The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manlika Thongkham, 2020-06-30 10:40:09

วารสารประจำเดือน มิถุนายน

กศน.อำเภอห้างฉํตร

วารสารข่าวประชาสัมพนั ธ์
ฉบับที่ ๖ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๓ มถิ ุนายน ๒๕๖3 กศน.อาเภอหา้ งฉัตร นาโดยผู้บริหารสถานศกึ ษา พร้อมดว้ ยคณะครแู ละ

บคุ ลากร รว่ มกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ สทุ ดิ า พชั รสุธาพมิ ล
ลักษณ พระบรมราชินี โดยสถานศึกษาไดด้ าเนนิ กจิ กรรมเพ่ือแสดงความจงรกั ภักดแี ละสานกึ ในพระมหา
กรณุ าธิคณุ ของสมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี ดงั นี้ คอื ตกแต่งสถานท่ี ประดบั ผ้า ตงั้ โตะ๊ หมู่บชู า
ประดษิ ฐานพระฉายาลกั ษณ์พรอ้ มเคร่อื งราชสกั การะ จัดสมดุ ลงนามถวายพระพร และการลงนามถวาย
พระพรออนไลน์ จดั พิธีเปดิ กรวยกระทงดอกไม้หนา้ พระฉายาลักษณ์ ณ บรเิ วณดา้ นหน้า กศน.อาเภอหา้ ง
ฉตั ร และผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา ได้เข้ารว่ มพธิ ีกลา่ วคาถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชมุ ที่วา่ การอาเภอ
หา้ งฉัตร

วนั ที่ 5-๑๐ มถิ นุ ายน 2563 กศน.อาเภอห้างฉัตร

นาโดยนางสาวชนสิ รา พรมชยั ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหา้ ง
ฉัตรพรอ้ มดว้ ยนางรสาพร หมอ้ ศรีใจ ครูชานาญการพเิ ศษ
นางสาวเปรมสณิ ี มังจักร์ บรรณารกั ษป์ ฏิบตั กิ าร และครูอาสา
ครกู ศน.ตาบล ดาเนินการเยย่ี มบา้ นนกั ศึกษา กศน.อาเภอหา้ ง
ฉัตร และมอบของตามกจิ กรรม "มแี ล้วแบง่ ปนั "เพื่อเปน็ ขวัญ
และกาลงั ใจแกน่ ักศกึ ษา

วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กศน.อาเภอหา้ งฉัตร

นำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอหำ้ ง
ฉัตรพรอ้ มด้วยนำงรสำพร หมอ้ ศรใี จ ครชู ำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพัชรินทร์ ปินตำวงศ์ ครอู ำสำฯ และครูผ้สู อนคนพกิ ำร
จดั ประชุมกำรจดั ทำแผนกำรศกึ ษำเฉพำะบุคคล (IEP) และ
ขอรับส่ือสง่ิ อำนวยควำมสะดวกให้กบั นกั ศึกษำกลมุ่ หมำยพิกำร
ณ กศน.ตำบลเมืองยำว

วนั ที่ 16 มถิ นุ ายน 2563 กศน.ตำบลหำ้ งฉตั รเขำ้ รบั กำรประเมนิ กศน. ตำบล 5 ดีพรเี มย่ี มโดยมี

นำยสมชำย เดด็ ขำดรองผ้อู ำนวยกำร กศน.จังหวัดลำปำง นำงสำวจิรภำ โทกุล หวั หนำ้ กลมุ่ ส่งเสรมิ
กำรศกึ ษำนอกระบบและนำงปำริชำติ ปอ้ มไธยสง หวั หน้ำกลมุ่ ส่งเสริมภำคเี ครอื ข่ำยฯ คณะกรรมกำร
ประเมนิ ฯ ในกำรนไี้ ด้รบั เกียรติ จำกนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอหำ้ งฉัตร พรอ้ มคณะครแู ละ
บุคลำกรกศน.อำเภอหำ้ งฉตั รใหก้ ำรต้อนรับ รวมทง้ั มตี วั แทนนักศึกษำกศน.ตำบลห้ำงฉัตร ภำคีเครือข่ำย
ร่วมใหข้ อ้ มลู ณ กศน.ตำบลห้ำงฉตั ร อำเภอหำ้ งฉัตร จังหวัดลำปำง

กศน.อาเภอห้างฉตั ร

วันที่ 16 มถิ ุนายน 2563 นางสาวชนิสรา พรมชยั ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้างฉัตร พร้อมดว้ ย

นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครอู าสาสมัครตาบลวอแก้ว และนางเกษติ า หวานดี ครกู ศน.ตาบลวอแก้ว เข้า
รว่ มเปน็ เกียรติในการพจิ ารณาคดั สรรหม่บู ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อย่เู ย็น เปน็ สขุ " ดเี ด่น ระดบั จงั หวัดและ
กิจกรรมพัฒนาชมุ ชนดีเด่น ประจาปี 2563 โดยนายสิธิชยั จนิ ดาหลวง รองผวู้ ่าราชการจงั หวดั ลาปาง พร้อม
ด้วย นายชาตรี ธนิ นท์ พัฒนาการจงั หวดั ลาปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนามา ประชาสัมพนั ธ์จังหวดั ลาปาง
นายพัฒนพงษ์ สรอ้ ยอนิ ทรากุล นายอาเภอห้างฉตั ร กานนั ผู้ใหญ่บ้าน พรอ้ มด้วยคณะกรรมการหมบู่ ้าน ใน
พืน้ ทอ่ี าเภอหา้ งฉตั ร ใหก้ ารต้อนรบั และนาเสนอผลการดาเนนิ งาน เพ่อื รับการพจิ ารณาในกจิ กรรมหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพยี ง "อยเู่ ยน็ เป็นสขุ " ณ อาคารเอนกประสงค์บา้ นน้าจา หมทู่ ่ี 7 ตาบลวอแก้ว จงั หวัดลาปาง

กศน.อาเภอหา้ งฉัตร

วนั ท่ี 19 มถิ ุนายน 2563 กศน.อำเภอหำ้ งฉตั ร

นำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอ
ห้ำงฉตั รและคณะครบู คุ ลำกร เขำ้ ร่วมโครงกำรพฒั นำ
ตลำดสินค้ำเกษตร โดยได้นำสินคำ้ oocc ผลติ ภัณฑ์
ชุมชน ของแต่ละตำบลมำวำงจำหนำ่ ย ได้แก่ ไข่เคม็
น้ำพรกิ ลำบ และก้อนเห็ดนำงฟ้ำ ณ ตลำดสดเทศบำลห้ำง
ฉตั ร

กศน.อาเภอห้างฉัตร

วนั ที่ 27 มิถุนายน 2563

กศน.อำเภอหำ้ งฉตั ร นำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อำนวยกำร กศน.
อำเภอห้ำงฉัตร พร้อมดว้ ยคณะครู ไดเ้ ขำ้ รว่ มกิจกรรมกำรตรวจรำชกำร
กำรจดั กำรเรยี นกำรสอนฯ ของ กศน.ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคตดิ เชือ้ ไวรสั
โคโรนำ่ 2019 (COVIT-19) ของรฐั มนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศกึ ษำธิกำร (ดร.กนกวรรณ วลิ ำวัลย์ และร่วมจัดแสดงผลงำน
นิทรรศกำร กำรนำเสนอกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหอ้ งเรยี น
ออนไลน์ (Google Classroom) รำยวชิ ำคณิตศำสตร์ (ภำคภำษำองั กฤษ)
แนะนำหลกั สูตรอำชีพระยะสัน้ รูปแบบออนไลน์ และผลิตภัญฑ์ออนไลน์
OOCC ณ กศน.อำเภองำว จงั หวดั ลำปำง

วนั ที่ ๒๙ มิถนุ ายน 2563

กศน.อาเภอหา้ งฉตั ร ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศกึ ษา ประจาภาคเรียน
ท่ี ๑ ปกี ารศึกษา 256๓ ณ หอประชมุ
อาเภอห้างฉตั ร ตาบลห้างฉัตร อาเภอห้าง
ฉตั ร จังหวดั ลาปาง

วนั ท่ี 30 มิถุนายน 2563 กศน.อาเภอหา้ งฉัตร

จดั โครงการพฒั นาวิชาการและแสดงผลงานนักศึกษา
กศน.อาเภอหา้ งฉัตรประจาภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา
2562 โดยใหค้ วามรู้เร่อื งการรเู้ ทา่ ทนั เช้ือไวรัสโควดิ -19
ในการเตรียมความพรอ้ มก่อนเปิดภาคเรยี น และการ
แสดงผลงานทางวชิ าการของนกั ศกึ ษาทุกกศน.ตาบล
ณ กศน.ตาบลเมืองยาว อาเภอห้างฉัตร จงั หวดั ลาปาง

กศน.ตำบลหำ้ งฉตั ร

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลหา้ งฉัตร สงั กดั กศน.อาเภอหา้ งฉัตร จัดโครงการศนู ย์ฝึกอาชพี

ชุมชน อาชีพระยะสน้ั (กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชวั่ โมง)หลกั สูตร การทาฟักทองหอมการบูรจานวน 3 ชั่วโมง
โดยจดั กระบวนการเรยี นรู้ 2 รูปแบบ คอื การเรยี นรูร้ ปู แบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)และการ
เรยี นรู้ด้วยตนเอง(ชดุ การเรียนรู้ ) ณ บา้ นหนังสือชุมชนบา้ นแพะดอนสกั หมู่ 5 ตาบลหา้ งฉัตร อาเภอห้าง
ฉตั ร จงั หวดั ลาปาง

