The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Words of Love ❣️ and Hope ☀️, 2021-10-29 00:58:21

The Good News 5

Because of LOVE

သတင်း
ေကာင်းချစြ် ခငး် ေမတာ
ေ ကာင့သ် ာလ င် !

အကယ်၍ သငသ် ည်
တစစ် ံတု စဦ် းအတွက်မာှ းယငွ ်း ပးီ

ေသဒဏ်ကျခရံ လ င်

 

ေနာကဆ် ုံးေသာထကွ သ် ကတ် ွင်
သင်မည်သည့အ် ရာကိုေြပာမည်

နညး် ?

ကျယ်ေလာင်စာွ
ငို ေန မညလ် ား ?

တစစ် ံတု စ်ဦးကို
ကျနိ ဆ် ေဲ နမညလ် ား?

တရားမ တမအတကွ ်
ေတာင်းဆိုေနမညလ် ား ?

မတရားသြဖင့် ေသဆုးံ ခေဲ့ သာလ် ည်း

စကားခု ှစခ် နွ ်းသာ ေြပာခေ့ဲ သာ

ပုဂိ လ် တစဦ် း၏အေ ကာင်းကို
သငသ် ပိ ါသလား.. ?

ပထမ စကား

အုိ အဘ၊ သတူ ိ၏ု အြပစ်ကုိ
လတ်ေတာမ် ပူ ါ။

သူတိုသည် ကိယု ြ် ပ ေသာ
အမကုိ မသိ က။

သသူ ည် မိမိအေပ သစာေဖာက်မ ၊
အသေရဖျကက် ာလုပ် ကေံ ြပာဆမုိ ၊
ကာပတွ ် ငှ ့် ကုိ ြ် ခင်း၊ ကားတိငု ်ေပ တင်၍
အဆံုးစရီ င်ေစေသာသူများအား
ခငွ ့်လတေ် ပးခဲသ့ ည်။

အာဃတ မထားဘဲ ခွငလ့် တ်ခ့သဲ ည်။

မမိ ကိ ုယိ ်တိငု ်ခွငလ့် တသ် ည်သာမက
မမိ ိ၏အဘ ြဖစေ် သာဘရု ားသခင်ထံ
အြပစမ် ယူ ဒဏမ် ခတဖ် ိုရန် ေတာင်းပနခ် ့ဲသည်။

သငတ် ုိ၏ရနသ် တူ ုကိ ုိ ချစ် ကေလာ့။

သငတ် ကို ို ေ ှာင့်ယကှ ည် ဉ်းဆဲေသာ သူတို

အဖုိ ဘရု ားသခင်ကုိ ဆုေတာငး် ကေလာ့။

ထိုသူသည် သမာကျမ်းစာ၏
သွနသ် င်မအတုငိ း် ြပ မူခဲ့သည်။

က နေ် တာတ် သုိ ည်
အြပစ်သားများြဖစ် ကေသာလ် ည်း
ထသုိ သူ ည်ခွင့်လတလ် မိ မ့် ည်။

ဒတု ိယေြမာက်
ေြပာခဲ့ေသာစကား

ငါအမနှ ဆ် ုသိ ည်ကား၊
ယေနတွင် သငသ် ည် ငါ ငှ ့်အတူ

ပရဒိသဘု ုံ၌ရလှိ ိမ့်မည်

အကျဉ်းသား စှ ်ဦးကုိ ထိုသူ ငှ ့်အတူ ကားတိုင၌် ချိပဆ် ဲထွ ားသည။်

တစေ် ယာကေ် သာသကူ မမိ ိတသုိ ည် အြခားတစ်ေယာက်ေသာသူက
အြပစ်ဒဏ်ကျခံထိုက်သမူ ျား ထုိသကူ အုိ ြပစတ် ငသ် ည်သာမက
ြဖစေ် ကာင်းဝနခ် ံသည်။ စိနေ် ခ ေသာစကားများဆိုသည။်

