรอบรู้ ความเขา้ ใจ วเิ คราะหร์ ะบบ
ต่าง ๆ และนำไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้
อยา่ งมีคุณภาพ

99

ตอนท่ี 2 (ต่อ)

ขอ้ ภาวะผนู้ ำเชิงสร้างสรรคข์ องผบู้ ริหารสถานศึกษา ระดบั ความคิดเหน็ เก่ียวกบั สำหรับ
ภาวะผนู้ ำเชงิ สร้างสรรค์ของ ผูว้ จิ ยั
ดา้ นวสิ ยั ทัศน์ (Vision)
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินการกำหนดภาพ
แหง่ ความสำเรจ็ ในการบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษา 54321

2 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์บริบท
สถานศึกษาเพ่ือกำหนดภาพในอนาคตท่ีจะไปสู่การ
เปล่ียนแปลง

3 ผู้บ ริห ารมี ก ารบ ริห ารส ถาน ศึ ก ษ า เพ่ื อก าร
เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์

4 ผู้บริหารเปดิ โอกาสในการมสี ่วนร่วมกำหนดวสิ ัยทศั น์
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่าง
สรา้ งสรรคแ์ ละมปี ระสิทธภิ าพ

5 ผู้บริหารมีการกำหนดข้ันตอน ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบ้ รรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศนท์ กี่ ำหนด

6 ผู้บริหารมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทางและเปา้ หมายจัดการสถานศึกษา

7 ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนัก
และเหน็ คณุ ค่า ในการเกดิ การมีวัสัยทศั น์รว่ มกัน

8 ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
เพอื่ นำไปปรบั ปรุงและแก้ไข

9 ผู้บริหารสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มา
ประยกุ ตใ์ ชใ้ นการบริหาร คดิ ค้นส่ิงใหม่ ๆ

10 ผู้บริหารคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาท่ี
เกดิ ข้ึนอย่างสร้างสรรค์

100

ตอนที่ 2 (ต่อ)

ข้อ ภาวะผนู้ ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ระดับความคดิ เห็นเกยี่ วกับ สำหรบั
ภาวะผนู้ ำเชิงสร้างสรรคข์ อง ผวู้ ิจัย
ดา้ นความยืดหยนุ่ (Flexibillty)
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และบริบทที่เปล่ียนแปลงได้อย่าง 54321
เหมาะสม

2 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนแผนงาน
ตามความเหมาะสม แก้ไขกฏระเบียบอย่างเหมาสม
ไมย่ ึดตดิ กบั กฏเกณฑ์เดมิ

3 ผู้บริหารเปิดกว้างในการยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอท่ีแตกต่างจากบุคลากร

4 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาโดย
การดำเนนิ งานดว้ ยวธิ ที ่ีหลากหลายและยืดหยุ่น

5 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีรวดเร็วและ
ถกู ต้องในสถานการณท์ ค่ี ับขัน

6 ผบู้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการทำงานอยา่ ง
อิสระ ยืดหยุ่น โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

7 ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรหาวิธีการที่
ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

8 ผู้บริหารคอยแนะนำ เป็นท่ีปรึกษา อำนวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือวิธีการทำงานบุคลากร
ในสถานศึกษา

101

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึ ษา สังกัดสำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาพทั ลุง เขต 2

คำช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานของ
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีการกระทำหรือแสดงออกในเร่ืองดังกล่าวมากน้อย
เพยี งใดและทำเครือ่ งหมาย ลงในช่องความคดิ เหน็ โดยมีเกณฑ์การพจิ ารณาดังนี้

ระดบั 5 หมายถงึ การบริหารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถงึ การบริหารงานวิชาการของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา อยู่ในระดบั มาก
ระดบั 3 หมายถงึ การบริหารงานวิชาการของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถงึ การบริหารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา อยู่ในระดับ น้อย
ระดบั 1 หมายถงึ การบริหารงานวชิ าการของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา อยู่ในระดับ นอ้ ยทส่ี ุด

ตัวอย่าง

ขอ้ การบรหิ ารงานวิชาการของผบู้ รหิ าร ระดบั ความคิดเหน็ เกี่ยวกบั สำหรับ
สถานศึกษา การบรหิ ารงานวิชาการของ ผู้วิจัย

0 สถานศกึ ษากำหนดใหม้ ีการจัดทำสาระการ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพอ่ื นำไปจัดทำ
รายวชิ าพนื้ ฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 54321


คำอธิบาย จากตัวอย่างในข้อ 0 ท่านได้พิจารณาแล้วว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดั สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เร่ืองสถานศกึ ษากำหนดให้
มีการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา
เพิ่มเติม อย่ใู นระดับที่ท่านมีความคดิ เห็นมากท่ีสดุ ทา่ นจงึ  ในชอ่ งระดับการตัดสนิ ใจ 5

102

ตอ่ ไปน้ีขอให้ท่านพิจารณาขอ้ ความในแต่ละรายการให้รอบคอบแลว้ ตอบคำถามตามความเป็นจรงิ

ขอ้ การบริหารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ระดับความคดิ เห็นเก่ียวกบั สำหรับ
การบริหารงานวชิ าการของ ผวู้ จิ ยั
หลกั สูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา
1 ผู้บริหารวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินและ
จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเติมตาม 54321
บริบทของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน

2 ผู้บริหารมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะ ชุ ม ช น เพ่ื อ น ำ ม าเป็ น ข้ อ มู ล
จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้
สมบรู ณ์ยิ่งขึน้

3. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือ
เพ่ิมเติม เพ่ือจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรม
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ เรี ย น ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ
ปรบั ปรุง

4. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
หรือการดำเนนิ การเก่ยี วกับการพัฒนาสาระหลักสตู ร
ท้องถิ่น

5 ผู้บริหารวิเคราะห์เอกสาร หลักสูตร สภาพปัญหา
และความต้องการของสังคมชุมชน และท้องถ่ิน
เหมาะสมกับบรบิ ทของสถานศกึ ษา

6 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

7 ผู้บริหารนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรอย่าง
เหมาะสม

8 ผู้บริหารนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร โดยการเปิดโอกาสการจากการมีส่วนร่วม
ของทกุ ฝา่ ย

103

ตอนท่ี 3 (ต่อ)

ข้อ การบรหิ ารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ระดบั ความคิดเห็นเก่ยี วกับ สำหรับ
การบริหารงานวิชาการของ ผ้วู จิ ยั
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผู้บรหิ ารสถานศึกษา
9 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนท่ีสำคัญโดยรูปแบบท่ีหลากหลาย คำนึงถึง 54321
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผเู้ รยี น

10 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรทู้ ี่เอ้ือตอ่ การเรยี นรู้

11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่าง
อย่างสรา้ งสรรค์

12 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
นวตั กรรมการเรียนรู้

13 ผู้บริหารดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครอู ยา่ งเป็นระบบและต่อเน่ือง

การวจิ ัยเพอ่ื พัฒนาคุณภาพการศกึ ษาในสถานศกึ ษา

14 ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และการทำงาน
เพื่อพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาในสถานศึกษา

15 ผู้บริหาร สนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การหาเหตุผล
การผสมผสานความรู้ แบบสหวิทยาการและการ
เรยี นรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ

16 ผู้บริหารมีการพัฒ นาคุณ ภ าพ การศึกษาด้วย
กระบวนการวิจยั

17 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

104

ตอนท่ี 3 (ต่อ)

ข้อ การบริหารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ระดับความคิดเหน็ เกีย่ วกับ สำหรับ
การบริหารงานวชิ าการของ ผวู้ จิ ยั
การพัฒนาและสง่ เสริมให้มแี หลง่ เรียนรู้
ผ้บู ริหารสถานศึกษา
18 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัด
กระบวนการเรยี นรู้

19 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาจัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา
ห้องสมุด เคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน และ
แหลง่ เรยี นรู้ทสี่ ง่ เสรมิ อาชีพและวถิ ชี ีวติ ในชุมชน

20 ผู้บริหารจัดระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน
ทอ้ งถิน่ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน

การนเิ ทศการศึกษา

21 ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบและตอ่ เน่ือง

22 ผู้บริหารดำเนินการนิเทศ ประเมินผล ติดตามการ
จดั ระบบนิเทศภายในสถานศกึ ษา

23 ผู้บริหารประสานงานกับสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ
วชิ าการและการเรียนการสอน

24 ผู้ บ ริห ารมีก ารป ระสาน ความ ร่ วมมื อใน ก าร
ดำเนนิ การนเิ ทศภายในสถานศกึ ษา

การแนะแนวการศกึ ษา

25 ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มี
การแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยให้ทุกคนใน
ส ถ าน ศึ ก ษ า ต ระ ห นั ก ถึ งก ารมี ส่ ว น ร่ว ม ใน
กระบวนการแนะแนว

26 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครทู ุกคนมีบทบาทและเห็นคณุ ค่า
ของการแนะแนว

105

ตอนที่ 3 (ต่อ)

ขอ้ การบริหารงานวชิ าการของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ระดบั ความคดิ เหน็ เกย่ี วกับ สำหรบั
การบรหิ ารงานวชิ าการของ ผวู้ ิจยั
การแนะแนวการศึกษา (ต่อ)
ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
27 ผู้บริหารมีการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจ
อนั ดีระหวา่ งครู ผปู้ กครอง และชมุ ชน 54321

28 ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุน
การดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อยา่ งเปน็ ระบบ

การวัดผล ประเมินผลและการเทยี บโอนการศึกษา

29 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทำแผนการวัดผลและ
ประเมนิ ผลท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรยี นรู้

30 ผู้บริหารกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาและเนน้ การประเมนิ ตามสภาพจรงิ

31 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและ
ประเมนิ ผล

32 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ
วดั ผลและประเมนิ ผลทีม่ คี ณุ ภาพและไดม้ าตรฐาน

33 ผู้บริหารเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ
โอนการศกึ ษาอย่างถกู ต้องและแมน่ ยำ

106

ตอนท่ี 3 (ตอ่ )

การพัฒนาและใชส้ ่อื เทคโนโลยเี พื่อการศกึ ษา

34 ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการ
จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึ ษา

35 ผู้บริหารมีการสนบั สนุน พฒั นาบคุ ลากรเก่ียวกับการ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
จัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศกึ ษา

36 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดหาส่ือนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กจิ กรรม
การเรยี นการสอน

37 ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการสร้างและ
พัฒนาสือ่ เทคโนโลยีทางการศกึ ษา


Click to View FlipBook Version