The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chigogu, 2019-05-07 00:04:48

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิ ศษ ๗๙ ง หน้า ๓๔ ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อบงั คับคณะกรรมการบริหารกองทนุ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึ ษา

วา่ ดว้ ยการบรหิ ารกองทนุ พฒั นาเทคโนโลยีเพ่อื การศกึ ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยท่ีเปน็ การสมควรใหม้ ีขอ้ บังคบั คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
วา่ ดว้ ยการบริหารกองทุนพฒั นาเทคโนโลยีเพือ่ การศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่อื ให้การบริหารทนุ หมุนเวยี น
มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังของรัฐ
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกาหนด
ข้อบงั คบั ไว้ ดงั ต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาวา่ ดว้ ยการบริหารกองทุนพฒั นาเทคโนโลยเี พอื่ การศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

ขอ้ ๒ ขอ้ บังคบั น้ีใหใ้ ช้บงั คับตงั้ แตว่ ันถดั จากวนั ประกาศในราชกจิ จานเุ บกษาเปน็ ต้นไป
ข้อ ๓ ในขอ้ บงั คบั น้ี
“เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” หมายความว่า การสื่อสารในรูปคลื่นความถี่ ส่ือตัวนา และ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจาเป็นต่อการแพร่ภาพ เสียง และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน โดยครอบคลุม
ส่อื สารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสือ่ โสตทัศน์ แบบเรียน ตารา หนงั สือทางวชิ าการ
หรอื แหล่งการเรยี นรูท้ ่ีนามาใช้เพื่อประโยชนใ์ ห้บริการทางการศกึ ษา
“บุคคล” หมายความว่า บคุ คลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิ ย์
“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ ชาติ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยความเหน็ ชอบของคณะรฐั มนตรี
“หน่วยงานเอกชน” หมายความว่า หน่วยงานเอกชนท่ีทาหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

เพอ่ื การศึกษา
“กองทนุ ” หมายความว่า กองทนุ พัฒนาเทคโนโลยเี พอ่ื การศกึ ษา
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่อื การศึกษา
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึ ษา

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๓๕ ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๒
ราชกิจจานเุ บกษา

“สานักงานเลขานุการกองทุน” หมายความว่า สานักงานเลขานกุ ารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศกึ ษา

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานกองทุน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จ้างจากเงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา

“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจาก
ทุนหมุนเวียนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียนท่ีมีลักษณะเป็นงานช่ัวคราวโดยมีกาหนดเวลาการจ้าง
เปน็ รายปี

ขอ้ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ โดยให้มีอานาจตีความและ
วินจิ ฉยั ชข้ี าดปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วา่ ด้วยการน้นั โดยอนโุ ลม

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ขอทา
ความตกลงกับกระทรวงการคลงั

ข้อ ๗ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสาหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การวจิ ยั การพฒั นา และการใชเ้ ทคโนโลยเี พอ่ื การศกึ ษา

ข้อ ๘ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรพั ย์สนิ ดงั ต่อไปน้ี
(๑) เงนิ อุดหนุนทีร่ ัฐบาลจัดสรรให้เปน็ รายปี
(๒) เงินที่ได้รับการจัดสรรด้วยกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคล่ืนความถี่และกากับกิจการ
วทิ ยุกระจายเสยี ง วิทยโุ ทรทัศน์ และกจิ การโทรคมนาคม
(๓) เงินค่าสัมปทานและผลกาไรที่ได้จากการดาเนินการด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ตามทไ่ี ดร้ บั การจดั สรรตามกฎหมาย ระเบยี บ หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ ท่มี ผี ู้บริจาคให้
(๕) ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากการผลิต การวจิ ยั และการพฒั นาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(๖) รายไดอ้ นื่

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิ ศษ ๗๙ ง หน้า ๓๖ ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๒
ราชกจิ จานุเบกษา

ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และใช้จา่ ย
ในการบรหิ ารกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนเหน็ ชอบ

หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารกองทนุ

ข้อ ๑๐ ใหม้ ีคณะกรรมการบรหิ ารกองทุน ประกอบดว้ ย
(๑) ปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร เปน็ ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสามคน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานัก
งบประมาณ และผแู้ ทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังจากผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา
หรือด้านการวจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึ ษา
(๔) ผอู้ านวยการ เปน็ กรรมการและเลขานกุ าร
ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในสานักงานเลขานุการกองทุน ปฏิบัติหน้าที่
ผชู้ ว่ ยเลขานุการไดต้ ามความจาเป็น แต่ไมเ่ กินสองคน
ขอ้ ๑๑ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องมคี ณุ สมบัตแิ ละไมม่ ลี กั ษณะตอ้ งหา้ ม ดังต่อไปนี้
(๑) มสี ญั ชาตไิ ทย
(๒) มีอายุไมเ่ กนิ หกสิบห้าปบี ริบูรณ์
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ซ่ึงมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคธุรกจิ ภาคเอกชน
(๔) ไม่เปน็ บคุ คลล้มละลาย คนไรค้ วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ท่ีไดก้ ระทาโดยประมาทหรือความผดิ ลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ประพฤตชิ ัว่ อย่างรา้ ยแรง
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ
กรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง
หรอื เจา้ หน้าที่ของพรรคการเมือง
(๘) ไมเ่ ปน็ ผู้มีสว่ นไดเ้ สียในการดาเนนิ งานของกองทนุ ไมว่ า่ โดยตรงหรอื โดยออ้ ม

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิ ศษ ๗๙ ง หน้า ๓๗ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ราชกจิ จานุเบกษา

ขอ้ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคณุ วฒุ มิ วี าระการดารงตาแหน่งคราวละสป่ี ี
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่วา่ งอยู่ในตาแหนง่ เท่ากบั วาระท่ีเหลืออยขู่ องกรรมการซ่งึ ได้แต่งตั้งไวแ้ ล้ว
เม่ือครบกาหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระน้ัน อยู่ในตาแหน่งเพ่ือดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซ่งึ ได้รบั แตง่ ตั้งใหมเ่ ขา้ รบั หนา้ ที่
กรรมการผูท้ รงคุณวฒุ ซิ ึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจไดร้ ับแต่งตง้ั อีกไดแ้ ตจ่ ะดารงตาแหน่ง
ตดิ ตอ่ กนั เกินสองวาระไมไ่ ด้
ขอ้ ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่ง เม่อื
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี

มีความประพฤติเสอ่ื มเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบตั หิ รือมีลกั ษณะต้องหา้ มตามข้อ ๑๑
ขอ้ ๑๔ ใหค้ ณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ มอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
(๑) กาหนดนโยบายและแผนยทุ ธศาสตรข์ องกองทนุ
(๒) กาหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกาหนด

ค่าตอบแทนสทิ ธปิ ระโยชนห์ รอื สวัสดกิ ารตา่ ง ๆ ของผูอ้ านวยการ พนกั งาน และลกู จ้างใหส้ อดคล้องกบั
มาตรฐานทค่ี ณะกรรมการนโยบายการบรหิ ารทนุ หมนุ เวียนกาหนด

(๓) กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดาเนินงานและการใช้
จา่ ยเงนิ ของกองทนุ เป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย ทงั้ น้ี ตอ้ งไม่ขดั หรือแยง้ กบั ขอ้ บังคบั น้ี

(๔) พจิ ารณาอนมุ ตั แิ ผนการดาเนินงานประจาปี
(๕) พจิ ารณาอนมุ ัติโครงการทสี่ มควรไดร้ ับการจดั สรรเงินกองทนุ
(๖) กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน
(๗) แตง่ ต้งั ผอู้ านวยการ
(๘) แต่งตง้ั คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตติ ามที่คณะกรรมการ

บรหิ ารกองทุนมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกาหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรือปฏิบัติการอ่ืนใด เพื่อให้บรรลุ

ตามวตั ถุประสงค์ของกองทนุ

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๓๘ ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๒
ราชกิจจานเุ บกษา

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่งึ
ของจานวนกรรมการทง้ั หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชมุ ของคณะกรรมการบรหิ ารกองทุน ถา้ ประธานกรรมการไม่มาประชมุ หรือไมอ่ าจ
ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอื กกรรมการคนหนึ่งทาหน้าท่เี ปน็ ประธานในทีป่ ระชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนนถา้ คะแนนเสยี งเทา่ กนั ให้ประธานในทป่ี ระชมุ ออกเสียงเพมิ่ ขึน้ อกี เสยี งหน่งึ เปน็ เสียงชขี้ าด

ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งต้ัง ให้นาความ
ในข้อ ๑๕ มาบงั คับใช้โดยอนโุ ลม

ขอ้ ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ ท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนแต่งต้ังได้รับค่าเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมนุ เวียนกาหนด ตามผลการประเมินผลการดาเนนิ งาน

หมวด ๓
การบรหิ ารจัดการ

ขอ้ ๑๘ ให้สานักงานเลขานุการกองทุนอยุ่ในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานทว่ั ไปของกองทุน และมีอานาจหนา้ ท่ดี าเนนิ การเกยี่ วกับกองทนุ ดังตอ่ ไปนี้

(๑) จดั ทาและเสนอแผนดาเนินงานประจาปขี องกองทนุ
(๒) ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรอื วิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กาหนด
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
และจัดสรรเงนิ กองทนุ ตามมตขิ องคณะกรรมการบริหารกองทนุ
(๔) ตดิ ตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลงั การจดั สรรเงินกองทนุ
(๕) รายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน รวมท้ังรายงานการเงินและการบัญชี
ตอ่ คณะกรรมการบรหิ ารกองทุน
(๖) ปฏบิ ตั ิงานอื่นตามแผนดาเนินงาน หรอื ตามทีค่ ณะกรรมการบรหิ ารกองทุนมอบหมาย
ขอ้ ๑๙ ให้สานักงานเลขานุการกองทุน มีโครงสร้างและอัตรากาลังตามที่คณะกรรมการ
บรหิ ารกองทนุ พจิ ารณาอนุมัตโิ ดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๐ ให้มีผู้อานวยการคนหน่ึง เป็นผู้บริหารกองทุน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหาตามข้อ ๒๑ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ ๒๗ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตั ถปุ ระสงค์ของกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลกู จา้ ง
และปฏิบตั ิงานอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทนุ มอบหมาย

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๓๙ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ราชกจิ จานเุ บกษา

ส่วนที่ ๑
ผู้อานวยการทม่ี าจากการสรรหาบคุ คลภายนอก

ข้อ ๒๑ การสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้อานวยการ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจานวนไม่เกินห้าคน ทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม
ในการบริหารกองทุนและเสนอรายช่อื ให้คณะกรรมการบริหารกองทนุ พิจารณาแตง่ ตง้ั

ผู้อานวยการที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างทุนหมุนเวียน
และตอ้ งเป็นผมู้ คี วามสามารถปฏบิ ตั ิหน้าทใ่ี หท้ นุ หมุนเวยี นได้เต็มเวลา

ข้อ ๒๒ ผู้อานวยการท่ีมาจากการสรรหาบุคคลภายนอก ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกั ษณะตอ้ งหา้ ม ดังต่อไปน้ี

(๑) มสี ญั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ ต้องมีอายุ
ไม่เกินหกสบิ หา้ ปบี รบิ รู ณ์ ตลอดระยะเวลาทีด่ ารงตาแหนง่
(๓) เป็นผซู้ ึง่ มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั กิจการของกองทุน
(๔) ไม่เปน็ บุคคลซึง่ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือกรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
(๖) ไมเ่ ปน็ ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียในการดาเนินงานของกองทนุ ไม่ว่าจะโดยตรงหรอื โดยออ้ ม
(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรอื ความผดิ ลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที่มี
การแต่งตง้ั
(๑๐) ไม่เป็นขา้ ราชการซ่งึ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในวนั ท่ีมกี ารแตง่ ต้งั
ข้อ ๒๓ ผู้อานวยการท่ีแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับแต่งต้งั อีกได้ แตจ่ ะดารงตาแหนง่ ตดิ ตอ่ กันเกนิ สองวาระไมไ่ ด้

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๔๐ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ราชกิจจานเุ บกษา

ข้อ ๒๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามข้อ ๒๓ ผู้อานวยการอาจพ้นจาก
ตาแหน่ง เมือ่

