The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

น.ส.นุชนาฏ สุรรณอาภรณ์ 007

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noodchnad suwanarporn, 2020-02-20 00:54:13

คำสั่ง-1-ผสาน

น.ส.นุชนาฏ สุรรณอาภรณ์ 007

คำสงั่ สำนกั งำนปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี
ท่ี ๑๕๙/๒๕๕๕

เรอ่ื ง แต่งตงั้ คณะกรรมกำรสนบั สนุนกำรดำเนินงำนวตั กรรม
ของสำนกั งำนปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี

ดว้ ยคณะกรรมกำรพฒั นำระบบรำชกำรสำนกั งำนปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี ในกำร
ประชมุ ครงั้ ท่ี ๒/๒๕๕๕ เมอ่ื วนั ท่ี ๒๓ มนี ำคม ๒๕๕๕ ไดเ้ หน็ ขอบแนวทำงในกำรพฒั นำใหห้ น่วยงำนใน
สงั กดั สำนกั งำนปลดั สำนกั งำนนำยกรฐั มนตรเี ป็นองคก์ ำรวตั กรรม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ไ
ไดก้ ำหนดใหม้ กี ำรดำเนินโครงกำร หน่ึงหน่วยงำน หรง่ึ วตั กรรม ขน้ึ

เพอ่ื ใหก้ ำรดำเนินกำรโครงกำร หน่ึงหน่วยงำน หน่ีงนวตั กรรม บรรลุวตั ถุประสงคท์ ่ี

กำหนดไวจ้ งึ เหน็ สมควรแต่งตงั้ คระกรรมกำรสนบั สนุนกำรดำเนินงำนนวตั กรรมของสำนกั งำนปลดั สำนกั

นำยกรฐั มนตรขี น้ึ โดยมอี งคป์ ระกอบและอำนำจหน้ำท่ี ดงั น้ี

๑. องคป์ ระกอบ

๑.๑ นำยระพพี นั ธ์ สรวิ ตั น์ หวั หน้ำผตู้ รวจกำรสำนกั นำยกรฐั มนตรี ประธำน

๑.๒ นำยภำรดำ เณรบำรงุ ผตู้ รวจรำชกำรสำนกั นำยกรฐั มนตรี

กรรมกำร

๑.๓ นำงปะกำศรี บุญวเิ ศษ ผชู้ ว่ ยปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี กรรมกำร

๑.๔ นำงเพลนิ พศิ โพธสิ ตั ย์ นกั วเิ ครำะหน์ โยบำยและแผนชำนำญกำรพเิ ศษ

กรรมกำร

๒. อำนำจหน้ำท่ี

๒.๑ ใหค้ วำมเหน็ ชอบขอ้ เสนอโครงกำรนวตั กรรมทห่ี น่วยงำนในสำนกั งำนปลดั

นำยกรฐั มนตรเี สนอ

๒.๒ ใหค้ ำแนะนำชว่ ยเหลอื แก่หน่วยงำนในสำนกั งำนปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรเี พอ่ื

ขบั เคล่อื นโครงกำรนวตั กรรมใหบ้ รรลวุ ตั ถุประสงค์

๒.๓ ทำกำรตรวจประเมนิ กำรดำเนินโครงกำรนวตั กรรมของหน่วยงำนในสงั กดั

สำนกั งำนปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรแี ละพจิ ำรณำใหร้ ำงวลั แก่โครงกำรนวตั กรรมดเี ด่น

๒.๔ ดำเนินกำรอน่ื ๆ ตำมทป่ี ลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรรี บั มอบหมำย ทงั้ น้ี ตงั้ แต่

บดั น้ีเป็นตน้ ไป

สงั่ ณ วนั ท่ี ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศำสตำจำรยพ์ เิ ศษธงทอง จนั ทรำวงศ)์
ปลดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี

คำสงั่ ศนู ยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภอบำงสะพำน
ท่ี ๕๙/๒๕๕๙

เรอ่ื ง แตง่ ตงั้ คณะกรรมกำรวดั ผลประเมนิ กำรสอบซอ่ มของนกั ศกึ ษำชนั้ พน้ื ฐำนพทุ ธศกั รำช ๒๕๕๑
ระดบั กำรศกึ ษำ ระดบั ประถมศกึ ษำ มธั ยมศกึ ษำตอนตน้ และมธั ยมศกึ ษำตอนปลำย
แบบวธิ เี รยี นพบกลมุ่ ประจำภำคเรยี นท่ี ๒ ปีกำรศกึ ษำ ๒๕๕๘

