The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by printmedianan, 2021-11-23 03:46:44

แคตตาล็อก-04

แคตตาล็อก-04

สารบัญ 1
2
หมวดสินคา้ : ผ้าและเครอื่ งแตง่ กาย 3
- กลุม่ ทอผ้าพื้นเมอื งบา้ นศรอี ุดม 4
- กล่มุ ทอผ้าบ้านหลา่ ยทุง่ 5
- กลุ่มผา้ ทอไทลอื้ สธี รรมชาตบิ า้ นดอนมูล (ไทมลู ) 6
- แพวผ้าฝ้าย 7
- กล่มุ ทอผ้าไทลื้อบา้ นเกต็
- หา้ งหนุ้ ส่วนนจำ� กัดน่านฝา้ ยงาม 8
- กล่มุ มาทิพย์ผ้าทอบา้ นด่ใู ต้ 9
10
หมวดสินคา้ : สงิ่ ประดษิ ฐ์ ของท่รี ะลกึ ของใช้และของประดบั ตกแตง่ 11
- บรษิ ัท ชมพูภคู า จำ� กดั 12
- บริษทั เจ.ทอ็ ป จ�ำกดั (สล่าเงนิ )
- สกุลเงนิ 13
- บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำ� กดั 14
- นา่ นประดบั น่าน 15
16
หมวดสินค้า : ผลิตภณั ฑ์และบรกิ ารเพอ่ื สขุ ภาพ 17
- บริษัท บ้านถ่วั ลสิ ง จ�ำกดั 18
- วสิ าหกจิ ชุมชนชวี วถิ ตี ำ� บลนำ�้ เกย๋ี น
- ห้างหนุ่ สว่ นจำ� กัดเพียงตะวันน่าน 19
- หา้ งหุ้นส่วนจ�ำกัดนา่ นดโู อคอฟฟ่ี 20
- วิสาหกจิ ชุมชนนา่ นมอลต์
- บริษทั ฟนั ฟิน ฟู้ดส์ จ�ำกัด

หมวดสินค้า : สิ่งบง่ ชี้ทางภมู ศิ าสตร์ (GI)
- สม้ สที องน่าน
- ญอกมละบริน่าน

Contents 1
2
Product category : fabrics and costume 3
- Woven Cloth Native Maud Sri U-dom 4
- Woven Cloth Native Lai Thung 5
- Thaimool 6
- Phaeo Pha Fai 7
- Woven Cloth Native Ban Ket
- Nan Fai Ngam 8
- Matip Pator 9
10
Product category : Artifacts, souvenirs, personal care products,and decorations 11
- Chompoo Phukha Company Limited 12
- J.TOP Company Limited
- Sa-Kul Ngern 13
- Doi Silver Factory Company Limited 14
- Nan Pradub Ngern 15
16
Product category : Health products and services 17
- Peanut House Nan 18
- Community Enterprise of Biological Life in Nam Kian Subdistrict
- Peang Tawan Nan Limited Partnership 19
- Nan Duo Coffee Limited Partnership 20
- Nan Malt Community Enterprise
- Fun Fin Foods limited company

Product category : Geographical Indications: GI
- Nan Golden Orange
- Yok Mlabri Nan

หมวดสนิ คา้ : ผ้าและเครือ่ งแตง่ กาย

Product category : fabrics and costume

ช่ือบริษทั : กล่มุ ทอผา้ พื้นเมอื งบ้านศรีอุดม ชNื่อa-mนeาม-Sสuกrnุลam: สeม:เพSoียmรpเทieพnอTินhทepร-์ in
Organization : Woven Cloth Native Maud Sri U-dom

ทอี่ ยู่ : บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตำ� บลเชยี งกลาง อ�ำเภอเชียงกลาง จังหวดั น่าน 55160
Address : Ban Sri Udom Moo 1, Chiang Klang, Chiang Klang, Nan 55160

ประเภทสนิ คา้ /บริการ : ผ้าและเคร่ืองแตง่ กาย (cloth and apparel)

