The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประจำปี 2562-02

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kkj, 2020-08-02 05:10:24

วารสารประจำปี 2562-02

วารสารประจำปี 2562-02

8
6
12

12
13
14
15
16
17

วิสัยทัศน์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำ จงั หวัดพทั ลงุ เป็นองค์กรที่มีคณุ ภาพสงู
ในการบริการการศึกษาพิเศษสำ�หรบั ผู้พิการ”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการใช้นวตั กรรม เทคโนโลยี และภูมิปญั ญาท้องถิน่ ในการจดั การศึกษาและบำ�บัดให้แก่เด็ก
2.พฒั นาบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญในด้านการจดั การศึกษาเพื่อคนพิการ
3.ส่งเสริมให้มีการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมเพือ่ การส่งต่อ
4.สนับสนนุ การเรียนการสอน จัดสื่อ สิง่ อ�ำ นวยความสะดวก บริการและช่วยเหลืออืน่ ใดทางการ
ศึกษาแก่คนพิการในสถานศึกษา
5.สนบั สนุนให้บุคลากร ให้ศึกษาค้นคว้า และวิจยั ด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่าย กบั หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน พฒั นาระบบข้อมลู สารสนเทศด้านคน
พิการในเขตพื้นที่จังหวัดพทั ลงุ ให้มีความครบถ้วน ถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั

อตั ลกั ษณ์

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือตวั เองได้”

เอกลกั ษณ์

“พัฒนาทุกด้าน พร้อมบริการส่งต่อ”

เป้าประสงค์

เด็กพิการที่ได้รบั การบ�ำ บัดฟื้นฟู สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ

จากใจพอ่ ครู ย่างเข้าปีที่ 5 ทุกคนยังคงท�ำ งานหนักตลอด
ห้วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา เข้าสู่โหมดการ
เปลีย่ นแปลง ใครแขง็ แรงก็ไปต่อ ไปได้ไกลและ
มนั่ คง

“คน” เปน็ ทรพั ยากรที่สำ�คัญทีส่ ุดในการ
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ประสบการณ์ในการทำ�งาน
กบั ส�ำ นกั บริหารงานการศึกษาพิเศษมาอย่าง
ยาวนาน บ่มเพาะต้นกล้า จนเติบใหญ่แขง็ แรงจน
เปน็ ร่มเงาให้คนพิการได้ตรงกบั สดุ ยอดสำ�นวนจีน
ที่ว่า “หนทางพิสจู น์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” ซึ่งยงั
คงเปน็ อมตะนิรนั ดร์กาลท้ายนี้ขอฝากข้อคิดจาก
หลวงปู่พุทธะอิสระวดั อ้อน้อย

“ความมัน่ ใจในการเรียนรู้และ การรู้จกั ตนเองนี้
จะช่วยให้ลกู สามารถควบคมุ ก�ำ หนดทิศทาง และ
เป้าหมายของชีวิตลูกได้”

“ทองแท้” ไม่กลวั การเผาไฟ เพชรแท้ไม่กลัว
การเจียระไน เหลก็ แท้ ไม่กลวั การทุบตี คนดีแท้ๆ
ไม่กลัวการพิสูจน์ทราบ

“ทกุ คนมีโอกาสเท่าเทียมกัน เวลากเ็ ท่าเทียมกนั แต่ต่างกันตรงปญั ญา คนมีสติปัญญา จะบริหารเวลาและ
โอกาสอันน้อยนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนทีไ่ ร้ปัญญา จะบริหารเวลาและโอกาสไม่ได้ตลอดชาติ”

“การรกั ษาใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวของคนอืน่ สิง่ อื่น วัตถอุ ื่น เรื่องอืน่ นอกชีวิต แต่มนั เปน็ เรือ่ งของชีวิตตัวเองล้วนๆ”

(นายวิสนั สคุ ะมะโน)
ผู้อ�ำ นวยการศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพัทลุง

4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวัดพทั ลุง

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวัดพัทลงุ
ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวดั พทั ลงุ 5

ยินดีต้อนรับบคุ ลากรใหม่

สู่รว่ั ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวดั พทั ลงุ
6 ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพัทลงุ

กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ศของศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัดพทั ลงุ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพทั ลงุ 7