เพอ่ื ใหก้ ำรดำเนินกำรสอบปลำยภำคเรยี นท่ี ๒ ปีกำรศกึ ษำ ๒๕๕๘ ของนกั ศกึ ษำ
หลกั สตู ร
กำรศกึ ษำชนั้ พน้ื ฐำนพทุ ธศกั รำช ๒๕๕๑ ของนกั ศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภอบำง
สะพำน
เป็นไปดว้ ยควำมเรยี บรอ้ ย รดั กุม ถูกตอ้ งและเป็นไปตำมระเบยี บของทำงรำชกำร จงึ แต่งตงั้ บุคลำกร
ตอ่ ไปน้ี
เป็นคณะกรรมกำรในกำรดำเนินกำรสอบซ่อมวดั ผลประเมนิ ผลกำรสอบในรำชวชิ ำบงั คบั คะแนนลงสมดุ
บนั ทกึ ผลกำรพฒั นำคณุ ภำพผเู้ รยี น (กศน.๔)

ศนู ยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภอเมอื งประจวบครี ขี นั ธ์ จงึ ได้

แต่งตงั้ กรรมกำรดำเนินกำรสอบซอ่ มวดั ผลประเมนิ ผลกำรเรยี น ดงั ต่อไปน้ี

๑. นำยปฐมพร ธมั มำภริ ตั ตระกลู ครผู ชู้ ว่ ย รกั ษำกำรในตำแหน่ง ประธำน

กรรมกำร

๒. นำยกำจฐั กวำ้ งขวำง ผอ.กศน.ตำบล

กรรมกำร

๓. นำงสำวภณั ฑลิ ำ อยเู่ ครอื ครู กศน.ตำบล กรรมกำร

๔. นำงสำวงำมเพญ็ เจรญิ ชพี ครู กศน.ตำบล กรรมกำร

๕. นำงภำรณี กำ้ นเหลอื ง ครู กสน.ตำบล กรรมกำร

ใหผ้ ไู้ ดร้ บั กำรแตง่ ตงั้ ปฏบิ ตั หิ น้ำทโ่ี ดยเครง่ ครดั ตำมระเบยี บทำงรำชกำร

ทงั้ น้ี ตงั้ แต่วนั ท่ี ๑๕-๓๑ เดอื น มนี ำคม พ.ศ.๒๕๕๙

สงั่ ณ วนั ท่ี ๑๕ เดอื น มนี ำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยปฐมพร ธมั มำภริ ตั ตระกลู )
ครผู ชุ้ ว่ ย รกั ษำในตำแหน่ง

ผอู้ ำนวยกำร กศน. อำเภอบำงสะพำน

คำสงั่ วิทยำลยั เทคนคิ กระบ่ี
ที่ 799/2562

เร่ือง มอบหมำยให้ ขำ้ รำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง เดินทำงไปรำชกำร

ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวี ศึกษำ ไดจ้ ัดโครงกำรภำยใต้ศนู ย์ซ่อมสรำ้ งเพอ่ื ชมุ ชน
(fix it center) ระหวำ่ งวนั ที่ 20 – 21 กรกฎำคม 2562 , ระหว่ำงวันท่ี 27 – 28 กรกฏำคม 2562 และ ระหว่ำง
วนั ท่ี 3 – 4 สิงหำคม 2562 ณ ศูนย์องค์กำรบริหำรตำบลอำ่ วนำง จังหวัดกระบ่ี

อำศัยคำส่ังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวี ศกึ ษำ ที่ 1028/2557 ลงวนั ท่ี 8 สงิ หำคม
พ.ศ 2557 เรอ่ื ง มอบอำนำจใหผ้ ้อู ำนวยกำรวิทยำลยั และผอู้ ำนวยกำรสงั กัดสถำบันกำรอำชวี ศึกษำปฏบิ ัติ
รำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำชวี ศกึ ษำ อนุมตั กิ ำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรของขำ้ รำชกำรครู
และบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ พนกั งำนรำชกำรและลูกจ้ำงทปี่ ฏิบัตริ ำชกำรประจำอยู่ในสถำนศึกษำ และคำสงั่ ที่
647/2556 ลงวันท่ี 1 พฤษภำคม 2556 มอบอำนสจให้ผ้อู ำนวยกำรวิทยำลัยปฏบิ ัติรำชกำรแทน (อนญุ ำตพำ
นกั เรยี นนกี ศกึ ษำ) วทิ ยำลยั เทคนคิ กระบ่ี จงึ อนญุ ำตให้

