The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

น.ส.นุชนาฏ สุวรรณอาภรณ์ ลข ส.1/1 007

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noodchnad suwanarporn, 2019-11-26 22:04:24

สอบ หนังสือราชการ ภายนอก

น.ส.นุชนาฏ สุวรรณอาภรณ์ ลข ส.1/1 007

ท่ี ศธ ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลยั พณิชยกรบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรยี นเชิญรว่ มพิธพี ระราชทานเพลิงศพท่านผ้อู านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรียน อาจารย์สุพัฒนเ์ สฏฐ พสธุ าธรรม

สง่ิ ท่ีส่งมาดว้ ย กาหนดการพิธพี ระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบบั

เนอื่ งด้วย ท่านผู้อานวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดตี ท่านผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการ
บางนา ได้ถงึ แก่กรรม และวทิ ยาลัยพณิชยการบางนาได้กาหนดใหม้ พี ิธพี ระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๙ เมษายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดมกุฏกษตั รยิ ารามกรงุ เทพฯ นัน้ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญ
ท่านรว่ มเปน็ เกยี รติในพิธีฯ ตามวัน เวลาและสถานท่ดี งั กลา่ ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

จึงเรยี นมาเพ่อื โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฏิเวธ พง่ึ อุบล)
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๖๑-๒ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔

E-mail : [email protected]

น.ส นุชนาฏ สรุ รณอาภรณ์ ลข. ส.1/1 007

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกรด็
จงั หวดั นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๒

เรอื่ ง ขอเรียนเชิญเขา้ ร่วมประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพจน์ ด้านการพฒั นา
ทรพั ยากรมนษุ ย์

เรยี น ผอู้ านวยการวทิ ยาลัยพณิชยการบางนา
ส่ิงทส่ี ง่ มาดว้ ย ๑. โครงการและกาหนดการจดั ประชมุ ทางวชิ าการ

๒. ใบตอบรบั เขา้ ร่วมประชุมทางวชิ าการ

ด้วยสถาบนั วจิ ัยและพฒั นา รว่ มกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทัยธรรมมาธริ าช
ไดก้ าหนดให้มีการจดั ประชมุ ทางวชิ าการและกาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยและวทิ ยานิพนธ์ ดว้ ยการพฒั นา
ทรพั ยากรมนษุ ยเ์ น่ืองในโอกาสสวันสถาปนามหาวทิ ยาลยั ครบรอบ ๑๙ ปี ในศุกรท์ ี่ ๕ กนั ยายน ๒๕๖๒
ตัง้ แตว่ นั ท่ี ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช

สถาบันวจิ ัยและพัฒนาไดพ้ จิ ารณาแล้วเหน็ วา่ การประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วิจยั และวทิ ยานิพนธด์ ังกล่าวจะเปน็ ประโยชน์แก่บุคลากรในหน่วยงานของทา่ น จงึ ขอเรยี นเชิญทา่ นและบคุ ลากร
ของทา่ น เข้ารว่ มการประชุมทางวิชาการดงั กลา่ ว โดยไมต่ ้องเสียค่าลงทะเบียน สาหรบั ทา่ นทสี่ นใจ
เขา้ ร่วมการประชุมทางวชิ าการในคร้งั น้ี กรณุ าแจง้ ความจานงโดยการกรอกใบตอบรับและสง่ กลับไปสถาบัน
วิจยั และพัฒนา มหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพดู อาเภอปากเกรด็ จังหวดั นนทบรุ ี ภายในวนั ที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะหป์ ระชาสัมพนั ธใ์ ห้บคุ ลากรในสงั กัด
ของทา่ นทราบต่อไปด้วย จกั ขอบคุณย่ิง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอทิ ธิพร พยคั ฆันตร)
ผู้อานวยการสถาบนั วิจัยและพัฒนา

สถาบนั วิจยั และพัฒนา
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ตอ่ ๓๑๙๒-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘

น.ส.นุชนาฏ สรุ รณอาภรณ์ ลข. ส.1/1 007

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมส่งเสรมิ ภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยธุ ยา
โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรีอยธุ ยา
จังหวดั พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเชญิ ร่วมอบรมการสอนอา่ นและการสอนวรรณคดไทยตามหลักสรู ใหม่

เรยี น ผู้อานวยการ อาจารยใ์ หญ่ หวั หนา้ สายวิชาภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผสู้ นใจ

สิ่งท่ีส่งมาดว้ ย กาหนดการและใบสมัครเขา้ รบั การอบรม

ตามท่ชี มรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา จดั อบรมการสอนอา่ นและสอนวรรณคดี
ไทย ตามหลกั สตู รใหม่แกค่ รชู นั้ ประถมศกึ ษาและมัธยมศกึ ษา เม่ือภาคเรยี นท่แี ลว้ และมีผสู้ มคั ร
อบรมสว่ นหนง่ึ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันดงั กลา่ วได้ เพราะสถานทีจ่ ากัดนน้ั ทางชมรมจะจัดอบรมเรื่อง
การสอนอา่ น : สอนภาษาไทยใหร้ ักการอา่ น และการสอนวรรณคดไี ทยตามหลักสูตรใหมอ่ ีกครงั้ มีกาหนดการ
และรายละเอียด ดงั ต่อไปนี้

วนั ที่ ๗ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอื่ ง การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยให้รกั การอา่ น ช้นั ประถมศึกษา
และชน้ั มธั ยมศกึ ษา

วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดไี ทยให้น่าเรียน ช้นั
ประถมศกึ ษาและชนั้ มธั ยมศึกษา

สถานทอี่ บรมหอประชุม ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรีอยธุ ยา จังหวพั ระนครศรอี ยุธยา

จึงขอเชญิ สง่ รายละเอียดมาเพ่ือขอความกรุณาประชาสมั พนั ธ์ ขอเชิญผสู้ นใจรว่ มอบรมตาม
รายการ วัน เวลา และสถานท่ีดังกลา่ วตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารยป์ ระเทือง คล้ายสรุ รณ์)

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวดั พระนครศอี ยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

น.ส.นชุ นาฏ สุวรรณอาภรณ์ ลข ส.1/1 007


Click to View FlipBook Version