The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadzian, 2019-12-25 00:56:01

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020

Your text here

Page | 1

UNIT KOKURIKULUM SK SLIM VILLAGE

Pada dasarnya kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah.
Setiap pelajar harus melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum yang diandaikan
dapat memberi dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk
perkembangan mental, minat, bakat, jasmani dan pembentukan nilai estetika serta
sosial yang positif. Di antara matlamat yang hendak dicapai adalah:

VISI

Menggerak, mencungkil dan mengasah bakat murid SK Slim Village dalam bidang
kokurikulum serta memastikan penyertaan murid sehingga ke peringkat kebangsaan
menjelang tahun 2020.

MISI

Setiap murid SK Slim Village akan mampu untuk bersaing dalam mencapai kejayaan
dan berupaya menjadi murid yang berketrampilan dalam bidang kokurikulum di
samping memiliki sahsiah yang unggul dan terpuji.

 Kecemerlangan murid dalam kokurikulum.
 Sekolah tempat yang sesuai untuk memupuk bakat murid.
 Guru-guru adalah pembimbing yang efektif.
 Guru adalah profesional dan bermatlamat.

Page | 2

OBJEKTIF

1. Dapat memperkembangkan intelek, minat, bakat, jasmani, rohani dan
pembentukan nilai-nilai estitika serta sosial yang positif selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.

2. Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran dalam gerak kerja kokurikulum yang
diceburi.

3. Pengukuhan dan pengkayaan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta
perluasan pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu.

4. Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta
pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.

5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai
dan sikap positif, selaras dengan hasrat Rukun Negara.

6. Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah
dan ibu bapa serta masyarakat setempat.

7. Mewujudkan daya saing juang yang tinggi di kalangan murid-murid ketika
menyertai sesuatu pertandingan.

FOKUS

Sukan dan Permainan
 Penyertaan murid yang menggalakkan.
 Program cungkil bakat yang berkesan.
 Persiapan pasukan sekolah yang lebih teratur dan rapi.

Unit Beruniform
 Penyertaan murid yang menggalakkan.
 Beruniform setiap bulan dan mempunyai identiti.
 Sukatan pengajaran beserta ujian pencapaian dan kemahiran diri ditekankan.

Kelab dan Persatuan
 Penyertaan murid yang menggalakkan.
 Ada perancangan dan pengukuhan jati diri.
 Minat dan bakat dipupuk.

Page | 3

DASAR KOKURIKULUM

Rujuk Warta Kerajaan No. 5652 Jilid 11/Bil.27 (Tambahan No. 2) bertarikh 28hb
Disember 1967, (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956).

’Kegiatan kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada
proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid
peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)
1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.11 (Tambahan No. 41),
Perundangan (A)/P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.

Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

"Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum
dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,
norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan
seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan."

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997
yang diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi
yang berikut:-

penyertaan dalam sukan dan permainan;
penyertaan dalam persatuan dan kelab;
penyertaan dalam badan beruniform; dan
penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan
dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-

(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan
dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

(b) hobi dan rekreasi;
(c) sukan dan permainan;
(d) badan beruniform; atau
(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41),
Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

Page | 4

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan
kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996
(Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di
sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi
lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau
kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika
kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian,
seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus
ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan
kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari
kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.

Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu
kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh
15 Januari 1986.

Peruntukan masa.

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 5652
Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:-

Sekolah Rendah Peruntukan Masa
60 minit seminggu
Tahun 120 minit seminggu
3 dan 4
5 dan 6

GERAK KERJA KOKURIKULUM

1. Gerak kerja kokurikulum adalah gerak kerja yang bercorak pendidikan dan
berupa pengalaman pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah.

2. Ia adalah sebahagian daripada kokurikulum sekolah dan satu cara bagi mencapai
matlamat-matlamat Pendidikan Negara.

3. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid, pihak sekolah dan
masyarakat adalah perlu supaya :
a) Menyediakan pengalaman bagi perkembangan mental, akhlak, minat, bakat,
sosial, jasmani dan rohani murid-murid.
b) Mengimbangkan perkembangan mental selaras dengan sosial, jasmani dan
rohani.
c) Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.
d) Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri.

Page | 5

DASAR SATU MURID SATU SUKAN (1M1S)

1. Mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di
sekolah.

2. Penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan.
3. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya

mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan.
4. Bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan

Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).

Aktiviti sukan yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

a) Program Sukan Umum - sepanjang tahun
♦ Latihan Rumah Sukan
♦ Pertandingan Merentas Desa
♦ Sukantara
♦ Kejohanan Balapan dan Padang

b) Kelab Sukan dan Permainan - sepanjang tahun
♦ 60 minit seminggu untuk Sekolah Rendah
♦ Latihan pelbagai permainan dan Modified Games

c) Pertandingan Dalaman - sepanjang tahun
♦ Pertandingan antara rumah sukan
♦ Pertandingan antara kelas

d) Pertandingan Lain
♦ Majlis Sukan Sekolah Daerah (MSSD)
♦ Majlis Sukan Sekolah Negeri Perak (MSSPk)
♦ Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM)
♦ Pertandingan Terbuka Peringkat Kebangsaan
♦ Pertandingan Peringkat Antarabangsa

Page | 6

Page | 7

JAWATAN KUASA KOKURIKULUM
SK SLIM VILLAGE
TAHUN 2020

PENASIHAT : TN. HJ ROSLAN BIN LEE
Guru Besar

PENGERUSI : EN. FADZIAN HELMY BIN ZULKEPLI
Penolong Kanan Kokurikulum

NAIB PENGERUSI 1: PN. SITI RODIAH BINTI SYED MOHD
Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 2: PN. SAFURA BINTI BAHARUDDIN
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

SETIAUSAHA : PN. KHAIRUNNISA BINTI TARMIZI

S/USAHA SUKAN : EN. NURUL BADRIN BIN ABDUL LATIB

AJK : PN. ROSLINA BINTI KAMALDIN
Penyelaras Unit Beruniform

: PN. UMIKLSUM BINTI SULAIMAN
Penyelaras Kelab & Persatuan

: PN. SAMIRA BINTI CHE DIN
Penyelaras Sukan & Permainan

: PN. FAUZIAHTUN BINTI AHMAD
Penyelaras Lawatan Sekolah

Page | 8

JK KERJA KOKURIKULUM SK SLIM VILLAGE TAHUN 2020

PENASIHAT
GURU BESAR
TN HJ ROSLAN BIN LEE

PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PK KOKURIKULUM PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID
EN. FADZIAN HELMY BIN ZULKEPLI PN. SITI RODIAH BINTI SYED MOHD PN. SAFURA BINTI BAHARUDDIN

