The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินโครงการโคกหนองนา พัฒนาผู้เรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สรุปผลการดำเนินโครงการโคกหนองนา พัฒนาผู้เรียน

สรุปผลการดำเนินโครงการโคกหนองนา พัฒนาผู้เรียน

1
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรยี นเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

บทที่ 1
บทนำ

๑. หลกั การและเหตผุ ล
ศาสตรพ์ ระราชาท่เี รียกวา่ ทฤษฎีใหม่ เปน็ แนวปฏบิ ัติจากการแปลงทฤษฎีใหมใ่ นพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเปน็ แนวปฏบิ ัติจนเกิดโครงการ
โคก หนอง นา โมเดล เพ่ือแก้ไขปญั หาการบริหารจดั การนำ้ ในพื้นที่ให้มปี ระโยชน์สูงสดุ และประชาชน
สามารถนำไปปฏบิ ัติ เพื่อให้เกิดความม่นั คง ย่งั ยนื ความพอมี พอกนิ ทางดา้ นอาหาร ท่ีอยอู่ าศัย
สิ่งแวดล้อม โดยมีการสมผสานกับภูมิปญั ญาทอ้ งถนิ่ ให้สอดคลอ้ งกับวิถชี วี ิตในสังคมไทย พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกลา้ เจา้ อยู่หวั มีพระราชประสงคท์ ี่จะสบื สาน รักษา ตอ่ ยอด ศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอนั
เนือ่ งมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา อีกทั้งพระองคท์ ่านได้พระราชทานโครงการ โคก หนอง นา แห่งนำ้ ใจและ
ความหวงั เพ่อื ให้เกษตรกรหรือผสู้ นใจสามารถนำไปเปน็ แบบอย่างในการบริหารจดั การพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดอ้ ย่างงา่ ย
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต และสามารถดำรงอยภู่ ายใตก้ ารเปลี่ยนแปลง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้ ับประชาชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาโคก
หนองนาโมเดล เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอพิมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพอื่ ให้นกั ศกึ ษาทเี่ ข้ารว่ มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล
๒. เพอ่ื ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้ารว่ มโครงการสามารถนำมาประยกุ ต์ใช้ในการดำเนินชีวติ ประจำวนั

๓. เป้าหมาย
เชงิ ปริมาณ
นักศึกษา กศน.อำเภอพิมาย จำนวน 112 คน
เชิงคุณภาพ
นักศกึ ษากศน.อำเภอพมิ าย ที่เข้ารว่ มโครงการมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง

นา โมเดล

๔. ผลลพั ธ์ (Outcome)
นักศกึ ษากศน.อำเภอพิมาย ทเ่ี ขา้ ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกับศาสตร์พระราชาสู่ โคก

หนอง นา โมเดล

2
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรยี นเพอื่ สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

๕. ดัชนีชวี้ ัดความสำเรจ็ ในโครงการ
ตวั ช้วี ดั ผลผลิต (Output)
นักศึกษาท่เี ขา้ ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ ใจเกีย่ วกับศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

สามารถนำมาประยกุ ตใ์ ช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตัวช้ีวดั ผลลพั ธ์ (Outcome)
- ร้อยละ 85 ของนักศึกษาท่ีเข้ารว่ มโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับศาสตรพ์ ระราชาสู่ โคก หนอง

นา โมเดล สามารถนำมาประยุกตใ์ ชใ้ นการดำเนนิ ชีวติ ประจำวัน
- มีความพึงพอใจระดบั มากขน้ึ ไป

๖.การติดตามและประเมินผล
๑.แบบทดสอบก่อนและหลงั
๒.แบบประเมินความพึงพอใจ

3
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผ้เู รียนเพอื่ สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

บทท่ี ๒
วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพอ่ื สืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล ดำเนินการในวนั ที่ ๗
มถิ ุนายน 256๕ ณ กศน.อำเภอพมิ าย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จงั หวดั นครราชสมี า โดยคณะทำงานการ
ดำเนินกจิ กรรมตามขน้ั ตอน PDCA ดังนี้

ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน

1. ขัน้ วางแผน (Plan)
1.1 ประชมุ คณะทำงาน เพื่อช้ีแจงความเปน็ มาและวตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ
1.2 เขียนโครงการ/ขออนมุ ัติโครงการ/ประสานงาน

2. ขนั้ ดำเนินการ(Do)
จัดกิจกรรมตามโครงการพฒั นาผูเ้ รยี นเพอื่ สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล โดยการจัดกจิ กรรม

ตามกำหนดการ ในวันที่ ๗ มิถุนายน 256๕ ดังนี้
เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม/รายงานตวั /ทดสอบกอ่ นอบรม
เวลา 08.30 น. – 0๘.๔๕ น. พธิ เี ปิดโครงการ/บรรยายพิเศษ
เวลา 0๘.๔๕ น. – ๑๐.๓๐ น. ศาสตรพ์ ระราชา

- หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง
- เกษตรทฤษฎใี หม่
เวลา ๑0.๓๐ น. – ๑๐.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่มื
เวลา ๑0.45 น. – ๑๒.๐๐ น. ศาสตรพ์ ระราชา (ต่อ)
- ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อยา่ ง
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับ ประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. การศึกษาภมู สิ ังคมส่โู คก หนอง นา โมเดล
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื
เวลา ๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๑๕ น. หลกั การห่มดนิ และกสิกรรมธรรมชาตสิ ู่โคก หนอง นา โมเดล
เวลา ๑๖.๑๕ น. – ๑๖.๓๐ น. สรปุ กิจกรรม/ทำแบบทดสอบหลงั อบรม/ปิดโครงการ

3. ข้ันประเมิน ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม(Check)
การนเิ ทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมตามโครงการประวตั ิศาสตร์ชาตไิ ทยและศกึ ษาแหลง่ อารยธรรมอสี านใต้

ปราสาทหินพนมรงุ้ เป็นกระบวนการทำงานร่วมกนั ของบุคลากรทเ่ี กยี่ วข้องทุกระดบั ต้ังแตผ่ จู้ ัดทำโครงการ ผบู้ ริหาร
ผปู้ ฏิบัตงิ าน และภาคเี ครือขา่ ย โดยการสง่ เสรมิ สนับสนนุ ช่วยเหลอื แนะนำ พฒั นา ปรับปรงุ ประสทิ ธิภาพ การจัด
กจิ กรรม ตลอดจนการแกไ้ ขปัญหาการดำเนนิ กิจกรรมให้ดีข้ึน เพ่อื เปน็ การสร้างขวัญ กำลงั ใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการไดส้ ำเรจ็ บรรลตุ ามเป้าหมายอยา่ งมีคณุ ภาพ

