The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krookan8639, 2021-03-24 09:41:39

แผนมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

แผนมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

แผนการจัดการเรียนรู้

รหัสวชิ า 20211-2001 วิชา มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ธุรกจิ ค้าปลกี เบื้องต้น

หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณชิ ยกรรม

โดย
นางสาวกานต์พชิ ชา ผายป้องนา

ครู (พนักงานราชการ)
แผนกวชิ าธุรกจิ ค้าปลกี
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

20211-2001 มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานธุรกจิ ค้าปลีกเบื้องตน้ 2-2-3
(Standard of Introduction to retailing)

จดุ ประสงค์รายวชิ า

เพื่อให้
1. เขา้ ใจมาตรฐานการปฏิบตั งิ านธุรกจิ ค้าปลกี
2. มที ักษะในการปฏบิ ตั ิงานเกี่ยวกบั มาตรฐานในธุรกจิ คา้ ปลกี
3. มเี จตคตแิ ละกิจนสิ ยั ทีด่ ตี ่อการปฏบิ ัติงานในธรุ กจิ คา้ ปลีก

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบั มาตรฐานการปฏิบตั ิงานในธุรกจิ ค้าปลีก
2. ปฏิบัติงานธรุ กจิ คา้ ปลกี อยา่ งมปี ระสทิ ธผิ ล
3. จัดระเบียบเพ่ือรักษาความปลอดภยั ของร้านคา้
4. ปอ้ งกันและลดความสูญเสียของร้านคา้

คาอธบิ ายรายวชิ า

ศกึ ษาและปฏิบตั เิ กยี่ วกับความหมาย ความสาคญั ของมาตรฐานในร้านค้าปลกี การทางานภายใต้
มาตรฐานขององค์กร สนบั สนุนการทางานของทีม รกั ษาบุคลกิ ภาพใหเ้ ปน็ ท่ีน่าเชอื่ ถอื พัฒนานสิ ยั การทางาน
ท่ีมปี ระสทิ ธภิ าพ ดูแลและรกั ษาสภาพรา้ นคา้ จัดระเบยี บพนื้ ทีก่ ารทางาน จดั การอนั ตรายทอี่ าจเกิดขึ้น การใช้
ระบบรักษาความปลอดภยั ในรา้ นคา้ และการปอ้ งกันความสญู เสยี ในรา้ นขายปลกี

การจดั การเรียนรู้

สปั ดาห์ ชอื่ หน่วยการเรยี น/หัวขอ้ กิจกรรมการสอน จานวน
ที่ /คาบที่ ชว่ั โมง
อธิบาย
1-2 ความหมาย ความสาคัญของมาตรฐานในรา้ นค้าปลกี อธิบาย 6
อธบิ าย
3-4 การทางานภายใตม้ าตรฐานขององคก์ ร 6
5-7 การทางานของทีม 9

8-9 รกั ษาบคุ ลกิ ภาพใหเ้ ป็นทน่ี า่ เช่อื ถือ พัฒนานิสยั -6

10 ทดสอบกลางภาค -3

11-13 การดแู ลและรกั ษาสภาพรา้ นคา้ จดั ระเบยี บพ้นื ทก่ี าร อธิบาย 9
ทางาน
อธบิ าย 6
14-15 การใช้ระบบรกั ษาความปลอดภยั ในร้านค้า อธบิ าย 6