กศน.ตำบลหำ้ งฉตั ร

วนั ที่ ๑๐ -14 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลหา้ งฉตั ร สังกัด

กศน.อาเภอหา้ งฉัตร จดั โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน อาชพี ระยะ
ส้นั (กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การทาหนา้ กาก
อนามยั จานวน 15 ชั่วโมง โดยจัดกระบวนการเรยี นรู้ 2 รปู แบบ
ควบคกู่ นั คือการเรยี นรู้รูปแบบหอ้ งเรยี นออนไลน์ (Google
Classroom)และการเรยี นรดู้ ้วยตนเอง(ชุดการเรยี นรู้ )
ณ ตาบลหา้ งฉัตร อาเภอหา้ งฉัตร จงั หวัดลาปาง

กศน.ตำบลหำ้ งฉตั ร
วนั ที่ 18-19 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลหา้ งฉตั ร สงั กัดกศน.อาเภอ

หา้ งฉัตร ได้ดาเนินการ จดั โครงการ ศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน พัฒนาอาชพี ระยะสน้ั
(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชวั่ โมง)รูปแบบห้องเรยี นออนไลน์ google classroom
ควบคู่ไปกบั ส่อื การเรยี นรรู้ ปู แบบออฟไลน์ "หลักสตู รการทาไขเ่ คม็ " จานวน 5
ชั่วโมง โดยทงั้ นผ้ี เู้ รียนเรียนรผู้ า่ นชุดการเรียนรู้ (สือ่ แผ่นพับ+คลปิ การสอน)
และรปู แบบการเรียนรหู้ ้องเรยี นออนไลน์ ผ่าน(google Classroom)
ณ บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ 1 ตาบลหา้ งฉัตร อาเภอหา้ งฉัตร จังหวดั ลาปาง

กศน.อาเภอหา้ งฉัตร

กศน.ตำบลหำ้ งฉตั ร

วนั ท่ี 22 มิถนุ ายน 2563

กศน.ตาบลหา้ งฉัตร สังกดั กศน.อาเภอหา้ งฉตั ร จดั โครงการจดั
กระบวนการเรียนร้ตู ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
อบรมมกี ารเรียนรจู้ ากสอ่ื ออนไลน์ และคมู่ ือการเรยี นรู้
โดยการบรู ณาการรว่ มกนั กับวดั บา้ นแพะดอนสกั (บวร) สู่ชมุ ชน
ร่วมกนั ณ วดั บา้ นแพะดอนสัก ม.5 ตาบลห้างฉตั ร อาเภอหา้ งฉตั ร
จังหวดั ลาปาง

กศน.ตำบลวอแกว้

วันท่ี 5-7 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลวอแก้ว สงั กัดศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษา

ตามอัธยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร ไดด้ าเนินการ จัดโครงการ ศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชน (อาชพี ระยะสน้ั ไมเ่ กนิ
30 ช่ัวโมง) กลุม่ สนใจ รปู แบบหอ้ งเรยี นออนไลน์ "หลักสตู รการทาหน้ากากอนามัย" จานวน 15
ชว่ั โมง ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ. บ้านทุง่ ผา หมู่ 1 ตาบลวอแก้ว อาเภอหา้ งฉตั ร
จังหวดั ลาปาง โดยไดร้ บั การนิเทศติดตามและใหก้ าลงั ใจผเู้ รียนจาก นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก
ครูอาสาสมคั ร พ้ืนท่กี ศน.ตาบลวอแกว้

กศน.ตำบลวอแกว้

วันที่ 9 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลวอแก้ว สงั กัดศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตาม

อธั ยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร ได้ดาเนนิ การ จดั โครงการ ศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน พฒั นาอาชพี ระยะสั้น(รปู แบบ
ห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับส่อื การเรียนรรู้ ปู แบบออฟไลน์ "หลกั สตู รการเพาะ
ต้นออ่ นทานตะวนั " จานวน 5 ชั่วโมง โดยทง้ั นผ้ี เู้ รียนสามารถเรยี นรดู้ ้วยตนเอง ผา่ นชุดการเรียนรู้
(สอื่ แผน่ พับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรยี นร้หู ้องเรียนออนไลน์ ผา่ น(google Classroom) โดย
ผูเ้ รียนรับอุปกรณช์ ุดฝึกอาชีพกลบั ไปเรียนรู้ทีบ่ า้ นด้วยตนเอง และมีการสง่ ผลงานโดยรายงานผา่ น
ช่องทางออนไลน์ ณ บ้านน้าจา หมู่ 7 ตาบลวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จงั หวดั ลาปาง

ระหวา่ งวนั ท่ี 18-20 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตำบลวอแกว้

