The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhun28012547, 2021-08-26 22:43:06

นส.วรวรรณ ม.6/1 เลขที่ 17(กรีก-โรมัน)

อารยธรรมกรีก-โรมัน

อารยธรรม

กรกี -โรมัน

The Hellenic
Roman Civilization

คํานาํ

E-book ฉบับนเี ปนส่วนหนึงของวชิ า อารยธรรมโลก (ส33101) ชันมธั ยมศึกษาปที 6
โดยมจี ุดประสงคเ์ พือศึกษาความร้ทู ีไดจ้ ากเรือง อารยธรรมกรีก-โรมัน ซงึ มเี นือหาเกยี ว
กับปจจัยการเกิดอารยธรรมกรีก-โรมนั ความเจริญในดา้ นตา่ งๆ รวมทงั สถาปตยกรรม
ทีโดดเดน่ ของทังสองอารยธรรม

ผู้จดั ทําได้เลือกหัวข้อนใี นการทําE-book เนืองมาจากเปนเรอื งทนี า่ สนใจ และ
สามารถให้ความรเู้ กยี วกบั อารยธรรมกรีก-โรมนั โดยผู้จัดทําหวงั ว่าE-bookฉบบั นีจะ
ให้ความรู้ และเปนประโยชนแ์ กผ่ อู้ า่ นทกุ ๆ ทา่ น

วรวรรณ โกมทุ ธิยานนท์

ผจู้ ดั ทาํ

สารบัญ หน้า

เรือง 1
2
ทตี ังอารยธรรมกรีก
กําเนดิ อารยธรรมกรกี 3
ปจจยั การเกิดอารยธรรมกรีก/
ลักษณะการปกครองของกรีก 4-5
ความเจรญิ ร่งุ เรืองของอารยธรรมกรกี 6
อารยธรรมโรมนั 7
ความเสือมของจกั รวรรดโิ รมัน 8
สถาปตยกรรมของอารยธรรมโรมนั

อารยธรรมกรีก 1

อารยธรรมกรกี เกิดขึนเมือประมาณ 4,000 ปมาแลว้ เปนอารยธรรมเก่า
ตอนใตข้ องแหลมอติ าลี บรเิ วณชายฝงตะวันออกของทะเล
เมดเิ ตอรเ์ รเนยี น ดา้ นเอเชยี ไมเนอร์ หรอื โบราณเรยี กวา่ ไอโอเนยี ถอื เปน
แม่แบบของอารยธรรมตะวนั ตกและอารยธรรมสมยั ใหม่ อารยธรรมที
เจรญิ ขนึ ในนครรัฐกรีกมศี ูนยก์ ลางสําคัญทีนครรฐั เอเธนส์ และนครรัฐส
ปาร์ตา

ศปไคโักอมรอดเรไราะรมนขาบมตียทระามรด่าวรเเซยชหีตยนานนฉเิ ิเ)ึงธณตวงัธวแอพเร่า(อณรลปรMป:างรรร์ะะนอคมตบiมเ์ ช2อnรศาาออรสา0ยoเรบูนียเินยนําaย่าว0สยปิคใฝยีงnณธ0ตมก์ตัญยนงรุท้ข-Cลเ์แทิงซรหข1อราiอลมะึง4vอลงงบยะเรกi0ง่าขลlคอเา่ใูiรนโ0มอzอาลกยกีลีอaบงโเีขรลกจเกสtยอสอ่ากก้ iยี่อโู่ใานoมบคดิบัปนนรนnแทุดือขเเยเคกลตขรนึซ้วธราะบตเยึงใรมสิะเนอกทรอยีตลันะมเ์ชเลยี

2

กาํ เนดิ อารยธรรมกรกี

อารยธรรมกรกี ทเี ปนมรดกตกทอดมาถงึ ปจจบุ ันนีประกอบด้วยอารยธรรม
หลัก 2 ส่วน ไดแ้ ก่อารยธรรมของชาวกรกี โบราณหรอื อารยธรรมเฮลเลนิก
(Hellenic Civilizaton, ป 750-336 กอ่ นครสิ ต์ศักราช) และ อารยธรรมเฮล
เลนสิ ติก(Hellenistic Civilization, ป 336-31 ก่อนครสิ ตศ์ ักราช)ซงึ เกิดขนึ
ในช่วงเวลาทีกรีกอยู่ภายใตก้ ารปกครองของจกั รวรรดิมาซโิ ดเนยี
(Macedonia) และเปนอารยธรรมทผี สมผสานกบั ความเจริญทีรับจากดินแด
นรอบๆ ทะเลเมดเิ ตอรเ์ รเนียน ปจจยั ทสี ําคัญทสี ่งเสรมิ ใหเ้ กดิ อารยธรรมกรีก
โดยรวม คือ ทีตงั ทางภมู ิศาสตร์ ชาวกรกี โบราณ และระบอบนครรัฐกรกี