16-17 การปอ้ งกันความสญู เสียในร้านขายปลกี -3

18 ทดสอบปลายภาค 54

รวม

แผนการเรยี นรู้

รหัสวชิ า 20211-2001 หน่วยที่ 1

วิชา มาตรฐานการปฏิบตั ิงานธรุ กจิ คา้ ปลกี ฯ สอนคร้งั ท่ี 1-2

แผนกวชิ า ธุรกจิ คา้ ปลกี ปวช.1 สาขางาน ธุรกจิ ค้าปลีก

ช่ือหนว่ ย ความหมาย ความสาคญั ของมาตรฐานในรา้ นค้าปลกี

สาระสาคญั

ในชีวิตประจาวันของทกุ คนน้ันจะต้องพบและเขา้ ไปใชบ้ รกิ ารรา้ นค้าปลกี อยู่ตลอด เช่น 7-11
108shop เป็นต้น จะเหน็ ร้านคา้ ปลกี มีอยู่ทกุ ท่ี มีท้งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยา่ งเช่น หา้ งสรรพสนิ คา้
ศนู ยก์ ารค้า หรอื รา้ นสะดวกซ้อื ตา่ งๆ กิจการคา้ ปลีกจงึ เปน็ สว่ นสาคัญในลกั ษณะธุรกจิ การซ้อื การขาย การ
แลกเปล่ียนสินคา้ และบรกิ าร ไปยงั ผู้บริโภคคนสดุ ท้าย

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ ก่ยี วกับความหมาย ความสาคัญของมาตรฐานในร้านคา้ ปลีก

จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายและความสาคัญของการคา้ ปลีก
2. บอกลกั ษณะของการประกอบอาชพี ค้าปลีก
3. บอกแนวความคิดเกี่ยวกบั การประกอบอาชีพค้าปลกี

สาระการเรยี นรู้
1. ความหมายของการคา้ ปลกี
2. ความสาคญั ของการค้าปลกี
3. ลกั ษณะของการประกอบอาชพี คา้ ปลกี
4. แนวความคิดเกีย่ วกบั การประกอบอาชพี คา้ ปลกี

กจิ กรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้เรียน
ผเู้ รียนร่วมคดิ และตอบคาถาม
กิจกรรมผสู้ อน
1 ข้นั นาเขา้ สู่บทเรียน

เลา่ ลกั ษณะการทางานใน 7-11 ใหผ้ ู้เรยี นฟงั

2 ขัน้ สอน

อธบิ ายความหมายและความสาคัญของการค้า ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

ปลีกกิจกรรมของการค้าปลีกประเภทของผู้ค้าปลีก ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

ความหมายและลักษณะของการประกอบอาชีพค้า ความหมายและความสาคญั ของการค้าปลีกกิจกรรม

ปลีก, แนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้า ของการค้าปลีกประเภทของผู้ค้าปลีก ความหมาย

ปลกี และลักษณะของการประกอบอาชีพค้าปลีก ,

แนวความคิดเกีย่ วกับการประกอบอาชีพคา้ ปลกี

3 ขนั้ สรุป

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคัญของแต่เรือ่ งตามจดุ ประสงค์ หน้าชัน้ เรยี น

และผสู้ อนสรุปแตล่ ะเรอื่ งใหผ้ เู้ รยี นฟงั จนเข้าใจ

สื่อสารเรียนรแู้ ละแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรยี นวิชา การจัดการสินคา้ ในธุรกจิ คา้ ปลกี
2) อนิ เทอร์เน็ต
3) สอ่ื VCD
4) ส่อื Power Point

การวดั และการประเมนิ ผล

1) แบบประเมนิ พฤตกิ รรมรายกลมุ่
2) แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ มและคุณลักษณะพึงประสงค์

แผนการเรยี นรู้

รหัสวชิ า 20211-2001 หน่วยท่ี 2

วชิ า มาตรฐานการปฏิบัตงิ านธรุ กิจคา้ ปลีกฯ สอนครงั้ ที่ 3-4

แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลกี ปวช.1 สาขางาน ธุรกจิ ค้าปลกี

ช่ือหน่วย การทางานภายใตม้ าตรฐานขององคก์ ร

สาระสาคัญ

ในสภาพการทางานปกตขิ องเรา คงไม่อาจกลา่ วได้อย่างเตม็ ปากว่างานในแตล่ ะวันทเ่ี ราทานั้นจะไมม่ ี
จดุ หรอื ส่วนใดทผ่ี ดิ พลาดบกพร่องบา้ งเลย แตบ่ นพ้ืนฐานของความรกั องค์กรทเ่ี จา้ หนา้ ทที่ ที ุกทา่ นมอี ยู่ หลาย
องค์การจงึ มีความพยายามที่จะคน้ หาแนวทางการบรหิ ารทหี่ ลากหลายเข้ามาประยกุ ต์ใช้ โดยหนง่ึ ในแนวคิด
และแนวปฏิบตั ิเชิงการบรหิ ารท่ีไดร้ ับความนยิ มนามากับองคก์ ารต่าง ๆ กลา่ วได้ว่าคือการนาเอาแนวคดิ การ
บรหิ ารงานคณุ ภาพแบบต่าง ๆ มาใช้

