The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nueva Mizo, 2021-02-27 08:13:40

โครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย

โครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย

รม แฟนซีจากผาฝาย
FANCY UMBRELLA FROM COTTON

นางสาวปวติ รา นนทศิลป
นางสาวปวันรัตน มโนรัตน
นางสาวพิลาวรรณ โสสุด
นางสาวโฉมศิริ สวุ รรณหอม

โครงการน้ีเปนสวนหนึ่งของการศกึ ษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี
สาขางานการบัญชี สาขาวชิ าการบัญชี ประเภทพาณิชยกรรม
วทิ ยาลัยเทคนิคสวางแดนดิน
ปก ารศึกษา 2563

รม แฟนซีจากผาฝาย
FANCY UMBRELLA FROM COTTON

นางสาวปวิตรา นนทศิลป
นางสาวปวันรัตน มโนรัตน
นางสาวพิลาวรรณ โสสุด
นางสาวโฉมศิริ สวุ รรณหอม

โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี
สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประเภทพาณิชยกรรม
วทิ ยาลัยเทคนิคสวา งแดนดิน
ปการศึกษา 2563

ใบเสนออนุมัติโครงการ

หัวขอโครงการ รม แฟนซีจากผา ฝาย 6122010091
ผูดาํ เนินโครงการ FANCY UMBRELLA FROM COTTON 6122010107
นางสาวปวิตรา นนทศิลป 6122010112
ครสู อนวิชาโครงการ นางสาวปวันรัตน มโนรตั น 6122010113
สาขาวิชา นางสาวพิลาวรรณ โสสุด
ปการศึกษา นางสาวโฉมศิริ สวุ รรณหอม
นางสาวสิรินทรทิพย ศิริบุตร
การบัญชี
2563

เสนออนุมัติใหรับโครงการฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วทิ ยาลัยเทคนิคสวางแดนดิน

.......................................... หัวหนา แผนกวิชาการบัญชี
(นางประไพศรี วงศปรดี ี)

.......................................... หวั หนางานวดั ผลประเมินผล
(นางสาวนภิ าภรณ สุทธโิ คตร)

.......................................... หวั หนา งานพฒั นาหลักสูตรการเรยี นการสอน
(นายคุมดวง พรมอนิ ทร)

.......................................... รองผูอํานวยการฝา ยวิชาการ
(นายทนิ กร พรหมอนิ ทร)

ใบมอบลิขสิทธิ์

หัวขอ โครงการ รมแฟนซีจากผาฝา ย

FANCY UMBRELLA FROM COTTON

ผูดาํ เนินโครงการ นางสาวปวติ รา นนทศิลป 6122010091

นางสาวปวันรัตน มโนรัตน 6122010107

นางสาวพิลาวรรณ โสสดุ 6122010112

นางสาวโฉมศิริ สุวรรณหอม 6122010113

ครสู อนวิชาโครงการ นางสาวสิรินทรท ิพย ศิริบุตร

สาขาวิชา การบญั ชี

ปการศกึ ษา 2563

ผลงานท่ีไดรับจากการทําโครงการนี้ทั้งหมดขาพเจายินยอม ขอมอบใหเปนลิขสิทธิ์ของ

วิทยาลัยเทคนิคสวางแดนดิน เปน ระยะเวลา 5 ป นับจากวนั ท่ีระบุในโครงการเลมนี้

ผูมอบ .......................................... ............................................

(นางสาวปวติ รา นนทศลิ ป) (นางสาวปวันรัตน มโนรตั น)

.......................................... ............................................

(นางสาวพลิ าวรรณ โสสดุ ) (นางสาวโฉมศิริ สุวรรณหอม)

ผูมอบ

.......................................... รองผูอํานวยการฝา ยวิชาการ

(นายทินกร พรหมอินทร)

พยาน

.......................................... ครทู ่ีปรึกษาโครงการ

(นางสาวสริ ินทรทิพย ศิริบตุ ร)

พยาน .......................................... หัวหนาแผนกวิชาการบญั ชี
(นางประไพศรี วงศปรีดี)

ใบรับรองโครงการ

หัวขอ โครงการ รม แฟนซจี ากผาฝาย
ผูดําเนินโครงการ
FANCY UMBRELLA FROM COTTON
ครูสอนวิชาโครงการ
สาขาวิชา นางสาวปวติ รา นนทศิลป 6122010091
ปก ารศกึ ษา 6122010107
นางสาวปวันรัตน มโนรัตน 6122010112
6122010113
นางสาวพิลาวรรณ โสสดุ

นางสาวโฉมศิริ สุวรรณหอม

นางสาวสริ ินทรทิพย ศริ ิบุตร

การบัญชี

2563

ครูท่ีปรึกษาโครงการและคณะกรรมการสอบโครงการ ไดพิจารณาโครงการฉบับน้ีแลว
เห็นสมควรเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิค
สวางแดนดนิ

ครูท่ีปรกึ ษาโครงการ
..........................................
(นางสาวสริ นิ ทรทิพย ศริ ิบตุ ร)
..........................................
(นางสาวลลดิ า พิกลุ ศร)ี

กรรมการสอบโครงการ
........................................... ประธานกรรมการ
(นางประไพศรี วงศป รีดี)

.......................................... กรรมการ
(.........................................)

.......................................... กรรมการ
(.........................................)

-ก-

หวั ขอ้ โครงการ ร่มแฟนซจี ากผา้ ฝา้ ย 6122010091
ผู้ดาเนินโครงการ FANCY UMBRELLA FROM COTTON 6122010107
นางสาวปวติ รา นนทศลิ ป์ 6122010112
ครูสอนวชิ าโครงการ นางสาวปวนั รตั น์ มโนรตั น์ 6122010113
สาขาวิชา นางสาวพลิ าวรรณ โสสุด
ปีการศึกษา นางสาวโฉมศริ ิ สวุ รรณหอม
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ศิรบิ ุตร
การบญั ชี
2563

บทคัดยอ่

การจัดทาโครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย จัดทาข้ึนเพื่อส่งเสริมและต่อยอดสินค้าท่ีมีอยู่ใน
ทอ้ งถ่นิ จังหวัดสกลนคร เพอื่ เพิ่มมลู ค่าใหก้ บั ผา้ พืน้ เมอื งทมี่ ีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ผจู้ ดั ทา
ได้นาความรู้ที่ได้มาปรบั ใช้กับการปฏิบัติงานจริงและวัดระดับความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
รม่ แฟนซจี ากผ้าฝา้ ย ของนกั เรียนสาขาแผนกวิชาการบญั ชี วทิ ยาลัยเทคนคิ สว่างแดนดนิ ประชากรที่
ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้คือประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่ บ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีประชากรจานวน 925 คน ชาย 485 คน หญิง 440 คน โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไมเ่ จาะจง จานวน 50 คน

ผลการประเมินว่าผ้ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตา่ กว่า 20 ปี ระดับการศกึ ษา
นักเรียน/นักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคี วามพึงพอใจระดับมาก ในเร่ือง เป็นผลติ ภัณฑท์ ี่เป็นทยี่ อมรบั และสามาถนาไปพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือเร่ือง ความคิดสร้างสรรค์ในการทาผลิตภัณฑ์ เรื่อง ตรา
สนิ ค้าโดดเดน่ เปน็ เอกลักษณ์ และเร่ือง แสดงปา้ ยราคาอยา่ งชดั เจน เป็นอันดับท่ี 2 และอันดบั ท่ี 3 คือ
เรือ่ ง ผลติ ภัณฑม์ คี วามเป็นเอกลักษณค์ วามเป็นไทย

ต้นทุนการผลิตร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายทั้งหมด 860 บาท ผลิตได้ 4 ช้ิน การกาหนดราคาต้นทุน
ผลิตต่อชิ้น 215 บาท + คา่ แรง 32.25 บาท + กาไร 43 บาท = ราคาขาย 290 บาท ตอ้ งขายให้ได้ 3
ช้นิ จงึ จะได้จดุ ค้มุ ทุน
คาสาคัญ : ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย

-ข-

กิตตกิ รรมประกาศ

การทาโครงการนี้สาเร็จได้ดว้ ยดี ผู้จัดทาโครงการขอขอบพระคุณต่อ นางสาวสิรินทร์ทพิ ย์ ศริ ิบตุ ร
ซ่ึงเป็นครูประจาวิชาโครงการเป็นผู้ควบคุมโครงการที่กรุณาให้แนวคิด และคิดแนะนาในการดาเนนิ
โครงการตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขน้ึ อันเปน็ ประโยชนต์ ่อโครงการน้ี

ขอขอบพระคุณต่อ นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ศิริบุตร ครูที่ปรึกษาโครงการท่ีคอยให้คาช้ีแนะเนื้อหา
และปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมินจนสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งทาให้การดาเนนิ งานโครงการ
สามารถเปน็ ไปตามกาหนด การวางแผนการดาเนินงานเปน็ ไปไดด้ ้วยดี

ขอขอบพระคุณผตู้ อบแบบสอบถามในเขตพนื้ ท่ีบ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบ้านถอ่ น อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และกรุณาให้คาแนะนาเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อโครงการนี้ คณะครูสาขางานบัญชีท่ีให้ความร่วมมืออานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน และเพื่อนกั เรียนทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือให้กาลังใจกนั
มาตลอด ประโยชนอ์ นั ใดที่เกดิ จากงานโครงการของพวกเรานี้ ยอ่ มเป็นผลมาจากความกรุณาของท่าน
ดงั กลา่ วขา้ งต้น ผจู้ ดั ทาโครงการรูส้ กึ ซาบซึ้งเป็นอย่างยง่ิ ใคร่ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ปวติ รา นนทศิลป์
ปวันรัตน์ มโนรตั น์
พิลาวรรณ โสสุด
โฉมศิริ สวุ รรณหอม

ผู้จดั ทา

-ค- หน้า

สารบญั ก

เรื่อง ค

บทคัดย่อภาษาไทย จ
กิตตกิ รรมประกาศ ฉ
สารบัญ
สารบัญ (ต่อ) 1
สารบญั ตาราง 1
สารบญั รปู 2
2
บทที่ 1 บทนา 2
3
1.1 หลักการและเหตุผล 3
1.2 วัตถุประสงค์ 4
1.3 เปา้ หมาย 5
1.4 ขอบเขตโครงการ 6
1.5 ความสอดคล้อง
1.6 ประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รับ 7
1.7 การตดิ ตามและประเมินผล 8
1.8 ขอบเขตโครงการ 8
1.9 งบประมาณคา่ ใช้จ่าย 9
1.10นิยามศพั ท์เฉพาะ 11

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีทเี่ ก่ียวข้อง

2.1 ความหมายของรม่ แฟนซจี ากผา้ ฝา้ ย
2.2 ความหมายของผ้าพืน้ เมอื ง
2.3 ความหมายของความพงึ พอใจ
2.4 แนวคดิ เกยี่ วกบั ความพึงพอใจ
2.5 งานวิจยั ท่ีเกย่ี วข้อง

-ง- หนา้

สารบญั (ตอ่ ) 14
14
เร่ือง 16
บทท่ี 3 หลักการและทฤษฎที ีเ่ กีย่ วข้อง 16
16
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ ง 17
3.2 เครื่องมอื ท่ีใช้ในการศกึ ษา
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 19
3.4 การเกบ็ รวบรวมข้อมูล 19
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 20
3.6 คานวณหาตน้ ทุนการผลติ และจุดคมุ้ ทุน
26
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์ ้อมูล 27
31
4.1 สัญลกั ษณ์ท่ีใช้ในการนาเสนอผลการวเิ คราะห์ขอ้ มลู
4.2 ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวเิ คราะห์ข้อมูล
4.3 ผลการวเิ คราะห์ข้อมลู

บทที่ 5 สรปุ ผลอภปิ รายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรปุ ผลการจัดทาโครงการ
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