တစ်ေယာက်ေသာအြပစ်သားက ထုသိ ူအား
" ုငိ င် ံေတာ်တည်လျက် ကလာေတာမ် ူေသာအခါ အ

က နု်ပ်ကုိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မူပါ" ဟအု သနားခံ
ေတာငး် ပနသ် ည။်

ထုိသကူ အသနားခေံ တာငး် ပန်ေသာ အြပစ်သားအား
ကတိချကခ် ျင်းြပန်ေပးသည်။

ခက်ခဲေသာအေြခအေန
ြဖစေ် နေသာ်လည်း..

အသနားခံ ေတာင်းပနေ် သာ အြပစ်သား၏ ဆ ကိုလျစ်လျ မ ခ့ပဲ ါ။

ထာဝရ
အသက်အတွက်
ကတေိ ပးခဲ့သည်။

အကယ်၍ က န်ပု ်တသို ည် ထိုသထူ ၌ံ
ဆုေတာငး် ရန် ဆ ရမှိ ညဆ် ိုပါက၊ က နုပ် ်တို၏
ဆုေတာင်းြခင်းများကို အေြဖေပးမည်ြဖစ်သည်။

တတိယ ေြမာက်
ေြပာခဲေ့ သာ စကား

သင၏် သားကုိ ကည့်ပါ
သင၏် အမိကို ကည့်ပါ

ေမွးမိခင် မာရိကုိ
ေမ့ေလျာြ့ ခင်းမရပှိ ါ။
ေနာက်ဆးံု ေသာထွက်သက်တွင်၊
တမန်ေတာ် ေယာဟန်အား
မာရကိ ိုေစာင့ေ် ရှာကရ် န်

ေြပာ ကားခ့ဲသည်။

မသိ ားစုတွင် သား ကးီ ြဖစ်သည့်အေလျာက် ၊
ဖခင်ကယွ ်လွန် ပီးေသာအချနိ မ် စှ ၍ မိခင် ငှ ့်
ညီအစ်ကုေိ မာင် ှမများကို ေက းေမးွ ြပ စခု ဲ့သည်။ ထိုေနာက် အသက်
၃၀ ြပည့်ေသာအခါ မိမိလုပရ် မည့တ် ာဝန်များ ပီးြပည့်စံုရန်

စတငလ် ုပ်ေဆာငခ် ့ဲသည်။

ေမွးဖွားလာေသာ အချိနမ် ှစတငက် ာ
ေသဆုံးေသာအချိန်ထတိ ိုင်ေအာင် မသိ ားစုအား ေကာငး် စွာ

ဂ ုစိကု မ် ေပးခဲ့သည။်
သားသမီးတုိ ကျင်ရ့ မညဝ့် တ်ကို ေကျပနွ ခ် ဲ့သည်။

သားသမီးတုိ ကျငရ့် မည်ဝ့ တက် ုိ ေကျပွန်ေစရန်
သနွ သ် င်မေပးခသဲ့ ည်။ သားသမးီ ဝတ်ေကျ
ပနွ ်ရနမ် ာှ က နုပ် တ် ုိအားလးုံ တွင်လညး်
တာဝနရ် ိှ ကသည်။

စတုတ ေြမာက်
ေြပာခေဲ့ သာစကား

ေရငတသ် ည်

ြပင်းထန်ေသာနာကျင်မေဝဒနာ၊
ြပင်းထနေ် သာပင်ပနး် ြခငး် ၊ဆာေလာငြ် ခငး် ၊ေရင
တြ် ခင်း များကခို ံစားခရဲ့ သည။် က နုပ် ်တုအိ တကွ ်

ထိုအရာများကုိ လက်ဝါးကားတုိင်ထက်တငွ ်
က ရံ ေသာ်လည်း မိမ၏ိ ေရွးြခယ်မအတွက်

ပေူ ဆွးဝမ်းနည်းမ မရှိဘဲ ေဝဒနာများကို
ေကျနပ်စွာ ခံသာွ းခသ့ဲ ည်။

က န်ုပ်တိုကုိ ကယ်တငရ် နအ် တွက်
ခကခ် မဲ မျိ းစကံု ုိ ခသံ ွားခသဲ့ ည်။ ထသို ကူ ုိ

ဘယလ် ို ြပနေ် ပးဆပ် ုိငမ် လဲ ?