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ ก่ียวกับการทางานภายใต้มาตรฐานขององค์กร

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของมาตรฐานต่าง ๆ
2. บอกความหมายและความสาคัญของมาตรฐานของการปฏิบัตงิ าน
3. บอกระบบบรหิ ารงานคณุ ภาพท่วั ท้งั องค์กร TQM

สาระการเรยี นรู้

1. ความหมายของมาตรฐานตา่ ง ๆ
2. ความหมายและความสาคัญของมาตรฐานของการปฏิบัตงิ าน
3. ระบบบรหิ ารงานคุณภาพทัว่ ทง้ั องคก์ ร TQM

กจิ กรรมการเรียนการสอน กจิ กรรมผเู้ รยี น
ผูเ้ รยี นร่วมคิดและตอบคาถาม
กจิ กรรมผูส้ อน
1 ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรียน

นายูทูปเก่ยี วกบั มาตรฐานต่าง ๆ ให้ผเู้ รยี นดู

2 ขั้นสอน

อธิบายความความหมายของมาตรฐานตา่ ง ๆ ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

และความสาคัญของมาตรฐานของการปฏิบัติงาน, ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

ระบบบรหิ ารงานคุณภาพทว่ั ทงั้ องคก์ ร TQM ความหมายของมาตรฐานต่าง ๆ

และความสาคัญของมาตรฐานของการปฏิบัติงาน,

ระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทัง้ องค์กร TQM

3 ขั้นสรปุ

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคญั ของแต่เรอื่ งตามจดุ ประสงค์ หน้าช้นั เรยี น

และผสู้ อนสรุปแตล่ ะเรอ่ื งใหผ้ เู้ รยี นฟงั จนเข้าใจ

ส่อื สารเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรียนวิชา การจัดการสนิ คา้ ในธุรกจิ คา้ ปลกี
2) อนิ เทอรเ์ นต็
3) ส่อื VCD
4) ส่ือ Power Point

การวัดและการประเมนิ ผล

1) แบบประเมนิ พฤติกรรมรายกลมุ่
2) แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ มและคณุ ลกั ษณะพงึ ประสงค์

แผนการเรยี นรู้ หน่วยที่ 3
รหสั วชิ า 20211-2001 สอนครั้งท่ี 5-6
วชิ า มาตรฐานการปฏิบตั ิงานธรุ กจิ คา้ ปลีกฯ สาขางาน ธุรกจิ ค้าปลีก
แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก ปวช.1
ช่อื หน่วย การทางานของทีม

สาระสาคัญ

การทางานอยใู่ นองค์กรเดียวกัน กเ็ หมอื นกบั การลงไปอยูใ่ นเรือลาเดียวกัน เม่ือตอ้ งการไปให้ถึง
จดุ หมาย สมาชิกทกุ คนทอ่ี ยู่ในเรอื ก็ต้องชว่ ยกนั พายเรอื ยิ่งชว่ ยกันพายมากเทา่ ไร เรากย็ ง่ิ ไปสูค่ วามสาเรจ็ ใน
การทางานไดเ้ รว็ ข้ึนเทา่ น้นั ไมเ่ หมอื นกบั การตอ้ งทางานคนเดยี ว หากอยากจะไปใหเ้ ร็วขน้ึ ก็ตอ้ งยง่ิ ทางานให้
มากข้นึ แมว้ ่าการทางานคนเดยี วจะทาใหเ้ ราไดร้ บั ความสาเรจ็ อย่างทใี่ จเราคิด ไมต่ อ้ งเสยี เวลารอใคร ไมต่ ้อง
กลวั วา่ ใครจะมาเปน็ ตวั ถ่วงทจ่ี ะทาให้การทางานของเราช้า แต่ก็ต้องยอมรบั ว่าการทางานคนเดียวนั้น เปน็ การ
ทางานทีเ่ หนื่อยเป็นอยา่ งยิง่ อีกทง้ั ยังทาใหเ้ ราไม่ไดฝ้ กึ ทักษะการปรับตัวใหเ้ ขา้ กบั คนอ่นื ดว้ ย