บรรณานกุ รม
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข : อปุ กรณ์การทารม่ แฟนซจี ากผ้าฝ้าย
ภาคผนวก ค : ข้นั ตอนการทาร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
ภาคผนวก ง : ผลติ ภัณฑ์
ภาคผนวก จ : แผน่ พับ,ตราสินคา้

ประวัตผิ ู้จดั ทาโครงการ

-จ- หนา้

สารบญั ตาราง 4
5
ตารางที่ 17
18
1. แสดงข้ันตอนการดาเนินงานและสถานที่ 20
2. งบประมาณและค่าใช้จา่ ย 21
3. แสดงตน้ ทนุ สินค้า 21
4. แสดงจุดคมุ้ ทนุ 22
5. ข้อมลู ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 23
6. ขอ้ มลู ทว่ั ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในดา้ นอายุ 24
7. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านอาชีพ
8. ขอ้ มูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา
9. ความพงึ พอใจของประชากรทม่ี ีตอ่ รม่ แฟนซจี ากผ้าฝ้าย
10. แสดงระดบั ความพงึ พอใจของประชากรท่ีมตี ่อผลติ ภัณฑร์ ม่ แฟนซจี ากผา้ ฝ้าย
11. อุปกรณก์ ารทาร่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย
12. แสดงข้ันตอนการทารม่ แฟนซจี ากผา้ ฝา้ ย
13. แสดงข้นั ตอนการทาร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย

-ฉ-

สารบญั รปู

รูปที่

รปู ท่ี 1 อุปกรณ์การทารม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย
รูปที่ 2 ขน้ั ตอนการทารม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย
รูปผลิตภัณฑ์
แผ่นพบั ,ตราสนิ ค้า

บทท่ี 1
บทนำ

1.1 หลกั กำรและเหตผุ ล

จากสถานการณ์ปัจจุบันการทาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบโจทยภ์ าวะเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม การพัฒนาการประยุกต์ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
รวมไปถงึ การออกแบบผลิตภณั ฑ์ การสร้างสรรคผ์ ลติ ภัณฑท์ ี่สามารถเข้าถงึ ความต้องการของผู้บริโภค
รวมไปถึงการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นสมบัติลาค่าของบรรพบุรษุ ที่สืบทอดต่อกัน
มา ใหด้ ารงอยู่

ดังนัน ทางคณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดทาโครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
เพื่อให้มีความทันสมัย มีสีสันที่น่าสนใจ มีการนาผ้าฝ้ายมาปรับใช้ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ อีกทังยัง
สามารถตอบสนองความต้องการ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง
นอกจากนียังเป็นการช่วยอนรุ ักษผ์ ้าพืนเมือง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทังต่อยอดเศรษฐกิจของ
ชมุ ชนได้อกี ช่องทางหน่งึ ได้อกี ดว้ ย

1.2 วตั ถปุ ระสงค์

1.2.1 เพอ่ื ใหผ้ เู้ รียนมคี วามรคู้ วามสามารถในการทาโครงการและเสรมิ สรา้ งความสามคั คีในกลุม่
1.2.2 เพ่อื จดั ทารม่ แฟนซีจากผา้ ฝา้ ย ต่อยอดให้เกิดประโยชนแ์ ละมคี วามทันสมยั
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจประชากรที่มีผลต่อการประดิษฐ์สิ่งของจากผ้าพืนเมืองในเขต
ชุมชนบ้านหนามแท่ง หมูท่ ี่ 4 ตาบลบ้านถอ่ น อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวัดสกลนคร

-2-

1.3 เปำ้ หมำย

1.3.1 ด้านปรมิ าณ
1.3.1.1 ผู้เรียนที่ทาโครงการ จานวน 4 คน
1.3.1.2 ชินงานจานวน 4 ชิน

1.3.2 ด้านคณุ ภาพ
1.3.2.1 ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1.3.2.2 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะฝีมือในการทาร่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย

1.4 ขอบเขตโครงกำร

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหาการศึกษาในครังนีนักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการสอบถามความพึง
พอใจของประชากรท่ีมตี อ่ ผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผา้ ฝ้ายในเขตชุมชนบา้ นหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบ้าน
ถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดิน จงั หวดั สกลนคร

1.4.2 ประชากรท่ีใช้ในการทาโครงการครังนี ได้แก่ ประชากรเขตพืนท่ีบ้านหนามแท่ง หมู่ 4
ตาบลบา้ นถอ่ น อาเภอสวา่ งแดนดิน จงั หวดั สกลนคร 47110 ประชากรจานวน 925 คน ชาย 485 คน
หญิง 440 คน (ท่ีมา: นายถวิล ดลลิลก, ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน, วันที่ 20/12/63) โดยกาหนดกลุ่ม
ตวั อย่างแบบไมเ่ จาะจง จานวน 50 คน

1.5 ควำมสอดคลอ้ ง

 นโยบายสานักงานกรรมการอาชวี ศกึ ษา ข้อ……….

 ยุทธศาสตรจ์ งั หวดั สกลนคร ขอ้ ……….

 ยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยเทคนคิ สว่างแดนดนิ ข้อ..........

 มาตรฐานการอาชีวศกึ ษา / ประกันคุณภาพภายใน

 มาตรฐานที่3 ตัวบง่ ชที ี่ 31 ส่งเสริมด้านวชิ าการ

คุณธรรมพืนฐาน 8 ประการและส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา

มาตรฐานคณุ ภาพการศกึ ษา 3 ดี

-3-

1.6 ประโยชนท์ ี่คำดว่ำจะได้รับ

1.6.1 เพอ่ื ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถในการทาโครงการและเสริมสร้างความสามคั คีในกล่มุ
1.6.2 เพ่อื จดั ทาร่มแฟนซีจากผา้ ฝา้ ย ตอ่ ยอดให้เกิดประโยชนแ์ ละมีความทันสมัย
1.6.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจประชากรท่ีมีผลต่อการประดิษฐ์สิ่งของจากผ้าพืนเมืองในเขต
ชุมชนบบ้านหนามแท่ง หมู่ท่ี 4 ตาบลบา้ นถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดิน จงั หวัดสกลนคร

1.7 กำรตดิ ตำมและประเมินผล

1.7.1 เครอ่ื งมอื

 แบบสอบถาม  แบบสงั เกต  อน่ื ๆ

1.7.2 วิธีการ

 แจกแบบสอบถามถามให้กลุ่มเปา้ หมาย เพื่อนามาประเมินผล

-4-

1.8 ขอบเขตของโครงกำร

ขันตอนการดาเนนิ งานและสถานท่ี

กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนท่ีดำเนนิ กำร ผรู้ บั ผดิ ชอบ

1.8.1 ขันเตรยี ม (P: Planning) เดือน วิทยาลยั เทคนิคสว่างแดนดิน สมาชิกในกลุ่ม

1.8.1.1 เสนอโครงการเพอื่ ขอ พฤศจิกายน น.ส ปวิตรา
อนมุ ตั ิ
2563 น.ส ปวันรัตน์
1.8.1.2 จัดทาคาสง่ั ถึง น.ส พิลาวรรณ
เดือนธันวาคม
1.8.1.3 ประชมุ มอบหมายงาน น.ส โฉมศิริ

2563

1.8.2 ขันตอนปฏบิ ตั ิ / ดาเนนิ การ เดือนธันวาคม บา้ นหนามแท่ง สมาชกิ ในกลุ่ม
(D: Doing) 2563 ตาบลบา้ นถอ่ น น.ส ปวติ รา
ถงึ อาเภอสวา่ งแดนดนิ น.ส ปวันรัตน์
1.8.2.1 ประชาสมั พันธ์ จังหวดั สกลนคร น.ส พิลาวรรณ
เดอื นมกราคม
1.8.2.2 ปฏบิ ัตงิ านตาม

2564 น.ส โฉมศริ ิ

1.8.3 ขนั ตอน/ตดิ ตาม เดือนมกราคม บ้านหนามแท่ง สมาชกิ ในกลุม่

(C: Checking) 2564 ตาบลบา้ นถ่อน น.ส ปวิตรา

1.8.3.1 จดั ทาแบบสอบถาม ถึง อาเภอสวา่ งแดนดนิ น.ส ปวันรตั น์

1.8.3.2 แจกแบบสอบถาม เดอื น จังหวัดสกลนคร น.ส พลิ าวรรณ
1.8.3.3 เกบ็ รวบรวมแบบสอบถาม กุมภาพันธ์ น.ส โฉมศริ ิ

2564

1.8.4 ขนั ประเมินผล (A: Act) เดือน วิทยาลยั เทคนิคสวา่ งแดนดนิ สมาชิกในกลมุ่
กุมภาพันธ์ น.ส ปวิตรา
1.8.4.1 คัดลอกแบบสอบถามฉบับ น.ส ปวนั รัตน์
สมบรู ณ์กรอกขอ้ มูลในโปรแกรม 2564 น.ส พิลาวรรณ
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป น.ส โฉมศริ ิ
ถงึ
1.8.4.2 ประมวลผลและสรุปผล เดอื นมีนาคม

1.8.4.3 เข้าเล่มนาเสนอวทิ ยาลัย 2564

ตารางท่ี 1 แสดงขนั ตอนการดาเนินงานและสถานที่

-5-

1.9 ประมำณคำ่ ใชจ้ ำ่ ย

งบประมาณค่าใช้จ่าย ( ) งบประมาณ..........บาท รายไดส้ ถานศกึ ษา.............บาท

( ) เงินอุดหนุน..........บาท () อื่นๆ ได้รับจากสมาชิก 4 คน คนละ 800 บาท รวมทังสิน 3,200

บาท

จาแนกรายละเอยี ดได้ดงั นี

ลำดบั รำยกำร จำนวนนับ รำคำตอ่ หน่วย รำคำรวม
ท่ี (บำท) (บำท)

1 ผ้าฝ้าย 2 ผนื 150 300

2 ผา้ ขาวม้า 2 ผนื 50 100

3 กรรไกร 1 อัน 20 20

4 ด้ายเยบ็ ผา้ 1 ม้วนใหญ่ 20 20

5 เหล็ก 4 เส้น 20 80

6 สเปรย์ 1 ขวด 30 30

7 ผา้ มุง้ 2 เมตร 4 ผืน 40 160

8 ผ้าลกู ไม้ 4 เมตร 35 140

9 เข็ม 1 แพ็ค 10 10

รวม - - 860

ตัวอักษร (ห้าร้อยแปดสบิ แปดบาทถว้ น)

ตารางท่ี 2 งบประมาณและค่าใชจ้ ่าย

-6-

1.10 นิยำมศพั ท์

ในการประเมินครังนีกอ่ ใหเ้ กิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผทู้ าการสื่อสารกับผู้อ่านจึงขอให้นยิ าม
ศัพท์เฉพาะท่สี าคญั ไวด้ งั นี

1.10.1 ร่ม หมายถึงสิ่งท่ีใช้สาหรับกางกันแดด กันฝนมีด้ามสาหรับถือโดยปริยายหมายถึง ท่ีพ่ึง ท่ี
คุ้มครอง เช่น ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ใต้ร่มกาสาวพัสตร์. ว. ซ่ึงมีอะไรบังแดด เช่น ถนนสายนีร่ม
ตลอดวนั

1.10.2 ผ้าฝ้าย หรือเรียกจากคาภาษาอังกฤษของผ้าฝ้ายว่า คอตต้อน (Cotton) เป็นผ้าท่ีใช้กันมาก
ทส่ี ุดในบรรดาเสือผ้าเครอื่ งแต่งกาย เหมาะสมสาหรบั การสวมใส่ในช่วงทมี่ อี ากาศรอ้ นในฤดูรอ้ น หรอื
สามารถสวมใสไ่ ด้ทุกวนั กับประเทศทภี่ มู อิ ากาศรอ้ นชนื ทงั ปี เพราะในเนือเส้นใยฝา้ ยนันสามารถซึมซับ
เหง่ือและระบายออกได้อย่างรวดเรว็ และงา่ ยดาย

