The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลควาทเป็นมา วิถีชีวิตชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวแถวนั้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธนัญญา เปาวัฒนกุล, 2020-02-19 23:52:43

เขื่อนลำตะคองน่ารู้

เกี่ยวกับข้อมูลควาทเป็นมา วิถีชีวิตชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวแถวนั้น

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,ประวัติเขื่อน,สถานที่ท่องเที่ยว

เขอ่ื นลำํ ตะคองของพวกเรำ

จดั ทํำโดย... ด.ญ.ธนญั ญำ เปำวฒํ นกุล
ม.3/2 เลขท่2ี 5

E-book เขอื่ นเกบ็ นำํ ลำํ ตะคอง

1 ประวัตคิ วำมปน็ มำของเขอ่ื นเก็บนํำลํำตะคอง

เข่ือนลำํ ตะคองสรำ้ งขนึ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพอ่ื กกั เก็บนำํ ไว้อปุ โภค
บรโิ ภค กำรเกษตรและลดอทุ กภยั เขอ่ื นลำํ ตะคองสรำ้ งขนึ บรเิ วณชอ่ งเขำเขอ่ื น
ล่นั กับช่องเขำถำ่ นเสยี ตัวเขอ่ื นเปน็ เข่ือนดินสงู 40.30 ม.สนั เขือ่ นยำว 527 ม.
กว้ำง10 ม.อ่ำงเกบ็ นำํ เหนอื เขื่อนมีควำมยำวตลอดลำํ นํำ 19 กม.มีพนื ท่ี
277,000 ไร่สำมำรถกกั เก็บนำํ ได้ 310ล้ำน ลบ.ม.
https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-
khlxng

2. อำณำเขตของเขือ่ นเก็บนํำลำํ ตะคอง (เหนอื /ใต/้
ออก/ตก)

เปน็ เข่อื นดนิ สงู 40.3 เมตร ยำว 521 เมตร สำมำรถเก็บกักนํำได้ 310 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร พนื ทีร่ บั ประโยชน์ 137,500 ไร่

ตํำบลลำดบวั ขำว อำํ เภอสคี วิ จังหวดั นครรำชสีมำ
พิกัด 47 P QS 759 – 448
ระวำง 5338 IV
Lat. 14 51' 50" N.
Long. 101 33' 48" E.

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%2
0project/lamtakong/lamtakong.html

3. ขนำดควำมจุ/ปริมำณกำรกักเก็บนำํ ในเขอ่ื นเกบ็ นำํ
ลํำตะคอง

สำมำรถเก็บกักนำํ ได้ 310 ล้ำนลกู บำศก์
เมตร
http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed
%20project/lamtakong/lamtakong.html

4. กำรผลิตกระแสไฟฟำ้ จำกเขอ่ื นเกบ็ นำํ ลำํ ตะคอง

โรงไฟฟ้ำพลงั นํำลํำตะคองแบบสูบกลบั ของกำรไฟฟำ้ ฝ่ำยผลติ แหง่ ประเทศไทย (กฟผ.)
เปน็ โรงไฟฟำ้ ที่นำํ พลงั งำนไฟฟำ้ ส่วนทเี่ กินจำกกำรผลติ ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้ นใน
ชว่ งเวลำทม่ี กี ำรใชไ้ ฟฟำ้ น้อย คอื ช่วงหลงั เที่ยงคืนจนถงึ เชำ้ มำสูบนำํ จำกอำ่ งเก็บน้ํำลำํ ตะคองท่มี ี
อยู่เดมิ แล้ว ไปพักไวใ้ นอำ่ งพักนำํ้ ท่ีสรำ้ งขนึ ใหมบ่ นเขำ แลว้ ปลอ่ ยยํำลงมำผ่ำนเครื่องกำํ เนิด
ไฟฟ้ำ เพ่อื ผลิตกระแสไฟฟำ้ ในชว่ งท่ีมคี วำมตอ้ งกำรใชไ้ ฟฟำ้ สูง ช่วยเสรมิ ระบบไฟฟำ้ ให้
เพียงพอและมั่นคงย่งิ ขึน
https://ienergyguru.com/2015/10/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0
%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-
%E0%B8%A5%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E
0%B8%87/