4. ขั้นปรบั ปรุงพัฒนา (Action)
หลังจากท่ีครูผูร้ ับผดิ ชอบโครงการจัดกิจกรรมตามโครงการพฒั นาผเู้ รียนเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคก

หนองนาโมเดล ไดด้ ำเนินการจดั กจิ กรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด คณะทำงานจะไดม้ ีการตดิ ตามผลการดำเนนิ งาน

4
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผ้เู รยี นเพ่อื สืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ตามที่ไดว้ างแผนและทำข้อตกลงร่วมกัน โดยท่คี ณะทำงาน จะนำผลการนิเทศติดตาม ข้อคดิ เหน็ ข้อเสนอแนะต่างๆ
มารวบรวมสรุป ประเมินผลการดำเนนิ กิจกรรม และนำผลการดำเนนิ งานตามโครงการในครั้งน้ีเปน็ ข้อมูลในการ
วางแผนจดั กจิ กรรมคร้ังต่อไป

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดำเนินโครงการ

การประเมนิ ผลการดำเนินกจิ กรรมโครงการพฒั นาผเู้ รยี นเพอื่ สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล
กำหนดเคร่ืองมือทีใ่ ชใ้ นการวัดผลและประเมินผล ดังน้ี

๑.แบบทดสอบกอ่ นเรยี น – แบบทดสอบหลังเรียน เปน็ แบบตวั เลอื ก 4 ตวั เลือก จำนวน ๓0 ข้อ
โดยที่ผเู้ ข้ารว่ มโครงการต้องได้รับคะแนนการทดสอบหลงั การอบรมไมน่ ้อยกว่า 15 คะแนน และมีความก้าวหน้าเม่ือ
เทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงั การอบรม

๒.เครอ่ื งมอื ที่ใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมข้อมูล ไดแ้ ก่ แบบสอบถาม (Questionnair) ที่ผดู้ ำเนินโครงการได้
สร้างขึน้ ส่วนแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกยี่ วกับข้อมลู ทั่วไป ของกลุ่มตัวอยา่ ง ไดแ้ ก่ ระดบั การศึกษา เพศ อายุ อาชีพ
ของกลุ่มเปา้ หมาย

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรยี นรู้ จำนวน 1๓ ขอ้ แบ่งไดด้ ังน้ี
ด้านเนอื้ หาหลักสตู ร จำนวน 3 ขอ้
ดา้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ จำนวน 2 ข้อ
ดา้ นวทิ ยากร จำนวน 3 ข้อ
ดา้ นสื่อและวสั ดอุ ปุ กรณ์ จำนวน 3 ขอ้
ดา้ นผลท่ีไดร้ บั จำนวน 2 ข้อ

ลกั ษณะเป็นแบบสอบถามชนดิ มาตราสว่ นประมาณคา่ ตามแบบของลเิ คิร์ท (Likert’s Scale)
มี 5 ระดับด้วยกัน คอื

ระดบั 1 หมายถงึ ต้องปรับปรุง
ระดบั 2 หมายถึง ควรปรับปรุง
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดบั 4 หมายถึง ดี
ระดบั 5 หมายถึง ดมี าก
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการดำเนินของโครงการพฒั นาผเู้ รยี นเพื่อสบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

การเก็บรวบรวมข้อมลู

การเก็บรวบรวมข้อมลู จากเครื่องมือ โดยเกบ็ จากประชาชนทเี่ ขา้ ร่วมโครงการฯ จำนวน 112 คน

วิธีการวเิ คราะห์ผล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้งั นผ้ี ู้ดำเนินโครงการไดท้ ำการวเิ คราะห์ข้อมลู ซงึ่ ใชค้ า่ สถติ ิ คือ ค่ารอ้ ยละ และ
คา่ เฉลีย่

ตวั อย่างการคดิ หาค่าร้อยละ
จำนวนกลมุ่ เปา้ หมายที่ได้ x 100
จำนวนกล่มุ เป้าหมายท้ังหมด

5
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ตวั อยา่ งการคิดคา่ เฉล่ยี
จำนวนกลุ่มเปา้ หมายที่ได้ x ค่าคะแนน
จำนวนกลมุ่ เปา้ หมายทั้งหมด

เกณฑ์การตัดสินและพจิ ารณาแบบสอบถามประเมนิ ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5
ระดับของลเิ คิรท์ (Likert technique) หรือของลิเคิรท์ สเกล ถอื เกณฑ์พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยจากค่าคะแนนดงั น้ี

4.21 – 5.00 หมายถงึ ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมมีความพงึ พอใจระดบั มากทส่ี ดุ
3.41 – 4.20 หมายถงึ ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมมีความพงึ พอใจระดับ มาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ผ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรมมคี วามพึงพอใจระดับ ปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถงึ ผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรมมคี วามพึงพอใจระดบั น้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมมคี วามพงึ พอใจระดับ น้อยทสี่ ุด

6
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผเู้ รียนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

บทท่ี 3
สรปุ ผลการดำเนินการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาผูเ้ รียนเพ่ือสบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล ดำเนนิ การใน
วนั ที่ ๗ มิถุนายน 256๕ ณ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมี า โดยมกี ลมุ่ เปา้ หมาย คอื นักศึกษา กศน.
อำเภอพมิ าย จำนวน 112 คน สรปุ ผลการดำเนนิ การได้ดงั น้ี

๑. ผลการทดสอบก่อนการอบรม และหลงั การอบรม (คะแนนเตม็ ๓0 คะแนน)

นกั ศกึ ษาคนท่ี ผลการทดสอบก่อนอบรม ผลการทดสอบหลังการอบรม คะแนนความกา้ วหน้า
1 22 25 3
2 23 26 3
3 20 25 5
4 25 2๖ 1
5 25 26 1
6 22 25 3
7 18 26 8
8 16 26 10
9 20 24 4
10 26 2๘ 2
๑๑ 25 28 3
๑๒ 27 28 1
๑๓ 22 23 1
๑๔ 23 25 2
๑๕ 20 22 2
๑๖ 22 28 6
๑๗ 23 25 2
18 22 25 3
19 20 27 7
20 20 28 8
21 20 25 5
22 19 27 8
23 25 27 2
24 26 28 2
25 27 2๘ ๑
๒๖ 24 25 1
27 24 26 2
28 25 28 3
29 20 ๒๕ 5