SU KOKURIKULUM SU SUKAN
PN. KHAIRUNNISA BINTI TARMIZI EN. NURUL BADRIN BIN ABDUL LATIB

AJK

PENYELARAS KELAB & PERSATUAN PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN
PN. UMIKLSUM BINTI SULAIMAN PN. ROSLINA BINTI KAMALDIN PN. SAMIRA BINTI CHE DIN

USAHAWAN MUDA BULAN SABIT MERAH MALAYSIA BOLA SEPAK
PN. NOOR AIN (K) PN. NORFADHILAH (K) EN. REDZA (K)
EN. AHMAD MUA’Z
EN. MOHAMAD HAIDZIR EN. WAN MUHAMMAD FITRI EN. SYAMSUL
EN. REDZA EN. SOFIAN PN. NORMALA
PN. IDA NOOR FAUZANA
PN. UMIKLSUM EN. NURUL BADRIN PN. UMIKLSUM
PN. NOR LIZAMNGIYAH EN. MOHD KHAIRI
PN. NORSHAHIDA BOLA JARING
PN. SAMIRA PN. INAS (K)
PN. JULAIHA
PELANCONGAN PN. ROSLINA PN. NORANIZAH
PN. HJH. SITI NUR RAHIL (K) PN. NOR LIZAMNGIYAH PN. HEREYANTY
PN. HJH. SITI NUR RAHIL
EN. NURUL BADRIN PENGAKAP KANAK-KANAK PN. NOOR AIN
PN. JULAIHA EN. MOHAMAD HAIDZIR (K)
EN. SYAMSUL PN. TASNIM
PN. NORSHAHIDA EN. REDZA
PN. RUSMAWATI RAGBI
EN. MUHAMMAD FAEZ IDHAM PN. HARYATI (K)
PERTANIAN EN. AHMAD MUA’Z EN. MUHAMMAD FAEZ IDHAM
EN. WAN MUHAMMAD FITRI (K) PN. INAS EN. WAN MUHAMMAD FITRI
PN. NORMALA PN. NORFADHILAH
EN. MOHD KHAIRI PN. RUSMAWATI PN. NOR LIZAMNGIYAH
PN. NORANIZAH PN. HARYATI
PN. NORFADILAH PN. NORANIZAH CATUR
PN. FAUZIAHTUN PN. RUSMAWATI (K)
PUTERI ISLAM EN. MOHAMAD HAIDZIR
PN. TASNIM PN. IDA NOOR FAUZANA (K) EN. MOHD KHAIRI
PN. NORSHAHIDA
KEBUDAYAAN PN. TASNIM
PN. NORMALA (K) PN. SAMIRA PN. SAMIRA
PN. SITI NUR RAHIL
EN. SOFIAN PN. NOOR AIN TENPIN BOLING
EN. MUHAMMAD FAEZ IDHAM PN. FAUZIAHTUN EN. SOFIAN (K)
PN. HEREYANTY PN. ROSLINA
PN. ROSLINA PN. KHAIRUNNISA
PN. IDA NOOR FAUZANA PN. UMI KLSUM PN. KHAIRUNNISA
EN. NURUL BADRIN
PENCINTA ALAM RUMAH SUKAN
PN. HEREYANTY (K) PN. JULAIHA
EN. AHMAD MUA’Z BIRU : PN. TASNIM PN. FAUZIAHTUN
HIJAU : PN. NOR LIZAMNGIYAH
EN. SYAMSUL MERAH : PN. NORSHAHIDA
PN. INAS KUNING : PN. JULAIHA

PN. KHAIRUNNISA
PN. HARYATI

Page | 9

JAWATAN KUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

JAWATAN KUASA INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Setiausaha Pn. Khairunnisa binti Tarmizi
Naib Setiausaha Pn. Inas binti Baharom

Ahli Jawatan Kuasa Pn. Roslina binti Kamaldin Penyelaras Unit Beruniform
Pn. Umiklsum binti Sulaiman Penyelaras Kelab & Persatuan
Pn. Samira binti Che Din Penyelaras Sukan & Permainan
En. Nurul Badrin bin Abdul Latib Setiausaha Sukan

Pn. Norfadilah binti Bahaudin Penyelaras Bulan Sabit Merah
En. Mohamad Haidzir bin Jaffar Penyelaras Pengakap
Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad Penyelaras Puteri Islam

Pn. Noor Ain binti Adnan Penyelaras Kelab Usahawan Muda
Pn. Hjh Siti Nur Rahil bt Ab Rahman Penyelaras Kelab Pelancongan
En. Wan Muhd Fitri b. Wan Mustafa Penyelaras Kelab Pertanian
Pn. Normala binti Ali Penyelaras Kelab Kebudayaan
Pn. Hereyanty binti Musa Penyelaras Kelab Pencinta Alam

En. Redza a/l Ahmad Penyelaras Kelab Bola Sepak
Pn. Inas binti Baharom Penyelaras Kelab Bola Jaring
Pn. Haryati binti Mohd Akhier Penyelaras Kelab Ragbi
Pn. Rusmawati binti Abdullah Penyelaras Kelab Catur
En. Sofian bin Ariffin Penyelaras Kelab Tenpin Boling

JAWATAN KUASA UNIT BERUNIFORM

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Penyelaras Pn. Roslina binti Kamaldin

Ahli Jawatan Kuasa Pn. Norfadilah binti Bahaudin Penyelaras Bulan Sabit Merah
En. Mohamad Haidzir bin Jaffar Penyelaras Pengakap
Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad Penyelaras Puteri Islam

JAWATAN KUASA KELAB & PERSATUAN

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Penyelaras Pn. Umiklsum binti Sulaiman