หลาย ๆ องค์กรเล็งเห็นว่าการทางานเพียงคนเดยี วน้นั ทาใหก้ ารทางานสาเรจ็ ผลชา้ หากยงั มวั มานง่ั
ทางานโดยใช้กาลงั คนเพียงไมก่ ค่ี นในการทางานหลาย ๆ อยา่ ง เราคงไปถงึ ความสาเรจ็ ได้ไม่ทนั ใจอยา่ งแนน่ อน
แตห่ ลายคนก็ยังคงเกดิ คาถามขึน้ ภายในใจวา่ จริงหรอื ไมท่ ่กี ารทางานเปน็ ทมี จะใหผ้ ลสาเรจ็ ของงานดีกวา่ การ
ทางานเพียงคนเดยี ว

สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความรเู้ กยี่ วกบั การทางานเป็นทมี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายและความสาคัญของการทางานเป็นทมี
2. บอกทฤษฎกี ารทางานเป็นทมี
3. อกประโยชนข์ องการทางานเป็นทีม
4. บอกองค์ประกอบของการทางานเป็นทมี

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของการทางานเปน็ ทมี
2. ความสาคัญของการทางานเป็นทมี

3. ทฤษฎกี ารทางานเปน็ ทีม กจิ กรรมผ้เู รียน
4. ประโยชน์ของการทางานเป็นทีม ผเู้ รยี นร่วมคดิ และตอบคาถาม
5. องคป์ ระกอบของการทางานเป็นทมี

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมผู้สอน
1 ข้ันนาเขา้ ส่บู ทเรยี น

นายทู ปู เก่ียวกบั ทางานเป็นทมี ให้ผเู้ รยี นดู

2 ข้นั สอน

อธิบายความความหมายและความสาคัญของ ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

การทางานเป็นทีม,ทฤษฎีการทางานเป็นทีม ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

ประโยชน์การทางานเป็นทีมและองค์ประกอบของ ความหมายและความสาคัญของการทางานเป็นทีม

การทางานเปน็ ทมี ,ทฤษฎกี ารทางานเป็นทีม ประโยชน์การทางานเป็น

ทมี และองคป์ ระกอบของการทางานเป็นทีม

3 ขั้นสรุป

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคญั ของแตเ่ รื่องตามจุดประสงค์ หน้าชั้นเรียน

และผสู้ อนสรปุ แตล่ ะเรื่องใหผ้ ูเ้ รียนฟังจนเขา้ ใจ

สื่อสารเรียนรแู้ ละแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรยี นวิชา การจดั การสินคา้ ในธุรกจิ คา้ ปลกี
2) อินเทอร์เนต็
3) ส่ือ VCD
4) สื่อ Power Point

การวัดและการประเมนิ ผล

1) แบบประเมนิ พฤติกรรมรายกลมุ่
2) แบบประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ มและคณุ ลักษณะพึงประสงค์

แผนการเรียนรู้

รหสั วิชา 20211-2001 หนว่ ยท่ี 4

วชิ า มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานธรุ กจิ คา้ ปลกี ฯ สอนคร้ังท่ี 7-8