7
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

30 20 ๒๕ 5
๓1 22 25 3
๓2 23 26 3
๓3 20 25 5
๓4 25 2๖ 1
๓5 25 26 1
๓6 22 25 3
๓7 18 26 8
๓8 16 26 10
๓9 20 24 4
๔0 26 2๘ 2
๔๑ 25 28 3
๔๒ 27 28 1
๔๓ 22 23 1
๔๔ 23 25 2
๔๕ 20 22 2
๔๖ 22 28 6
๔๗ 23 25 2
๔8 22 25 3
๔9 20 27 7
๕0 20 28 8
51 20 24 4
52 26 2๘ 2
53 25 28 3
54 27 28 1
55 22 23 1
56 23 25 2
57 20 22 2
58 22 28 6
59 23 25 2
60 22 25 3
61 20 27 7
62 20 28 8
63 20 25 5
64 19 27 8
65 25 27 2
66 26 28 2

8
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผูเ้ รียนเพอ่ื สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

67 23 25 2
68 20 22 2
69 22 28 6
70 23 25 2
71 22 25 3
72 20 27 7
73 20 28 8
74 20 25 5
75 25 2๖ 1
76 25 26 1
77 22 25 3
78 18 26 8
79 16 26 10
80 25 2๖ 1
81 25 26 1
82 22 25 3
83 18 26 8
84 16 26 10
85 23 25 2
86 23 25 2
87 20 22 2
88 22 28 6
89 25 2๖ 1
90 25 26 1
91 22 25 3
92 18 26 8
93 16 26 10
94 25 2๖ 1
95 25 26 1
96 22 25 3
97 25 2๖ 1
98 25 26 1
99 22 25 3
100 18 26 8
101 16 26 10
102 25 26 1
103 22 25 3

9
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

104 18 26 8
105 16 26 10
106 25 2๖ 1
107 18 26 8
108 25 2๖ 1
109 25 26 1
110 22 25 3
111 18 26 8
112 16 26 10

สรุปผล ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษา กศน.อำเภอพิมาย ที่เขา้ รว่ มโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจเกย่ี วกบั
ศาสตรพ์ ระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

๒.การสรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนนิ งานตามโครงการพัฒนาผเู้ รียนเพอื่ สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ไดส้ รุปผลการดำเนินงานแบง่ ออกเป็น 3 ส่วน คอื

สว่ นที่ 1 ผลการวเิ คราะห์ขอ้ มลู ทั่วไปของผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการ

สว่ นท่ี 2 ความคิดเห็นและความพงึ พอใจของผ้เู ข้ารว่ มโครงการดา้ นกระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้

สว่ นที่ 3 ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มลู ทั่วไปของผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ

ตารางที่ 1.1 แสดงขอ้ มลู เพศของผู้เขา้ รว่ มโครงการ จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน รอ้ ยละ

ชาย 43 38.39

หญิง 64 61.61

รวมท้ังสนิ้ 112 100

จากตารางท่ี 1.๑ แสดงข้อมูลเพศของผู้เขา้ ร่วมโครงการ จำแนกตามเพศ พบว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสว่ นเปน็
เพศหญงิ จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ เป็นเพศชาย ๔๓ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๓๘.๓๙ ตามลำดับ

ตารางท่ี 1.๒ แสดงข้อมลู เพศของผู้เขา้ ร่วมโครงการ จำแนกตามระดับชนั้ ท่ีกำลังศกึ ษา

เพศ จำนวน ร้อยละ

ประถม ๒ 1.78

ม.ต้น ๓๔ 30.35

ม.ปลาย 76 67.87

รวมท้ังสน้ิ 112 100

จากตารางท่ี 1.2 แสดงข้อมูลเพศของผ้เู ขา้ ร่วมโครงการ จำแนกตามระดับชั้นที่กำลงั ศึกษา พบว่าผเู้ ข้ารว่ ม
กจิ กรรมสว่ นใหญ่กำลังศึกษาในระดบั ชนั้ ม.ปลาย จำนวน ๗๖ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 6๗.๘๗ ระดับชนั้ ม.ต้น จำนวน
34 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 30.35 และระดับชั้นประถม จำนวน ๒ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 1.7๘ ตามลำดบั

10
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ตารางท่ี 1.๓ แสดงข้อมูลช่วงอายุของผ้เู ขา้ ร่วมโครงการ

ช่วงอายุ จำนวน รอ้ ยละ

15 – ๒๙ ปี ๓๔ 30.35
50
30 – 49 ปี ๕๖
17.78
50 – 59 ปี ๒๐ 1.87
100
๖0 ปขี ึ้นไป ๒

รวมทั้งส้นิ 112

จากตารางที่ 1.๓ แสดงขอ้ มูลชว่ งอายุของผเู้ ข้าร่วมโครงการ พบว่าผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมส่วนใหญม่ ชี ว่ งอายุ
ระหว่าง 30 – 49 ปี จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ ง ๑5 – ๒9 ปี จำนวน
๓๔ คน คิดเปน็ ร้อยละ ๓๐.๓๕ ช่วงอายุระหวา่ ง ๕0 – ๕9 ปี จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๘
และชว่ งอายุระหวา่ ง 60 ปขี ึ้นไป จำนวน ๒ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑.๘๗ ตามลำดับ

ตารางที่ 1.๔ แสดงขอ้ มลู อาชีพของผ้เู ข้ารว่ มโครงการ

อาชพี จำนวน ร้อยละ

รบั จา้ ง 32 28.57
15.17
ค้าขาย ๑7 11.60

เกษตรกรรม ๑๓ -
55.34
รบั ราชการ - 100

อื่น ๆ ระบุ (ว่างงาน) 50

รวมท้ังสนิ้ 112

จากตารางที่ 1.๔ แสดงข้อมูลอาชพี ของผเู้ ข้าร่วมโครงการ พบวา่ ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมส่วนใหญ่มี ว่างงาน
จำนวน 50 คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๕๕.๓๔ อาชพี รบั จา้ ง จำนวน ๓๒ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๒๘.๕๗ อาชีพคา้ ขาย
จำนวน ๑๗ คน คิดเปน็ ร้อยละ 1๕.๑๗ และมอี าชพี เกษตรกรรม จำนวน ๑๓ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๑๑.๖๐
ตามลำดบั

11
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพอื่ สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ส่วนท่ี 2 ความคดิ เห็นและความพึงพอใจของผ้เู ข้ารว่ มโครงการดา้ นกระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
ตารางท่ี ๒.1 สรปุ ความเห็น และความพึงพอใจของจำนวนผ้เู ขา้ ร่วมโครงการ