1.10.3 ผา้ ขาวมา้ เป็นผ้าท่ีอานวยความสะดวกให้กบั คนไทยมาหลายศตวรรษ โดยไมม่ ที ที า่ ว่าจะสูญ
หายไปงา่ ยๆ เนอื่ งด้วยประโยชนข์ องผา้ มีมากมายนานัปการ ทงั นเี พราะผา้ ขาวมา้ มคี วามเกี่ยวข้องกบั
วถิ ีทางแหง่ การดารงชีวติ มากมายหลายอย่างด้วยกนั จะเห็นไดอ้ ยา่ งชดั เจนวา่ "ผ้าขาวมา้ " คอื สิง่
มหศั จรรยแ์ ห่งสายใยท่ีถกั ทอไว้อยา่ งประณตี จากตานานกาลเวลา และคุณค่าอนั น่ายกย่อง สรุป
ความได้ว่าประโยชนข์ องผา้ ขาวมา้ ใชก้ นั ตงั แต่เกิดจนกระทั่งตาย

1.10.4 ความพงึ พอใจดา้ นผลิตภัณฑ์ หมายถงึ ความใหม่จากการคดิ ค้นปรับปรงุ และเปลย่ี นแปลงและ
การจัดตกแตง่ ให้ทนั สมัยกับทเ่ี ปน็ ที่นยิ มกนั เพ่ือตอบสนองความจาเป็น หรือความตอ้ งการของลกู ค้า
ใหเ้ กิดความพึงพอใจ

1.10.5 ความพงึ พอใจด้านราคา หมายถงึ ราคาผลติ ภณั ฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ประโยชน์ ความ
เหมาะสมกับขนาดผลติ ภัณฑ์ที่จดั จาหน่ายขึน

1.10.6 ความพึงพอใจตราสนิ คา้ หมายถึง การท่ีผู้บรโิ ภครบั ร้ถู ึงคุณภาพทกุ ประการของสินคา้ หรอื
บรกิ ารแล้วเกิดความประทับใจการสรา้ งตราสินค้าหรอื ยี่ห้อของสนิ คา้ ท่ีผ้บู รโิ ภคมองเหน็ คณุ คา่ เปน็
ตราที่ผู้บริโภคมที ศั นคติทดี่ ีตอ่ สนิ ค้า และช่นื ชอบตรานนั

1.10.7 ความพึงพอใจดา้ นประโยชนเ์ ชิงพาณชิ ย์ หมายถึง ความพึงพอใจเกยี่ วกับผลผลติ ภัณฑ์เมอ่ื
ผลิตออกมาแล้วมีผลต่อการใชช้ ีวติ มีประโยชนต์ อ่ สง่ิ แวดล้อมและประโยชน์ตรงกบั ความต้องการของ
ประชากร

บทที่ 2
หลกั การและทฤษฎที ่เี กี่ยวขอ้ ง

การประเมินในครงั้ นี้ คณะผจู้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสารทฤษฎี แนวคิดท่เี กย่ี วขอ้ งความพึงพอใจของ
ผู้ซ้อื ผลติ ภณั ฑ์และตอบแบบสอบถามท่มี ีต่อการทาร่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ยโดยเสนอเป็นหวั ข้อ ดงั ต่อไปนี้

2.1 ความหมายของร่มแฟนซีจากผา้ ฝ้าย
2.2 ความหมายของผา้ ฝ้ายแฟนซี
2.3 ความหมายของความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดเกี่ยวขอ้ งกบั ความพึงพอใจ

2.4.1 ความพงึ พอใจในผลิตภัณฑ์
2.4.2 ปจั จัยที่ทาใหล้ กู ค้าเกดิ ความพึงพอใจ
2.5 งานวิจยั ที่เกย่ี วขอ้ ง

– การพัฒนาลวดลายผ้าจกด้วยจกั รปักคอมพิวเตอร์

2.1 ความหมายของร่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ย

ร่มจากผ้าฝ้ายคือเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ร่มเป็นของใช้สอยอยา่ งหนง่ึ สาหรับกนั แดด และฝน ซงึ่ รูจ้ กั ใช้ร่มกนั มานานแลว้ เราอาจ
จาแนกรม่ ออกเป็น 2 ชนิด ดว้ ยกัน คอื รม่ โครงเหลก็ ปิดด้วยผ้าหรอื แพรอย่างหนึ่งกบั รม่ โครงไม้ไผ่ปิด
ด้วยกระดาษหรือ ผ้าอีกอย่างหนึ่งรม่ ผ้าหรือร่มแพรนั้นโครงรม่ ส่วนประกอบมกั จะทาด้วยโลหะ มีร่ม
บางชนิดใช้พลาสติกหุ้มแทน ผ้าร่มดังกล่าวมีราคาแพง และบางชนิดต้องส่ังซ้ือมาจากต่างประเทศ
เช่น กระดาปิดร่ม โครงร่ม สีและน้ามันทาร่มตลอดจนส่วนประกอบอื่น การผลิตร่มกระดาษนี้ใน
ปัจจุบนั ไดม้ ีราษฎรทาการผลิตกนั เป็นแบบหตั ถกรรมในครอบครัว การทารม่ กระดาษน้ีไม่ใช่เปน็ ของที่
ทายาก และไมต่ อ้ งลงทุนมาก

-8-

2.2 ความหมายของผ้าฝ้ายแฟนซี

ผ้าฝ้าย คือ ผ้าท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่งประเภทหน่ึงของมนุษย์ ซึงเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อม และรูปแบบทางสังคมท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการใช้ผ้าในชีวิตประจาวัน
ตามประเพณี และพิธีกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆทั้งคติ
ความเช่ือและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ต้ังแต่อดีตกาลนานนับ
พันปีจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่านิยมในการใช้ผ้าท่ีมีการแปรผันไปตาม
พัฒนาการของแต่ะช่วงเวลา รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มชนท่ีห่างไกลได้อย่างดี ส่ิง
เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นจากการใช้ผ้าท่ีมีลายประดับตกแต่ง ด้วยเหตุนี้ “ผ้า” จึงเป็นสื่อนาให้เข้าใจถึง
ประวตั ศิ าสตร์ควบคู่กับข้อมูลหลกั ฐานทางประวัติศาสตร์ด้านอน่ื ๆ

2.3 ความหมายของความพงึ พอใจ

นักวชิ าการไดใ้ หค้ วามเห็นความหมายของความพงึ พอใจตา่ งๆ พอสรุปดังน้ี
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิง่ หนึ่ง
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทีด่ ตี องานท่ขี องบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบคุ คลอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานและได้รับผลเปน็ ที่พึงพอใจ ทาใหบ้ คุ คลเกิดความกระตือรอื รน้ มีความสุข ความมุ่งม่ัน
ท่ีจะทางาน มีขวัญและกาลังใจ มีความผูกพันกับหนว่ ยงาน มีควาภาคภูมิใจในความสาเรจ็ ของงานที่
ทาและส่ิงเหล่านี้จะส่งผลขต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้า
และความสาเรจ็ ขององคก์ ารอกี ดว้ ย
วิรฬุ (2542) กล่าวว่า ความพงึ พอใจเป็นความรู้สกึ ภายในจติ ใจของมนษุ ย์ทีไ่ มเ่ หมือนกัน ขน้ึ อยู่
กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสง่ิ ใดอย่างไร ถา้ คาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดร้ ับการ
ตอบสนองด้วยดจี ะมคี วามพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนั ขา้ มอาจผดิ หวังหรือไม่พอใจเป็นอยา่ งยิ่ง เมอื่
ไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับส่ิงที่ต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ
ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งหรือ
ปัจจัยต่างๆทเี่ กย่ี วขอ้ ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความตอ้ งการของบุคคลไดร้ บั การตอบสนองหรือ
บรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือ
จดุ ม่งุ หมายน้ันไมไ่ ดร้ บั การตอบสนอง
กติ ตมิ า (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึ ชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ
และส่ิงจูงใจในดา้ นต่างๆเม่อื ไดร้ บั การตอบสนอง
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคลลมีความพึงพอใจหรือไม่
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้าที่ตรงต่อความต้อการของ
บคุ คล จึงจะทาใหบ้ คุ คลเกิดความพงึ พอใจ ดังนน้ั การสิ่งเรา้ จึงเปน็ แรงจงู ใจของบคุ คลนัน้ ให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนัน้

-9-

นภารัตน์ (2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สกึ ทางลบและความสุขที่
มีความสัมพนั ธก์ ันอยา่ งซับซอ้ น โดยความพงึ พอใจจะเกดิ ข้ึนเม่ือความรู้สกึ ทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะท่ีมี
อารมณใ์ นทางบวกท่ีเกดิ ข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณข์ องคนๆหนง่ึ ส่ิงทีข่ าดหายไประหว่าง
การเสนอให้กบั ส่งิ ทไ่ี ด้รบั จะเป้นหลักฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

2.4 แนวคดิ เกย่ี วกับความพึงพอใจ

Shelly อ้างโดย ประกายดาว (2536) ได้เสนอแนวคิดเกยี่ วกับความพงึ พอใจ ว่าความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอนื่ ๆ กลา่ วคือ เปน็ ความรสู้ กึ ที่มีระบบย้อนกลับความสขุ สามารถทาให้เกดิ ความรสู้ กึ ทางบวก
เพิ่มข้ึนได้อีก ดังน้ันจะเห็นได้วา่ ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับวับซ้อนและความสุขนจี้ ะมผี ลต่อบุคคล
มากกวา่ ความรู้สกึ ในทางบวกอนื่ ขณะที่

วิชัย (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์
กลา่ วคอื ความพึงพอใจจะเกดิ ขึ้นได้ก็ต่อเม่ือความต้องการของมนุษย์ไดร้ ับการตอบสนอง ซึง่ มนุษย์ไม่
วา่ อยู่ในท่ีใดย่อมมีความตอ้ งการขั้นพื้นฐานไมต่ ่างกัน

2.4.1 ความพงึ พอใจในผลิตภัณฑ์
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีส่ิงจูงใจ
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขนึ้ จากสภาวะตึงเครยี ด เชน่ ความ
หิวกระหายหรือความลาบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลาน้ัน ความ
ต้องการกลายเปน็ สิง่ จงู ใจ เม่อื ไดร้ บั การกระตุน้ อยา่ งเพียงพอจนเกิดความตงึ เครยี ด โดยทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิยมมากทส่ี ุด มี 2 ทฤษฎี คอื ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซกิ มนั ด์ฟรอยด์
2.4.1.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
ฮับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวธีท่ีจะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ตอ้ งการบางอยา่ ง ณ เวลาหน่ึง ทาไมคนหน่ึงจึงทุม่ เทเวลาและพลงั งานอย่างมากเพือ่ ให้ได้มาซ่งึ ความ
ปลอดภยั ของตนเองแตอ่ ีกคนหนึ่งกลับทาสง่ิ เหล่าน้นั เพอ่ื ให้ไดร้ ับการยกย่องนบั ถือจากผู้อืน่ คาตอบ
ของมาสโลว์

- 10 -

คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งท่ีกดดันมากที่สุดไปถึงนอ้ ยท่ีสุด ทฤษฎีของ
มาสโลว์ได้จัดลาดับความตอ้ งการตามความสาคญั คอื

ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหารที่พัก
อากาศยารักษาโรค

ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า ความต้องการ
เพ่อื ความอยรู่ อด เปน็ ความต้องการในดา้ นความปลอดภัยจาดอันตราย

ความตอ้ งการทางสงั คม(social needs) เป็นการตอ้ งการยอมรบั จากเพ่ือน

ความต้องการทางยกย่อง (esteem needs) เป็นการความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความ
นบั ถอื และสถานทางสงั คม

ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (self-actualization needs) เปน็ ความต้องการสูงสุด
ของแตล่ ะบุคคล ความตอ้ งการทาทกุ สง่ิ ทกุ อยา่ งได้สาเรจ็

บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเม่ือ
ความต้องการน้ันได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความ
ต้องการทางกาย) จะไม่สนใจติดต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หือไม่ต้องการยกย่อง
จากผ้อู ืน่ หรอื ไม่ตอ้ งการแม้แต่อากาศที่บริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เมอื่ ความต้องการแต่ละขน้ั ได้รับ
ความพึงพอใจแล็วกจ็ ะมคี วามตอ้ งการในขน้ั ลาดับต่อไป

2.4.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจขของฟรอยด์

ซิกมันฟรอยด์ ( S.M. Freud ) ต้ังสมมติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามี
สว่ นช่วยสรา้ งใหเ้ กิดพฤตกิ รรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสงิ่ เร้าหลายอย่าง สิ่งเรา้ เหลา่ น้ีอยู่
นอกเหนอื การควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจงึ มีความฝนั พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณเ์ หนือเหตุผลและ
มพี ฤตกิ รรมหลอกหลอนหรือเกดิ ดอาการวิตกจรติ อย่างมาก

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพงึ พอใจไว้ว่า บคุ คลพอใจจะกระทาส่ิง
ใดๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยกลาบาก โดย
อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณนี ้ีได้ 3 ประเภท คอื

ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนษุ ย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสขุ สว่ นตัวหรอื หลีกเลีย่ งจากความทุกขใ์ ดๆ

ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนษย์
เสมอไป

ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข
เพื่อผลประโยชนข์ องมวลมนุษยห์ รือสงั คมท่ตี นเปน็ สมาชกิ อยแู่ ละเป็นผู้ไดร้ บั ผลประโยชนผ์ หู้ นง่ึ ดว้ ย

- 11 -

2.4.2 ปัจจยั ทท่ี าให้ลกู คา้ เกดิ ความพึงพอใจ
ปัจจัยด้านงาน (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงานรายรับ
ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ สภาพทางานเพือ่ ร่วมงาน ความรับผิดชอบ
การสื่อสารกบั ผู้บงั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ รหิ าร การนิเทศงาน เปน็ ตน้

2.5 งานวจิ ัยท่ีเกยี่ วข้อง

การพัฒนาลวดลายผ้าจกด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้า
ฝ้าย (ปิยะนุช 2553) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปีข้ึนไปมีการศึกษาในระดับ
ปรญิ ญาตรีหรือเทียบเท่าสถานภาพสมรสอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000
บาท และซื้อสินค้าผ้าไทยจัดสถานท่ีท่องเท่ียวเหตุผลท่ีซื้อ เพื่อเป็นของฝากและเคยซ้ือผ้าจกท่ีเป็น
ผลติ ภณั ฑ์เสอ้ื ผา้ ส่ิงทพี่ ิจารณาในการซื้อผา้ จกคอื ลวดลายผ้าและนาผ้าจกไปใช้คอมพวิ เตอรแ์ ละเห็นว่า
สามารถนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้ือผ้า สาหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
พิจารณาในด้านรูปแบบชอบตกแต่งลวดลายการปักลายด้วยเส้นไหมและคิดวา่ รูปแบบของรม่ แฟนซี
จากผา้ ฝา้ ยที่นามาปักตกแตง่ ลวดลาย ผ้าจกทพี่ ฒั นาโดยการปกั ดว้ ยจกั รคอมพิวเตอรม์ คี วามเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายที่ปัก
ลวดลายผ้าท่พี ัฒนาด้วยจักรปกั คอมพวิ เตอร์ทุกแบบได้รับความพงึ พอใจอยู่ในระดบั มาก

เทคนิคการตกแต่งด้วยการเพ้นท์ผ้าใยกัญชงเคลือบสารสะท้อนหน้าเพ่ือผลิตร่มแฟนซีจากผ้า
ฝ้าย วรดา (2553) พบว่าการเคลือบสารสะท้อนหน้าสามารถเคลือบด้วยความร้อนจากเตารีด
เทคนิคการเพน้ ท์ลวดลายแบบพู่กันและแบบกรวยมคี วามเหมาะสมกบั รม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศ ทั่วไปอยู่อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรมี ีรายได้ 10,000-
20,000 บาท อาชีพรับราชการส่วนใหญ่ไม่ร้จู ักผ้าฝ้าย เหตุผลที่ซื้อเนื่องจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และส่ิงที่พิจารณาในการเลือกซื้อคือด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายท่ีมีการสร้าง
ลวดลายด้วยเทคนิคการเพ้นท์ลายการวิเคราะห์ คุณสมบัติร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายด้านประโยชน์ ก่อน
ตดั สินใจซือ้ ผลการวเิ คราะหค์ วามพงึ พอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลติ ภัณฑร์ ่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย

การพัฒนาชุดราตรีที่อินเดีย โดยใช้ผ้าทอมืออีสาน (สุพัตรา,2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญม่ ีสถานภาพสมรสอายตุ า่ กวา่ 30 ปี ระดบั การศกึ ษาปริญญาตรหี รอื เทยี บเทา่ อาชีพแม่บ้านรายได้
ตอ่ เดือน 15,001-20,000 บาท มีความเห็นดว้ ยกบั การใชผ้ ้าฝา้ ยทอมืออีสานมาทาเปน็ ชุดสตรอี ินเดีย
แบบปั่นจาบและได้เห็นว่ามีความเหมาะสมกับรปู แบบของชุดซ่ึงสามารถใส่ไปงานสังคมโอกาสต่างๆ
ได้สาหรับผลการวเิ คราะห์ความพงึ พอใจทม่ี ีตอ่ การพัฒนาชดุ อนิ เดีย จะโดยใช้ผ้าทอมืออีสาน ในด้าน
ชนิดของผ้าผิวสัมผัสสีและลวดลาย ในภาพรวมพบว่า ผ้าฝ้ายลายหงส์มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
รวมสูงสุดในระดับมากและจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานคืออายุระดับ
การศึกษาอาชพี และรายไดท้ ม่ี ีความพงึ พอใจตอ่ ผา้ ฝ้าย

- 12 -

ความพึงพอใจของนสิ ติ หญงิ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ที่มีผลต่อผลิตภณั ฑร์ ่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
(กญั ญา 2552) พบวา่ ความพงึ พอใจของนิสติ เกษตรศาสตร์ ท่ีมีต่อผลิตภณั ฑร์ ่มแฟนซจี ากผ้าฝ้าย นิสติ
หญิงมีความพงึ พอใจผลิตภัณฑ์ร่มท่ีตัดเยบ็ ด้วยลายผ้าฝ้ายในภาพรวมระดับมากมีความพึงพอใจรม่ ท่ี
ตัดเย็บลายหงส์สีดาในภาพรวมระดับปานกลางและมีความพึงพอใจร่มท่ีตัดเย็บด้วยผ้าขาวม้าลาย
หมากลุกสีแดงขาวในภาพรวมระดับปานกลาง ส่วนความพึงพอใจที่นิสิตมี่ต่อร่มผ้าฝ้ายในภาพรวม
ระดบั มาก

ปัจจัยท่ีมีต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมซอ้ื ผลิตภัณฑร์ ่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายย่หี ้อช้ันนาของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พรรณิศา 2551 พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายย่ีห้อชั้นนาโดยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคให้
ความสาคัญเรื่องส่ิงท่ีแสดงถึงการบ่งบอกถึงชนช้ันทางสังคมรองลงมาคือจากการเหน็ ตัวอย่างของคน
ในครอบครัวและสถานภาพทางสังคมตามลาดับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการจัดสินใจซื้อ
ผลิตภณั ฑร์ ม่ แฟนซีจากผ้าฝ้ายย่หี ้อช้ันนาในระดบั ปานกลางโดยคานึงถงึ ความเช่ือถอื ในมาตรฐานการ
ผลติ มากท่สี ดุ รองลงมาคอื ช่ืนชอบในยหี่ ้อของผลิตภัณฑ์รม่ แฟนซีจากผ้าฝ้ายยห่ี อ้ ช้นั นาและบ่งบอกถึง
ความมีรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของและปัจจัยด้านการตลาดในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ยี่ห้อชั้นนาในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้
ความสาคญั ด้านผลิตภัณฑม์ ากทีส่ ุดซงึ ในความสาคญั เกย่ี วกบั ความประณีตของผลิตภัณฑ์

แนวโนม้ ของรูปแบบผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าฝา้ ยทอดว้ ยมอื ย้อมสีธรรมชาติในจงั หวัดเชียงใหม่ (อัฉรา
2542) พบว่า ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายทอมือยอ้ มด้วยสธี รรมชาติที่มีอดตี ความเปน็ มาจนเรียกไดว้ า่ มรดกทาง
วัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงท่ีนิยมใช้ผ้าฝ้ายทอมอื ย้อมสีธรรมชาติด้วยเหตุผลท่ีสวม
ใส่สบายราคาไม่สูงมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และปลอดภัยจากสารเคมีทางด้านแนวโน้มของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย ทอด้วยมอื ยอ้ มสีธรรมชาตนิ ้นั พบว่ายงั มีเอกลกั ษณ์คงไวซ้ ึง่ ความเปน็ พืน้ เมืองแต่จะ
มีการประยุกต์รูปแบบเส้ือผ้าให้ดูเข้าสมัยและตามความนิยมของลูกค้าท่ีเป็นท้ังชาวไทยแ ละชาว
ต่างประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะควรปรับปรุงและให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการออกแบบ
กระบวนการผลติ การย้อมการใหส้ กี ารสง่ เสริมการตลาดและการรณรงคใ์ หก้ ับมาใชผ้ ิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือยอ้ มสีธรรมชาติมากข้นึ

แนวทางการอนุรักษ์ผา้ ฝ้ายทอมือทยี่ ้อมดว้ ยวัสดุจากธรรมชาติ (ฐานศิ 2539) พบวา่ ดา้ นกลุ่ม
ผู้ผลิตมี ท้ังการใช้สีสังเคราะห์และสีธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาตินั้นมีเอกลักษณ์ของการอนรุ ักษ์
วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมและการย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลต่อสุขภาพผู้ย้อม น้อยกว่าการย้อมสี
สังเคราะห์และสิ่งแรกที่คานึงถึงเมื่อกล่าวถึงผ้าฝ้ายทอมือคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาส่วนชนดิ
และประเภทของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะนิยมประเภทเครื่องแตกกายสาหรับประเภทเส้ือผ้า สาหรับ
รูปแบบและผ้าช้ินจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายมี
ความสัมพันธ์กับประชาชนซึ่งมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด รูปทรง
ประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งวัสดุท่ีนามาผลิตกระเป๋าซึ่งมีหลายชนิผ้าฝ้ายทอมือนับเป็นวัสดุที่บริโภคให้

- 13 -

ความสาคญั และไดร้ ับความนิยมเพราะสามารถแปรรปู เป็นผลิตภัณฑไ์ ดห้ ลายอยา่ งมีราคาไมส่ ูงมากนัก
และมีคุณสมบตั ิเฉพาะจึงมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมและอนรุ กั ษไ์ ว้เพอื่ เป็นมรดกท้องถ่นิ

(ที่มา: https://repository.rmutp.ac.th )

บทที่ 3
วิธีการดาเนินจัดทาโครงการ

การศึกษาความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ในเขตพื้นท่ีบ้านหนามแท่ง
หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการจัดทาตามลาดับข้ันตอน
ดังนี้

3.1 ประชากรและกล่มุ ตัวอย่าง
3.2 เคร่ืองมือท่ใี ช้ในการศึกษา
3.3 การสรา้ งและหาคุณภาพเคร่ืองมือ
3.4 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู
3.5 การวเิ คราะหข์ อ้ มลู
3.6 คานวณตน้ ทุนการผลิตและจุดคมุ้ ทุน