แผนกวิชา ธรุ กจิ คา้ ปลีก ปวช.1 สาขางาน ธรุ กจิ ค้าปลกี

ชอื่ หนว่ ย รกั ษาบคุ ลิกภาพให้เป็นท่นี า่ เชือ่ ถอื พฒั นานสิ ยั

สาระสาคัญ

บุคลากรในองคก์ รถือหัวใจสาคัญ อีกประการหนง่ึ ของความสาเรจ็ หรือลม้ เหลวขององคก์ ร คณุ ภาพ
ของบคุ ลากรในองค์กร นอกจากจะต้องมีทกั ษะประสบการณแ์ ละความรคู้ วามสามารถในการทางาน ตาม
ภาระหนา้ ท่แี ลว้ ควรตอ้ งมบี คุ ลกิ ภาพทเ่ี หมาะสมสอดคล้องกบั งาน บคุ ลกิ ภาพซึ่งเนน้ คุณลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน และปฏิสมั พนั ธก์ บั ผู้อน่ื ทั้งในองคก์ รและนอกองคก์ ร และยัง
เป็นภาพลกั ษณท์ ี่สาคัญขององคก์ รอกี ดว้ ย บคุ ลากรในองคก์ รส่วนใหญ่อาจขาดลักษณะที่พงึ ประสงค์หลาย
ประการ ดังน้ันเพื่อการดาเนินงานขององคก์ รมีความเจริญกา้ วหนา้ การใหค้ วามสาคญั กับการพฒั นา
บคุ ลิกภาพของบุคลากร จงึ เปน็ สง่ิ สาคญั อยา่ งยงิ่

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ กี่ยวกับรักษาบคุ ลิกภาพใหเ้ ปน็ ท่ีน่าเชอื่ ถอื พฒั นานิสัย

จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรม

1. บอกความหมายของบุคลิกภาพ
2. บอกความสาคัญของบคุ ลกิ ภาพ
3. บอกขอบขา่ ยของบุคลกิ ภาพ
4. บอกองคป์ ระกอบและโครงสร้างของบคุ ลกิ ภาพ
5. บอกแนวความคดิ เก่ยี วกบั บุคลิกภาพ
6. แยกประเภทของบุคลกิ ภาพ
7. อธิบายการศึกษาพฤติกรรมจากบุคลิกภาพของคน
8. บอกกระบวนการพฒั นาการของบุคลกิ ภาพ

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของบคุ ลกิ ภาพ
2. ความสาคญั ของบคุ ลกิ ภาพ
3. ขอบขา่ ยของบุคลกิ ภาพ
4. องค์ประกอบและโครงสร้างของบคุ ลกิ ภาพ
5. แนวความคิดเก่ยี วกบั บคุ ลกิ ภาพ
6. ประเภทของบคุ ลกิ ภาพ
7. การศึกษาพฤติกรรมจากบคุ ลกิ ภาพของคน
8. พัฒนาการของบคุ ลิกภาพ
9. ลักษณะของบคุ ลกิ ภาพท่ดี ี
10. กระบวนการพฒั นาบุคลิกภาพ

กจิ กรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผ้เู รยี น
ผูเ้ รียนร่วมคิดและตอบคาถาม
กจิ กรรมผู้สอน
1 ขั้นนาเขา้ ส่บู ทเรียน

นายทู ูปเกี่ยวกบั การพฒั นาบุคลิกภาพ
ใหผ้ ้เู รยี นดู

2 ขน้ั สอน

อธิบายความความหมายและความสาคัญของกา ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

พฒั นาบุคลิกภาพ,ทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพ และ ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ . ขอบข่ายของ ความหมายและความสาคัญของกาพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ องค์ประกอบและโครงสร้างของ ,ท ฤ ษ ฎี ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ

บุคลิกภาพแนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ , กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ . ขอบข่ายของ

ประเภทของการศกึ ษาพฤตกิ รรมจากบุคลิกภาพของ บุคลิกภาพ องค์ประกอบและโครงสร้างของ

คน พฒั นาการของบคุ ลกิ ภาพ บุคลิกภาพแนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ,

ประเภทของบคุ ลิกภาพ

3 ข้ันสรปุ

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคัญของแตเ่ ร่ืองตามจุดประสงค์ หนา้ ชน้ั เรยี น

และผสู้ อนสรุปแตล่ ะเรอ่ื งใหผ้ ูเ้ รียนฟังจนเข้าใจ

สอ่ื สารเรียนรแู้ ละแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรยี นวชิ า การจดั การสนิ ค้าในธรุ กจิ คา้ ปลกี
2) อนิ เทอร์เน็ต
3) สอื่ VCD
4) สือ่ Power Point

การวัดและการประเมินผล

1) แบบประเมินพฤติกรรมรายกลมุ่
2) แบบประเมนิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ มและคณุ ลกั ษณะพงึ ประสงค์