กศน.ตาบลวอแก้ว สังกัดกศน.อาเภอหา้ งฉัตร ไดด้ าเนินการ

จดั โครงการ ศูนยฝ์ ึกอาชพี ชมุ ชน พฒั นาอาชีพระยะสนั้ (กลมุ่ สนใจ ไม่เกิน 30
ช่ัวโมง)รปู แบบหอ้ งเรียนออนไลน์ google classroom ควบค่ไู ปกบั สือ่ การ
เรยี นรรู้ ูปแบบออฟไลน์ "หลกั สูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด" จานวน 15 ชว่ั โมง
โดยท้ังนผี้ ูเ้ รียนเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้ (สือ่ แผน่ พับ+คลิปการสอน) และ
รูปแบบการเรียนรูห้ อ้ งเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) ได้รับการ
นิเทศตดิ ตาม นางรสาพร หมอ้ ศรีใจ ครูชานาญการพเิ ศษ
นางสาวเกศสดุ า ไชยสวนดอก ครอู าสาสมัครตาบลวอแกว้ และนางสร้อย
สวุ รรณ เตชะธิ ครู กศน.ตาบลหนองหลม่ ณ บ้านทุง่ หก หมู่ 5 ตาบลวอแก้ว
อาเภอห้างฉตั ร จงั หวัดลาปาง

กศน.ตำบลหนองหล่ม

ระหวา่ งวันที่ ๖-9 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลหนองหล่ม สังกดั ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอหา้ งฉตั ร ดาเนนิ การจดั กิจกรรมตามโครงการ ศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน (อาชีพระยะ
ส้นั ไม่เกิน 30 ชวั่ โมง) กลมุ่ สนใจ รปู แบบห้องเรยี นออนไลน์ Google classroom "หลักสตู รการทาหน้ากาก
อนามยั " จานวน 15 ช่ัวโมง ณ บ้านงา้ วพชิ ยั หมู่ 8 ตาบลหนองหลม่ อาเภอห้างฉัตร จงั หวดั ลาปาง โดย
ไดร้ บั การนเิ ทศติดตามและให้กาลังใจผเู้ รียนจาก นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครฯ

กศน.ตำบลหนองหล่ม

วันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลหนองหล่ม สังกดั ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตาม

อธั ยาศยั อาเภอหา้ งฉัตร ดาเนินการจัดกจิ กรรมตามโครงการ ศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชน (อาชพี ระยะส้ันไมเ่ กิน 30
ชั่วโมง) กลุม่ สนใจ รูปแบบหอ้ งเรยี นออนไลน์ Google classroom ควบคู่ไปกบั ส่อื การเรียนรู้ออฟไลน์
"หลกั สูตรการทาไขเ่ คม็ " จานวน 5 ช่ัวโมง ณ บ้านงา้ วพอชัย หมู่ 8 ตาบลหนองหล่ม อาเภอห้างฉัตร จังหวดั
ลาปาง โดยได้รับการนิเทศตดิ ตามและใหก้ าลังใจผูเ้ รียนจาก นางสาวเกศสดุ า ไชยสวนดอก ครูอาสาสมคั รฯ

กศน.ตาบลหนองหล่ม

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลหนองหล่ม ไดด้ าเนินการ

จดั กิจกรรมโครงการ การจดั การเรียนรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง ณ บ้านหัวทุ่งหมทู่ ี่ 7 ต.หนองหลม่ อ.หา้ งฉัตร จ.ลาปาง
ดาเนนิ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จาก อสม.บา้ นหัวทงุ่ จดั การอบรม
โดยให้ผเู้ ข้ารบั การอบรมน่งั เว้นระยะห่าง ดาเนินการอบรมให้ความรู้เรอ่ื ง
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และการทาดนิ ปลกู ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และรปู แบบออฟไลน์แผ่นพบั ความรู้ มอบส่ือการเรยี นรู้ให้ผูเ้ ข้า
รับการอบรมไปฝึกปฏบิ ตั ิเปน็ รายบุคคล โดยมีนางสรอ้ ยสุวรรณ เตชะธิ
ครู กศน.ตาบลหนองหล่ม นางเกษศติ า หวานดี ครู กศน.ตาบลวอแกว้
เป็นวิทยากร