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวดั พัทลุง จดั ให้บริการช่วยเหลือระยะ-
แรกเริ่มแก่เด็กพิการในจังหวดั พัทลงุ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
โดยการให้บริการกบั เด็กพิการสถานศึกษาจัดสร้างหลักสตู รสถานศึกษาเพิ่มเติม
2 หลักสูตร นอกหนือ หลักสูตรสำ�หรบั เดก็ ทีม่ ีความต้องการจ�ำ เป็นพิเศษระยะ-
แรกเริม่ ได้แก่หลักสตู รพฒั นาทักษะการด�ำ รงชีวิตสำ�หรบั เดก็ ทีม่ ีความ
ต้องการ-พิเศษ และหลักสูตรเด็กพิการติดเตียง เพือ่ ให้บริการกบั เด็กพิการได้
อย่างเหมาะสมกบั พฒั นาการและความต้องการจำ�เปน็ พิเศษ ของเดก็ พิการ
ในแต่ละคน
1.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (ภายในหน่วยบริการหลักแบบ
ไป-กลับ) เป็นการให้บริการภายใน ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัดพัทลุง
แบบเช้าไปเย็นกลับโดยหน่วยหลกั และหน่วยบริการย่อยอีก 10 อ�ำ เภอ
2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (ภายนอก) เปน็ การจัดการศึกษา
ในลักษณะจัดส่งครูศนู ย์การศึกษาพิเศษ นกั กายภาพบ�ำ บดั และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จดั การเรียนการสอนที่และท�ำ กิจกรรมอืน่ ๆที่บ้าน

8 ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวดั พทั ลงุ

การกระต้นุ พัฒน(าSกeาnรจsoากryห้อRงoกoรmะต) ้นุ ประสาทสมั ผสั
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวดั พทั ลงุ ได้มี
การจดั กิจกรรมกระตุ้นประสาทสมั ผสั จากห้องกระตุ้น
ประสาทสมั ผัส (Sensory Room) เพือ่ เปน็ กระตุ้นประสาท
ต่างๆ ของเดก็ หรือผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่า
จะทางด้านการมอง การสมั ผสั การฟงั การเคลื่อนไหว
และยังช่วยยกระดับสมาธิของเดก็ พิการให้ดีขึ้น

การกระตุ้นพฒั นาการจากสวนกระตุ้นประสาทสัมผสั

ศนู ย์ฯ พทั ลุง ได้จกั กิจการเรียนรู้กระตุ้น
ประสาทสมั ผสั บูรณาการร่วมกบั ธรรมชาติ
เพื่อบ�ำ บัดและฟื้นฟสู มรรถภาพ ส่งเสริม
กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนอย่างรอบด้าน

ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัดพทั ลุง 9

กิจกรรมอาชาบำ�บัด

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพทั ลุง ได้มี
การจัดกิจกรรมอาชาช�ำ บัด เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย
พัฒนาการทางอารมณ์ และการเข้าสังคม อีกท้ังยังเปน็ การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนั กบั
สิ่งมีชีวิตอื่น เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ เช่น การให้อาหารเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม เปน็ ต้น

กายภาพบ�ำ บดั

นกั กายภาพบ�ำ บดั ที่ศนู ย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพ ฟืน้ ฟู และพฒั นาศักยภาพของ
นักเรียนพิการ จดั ระบบการศึกษาที่เหมาะสม และทำ�งานร่วมกบั วิชาชีพอืน่ ในการวางแผนออกแบบการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษเล็งเห็นถึงความส�ำ คญั ของการบูรณาการรปู แบบการรักษาทางการแพทย์เข้ากบั
รูปแบบการศึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ในเดก็

10 ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัดพทั ลุง

ฝึกพดู

ห้องฝึกพดู ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัด
พทั ลุง มีบทบาทหน้าทีใ่ นการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา
ของนกั เรียนที่มีความต้องการจำ�เปน็ พิเศษ ให้มีความ
สามารถในการสื่อสารด้วยท่าทาง การพดู และวิธีการอื่นๆ
ที่เหมาะสม เพือ่ สือ่ สารกับผู้อืน่ ได้ เเละเพื่อพฒั นาการ
ด้านอื่นๆต่อไป

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวดั พัทลุง นำ�นักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมนนั ทนาการ
กิจกรรมบ�ำ เพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักตนเอง ฝึกสมาธิ รู้จกั แบ่งปัน รกั สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษตั ริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวัดพทั ลุง 11

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวดั พทั ลงุ สนบั สนุน สิง่ อ�ำ นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อืน่ ใดทางการศึกษา ให้กับเดก็ พิการในศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพัทลงุ และโรงเรียนเรียนรวม ในลักษณะ
คูปองการศึกษา คนละไม่เกิน 2,000 บาท/คน/ปี

สมเด็จพระเทพรัตนรัตนสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
ทอดพระเนตรเห็นการเรียนการสอนเดก็ เจ็บป่วยเรื้อรงั ที่โรงพยาบาล
พบปญั หาว่า มีครู ไม่เพียงพอกับจ�ำ นวนเด็กทีป่ ่วย จึงมีพระราชดำ�ริว่า
“เดก็ ป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานขาดโอกาสทางการ
ศึกษา ให้น�ำ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กเจบ็ ป่วยใน
โรงพยาบาล เพราะเด็กป่วยสามารถเรียน หรือเล่นด้วยตนเองได้ และ
ยังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้และ
พัฒนาทกั ษะเฉพาะด้านให้แก่เดก็ บางกลุ่มบางประเภทที่มารกั ษาตัวใน
โรงพยาบาลอีกด้วย”

ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเดก็ ป่วยในโรงพยาบาล มลู นิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระ
เทพรตั นราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ต้ังอยู่ที่ อาคาร11 ชั้น1 หอผู้ป่วยเด็ก ในโรงพยาบาลพทั ลุง

12 ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวัดพทั ลุง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวัดพทั ลงุ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วเพือ่ ส่งเสริมสนับสนนุ การจดั การศึกษา
ส�ำ หรบั เดก็ พิการในจังหวดั พทั ลงุ เช่น

กาจรดัร่วกมากรการอปงทระนุ ชฟมุ ื้นคฟณูสะมอรนรกุถรภรามพกจาังรหดว้าดั นพบัทรลิหงุ าร ตามกโาครรจงดั กคา่ารยปพรบั่อบแม้าน่ผเู้ปปกน็ คหร้อองงเเรดียก็ นพเปิกลารีย่ นDพA่อYแCมA่เปMน็ Pครู

การให้ความรู้การเลี้ยงดูสู่ลกู รัก การประชุมคสณ�ำ ะหอรนับุกครนรพมิกกาารรจสัง่งหเสวรัดิมพกทั าลรงุจัดการศึกษา

ทุนจากมลู นิธิคุณพุ่ม 13
การจทัดีจ่ โ�ำคเรปงน็ กตา่อรสกุขีฬภาาเพพือ่เดก็กาพรกิกาารรฟจืงัน้ หฟวสู ดั มพรัทรถลภุง าพ

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวดั พัทลงุ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จงั หวัดพทั ลงุ ได้รับการ
สนับสนนุ เด็กพิการ ในกิจกรรม “ปันน้ำ�ใจ เพือ่ น้องๆผู้พิการ “
โดยกิจกรรมนี้จัดติดต่อกนั เป็นปีที่ 5 ในปีการศึก โดยได้รบั ความ
ร่วมมือจากภาครฐั และเอกชน ในการสนับสนุน ของขวัญ
ของรางวัล อาหาร และบริจาคเงิน เพือ่ เปน็ ของขวญั ปีใหม่และวนั
เดก็ ประจ�ำ ปี และระดมทนุ เพือ่ จัดชื้อวัสดุอปุ กรณ์สำ�หรบั
ช่วยเหลือเด้กพิการและปรบั ปรุงหน่วยบริการย่อย 10 อำ�เภอ

บริจาคเงิน ชื่อบญั ชี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จ.พทั ลุง
908-3-10394-3
ธนาคารกรงุ ไทย

(การบริจาคเงินเพื่อสนบั สนนุ การศึกษา สามารถน�ำ ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

14 ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวดั พทั ลงุ

ในปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวัดพัทลุง ได้น�ำ นกั เรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหตั กรรม
นกั เรียน ระดบั ชาติ คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จงั หวดั นครศรีธรรมราช และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก
และเต้นแอร์โรบิคส์ภาคใต้ ณ จงั หวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะกลไกและเต้นแอร์โรบิคส์ ภาคใต้
ได้รบั รางวลั 1 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวัดพัทลงุ 15

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวดั พัทลุง ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ -
ชัยมณี มาเปน็ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพือ่ ชักถามข้อสงสัยในการประเมินตนเอง เสนอแนะแนวทางการปฏิบตั ิ
และสรปุ ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ดงั นี้

16 ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวดั พัทลงุ

การพฒั นาการเรียนรู้โดยใช้สื่อระบบกล่องงาน (Work boxes System)
ของนกั เรียนออทิสติกเพือ่ พัฒนาความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ

กาในรศกึการษจาขาคอแวงนาบกมุคปสคราละมอเาภอรททถเิสทมตักลิกษ็ดะถศทั่วูนายโงด์กสยาตใริปชศ้รัญึกะษญบาบาพหกิเลรศือ่อษเงตปงรารียนะมจ(คาWจวoางั rหมkพวBดั รoพ้อxeมทั sทลSาุงyงsวtิชeาmก)าร

พฒั นาทขอกั งษนะักกเารรียจนับอคอู่รทูปิสภตาิกพศโนูดยย์กกาารรศใชึก้แษอาพพพิเศลษิเคปชั่นระฝจึก�ำ จกังาหรจวัดับพคู่ภัทาลพุงกับเงา

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจำ�จังหวดั พัทลงุ 17

การแบ่งปนั เพื่อน้องผู้พิการ

ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จจงั หวัดพทั ลงุ ขอขอบพระคณุ ทุกๆท่าน
ที่มมาร่วมแบ่งปนั เพื่อน้องๆ

ภาพเพิ่มเติม http://phatthalungspecial.com
ขออภัยที่ไม่สามารถอัพเดตภาพทุกท่านได้ ขอขอบพระคณุ เป็นอย่างสงู

18 ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจ�ำ จงั หวัดพทั ลงุ 19


Click to View FlipBook Version