The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 20342m61, 2021-04-24 09:34:21

ร้านปัง1111

ร้านปัง1111

ร้านเถา้ แกข่ า้ วมนั ไก่

มาค่ะส้าหรับคนคอไก่ สายมันจุก ๆ และน้าจ้ิม
เด็ด ๆ กับร้านเถ้าแก่ข้าวมันไก่ ท่ีมีการเสิร์ฟข้าวมัน
พรอ้ มไกห่ ลากหลายแบบให้เลือกตามเมนู ท้ังข้าวมันไก่
ต้ม ข้าวมันไก่ทอด ข้าวมันไก่รวม ข้าวมันไก่เทอริยากิ
และข้าวย้าไกแ่ ซ่บที่แซ่บสมชอ่ื กันเลยคะ่

เม่ือพูดถึงร้านข้าวมันไก่ก็มีมากมายในย่านสงขลา
แต่!...แต่!...แต่! ความโดดเด่นของร้านเถ้าแก่ข้าวมันไก่
นอกจากรสชาติที่มีความอร่อยเสิร์ฟแบบจานจุก ๆ แล้วยังมีส่ิง
ท่ีขาดไม่ได้และเป็นสิ่งส้าคัญของรสชาติเลยก็คือน้าจิ้มรสเด็ดที่
ท้าให้ข้าวมันมีรสชาติท่ีอร่อยมากข้ึนโดยรสชาติของน้าจิ้มมี
ความเผ็ดเล็กน้อยผสมกับรสเปรี้ยวหน่อย ๆ ซึ่งมีความเข้ากัน
สุด ๆ อีกทง้ั ในน้าจม้ิ ยงั มีกลนิ่ หอมของขิงทใ่ี ห้ความรู้สึกเผ็ดร้อน
ของสมุนไพรอีกด้วยค่ะ อื้ม!! พูดมาถึงขนาดนี้ท้าเอารู้สึกหิวกัน
เลยทีเดียว นอกจากจะมีน้าจ้ิมรสเด็ด ไม่เหมือนใครแล้ว อีก
หน่ึงจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะ นั่นคือน้าซุปท่ีมีความเข้มข้น
และมีกล่ินหอมชวนชิมเป็นที่สุด เม่ือทานคู่กับข้าวมัน ฮื้ม.... ให้
ความลงตัวสุดไปเลยค่ะ

ส้าหรับบรรยากาศของร้านก็ไม่ได้มีความหวือหวา
อลังการแต่เป็นร้านเล็ก ๆ ท่ีตกแต่งสบาย ๆ ด้วยโคมไฟ
เพดานน่ารัก ๆ และภาพวาดศิลปะอาร์ต ๆ แนวคลาสสิค
ติดฝาผนังให้ความรู้สึกสวยงามสไตล์ศิลป์ ๆ บรรยากาศ
เหล่าน้ีก็เป็นที่ถูกอกถูกใจสายศลิ ป์สายต๊ีดเปน็ แน่ค่ะ ขนาด
คนธรรมดายังหลงไหลกับผลงานเหล่าน้ันจนดูเพลิน ๆ กัน
เลยทีเดียว และหากคุณเป็นหนึ่งในคนคอไก่ สายมัน ต้อง
ไปลิม้ ลองสักครั้งรบั รองว่าต้องตดิ ใจแนน่ อนไอศกรมี กะทิสดมะพร้าว
(ร้านซากียะห์)

ส้าหรับสายชิว เม่ือกินของอร่อย ๆ อ่ิมท้อง
แล้ว มาตบท้ายด้วยของหวาน คือไอศกรีมกะทิสด
มะพร้าวอ่อน ของร้านซากียะห์ ที่ให้ท้ังรสชาติและ
บรรยากาศกบั ซาเลง้ ทข่ี ายอยู่แถวรมิ ทะเลชายหาดสมิ
หลา บอกเลยมาท่ีน่ีไม่พลาดกับบรรยากาศที่ได้ชิม
ไอศกรีมแล้วแถมยังได้ชมบรรยากาศของชายหาดสมิ
หลาอีกทั้งยงั ได้รูปภาพสวยงามกลบั บา้ นอกี ดว้ ย

เมื่อได้แวะเวียนมาชิมแล้ว ต้องขอบอก
ส้าหรับไฮไลท์ของไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวอ่อนนั่น
คือ ไอศกรีมกะทิท่ีใส่ลงในมะพร้าวท้ังลูกได้ท้ังเน้ือ
มะพร้าวและไอศกรีม ในราคาเพียง 30 บาท
คุ้มคา่ กบั รสชาติทต่ี ้องบอกตอ่

ไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวอ่อน ร้านซากียะห์
ต้ังอยู่บริเวณวงเวียนชายหาดสมิหลา ขาย
โดยคุณป้าน่ารัก ๆ พร้อมกับซาเล้งคู่ใจใน
ทุก ๆ วัน

Black mango

หนา้ รอ้ น... อณุ หภมู สิ ูงปรีด๊ ดเปน็

ช่วงเวลาท่ีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว หากให้รับประทาน
อาหารเยน็ ๆ ชื่นใจกเ็ ปน็ อะไรท่ีดีมาก ๆ เลย เมื่อเป็นเช่นน้ี
เราก็ไม่พลาดเสาะหาเมนูน้าปั่นท่ีเป็นท่ีนิยมกันอย่างมากกับ
ร้านblack mango ที่ทางร้านมีน้าปั่นหลากหลายเมนู และ
ยังมีท็อปปิ้งชั้นเย่ียมหลากหลายชนิด กินแล้วช่วยดับ
กระหาย แถมยงั อ่ิมทอ้ งดว้ ยคา๊ าา

เมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านพลาดไม่ได้
เลยกค็ ือ.....นา้ มะม่วงปน่ั ทอ็ ปปง้ิ ดว้ ยเน้อื มะมว่ ง
หวานฉ้่า และอีกหนึ่งก็คือ ชาเขียวมัจฉะท็อป
ป้ิงด้วยบราวนี่มัจฉะ ราคาเริ่มต้นแค่29 บาท
เท่าน้ันเอง และรสชาติยังหวานมันหอมอร่อย
ลงตัวกันมาก ๆ เลยค๊า

บรรยากาศของร้านก็ดูดีทันสมัย สไตล์มินิ
มอล อากาศถา่ ยเทสะดวก เหมาะกับน้อง ๆ วัยรุ่นท่ี
จะมาถ่ายรูปเซลฟี่ เรียกยอดไลก์แบบปัง ๆ ไป
เลยค๊า

ร้าน black mang ตง้ั เยื้องกับร้านเน้นนม
ซ. 7 ถนน กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา หรือมาง่าย ๆ ผา่ น GPS ที่หน้าเพจทางร้าน
black mango ไดเ้ ลยค๊า ......

รา้ นก๋วยเตี๋ยวนายเตา๋

รา้ นกว๋ ยเต๋ียวเจา้ เด็ดทชี่ าวราชภฏั รู้จกั กนั ดี
น่นั ก็คือรา้ นก๋วยเต๋ยี วนายเต๋าซอย 13 น่ันเองหรอื ที่
ชาวราชภฏั เรียกกนั ติดปากวา่ กว๋ ยเต๋ยี วโกเด้ง

ทเี ดด็ ของรา้ นอยู่ที่นา้ ซปุ ทีม่ ีรสชาตเิ ขม้ ข้นและทางรา้ น
ยังมีเนื้อให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น เน้ือสด หมูสับ หมูช้ิน
น่องไก่ ตีนไก่ ส่วนลูกช้ินก็มีทั้งลูกช้ินเน้ือและลูกช้ินหมู โอ้
โห!!! เรยี กไดว้ า่ มใี หเ้ ลอื กหลากหลายกันเลยทีเดียวและจุดเด่น
ของร้านอีกอย่างหน่ึงก็คือผักสดท่ีทางร้านเปิดให้บริการตัวเอง
กันแบบจุก ๆ ส่วนน้าซุปทางร้านยังมีน้าซุปแยก พุทธ-อิสลาม
อีกดว้ ยเรยี กไดว้ า่ ใครท่ีไม่สามาถทานหมไู ดก้ ส็ ามารถทานได้ทุก
คนนะคะ

เมนขู ้ึนชอ่ื ของทางรา้ นขอแนะนา้ เมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มย้า เมนูน้ี
บอกไดเ้ ลยวา่ เดด็ ! รสชาตเิ ข้มข้นถึงเคร่อื งแต่สว่ นใครทต่ี ้องการ
เพิ่มความจดี๊ จ๊าดทางร้านยังมี พรกิ เผา พริกป่น และถว่ั ทที่ าง
ร้านไดท้ า้ เองเพอ่ื เพิ่มความเข้มข้น

นอกจากน้ีทางร้านยังมเี มนกู ๋วยเตย๋ี วน้าตกใหเ้ ลอื กทานกนั
อีกด้วย รับรองว่าอร่อยไม่แพ้เมนูก๋วยเต๋ียวต้มย้าแน่นอน