แผนการเรยี นรู้ หน่วยท่ี -
รหสั วิชา 20211-2001 สอนครงั้ ที่ 9
วิชา มาตรฐานการปฏบิ ัติงานธรุ กิจคา้ ปลกี ฯ สาขางาน ธรุ กิจค้าปลกี
แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก ปวช.1
ช่อื หน่วย ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

แผนการเรยี นรู้

รหสั วิชา 20211-2001 หนว่ ยที่ 5

วิชา มาตรฐานการปฏิบตั งิ านธรุ กิจคา้ ปลกี ฯ สอนครั้งที่ 10-12

แผนกวชิ า ธรุ กจิ คา้ ปลีก ปวช.1 สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก

ชอ่ื หนว่ ย การดแู ลและรกั ษาสภาพรา้ นคา้ จดั ระเบียบพ้นื ท่ีการทางาน

สาระสาคัญ

การสรา้ งสง่ิ แวดลอ้ มทดี่ ีให้กับการทางาน นับเป็นสง่ิ ทจ่ี ะชว่ ยทาให้พนักงานเกดิ ความรสู้ กึ
กระตือรอื รน้ ที่จะทางานได้ไมม่ ากก็นอ้ ย เมอื่ เวลาทีเ่ รายุ่งวุ่นวาย กับการรบั ผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายใน
แตล่ ะวัน อาจทาใหเ้ ราหลงลมื เร่ือง การจัดระเบยี บพ้ืนทีท่ างานให้น่าทางานไปโดยไม่ไดต้ ัง้ ใจ นอกจากน้นั
เรือ่ งของเสยี งดังยงั นบั เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่ ในการทางาน ลองสารวจรอบตัวเองดเู ป็น ครงั้ คราว อาจจะ
พบวา่ ถงึ เวลาทีจ่ ะจดั ระเบยี บ สร้างความนา่ ทางานให้กับตวั เองด้วยสง่ิ งา่ ยๆ ใกล้ตวั แล้วกไ็ ด้

สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความรเู้ ก่ยี วกับการดแู ลและรักษาสภาพรา้ นค้า จัดระเบยี บพ้ืนทก่ี ารทางาน

จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกวธิ ีการดูแลรกั ษาสภาพร้านค้า
2. บอกการจัดระเบียบพื้นที่การทางาน
3. สามารถจัดระเบียบพน้ื ทที่ างาน
4. ปฏบิ ัติตามข้ันตอนความปลอดภยั

สาระการเรยี นรู้

1. วธิ กี ารดูแลรกั ษาสภาพรา้ นค้า
2. การจดั ระเบยี บพน้ื ท่ีการทางานและวางสินค้าในทก่ี าหนด
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภยั
4. บารงุ รกั อุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน

กจิ กรรมผูส้ อน กิจกรรมผู้เรยี น
1 ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรยี น ผูเ้ รียนรว่ มคดิ และตอบคาถาม

นายูทปู เกี่ยวกบั การจัดการสินคา้ ในร้านคา้ ปลีก
ใหน้ กั เรียนดู

2 ขนั้ สอน

อธิบายวิธีการดูแลรักษาสภาพร้านค้า การจัด ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

ระเบียบพ้ืนที่การทางานและวางสินค้าในที่กาหนด, ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

การปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและการบารุง วิธีการดูแลรักษาสภาพร้านค้า การจัดระเบียบพื้นที่

รกั อปุ กรณ์ การทางานและวางสินคา้ ในที่กาหนด,การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนความปลอดภัยและการบารุงรกั อุปกรณ์

3 ขั้นสรปุ

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรปุ สาระสาคญั ของแตเ่ รือ่ งตามจุดประสงค์ หน้าชน้ั เรียน

และผสู้ อนสรปุ แตล่ ะเร่อื งใหผ้ ูเ้ รยี นฟงั จนเขา้ ใจ

ส่อื สารเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรียนวิชา การจดั การสินคา้ ในธรุ กจิ คา้ ปลกี
2) อินเทอรเ์ น็ต
3) สื่อ VCD
4) ส่ือ Power Point

การวัดและการประเมินผล

1) แบบประเมนิ พฤตกิ รรมรายกลมุ่
2) แบบประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมและคุณลักษณะพงึ ประสงค์