กศน.ตาบลหนองหล่ม

วันท่ี 21 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลหนองหล่ม ได้ดาเนนิ การ จัดกจิ กรรมโครงการ การจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวี ิต กิจกรรมรู้เท่าทนั โรคตดิ เช้ือโควิด-19 ณ บา้ นหลิ่งกา้ น หมู่ท่ี 3 ต.หนอง
หลม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง ดาเนินการคดั กรองตรวจวดั อุณหภมู ิ จาก อสม.บา้ นหวั ทงุ่ จดั การอบรม
โดยใหผ้ เู้ ขา้ รบั การอบรมนัง่ เวน้ ระยะห่าง ดาเนนิ การอบรมให้ความร้เู รื่องโรคตดิ ดชอื้ โควิด -19 การ
ปอ้ งกนั การรกั ษาสถานการณ์ปจั จุบนั และการทาหนา้ กากอนมัย ทงั้ ในรูปแบบออนไลน์ และรปู แบบ
ออฟไลนแ์ ผ่นพับความรู้ มอบสื่อการเรยี นรูใ้ ห้ผเู้ ขา้ รับการอบรมไปฝึกปฏบิ ัตเิ ป็นรายบุคคล โดยมี
นางสรอ้ ยสวุ รรณ เตชะธิ ครู กศน.ตาบลหนองหล่ม นางเกษศติ า หวานดี ครูกศน.ตาบลวอแกว้ เป็น
วทิ ยากร

กศน.ตำบลแม่สัน

วนั ท่ี ๗ มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลแมส่ นั สังกัดศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร ได้ดาเนนิ การ
จดั โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน (อาชีพระยะสน้ั ไม่เกิน 30 ชวั่ โมง) กล่มุ
สนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ "หลกั สตู รการทาฟกั ทองหอมการบูร"
จานวน 3 ชวั่ โมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ตาบลแมส่ นั
อาเภอห้างฉัตร จงั หวดั ลาปาง

กศน.ตำบลแม่สนั

วนั ที่ 17 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลแมส่ นั สงั กัดศนู ย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร
ไดด้ าเนนิ การ จัดโครงการการศึกษาเพอ่ื พฒั นาทกั ษะชวี ติ
(รปู แบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคไู่ ปกบั ส่ือ
การเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "กิจกรรมการอบรมใหค้ วามรูด้ า้ น
การรู้เท่าทันโรคติดเช้ือไวรัสCovid-19" โดยทง้ั นผี้ เู้ รียน
สามารถเรียนร้ดู ว้ ยตนเอง ผ่านชดุ การเรียนรู้ (ส่อื แผ่นพบั +คลปิ
การสอน) และรูปแบบการเรยี นรหู้ อ้ งเรยี นออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตาบลแมส่ ัน
อาเภอห้างฉัตร จงั หวัดลาปาง

กศน.ตำบลแม่สนั

วนั ที่ 2๐ มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลแม่สนั

สงั กัดศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
อาเภอหา้ งฉตั ร ได้ดาเนินการ จัดโครงการการศกึ ษาเพ่อื
พัฒนาสงั คม ชุมชน (รูปแบบห้องเรยี นออนไลน์ google
classroom ควบค่ไู ปกบั สอ่ื การเรยี นรูร้ ูปแบบออฟไลน์
"การบริหารจดั การขยะ และการทาถังหมกั รักษโ์ ลก"
โดยท้ังนี้ผู้เรยี นสามารถเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง ผ่านชุดการ
เรียนรู้ (สอ่ื แผน่ พบั +คลิปการสอน) และรปู แบบการ
เรยี นรูห้ อ้ งเรยี นออนไลน์ ผ่าน(google Classroom)
ณ บ้านสม้ ปอ่ ย หมู่ ๖ ตาบลแม่สนั อาเภอห้างฉัตร
จงั หวดั ลาปาง

กศน.ตำบลเมืองยำว

วนั ท่ี 6 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลเมืองยาว สงั กดั ศนู ย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอหา้ งฉตั ร
ได้ดาเนินการ จดั โครงการ ศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน (อาชพี ระยะส้นั
ไม่เกนิ 30 ชัว่ โมง) กลุ่มสนใจ รปู แบบหอ้ งเรียนออนไลน์
"หลักสูตรการทาฟกั ทองหอมการบรู " จานวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ บ้านทงุ่ หลวง หมู่ 5 ตาบล
เมืองยาว อาเภอห้างฉตั ร จังหวดั ลาปาง โดยไดร้ ับการนเิ ทศ
ตดิ ตามและให้กาลงั ใจผูเ้ รียนจาก นายชยั รตั ชัย เอือ้ เกง่ ครู
อาสาสมัครพืน้ ท่ี กศน.ตาบลเมอื งยาว

กศน.ตำบลเมืองยำว

วนั ที่ ๗-๙ มถิ ุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตาบลเมอื งยาว สังกัดศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม

อัธยาศัยอาเภอห้างฉัตร ไดด้ าเนินการ จดั โครงการ ศนู ย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชน พัฒนาอาชีพระยะส้ัน(กลมุ่ สนใจ
ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) รูปแบบหอ้ งเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับส่อื การเรียนร้รู ูปแบบ
ออฟไลน์ "หลักสูตรการทาไข่เคม็ " จานวน ๕ ชัว่ โมง โดยทั้งนผี้ ูเ้ รยี นสามารถเรียนรดู้ ้วยตนเอง ผ่านชุด
การเรียนรู้ (สื่อแผน่ พับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรูห้ ้องเรยี นออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผเู้ รยี นมาลงทะเบยี นพรอ้ มรับอุปกรณช์ ุดฝกึ อาชพี กลับไปเรยี นรู้ทบ่ี ้านดว้ ยตนเอง และ
มกี ารสง่ ผลงานโดยรายงานผ่านชอ่ งทางออนไลน์กล่มุ สง่ งานอาชีพ กศน.ตาบลเมืองยาว โดยทง้ั นกี้ ่อน
การลงทะเบียนและรบั ชุดอปุ กรณ์ฝึกอาชพี ครูได้ทาการตรวจคัดกรองผู้เรยี นตามมาตราการการปอ้ งกันโค
วดิ -19 ณ. บา้ นเวยี งใต้ หมู่ ๒ ตาบลเมืองยาว อาเภอห้างฉตั ร จังหวัดลาปาง

กศน.ตำบลปงยำงคก

วนั ที่ 9 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สงั กดั ศนู ย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร ได้ดาเนินการจดั
โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชน (อาชีพระยะสนั้ ไม่เกิน 30 ชวั่ โมง) กลุ่ม
สนใจ รูปแบบหอ้ งเรยี นออนไลน์ "หลกั สูตรการทาฟักทองหอมการบูร"
จานวน 3 ช่วั โมง ตั้งแตเ่ วลา 09.00 - 12.00 น. กลมุ่ เปา้ หมายบา้ น
ทุ่งบ่อแปน้ หมู่ 2 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวดั ลาปาง โดย
ไดร้ ับการนเิ ทศติดตามและให้กาลังใจผู้เรียนจาก นางสาวเกวลนิ อตุ มะ
ครูอาสาสมคั รฯ

กศน.ตำบลปงยำงคก

วันที่ 10 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สงั กดั

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอห้าง
ฉัตร ได้ดาเนนิ การ จดั โครงการ ศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน พัฒนา
อาชีพระยะสน้ั (รปู แบบห้องเรยี นออนไลน์ google classroom
ควบคไู่ ปกับส่ือการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสตู รการเพาะ
ต้นอ่อนทานตะวัน" จานวน 5 ช่ัวโมง โดยทั้งนีผ้ ู้เรยี นสามารถ
เรียนรดู้ ว้ ยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สอื่ แผน่ พับ+คลปิ การ
สอน) และรูปแบบการเรยี นรหู้ อ้ งเรยี นออนไลน์ ผา่ น(google
Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณช์ ดุ ฝกึ อาชีพกลับไปเรยี นรทู้ ี่
บ้านดว้ ยตนเอง และมีการสง่ ผลงานโดยรายงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ณ บา้ นโฮ้ง-ทะลา้ หมู่ 11 ตาบลปงยางคก อาเภอ
หา้ งฉัตร จงั หวดั ลาปาง

กศน.ตำบลปงยำงคก

วนั ที่ ๑๗-19 มถิ ุนายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สังกดั ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอหา้ งฉัตร ไดด้ าเนนิ การ จัดโครงการ ศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน พฒั นาอาชีพ
ระยะสน้ั (รูปแบบหอ้ งเรยี นออนไลน์ google classroom ควบคไู่ ปกับสอื่ การเรียนรูร้ ปู แบบออฟไลน์
"หลกั สตู รการทาไขเ่ ค็ม" จานวน 5 ชว่ั โมง โดยทั้งนผ้ี ู้เรยี นสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผา่ นชดุ การ
เรยี นรู้ (สื่อแผน่ พบั +คลิปการสอน) และรปู แบบการเรยี นรู้ห้องเรยี นออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผู้เรยี นรบั อุปกรณ์ชุดฝกึ อาชพี กลบั ไปเรียนรูท้ ่ีบา้ นด้วยตนเอง และมีการสง่ ผลงาน
โดยรายงานผา่ นช่องทางออนไลน์ ณ บ้านโฮ้ง ทะล้า หมู่ 11 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวดั
ลาปาง และไดร้ บั การนิเทศตดิ ตามผลการดาเนินงานจากนางรสาพร หมอ้ ศรใี จ ครชู านาญการพิเศษ
และนางสาวเกวลิน อุตมะ ครอู าสาสมคั รฯ