จำนวนคน

ที่ รายการ ดมี าก ดี ปาน ควร ตอ้ ง รวม

กลาง ปรบั ปรงุ ปรับปรงุ

หลกั สูตร

1 หลักสูตรสอดคลอ้ งกับความต้องการ 90 22 112
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

2 เนอ้ื หาหลกั สูตรตรงกับความตอ้ งการ 101 11 112
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3 หลกั สตู รสง่ เสริมใหผ้ เู้ ข้ารว่ มโครงการ 100 12 212
ทำเป็นคดิ เป็น แกป้ ัญหาเป็น

การจัดกจิ กรรมหรอื การเรยี นรู้

4 กิจกรรมเป็นไปตามลำดบั ข้นั ตอน 95 1๗ 112
งา่ ยไปยาก

5 กจิ กรรมสง่ เสรมิ ให้ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ 101 11 112
ได้รับความรู้และนำไปปฏิบัตไิ ด้

ดา้ นวิทยากร

6 วิทยากรมคี วามรู้ความชำนาญในเรอ่ื งพดู 100 6 ๖ 112

7 วิทยากรมกี ารเตรียมตัวก่อน 105 6 1 112

8 ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ 100 12 112
ชดั เจนและเขา้ ใจง่าย 102 10 112

ส่อื และวัสดอุ ุปกรณ์
9 ส่ือและวสั ดุอุปกรณ์มีความทันสมยั

10 ส่ือและวัสดอุ ปุ กรณ์มจี ำนวนเพยี งพอ 90 22 112
กับผู้เขา้ ร่วมโครงการ 95 17 112

11 แหล่งเรยี นรู้มีบรรยากาศทีเ่ อ้ือตอ่ 112 112
การเรียนรู้

ผลท่ีไดร้ บั จากการอบรม

12 ความร้ทู ่ีได้รบั จากการเรยี นรู้

13 ความมนั่ ใจในการนำผลที่ไดร้ ับจากการ 112 112
เรยี นรู้ไปประยุกต์ใช้

12
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพ่อื สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ตารางที่ ๒.2 ระดับความคิดเหน็ และความพึงพอใจคิดเปน็ รอ้ ยละ

ที่ รายการ ดีมาก ดี คดิ เปน็ รอ้ ยละ รวม
ปาน ควร ต้อง
หลกั สตู ร 80.35 19.65 กลาง ปรับปรงุ ปรับปรุง 100
90.17 9.83 100
1 หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ 89.28 10.72 ๕.๓๖ 100
ของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ 4.47
84.82 15.18 100
2 เน้ือหาหลกั สูตรตรงกับความต้องการ 90.17 9.83 100
ของผ้เู ข้าร่วมโครงการ
89.2๘ 5.3๖ 100
3 หลกั สูตรสง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ ข้ารว่ มโครงการ 90.17 5.3๖ 100
ทำเป็นคิดเปน็ แกป้ ญั หาเป็น 89.28 10.72 100

การจดั กจิ กรรมหรอื การเรียนรู้ 91.07 8.93 100
4 กจิ กรรมเป็นไปตามลำดับขัน้ ตอน 80.35 19.65 100
84.82 15.18 100
งา่ ยไปยาก
5 กิจกรรมสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เขา้ รว่ มโครงการ 100 100
100 100
ไดร้ บั ความรู้และนำไปปฏบิ ัตไิ ด้
ดา้ นวทิ ยากร
6 วิทยากรมีความรู้ความชำนาญในเร่ืองพดู
7 วิทยากรมีการเตรยี มตวั ก่อน

8 ถา่ ยทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชดั เจนและเข้าใจง่าย

สอื่ และวัสดอุ ุปกรณ์
9 สอื่ และวัสดอุ ุปกรณ์มีความทันสมัย
10 ส่อื และวสั ดุอปุ กรณ์มีจำนวนเพยี งพอ

กับผ้เู ขา้ รว่ มโครงการ
11 แหล่งเรียนรมู้ บี รรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรยี นรู้
ผลทไี่ ดร้ ับจากการอบรม
12 ความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรียนรู้
13 ความมัน่ ใจในการนำผลท่ีไดร้ ับจากการ

เรียนรไู้ ปประยุกต์ใช้

13
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่อื สืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ตารางที่ ๒.3 ระดับความคดิ เหน็ และความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉล่ยี

ที่ รายการ คดิ เป็นค่าเฉลี่ย ตอ้ ง ค่าเฉลี่ย การแปล
หลกั สูตร ปรบั ปรุง ผล
ดมี าก ดี ปาน ควร 4.79
กลาง ปรบั ปรงุ 4.89 มากที่สดุ
4.94 มากทีส่ ดุ
1 หลักสูตรสอดคล้องกบั ความต้องการ 4.01 0.78 4.87 มากทส่ี ุด
ของผู้เข้าร่วมโครงการ มากทส่ี ุด
4.84
2 เนอื้ หาหลักสูตรตรงกับความต้องการ 4.50 0.39 4.89 มากทส่ี ุด
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 4.86 มากท่ีสุด
มากทส่ี ุด
3 หลกั สตู รสง่ เสรมิ ให้ผู้เข้ารว่ มโครงการ 4.46 0.48 4.71
ทำเปน็ คดิ เปน็ แกป้ ญั หาเปน็ 4.91 มากที่สุด
4.94 มากที่สุด
สรุปด้านหลกั สตู ร 4.85 มากที่สุด
4.9 มากที่สุด
การจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู้ 4.79 มากที่สุด
4.84 มากที่สดุ
4 กิจกรรมเปน็ ไปตามลำดบั ขั้นตอน 4.24 0.60 4.84 มากทส่ี ดุ
ง่ายไปยาก มากที่สดุ
5 มากที่สุด
5 กิจกรรมส่งเสริมให้ผ้เู ข้าร่วมโครงการ 4.50 0.39
ไดร้ ับความรู้และนำไปปฏบิ ัติได้

สรุปด้านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

ดา้ นวิทยากร

6 วทิ ยากรมคี วามรู้ความชำนาญใน 4.46 0.17 0.08
เรือ่ งพูด

7 วทิ ยากรมกี ารเตรียมตัวก่อน 4.68 0.21 0.02

8 ถา่ ยทอดความรู้ของวิทยากรมีความ 4.46 0.48
ชดั เจนและเขา้ ใจง่าย

สรปุ ดา้ นวทิ ยากร

สื่อและวัสดอุ ุปกรณ์

9 สอ่ื และวสั ดุอปุ กรณ์มีความทันสมัย 4.55 0.35

10 สอื่ และวัสดอุ ุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอ 4.01 0.78
กบั ผู้เข้ารว่ มโครงการ