แผนการเรยี นรู้

รหัสวิชา 20211-2001 หน่วยที่ 6

วิชา มาตรฐานการปฏิบัติงานธรุ กิจคา้ ปลกี ฯ สอนครงั้ ท่ี 13-15

แผนกวิชา ธรุ กิจค้าปลกี ปวช.1 สาขางาน ธรุ กิจคา้ ปลกี

ช่อื หน่วย การใชร้ ะบบรกั ษาความปลอดภัยในรา้ นคา้

สาระสาคญั

การใช้ระบบรักษาความปลอดภยั ในรา้ นคา้ มคี วามจาเป็นและควรให้ขอ้ มูลแกส่ มาชกิ ในทมี ในเร่ืองอา
ชีวอนามัยและความปลอดภยั ในการทางาน การเชอื่ มโยงสมาชิกในทมี เขา้ กับเรอ่ื งอาชวี อนามยั และความ
ปลอดภัยในการทางาน การติดตามและรกั ษาสภาพแวดลอ้ มในการทางานที่ปลอดภัย และการระบเุ ร่ืองอาชวี อ
นามัยและความปลอดภัยในการทางานทจี่ าเปน็ ต้องฝกึ อบรม

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ ก่ียกบั การใชร้ ะบบรักษาความปลอดในรา้ นค้า

จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม

1. บอกขอ้ กาหนดในเรอ่ื งอาชีวอนามยั และความปลอดภัย
2. ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขอ้ กาหนดขององคก์ ร
3. มีความร้เู กี่ยวกบั ขอ้ กาหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเรอื่ งอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
4. บอกข้ันตอนระบบรกั ษาความปลอดภัย

สาระการเรยี นรู้

1. ขอ้ กาหนดในเรื่องอาชีวอนามยั และความปลอดภัย
2. ปฏบิ ตั ติ ามนโยบายและขอ้ กาหนดขององคก์ ร
3. มคี วามรู้เกี่ยวกบั ขอ้ กาหนดทางกฎหมายและแนวปฏบิ ัตเิ ร่ืองอาชวี อนามยั และความปลอดภัย
4. บอกขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภยั

กิจกรรมการเรยี นการสอน กจิ กรรมผเู้ รยี น
ผู้เรียนร่วมคิดและตอบคาถาม
กจิ กรรมผ้สู อน
1 ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรียน

นายทู ปู เกยี่ วกบั การระบบรกั ษาความปลอดภยั
ในร้านคา้ ให้นักเรียนดู

2 ขน้ั สอน

อธิบายความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดทางกฎหมาย ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

และแนวปฏบิ ตั ิเรอ่ื งอาชวี อนามัยและความปลอดภัย ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

ข้อกาหนดในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดทางกฎหมายและแนว

การปฏิบัติตามนโยบายและข้อกาหนดขององค์กร ปฏิบัติเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และขนั้ ตอนระบบรักษาความปลอดภัย ข้อกาหนดในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปฏิบัติตามนโยบายและข้อกาหนดขององค์กร

และขัน้ ตอนระบบรักษาความปลอดภัย

3 ข้นั สรุป

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคญั ของแต่เรอ่ื งตามจุดประสงค์ หนา้ ชั้นเรียน

และผสู้ อนสรปุ แตล่ ะเร่ืองใหผ้ ู้เรียนฟังจนเขา้ ใจ

สื่อสารเรียนรแู้ ละแหล่งการเรียนรู้

1) หนงั สอื เรียนวิชา การจัดการสินค้าในธุรกจิ คา้ ปลกี
2) อินเทอร์เน็ต
3) สอ่ื VCD
4) สื่อ Power Point

การวัดและการประเมินผล

1) แบบประเมนิ พฤตกิ รรมรายกลมุ่
2) แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยมและคณุ ลกั ษณะพงึ ประสงค์