Ahli Jawatan Kuasa Pn. Noor Ain binti Adnan Penyelaras Kelab Usahawan Muda
Pn. Hjh Siti Nur Rahil bt Ab Rahman Penyelaras Kelab Pelancongan
En. Wan Muhd Fitri b. Wan Mustafa Penyelaras Kelab Pertanian
Pn. Normala binti Ali Penyelaras Kelab Kebudayaan
Pn. Hereyanty binti Musa Penyelaras Kelab Pencinta Alam

Page | 10

JAWATAN KUASA SUKAN & PERMAINAN

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Penyelaras Pn. Samira binti Che Din

Ahli Jawatan Kuasa En. Redza a/l Ahmad Penyelaras Kelab Bola Sepak
Pn. Inas binti Baharom Penyelaras Kelab Bola Jaring
Pn. Haryati binti Mohd Akhier Penyelaras Kelab Ragbi
Pn. Rusmawati binti Abdullah Penyelaras Kelab Catur
En. Sofian bin Ariffin Penyelaras Kelab Tenpin Boling

JAWATAN KUASA KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN KALI KE-37

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Setiausaha En. Nurul Badrin bin Abdul Latib
Naib Setiausaha Pn. Noor Ain binti Adnan

Ahli Jawatan Kuasa Pn. Tasnim binti Abdul Halim Penyelaras Rumah Biru
Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin Penyelaras Rumah Hijau
Pn. Norshahida binti Ajelan Penyelaras Rumah Merah
Pn. Julaiha binti Ariffin Penyelaras Rumah Kuning

JAWATAN KUASA PASUKAN SEKOLAH

Pengerusi Tn. Hj. Roslan bin Lee ( Guru Besar )
Naib Pengerusi (I) En. Fadzian Helmy bin Zulkepli ( PK Kokurikulum )
Naib Pengerusi (II) Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi (III) Pn. Safura binti Baharuddin ( PK Hal Ehwal Murid )
Setiausaha Pn. Khairunnisa binti Tarmizi
Naib Setiausaha Pn. Inas binti Baharom
PERMAINAN
BOLA SEPAK JURULATIH PENGURUS PASUKAN

BOLA JARING En. Redza a/l Ahmad En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan
En. Syamsul bin Zainal Abidin
RAGBI (L) Pn. Julia binti Ehmawai Pn. Tasnim binti Abdul Halim
Pn. Inas binti Baharom
RAGBI (P) En. Muhd Faez Idham bin Roslan En. Sofian bin Ariffin
En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan
OLAHRAGA Pn. Norfadilah binti Bahaudin Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin
Pn. Haryati binti Mohd Akhier
TENPIN BOLING En. Nurul Badrin bin Abdul Latib Pn. Noranizah binti Hamdan
SEPAK TAKRAW En. Redza a/l Ahmad Pn. Noor Ain binti Adnan
TENIS En. Sofian bin Ariffin Pn. Roslina binti Kamaldin
BADMINTON En. Wan Muhd Fitri b. Wan Mustafa En. Syamsul bin Zainal Abidin
CATUR Pn. Rusmawati binti Abdullah Pn. Samira binti Che Din
En. Mohd Khairi bin A. Ramli Pn. Julaiha binti Ariffin
En. Mohamad Haidzir bin Jaffar Pn. Norshahida binti Ajelan

Page | 11

SENARAI GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN

Setiausaha Sukan En. Nurul Badrin bin Abdul Latib (Ketua Rumah)
Naib Setiausaha Sukan
Pn. Noor Ain binti Adnan
RUMAH BIRU
1. Pn. Tasnim binti Abdul Halim
2. Pn. Inas binti Baharom
3. Pn. Rusmawati binti Abdullah
4. Pn. Julia binti Ehmawai
5. Pn. Norfadilah binti Bahaudin
6. En. Fadzian Helmy bin Zulkepli
7. En. Redza a/l Ahmad
8. En. Sofian bin Ariffin
9. Pn. Shafriza binti Sabudin
10.Pn. Juraimi binti Ab Aziz

RUMAH HIJAU 1. Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin (Ketua Rumah)
2. Pn. Hereyanty binti Musa
3. Pn. Samira binti Che Din
4. Pn. Roslina binti Kamaldin
5. Pn. Fauziahtun binti Ahmad
6. Tn. Hj. Roslan bin Lee
7. En. Syamsul bin Zainal Abidin
8. En. Muhammad Faez Idham bin Roslan
9. Pn. Nuradnin binti Abdul Samat
10.Pn. Norzaida binti Awang

1. Pn. Norshahida binti Ajelan (Ketua Rumah)

2. Pn. Siti Rodiah binti Syed Mohd

3. Pn. Noranizah binti Hamdan

4. Pn. Hjh Siti Nur Rahil binti Ab Rahman

5. Pn. Nurrul Hidayah binti Mustafa

RUMAH MERAH 6. Pn. Haryati binti Mohd Akhier

7. Pn. Normala binti Ali

8. En. Mohamad Haidzir bin Jaffar

9. En. Mohd Khairi bin A. Ramli

10.Pn. Nuraliza binti Awang

1. Pn. Julaiha binti Ariffin (Ketua Rumah)

2. Pn. Safura binti Baharuddin

3. Pn. Raziyah binti Ali

4. Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad

5. Pn. Khairunnisa binti Tarmizi

RUMAH KUNING 6. Pn. Noor Ain binti Adnan

7. Pn. Umiklsum binti Sulaiman

8. En. Wan Muhammad Fitri bin Wan Mustafa

9. En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan

10.Pn. Hashimah binti Kamis

Page | 12

SENARAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

Penyelaras Unit Beruniform Pn. Roslina binti Kamaldin

BULAN SABIT MERAH 1. Pn. Norfadilah binti Bahaudin (Penyelaras)
MALAYSIA
2. En. Wan Muhammad Fitri bin Wan Mustafa