ပ မေြမာက် အက နု်ပ်ဘရု ား၊
စကားေတာ် အက နပု် ်ဘရု ား၊
အဘယ်ေ ကာင့်
အက န်ုပက် ို စွန်ပစေ် တာမ် ူသနည်း ?

ပိလတမ် င်းကလည်း၊
ဤသူ၌အဘယအ် ြပစက် ုမိ

ငါမေတွ ေ ကာငး် ကုိ
သငတ် သို ိေစြခငး် ငာှ ၊
သကူ ို သင်တိုရရိှ ာသို ငါ
ထတု ြ် ပသည်ဟု ဆ၏ုိ ။-

သမာကျမး် စာ ((ရငှ ်ေယာဟန်ခရစဝ် င် ၁၉:၄))

သိုေသာ်လညး် ထသို ူသည် လက်ဝါးကားတိုင၌် က နပ်ု တ် ၏ုိ

အြပစမ် ျားကုိ ယတူ င်ေသာအခါ သသူ ည် အြပစရ် ေိှ သာသူ ြဖစ်လာသည်။

ထိုေ ကာင့် သနရ် ငှ ်းေသာ ဘရု ားသခငသ် ည် သူထံမှ

စနွ ခ် ွါသွားေတာမ် သူ ည။်
ထုစိ ွန်ပစမ် သည် သအူ တကွ ်

အ ကးီ ဆံးု ေသာဒဏေ် ပးခရံ မ ြဖစ်သည။်

သ၏ူ တစ်ဘကသ် တ် ချစြ် ခငး် ကုိ
က နု်ပ်တယို ံု ကည်ထကုိ ်သည။်

ဆ မ ေြမာက်
ေြပာခဲေ့ သာ စကား

အမ ပီး ပီ

ထသို ူသည် ဘရု ားသခင်ေစခုငိ ်းသမ ကုိ
လပု ေ် ဆာင် ပးီ ေြမာက်ခ့ဲ ပးီ ြဖစ်သည။်

ခကခ် ဲေသာအရာ ြဖစေ် သာ်လညး်
တွနဆ် တု ်ြခငး် မရိှ ပးီ ေြမာကခ် သဲ့ ည။်

သ၏ူ အလပု ်တာဝန်သည်
က နုပ် တ် ု၏ိ အြပစမ် ျားအတကွ ်
က နပု် ်တုကိ ုယိ စ် ား လက်ဝါးကားတုငိ ်တွင်

အေသခရံ န်ြဖစ်သည်။

ထိုသူသည် လကဝ် ါးကားတိငု ်တငွ ် အေသခံြခင်းအားြဖင့်

သင် ှင့်က န်ုပအ် ား ကယ်တငရ် န၊် ကယတ် ငြ် ခငး် ှင့်

သကဆ် ိငု ်ေသာ လပု ်ေဆာင်စရာများကုိ ပးီ ေြမာကခ် ့သဲ ည်။

ထုသိ ိုလုပ်ေဆာင်မအားြဖင့် က နု်ပ်တုသိ ည်
ထာဝရအြပစ်ဒဏစ် ီရင်ြခင်းမှ ကငး် လတွ ်၍ ထာဝရအသကက် ို

ရရိှ ိုင်ေ ကာင်း ေြမာလ် င့်ချကက် ို ြဖစ်ေပ လာေစသည်။

အက နုပ် ်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ကယုိ ်ေတာ်ကို ဘုနး်
ထငရ် ှားေစပါ ပ။ီ အက နပု် ေ် ဆာင်ရွက်စရာဖို အ
က န်ုပ၌် အပေ် ပးေတာ်မေူ သာအမကုိ အက နုပ် ်