5. วิถชี วี ติ ของชำวบ้ำนท่ีอำศัยอยใู่ กลเ้ ขอ่ื นเกบ็ นำํ ลํำตะ
คอง

ส่วนใหญท่ ํำมำหำกนิ ดว้ ยกำรจบั ปลำขำย
สืบเน่ืองจำกในอดตี กอ่ นปี พ.ศ. 2482 บริเวณทรี่ ำบในลมุ่ นํำลํำตะคองตอนล่ำง
ในท้องทีอ่ ำํ เภอเมอื งนครรำชสมี ำ ประชำชนจะปดิ ทำํ นบหรอื หลกุ เพ่ือทดนํำขนึ ไป
ใช้ แต่พนื ทเ่ี พำะปลกู สว่ นใหญย่ งั คงขำดแคลนนำํ อยู่ กรมชลประทำนจึงได้มี
โครงกำรทดและสง่ นํำลํำตะคองเพื่อชว่ ยเหลือพนื ทเี่ พำะปลกู ทัง 2 ฝง่ั ลํำตะคอง
ในท้องท่ีอํำเภอเมือง กบั บำงสว่ นของอำํ เภอขำมทะเลสอและเฉลมิ พระเกยี รติ
โดยสรำ้ งเปน็ เขอื่ นระบำยนำํ ขนึ 9 แห่ง อยใู่ นลำํ บรบิ รู ณ์ 5 แห่ง คอื ท่บี ้ำนโคก
แฝก บ้ำนทุ่ง บำ้ นโพธ์เิ ตีย บำ้ นนำตม บ้ำนจอหอ และในลำํ ตะคอง 4 แห่ง คอื
บำ้ นมะขำมเฒำ่ บ้ำนคนชุม บำ้ นข่อยงำม และบำ้ นกันผม เพอื่ ส่งนำํ ให้กบั พนื ที่
รวมประมำณ 100,000 ไร่

กำรก่อสรำ้ งไดเ้ ริม่ ใน พ.ศ. 2482 และเร่มิ สง่ นำํ ไดเ้ มอ่ื เสร็จเป็นตอน ๆ ไป งำน
เสรจ็ ทงั โครงกำรในปี พ.ศ. 2500 สนิ เงินค่ำกอ่ สรำ้ ง 18,700,000 บำท หลังจำก
มที ำงรถไฟไปถงึ จงั หวดั นครรำชสมี ำ และได้ต่อไปยังบำงจังหวัดบำ้ งแลว้ จงั หวดั
นครรำชสีมำ ซง่ึ เปน็ ชมุ ทำงรถไฟและเปน็ แหล่งกลำงของกจิ กรรมตำ่ ง ๆ ในภำค
ตะวนั ออกเฉยี งเหนือก็เจรญิ ขนึ อย่ำงรวดเรว็ แตม่ ขี ้อบกพรอ่ งทสี่ ํำคญั อยูป่ ระกำร
หนึ่ง คอื กนั ดำรนำํ โดยเฉพำะนํำใช้เพอ่ื กำรอุปโภคบรโิ ภคที่ตวั จังหวดั ซ่งึ มี
ประชำชนอยอู่ ยำ่ งหนำแน่น

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

6. แหลง่ ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ

1.เขำยำยเที่ยง กังหนั ลม ลำํ ตะคอง
2.อ่ำงเกบ็ นํำลำํ ตะคอง
3.ลำํ ตะคอง
https://th.tripadvisor.com/AttractionsNear-
g469414-d4458608-Lamtakhong_Dam-
Nakhon_Ratchasima_Nakhon_Ratchasima_Provinc
e.html

7. ถนนมอเตอร์เวยท์ ี่ตัดผำ่ นเข่อื นเก็บนํำลํำตะคอง

โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมอื ง หรือมอเตอรเ์ วย์
สำยบำงปะอนิ -นครรำชสีมำ มีมลู คำ่ โครงกำรรวม 84,600
ลำ้ นบำท เส้นทำงผำ่ นพนื ที่ 3 จงั หวัดด้วยกัน คอื
จังหวดั พระนครศรอี ยธุ ยำ จงั หวดั สระบรุ ี และจงั หวดั
นครรำชสมี ำ รวมระยะทำง 196 กม. แบง่ สญั ญำกำร
กอ่ สร้ำงออกเปน็ 40 สัญญำ เพอ่ื กำรกอ่ สรำ้ งท่รี วดเร็ว
ยิ่งขึน ใช้งบประมำนปี พ.ศ. 2559 จำํ นวน 25 สญั ญำ
แลว้ เสร็จปี 2562 เปิดใหบ้ ริกำรปี 2563

ควำมคบื หนำ้ ในขณะนที ี่ทีมงำน Korat Startup ได้ลง
พนื ทส่ี ํำรวจควำมคบื หน้ำกำรก่อสรำ้ งมอเตอรใ์ นเสน้ ทำง
ดังกล่ำว ชว่ งเขตพนื ทีอ่ ำํ เภอสคี วิ จังหวัดนครรำชสมี ำ
บริเวณผ่ำนอำ่ งเกบ็ นำํ ลำํ ตะคอง และชว่ งบริเวณอํำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมี ำ กำรก่อสร้ำงบำงชว่ งเรม่ิ มีกำร
เคลียพนื ทเี่ กำะกลำงถนน เพอื่ กอ่ สรำ้ งทำงยกระดับแลว้
และในบำงชว่ งเรมิ่ มีกำรกอ่ สร้ำงเสำของทำงยกระดับแล้ว
เช่นกัน นอกจำกนใี นพนื ที่ชว่ งผำ่ นอำ่ งเก็บนํำลํำตะคองจะ
เปน็ ทำงวง่ิ แบบยกระดบั ซง่ึ จำกกำรออกแบบ มอเตอร์เวย์
ที่ผำ่ นชว่ งบริเวณนจี ะมีทังจุดพกั รถ และมจี ุดชมวิวท่มี ี
ควำมสวยงำม

https://www.baania.com/th/article/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0
%B8%94%E0%B8%95-
%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E
0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%
B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-
%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-
%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E
0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87-

%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E
0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%
B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9
%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A
3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%
E0%B8%A7-article_1829


Click to View FlipBook Version