3. En. Sofian bin Ariffin

4. En. Nurul Badrin bin Abdul Latib

5. En. Mohd Khairi bin A. Ramli

6. Pn. Norshahida binti Ajelan

7. Pn. Julaiha binti Ariffin

8. Pn. Roslina binti Kamaldin

9. Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin

1. En. Mohamad Haidzir bin Jaffar (Penyelaras)

2. En. Syamsul bin Zainal Abidin

3. En. Redza a/l Ahmad

4. En. Muhammad Faez Idham bin Roslan

5. En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan

PENGAKAP KANAK-KANAK 6. Pn. Inas binti Baharom

7. Pn. Normala binti Ali

8. Pn. Rusmawati binti Abdullah

9. Pn. Haryati binti Mohd Akhier

10.Pn. Noranizah binti Hamdan

1. Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad (Penyelaras)

2. Pn. Tasnim binti Abdul Halim

3. Pn. Samira binti Che Din

4. Pn. Hjh Siti Nur Rahil binti Ab Rahman

PERGERAKAN PUTERI ISLAM 5. Pn. Noor Ain binti Adnan
MALAYSIA
6. Pn. Fauziahtun binti Ahmad

7. Pn. Hereyanty binti Musa

8. Pn. Khairunnisa binti Tarmizi

9. Pn. Umiklsum binti Sulaiman

Page | 13

SENARAI GURU PENASIHAT KELAB & PERSATUAN

Penyelaras Kelab & Persatuan Pn. Umiklsum binti Sulaiman (Penyelaras)
USAHAWAN MUDA
1. Pn. Noor Ain binti Adnan
2. En. Mohamad Haidzir bin Jaffar
3. En. Redza a/l Ahmad
4. Pn. Umiklsum binti Sulaiman
5. Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin
6. Pn. Samira binti Che Din

PELANCONGAN 1. Pn. Hjh Siti Nur Rahil binti Ab Rahman (Penyelaras)
PERTANIAN 2. En. Nurul Badrin bin Abdul Latib
3. Pn. Julaiha binti Ariffin
4. Pn. Norshahida binti Ajelan
5. Pn. Rusmawati binti Abdullah

1. En. Wan Muhd Fitri bin Wan Mustafa (Penyelaras)
2. En. Mohd Khairi bin A. Ramli
3. Pn. Noranizah binti Hamdan
4. Pn. Norfadilah binti Bahaudin
5. Pn. Fauziahtun binti Ahmad
6. Pn. Tasnim binti Abdul Halim

1. Pn. Normala binti Ali (Penyelaras)

2. En. Sofian bin Ariffin

KEBUDAYAAN 3. En. Muhammad Faez Idham bin Roslan

4. Pn. Roslina binti Kamaldin

5. Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad

1. Pn. Hereyanty binti Musa (Penyelaras)
2. En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan
PENCINTA ALAM 3. En. Syamsul bin Zainal Abidin
4. Pn. Inas binti Baharom
5. Pn. Khairunnisa binti Tarmizi
6. Pn. Haryati binti Mohd Akhier

Page | 14

SENARAI GURU PENASIHAT SUKAN & PERMAINAN

Penyelaras Sukan & Permainan Pn. Samira binti Che Din (Penyelaras)
BOLA SEPAK
1. En. Redza a/l Ahmad
2. En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan
3. En. Syamsul bin Zainal Abidin
4. Pn. Normala binti Ali
5. Pn. Ida Noor Fauzana binti Ahmad
6. Pn. Umiklsum binti Sulaiman

1. Pn. Inas binti Baharom (Penyelaras)

2. Pn. Noranizah binti Hamdan

3. Pn. Hereyanty binti Musa

BOLA JARING 4. Pn. Hjh Siti Nur Rahil binti Ab Rahman

5. Pn. Noor Ain binti Adnan

6. Pn. Tasnim binti Abdul Halim

1. Pn. Haryati binti Mohd Akhier (Penyelaras)
2. En. Muhammad Faez Idham bin Roslan
RAGBI 3. En. Wan Muhd Fitri bin Wan Mustafa
4. Pn. Norfadilah binti Bahaudin
5. Pn. Nor Lizamngiyah binti Kusnin

1. Pn. Rusmawati binti Abdullah (Penyelaras)
2. En. Mohamad Haidzir bin Jaffar
CATUR 3. En. Mohd Khairi bin A. Ramli
4. Pn. Norshahida binti Ajelan
5. Pn. Samira binti Che Din

1. En. Sofian bin Ariffin (Penyelaras)
2. Pn. Roslina binti Kamaldin
TENPIN BOLING 3. Pn. Khairunnisa binti Tarmizi
4. En. Nurul Badrin bin Abdul Latib
5. Pn. Julaiha binti Ariffin
6. Pn. Fauziahtun binti Ahmad

Page | 15

SENARAI GURU PENASIHAT AKTIVITI KO-AKADEMIK

AKTIVITI JURULATIH PENGURUS PASUKAN
Pn. Julaiha binti Ariffin Pn. Umiklsum binti Sulaiman
KARNIVAL
BAHASA MELAYU

KARNIVAL Pn. Roslina binti Kamaldin Pn. Noor Ain binti Adnan
BAHASA INGGERIS

MAJLIS Pn. Samira binti Che Din Pn. Norfadilah binti Bahaudin
TADARUS AL-QURAN

SETIAUSAHA AKTIVITI KOKURIKULUM

TARIKH AKTIVITI / PROGRAM TINDAKAN
18/01/2020
Kejohanan Merentas Desa En. Syamsul bin Zainal Abidin

20/02/2020 Kejohanan Sukan Tahunan Kali Ke-37 En. Nurul Badrin bin Abdul Latib

22/04/2020 Karnival Keusahawanan Pn. Umiklsum binti Sulaiman

18/05/2020 Sambutan Hari Guru Pn. Fauziahtun binti Ahmad

12/06/2020 Sambutan Hari Raya Pn. Inas binti Baharom

15/09/2020 Sambutan Bulan Kemerdekaan Pn. Tasnim binti Abdul Halim

16/10/2020 Sambutan Bulan Sukan Negara En. Ahmad Mua'z bin Md Redzuan
Karnival Sukan & Permainan Pn. Samira binti Che Din

23-25/10/2020 Perkhemahan Unit-Unit Beruniform Pn. Roslina binti Kamaldin

05/11/2020 Hari Anugerah Kokurikulum Pn. Khairunnisa binti Tarmizi

Page | 16

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

HARI MASA AKTIVITI
RABU Unit Beruniform
Minggu 1 & 3 Kelab & Persatuan
2.15 – 4.15 petang Sukan & Permainan