ေဆာင်ရကွ ်၍ ပီးပါ ပီ။-

သမာကျမ်းစာ ((ရှင်ေယာဟနခ် ရစဝ် င် ၁၇:၄))

ထုိသခငက် ို အမီှြပ ြခငး် ြဖင့်
အြပစ်ကင်းစင်ေသာ အသက်တာြဖင့်

အသက်ရငှ ် ိငု သ် ည်။

သတမ ေြမာက်
ေြပာခဲေ့ သာ စကား

အုိ အဘ၊
အက န်ပု စ် တိ ်ဝညိ ာဉ်ကို
ကိုယ်ေတာ်လက်၌ အ

က နပု် ်အပ်ပါ၏

အေသခံ ပးီ ေနာက်၊ သ ဂ ဟ် ပီး
သုံးရကေ် ြမာကေ် သာေနတငွ ်
ရငှ ြ် ပနထ် ေြမာက်ေတာ်မခူ ဲ့သည်။ ထုေိ နာက်
ရကေ် ပါငး် (၄၀) အတွငး် လေူ ပါငး် ( ၅၀၀)
ေကျာအ် ား ကိယု ်ထင်ြပခဲ့သည။်

ှစ်ေပါင်း ှစ်ေထာင် ကာေအာင် ကမာေြမ ကးီ
ှင့စ် ပလ် ျဉး် ေသာ သိပံပညာရပ်များက၊
အချကအ် လက် များြဖင့် မြငငး် ငို ခ် ေ့ဲ သာ
အေ ကာင်းအရာ တစခ် ုပငြ် ဖစ်သည။်

သသူ ည် ဘုရားသခင်ထေံ တာ်မှ ကလာေသာသြူ ဖစ်သည်။
အပ် ှင်းထားေသာ လပု င် န်းတာဝနမ် ျား
ပးီ ဆုးံ ပီြဖစ်ေသာေ ကာင၊့် ယခုအခါ
အဖခမညး် ေတာ်ဘရု ားထံေတာသ် ို
ြပန် ကသာွ း ိငု ် ပးီ ြဖစသ် ည။်

အကယ်၍ က နပု် ်တိုလညး် ခရစ်ေတာက် ုိ ပိငု ်ဆိုင်ရရိခှ ဲ့လ င်၊
အနာဂတတ် ွင် ခရစ်ေတာထ် သံ ုိ ေရာက်ရိှ ုိငမ် ည်ြဖစ်သည်။

ခရစေ် တာက် ို ဘယ်လိပု ိုင်ဆုငိ ရ် မယ် ဆုတိ ာကို
သငသ် ပိ ါသလား ?

စကား ခု စှ ခ် ွနး် သာ ေြပာဆိုခသ့ဲ ည။်

မမိ ိကယို ်ကုိ ကာကယွ ေ် ြပာဆိုမ ၊
သူတပါးကို ြပစတ် င်ေြပာဆိုမ

တစ်ခွနး် မှ မေြပာဆခို ့ဲပါ။

ချစ်ြခငး် ေမတာ ေ ကာင့်သာလ င်

ခရစေ် တာဘ် ရု ားသည် မမိ ိ၏
ဘုနး် စညး် စိမ် ကိုစွနေ် တာ်မူ ပးီ

ဤကမာ ေလာကသုိ
လူဇာတအိ ြဖစက် ုိ

လာေရာက်ခယံ ြူ ခငး် ြဖစသ် ည။်

ချစ်ြခင်းေမတာ ေ ကာင့သ် ာလ င်

က န်ပု ်တိအု ား အြပစတ် ရား၏
ချညေ် ှာငမ် ငှ ့် အြပစဒ် ဏ် ခရံ ြခင်းမှ
ကယတ် င်ရန် လက်ဝါးကားတုငိ ်တငွ ်