วนั ท่ี 20 มิถุนายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก

สังกัดศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
อาเภอห้างฉตั ร ได้ดาเนนิ การ จดั โครงการการศึกษาเพือ่
พัฒนาทกั ษะชวี ติ (รปู แบบห้องเรยี นออนไลน์ google
classroom ควบค่ไู ปกับสือ่ การเรยี นรรู้ ูปแบบออฟไลน์
"กจิ กรรมการอบรมให้ความรดู้ า้ นการรู้เทา่ ทันโรคติดเชอื้
ไวรสั Covid-19" โดยท้งั น้ผี ูเ้ รียนสามารถเรียนรดู้ ้วย
ตนเอง ผ่านชดุ การเรยี นรู้ (สื่อแผน่ พับ+คลปิ การสอน)
และรูปแบบการเรียนรูห้ อ้ งเรยี นออนไลน์ ผา่ น(google
Classroom) ณ บา้ นสันบุญเรือง หมู่ 4 ตาบลปงยางคก
อาเภอหา้ งฉัตร จงั หวดั ลาปาง โดยมี จ.ส.ต.ธวร ไชย
อินป๋นั กานันตาบลปงยางคก รว่ มให้กาลังใจกบั ผเู้ ข้ารบั
การเรยี นรู้ในครัง้ น้ี

วันที่ 23-2๔ มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สังกัด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหา้ งฉัตร
ไดด้ าเนนิ การ จัดโครงการ ศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน พฒั นาอาชีพระยะสน้ั
(รูปแบบห้องเรยี นออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสอื่ การ
เรียนรรู้ ูปแบบออฟไลน์ "หลกั สูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด" จานวน
15 ชั่วโมง โดยท้ังนีผ้ เู้ รียนสามารถเรยี นรู้ด้วยตนเอง ผา่ นชดุ การ
เรียนรู้ (ส่อื แผ่นพบั +คลปิ การสอน) และรปู แบบการเรยี นรหู้ ้องเรียน
ออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดยผู้เรียนรบั อุปกรณช์ ดุ ฝึก
อาชพี กลบั ไปเรยี นรู้ทีบ่ ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงาน
ผ่านชอ่ งทางออนไลน์ ณ บ้านจา หมู่ 6 ตาบลปงยางคก อาเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลาปาง

วนั ท่ี 25 มถิ นุ ายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สงั กดั ศนู ย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอห้างฉัตร
ได้ดาเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพอ่ื พัฒนาสังคม ชุมชน
(รูปแบบหอ้ งเรียนออนไลน์ google classroom ควบคไู่ ปกับสื่อ
การเรยี นรรู้ ูปแบบออฟไลน์ "การบริหารจดั การขยะ และการทาถงั
หมกั รักษโ์ ลก" โดยทั้งนี้ผเู้ รียนสามารถเรยี นรดู้ ้วยตนเอง ผา่ นชดุ
การเรยี นรู้ (สือ่ แผ่นพบั +คลิปการสอน) และรปู แบบการเรยี นรู้
ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) ณ บา้ นโฮง้ ทะลา้
หมู่ 11 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวดั ลาปาง โดยมี
นางสาวเกวลิน อตุ มะ ครูอาสาสมัครฯนิเทศติดตามผลการจดั
กิจกรรมในครง้ั น้ี

วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลปงยางคก สังกัดศนู ย์

การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหา้ งฉตั ร ได้
ดาเนนิ การ จดั กิจกรรมกระบวนการเรยี นรตู้ ามหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom
ควบคไู่ ปกบั สอื่ การเรียนรู้รปู แบบออฟไลน์ "กิจกรรมการอบรมให้
ความรูก้ ารทาดินปลกู และการปลูกผักสวนครัวร้วั กนิ ได้" โดยทั้งนี้
ผู้เรียนสามารถเรยี นรดู้ ้วยตนเอง ผา่ นชดุ การเรยี นรู้ (สื่อแผน่ พับ+
คลปิ การสอน) และรปู แบบการเรียนรหู้ ้องเรยี นออนไลน์ ผา่ น
(google Classroom) ณ บา้ นตน้ คา่ ม่วงชมุ หมู่ 5 ตาบลปง
ยางคก อาเภอหา้ งฉตั ร จังหวดั ลาปาง

กศน.ตำบลเวยี งตำล

วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลเวยี งตาล สังกดั ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

อาเภอห้างฉัตร ไดด้ าเนนิ การ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (รปู แบบห้องเรียน
ออนไลน์ google classroom ควบคูไ่ ปกับส่อื การเรยี นรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลกั สตู รการเพาะตน้ อ่อน
ทานตะวัน" จานวน 5 ชว่ั โมง โดยทง้ั นผ้ี ้เู รียนสามารถเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง ผ่านชุดการเรยี นรู้ (สอื่ แผ่นพบั +คลิป
การสอน) และรปู แบบการเรยี นร้หู ้องเรยี นออนไลน์ ผา่ น(google Classroom) โดยผู้เรยี นรับอปุ กรณช์ ดุ ฝกึ
อาชพี กลับไปเรยี นรทู้ ่บี า้ นดว้ ยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงานผา่ นช่องทางออนไลน์ ณ บ้านทุ่งเกวียน
หมู่ 6 ตาบลเวียงตาล อาเภอหา้ งฉัตร จงั หวัดลาปาง