1. ศูนยอ์ งค์กำรบรหิ ำรตำบลอำ่ วนำง

วัน/เดือน/ปี แผนกวชิ ำ ครปุ ฏบิ ัตหิ น้ำที่ นกั ศึกษำ พำหนะในกำร
เดินทำง
20,21,22,27,28 1.นำยสมพงค์ ตำเจริญ 1.นำยสทิ ธพิ งค์ ดวงแกว้
2.นำยณัฐพล บุญเดช รถยนตส์ ่วนตวั
กรกฏำคม 2.นำยพนำสนั ฑ์ ประพันธ์ 3.นำยภสู ิทธิ เภอสม หมำยเลข
ทะเบยี น
2562 แผนกช่างยนต์ 3.นำยณฐั พล คงดี 6649 กระบี่

เดินทำงไปรำชกำร ตำมวัน และสถำนทดี่ งั กลำ่ ว ขำ้ งตน้ โอดยให้เบิกคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำง
ไปรำชกำรจำกเงนิ งบประมำณของโครงกำรอำชีวะบรกิ ำรศนู ยซ์ ่อมสรำ้ งเพื่อชุมชน

ส่งั ณ วันท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562

(นำยพนิ นลิ บวร)
รองผู้อำนวยกำรวทิ ยำลัย รักษำรำชกำรแทน

ผู้อำนวยกำรวิทยำลยั เทคนิคกระบ่ี

คำส่งั จงั หวัดระยอง
ที่ ๑๕๔๕๔/๒๕๖๑
เรอื่ ง กำรมอบอำนำจของผ้วู ่ำรำชกำรจบั งหวดั ระยองให้แก่รองผูว้ ำ่ รำชกำรจงั หวดั ระยอง
หวั หน้ำสว่ นรำชกำรสังกัดสว่ นกลำงท่ตี ง้ั อยู่ในจงั หวัดระยอง หัวหน้ำสว่ นรำชกำรสังกดั ส่วนภมู ิภำค
และนำยอำเภอ ปฏิบัติรำชกำรและกำกบั ดูแล (แกไ้ ขเพ่ิมเตมิ )

ตำมทีค่ ำสงั่ จังหวดั ระยอง ที่ ๑๒๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตลุ ำคม ๒๕๖๑ ผวู้ ่ำรำชกำรจังหวัด
ระยองๆดม้ อบอำนำจให้แกร่ องผวู้ ่ำรำชกำรจังหวดั ระยอวง หวั หนำ้ สว่ นรำชกำรสงั กดั ส่วนกลำงที่ตงั้ อยใู่ นจังหวดั
ระยอง จังหวดั สว่ นรำชกำรสงั กัดสว่ นภูมภิ ำค และนำยอำเภอ ปฏิบัติรำชกำรและกำกบั ดแู ล นน้ั

เพ่อื ให้กำรบรหิ ำรรำชกำรจงั หวดั ระยองเป็นไปอยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ รวดเร็ว เหมำะสม อำศยั
อำนำจตำมควำมในมำรำ ๓๔ มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๕๗ แหง่ พระรำชบญั ญตั ิระเบยี บบริหำรรำชกำรแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไ้ ขเพม่ิ เติม พระรำชกฤษฎกี ำวำ่ ดว้ ยกำรทมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไ้ ขเพมิ่ เติม
ผวู้ ่ำรำชกำรจังหวดั ระยอง จงมอบอำนำจใหป้ ฏิบัตริ ำชกำรแทน โดยเพ่มิ เตมิ คำสั่งจังหวัดระยองท่ี ๑๒๒๑๒/
๒๕๖๑ ลงวนั ที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เฉพำะผนวก ข ลำดบั ๔ ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๒๐ ๓๐ ๓๑ ผนวก ง ลำดับ ๑๒ ๑๓
ผนวก จ ลำดับ ๗ ๑๔ ๒๓ ๒๔ ผนวก ฉ ลำดับ ๑ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบทำ้ ยนอกนั้นให้เปน็ ไปตำม
คำสั่งเตมิ