อปาจรจยัยธกรารรมเกกดิรีก 3

อารยธรรมกรีกทีเปนมรดกตกทอดมาถงึ ปจจบุ นั นปี ระกอบ
ด้วยอารยธรรมหลกั 2 ส่วน ได้แก่ อารยธรรมเฮลเลนกิ
และอารยธรรมเฮลเลนสิ ตกิ ซงึ เกิดขึนในช่วงเวลาทกี รกี
อยู่ภายใตก้ ารปกครองของจักรวรรดิมาซิโดเนยี ปจจัยที
สําคญั ทสี ่งเสริมให้เกดิ อารยธรรมกรกี โดยรวม คือ ทีตัง
ทางภูมศิ าสตร์ ชาวกรีกโบราณ และระบอบนครรฐั กรีก

ลกั ษณะการ

ปกครองของกรกี

Monarchy หมายถงึ การปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียว เรียกว่ากษัตริย์
Aristocracy หมายถึง การปกครองโดยครอบครวั คนชนั สูงในสังคม
Oligarchy หมายถงึ การปกครองโดยคนกลุ่มนอ้ ยผู้มีฐานะราํ รวยในสังคม
Democracy หมายถงึ การปกครองโดยวธิ กี ารให้สิทธิแก่ประชาชนทัวไป ที
มสี ถานะเปนพลเมือง
Tyranny หมายถึง การปกครองโดยผู้ทยี ึดอํานาจการปกครองโดยไมช่ อบ
ด้วยกฎหมาย ซงึ อาจเปนคนดีหรอื เลวก็ได้

นครรัฐเอเธนส์เปนนครรฐั เล็ก มีพลเมืองเพียง 50,000 คน นอกนนั ได้แก่พวก
ทาสและชนต่างถนิ ซึงรวมด้วยกนั ทังสินประมาณ 130,000 คน เอเธนส์ได้
ววิ ัฒนาการการปกครอง เปนสาธารณรฐั ปกครองในรปู ประชาธิปไตย

นครรัฐสปาร์ตา เปนนครทีใหญท่ ีสุดและทรงอาํ นาจแข็งแกรง่ ทีสุดในบรรดา
นครรัฐกรกี ทังหลาย เปนผูน้ ําทางดา้ นการทหาร

ความเจรญิ 4
รงุ่ เรืองใน
อารยธรรมกรกี

ความเจริญดา้ นวทิ ยาการ
1. นกั คณิตศาสตรช์ าวกรกี ค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณติ และพีชคณิต
นอกจากนกี รีกยังมคี วามกา้ วหน้าทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์ โดยมีอรสิ โตเติล
เปนผวู้ างรากฐานการศึกษา

2ตเค.่ารงดตๆ้านีสทกยเี างักรเดิ ปแขนพึนผทม้รูยีสเิ ์ ราฮมิเิปหวโตธิ ปุมีกเาคาจรรารตกักสี ธษรเาปรโมรนคชแดาพต้วทิไยยมกช์ ่ใาชารวก่ ผกาา่ รรตลกี ัดงทโีมแทชี ลษือะลเกสงาํ ีพยหงรนะดแเหจล้าละนคกั อจ้นกรพจรบยาวกาา่ แนโพีรฮคทิปรยโา้ ์ปย

3. ดาราศาตร์และภมู ศิ าสตร์ ความกา้ วหน้าด้านคณติ ศาสตร์ ชว่ ยใหน้ กั ดารา
ศาตร์ชาวกรกี คํานวณตําแหน่งของดวงดาวและระบบสุรยิ จักรวาล

5

ชใตหาวั วญอเยคอ่เปา่เวธงนานเมกชสเาน่จ์ไรรดกวิญ้ส่อิหรสาด้ารรา้ งพ้านสงาสรอรถรเ์าทาคคปนง์าตรอาเยนนพกดือทรา้ กตีนรจิมังสกอถรยารปบู่ มตนสเยนากธนิ ราเรรขมณาทอะะโี ดโเคชดร่นเดโพว่นหิลใหาิสร้แเกสป่ชนนาาสวมิงโกลกีฬกอ่ จาสาํรแนา้ ลงวะทนโีมมรีสงากลัดะสสค่ว่วรนน
งดงาม จดั ว่าเปนผลงานชนิ เอกของโลก

ความเจรญิ ด้านปรัชญา
ความเจริญด้านปรัชญาไดร้ ับการยกย่องวา่ เปนความเจรญิ สูงสุดของภมู ปิ ญญากรกี เชน่
เดยี วกบั ความเจรญิ ด้านศิลปกรรม นกั ปรชั ญากรีกทมี ีชือเสียงโดดเด่น ไดแ้ ก่ โซเครติส
เพลโต และอรสิ โตเตลิ

ทปกดีกาีใครนศรสอึกังงษคาโมดมยผีคเู้ทฉวีไาพดมาร้สะับําชคกาวาญั รเอตศเ่อึกธวษนถิ าสีชส์เวีชูงติือจวขะา่อมรงีสะช่วบานอวรบกว่ ปรมีกรทะาเชพงากรธาาปิ ะรไทเตมําือยใหงจกม้ะปาสี รรถะาสนบะ
ความสําเร็จไดถ้ ้าหากผ้นู ํามีการศึกษา