11 แหล่งเรยี นรมู้ บี รรยากาศท่เี อื้อตอ่ 4.24 0.60
การเรียนรู้

สรุปดา้ นสื่อและวัสดอุ ุปกรณ์

ผลที่ได้รบั จากการอบรม

12 ความรู้ทไี่ ด้รบั จากการเรยี นรู้ 5

14
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

13 ความมนั่ ใจในการนำผลที่ได้รับจาก 5 5 มากทส่ี ดุ
การเรยี นรไู้ ปประยกุ ต์ใช้
5 มากท่ีสดุ
สรปุ ผลท่ไี ด้รับจากการอบรม 4.88 มากท่สี ุด

สรุประดับความพึงพอใจโครงการ

ตอนท่ี 3 ข้อคดิ เหน็ เพม่ิ เตมิ

-

ผลการดำเนินการตามวตั ถุประสงค์

ลำดับที่ วัตถุประสงคก์ จิ กรรม สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนนิ งาน

บรรลุ ไมบ่ รรลุ

๑ เพ่ือให้นักศึกษาทเ่ี ข้ารว่ มโครงการมี √ รอ้ ยละ ๑๐๐ ของผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั ศาสตร์ มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่ โคก หนอง นา โมเดล
(จากแบบทดสอบกอ่ นการอบรมและหลงั การ

อบรม)

๒ เพอื่ ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ √ นกั ศึกษา กศน. ท่ีเขา้ ร่วมโครงการ สามารถ
สามารถนำมาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดำเนิน นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนั
ชีวติ ประจำวัน

ผลการดำเนนิ การตามเปา้ หมาย/ตวั บง่ ช้ีความสำเร็จ

ลำดับที่ เปา้ หมาย สภาพความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน

บรรลุ ไมบ่ รรลุ

ดา้ น นกั ศกึ ษา กศน.อำเภอพิมาย จำนวน √ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารว่ มโครงการ เป็น
ปรมิ าณ 112 คน นกั ศึกษา กศน.อำเภอพมิ าย (ท้ัง 12 ตำบล)
เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ส้นิ 112 คน
ดา้ น นักศึกษาท่ีเขา้ รว่ มโครงการมีความรู้ √ (พจิ ารณาจากใบลงทะเบียนการเขา้ รว่ ม
คณุ ภาพ ความเขา้ ใจเก่ียวกับศาสตร์พระราชาสู่ กจิ กรรม)
โคก หนอง นา โมเดล
ร้อยละ ๑๐๐ ของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ
มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเก่ยี วกบั ศาสตรพ์ ระราชาสู่
โคก หนอง นา โมเดล

15
สรปุ ผลการดำเนินโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพ่อื สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ลำดับที่ เปา้ หมาย สภาพความสำเรจ็ ผลการดำเนนิ งาน

บรรลุ ไมบ่ รรลุ

สามารถนำมาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดำเนิน
ชวี ติ ประจำวนั

๒. มคี วามพงึ พอใจอยใู่ นระดับมากขน้ึ √ มรี ะดบั ความพึงพอใจของการดำเนินกิจกรรม
ไป
โครงการ โดยแจกแบบสอบถามใหผ้ ู้เข้าร่วม

โครงการประเมินความพงึ พอใจ ทง้ั 5 ดา้ น
ประกอบด้วย

ดา้ นหลกั สูตรการอบรม
ด้านการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้
ดา้ นวทิ ยากร
ดา้ นส่อื และวัสดุอุปกรณ์
ด้านผลที่ได้รบั จากการอบรม
ซงึ่ จากการประเมินผลโดยใชค้ ่าเฉล่ีย อยูใ่ น
ระดับ 4. 8๘ ซง่ึ แปลผลโดยใช้มาตราสว่ น
ประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert
technique) หรอื ของลเิ คริ ์ทสเกล
อยใู่ นระดับมากทีส่ ดุ

16
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพือ่ สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมนิ

การดำเนนิ โครงการพฒั นาผ้เู รยี นเพื่อสบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล มีวตั ถุประสงคข์ องการ

ดำเนนิ โครงการดงั น้ี คือ

๑ เพอ่ื ให้นักศึกษาทเ่ี ขา้ ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ ใจเก่ียวกบั ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

๒ เพื่อให้นกั ศึกษาทีเ่ ขา้ ร่วมโครงการสามารถนำมาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดำเนินชีวิตประจำวนั

จากการดำเนินงานตามโครงการพฒั นาผูเ้ รยี นเพ่ือสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล ทาง

คณะทำงานได้ดำเนินการโดยใชห้ ลกั ในการนำนโยบายส่กู ารปฏิบัติ โดยได้ดำเนนิ การตามขนั้ ตอน PDCA ดังน้ี

1) ขน้ั การวางแผน(Plan) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอพิมาย ได้มีคำส่งั

แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน ประชมุ ชแ้ี จงความเปน็ มาของโครงการ ในภาพรวมพบว่า ผู้ดำเนิน

โครงการไดร้ บั ผิดชอบงานตามคำส่งั มีความสนใจในการดำเนนิ งาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทุกข้นั ตอน

ต้งั แต่การประชุมวางแผนงาน การลงพนื้ ทีท่ ำประชาคม สำรวจความต้องการในการจัดการเรยี นรูข้ องประชาชนใน

พ้นื ท่ี การวางแผนกรอบการดำเนินงานเพื่อขออนมุ ัตโิ ครงการ การประสานงานผเู้ รียน การจดั ทำหลักสูตร กำหนด

เกณฑ์การวดั ผลประเมินผล ฯลฯ อีกทัง้ ยังใหข้ ้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีจะนำสู่การพัฒนา ตอ่ ไป

2) ขั้นดำเนนิ การ (Do) ผเู้ ขา้ รบั การอบรมตามโครงการรว่ มจัดกิจกรรมกบั วิทยากรเป็นอยา่ งดี กลุ่มเป้าหมายท่เี ข้า

ร่วมโครงการมีความตงั้ ใจในการรบั ความรู้จากวทิ ยากร ส่งผลให้โครงการบรรลผุ ลสำเร็จตามวตั ถุประสงค์ทีต่ ั้งไว้ โดย

ท่กี ระบวนการน้ีได้ดำเนินการตามแผนการจดั การเรยี นการสอนท่ีวางไวโ้ ดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดม้ งุ่ เน้นการ