ของหรอยที่ไม่สมควรพลาด ก๋วยเตี๋ยวนายเต๋าซอย 13
ราคาเร่ิมต้นที่ 40 บาท หรือถ้าใครอยากสั่งตีนไก่เปล่า ๆ เพื่อ
เพ่ิมความอร่อยก็อยู่ท่ีถ้วยละ 20 บาท และลูกชิ้นเปล่าก็ถ้วยละ
20 บาท เช่นกัน ราคาย่อมเยาว์การันตีรสชาติแบบนี้กันเยอะ ๆ
นะคะ

ร้านก๋วยเต๋ียวนายเต๋า ซอย13 เปิดเวลา 10.30-16.00 น.
หยดุ ทุกเสาร์
พิกัด : ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิจ
ซอย13 เข้าไปประมาณ 20 เมตร ร้านจะอยู่ตรงขวามอื ไปลอง
ทานกันได้รับรองวา่ อร่อยเหาะ

เซน็ โกะชาบู

ส้าหรบั สายชาบู สายบุฟเฟ่ต์แวะมาทางนี้เลยจ้า
เราขอแนะนา้ ร้านเซน็ โกะชาบเู ลยคะ่ เป็นร้านชาบูทีเ่ หล่า
นักศึกษาและคนท้างานให้ความสนใจเป็นอย่างมากมี
เวลาว่างเมื่อไหร่ต้องแวะมาทานกันทันที ในสงขลาเรา
ยกใหร้ ้าน เซ็นโกะชาบูทีม่ าทานกี่คร้ังก็ยังคงความอร่อย
เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ใครท่ีก้าลังมองหาร้านชาบูอร่อย
ๆ เราขอแนะนา้ เลยคะ่ เป็นรา้ นทต่ี อบโจทย์แน่นอนลูกค้า
เยอะมากในแต่ละวนั

เซ็นโกะชาบูเป็นร้านที่มีบรรยากาศสบาย
พ้นื ทใี่ นร้านตกแตง่ ด้วยการวาดภาพการ์ตนู ลงบนฝา
ผนังด้วยสีสันสวยงามมองแล้วสบายตามีการ
ตกแต่งด้วยต้นไม้ที่ดูแล้วร่มรื่นไม่มากจนเกินไป
เปน็ ความลงตัวทีด่ ดู ีมาก ๆ

เซ็นโกะชาบูเร่ิมต้นราคาต่อหัวที่ 239 บาทเป็นชาบูบุฟ
เฟต่ ์รวมน้าท่กี นิ ได้ไมอ่ น้ั แถมอาหารมีให้เลือกทานมาก ไม่ว่าจะ
เป็นหมูสามช้ัน สามชั้นสไลด์ ปลาดอลล่ี กุ้งตัวโต ๆ
หอยสด ๆ ไก่หมักงา แตท่ ีเด็ดของร้านยงั ไมจ่ บลงแค่น้ีนะคะ ที
เด็ดของร้านเซ็นโกะชาบูอยู่ที่น้าซุปเลยค่ะ ซ่ึงมีน้าซุปให้เลือก
ถาดถึง 5 แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซุปน้าใส ซุปนา้ ด้า ซุปต้ม-
ย้า ซุปกระดูกหมู และซุปหมา่ ลา่ แต่ทอี่ ยากแนะน้าให้ทุกคนได้
ทานเลยก็คือซุปน้าด้าเป็นน้าซุปท่ีมีรสชาติกลมกล่อมลงตัวเป็น
อย่างดีเลยค่ะทุกคนมีความหวานมีความหอมของน้าซุปที่เป็น
จุดเด่นเฉพาะตัวท้าให้เข้ากับเน้ือท่ีฐานได้เป็นอย่างดี อร่อย
ขนาดน้ีเลยมัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีลองดูสักครั้งแล้วจะติดใจ
แน่นอนค่ะ

นอกจากนี้ยังจะมีของทานเล่นมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น นักเก็ตไก่ เฟรนฟราย ชีสบอล ย้า
สาหร่าย ข้าวผัดกระเทียม แบบจุก ๆ กรุบ ๆ ไป
เลย สา้ หรับการเดินทางไปท่ีร้านง่ายมาก ๆ เลยค่ะ

จากสามแยกส้าโรงตรงไป แยกไฟแดงติด
ถนนใหญ่ต้ังอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
เพยี งแคน่ ้กี จ็ ะไดท้ านชาบแู สนอรอ่ ยแลว้ ค่ะทุกคน

“อร่อยขนาดนี้ ไม่ไปลองไม่ได้แล้ว” ร้าน
เปดิ ทกุ วนั 16:00-22:00 นะคะทุกคน


Click to View FlipBook Version