Minggu 2
2.15 – 4.15 petang

Minggu 4
2.15 – 4.15 petang

TEMPAT PERJUMPAAN MINGGUAN

UNIT BERUNIFORM TEMPAT
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 6 Cemerlang
PENGAKAP KANAK-KANAK 5 Cemerlang
PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA 6 Gemilang

KELAB & PERSATUAN TEMPAT
KELAB USAHAWAN MUDA 6 Gemilang
KELAB PELANCONGAN 6 Cemerlang
KELAB PERTANIAN Makmal Sains
KELAB KEBUDAYAAN 5 Cemerlang
KELAB PENCINTA ALAM Bilik KH

SUKAN & PERMAINAN TEMPAT
KELAB BOLA SEPAK 6 Gemilang
KELAB BOLA JARING 6 Cemerlang
KELAB RAGBI 5 Cemerlang
KELAB CATUR Bilik KH
KELAB TENPIN BOLING Makmal Sains

Page | 17

1. Setiap perjumpaan adalah mengikut tempat yang telah ditetapkan di dalam jadual.
2. Setiap kali perjumpaan mingguan dijalankan, semua murid akan berhimpun

dahulu di kawasan lapang di hadapan Bilik KH (Tindakan Setiausaha Kokurikulum
& Guru Bertugas Mingguan), kemudian barulah bergerak ke tempat yang telah
ditetapkan.
3. Guru penasihat / Jawatan Kuasa hendaklah menyerahkan semula buku rekod
kokurikulum murid (Buku PAJSK) & Fail Laporan Aktiviti Mingguan
Kokurikulum kepada PENYELARAS untuk semakan.
4. Sekiranya keadaan cuaca tidak baik untuk menjalankan aktiviti Sukan &
Permainan, aktiviti akan dijalankan secara TEORI di tempat perjumpaan masing-
masing.

Page | 18

PENERANGAN TUGAS KOKURIKULUM

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
 Bidang Tugas
1. Menjalankan tugas-tugas pengetua / guru besar semasa ketiadaan guru besar, Penolong Kanan

Pentadbiran dan Penolong Kanan (HEM).
2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua / guru besar.
3. Bertanggungjawab kepada pengetua / guru besar dalam semua aspek pengurusan kokurikulum

termasuk sidang petang.
4. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.
5. Membantu pengetua / guru besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah

termasuk sidang petang.

 Kokurikulum
(a) Kelab dan Persatuan
i. Merancang kegiatan kelab dan persatuan.
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab dan persatuan.
iii. Menyelia kegiatan kelab dan persatuan.
iv. Menyelaras aktiviti kelab dan persatuan di dalam dan di luar sekolah.

(b) Unit Beruniform
i. Merancang kegiatan unit beruniform.
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan unit beruniform.
iii. Menyelia kegiatan pasukan unit beruniform.
iv. Menyelaras aktiviti pasukan unit beruniform di dalam dan di luar sekolah.

(c) Sukan dan Permainan
i. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan.
ii. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan.
iii. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan.
iv. Menyelaras aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
 Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
 Membantu Guru Besar dalam perancangan, pengagihan tugas, pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian ke atas murid.
 Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat persatuan/
kelab, badan beruniform serta sukan dan permainan.
 Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid semasa mengikuti aktiviti kokurikulum.

Page | 19

 Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas kini
dan mencukupi.

 Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik.
 Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta menyusun dan

melaksanakan latihan mereka.

SETIAUSAHA SUKAN

 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
 Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSPk/MSSM.
 Membantu Guru Besar mengagih dan menjayakan tugas baharu dalam olahraga dan

permainan.
 Menetapkan murid dalam rumah sukan.
 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan peralatan sukan sekolah.
 Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
 Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
 Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan.
 Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
 Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk

edaran, rujukan dan rekod.
 Sentiasa berbincang dengan Guru Besar atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan

sukan sekolah.
 Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod

Pencapaian sukan sekolah.
 Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu

dan kemahiran guru.

PENYELARAS PERSATUAN / SUKAN / UNIT BERUNIFORM

 Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / sukan / dan badan beruniform
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk murid menyertai aktiviti.
 Menentukan laporan aktiviti, surat mesyuarat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh

yang telah ditetapkan.
 Mengurus buku, buku log dan aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti.
 Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.
 Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

Page | 20

GURU PENASIHAT / PEMIMPIN

 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.
 Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas, seperti terkandung dalam perlembagaan.
 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform, persatuan

/ kelab serta kelab sukan dan permainan.
 Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diuruskan dan

dipelihara dengan baik.
 Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan difailkan.
 Mendaftar setiap pasukan badan beruniform, persatuan / kelab serta kelab sukan dan

permainan.
 Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
 Menguruskan penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah/ zon/ daerah dalam aktiviti

yang dijalankan.
 Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
 Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran ahli.
 Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
 Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya.
 Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa

Kokurikulum Sekolah.
 Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa ke

semasa.

GURU PASUKAN SEKOLAH DAN GURU RUMAH SUKAN

 Membentuk jawatankuasa.
 Merancang dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam aktiviti

permainan.
 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
 Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
 Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas/ tingkatan / sekolah.
 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan

luar sekolah.
 Melaporkan dan merekod keputusan pertandingan yang disertai.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta

pengurusan.
 Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.

Page | 21

 Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa mencukupi, dalam keadaan baik
serta selamat.

 Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.
 Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah.
 Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjrkan oleh Kementerian Pelajaran
 Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan badan-badan lain atau

persatuan yang diluluskan.
 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

PANDUAN TUGAS PENGELOLA PASUKAN SEKOLAH

1. Menjadi Ketua/Jurulatih/Pengurus Pasukan.
2. Membentuk Pasukan Sekolah dan mengendalikan latihan.
3. Merancang jadual latihan.
4. Melantik Penolong Jurulatih / Pembantu jika perlu.
5. Melantik pengadil ( jika perlu )
6. Melapor prestasi/mutu pencapaian peserta semasa latihan.
7. Membuat keputusan sama ada layak atau tidak pasukannya bertanding peringkat MSSD,

MSSPk, MSSM dan lain-lain peringkat.
8. Memilih peserta mewakili sekolah.
9. Mengurus pasukan ke tempat pertandingan.
10. Membuat tuntutan makanan/pengangkutan.
11. Menyediakan jersi dan alatan pertandingan yang diperlukan.
12. Menyediakan surat pinjaman alatan jika perlu.
13. Mengedar dan mengumpulkan surat kebenaran ibubapa.
14. Mengemaskinikan surat jawapan penyertaan/borang masuk pertandingan yang disertai.
15. Menghadiri mesyuarat pengurus pasukan.
16. Memastikan pengadil menghadiri taklimat sebelum pertandingan.
17. Berusaha menjaga nama baik sekolah.
18. Menyediakan keperluan lain seperti baldi, cawan, ubat-ubatan dan keperluan yang diperlukan di

dalam sesuatu pertandingan.
19. Membuat laporan dengan menggunakan Borang Laporan Kokurikulum.
20. Menulis surat kepada Guru Besar Sekolah Agama Petang.
21. Menjaga keselamatan pemain semasa latihan (di tempat pertandingan / perjalanan pergi dan

balik)
22. Memastikan pemain selamat (telah balik/sampai ke rumah) selepas habis latihan dan

pertandingan.
23. Melaporkan keputusan secara lisan kepada pihak sekolah.
24. Merekodkan kejayaan dalam Borang Rekod Pencapaian.
25. Memastikan hadiah dan sijil (sijil ditaip terlebih dahulu, kemudian di fotostat untuk simpanan

sekolah) dan disampaikan kepada peserta pada perhimpunan rasmi sekolah.

Page | 22

LAPORAN PENGANJURAN PROGRAM SEKOLAH
PERINGKAT KEBANGSAAN
SEPANJANG TAHUN 2019

KEJOHANAN RAGBI PEREMPUAN BAWAH 11 TAHUN
PERINGKAT KEBANGSAAN

___________________________________________________
KEJOHANAN SLIM VILLAGE EDUCATION FUN RUN

PERINGKAT KEBANGSAAN

Page | 23

LAPORAN
KEJOHANAN RAGBI PEREMPUAN BAWAH 11 TAHUN

PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

13 APRIL 2019

Page | 24

LAPORAN KEJOHANAN RAGBI PEREMPUAN BAWAH 11 TAHUN
PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

Penasihat 1. En. Mohd Fauzi bin Mahson (Pegawai PPD Batang Padang)
2. En. Saipol Bahrin bin Sulaiman (Pegawai PPD Muallim)

Ex-Officio 1. En. Zailan bin Zainuddin (Pen. PPD Batang Padang-HEM)
2. En. Mohd Rahimi bin Abd Razak (Penyelia Sukan dan

Permainan PPD Batang Padang)
3. En. Mohd Irwan bin Manshur (Penyelia Sukan dan Permainan

PPD Muallim)

Pengurus Kejohanan Tn. Haji Roslan bin Lee (Guru Besar SK Slim Village)

Timbalan Pengurus Kejohanan En. Fadzian Helmy bin Zulkepli (Penolong Kanan Kokurikulum
SK Slim Village)

Setiausaha Kejohanan En. Muhammad Aminul Khalil bin Zaini

Tarikh / Hari 13 April 2019 (Sabtu)
Masa 8.00 pagi – 6.30 petang

Tempat SK Slim Village, Slim River, Perak

Jumlah Pasukan 16

Jumlah Peserta 160 orang

Page | 25

Laporan Aktiviti Setelah mendapat surat kebenaran untuk mengadakan Kejohanan
Ragbi Perempuan Bawah 11 Tahun Peringkat Kebangsaan 2019, pihak
sekolah selaku penganjur telah mengadakan promosi secara besar-
besaran bagi menghebahkan ke seluruh Malaysia mengenai program ini.
Antara kaedah promosi yang dijalankan termasuklah menyebarkannya
melalui atas talian iaitu ‘whatsap group’, telegram, facebook serta
dengan kerjasama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan
Pendidikan Negeri Perak dan pihak PPD Muallim dan Batang Padang
sendiri melalui portal masing-masing. Alhamdulillah, penyertaan amat
memberangsangkan selepas itu. Bagi memudahkan pasukan-pasukan
yang berminat untuk mendaftarkan penyertaan, pihak penganjur telah
mewujudkan dokumen-dokumen penyertaan secara atas talian melalui
‘Google Drive’ yang boleh diakses di mana-mana melalui capaian
internet.

Akhirnya pada hari yang dinanti-nantikan, kaunter pendaftaran
pasukan telah dibuka pada 13 April 2019 (Sabtu) seawal jam 7.00 pagi
di padang SK Slim Village, Slim River, Perak. Kejohanan Ragbi
Perempuan Bawah 11 Tahun Peringkat Kebangsaan 2019 ini telah
membuka tirai kejohanan tepat jam 8.00 pagi.

Sepanjang kejohanan berlangsung, pihak penganjur telah
menerima kunjungan daripada pegawai-pegawai pendidikan yang lain
seperti En. Mohd Rahimi bin Abd Razak, Penyelia Sukan dan Permainan
PPD Batang Padang serta En. Khairil Anwar bin Yaakub, Penolong
Pengarah Asrama Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Pihak media cetak
dan elektronik juga berkesempatan untuk datang membuat liputan
berkenaan dengan kejohanan ini iaitu wakil daripada pihak Berita
Harian.

Seterusnya acara perasmian penutup telah dilaksanakan oleh Yang
Berhormat Tuan Chang Lih Kang, Ahli Parlimen Tanjong Malim tepat
pada jam 5.30 petang. Tetamu-tetamu kehormat yang lain yang sudi
hadir pada acara perasmian penutup ini ialah En. Zailan bin Zainuddin,
Penolong PPD Batang Padang (HEM) dan En. Noor Azam bin Ab.
Hamid, Penolong PPD Batang Padang (J-Qaf).

Setelah berpenat lelah dalam melaksanakan program ini, akhirnya
Kejohanan Ragbi Perempuan Bawah 11 Tahun Peringkat Kebangsaan
2019 telah melabuhkan tirainya pada jam 6.00 petang. Secara
keseluruhannya pihak penganjur amat berpuas hati dengan perjalanan
program kali ini.