กลุ่มผ้าทอบ้านศรอี ุดมจำ� หน่ายสินค้าพ้นื เมือง OTOP Ban Sri Udom Woven Fabric Group sells o-top local
จากฝีมือชาวบ้านท่ีสืบทอดจากภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น products made by villagers that have been passed down
หลายชนิดอาทิ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมทีวี ตู้เย็น from generation to generation, such as tablecloths,
โทรศัพท์บ้าน กระเป๋า เส้ือ ซ่ิน กระโปรง ชุดพื้นเมือง handkerchiefs, TV covers, refrigerator covers, mobile phone
ทงั้ สภุ าพบรุ ษุ และสภุ าพสตรี จากผา้ ฝา้ ยทอมอื มที ง้ั สธี รรมชาติ covers, bags, shirts, skirts, and traditional costumes for
สียอ้ มเคมี both men and women. It made from hand-woven cotton,
there are natural colors and chemical dyes.

เสอื้ หางปลา 1,350.- 1,390.- เส้ือคลุมผหู้ ญิง
เส้อื ผชู้ าย 1,500.-

097 921 3173 890.- กระเปา๋

ผ้าทอศรอี ุดม เทพอนิ ทรา
[email protected]

1

หมวดสินคา้ : ผ้าและเคร่อื งแต่งกาย

Product category : fabrics and apparel

ช่อื บรษิ ัท : กลุ่มทอผา้ บ้านหลา่ ยทุง่ ชNื่อa-mนeาม-Sสuกrnลุ am: ชeน:ิกCาhโสanดiาkนaาฎSodanart
Organization : Woven Cloth Native Lai Thung

ทอ่ี ยู่ : บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ต�ำบลปอน อ�ำเภอทงุ่ ชา้ ง จงั หวดั นา่ น 55130
Address : Ban Lai Thung Moo 3, Pon, Thung Chang, Nan 55130

ประเภทสินคา้ /บรกิ าร : หตั ถกรรมพื้นเมอื งผา้ ทอมอื (Native cloth weaving)

ชนกิ าผา้ ทอหลา่ ยทงุ่ ลายนำ้� ใหล ลายจกไทลอ้ื ลายขดิ Chanika Lai Thung Woven Fabric, there are Lai
เส้อื ผ้าสำ� เร็จรูป OTOP 5 ดาว ทอมานานกว่า 30 ปี Nam Lai, Lai Jok Tai Lue, and Lai Khit that has woven
for more than 30 years. In addition, there are also
beautiful OTOP 5-star ready-made garments as well.

ย่ามผ้าทอไทล้อื 250.- 1,15,0305.0-.-ผา้ สะใบแดง
3,500.- ซ่นิ จกไทล้อื เสอ้ื สีขาว

ซนิ่ พญาค�ำเคบิ 8,500.-
12,000.-

ซิน่ ฝ้ายแกมไหมเส้อื สีฟ้า

2,500.- ผา้ ซิน่ นลายขอ S

084 809 1446 ชนกิ าผา้ ทอหล่ายทุง่
phaeophafai [email protected]

2

หมวดสินค้า : ผา้ และเครือ่ งแตง่ กาย

Product category : fabrics and apparel

Oช่ือrgบaรnษิ iทัzati:oกnล:ุ่มTผh้าaทimอoไทoลl ้อื สีธรรมชาติบ้านดอนมลู (ไทมลู ) Nชอ่ื a-mนeาม-Sสuกrnลุ am: ลeำ� :ไยLaวmงyศa์ไทi ยWongthai
Aทอ่ีddยrู่ e:ss62:/622บ/2้านBดaอnนมDูลonหmมู่o3olตMำ� บoลoศ3รีภ,ูมSิ iอP�ำhเภuอmท, า่ TวhงัaผWา aจnงั gหวPดัhนaา่ ,นN5a5n14505140
ประเภทสนิ ค้า/บรกิ าร : เสอื้ ผ้า ไทลื้อชายหญงิ เสอื้ ผา้ ส�ำเร็จรปู งานทอมอื สธี รรมชาติ (Tailue design)

