The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wi Singsom, 2021-12-03 01:09:27

051264

051264

วันคล้ายวนั พระบรมราชสมภพ

เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิ บศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร

(5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 13 ตลุ าคม พ.ศ. 2559)
เปน็ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แหง่ ราชวงศจ์ กั รี
เสดจ็ สพู่ ระราชสมบัติตงั้ แตว่ นั ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เป็นพระมหากษตั ริย์ไทยทีท่ รงครองราชยส์ มบตั ิยาวนานทีส่ ดุ

วันชาติ

วันเฉลมิ ฉลองของชาตไิ ทย เดิมกาหนดใหว้ นั ที่ ๒๔ มิถุนายนของทกุ ปี
เปน็ วนั ชาติ เนือ่ งจากเป็นวนั เปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรู ณาญาสิทธริ าชย์ มาเปน็ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ไดเ้ ปลีย่ นมาเป็นวนั คล้ายวนั พระบรมราชสมภพ
ของพระมหากษัตรยิ ไ์ ทย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

อันมีพระมหากษตั ริย์เปน็ ประมขุ ของชาติ และเปน็ วนั ศูนย์รวมจติ ใจ
ความสมคั รสมานสามคั คีของคนในชาติ

ปจั จุบันจงึ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทกุ ปี

วนั พ่อแหง่ ชาติ

วันพ่อแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์
เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผล
ในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ เพราะพ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสาคัญต่อครอบครัวและ
สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกให้ความเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความ กตัญญู
และสมควรทีส่ ังคมจะยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ
ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษา
เปน็ สัญลักษณ์ของวันพอ่ แหง่ ชาติ

9 พระราชกรณียกจิ อนั โดดเดน่ ในหลวงรชั กาลที่ 9

1. โครงการแกล้งดิน เป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จะทาด้วย
การขังน้าไว้ในพื้นที่ จนกระท่ังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทาให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อ
ถึงที่สุดแล้ว จะมีการระบายน้าออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่ง
สามารถใช้ดินในการเพาะปลกู ได้

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์
ดินและน้าจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw
ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และพระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริเก่ียวกับหญ้า
แฝก โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จน
ปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงาน ดาเนินงานสนองพระราชดาริการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดาเนินงานก้าวหน้ามากขึ้น
ตามลาดับ

3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวง
พระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล
เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถ่ินทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า
และอบรมหมอหมบู่ ้านเพื่อแก้ไขปญั หาสขุ ภาพของประชาชน

4. โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ได้จัดทาข้ึนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยจัด
ขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์ อันรวบรวมเนื้อหาจากหลาย
สาขาวิชา โดยที่ฉบับปกติมีท้ังหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มี
ทั้งหมด 20 เล่ม

5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์จัดต้ังมลู นิธิอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2502 เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงใน
ต่างประเทศ และนาองค์ความรทู้ ี่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดาริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่าง
การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันต้น โดยการทาเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 3 ข้ัน
ได้แก่ ข้ันต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อขุดเป็น
สระกักเก็บน้า 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30%
และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10% จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือการให้เกษตรกร
รวมกันในรูปแบบของกลุ่ม สหกรณ์ เพื่อดาเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่
สวัสดิการ การศึกษา จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่สาม คือการติดต่อประสานงาน
จดั หาแหล่งเงนิ ทุน เพือ่ ใชล้ งทุนพัฒนาคุณภาพชวี ิตต่อไป

7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง
โครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร และโครงการก่ึงธุรกิจ อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา,
โรงนมผงสวนดุสิต, น้าผึง้ สวนจิตรลดา เปน็ ต้น

8. โครงการฝนหลวง พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั ภมู พิ ลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ทรงมีพระราชดาริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทาฝนหลวง เพื่อบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้าในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏบิ ตั ิการฝนหลวง
ขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า จนกระทั่งไอน้าอ่ิมตัวและกล่ันตัวออกมา
กลายเปน็ เม็ดฝน

9. กังหันน้าชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดาริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดาเนินการวิจัย และพัฒนา
กังหันน้าชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบาบัดน้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทาให้น้าเสีย
กลายเป็นน้าดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทางการเกษตร

อนึง่ พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัวภมู พิ ลอดลุ ยเดช รัชกาลที่ 9 ยังมอี กี หลาย
พระราชกรณียกจิ ที่ท่านทรงต้ังใจและทุ่มเททาเพื่อประชาชนคนไทย

พระอัจฉริยภาพด้านตา่ งๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอจั ฉริยภาพด้านจิตรกรรม
พระอจั ฉริยภาพด้านประติมากรรม

พระอจั ฉริยภาพดา้ นการชา่ ง
พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
พระอัจฉริยภาพดา้ นดนตรี
พระอจั ฉริยภาพดา้ นภาษาและวรรณกรรม

กิจกรรมที่ปฏบิ ัตใิ นวนั ที่ 5 ธนั วาคมมีอะไรบ้าง

1. ประดบั ธงชาติไทยที่อาคารบา้ นเรือน
2. จดั พิธที างศาสนา ทาบญุ ตักบาตร อทุ ิศเปน็ พระราชกุศล
นอ้ มเกล้าฯ ถวายพระพรชยั มงคล
3. พิธถี วายพานพุ่มดอกไมแ้ ละถวายบังคม
4. กิจกรรมเกี่ยวกับการบาเพญ็ สาธารณประโยชน์เพื่อถวาย
เปน็ พระราชกศุ ล

พุทธรกั ษา ดอกไมส้ ีเหลืองประจาวันพ่อแหง่ ชาติ

ดอกพทุ ธรักษา ถกู ใช้เปน็ สัญลักษณป์ ระจาวนั พ่อแหง่ ชาติ
เนื่องจากดอกพทุ ธรักษามีสีเหลืองตรงกบั สีวันคลา้ ย

วนั พระบรมราชสมภพของในหลวงรชั กาลที่ 9 (วนั จันทร์)
นอกจากนีช้ าวพทุ ธยังมีความเชื่อว่าดอกพทุ ธรกั ษา
คือดอกไม้มงคล หมายถึง พระพุทธเจ้าปกป้องรักษา
สอดคล้องกับช่อื ของดอกไมน้ นั่ เอง

ท่ีมา : https://www.wice.co.th/2017/10/16/9-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%
B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%
B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%
E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94/

รวบรวม : หอ้ งสมุดประชาชนจงั หวดั พะเยา


Click to View FlipBook Version