ปฏิบตั ิ

3) ขนั้ ประเมนิ ตรวจสอบ นเิ ทศ ตดิ ตาม (Check) คณะทำงานได้ประชมุ และสรปุ ผลการดำเนินงานตามโครงการ

และรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ

4) ข้นั ปรบั ปรงุ พัฒนา (Action) คณะทำงานไดน้ ำผลการดำเนนิ ท้งั 3 ข้นั ตอน มารวบรวม วเิ คราะห์

สงั เคราะห์ สรุปผลการดำเนนิ เพอ่ื นำสู่การพฒั นาปรบั ปรุง ในโครงการต่อไป

สำหรับในสว่ นของการสรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนา

โมเดล ทางผู้ดำเนินโครงการได้ดำเนนิ การวดั และประเมนิ ผล จากการตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการ

ดำเนินโครงการในด้านตา่ งๆ โดยใช้รูปแบบการวัดของลิเคิร์ท (Likert technique) 5 ระดบั สรปุ ไดด้ งั น้ี

๑. ด้านหลกั สตู ร คา่ ความพงึ พอใจ 4.87 อยใู่ นระดบั มากท่ีสุด

๒. ด้านการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ คา่ ความพึงพอใจ 4.86 อยใู่ นระดับ มากท่ีสุด

๓. ดา้ นวทิ ยากร ค่าความพึงพอใจ 4.85 อยใู่ นระดับ มากท่ีสุด

๔. ด้านสอื่ และวัสดุอุปกรณ์ คา่ ความพงึ พอใจ 4.84 อย่ใู นระดับ มากที่สุด

๕. ผลท่ีได้รบั จากการอบรม คา่ ความพึงพอใจ ๕ อยู่ในระดับ มากท่ีสดุ

๖. สรปุ ภาพรวมทัง้ โครงการ คา่ ความพงึ พอใจ ๔.8๘ อยใู่ นระดบั มากท่ีสุด

อภปิ รายผล

จากการสรปุ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล
คณะทำงานไดร้ ับทราบถงึ ระดับความสำเร็จของโครงการซ่ึงความสำเร็จบางประการ เกิดจากความตั้งใจจริง ของ
บคุ ลากรผู้มีสว่ นเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทใี่ หค้ วามร่วมมือในการดำเนนิ งานตามโครงการ ส่งผลใหค้ ณะทำงานเกดิ ความรู้
ความเช่ียวชาญ เกดิ ทกั ษะ และสบการณ์ในการทำงาน ในส่วนทีเ่ ป็นจดุ ออ่ น จดุ ด้อย และข้อควรปรบั ปรุงพัฒนาของ

17
สรปุ ผลการดำเนินโครงการพัฒนาผูเ้ รยี นเพอื่ สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

โครงการ คณะทำงานได้ข้อสรุปรว่ มกนั คอื การจัดโครงการในครง้ั ต่อไปต้องมีการวางแผนให้รอบคอบมากยิ่งขน้ึ และ
นำข้อเสนอแนะของโครงการในครั้งนไ้ี ปเป็นข้อมลู ในการดำเนินงานโครงการต่อไป
ขอ้ เสนอแนะ

ควรนำผลการประเมินโครงการพฒั นาผเู้ รยี นเพื่อสืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล ไปปรับใชใ้ น
โครงการหรอื กิจกรรมที่เกย่ี วขอ้ งต่อไป เพอ่ื ใหเ้ กิดการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินกจิ กรรมในพน้ื ทตี่ ่อไป

18
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพอ่ื สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ภาคผนวก

19
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพือ่ สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

แบบสอบถามความคดิ เหน็ และความพึงพอใจ

โครงการพฒั นาผเู้ รียนเพ่ือสบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอพมิ าย

คำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทต่ี รงกบั ข้อมลู ของทา่ นเพยี งช่องเดียว

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป

เพศ  ชาย  หญิง

ระดับชั้นท่กี ำลังศึกษา  ประถม  ม.ต้น  ม.ตน้

อายุ  15 – ๒๙ ปี  30 – 49 ปี  50 – 59  ๖0 ปขี นึ้ ไป

อาชีพ  รบั จา้ ง  คา้ ขาย  เกษตรกรรม  รบั ราชการ

 อ่ืนๆ.................

สว่ นที่ ๒ ความคิดเหน็ และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้านกระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง ใสเ่ คร่อื งหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบั ความคดิ เห็นของทา่ นเพยี งชอ่ งเดยี ว

ระดบั การประเมนิ

ที่ รายการ ดีมาก ดี ปาน ควร ตอ้ ง

กลาง ปรบั ปรุง ปรบั ปรงุ

เนื้อหา

๑ เน้ือหาโครงการสอดคล้องกบั ความต้องการของผู้เขา้ ร่วมโครงการ

๒ เนื้อหาโครงการตรงกับความต้องการของเขา้ ร่วมโครงการ

๓ เน้ือหาสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เข้ารว่ มอบรม ทำเปน็ คิดเปน็

แก้ปัญหาเปน็

การจดั กิจกรรมหรอื การเรยี นรู้

๔ กิจกรรมการอบรมเปน็ ไปตามลำดบั ข้ันตอนง่ายไปยาก

๕ กิจกรรมสง่ เสริมใหผ้ ู้เขา้ ร่วมอบรมไดร้ บั ความรู้

และนำไปปฏบิ ตั ิได้

ดา้ นวิทยากร

๖ วทิ ยากรมคี วามรคู้ วามชำนาญในเรอ่ื งทีพ่ ดู

๗ วิทยากรมีการเตรียมตัวกอ่ น

๘ การถา่ ยทอดความร้ขู องวทิ ยากรมคี วามชดั เจนและเข้าใจง่าย

สอ่ื วัสดุอปุ กรณ์ และสถานท่ี

๙ สอ่ื และวสั ดุอุปกรณม์ คี วามทันสมยั

๑๐ ส่ือและวสั ดอุ ุปกรณม์ จี ำนวนเพียงพอกับผู้เข้ารว่ มโครงการ

๑๑ แหล่งเรยี นรมู้ บี รรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้

ผลท่ไี ด้รับจากการอบรม

๑๒ ความรทู้ ี่ไดจ้ ากการเรยี นรู้

๑๓ ความมนั่ ใจในการนำผลทไ่ี ดร้ บั จากการเรียนรไู้ ปประยุกตใ์ ช้

สว่ นท่ี ๓ ข้อคิดเห็นเพมิ่ เติม

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

20
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพอ่ื สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

โครงการพฒั นาผ้เู รียนเพอ่ื สืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล
ในวนั ที่ ๗ มิถนุ ายน 256๕