กลมุ่ ผา้ ทอไทลอ้ื สธี รรมชาตบิ า้ นดอนมลู Thai หรอื Natural color Tai Lue fabric group, Ban Don
ไท ในที่น้ีหมายถึงชาวไทลื้อท่ีอพยพมาจากเมิงล้า Mool thai or Tai refers to the Tai Lue people who
แคว้นสิบสองปันนา มลฑลยูนนาน ประเทศจีนตอนใต้ migrated from Merngla Xishuangbanna, Yunnan
เข้ามาอาศยั อย่ใู นประเทศไทยเม่อื ประมาณ 270 ปมี าแล้ว Province, Southern China. They came to live in Thailand
about 270 years ago.
คำ� วา่ mool ยอ่ มาจากบา้ นดอนมลู ซง่ึ เปน็ ทต่ี งั้ ของ
กลมุ่ ผา้ ทอไทลอ้ื สธี รรมชาตบิ า้ นดอนมลู นนั่ เอง The word “mool” stands for Ban Don Mool. It
is the location of Ban Don Mool Natural Color, Tai
Lue Woven Fabric Group now.

99.- ถงุ ย่ามจิว๋ ลายไทลอ้ื 390.-
ขนาด 22.5x18.5 ซม.
ผ้าปดิ จมกู สีคราม

490.-

ตงุ ลายช้าง ขนาด 22x126 ซม.

1,200.-

080 852 1399 ผา้ ทอลายจกใหญ่ไทล้อื
เน้ือโทเร

ขนาด 150x85 ซม.

Thaimool
[email protected]

3

หมวดสนิ ค้า : ผา้ และเครือ่ งแต่งกาย

Product category : fabrics and apparel

ชื่อบริษทั : แพวผา้ ฝ้าย ช่อื -นามสกลุ : แพว เนตรทพิ ย์
Organization : Phaeo Pha Fai Name-Surname : Phaeo Nettip

ที่อยู่ : 141 หมู่ 1 ตำ� บลศิลาแลง อ�ำเภอปวั จงั หวดั น่าน 55120
Address : 141 Moo 1, Silalang, Pua, Nan 55120

ประเภทสนิ คา้ /บรกิ าร : จำ� หนา่ ย ออกแบบ ตัดเย็บ เกีย่ วกับผ้าทอทุกชนิด (Clothes Tailue)

ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถน่ิ และความรว่ มมอื ของชมุ ชนสกู่ ลมุ่ แมบ่ า้ น Community and local wisdom have gathered
ที่มีทักษะในการถักทอแบบไทล้ือผสมผสานการประยุกต์ together as a group of housewives, they are skilled
ใหท้ ันสมัย in Tai Lue weaving with modern application

1,800.- เสอ้ื ชายสกี รม แต่งลายขอขะแจ
เสอ้ื คอจีนหระดมุ หน้า 1,350.-

1,800.- เสอื้ ไทลือ้ ชายแตง่ ลายตวั แอล
350.- หมอนองิ

รองเท้าไทล้อื สงู 2.5 นวิ้ 1,200.- Slip on shoes 1,500.- 750.- กระเปา๋ ไมไ้ ผ่ บผุ ้าฝ้ายดา้ นใน

089 851 8918, 063 195 2422 แพวผา้ ฝา้ ย นา่ น
phaeophafai [email protected]

4

หมวดสินคา้ : ผา้ และเคร่ืองแตง่ กาย

Product category : fabrics and apparel

ชื่อบรษิ ัท : กลมุ่ ทอผา้ ไทลื้อบา้ นเกต็ ชอ่ื -นามสกุล : ศดานันท์ เนตรทพิ ย์
Organization : Woven Cloth Native Ban Ket Name-Surname : Sadanan Netthip

ทีอ่ ยู่ : 97 หมู่ 2 ต�ำบลวรนคร อ�ำเภอปัว จงั หวดั น่าน 55120
Address : 97 Moo 2, Woranakorn, Pua, Nan 55120

ประเภทสินค้า/บรกิ าร : ผา้ และเครื่องแต่งกาย (cloth and apparel)

เอกลกั ษณอ์ นั โดดเดน่ ของชาวไทลอื้ คอื การทอผา้ ทม่ี ี Distinctive identity of the Tai Lue people is the
ลวดลายอนั สวยงามแฝงดว้ ยภมู ปิ ญั ญาความเชอ่ื ความรัก weaving of beautiful patterns. It is hidden with wisdom
และความใส่ใจ ในการทอผ้าฝ้าย ได้รับการถ่ายทอด and belief, love and care for cotton weaving which
จากปา้ หลอมทเ่ี รม่ิ เรยี นรแู้ ละฝกึ หดั การทอผา้ ไทลอ้ื ตงั้ แต่ has been inherited from folk wisdom. They started
อายไุ ดเ้ พยี ง 8 ขวบ learning and practicing Tai Lue weaving at an early age.