แผนการเรยี นรู้

รหัสวิชา 20211-2001 หนว่ ยท่ี 7

วชิ า มาตรฐานการปฏิบัติงานธรุ กจิ คา้ ปลีกฯ สอนครง้ั ท่ี 16-17

แผนกวชิ า ธุรกจิ คา้ ปลกี ปวช.1 สาขางาน ธรุ กจิ ค้าปลีก

ชือ่ หน่วย การป้องกนั ความสญู เสยี ในรา้ นขายปลีก

สาระสาคญั

ในการทาธุรกจิ ใด ๆก็ตาม ย่อมมคี วามเส่ียงภัยเกดิ ขน้ึ เสมอ ดังนัน้ ธุรกิจขนาดยอ่ มจงึ จาเปน็ ต้องตอ้ ง
หาวธิ กี ารต่างๆ ทจ่ี ะหลกี เลีย่ งความเสีย่ งภยั และจะตอ้ งพิจารณาถงึ ลกั ษณะของความเสีย่ งภัย ตลอดจนหาทาง
เลือกในการลดความเสยี่ งภยั และปอ้ งกนั ความสูญเสยี ในร้านขายปลีก

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ กยี่ วกับการปอ้ งกนั ความสญู เสียในรา้ นขายปลกี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. มีความรู้ในระบบรักษาความปลอดภยั ในร้านคา้
2. มที ักษะในระบบรักษาความปลอดภัยในร้านคา้
3. ดูและรกั ษาเงนิ สดในเมือ
4. สามารถป้องกันการสญู หายของสินคา้
5. สามารถปอ้ งกันอันตรายทเี่ กดิ จากสนิ ค้าและอปุ กรณื

สาระการเรยี นรู้

1. ความรู้เก่ียวกบั ระบบรักษาความปลอดภัยในการทางาน
2. ความรเู้ กี่ยวกับการรักษาเงนิ สดและทรัพยส์ ินอื่น
3. การจดั การเวลาและจัดเกบ็ สนิ คา้
4. สาเหตกุ ารสญู เสียสินคา้ คงคลงั และการปอ้ งกันการสญู เสีย
5. วิธีการควบคมุ สินคา้ คงคลงั
6. ระบบตรวจสอบปริมาณของสินคา้ คงคลงั

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมผสู้ อน กจิ กรรมผูเ้ รียน
1 ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรียน ผูเ้ รียนร่วมคิดและตอบคาถาม

นายูทปู การป้องกนั ความสูญเสียในร้านขายปลกี
ใหน้ ักเรยี นดู

2 ขั้นสอน

อธิบายความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความ ผู้ เ รี ย น ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ศึ ก ษา เ อ ก ส า ร

ปลอดภัยในการทางาน , ความรู้เก่ียวกับการรักษา ประกอบการเรียนตาม และร่วมตอบคาถามถึง

เงินสดและทรพั ย์สินอน่ื , การจดั การเวลาและจัดเก็บ ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในการ

สินค้า, สาเหตุการสูญเสียสินค้าคงคลังและการ ทางาน , ความรู้เกี่ยวกับการรักษาเงินสดและ

ป้องกันการสูญเสีย, วิธีการควบคุมสินค้าคงคลัง , ทรัพย์สินอื่น, การจัดการเวลาและจัดเก็บสินค้า,

ระบบตรวจสอบปรมิ าณของสนิ ค้าคงคลัง สาเหตุการสูญเสียสินค้าคงคลังและการป้องกันการ

สูญเสีย, วิธีการควบคุมสินค้าคงคลัง , ระบบ

ตรวจสอบปรมิ าณของสนิ ค้าคงคลงั

3 ขัน้ สรุป

แบ่งกลุ่มผู้เรียนจานวน 2 กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเพื่อนฟัง

สรุปสาระสาคัญของแตเ่ ร่ืองตามจุดประสงค์ หนา้ ชนั้ เรยี น

และผสู้ อนสรปุ แตล่ ะเรื่องใหผ้ ู้เรยี นฟังจนเข้าใจ

ส่ือสารเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1) หนังสอื เรียนวชิ า การจดั การสนิ ค้าในธรุ กจิ ค้าปลกี
2) อินเทอร์เนต็
3) สื่อ VCD
4) ส่อื Power Point

การวดั และการประเมนิ ผล

1) แบบประเมนิ พฤติกรรมรายกลมุ่
2) แบบประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ มและคุณลักษณะพงึ ประสงค์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
Next Book
แผนงานสารบรรณ ปวช.2