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพมิ าย อำเภอพมิ าย จังหวัดนครราชสมี า

21
สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพือ่ สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรยี น

คำชแ้ี จง ให้กา  ทับตวั อกั ษรหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว

1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร

ก. การทำเกษตรกรรม

ข. การดำรงชวี ติ อย่อู ย่างพออยพู่ อกนิ

ค. การค้าขายให้ได้เงินเพียงพอสำหรับครอบครัว

ง. การปลกู พชื และเลี้ยงสตั วเ์ พือ่ ให้ครอบครัวพออยู่พอกนิ

2. เป้าหมายของปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงคือข้อใด

ก. ม่งุ แก้ไขปญั หาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ

ข. เพ่ือให้สามารถดำรงอยู่ได้อยา่ งมั่นคง

ค. เพื่อให้ก้าวทนั ต่อโลกในยุคโลกภิวฒั น์

ง. มุ่งใหเ้ กิดความสมดลุ พร้อมรับตอ่ การเปลย่ี นแปลง

3. การปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อใหเ้ กิดผลดตี อ่ ตนเองและครอบครัว ยกเวน้ ข้อใด

ก. มีความรบั ผดิ ชอบต่อสงั คม

ข. มคี วามพอประมาณในการใช้จ่าย

ค. มกี ารวางแผนการบริหารจัดการประเทศ

ง. ทำใหร้ ้จู กั ใช้เหตผุ ลในการวางแผนและการปฏบิ ตั ติ น

4. ดนิ ชนดิ ใดเหมาะในการเพาะปลูกมากท่สี ุด

ก. ดนิ เหนยี ว

ข. ดินเหนียวปนตะกอน

ค. ดินร่วน

ง. ดินร่วนปนตะกอน

5. ท่ีดนิ เปน็ กรดควรแกไ้ ขอย่างไร

ก. ใชป้ นู ขาวหวา่ น

ข. ระบายนำ้ เข้าที่ดนิ

ค. การใส่ปยุ๋ พชื สด

ง. การปลกู พชื หมุนเวียน

6. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจดั ทรัพยากรให้มากทสี่ ดุ

ก. มนษุ ย์ ข. ทรพั ยากรน้ำ

22
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพือ่ สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ค. ทรัพยากรดิน ง. ทรัพยากรป่าไม้

7. แนวพระราชดำรเิ รื่องเศรษฐกจิ พอเพียงเริ่มต้นเม่ือใด

ก. พ.ศ. 2507 ข. พ.ศ. 2517

ค. พ.ศ. 2527 ง. พ.ศ. 2537

8. หลกั คดิ ในการนำหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใช้ในการดำเนนิ ชวี ิต ยกเว้นข้อใด
ก. ความมีเหตุผล
ข. การมีภูมิคมุ้ กนั ท่ีดีในตวั
ค. ความขยันหม่ันเพยี ร
ง. ใชค้ ุณธรรมนำความรู้

9. การนำหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงมาประยกุ ต์ใช้ คือ การพัฒนาทสี่ มดลุ และย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ในทกุ ดา้ น ยกเวน้ ดา้ นใด

ก. สังคม
ข. สง่ิ แวดล้อม
ค. วฒั นธรรม
ง. พัฒนาประเทศ
10. การดำเนนิ กจิ กรรมตา่ ง ๆ ใหอ้ ยใู่ นระดับพอเพยี งน้นั ต้องอาศัยสง่ิ ใดเป็นพื้นฐาน
ก. ความซือ่ สตั ยแ์ ละความรู้
ข. ความรู้และคุณธรรม
ค. คุณธรรมและความเพียร
ง. ความเพียรและสตปิ ัญญา
11. ข้อใดเป็นการปฏิบัตติ นตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ก. รูจ้ ักประหยดั
ข. ยมื เงนิ เพ่ือนและผ่อนใช้ทีหลัง
ค. อดอาหารกลางวนั เพื่อเกบ็ เงินใสอ่ อมสิน
ง. ทำงานหลังเลิกเรยี นเพ่ือเก็บเงนิ ไว้ซอ้ื สิง่ ของที่อยากได้
12. ข้อใดคือความหมายของการพ่ึงตนเอง
ก. มีความมั่นใจว่าตนเองเก่ง
ข. มคี วามเอ้ือเฟ้อื เผ่ือแผ่
ค. ขอความช่วยเหลือเมอ่ื ทำสิ่งนนั้ ไม่ได้
ง. พยายามทำทกุ อย่างด้วยตนเองแม้จะทำไม่ได้ดี
13. เกษตรทฤษฎีใหม่แบง่ พื้นทำกนิ ท่ีอย่างไร

23
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผเู้ รยี นเพ่อื สบื สานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ก. ขุดสระน้ำ / ปลกู ขา้ ว / ปลูกออ้ ย / ท่ีอยู่
ข. ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ปลูกขา้ วโพด / ที่อยู่
ค. ปลกู ข้าว / เลีย้ งปลา / ปลกู อ้อย / ทอี่ ยู่
ง. ขุดสระน้ำ / ปลกู พชื / ปลกู ขา้ ว / ทอ่ี ยู่
14. ข้อใดเป็นการปรบั เปล่ียนพฤติกรรมเพื่อปลกู ฝงั แนวคิดหลักเศรษฐกจิ พอเพยี งต่อตนเอง
ก. การนำน้ำล้างจานไปรดตน้ ไม้
ข. เปลยี่ นหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟฟ้า
ค. ไมท่ ิง้ ขยะในทีส่ าธารณะและแหลง่ นำ้ ในชมุ ชน
ง. ใชถ้ ุงผ้าแทนถุงกระดาษแทนและถุงพลาสติกในการซ้ือของ

15. แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาตฉิ บับท่ี 10 ได้อัญเชิญปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ใิ นการพฒั นา
แบบบรู ณาการเป็นองคร์ วม ยกเวน้ ข้อใด