3.1 ประชากรและกลมุ่ ตวั อย่าง

การศกึ ษานี้ได้กาหนดประชากรและกลมุ่ ตัวอยา่ ง ดงั นี้
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรเขตพ้ืนท่ีบ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้าน
ถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ประชากรจานวน 925 คน ชาย 485 คน หญิง
440 คน (ที่มา: นายถวิล ดลลิลก, ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน, วันท่ี 20/12/63) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบไมเ่ จาะจง จานวน 50 คน
3.1.2 กลุ่มตวั อย่างท่ใี ช้ในการศึกษาคร้ังนี้ กาหนดขนาดกลมุ่ ตวั อยา่ งไมเ่ จาะจงจานวน 50 คน
เปน็ ประชากรชาย จานวน 1 คน หญงิ จานวน 49 คน

3.2 เครื่องมอื ทีใ่ ช้ในการศึกษา

ผู้ศึกษาได้กาหนดลักษณะของเครื่องมือในการศึกษาและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
ดังน้ี

3.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือในการศึกษาลักษณะของเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังนี้เป็น
แบบสอบถามซึ่งแบง่ ออกเปน็ 3 ส่วน

- 15 -

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลั กษณะ
แบบสอบถามเปน็ แบบตรวจรายการ (Check list) มีข้อคาถาม จานวน 3 ข้อ

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึ พอใจประชากรท่ีมีต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ในเขต
พน้ื ที่บา้ นหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวัดสกลนคร 47110

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคาถาม 4 ด้าน 15 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์
ในการกาหนดคา่ น้าหนกั ของการประเมินเปน็ 5 ลาดับ ตามวิธีของลเิ คริ ท์ (Likert) ไดด้ ังน้ี

ระดบั ความพึงพอใจ ค่านา้ หนักคะแนนของตวั เลือกตอบ

มากท่ีสดุ กาหนดให้มคี า่ เท่ากับ 5 คะแนน

มาก กาหนดให้มีค่าเทา่ กบั 4 คะแนน

ปานกลาง กาหนดใหม้ คี ่าเท่ากับ 3 คะแนน

นอ้ ย กาหนดให้มคี า่ เทา่ กับ 2 คะแนน
น้อยท่ีสุด กาหนดใหม้ คี ่าเทา่ กับ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารเปลยี่ นแปลงความหมายท่จี ัดระดับเฉลย่ี ค่าความพ่งึ พอใจ กาหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลย่ี 4.50-5.00 หมายถงึ มีความพงึ พอใจระดับมากทีส่ ดุ

คะแนนเฉล่ยี 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ มคี วามพึงพอใจระดบั ปานกลาง

คะแนนเฉล่ยี 1.50-2.49 หมายถึง มีความพงึ พอใจระดบั นอ้ ย

คะแนนเฉลย่ี 1.00-1.49 หมายถึง มคี วามพงึ พอใจระดบั นอ้ ยท่ีสดุ

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้ เสนอแนะของประชากร ที่มีต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ใน
เขตพ้ืนท่ี บ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบา้ นถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวดั สกลนคร 47110 ลักษณะ
แบบสอบถามเปน็ แบบปลายเปิด ( Open-Ended )

3.2.2 เครื่องมอื ท่ใี ชใ้ นการศกึ ษาครั้งนี้ ผู้ศกึ ษาไดท้ าการสร้างแบบสอบถามแบง่ เปน็ 6 ขั้นตอน
ตามลาดบั ดังน้ี

3.2.2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา

3.2.2.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2.2.3 กาหนดประเด็นและขอบเขตของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวตั ถุประสงค์
และประโยชนขื องการศกึ ษา

3.2.2.4 ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง

3.2.2.5 ผู้ศึกษาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนไปให้ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบแนะนา
ปรับปรุง และนามาเปน็ แนวทางสาหรบั การปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

3.2.2.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาก่อนนาไปใชจ้ รงิ

- 16 -

3.3 การสร้างและหาคณุ ภาพเครือ่ งมอื

การสร้างเคร่ืองมือนักเรียนได้มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การประเมินครงั้ น้ี

3.3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ
ผลติ ภณั ฑ์และผตู้ อบแบบสอบถาม

3.3.2 ผู้จัดทาสร้างแบบสอบถามโดยวิเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะท่ีผู้จัดทาตั้งข้ึนเพ่ือใช้ใน
การประเมินครงั้ นี้

3.3.3 จดั พมิ พ์แบบสอบถามเพ่ือนาไปสืบขอ้ มลู กบั กลุ่มตวั อยา่ ง

3.4 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล

ผศู้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมขอ้ มลู โดยได้ดาเนินการเปน็ 4 ขั้นตอน ดังน้ี
3.4.1 ผศู้ ึกษาได้ติดต่อเพอื่ นกลมุ่ เดยี วกนั ทีส่ นใจจะเกบ็ รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
3.4.2 ผู้ศึกษาได้ทาการประชุมเพื่อทาความเข้าใจกับเพ่ือนที่เป็นทีมเก็บข้อมูลท่ีจะไปแจก
แบบสอบถามเพอื่ ใหม้ ีความเขา้ ใจตรงกนั ในเรื่องของพื้นทใ่ี นการแจกแบบสอบถาม
3.4.3 ผ้ศู ึกษาได้ทาการแบง่ หนา้ ท่ีเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู 2 คน และเกบ็ แบบสอบถาม 2 คน ในเขต
พ้นื ท่บี า้ นหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบ้านถอ่ น อาเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร โดยใช้ระยะเวลาใน
การเกบ็ ข้อมลู 1 วนั
3.4.4 นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาไป
วิเคราะหข์ อ้ มลู ทางสถติ ดิ ้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ต่อไป

3.5 การวเิ คราะหข์ ้อมูล

ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มา
เปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพ่ือดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตามลาดับ ดงั น้ี

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ส่วนท่ี 1 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ใช้วธิ กี ารหาความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเปน็ คา่ รอ้ ยละ (Percentage)

3.5.2 การคานวณหาข้อมูลความพงึ พอใจของประชากรที่มตี อ่ ร่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย ส่วนท่ี 2 ที่
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean : x) และค่าส่วน
เบย่ี งเบนแบบมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

- 17 -

โดยกาหนดนา้ หนักของค่าเฉลยี่ 5 ระดบั ตามวธิ ีของลเิ คิรท์ สเกล ดังน้ี
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพงึ พอใจระดับมาก
คะแนนเฉล่ยี 2.50-3.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลย่ี 1.50-2.49 หมายถึง มคี วามพงึ พอใจระดบั น้อย
คะแนนเฉลย่ี 1.00-1.49 หมายถึง มคี วามพงึ พอใจระดบั นอ้ ยทส่ี ุด

3.5.3 การคานวณหาข้อมูลเก่ยี วกับข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 3 ทม่ี ลี ักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาแล้วสรุปผลออกมาเป็นความถี่โดย
เรยี งลาดบั จากมากไปนอ้ ย

3.6 คานวณต้นทุนการผลติ และจุดคมุ้ ทนุ

สถิติพ้นื ฐาน ไดแ้ ก่
3.6.1 ความถี่ (Frequency)
3.6.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
3.6.3 ค่าเฉลยี่ (Mean : x)
3.6.4 สว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ลาดับ รายการ จานวนนับ ราคาตอ่ หนว่ ย ราคารวม
(บาท)
ท่ี (บาท) 300
100
1 ผา้ ฝ้าย 2 ผืน 150 20
20
2 ผา้ ขาวมา้ 2 ผืน 50 80
30
3 กรรไกร 1 อัน 20 160
140
4 ดา้ ยเย็บผา้ 1 มว้ นใหญ่ 20 10
860
5 เหล็ก 4 เสน้ 20

6 สเปรย์ 1 ขวด 30

7 ผ้าม้งุ 2 เมตร 4 ผืน 40

8 ผ้าลกู ไม้ 4 เมตร 35

9 เขม็ 1 แพค็ 10

รวม - -

ตวั อักษร (แปดร้อยหกสบิ บาทถว้ น)

ตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนสนิ คา้

- 18 -

จุดค้มุ ทุน 860 ÷ 4 = 215
ตน้ ทนุ 860 บาท 215 × 15% = 32.25
ค่าแรง 15% 215 × 20% = 43
กาไร 20%
ราคาขาย = 290

จานวน ตน้ ทนุ การผลติ ภณั ฑ์ คา่ แรง 15% กาไร 20% ราคาขาย
(บาท) (บาท)
(ช้นิ ) (บาท) (บาท) 43 290
86 580
1 ช้ิน 215 32 129 870
172 1,160
2 ชน้ิ 430 64

3 ช้ิน 645 96

4 ชิน้ 860 128

ตารางท่ี 4 แสดงจุดค้มุ ทุน
หมายเหตุ : สรุปตน้ ทนุ การผลติ 215 บาท
ตอ้ งขายได้ 3 ชิน้ จึงจะไดจ้ ุดคุ้มทนุ
( 215*3 = 870 บาท )

บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหข์ อ้ มลู

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้แบบสอบถามที่มีต่อการจัดทาโครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
ในเขตพ้ืนท่ีบา้ นหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผู้จัดทาได้ทา
การวเิ คราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้

4.1 สญั ลกั ษณ์ท่ใี ช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะหข์ อ้ มลู
4.2 ลาดับข้ันตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะหข์ อ้ มลู
4.3 ผลการวเิ คราะห์ขอ้ มลู เก่ียวกบั สถานภาพสว่ นบคุ คลของผ้ตู อบแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่ นที่ 2 สอบถามความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ย
ส่วนท่ี 3 ขอ้ เสนอแนะ

4.1 สัญลักษณท์ ี่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะหข์ อ้ มูล

ในการประเมินครงั้ นเี้ พ่ือความเขา้ ใจในการแปลความหมายจากผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู ผ้จู ดั ทา
จึงเสนอสัญลักษณแ์ ละอกั ษรย่อ ดังนี้

x แทนคา่ เฉล่ีย (Mean)
S.D. แทนส่วนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4.2 ลาดับขนั้ ตอนในการนาเสนอผลการวเิ คราะหข์ อ้ มูล

การจดั ทาข้อมลู ผู้จดั ทาไดด้ าเนนิ การจัดทาขอ้ มูล ดังน้ี
4.2.1 นาแบบสอบถามท่ีสมบูรณไ์ ปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใชค้ อมพวิ เตอร์โปรแกรมสาเรจ็ รูปโดย
ทาการวเิ คราะหข์ ้อมูลตามขั้นตอน ดงั ตอ่ ไปนี้

4.2.1.1 ข้อมูลที่เป็นแบบสารวจ (Checklist) วเิ คราะหแ์ จกแจงความถี่ (Frequency)
และหาคา่ รอ้ ยละ (Percentage)

- 20 -

4.2.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการจัดทาร่มแฟนซีจากผ้า
ฝ้ายของนักเรียนแผนกวิชาการบัญชีโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: x)และส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) ทง้ั โดยหาภาพรวมรายด้าน และรายขอ้
นาเสนอเปน็ ตารางประกอบความทา้ ยตาราง (ลิเคริ ์ทสาเกล) ดงั น้ี

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบั มากท่ีสดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจระดบั มาก
คะแนนเฉล่ยี 2.50-3.49 หมายถึง มคี วามพึงพอใจระดบั ปานกลาง
คะแนนเฉลย่ี 1.50-2.49 หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลยี่ 1.00-1.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจระดบั น้อยทสี่ ุด

4.2.1.3 การวิเคราะหข์ ้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อการจัดทาโครงการร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย วิเคราะห์ความถ่ีและวิเคราะห์เชิง
พรรณนา