ท้งั นี้ ต้ังแต่บดั น้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วนั ที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นำยสุรศักด์ิ เจรญิ ศิริโชต)ิ
ผูว้ ำ่ รำชกำรจงั หวดั ระยอง

คำสั่งจังหวัดระยอง
ที่ ๑๒๒๑๓/๒๕๖๑
เร่อื ง แต่งตงั้ ผูร้ ักษำรำชกำรแทนผู้วำ่ รำชกำรจังหวดั ระยอง

ตำมที่คำสัง่ จังหวัดระยอง ที่ ๑๑๗๘๓/๒๕๖๑ ลงวนั ท่ี ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตัง้ ผู้รกั ษำ
รำชกำรแทนผวู้ ำ่ รำชกำรจงั หวดั ระยองแลว้ นน้ั

เนอื่ งจำกกระทรวงมหำดไทยไดม้ ีคำสงั่ ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ ตลุ ำคม ๒๕๖๑ ยำ้ ย
ข้ำรำชกำร รำย เรอื โท ศตวรรษ อนันตกูล รองผวู้ ำ่ รำชกำรจงั หวดั ระยอง แตง่ ตั้งใหด้ ำรงตำแหนง่ รองผวู้ ำ่
รำชกำรจงั หวดั ชลบรุ ี และคำสัง่ ท่ี ๑๙๒๕ ลงวันท่ี ๑๒ ตลุ ำคม ๒๕๖๑ รับโอนค่ำรำชกำรกรมตำ่ ง ๆ ในสังกัด
กระทรวงมหำดไทยรับรำชกำรทำงสังกัดสำนักงำนปลดั กระทรวงและแตง่ ตง้ั ให้ดำรงตำแหนง่ รองผูว้ ำ่ รำชกำร
จงั หวดั รำย ว่ำท่รี ้อยตรี พิรณุ เหมะรักษ์ ผ้อู ำนวยกำรสำนกั กฎหมำย กรมท่ดี ินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผ้วู ่ำ
รำชกำรจังหวัดระยอง ท้ังนี้ ต้งั แต่วันท่ี ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ เปน็ ตน้ ไป

ดงั นั้น เพ่อื ให้กำรปฏบิ ัตริ ำชกำรของจงั หวดั เปน็ ต้นไปดว้ ยควำมเรียบรอ้ ยและเปน็ ปัจจุบนั

อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญตั ิระเบยี บบริหำรรำชกำรแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และทแี่ กไ้ ขเพ่มิ สวเติม มำตรำ ๕๖

ประกอบกบั คำสงั่ กระทรวงมหำดไทย ที่ ๘๘๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๐ จงึ ยกเลิกคำส่งั ดงั กล่ำว

ข้ำงตน้ และแตง่ ตั้งผู้รกั ษำรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจงั หวดั ระยอง ในกรณที ี่ไม่อำจปฏิบตั ริ ำชกำรได้

ตำมดำดบั ดังนี้

๑. นำยธีรวฒั น์ สุดสุข รองผ้วู ่ำรำชกำรจังหวัดระยอง

๒. นำยยทุ ธพล องอำจอิทธชิ ัย รองผ้วู ำ่ รชกำรจงั หวดั ระยอง

๓. ว่ำทร่ี อ้ ยตรี พิรุณ เหมะรกั ษ์ รองผู้วำ่ รชกำรจงั หวัดระยอง

๔. นำยสมเกียรติ พูลสุขเสรมิ รองผวู้ ่ำรชกำรจังหวัดระยอง

หำกคำสงั่ ใดขดั หรือหแยง้ กบั คำสงั่ น้ี ใหถ้ ือปฏิบัตติ ำมคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ ันท่ี ๒๒ ตลุ ำคม ๒๕๖๑ เปน็ ตน้ ไป

ส่งั ณ วนั ท่ี ๑๙ ตลุ ำคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นำยสุรศกั ด์ิ เจรญิ ศริ ิโชต)ิ
ผวู้ ่ำรำชกำรจงั หวดั ระยอง


Click to View FlipBook Version