กศน.ตำบลเวยี งตำล

วนั ที่ ๑๓-15 มถิ ุนายน 2563

กศน.ตาบลเวียงตาล สงั กดั ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั อาเภอหา้ งฉัตร ไดด้ าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน
พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom
ควบคู่ไปกบั สอ่ื การเรยี นรู้รปู แบบออฟไลน์ "หลักสตู รการทาไขเ่ ค็ม"
จานวน 5 ชวั่ โมง โดยท้ังน้ผี ู้เรยี นสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผ่านชดุ
การเรียนรู้ (สอ่ื แผ่นพับ+คลิปการสอน) และรปู แบบการเรยี นรู้
ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดยผเู้ รยี นรบั อุปกรณ์
ชุดฝกึ อาชพี กลับไปเรยี นรทู้ ี่บ้านด้วยตนเอง และมกี ารส่งผลงานโดย
รายงานผา่ นช่องทางออนไลน์ ณ บา้ นยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ตาบลเวยี ง
ตาล อาเภอหา้ งฉตั ร จังหวดั ลาปาง

กศน.ตำบลเวยี งตำล

วนั ที่ 17 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลเวียงตาล สงั กัด

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอห้าง
ฉตั ร ได้ดาเนนิ การ จดั โครงการการศึกษาเพือ่ พฒั นาทักษะชวี ติ
(รปู แบบหอ้ งเรียนออนไลน์ google classroom ควบคไู่ ปกับ
สอ่ื การเรยี นรรู้ ปู แบบออฟไลน์ "กจิ กรรมการอบรมให้ความรู้
ดา้ นการรูเ้ ทา่ ทนั โรคตดิ เชื้อไวรสั Covid-19" โดยทัง้ นผี้ ้เู รยี น
สามารถเรยี นรู้ดว้ ยตนเอง ผ่านชุดการเรยี นรู้ (สื่อแผ่นพบั +
คลปิ การสอน) และรปู แบบการเรยี นรูห้ ้องเรียนออนไลน์ ผ่าน
(google Classroom) ณ กศน.ตาบลเวียงตาล หมู่ 4 ตาบล
เวียงตาล อาเภอห้างฉตั ร จังหวดั ลาปาง

กศน.ตำบลเวยี งตำล

วันท่ี 21 มิถนุ ำยน 2563 กศน.ตำบลเวยี งตำล ไดด้ ำเนินกำร
จดั กิจกรรมโครงกำร กำรจัดกำรเรยี นรตู้ ำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพยี ง ณ บำ้ นยำงอ้อยใต้ หมูท่ ี่ 11 ต.เวยี งตำล
อ.หำ้ งฉตั ร จ.ลำปำง โดยไดด้ ำเนินกำรคัดกรองตรวจวัด
อณุ หภมู ิ และจัดให้ผูเ้ ขำ้ กจิ กรรมนงั่ เวน้ ระยะหำ่ ง ดำเนินกำร
อบรมใหค้ วำมรู้เรอื่ งหลักปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพียง และ
กำรทำดนิ ปลกู ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรปู แบบออฟไลน์
แผ่นพับควำมรู้ มอบส่อื กำรเรียนรู้ใหผ้ ู้เขำ้ รบั กำรอบรมไปฝกึ
ปฏิบัตเิ ป็นรำยบุคคล โดยมนี ำงสำวเกวลิน อตุ มะ ครูอำสำฯ
เป็นวทิ ยำกรใหค้ วำมรู้

กศน.ตำบลเวยี งตำล

วนั ท2่ี 2-24 มิถนุ ายน 2563 กศน.ตาบลเวยี งตาล สงั กัดศูนยก์ ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอหา้ งฉตั ร ได้ดาเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝกึ
อาชพี ชุมชน พัฒนาอาชพี ระยะสั้น(รูปแบบห้องเรยี นออนไลน์ google classroom
ควบคู่ไปกบั สื่อการเรยี นรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสตู รการเพาะถ่วงอกคอนโด"
จานวน 15 ชัว่ โมง โดยทง้ั นี้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้
(สือ่ แผ่นพบั +คลปิ การสอน) และรปู แบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผา่ น(google
Classroom) โดยผ้เู รยี นรับอุปกรณ์ชดุ ฝกึ อาชีพกลับไปเรยี นร้ทู บ่ี ้านดว้ ยตนเอง และ
มีการสง่ ผลงานโดยรายงานผา่ นชอ่ งทางออนไลน์ ณ บา้ นยางออ้ ยใต้ หมู่ 11 ตาบล
เวียงตาล อาเภอห้างฉตั ร จังหวัดลาปาง


Click to View FlipBook Version