4.3 ผลการวิเคราะหข์ ้อมูลเกยี่ วกบั สถานภาพสว่ นบคุ คลของผูต้ อบแบบสอบถาม

สว่ นท่ี 1 สถานภาพของผ้ตู อบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจานวน 4 ขอ้ ดงั น้ี

4.3.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผตู้ อบแบบสอบถามในดา้ นเพศ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศปรากฏ ดัง
ตารางท่ี 5 แสดงจานวนค่าร้อยละของสถานภาพสว่ นบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามในดา้ นเพศ

เพศ จานวน ร้อยละ

1. เพศชาย 1 2
2. เพศหญงิ 49 98

รวม 50 100

จากตารางท่ี 5 พบว่า เพศของผตู้ อบแบบสอบถามมากท่ีสดุ ไดแ้ ก่ เพศหญิง จานวน 29 คน
คิดเปน็ รอ้ ยละ 98 และเพศชาย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2

- 21 -

4.3.2 สถานภาพส่วนบคุ คลของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านอายุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ
ปรากฏผลดังตารางที่ 6 แสดงจานวนและค่ารอ้ ยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผตู้ อบแบบสอบถาม
ในด้านอายุ

อายุ จานวน ร้อยละ

1. อายุตา่ กว่า 20 ปี 50 100
2. อายุ 20-30 ปี - -
3. อายุ 31-40 ปี - -
4. อายุ 41 ปขี นึ้ ไป - -

รวม 50 100

จากตารางท่ี 6 พบว่าอายุผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 50
คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100

4.3.3 สถานภาพส่วนบคุ คของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชพี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในระดับ
การศึกษาปรากฏดังตารางท่ี 7 แสดงจานวนและค่าร้อยละขอสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามในดา้ นอาชีพ

อาชพี จานวน ร้อยละ

1. นกั เรียน/นักศกึ ษา 50 100
2. ข้าราชการ - -
3. แม่บ้าน/พ่อบ้าน - -
4. ลกู จ้างบริษทั - -
5. อื่น ๆ - -

รวม 50 100

จากตารางท่ี 7 พบวา่ อาชีพของผตู้ อบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแ้ ก่ นกั เรยี น/นักศกึ ษา
จานวน 50 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

- 22 -

4.3.4 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในดา้ นการศึกษา

ผลการวิเคราะหข์ อ้ มูลเกยี่ วกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในระดบั การศึกษา
ปรากฏผลดังตารางท่ี 8 แสดงจานวนและค่าร้อยละและสถานภาพของส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามในดา้ นการศึกษา

การศึกษา จานวน รอ้ ยละ

1. วุฒิ ม.3 - -
2. วุฒิ ม.6 50 100
3. ระดบั ปวส. - -
4. ระดบั ปรญิ ญาตรี - -

รวม 50 100

จากตารางที่ 8 พบว่า ดา้ นการศกึ ษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ การศกึ ษาวุฒิ ม.
6จานวน 50 คน คดิ เป็นร้อยละ 100

- 23 -

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย
ในเขตพื้นท่ี บ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และ
ปรากฏผลดังตารางท่ี 9 แสดงคา่ เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อ
ผลิตภณั ฑ์ร่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย

ข้อ ระดับความพึงพอใจของประชากรท่ีมีตอ่ รม่ แฟนซี x S.D. แปล อันดับ
ท่ี จากผา้ ฝ้าย ผล ท่ี

1 ความคดิ สรา้ งสรรคใ์ นการทาผลิตภณั ฑ์ 4.44 0.58 มาก 2

2 ผลติ ภัณฑ์ที่มคี วามสวยงาม 4.34 0.66 มาก 5

3 ผลิตภัณฑท์ ม่ี ีเอกลักษณ์เฉพาะตวั และเขา้ กับสมยั นยิ ม 4.36 0.60 มาก 4

4 ผลิตภัณฑม์ ีความเปน็ เอกลักษณ์ความเปน็ ไทย 4.38 0.64 มาก 3

5 ตราสินค้าโดดเดน่ เปน็ เอกลกั ษณ์ 4.44 0.54 มาก 2

6 ตราสนิ ค้ามีความสวยงามสื่อถงึ ผลติ ภัณฑ์ชัดเจน 4.26 0.63 มาก 8

7 บอกรายละเอียดของผลิตภณั ฑ์ชัดเจน 4.30 0.68 มาก 7

8 แสดงปา้ ยราคาอยา่ งชัดเจน 4.44 0.58 มาก 2

9 มรี าคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.34 0.63 มาก 5

10 สามารถต่อรองราคาได้ (ลดได้) 4.32 0.51 มาก 6

11 คณุ ภาพของผลิตภณั ฑ์เหมาะสมกับราคา 4.26 0.66 มาก 8

12 เปน็ ผลติ ภัณฑ์ทเ่ี ปน็ ที่ยอมรับและสามาถนาไปพฒั นาใน 4.46 0.58 มาก 1

เชิงพาณิชย์

13 เปน็ ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสรา้ งรายไดใ้ หก้ ับตนเอง 4.20 0.67 มาก 9

14 เป็นผลติ ภัณฑม์ ีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ 4.36 0.63 มาก 4

15 เปน็ ผลติ ภัณฑท์ ่ีสง่ เสรมิ อาชีพและการตลาดในท้องถิน่ ได้ 4.18 0.60 มาก 10

จากตารางที่ 9 ระดับความพงึ พอใจของประชากรทม่ี ีต่อผลติ ภัณฑร์ ่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ย ในเขต
พน้ื ท่ี บ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบา้ นถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวดั สกลนคร จาแนกเป็นรายข้อ
ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจระดับมากคือข้อที่ 12 เร่ือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่ียอมรับและสามาถนาไป
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือข้อท่ี 1
เรื่อง ความคดิ สรา้ งสรรค์ในการทาผลิตภณั ฑ์ ข้อท่ี 5 เรือ่ ง ตราสนิ คา้ โดดเดน่ เปน็ เอกลักษณ์ และข้อที่
8 เรอื่ ง แสดงปา้ ยราคาอย่างชัดเจน ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลยี่ เทา่ กับ 4.44 ลาดับที่ 3 คอื ข้อที่
4 เรื่อง ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38
ลาดับที่ 4 คือข้อที่ 3เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเข้ากับสมัยนิยม และข้อท่ี 14 เป็น
ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ลาดับท่ี 5

- 24 -

ข้อท่ี 2 เร่ือง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม และข้อที่ 9 เรื่อง มีราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ระดับ
ความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือข้อที่ 15 เร่ือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สง่ เสรมิ อาชีพและการตลาดในทอ้ งถ่ินได้ ระดับความพงึ พอใจอยู่ในระดับมาก คา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผ ลต่อ
ผลติ ภณั ฑร์ ่มแฟนซจี ากผ้าฝ้าย ในเขตพนื้ ท่ี บา้ นหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ
จังหวัดสกลนคร จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวมปรากฏผลดังตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อผลิตภัณฑร์ ่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ยจาแนกภาพรวม
และรายด้าน

ความพงึ พอใจของประชากรทมี่ ีต่อร่มแฟนซีจากผา้ ฝา้ ย x S.D. แปลผล อนั ดับที่
ด้านผลติ ภัณฑ์ 4.38 0.61 มาก 1

ดา้ นตราสนิ คา้ 4.33 0.62 มาก 3

ด้านราคา 4.34 0.60 มาก 2

ดา้ นประโยชนเ์ ชงิ พาณชิ ย์ 4.30 0.63 มาก 4

ความพึงพอใจของประชากรท่มี ตี อ่ รม่ แฟนซีจากผา้ ฝ้าย 4.34 0.61 มาก

ภาพรวม

จากตารางท่ี 10 ระดับความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ใน
เขตพ้นื ที่ บ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบา้ นถอ่ น อาเภอสวา่ งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดบั ความพงึ พอใจมาก คา่ เฉล่ียเทา่ กับ 4.34 สาหรบั ผลพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลติ ภณั ฑ์ มี
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านราคา มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ
4.34 ด้านตราสินค้า มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ด้านประโยชน์เชิงพาณิชย์ มี
ระดบั ความพึงพอใจมาก คา่ เฉล่ียเท่ากับ 4.30 เรยี งตามลาดบั จากมากไปหานอ้ ยตามเกณฑ์

- 25 -

ส่วนท่ี 3 ขอ้ เสนอแนะ

การวิเคราะห์เน้ือหา จากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ในเขตพ้ืนที่ บ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้าน

ถ่อน อาเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร ปรากฏดงั น้ี

ลาดบั ที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่

1 ผลติ ภัณฑ์ใชพ้ ้ืนท่ีในการจัดเกบ็ เยอะ 1

2 ผลิตภัณฑม์ ีราคาสูงไป 1

3 ตราสินค้ามีรูปแบบเรยี บงา่ ย 1

4 ผลติ ภัณฑ์มนี ้าหนกั มากเกินไป 1

5 ควรเพิ่มความทนทานและความสวยงาม 1

6 ผลติ ภัณฑม์ ีความเรยี บงา่ ยเกินไป 1

7 ผลติ ภัณฑ์ควรมลี วดลาย 2

8 ผลิตภัณฑไ์ มม่ ีความดงึ ดดู 1

9 เพม่ิ ความหนาแน่นของผลติ ภัณฑ์ 1

10 ควรเพ่ิมคุณภาพของผลติ ภณั ฑ์เหมาะสมกบั ราคา 1

11 แสดงปา้ ยราคาอย่างชดั เจน 1

12 ควรมคี วามคิดสร้างสรรคใ์ นการทาผลิตภณั ฑ์ 2

13 ผลิตภัณฑม์ ีการออกแบบที่เปน็ เอกลกั ษณ์ 1

14 บอกรายละเอยี ดของผลิตภัณฑท์ ี่ชัดเจน 1

15 ควรเพ่มิ สีสันทีส่ วยงาม

บทท่ี 5
สรปุ ผลอภปิ รายและขอ้ เสนอแนะ

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการจัดทาร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ใน
เขตพ้ืนท่ี บ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สรุปผล
การศึกษาตามลาดับไดด้ งั น้ี

5.1 สรปุ ผลการจดั ทาโครงการ
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการจดั ทาโครงการ

จากการวเิ คราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ การจัดทาร่มแฟนซีจากผ้า
ฝา้ ยของนกั เรียนแผนกวชิ าการบัญชี วทิ ยาลยั เทคนคิ สว่างแดนดนิ สรุปผลการศึกษา ประชากรในเขต
พนื้ ท่ี บา้ นหนามแท่ง ตาบลบา้ นถอ่ น อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวัดสกลนคร จานวน 925 คน ชาย 485
คน หญิง 440 คน (ทมี่ า: นายถวิล ดลลิลก, ตาแหนง่ ผู้ใหญ่บ้าน, วันท่ี 20/12/63) กล่มุ ตัวอย่างแบบ
ไม่เจาะจง ในเขตพื้นที่ บ้านหนามแท่ง ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จานวน
50 คน

5.1.1 จากการแปรรูปผลติ ภัณฑร์ ม่ แฟนซจี ากผ้าฝ้ายได้บรรจภุ ัณฑ์ท่ีสวยงามมรี ายละเอียดและ
วธิ ใี ช้ ราคาระบไุ วใ้ นโลโ้ กอ้ ยา่ งครบถว้ น

5.1.2 จากการแปรรปู ผลิตภณั ฑร์ ม่ แฟนซจี ากผ้าฝา้ ย ใช้ตน้ ทนุ ในการผลิตร่มแฟนซจี ากผ้าฝ้าย
ต้นทุน 215 บาท ขาย 290 บาท ได้กาไร 43 บาท ตอ่ 1 ชิน้

5.13 จากการศกึ ษาความพงึ พอใจของผ้ตู อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี อาชีพนักเรียน/
นักศกึ ษา การศึกษาวฒุ ิ ม.6

