The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kafewza2545, 2019-12-10 22:06:49

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

อปุ กรณจ์ ดั เก็บขอ้ มลู

อปุ กรณจ์ ดั เก็บขอ้ มลู การนาํ ขอ้ มลู เขา้ สรู่ ะบบคอมพิวเตอรโ์ ดยผา่ นทางอปุ กรณน์ าํ ขอ้ มลู เขา้ ชนดิ
ตา่ งๆ นน้ั เมอ่ื นาํ ขอ้ มลู ไปประมลู ผลแลว้ ขอ้ มลู จะถกู เก็บไวภ้ ายในหนว่ ยความจาํ หลกั คือ แรม
(RAM) แตเ่ มอ่ื ปิ ดเคร่ืองขอ้ มลู ทอ่ี ยภู่ ายในแรมก็จะถกู ลบท้งิ ไป ทาํ ใหไ้ มส่ ามารถเรียกขอ้ มลู เหลา่ นน้ั มา
ใชไ้ ดอ้ ีก ดงั นน้ั เมอื่ ขอ้ มลู ทผี่ า่ นการประมลู ผลแลว้ และถกู นาํ ไปไวใ้ นหนว่ ยความจาํ หลกั ถา้ เรา
ตอ้ งการท่จี ะนาํ ขอ้ มลู เหลา่ นน้ั มาใชอ้ ีกในอนาคต จะตอ้ งทาํ การยา้ ยขอ้ มลู หนว่ ยความจาํ หลกั ไปเก็บไว้
ในหนว่ ยเก็บขอ้ มลู สาํ รอง (Seondary storage) โดยจะมสี อ่ื ทใ่ี ชใ้ นการเก็บขอ้ มลู สาํ รองหลายชนดิ ไดแ้ ก่
ฟลอปปี ดสิ ก์ ฮารด์ ดสิ ก์ แผน่ ซีดี หนว่ ยความจาํ ชนดิ แฟลช เป็ นตน้

Drive A

แผน่ ดสิ กย์ คุ แรก มขี นาด 8 นวิ้ สรา้ งขน้ึ ในปี ค.ศ. 1971 เพื่อใชก้ บั เคร่ือง System/370 ของบริษทั ไอ
บีเอ็ม (IBM) สรา้ งโดย เดวิด โนเบิล ในทีมงานของ อะลนั ซกู ารต์ ซ่ึงตอ่ มา ซกู ารต์ แยกตวั ออกไปตงั้
บริษทั ทาํ วิจยั เกย่ี วกบั หนว่ ยความจาํ ชอ่ื บริษทั ซกู ารต์ ในปี ค.ศ. 1973 แตเ่ พียงหนงึ่ ปี ตอ่ มา บริษทั ก็
ขาดทนุ และซกู ารต์ ก็ถกู ไลอ่ อกจากบริษทั ตวั เอง
นกั วิจยั ของบริษทั ซกู ารต์ ชอ่ื จิม แอดคิสสนั ไดร้ บั การตดิ ตอ่ จาก An Wang เพื่อใหล้ ดขนาดแผน่ ดสิ กใ์ ห้
เล็กลง การตดิ ตอ่ เกดิ ขนึ้ ทบี่ ารใ์ นบอสตนั และขนาดแผน่ ดสิ กใ์ หมท่ ี่คยุ กนั คือขนาดเทา่ กระดาษเช็ดมอื ใน
รา้ น ซ่ึงมขี นาด 5¼ นว้ิ ตอ่ มาไมน่ าน บริษทั ซกู ารต์ ก็ผลติ แผน่ ดสิ กข์ นาดนไ้ี ดแ้ ละไดร้ บั ความนยิ ม ใน
ตอนแรก แผน่ มคี วามจุ 110 กโิ ลไบต์ ตอ่ มา บริษทั Tandon พฒั นาใหค้ วามจสุ งู ขนึ้ โดยใชว้ ิธีเก็บขอ้ มลู
สองหนา้ (double density) ทาํ ใหส้ ามารถเก็บได้ 360 กโิ ลไบต์