ก. คนเปน็ ศนู ย์การพฒั นา
ข. การปฏบิ ตั บิ นทางสายกลาง
ค. การพัฒนาอยา่ งเป็นขน้ั ตอน
ง. การแกป้ ญั หาความยากจน
16. สถานะภาพของประเทศที่สำคญั ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติฉบบั ที่ 10 ยกเวน้ ข้อใด
ก. สถานะดา้ นธรรมาภบิ าล
ข. สถานด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ค. สถานะดา้ นความหลากหลายทางชวี ภาพ
ง. สถานะดา้ นการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางสังคม
17. โครงการใดต่อไปน้ีไมใ่ ช่โครงการพฒั นาประเทศตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ก. โครงการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติ
ข. โครงการอนรุ ักษภ์ มู ิปัญญาท้องถิ่น
ค. โครงการส่งเสรมิ สนิ คา้ OTOP
ง. โครงการส่งเสรมิ ประเพณี วัฒนธรรม
18. โครงการเสรมิ สรา้ งการเรียนรตู้ ลอดชีวติ มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร
ก. สรา้ งโอกาสทางการศึกษาอยา่ งต่อเนอื่ ง
ข. สนับสนุนการศกึ ษา การจัดทำหลกั สตู ร
ค. พฒั นาคณุ ภาพบคุ ลากรทางการศึกษา
ง. ส่งเสริมใหป้ ระชาชนมีความเขา้ ใจและตระหนักในการเรียนรู้
19. การกระจายอำนาจการบรหิ ารจัดการประเทศสภู่ มู ภิ าค ทอ้ งถิน่ และชมุ ชนมีความสำคญั อย่างไร
ก. สง่ เสรมิ ภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง

24
สรุปผลการดำเนนิ โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ข. สรา้ งความเจริญทางเศรษฐกจิ และสังคม
ค. เสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ภาคประชาชน
ง. เสริมสรา้ งศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกนั
20. คุณธรรมด้านใดทีม่ ีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพยี งมากท่ีสุด
ก. เป็นคนมีศลี ธรรม
ข. มคี วามละอายต่อบาป
ค. เป็นผูม้ คี วามโอบอ้อมอารี
ง. มคี วามซือ่ สัตย์ ขยนั หมั่นเพียร
21.การสร้างความสมดลุ ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยี งเน้นให้เกิดกบั สงิ่ ใดมากท่ีสุด
ก. ความสมดลุ ระหวา่ งมนุษย์กับส่ิงแวดลอ้ ม
ข. ความสมดุลระหวา่ งสินค้าตา่ งประเทศกบั สินค้าไทย
ค. ความสมดุลระหวา่ งอุตสาหกรรมกบั เกษตรกรรม
ง. ความสมดุลของความเจรญิ ทางเทคโนโลยกี ับ ภมู ปิ ัญญาไทย

22. จุดกำเนดิ ของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกดิ ขนึ้ ในพนื้ ที่จังหวดั ใด

ก. จังหวัดสระบรุ ี ข. จงั หวัดเชยี งใหม่

ค. จงั หวดั กาฬสินธ์ ง. จงั หวดั ฉะเชิงเทรา

23. สาเหตุใดจงึ ต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกจิ พอเพียง

ก. สินคา้ เกษตรมีราคาสูง ข. เศรษฐกจิ มกี ารขยายตัวสูงขน้ึ

ค. ปริมาณสินคา้ ในการบริโภคมากเกนิ ไป ง. เกดิ ภาวะขาดแคลนสนิ คา้ อปุ โภคบรโิ ภค

24. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิ บบั แรกในปพี .ศ. 2504 เปน็ ตน้ มาไทยมีการเนน้ หนกั ในการ พัฒนา

ในดา้ นใด

ก. การทหาร ข. การเกษตร

ค. อตุ สาหกรรม ง. ด้านการบริการ

25. แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตขิ องไทยเน้นการพฒั นาในด้านใดเปน็ สำคัญ

ก. เน้นการสง่ ออก ข. เนน้ การออม

ค. โครงสร้างพ้นื ฐาน ง. เนน้ การกระจายรายได้

26. ความออ่ นแอของเศรษฐกจิ ไทยมสี าเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สดุ

25
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่อื สบื สานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม ข. การพ่ึงพงิ การส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกนั ทางการค้าระหว่างประเทศ ง. ความนิยมสินค้าจากตา่ งประเทศ

27. ขอ้ ใดต่อไปน้ีไม่ใชห่ ลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพยี ง

ก. การพ่ึงตนเองทางดา้ นสังคม ข. การพงึ่ ตนเองทางดา้ นจิตใจ

ค. การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกจิ ง. การพงึ่ ตนเองทางดา้ นการเมืองการปกครอง

28. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหป้ ระชาชน ดำเนนิ ชวี ิตในลักษณะใด

ก. ดำเนินชีวติ ในลักษณะใด ข. ดำเนนิ ชีวิตอย่างเคร่งครัด

ค. ดำเนนิ ชีวติ ทางสายกลางยดึ ความพอดี ง. ดำเนนิ ชีวติ เพื่อสรา้ งความสะดวกสบายตนเอง

29. หลกั การใดไม่ใชเ่ ศรษฐกิจพอเพียง ข. การสรา้ งนิสยั นิยมไทย
ก. การพึง่ ตนเองเปน็ สำคัญ ง. การลงทนุ ขนาดใหญ่เพ่ือการผลิตสนิ คา้
ค. การบริการดินและนำ้ อย่างเหมาะสม

30. ความพอเพยี งทางเทคโนโลยตี ามหลกั การเศรษฐกจิ พอเพียงมีความหมายว่าอยา่ งไร

ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ข. การไมใ่ ช้เทคโนโลยใี นการผลติ

ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสงู เพื่อการผลติ ง. การใชภ้ ูมปิ ัญญาท้องถนิ่ เพื่อการผลิต

เฉลยแบบทดสอบ
1. ข 11. ก 21 ง
2. ข 12. ง 22 ก
3. ค 13. ง 23 ก
4. ค 14. ง 24 ข
5. ก 15. ง 25 ข
6. ข 16. ง 26 ง
7. ข 17. ค 27 ง
8. ค 18. ก 28 ค
9. ค 19. ง 29 ง
10. ข 20. ค 30 ก

26
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผูเ้ รียนเพอื่ สืบสานศาสตรพ์ ระราชาโคกหนองนาโมเดล

ทีป่ รึกษา คณะผจู้ ัดทำ
นายเกษม บาตรโพธิ์
นางจิระประภา ศรีทอง ผอ.กศน.อำเภอพิมาย
นางสาวสุวพชั ร ดอกทุเรียน ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบญุ ณิศา ศุกรินทร์ ครู อาสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรยี น
ครู อาสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรยี น
รวบรวมข้อมลู
นายสุรยิ า แก้วตา ครู กศน.ตำบลดงใหญ่

รปู เลม่ / เทคนิค / พิมพ์ ครู กศน.ตำบลดงใหญ่
นายสรุ ยิ า แก้วตา ครู กศน.ตำบลดงใหญ่
นายพงษกร เครือเนตร

27
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Best Online Alipay Clone System - DOD IT SOLUTIONS
Next Book
Layout Juli 2022