- 27 -

ส่วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ข้อที่
ไดร้ บั ความพงึ พอใจระดับมากคือข้อท่ี 12 เรอ่ื ง เป็นผลติ ภณั ฑ์ที่เปน็ ที่ยอมรับและสามาถนาไปพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือข้อท่ี 1 เรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาผลิตภัณฑ์ ข้อที่ 5 เร่ือง ตราสินค้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และข้อที่ 8
เร่อื ง แสดงปา้ ยราคาอย่างชัดเจน ระดบั ความพงึ พอใจมากค่าเฉล่ยี เท่ากับ 4.44 ลาดับที่ 3 คือข้อที่ 4
เรื่อง ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
ลาดับที่ 4 คือข้อที่ 3 เร่ือง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเขา้ กับสมัยนยิ ม และข้อท่ี 14 เป็น
ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบทีเป็นเอกลักษณ์ ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ลาดับท่ี 5
ข้อที่ 2 เร่ือง ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม และข้อที่ 9 เร่ือง มีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ระดับ
ความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือข้อท่ี 15 เรื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ส่งเสรมิ อาชพี และการตลาดในท้องถิน่ ได้ ระดับความพึงพอใจอยใู่ นระดบั มาก ค่าเฉล่ียเทา่ กับ 4.18

5.2 อภปิ รายผล

ประเด็นสาคญั ท่ีได้พบจากผลการศกึ ษาในเรื่องนี้ ผศู้ ึกษาจะได้นามาอภิปรายเพอื่ สรุปข้อยุติให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงโดยมีการนาเอกสารและงานวจิ ัยเกีย่ วขอ้ งมาอา้ งอิงสนับสนุนหรอื ขดั แยง้ ดังน้ี

5.2.1 ดา้ นผลิตภณั ฑ์ จากการศึกษาความพงึ พอใจของประชาชนท่มี ตี ่อร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ใน
เขต พื้นที่บ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบา้ นถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ จงั หวดั สกลนคร ภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรื่อง ความคดิ สร้างสรรค์ในการทาผลิตภัณฑ์ ไดร้ บั ความพงึ พอใจมาก
มีคา่ เฉลี่ยเทา่ กบั 4.44

5.2.2 ด้านตราสนิ ค้า จากการศกึ ษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่ รม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย ใน
เขต พนื้ ทบ่ี ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสวา่ งแดนดนิ จังหวดั สกลนคร ภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เร่ือง ตราสินค้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพราะมีการออกแบบท่ี
สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อตราสินค้าของร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ได้รับ
ความพึงพอใจมาก มคี ่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44

5.2.3 ดา้ นราคา จากการศกึ ษาความพึงพอใจของประชาชนทม่ี ีต่อร่มแฟนซีจากผา้ ฝ้าย ในเขต
พ้ืนทีบ่ ้านหนามแทง่ หมู่ 4 ตาบลบา้ นถ่อน อาเภอสว่างแดนดนิ จงั หวดั สกลนคร ภาพรวมระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดบั มาก เร่อื ง แสดงปา้ ยราคาอย่างชัดเจน เพราะมีการกาหนดราคาขายเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อราคาผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายเป็นอย่างมาก ได้รับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ยี เท่ากบั 4.44

- 28 -

5.2.4 ด้านประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อร่มแฟนซี
จากผ้าฝ้าย ในเขต พ้ืนท่ีบ้านหนามแท่ง หมู่ 4 ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับและสามาถนาไป
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพราะการนาเอาผ้าพ้ืนเมืองที่ไม่ได้ใช้อย่างเปล่าประโยชน์มาประดิษฐ์เป็น
ผลติ ภณั ฑ์ไดอ้ ย่างแท้จริง ได้รบั ความพึงพอใจมาก มีคา่ เฉลีย่ เทา่ กบั 4.46

สรุปผลการศกึ ษาความพึงพอใจของผตู้ อบแบบสอบถามท่มี ีต่อการจดั ทารม่ แฟนซจี ากผา้ ฝา้ ย

ในเขตพ้นื ท่ี บ้านหนามแท่ง ตาบลบา้ นถอ่ น อาเภอสวา่ งแดนดิน จังหวดั สกลนคร ภาพรมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก คา่ เฉลีย่ ด้านทไี่ ดร้ บั ความพงึ พอใจมากที่สุด คือด้านท่ี 1 ดา้ นประโยชน์เชิงพาณชิ ย์
ลาดับท่ี 2 คอื ดา้ นผลติ ภัณฑ์ ด้านตราสินคา้ และดา้ นราคา

สอดคล้องกับการพัฒนาลวดลายผ้าจกด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่ม
แฟนซจี ากผา้ ฝ้าย (ปิยะนุช 2553) พบว่า ผตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญม่ ีอายุ 30 ปขี ึน้ ไปมีการศึกษา
ในระดบั ปรญิ ญาตรหี รอื เทียบเท่าสถานภาพสมรสอาชีพเปน็ พนักงานเอกชนมรี ายได้ระหว่าง 15,001-
20,000 บาท และซ้อื สินค้าผ้าไทยจัดสถานที่ทอ่ งเท่ียวเหตุผลทซ่ี ื้อ เพอื่ เป็นของฝากและเคยซ้อื ผ้าจก
ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผา้ สง่ิ ทีพ่ ิจารณาในการซอื้ ผา้ จกคอื ลวดลายผ้าและนาผ้าจกไปใชค้ อมพิวเตอร์และ
เห็นว่าสามารถนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเสื้อผ้า สาหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้า
ฝ้าย พิจารณาในด้านรูปแบบชอบตกแต่งลวดลายการปักลายด้วยเส้นไหมและคิดว่ารูปแบบของร่ม
แฟนซีจากผ้าฝ้ายท่ีนามาปักตกแต่งลวดลาย ผ้าจกที่พัฒนาโดยการปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้า
ฝา้ ยทป่ี ักลวดลายผ้าท่พี ัฒนาดว้ ยจกั รปกั คอมพวิ เตอรท์ กุ แบบไดร้ ับความพงึ พอใจอยใู่ นระดับมาก

เทคนิคการตกแต่งด้วยการเพ้นท์ผ้าใยกัญชงเคลือบสารสะท้อนหน้าเพื่อผลิตร่มแฟนซีจากผ้า
ฝ้าย วรดา (2553) พบวา่ การเคลือบสารสะท้อนหน้าสามารถเคลือบด้วยความรอ้ นจากเตารีดเทคนิค
การเพ้นท์ลวดลายแบบพู่กันและแบบกรวยมีความเหมาะสมกับร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศ ทั่วไปอยู่อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีรายได้ 10,000-
20,000 บาท อาชีพรับราชการส่วนใหญไ่ ม่รูจ้ ักผ้าฝ้าย เหตุผลที่ซื้อเน่ืองจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และสิ่งท่ีพิจารณาในการเลือกซ้ือคือด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายท่ีมีการสร้าง
ลวดลายด้วยเทคนิคการเพ้นท์ลายการวิเคราะห์ คุณสมบัติร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายด้านประโยชน์ ก่อน
ตดั สนิ ใจซือ้ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผบู้ รโิ ภคทมี่ ตี อ่ ผลติ ภัณฑ์ร่มแฟนซจี ากผา้ ฝ้าย

การพัฒนาชุดราตรีที่อินเดีย โดยใช้ผ้าทอมืออีสาน (สุพัตรา,2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญม่ สี ถานภาพสมรสอายตุ ่ากวา่ 30 ปี ระดบั การศกึ ษาปริญญาตรหี รอื เทียบเท่าอาชพี แม่บ้านรายได้
ต่อเดอื น 15,001-20,000 บาท มคี วามเห็นดว้ ยกบั การใช้ผ้าฝ้ายทอมอื อีสานมาทาเปน็ ชุดสตรอี นิ เดีย
แบบป่ันจาบและได้เห็นว่ามีความเหมาะสมกับรูปแบบของชุดซ่ึงสามารถใส่ไปงานสังคมโอกาสตา่ งๆ
ไดส้ าหรบั ผลการวเิ คราะห์ความพงึ พอใจที่มีตอ่ การพฒั นาชุดอินเดีย จะโดยใช้ผา้ ทอมืออีสาน ในด้าน
ชนิดของผ้าผิวสัมผัสสีและลวดลาย ในภาพรวมพบว่า ผ้าฝ้ายลายหงส์มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ

- 29 -

รวมสูงสุดในระดับมากและจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลพ้ืนฐานคืออายุระดับ
การศึกษาอาชพี และรายได้ที่มีความพงึ พอใจตอ่ ผ้าฝา้ ย

ความพึงพอใจของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้า
ฝา้ ย (กญั ญา 2552) พบว่าความพึงพอใจของนสิ ิตเกษตรศาสตร์ ทีม่ ตี ่อผลติ ภัณฑร์ ม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย
นิสิตหญิงมีความพงึ พอใจผลิตภัณฑร์ ่มท่ีตัดเย็บด้วยลายผ้าฝ้ายในภาพรวมระดับมากมีความพึงพอใจ
รม่ ท่ตี ดั เยบ็ ลายหงสส์ ีดาในภาพรวมระดบั ปานกลางและมีความพึงพอใจรม่ ที่ตดั เย็บด้วยผา้ ขาวม้าลาย
หมากลุกสีแดงขาวในภาพรวมระดับปานกลาง ส่วนความพึงพอใจท่ีนิสิตม่ีต่อร่มผ้าฝ้ายในภาพรวม
ระดบั มาก

ปจั จยั ที่มตี อ่ อทิ ธิพลต่อพฤตกิ รรมซอื้ ผลติ ภณั ฑร์ ่มแฟนซีจากผา้ ฝา้ ยยหี่ ้อชนั้ นาของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พรรณิศา 2551 พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายย่ีห้อชั้นนาโดยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคให้
ความสาคัญเร่ืองส่ิงท่ีแสดงถึงการบ่งบอกถึงชนชั้นทางสังคมรองลงมาคือจากการเหน็ ตัวอย่างของคน
ในครอบครัวและสถานภาพทางสังคมตามลาดับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการจัดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์รม่ แฟนซีจากผ้าฝ้ายย่ีหอ้ ชัน้ นาในระดบั ปานกลางโดยคานงึ ถงึ ความเช่ือถือในมาตรฐานการ
ผลติ มากที่สดุ รองลงมาคือชน่ื ชอบในย่หี ้อของผลิตภัณฑร์ ม่ แฟนซจี ากผ้าฝา้ ยยหี่ อ้ ชนั้ นาและบ่งบอกถึง
ความมีรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของและปัจจัยด้านการตลาดในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ย่ีห้อชั้นนาในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญดา้ นผลิตภณั ฑม์ ากทสี่ ดุ ซึงในความสาคัญเก่ียวกบั ความประณีตของผลิตภัณฑ์

แนวโน้มของรูปแบบผลติ ภัณฑ์เสอ้ื ผ้าฝ้ายทอดว้ ยมอื ย้อมสีธรรมชาติในจงั หวัดเชียงใหม่ (อฉั รา
2542) พบวา่ ผลิตภณั ฑ์ผ้าฝา้ ยทอมือยอ้ มด้วยสธี รรมชาติท่มี อี ดตี ความเป็นมาจนเรยี กไดว้ ่ามรดกทาง
วัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงที่นยิ มใช้ผ้าฝ้ายทอมือยอ้ มสีธรรมชาติด้วยเหตุผลที่สวม
ใส่สบายราคาไม่สูงมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และปลอดภัยจากสารเคมีทางด้านแนวโน้มของรูปแบบ
ผลิตภัณฑผ์ ้าฝ้าย ทอดว้ ยมอื ยอ้ มสธี รรมชาตนิ นั้ พบวา่ ยังมีเอกลกั ษณ์คงไว้ซงึ่ ความเป็นพนื้ เมืองแต่จะ
มีการประยุกต์รูปแบบเส้ือผ้าให้ดูเข้าสมัยและตามความนิยมของลูกค้าที่เป็นทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะควรปรับปรุงและให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการออกแบบ
กระบวนการผลติ การยอ้ มการใหส้ ีการส่งเสริมการตลาดและการรณรงคใ์ ห้กับมาใชผ้ ิตภัณฑผ์ ้าฝ้ายทอ
มือย้อมสธี รรมชาติมากข้ึน