ดวี ีดี ( Digital Versatile Disc; ชอ่ื ยอ่ DVD) เป็ นแผน่ ขอ้ มลู
แบบบนั ทกึ ดว้ ยแสง (optical disc) ท่ีใชบ้ นั ทกึ ขอ้ มลู ตา่ ง ๆ
เชน่ ภาพยนตร์ โดยใหค้ ณุ ภาพของภาพและเสยี งทด่ี ี ดวี ี
ดถี กู พฒั นามาใชแ้ ทนซีดรี อม โดยใชแ้ ผน่ ที่มขี นาด
เดยี วกนั (เสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลาง 12 เซนตเิ มตร) แตว่ ่าใชก้ าร
บนั ทึกขอ้ มลู ท่แี ตกตา่ งกนั และความละเอียดในการ
บนั ทึกที่หนาแนน่ กว่าเดมิ ทีดวี ีดมี าจากชอื่ ยอ่ วา่ digital
video disc แตใ่ นภายหลงั ผผู้ ลิตบางรายเห็นวา่ ควรเปลีย่ น
ชอ่ื เป็ น digital versatile disc ปัจจบุ นั ตามคาํ นยิ ามอยา่ ง
เป็ นทางการแลว้ DVD ไมไ่ ดย้ อ่ มาจากชอื่ เต็มแตอ่ ยา่ งใด
ความเร็วในการเขยี นแผน่ ดวี ีดี 1x มคี า่ เทา่ กบั 10.5
Mb/s หรือราวๆ 1.32 MB/sเครื่องเขยี นแผน่ ดวี ีดี คือ
เครื่องสาํ หรบั การบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงบนแผน่ ดวี ีดี

หนว่ ยความจาํ แบบแฟลช(Flash Memory)

หนว่ ยความจาํ แบบแฟลช เป็ นอปุ กรณท์ นี่ าํ มาใชส้ าํ หรบั การจดั เก็บขอ้ มลู แทนอปุ กรณจ์ ดั
เก็บขอ้ มลู ชนดิ อื่นๆ เนอื่ งจากเป็ นหนว่ ยเก็บขอ้ มลู สาํ รองที่มคี วามเร็วในการเขา้ ถึงขอ้ มลู เชน่ เดยี ว
กบั หนว่ ยความจาํ แรม (RAM) และเป็ นหนว่ ยความจาํ ทีส่ ามารถจดั เก็บขอ้ มลู ไดใ้ นปริมาณมาก และ
พกพางา่ ย

หนว่ ยความจาํ แบบแฟลชมชี อ่ื เรียกที่แตกตา่ งกนั ไป เชน่ Flash Drive, Thumb Drive หรือ
Handy Drive ที่สามารถตอ่ พว่ งเขา้ กบั เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ ละอา่ นขอ้ มลู ไดโ้ ดยตรง และระบบ
ปฏิบตั กิ าร Window ที่ใชง้ านอยบู่ นเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ นปัจจบุ นั จะสนบั สนนุ การใชง้ านกบั อปุ กรณ์
หนว่ ยความจาํ แบบแฟลช

นอกจากนย้ี งั มหี นว่ ยความจาํ แบบแฟลชท่ีอยใู่ นรปู แบบของการด์ หนว่ ยความจาํ (Memory
Card) เชน่ Memory Stick, Multimedia Card, Compact Flash, Smart Media และ SD Card เป็ นตน้ ความ
จขุ องหนว่ ยความจาํ แบบแฟลชนจี้ ะมคี วามจตุ งั้ แต่ 16 เมกะไบตไ์ ปจนถึงวามจทุ ่มี หี นว่ ยความจเุ ป็ น
กกิ กะไบต์

ฮารดดสิ ก(harddisk)