Pihak penganjur juga berpuas hati dari segi penyertaan pasukan
untuk kejohanan yang julung-julung kalinya diadakan ini kerana telah
berjaya menarik penyertaan daripada beberapa buah negeri yang datang
dari seluruh Malaysia. Inilah yang paling diutamakan kerana
membolehkan pihak penganjur untuk mendapatkan pengesahan dan
pengiktirafan sijil kejohanan ragbi ini di peringkat kebangsaan agar
semua pelajar yang menyertainya akan mendapat sijil kebangsaan yang

Page | 26

boleh diisi markah yang agak tinggi dalam PAJSK dan aktiviti ko-
kurikulum mereka nanti. Alhamdulillah, penyertaan pasukan telah
melebihi sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian untuk
penarafan peringkat kebangsaan iaitu Selangor (3 pasukan), Wilayah
Persekutuan (2 pasukan), Pulau Pinang (1 pasukan) dan pasukan yang
paling banyak sudah tentulah dari seluruh negeri Perak iaitu sebanyak
10 pasukan.

Seluruh warga SK Slim Village selaku penganjur Kejohanan
Ragbi Perempuan Bawah 11 Tahun Peringkat Kebangsaan 2019
mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada
secara langsung mahu pun tidak secara langsung terutamanya kepada
barisan petugas kejohanan, penyumbang piala pusingan kejohanan iaitu
En. Sulaiman bin Ahmad, agensi-agensi swasta dan kerajaan seperti
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Polis Daerah Muallim,
Taigashop (Claw), Petron Slim River, Amir Sports, Ka Chuang Trading,
Mjaz Trading & Services, SMV Trading, PIBG SK Slim Village dan
lain-lain yang tidak dapat dinyatakan di sini. Hanya Allah sahaja yang
dapat membalasnya. Segala kelemahan dan kekurangan adalah dari diri
kami sendiri dan segala kebaikan itu adalah datangnya daripada Allah
s.w.t jua.

Kami berharap agar program seperti ini akan dapat diteruskan
pada tahun-tahun yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai penanda
aras bagi seluruh sekolah dalam daerah Muallim dan Batang Padang dan
juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah.

Disediakan oleh:

FADZIAN HELMY BIN ZULKEPLI
Penolong Kanan Kokurikulum
SK Slim Village

Page | 27

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG PELAKSANAAN KEJOHANAN RAGBI
PEREMPUAN BAWAH 11 TAHUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

Page | 28

Page | 29

Page | 30

LAPORAN
KEJOHANAN SLIM VILLAGE EDUCATION FUN RUN

PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

12 OKTOBER 2019

Page | 31

LAPORAN AKTIVITI

1. NAMA AKTIVITI : KEJOHANAN SLIM VILLAGE EDUCATION FUN RUN
2. TARIKH PELAKSANAAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2019
3. TEMPAT
4. PENGLIBATAN : 12 OKTOBER 2019

: DATARAN AMANJAYA SLIM VILLAGE, 35800 SLIM RIVER,
PERAK

:

KATEGORI LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
TERBUKA DEWASA 134
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH 75 59 196
PELAJAR SEKOLAH RENDAH 285
99 97 615

147 138

JUMLAH KESELURUHAN

5. PERASMIAN :

a) Pembukaan :

Pada 12 Oktober 2019 telah berlangsungnya Kejohanan Slim Village Education
Fun Run Peringkat Kebangsaan 2019 bertempat di Dataran Amanjaya Slim Village, Slim
River, Perak. Sehari sebelumnya, kaunter pendaftaran telah dibuka di SK Slim Village untuk
para peserta datang mengambil ‘Race Kit’ dan T-Shirt masing-masing. Pada hari kejadian,
kaunter pendaftaran telah dibuka seawall jam 5.00 pagi hingga 7.00 pagi di Dataran
Amanjaya Slim Village iaitu tempat semua acara diadakan.

Seterusnya acara dimulakan dengan aktiviti senamrobik yang dikendalikan oleh
Jabatan Belia dan Sukan Daerah Muallim selama 15 minit di Dataran Amanjaya Slim Village
ini. Selepas semua marsyal dan penjaga ‘check point’ bersedia di tempat masing-masing,
semua peserta diberi taklimat kejohanan oleh En. Syamsul bin Zainal Abidin selaku
penyelaras kejohanan.

Antara tetamu khas yang telah sudi hadir ialah Tuan Shamsul Ridzuan bin Idris,
Pegawai Daerah Muallim serta Dato’ Ahmad Faris bin Abdul Halim, Pengerusi Al Hilmi
Group yang telah sudi melepaskan semua peserta Kejohanan Slim Village Education Fun
Run ini.

Page | 32

b) Penutup :

Acara perasmian penutup telah dilaksanakan oleh YDH. Toh Paduka Setia Dato’
Ir. Dr. Safry Kamal bin Hj. Ahmad, Orang Besar Jajahan Muallim tepat pada jam 10.30 pagi
dan dimulai dengan nyanyian lagu Negaraku. Tetamu kehormat lain yang sudi hadir pada
acara perasmian penutup ialah En Saipol Bahrin bin Sulaiman, Pegawai Pendidikan Daerah
Muallim, Tuan Shamsul Ridzuan bin Idris, Pegawai Daerah Muallim, Superintenden Wan
Kamarul Azran bin Wan Yusuf, Ketua Polis Daerah Muallim, Encik Wan Kamarulzaman bin
Wan Kamaruddin, Pegawai Teknik dan Pembangunan Sukan Merentas Desa Negeri Perak
serta Encik Mohd Irwan bin Manshur, Penyelia Sukan PPD Muallim. Acara selesai
sepenuhnya kira-kira jam 12.00 tengah hari.

6. OUTCOME :

Sesi ‘post mortem’ Kejohanan Slim Village Education Fun Run Peringkat Kebangsaan
2019 ini telah diadakan pada 16 Oktober 2019 (Rabu, jam 2.30 petang) bertempat di Bilik
Gerakan SK Slim Village yang telah dihadiri oleh semua guru dan staf sekolah.