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณที ่ีกาหนดไวใ้ นสญั ญาจ้าง
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เส่อื มเสียหรือหยอ่ นความสามารถ
(๕) ขาดคณุ สมบัติหรอื ลกั ษณะต้องหา้ มตามขอ้ ๒๒
การใหผ้ ู้อานวยการออกจากตาแหนง่ ตาม (๔) คณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องมีมตคิ ะแนนเสยี ง
ไม่น้อยกวา่ สองในสามของจานวนกรรมการเทา่ ทม่ี อี ยโู่ ดยไมน่ บั รวมผู้อานวยการ
ขอ้ ๒๕ การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง การประเมินผล
การปฏิบัติงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การจา้ งทค่ี ณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด โดยความเหน็ ชอบของกระทรวงการคลงั
การทาสญั ญาจา้ งผอู้ านวยการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ ารเปน็ ผู้ลงนามในสญั ญาจา้ ง
แบบสญั ญาจา้ งให้เปน็ ไปตามทีค่ ณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ กาหนด
ข้อ ๒๖ กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรให้ผู้อานวยการซ่ึงมีผลการทางานดี
มีประสิทธิภาพและควรว่าจ้างต่อไป จะก่อให้เกิดประโยชนอ์ ย่างยิ่งแกก่ องทุน ให้คณะกรรมการบรหิ าร
กองทุนพจิ ารณาโดยไม่ตอ้ งดาเนนิ การตามขอ้ ๒๑ วรรคหนง่ึ ก็ได้ ท้ังนี้ จะจา้ งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

ส่วนที่ ๒
ผูอ้ านวยการทม่ี าจากการแตง่ ตง้ั จากเจา้ หนา้ ทขี่ องรฐั

ขอ้ ๒๗ การแต่งตั้งผู้อานวยการจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ดาเนินการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในสานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึง่
จานวนไม่เกินห้าคน ทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุน และเสนอรายชื่อ
ใหค้ ณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแตง่ ต้งั

ข้อ ๒๘ ผู้อานวยการอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หน้า ๔๑ ๒๙ มนี าคม ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๔
การจดั สรรเงินกองทนุ

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน ได้แก่ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ
หรอื หนว่ ยงานเอกชน

ข้อ ๓๐ การจดั สรรเงินเพอื่ การผลิต การวิจัย การพฒั นา และการใชเ้ ทคโนโลยเี พ่อื การศึกษา
ของกองทนุ ตามข้อบังคับน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทก่ี าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๖๘
แห่งพระราชบญั ญตั กิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ปฏิบัตหิ น้าทีค่ ณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ ตามขอ้ บังคบั น้ี
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกี ารแต่งตง้ั คณะกรรมการบริหารกองทุนตามขอ้ บงั คับนี้

ในวาระเริม่ แรกใหด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทนุ ใหแ้ ล้วเสร็จภายในระยะเวลา
หน่งึ ร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่ขอ้ บงั คบั นี้ใช้บังคบั

ข้อ ๓๒ ในระหว่างท่ียังมิได้กาหนดระเบยี บ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการใดตามข้อบังคับนี้
ให้นาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงใช้บังคับอยู่เดิม มาใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการ
บรหิ ารกองทุนจะกาหนดเป็นอย่างอ่นื

ข้อ ๓๓ สัญญาสนับสนุนทุนให้โครงการท่ีขอรับการจัดสรรเงินกองทุน รวมทั้งสัญญาอ่ืนใด
ซึง่ ดาเนนิ ก่อนวันทข่ี ้อบังคบั นี้ใช้บงั คับให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

ขอ้ ๓๔ การใดที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธกิ าร วา่ ดว้ ยกองทุนพฒั นา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สัญญา ข้อผูกพันเดิมให้ดาเนนิ การตอ่ ไปตามระเบียบ สัญญา
ข้อผกู พนั จนกว่าจะแลว้ เสร็จ เว้นแตค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนตามข้อบงั คบั นี้จะกาหนดเปน็ อย่างอนื่

ข้อ ๓๕ เม่ือได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
หน่วยงานกลางตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีรวมท้ังงบประมาณของกองทุนตามข้อบังคับน้ี ไปเป็นของกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกลางตามมาตรา ๖๙
แห่งพระราชบัญญตั ิการศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอ่ ไป

ประกาศ ณ วนั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
การุณ สกุลประดษิ ฐ์

ปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพฒั นาเทคโนโลยเี พอื่ การศกึ ษา


Click to View FlipBook Version