ฮารด์ ดสิ ก์ หรือ จานบนั ทกึ แบบแข็ง (องั กฤษ: hard disk drive) คือ อปุ กรณ์
คอมพิวเตอรท์ ี่บรรจขุ อ้ มลู แบบไมล่ บเลือน มลี กั ษณะเป็ นจานโลหะทเี่ คลอื บดว้ ยสาร
แมเ่ หล็กซ่ึงหมนุ อยา่ งรวดเร็วเมอ่ื ทาํ งาน การตดิ ตง้ั เขา้ กบั ตวั คอมพิวเตอรส์ ามารถ
ทาํ ไดผ้ า่ นการตอ่ เขา้ กบั แผงวงจรหลกั (motherboard) ทมี่ อี ินเตอรเ์ ฟซแบบขนาน
(PATA) , แบบอนกุ รม (SATA) และแบบเล็ก (SCSI) ทงั้ ยงั สามารถตอ่ เขา้ เครื่องจาก
ภายนอกไดผ้ า่ นทางสายยเู อสบี, สายไฟรไ์ วร์ รวมไปถึงอินเตอรเ์ ฟซอนกุ รมแบบตอ่
นอก (eSATA) ซ่ึงทาํ ใหก้ ารใชฮ้ ารด์ ดสิ กท์ าํ ไดส้ ะดวกยิ่งขน้ึ เมอ่ื ไมม่ คี อมพิวเตอรถ์ าวร
เป็ นของตนเอง

ฟลอปปี ดสิ ก์ เป็ นส่ือเก็บขอ้ มลู ที่ไดร้ บั ความนยิ มเป็ นอยา่ งมาก โดยมกั จะเรียกว่า ดสิ กเ์ ก็ตต์ (Diskette)
หรือ แผน่ ดสิ กเ์ ป็ นอปุ กรณท์ มี่ รี าคาถกู และไมย่ งุ่ ยากในการใชง้ าน เนอื้ แผน่ ดสิ กท์ าํ มาจากแผน่ ไมลารแ์ ละ
เคลือบดว้ ยสารแมเ่ หล็กห่อหมุ้ ดว้ ยพลาสตกิ แข็งอยภู่ ายนอก ที่เปรียบเสมอื เกาะป้ องกนั อนั ตรายตา่ งๆ ที่
จะมผี ลตอ่ แผน่ ดสิ ก์ เชน่ ฝ่ ุนละออง รอยขดี ขว่ นในอดตี แผน่ ดสิ กจ์ ะมขี นาดใหญ่ ๕.๒๕ นวิ้ มคี วามจนุ อ้ ย
ไมส่ ะดวกในการพกพา และไดย้ กเลิกการใชง้ านไปแลว้ ปัจจบุ นั ไดน้ าํ แผน่ ดสิ กข์ นาด ๓.๕ นว้ิ มาใชแ้ ทน โดย
มรขนาดความจขุ อ้ มลู ทส่ี งู ราคาถกู มคี วามสะดวกในการพกพาและมคี วามสะดวกในการใชง้ านมากกว่า
ในอดตี เนอื่ งจากการนาํ แผน่ ดสิ กม์ าใชง้ านนน้ั จะตอ้ งทาํ การจดั โครงสรา้ งของพื้นทบี่ นแผน่ ดสิ กส์ าํ หรบั
การเก็บบนั ทกึ ขอ้ มลู กอ่ น ดว้ ยวิธีฟอรแ์ มตกอ่ นทีจ่ ะสามารถนาํ แผน่ ดสิ กไ์ ปใชง้ านได้ โดยผใู้ ชจ้ ะตอ้ งจดั
โครงสรา้ งของแผน่ ดสิ กด์ ว้ ยตวั เอง

แหลง อางองิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5

https://www.modify.in.th/4208

https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb-khxmphiwtexr/xupkrn-
na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%
8C

รายชอื่ สมาชิก

นายชาคริส พนั ธุเวช เลขท่ี1 ม.5/2

นายณภัทร สรรเสริญ เลขที่2 ม.5/2

นายนทั ธพงศ บุญศรี เลขท่ี5 ม.5/2

นายฐปนทั เนียมสวัสด์ิ เลขที่9 ม.5/2

นายเทียรมงคล ศรีนวล เลขท่ี16 ม.5/2


Click to View FlipBook Version