6

อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมนั มศี ูนยก์ ลางอยทู่ ีแหลมอติ าลี เปนอารยธรรมของพวกอนิ โด-ยูโรเปยนเผ่า
ละตนิ ซึงอพยพจากทางตอนเหนอื มาตังถินฐานในแหลมอติ าลี และเรียกตัวเองวา่ “โรมนั ”
พวกโรมนั ได้ขยายอิทธิพลเขา้ ครอบครองดินแดนทเี ปนศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรม
เฮลเลนิสติก และดนิ แดนอืนๆ ทงั ในยโุ รปและแอฟรกิ าเหนือ ทําให้อารยธรรมของโลกตะวัน
ออกซึงผสมผสานอยูใ่ นอารยธรรมกรกี ไดข้ ยายเขา้ ไปในทวปี ยุโรป

การถา่ ยทอดอารยธรรมกรีกสู่โรมัน
กเลมเเมอประาอื ีกเตดนชงจอ้วนิ ียแายารไลกรวมะตชยมเเาอ่ธนตปวมรอนัวอรารแจิทมบอ์ ลดุ รทรพะเสัรีสรยชพกืิมบพมุ นับตเนเนมรุข้นมุ ือษุาา้ ขกเงใขอปนนัมองนแบางกตจหรชรน้าเิลางุวกแมวโณอโบรอรามทบิตรมใีเอายนัรนลาธยีคเรี วรนกอืยลรําวธมาลเ่ารอตกะราฟอ่ตรมคอมีกินขวราโอาดไมั มชงดยาตเ(้ขชชFวนบั าอืoโดวไรแrลอม้วuลก่ิทยันmะษรจศ)ัสัตึงิลซกรรปงึับนัยิ วถเ์อฒั อซือิทาึงเนรอปมสัธานีถกรรศนิ รยันูนเมธอดยขรอิมก์อมกอลงขไยกาอปู่ใงรงนขชกีชอาเาขวงว้า

7

ความเสือมของจกั รวรรดโิ รมนั
ใน ค.ศ. 180 จักรวรรดโิ รมันเรมิ เสือมอํานาจลง เนอื งจากไม่สามารถปกครอง
จกั รวรรดทิ มี ีขนาดกวา้ งใหญม่ ากๆได้ บางชว่ งต้องมกี ารแต่งตังจกั รพรรดิรว่ มเพือ
แยกกนั ปกครองจักรวรรดิ ใน ค.ศ. 324 จักพรรดคิ อนสแตนตนิ (Constantine) ได้
ปกครองจักวรรดิโรมนั และเกิดเหตกุ ารณส์ ําคัญ 2 เหตกุ ารณ์ คอื
- เหตกุ ารณ์ที 1 ได้แก่ การย้ายศูนยก์ ลางการปกครองจากกรุงโรมไปยงั กรุงคอนส
แตนตโิ นเปล เรียกวา่ จักรวรรดไิ บแซนไทน์ ทําให้จักรวรรดโิ รมนั ถูกแบ่งแยกเปน 2
ส่วน คือ จกั รวรรดโิ รมนั ตะวันตก ซึงยงั คงมีศูนยก์ ลางทกี รุงโรม และจักรวรรดิไบ
แซนไทน์หรอื หรือจักรวรรดิโรมันตะวนั ออก มศี ูนยก์ ลางทกี รงุ คอนสแตนตโิ นเปล ส่ง
ผลให้จักรวรรดโิ รมนั เสือมอํานาจลงและถูกรกุ รานในเวลาตอ่ มา
- เหตุการณท์ ี 2 คอื การทจี ักรพรรดคิ อนสแตนตนิ หันไปนบั ถือศาสนาคริสต์แลทาํ ให้
คริสตศ์ าสนาแพร่หลายในเขตจักรวรรดโิ รมนั และกลายเปนศาสนาหลกั ของโลกตะวัน
ตกในเวลาต่อมา
จกั วรรดโิ รมันตะวนั ตกออ่ นแอลงเพราะถกู ทาํ ลายโดยพวกอารยชนสําคญั 2 เผ่า คือ
เผ่าเยอรมัน และ พวกฮัน พวกเยอรมันโจมตีกรุงโรมไดใ้ น ค.ศ. 410 และปลน้ สะดม
ทุกสิงทุกอยา่ ง ซึงนกั ประวัตศิ าสตรถ์ ือวา่ เปนปทจี กั รวรรดโิ รมันล่มสลาย

8

สถาปตยกรรม

โคลอสเซียม ท่อส่งนาํ โรมนั ประตชู ยั

นางสาว วรวรรณ โกมุทธิยานนท์
ม.6/1 เลขที 17


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Nilai PH 1 Agama Katolik Kelas 1B SD TA
Next Book
Smallpdf_2021-08-27-compressed