The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sueha.ezani, 2019-12-19 20:07:30

4. Pembelajaran Berasaskan Projek

4. Pembelajaran Berasaskan Projek

BALL GAME

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

CONTOH BEBERAPA PROJEK DALAM PROSES PDP
YANG TELAH DIJADIKAN SATU BUDAYA DALAM
PENDIDIKAN MALAYSIA:

 LAWATAN SAMBIL BELAJAR
 KERJA KURSUS (SEJARAH & GEOGRAFI)
 PENYIASATAN EKSPERIMEN ATAU UJIKAJI
 FOLIO PENDIDIKAN MORAL
 PROJEK PENDIDIKAN SENI
 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK

KIM’S GAME

ROUND ROBIN

PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK

kolaboratif
kolaboratifLENGKAPKAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK DI BAWAH.

Tugasan perlu mengambil kira
keupayaan dan kemampuan
pelajar yang terlibat.

Penilaian projek perlu
mencerminkan daya usaha
setiap pelajar dalam kumpulan.

Perancangan dan
pelaksanaan secara

berperingkat.

Penyerahan projek kepada
guru.

LENGKAPKAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

BERASASKAN PROJEK DI BAWAH. (JAWAPAN)

Tugasan perlu mengambil kira Penilaian dilakukan
keupayaan dan kemampuan sepanjang tempoh projek.

pelajar yang terlibat.

Menentukan jadual Penilaian projek perlu
kerja. mencerminkan daya usaha
setiap pelajar dalam kumpulan.
Perancangan dan
pelaksanaan secara Memastikan bilangan
ahli kumpulan kecil.
berperingkat.

Guru perlu memberikan Penyerahan projek kepada
bimbingan dan guru.
pemantauan.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu
atau topik bagi menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA SUARA DAN PILIHAN MURID KEMAHIRAN
(DRIVING QUESTION) ABAD KE-21
Murid menentukan tajuk,
Membentuk soalan bersifat soalan utama, sumber dan Murid bekerja secara
provokatif, terbuka dan produk yang akan dihasilkan kolaboratif, berkomunikasi dan
berkaitan dengan apa yang yang bermakna kepada menjana pemikiran kritis dan
perlu dipelajari oleh murid – mereka. kreatif dalam situasi yang
memberi tujuan dan cabaran. sebenar. Murid berpeluang
meningkatkan kemahiran 4C
1V melalui penilaian kendiri.

INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & SEMAKAN PEMBENTANGAN PRODUK

Bimbing murid untuk membina Murid memberi pandangan Murid membentangkan
lebih banyak soalan berdasarkan exemplar dan produk dan membuat refleksi
berdasarkan soalan utama, rubrik untuk menambah baik terhadap produk kepada
membuat hipotesis, dan hasil produk. Pandangan audien yang autentik.
terbuka kepada idea dan daripada pakar juga
perspektif baharu. digalakkan.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK:
Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasil sesuatu
produk. (DEMONSTRASI SATU PDP SUBJEK SAINS)

MEMBINA SOALAN UTAMA
(DRIVING QUESTION)

Membentuk soalan bersifat
provokatif, terbuka dan berkaitan
dengan apa yang perlu dipelajari
oleh murid – memberi tujuan dan
cabaran.

SUARA DAN PILIHAN MURID

Murid menentukan tajuk, soalan
utama, sumber dan produk yang
akan dihasilkan yang bermakna
kepada mereka.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK:
Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasil sesuatu
produk. (DEMONSTRASI SATU PDP SUBJEK SAINS)

MEMBINA SOALAN UTAMA SET INDUKSI:
(DRIVING QUESTION) Guru mengaitkan deria manusia dan
pengetahuan sedia ada (pendekatan
Membentuk soalan bersifat modular) sebelum memulakan topik baru
provokatif, terbuka dan berkaitan (kesan asid). Tujuan dan cabaran yang
dengan apa yang perlu dipelajari dihadapi dibincangkan dan pembinaan
oleh murid – memberi tujuan dan
cabaran. soalan utama (driving question)
ditentukan bersama-sama selepas

menjawab soalan yang dibina.

SUARA DAN PILIHAN MURID Aktiviti kumpulan:
Perbincangan tentang kesan asid ke
Murid menentukan tajuk, soalan atas bahan lain, atau penggunaan
utama, sumber dan produk yang bahan lain seperti garam / air lemon
akan dihasilkan yang bermakna
kepada mereka. dsb. Apakah hasil produk ini?

KEMAHIRAN Aktiviti kumpulan:
ABAD KE-21 Murid diminta untuk kembali ke kumpulan

Murid bekerja secara masing-masing untuk membuat
kolaboratif, berkomunikasi dan perbincangan berdasarkan pemerhatian.
menjana pemikiran kritis dan
kreatif dalam situasi yang (4C dan 1V berlaku semasa dalam
sebenar. Murid berpeluang kumpulan)
meningkatkan kemahiran 4C
1V melalui penilaian kendiri. Aktiviti kumpulan:
Perasaan ingin tahu dan soalan yang ingin
INKUIRI DAN INOVASI
ditanya berdasarkan kepada “Bouncing
Bimbing murid untuk membina Egg” (driving question) dan
lebih banyak soalan pemerhatian/catatan tadi.
berdasarkan soalan utama,
membuat hipotesis, dan Cth: Berapa lama lapisan kulit telur akan
terbuka kepada idea dan terhakis?
perspektif baharu.
Apa yang akan berlaku sekiranya asid diganti
dengan bahan lain seperti garam atau gula?

MAKLUM BALAS & SEMAKAN Tayangan video tentang hasil produk
“Bouncing Egg” ditunjukkan
Murid memberi pandangan
berdasarkan exemplar dan .
rubrik untuk menambah baik
hasil produk. Pandangan
daripada pakar juga
digalakkan.

PEMBENTANGAN PRODUK Guru perlu menyatakan format atau item
yang perlu ada dalam buku folio (cth:
Murid membentangkan format kertas 3 Sains) bersama dengan
produk dan membuat refleksi produk (hasil kerja murid).
terhadap produk kepada
audien yang autentik. Hasil produk dan refleksi terhadap produk
akan dibentangkan oleh murid.Lembaran Kerja Aktiviti : STORY BOARD PROJECT BASED LEARNING

KUMPULAN: ___________ Subjek: _______________

LENGKAPKAN AKTIVITI 1-AKTIVITI 6 DALAM KUMPULAN MASING-MASING MENGIKUT SUBJEK

YANG DIBERI.

AKTIVITI 1: AKTIVITI 2: AKTIVITI 3 :
MEMBINA SOALAN UTAMA SUARA DAN PILIHAN MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21

(DRIVING QUESTION)

AKTIVITI 4: AKTIVITI 5 : AKTIVITI 6:
INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & PEMBENTANGAN PRODUK

SEMAKAN


Click to View FlipBook Version