အေသခေံ တာ်မူ ခဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်။

ထသို ဟူ ာ

ေယ ခရစေ် တာဘ် ရု ား

ြဖစ်တယ်

ဘရု ားသခင်၏သားေတာ်ကုိ
ယံု ကည်ေသာသူအေပါင်းတုိ
သည၊် ပျက်စးီ ြခငး် သမုိ
ေရာက၊် ထာဝရအသကက် ို ရ
ေစြခင်းငာှ ၊ ဘရု ားသခင်သည်
မိမိ၌ တစ်ပါးတညး် ေသာ သား
ေတာ်ကို စနွ ်ေတာမ် ူသညတ် ငို ်
ေအာင် ေလာကီသားတကို ို

ချစ်ေတာ်မူ၏။-

သမာကျမ်းစာ ((ရှငေ် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၆))

ငါတသို ည် အြပစရ် ိစှ ဉပ် င်၊ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတုအိ တွက်ေ ကာင့် အေသ
ခေံ တာမ် ူသညြ် ဖစ၍် ၊ ဘရု ားသခငသ် ည် ငါတုကိ ို အဘယမ် ေလာက်

ချစ်ေတာမ် ူသညက် ုိ ငါတအုိ ား ထငရ် ာှ းစာွ ြပေတာ်မူ၏။-

သမာကျမး် စာ [[ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၈]]

ငါတိုရှိသမ သည် သုိးက့သဲ ိုလမ်းလဲွလျက်၊ ကယို ်လမး် သုိ အသးီ အ
သးီ လိုကသ် ာွ း ကသညြ် ဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သမိ ်းေသာ ငါ

တ၏ုိ အြပစမ် ျားကို သူအေပ ၌တငေ် တာ်မ၏ူ ။

သမာကျမ်းစာ《ေဟရှာယအနာဂတိကျမ်း ၅၃:၆》

သူ၏ ချစြ် ခငး် ေမတာကဘို ယ်လုိတုန်ြပန်သင့်သလ၊ဲ
သူရဲ ေကျးဇးူ ြပ ြခင်းကုဘိ ယလ် ုိ လက်ခရံ ရိှ ုိငမ် လဲ ?

ငါအမှန်အကနဆ် ုသိ ညက် ား၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင်၍
ငါ့ကုေိ စလတေ် တာ်မူေသာသူကို ယံု ကညေ် သာသသူ ည်
ထာဝရအသက်ကုိ ရသည်ြဖစ်၍ အြပစစ် ရီ င်ြခငး် ကမုိ ခံ
ရ။ ေသြခင်းမှအသက်ရငှ ်ြခငး် သို ကူးေြမာကေ် သာသူ

ြဖစ၏် ။

သမာကျမး် စာ《ရှင်ေယာဟန်ခရစဝ် င် ၅:၂၄》

က န်ပု တ် ို ှင့် ဆက်သွယ်မလုပ်ရန် ုးိ သားစွာြဖင့် ဖိတေ် ခ အပပ် ါသည။် သင၏် အနးီ အနားတငွ ်ရေိှ သာ ဘရု ားရှိခုိးေကျာငး်
သုမိ ဟုတ် ခရစ်ယာနတ် စဦ် းဦး အားလညး် ဆက်သယွ ် ုိငပ် ါသည်။

ခရစေ် တာ်ဘုရား အေ ကာင်း ငှ ့် ထုိသခင်သာလ င် ေပး ိုင်ေသာ ငမိ သ် က်ြခင်း အေ ကာင်းကို သရိ ှိ ုိငရ် န် က နုပ် ်တို
အကူညေီ ပးလုိပါသည်။

[email protected] 09254054076
09686818655
09262026973

ငိမသ် ကြ် ခင်းရှိပါေစ။

# ေဘးကင်း, ကျနး် မာေစေ ကာငး် ဆုေတာငး် ေမတာပိုအပပ် ါသည။်


Click to View FlipBook Version