แนวทางการอนรุ กั ษ์ผา้ ฝ้ายทอมือท่ยี ้อมดว้ ยวัสดุจากธรรมชาติ (ฐานิศ 2539) พบวา่ ดา้ นกลุ่ม
ผู้ผลิตมี ทั้งการใช้สีสังเคราะห์และสีธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาติน้ันมีเอกลักษณ์ของการอนุรกั ษ์
วัตถุดิบท่ีใช้ในการย้อมและการย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลต่อสุขภาพผู้ย้อม น้อยกว่าการย้อมสี
สังเคราะห์และส่ิงแรกที่คานึงถึงเม่ือกล่าวถึงผ้าฝ้ายทอมือคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาส่วนชนดิ
และประเภทของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะนิยมประเภทเครื่องแตกกายสาหรับประเภทเสื้อผ้า สาหรับ
รูปแบบและผ้าชิ้นจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้ายมี

- 30 -

ความสัมพันธ์กับประชาชนซ่ึงมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด รูปทรง
ประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งวัสดุที่นามาผลิตกระเป๋าซึ่งมีหลายชนิผ้าฝ้ายทอมือนับเป็นวัสดุท่ีบริโภคให้
ความสาคญั และได้รบั ความนยิ มเพราะสามารถแปรรปู เปน็ ผลิตภณั ฑไ์ ด้หลายอยา่ งมีราคาไม่สงู มากนัก
และมีคุณสมบัติเฉพาะจงึ มกี ารศกึ ษาแนวทางส่งเสรมิ และอนรุ กั ษ์ไว้เพ่อื เป็นมรดกทอ้ งถน่ิ

สรุประดับความพงึ พอใจของประชากรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ร่มแฟนซีจากผ้าฝ้าย ในเขตพ้ืนที่ บ้าน
หนามแท่ง ตาบลบ้านถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จาแนกเป็นรายข้อ ข้อท่ีได้รับความ
พึงพอใจระดับมากคือข้อที่ 12 เร่ือง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับและสามาถนาไปพัฒนาในเชิง
พาณชิ ย์ ระดบั ความพึงพอใจอย่ใู นระดับมาก คา่ เฉล่ยี เท่ากบั 4.46 รองลงมาคือขอ้ ที่ 1 เรอ่ื ง ความคิด
สร้างสรรค์ในการทาผลติ ภณั ฑ์ ขอ้ ท่ี 5 เรือ่ ง ตราสนิ คา้ โดดเด่นเปน็ เอกลักษณ์ และข้อท่ี 8 เรื่อง แสดง
ป้ายราคาอย่างชัดเจน ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ลาดับท่ี 3 คือข้อที่ 4 เร่ือง
ผลติ ภัณฑ์มคี วามเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลย่ี เท่ากบั 4.38 ลาดับที่
4 คอื ขอ้ ท่ี 3 เรอื่ ง ผลิตภัณฑท์ มี่ เี อกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั และเข้ากบั สมัยนิยม และข้อที่ 14 เปน็ ผลิตภัณฑ์
มกี ารออกแบบทเี่ ปน็ เอกลกั ษณ์ ระดบั ความพึงพอใจมากค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.36 ลาดับที่ 5 ข้อที่ 2 เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม และข้อที่ 9 เรื่อง มีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
มากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อที่ 15 เร่ือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมอาชีพ
และการตลาดในท้องถิน่ ได้ ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉล่ยี เท่ากับ 4.18

(ทีม่ า: https://repository.rmutp.ac.th )

- 31 -

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
5.3.1.1 ผลิตภัณฑ์ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเยอะ
5.3.1.2 ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงไป
5.3.1.3 ตราสินค้ามีรูปแบบเรียบง่าย

5.3.2 ขอ้ เสนอแนะในการทาโครงการตอ่ ไป
5.3.2.1 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามนอกเขตพื้นที่
5.3.2.2 ควรใชว้ ิธกี ารเกบ็ ขอ้ มลู ดว้ ยวธิ อี น่ื ประกอบดว้ ย เชน่ สมั ภาษณ์

บรรณานกุ รม

บรรณานุกรม

ความหมายของผ้าพื้นเมือง นางภัฎฐภัทร จันทวิช ผ้าทอพ้ืนเมืองภาคเหนือ : โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย
1032/203-208 ซอยร่วมศริ ิมติ ร ถนนวภิ าวดีรังสติ แขวงบลาดยาว เขตจตจุ ักรกทม.10900//2542//
หนา้ 1
ความหมายร่มแฟนซีจากผ้าฝา้ ย.(ออนไลน์)เข้าถึงข้อมลู ได้จาก/://

https://sites.google.com/site/umbella5501125314 สืบคน้ ขอ้ มูล 11 พฤศจิกายน 2561
ความหมายความพึงพอใจ.(ออนไลน)์ เข้าถึงขอ้ มลู ไดจ้ าก/://

www.gotoknow.org.สบื ค้นขอ้ มลู สืบค้นข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2561
ดเิ รก(2528) “แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ” .(ออนไลน)์ เข้าถงึ ขอ้ มูลได้จาก/://

www.gotoknow.org.สืบค้นขอ้ มูล สืบค้นข้อมลู 13 พฤศจิกายน 2561
วริ ุฬ(2542) “แนวคดิ เกีย่ วกบั ความพึงพอใจ” .(ออนไลน)์ เข้าถงึ ขอ้ มูลไดจ้ าก/://

http://maitree3.blogspot.com สบื คน้ ขอ้ มลู 14 พฤศจิกายน 2561
“ทฤษฎีแรงจงู ใจของมาสโลว์” . (ออนไลน์)เข้าถึงขอ้ มูลได้จาก/://

www.gotoknow.org.สืบค้นขอ้ มลู สืบคน้ ข้อมูล 15 พฤศจกิ ายน 2561
“ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์” . (ออนไลน์)เขา้ ถึงขอ้ มูลได้จาก/://

www.gotoknow.org.สบื ค้นข้อมลู สืบค้นขอ้ มลู 16 พฤศจกิ ายน 2561
ปัจจัยท่ีทาให้ลกู ค้าเกดิ ความพึงพอใจ.(ออนไลน)์ เขา้ ถงึ ขอ้ มลู ได้จาก/://

http://thesis.suw.ac.th สบื คน้ ขอ้ มูล 17 พฤศจิกายน 2561
งานวิจัยทเี่ กี่ยวข้อง “ปิยะนชุ 2553” .(ออนไลน)์ เข้าถึงข้อมลู ไดจ้ าก/://

http://www.repository.rmtp.acth สืบค้นขอ้ มลู 18 พฤศจิกายน 2561

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

การศกึ ษาความพงึ พอใจของประชากรท่ีมีตอ ผลติ ภัณฑรมแฟนซีจากผาฝาย ในเขต
บานหนามแทง หมู 4 ตําบลบานถอน อําเภอสวา งแดนดิน จังหวัดสกลนคร

.........................................................................................................................................................................................................

คาํ ช้ีแจง : แบบสอบถาม
1. แบบสอบถามเพื่อการศึกษาความพงึ พอใจของประชากรท่ีมีตอผลติ ภัณฑรมแฟนซีจากผา

ฝา ยในเขตบา นหนามแทง หมู 4 ตําบลบานถอน อาํ เภอสวา งแดนดิน จังหวัดสกลนคร ของ
วทิ ยาลัยเทคนคิ สวางแดนดิน สํานกั งานคณะกรรมการอาชวี ศึกษาจังหวดั สกลนครจึงขอความกรณุ า
ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามฉบับน้ีใชประกอบการศึกษา
เทาน้ัน

2. แบบสอบถามแบง ออกเปน 3 สวนประกอบดวย
สว นท่ี 1 แบบสอบถามขอ มูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจของประชากรท่ีมตี อผลติ ภัณฑรมแฟนซีจาก

ผาฝา ย
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

สว นท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทวั่ ไป

คาํ ชแ้ี จง : โปรดทาํ เครอื่ งหมาย  ลงในชอ งวา ง  หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทา นหรอื
เติมขอความใหสมบรู ณ

1.1 เพศ  เพศชาย  เพศหญงิ
1.2 อายุ  อายตุ าํ่ กวา 20 ป  อายุ 20-30 ป
 อายุ 30-40 ป  อายุ 41 ปขนึ้ ไป
1.3 อาชีพ  นักเรยี น / นักศึกษา  ขาราชการ
 แมบ าน / พอบาน  เกษตรกร
1.4 การศกึ ษา  วุฒิ ม.3  วฒุ ิ ม.6
 ระดับ ปวส.  ระดับปรญิ ญาตรี

สว นท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่ วกบั ความพงึ พอใจของประชากรทม่ี ีตอผลิตภัณฑรมแฟนซีจากผา ฝา ย
คําชี้แจง : โปรดทาํ เคร่อื งหมาย  ลงในชองวางระดับความพึงพอใจเพียงขอละ 1 เครื่องหมาย

ลํา ความพึงพอใจของประชากรท่มี ีตอผลิตภัณฑ ระดับความพงึ พอใจ

ดับ รม แฟนซีจากผาฝาย มาก ดี ปาน นอ ย นอ ย

ที่สุด กลาง ท่ีสุด
(5) (4) (3) (2) (1)

ดา นผลิตภณั ฑ
1 ความคิดสรางสรรคในการทาํ ผลิตภัณฑ

2 ผลติ ภณั ฑท ่ีมีความสวยงาม

3 ผลติ ภณั ฑท ่ีมีเอกลกั ษณเฉพาะตัวและเขากบั สมัยนยิ ม

4 ผลติ ภณั ฑมีความเปน เอกลักษณความเปนไทย

ดา นตราสินคา
5 ตราสนิ คา โดดเดนเปนเอกลักษณ
6 ตราสินคามีความสวยงามสื่อถึงผลิตภณั ฑชัดเจน

7 บอกรายละเอยี ดของผลติ ภัณฑชดั เจน

ดานราคา

8 แสดงปา ยราคาอยางชดั เจน

9 มรี าคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภณั ฑ

10 สามารถตอรองราคาได (ลดได)

11 คณุ ภาพของผลิตภณั ฑเหมาะสมกับราคา

ดา นประโยชนเชิงพาณิชย
12 เปน ผลิตภัณฑท ี่เปน ทย่ี อมรบั และสามาถนําไปพฒั นา

ในเชงิ พาณิชย

13 เปน ผลิตภณั ฑท ี่สามารถสรางรายไดใหก ับตนเอง

14 เปน ผลิตภัณฑม กี ารออกแบบท่ีเปน เอกลักษณ

15 เปนผลิตภัณฑท่ีสง เสริมอาชีพและการตลาดในทองถน่ิ
ได

สว นที่ 3 ขอเสนอแนะ

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคณุ ท่กี รุณาตอบแบบสอบถาม
วิทยาลัยเทคนิคสวา งแดนดิน

ภาคผนวก ข

อปุ กรณก์ ารทารม่ แฟนซจี ากผ้าฝา้ ย

อปุ กรณ์การทารม่ แฟนซีจากผ้าฝ้าย

ผ้าขาวมา้ ผา้ มงุ้
ผ้าลูกไม้ ผ้าฝ้าย

ดา้ ยและเข็ม กรรไกร

เหล็ก สเปรย์

จกั รเย็บผา้

ตูเ้ ชอ่ื ม

ตารางที่ 11 อุปกรณ์การทารม่ แฟนซจี ากผ้าฝ้าย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
English Grammar in Use A Self Study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English
Next Book
GQ03_2021