Antara KELEMAHAN / KEKANGAN yang dikemukakan ialah:

1. Kekurangan penaja memandangkan perlukan modal yang agak besar.

2. Kuantiti baju kejohanan dan ‘medal finisher’ yang tidak mencukupi disebabkan
pertambahan bilangan peserta secara mendadak di saat-saat akhir sebelum tempoh akhir
pendaftaran.

3. Terdapat beberapa masalah teknikal sepanjang pendaftaran secara atas talian berlaku
contohnya seperti nama peserta tiada dalam sistem pendaftaran tetapi bayaran telah
dibuat.

Cadangan PENAMBAHBAIKAN untuk kejohanan yang akan datang:

1. Memohon bantuan daripada pihak Alumni SK Slim Village agar dapat membantu sedaya
mungkin dalam mencari penaja yang berpotensi.

2. Sekiranya ada modal yang lebih besar, tempahan baju kejohanan dengan kuantiti yang lebih
besar akan dibuat lebih awal.

3. Pihak penganjur akan berbincang dengan lebih mendalam terlebih dahulu dengan pihak
PTPS berkaitan dengan pengurusan teknikal kejohanan.

7. KOS YANG DIBELANJAKAN BAGI MENGENDALIKAN PROGRAM : RM27 435.00

Disediakan oleh:

FADZIAN HELMY BIN ZULKEPLI
Penolong Kanan Kokurikulum
SK Slim Village

Page | 33

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG PELAKSANAAN KEJOHANAN SLIM
VILLAGE EDUCATION FUN RUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

Page | 34

Page | 35

TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH
2020

PROGRAM DAN AKTIVITI SK SLIM VILLAGE
___________________________________________________

MESYUARAT / SUKAN / CUTI / HARI ANUGERAH

Page | 36

◄ December Mon January 2020 Fri February ►
3
Sun Tue Wed Thu Sat
12 4

HAPPY
NEW YEAR

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

GAJIKU KEJOHANAN
MERENTAS DESA

PERINGKAT
SEKOLAH

19 20 21 22 23 24 25

CUTI CUTI CHINESE

PERAYAAN PERAYAAN NEW YEAR

26 27 28 29 30 31

CHINESE CHINESE
NEW YEAR NEW YEAR*

Page | 37

◄ January February 2020 March ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

2345678
THAIPUSAM

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

KEJOHANAN
SUKAN TAHUNAN

KALI KE-37

23 24 25 26 27 28 29

GAJIKU

Page | 38

◄ February March 2020 April ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

CUTI
PERTENGAHAN

PENGGAL 1

15 16 17 18 19 20 21

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN

PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1

22 23 24 25 26 27 28

CUTI GAJIKU
PERTENGAHAN

PENGGAL 1

29 30 31

Page | 39

◄ March April 2020 May ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1234

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

KARNIVAL GAJIKU 1 RAMADAN
KEUSAHAWANAN

PERINGKAT
SEKOLAH

26 27 28 29 30

Page | 40

◄ April Mon May 2020 Fri June ►
1
Sun Tue Wed Thu Sat
2

HARI
PEKERJA

3456789

HARI
WESAK

10 11 12 13 14 15 16

NUZUL GAJIKU
AL-QURAN

17 18 19 20 21 22 23

SAMBUTAN CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN
HARI GURU PERAYAAN PERAYAAN TAHUN
PERINGKAT
SEKOLAH

24 25 26 27 28 29 30

HARI HARI HARI

RAYA PUASA RAYA PUASA RAYA PUASA*
CUTI CUTI CUTI CUTI
CUTI CUTI CUTI PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

TAHUN TAHUN TAHUN

31

CUTI
PERTENGAHAN

TAHUN

Page | 41

◄ May June 2020 July ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

123456

HARI
KEPUTERAAN

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI YDP AGONG
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN CUTI
PERTENGAHAN
TAHUN

7 8 9 10 11 12 13

CUTI SAMBUTAN
PERTENGAHAN HARI RAYA
PERINGKAT
TAHUN SEKOLAH

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

GAJIKU

28 29 30

Page | 42

◄ June Mon July 2020 Fri August ►
3
Sun Tue Wed Thu Sat
12 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

GAJIKU CUTI
PERTENGAHAN

PENGGAL 2

26 27 28 29 30 31

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI HARI RAYA
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN HAJI

PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 CUTI
PERTENGAHAN

PENGGAL 2

Page | 43

◄ July August 2020 September ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

CUTI
PERTENGAHAN

PENGGAL 2

2345678

CUTI
PERTENGAHAN

PENGGAL 2

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
AWAL

MUHARAM

23 24 25 26 27 28 29

GAJIKU

30 31
HARI

MERDEKA

Page | 44

◄ August September 2020 October ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

SAMBUTAN HARI
BULAN MALAYSIA

KEMERDEKAAN

PERINGKAT
SEKOLAH

20 21 22 23 24 25 26

GAJIKU

27 28 29 30

Page | 45

◄ September Mon October 2020 Fri November ►
2
Sun Tue Wed Thu Sat
1 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

SAMBUTAN BULAN
SUKAN NEGARA

PERINGKAT
SEKOLAH

KARNIVAL SUKAN
& PERMAINAN
PERINGKAT
SEKOLAH

18 19 20 21 22 23 24

PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
UNIT-UNIT UNIT-UNIT

BERUNIFORM BERUNIFORM
PERINGKAT PERINGKAT
SEKOLAH SEKOLAH

25 26 27 28 29 30 31

PERKHEMAHAN GAJIKU MAULIDUR
UNIT-UNIT RASUL

BERUNIFORM
PERINGKAT

SEKOLAH

Page | 46

◄ October November 2020 December ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7

HARI HARI
ANUGERAH KEPUTERAAN
KOKURIKULUM SULTAN

PERAK

8 9 10 11 12 13 14

CUTI HARI
PERAYAAN DEEPAVALI

15 16 17 18 19 20 21

CUTI CUTI
PERAYAAN AKHIR TAHUN

22 23 24 25 26 27 28

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

GAJIKU

29 30

CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

Page | 47

◄ November December 2020 January ►

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

6 7 8 9 10 11 12

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

13 14 15 16 17 18 19

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

GAJIKU

20 21 22 23 24 25 26

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

HARI
KRISMAS

27 28 29 30 31

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN

Page | 48

Page | 49


Click to View FlipBook Version