ซิ่นลายการเดนิ ทางของชาวไทล้ือ ซน่ิ ลายนางพญาค�ำเคบิ

2,500.- 30,000.-
ขนาด
ขนาด 90 X 115 ซม.
33 X 42 นิ้ว
คา่ ส่ง 50 บาท

ซ่ินมา่ นโบราณ ผา้ คลุมไหล่ลายดอกชมพภู ูคา ผา้ คลมุ ลายขอหับใหญ่

800.- 1,500.- 1,500.-

ขนาด ขนาด ขนาด
88 X 105 ซม. 72 X 200 ซม. 73 X 214 ซม.
คา่ สง่ 50 บาท ค่าสง่ 50 บาท

081 180 2964 ป้าหลอมผ้าทอโบราณ
sadanan2497

5

หมวดสนิ ค้า : ผ้าและเครอ่ื งแต่งกาย

Product category : fabrics and apparel

ช่อื บรษิ ัท : นา่ นฝา้ ยงาม ชอ่ื -นามสกลุ : ณัฐาศนิ ี เสฎฐพงศ์โชค
Organization : Nan Fai Ngam Name-Surname : Maneerin Khajornphongkeerati

ทอี่ ยู่ : 254 หมู่ 4 ต�ำบลไชยสถาน อ�ำเภอเมอื งนา่ น จังหวัดน่าน 55000
Address : 254 Moo 4, Chaisathan, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสินคา้ /บรกิ าร : จำ� หน่ายผา้ ฝา้ ยทอมอื ลายน้ำ� ไหล งานพ้ืนเมอื ง ของฝากเอกลกั ษณจ์ งั หวดั นา่ น
(Native cloth weaving)

ชื่นชมความงามของผ้าทอมอื น่าน ท้ังแบบโบราณ Admire the beauty of Nan hand-woven fabrics,
และดไี ซน์สมยั ใหม่ by น่านฝ้ายงาม both traditional and modern design by Nan Fai Ngam

790.- กางเกผงา้ ขทาอกมรอืะบยออ้ กม5สสธี รว่ รนมรชุ่นาตเอิ วสงู 1,590.- เสื้อคลมุ ผา้ ใยกนั ใยชง แตง่ ลายผา้ ปักมือชาวเขา 1,590.-
เอว : 24-32 นวิ้
สะโพก : 40 น้ิว

1,890.- กระโปรงเมขลา

เอว : 25-34 น้ิว
สะโพก : 42 นิ้ว
ยาว : 36 นิว้
กระโปรงทรง เจ้าหญิง เอวฟรีไซส์

8,999.- 7,599.- กระเปา๋ หนังววั แทล้ ายไทลอื้ แพรวา งาน Hand made
6,999.- 1,990.-
ขนาด

ใหญ่(GM) สงู 14 น้ิว กว้าง 16 น้วิ
กลาง(MM) สูง 10.5 นวิ้ กวา้ ง 13.5 นว้ิ
เลก็ (MS) สงู 7 นวิ้ กวา้ ง 9 น้ิว
กระเป๋าครชั สงู 5 นว้ิ กวา้ ง 9 น้วิ

086 429 2878 ฝา้ ยนา่ น นา่ นฝา้ ยงาม
nay1599 [email protected]

6

หมวดสนิ คา้ : ผา้ และเคร่ืองแต่งกาย

Product category : fabrics and apparel

ชื่อบรษิ ทั : กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอบา้ นดู่ใต้ ชื่อ-นามสกุล : ชวลิต มาทพิ ย์
Organization : Matip Pator Name-Surname : Chavalit Matip

ที่อยู่ : 22/2 บา้ นด่ใู ต้ ตำ� บลดูใ่ ต้ อำ� เภอเมอื งนา่ น จังหวดั น่าน 55000
Address : 22/2 Ban Du Tai, Du Tai, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสินค้า/บรกิ าร : เส้ือผา้ และเครือ่ งแตง่ กาย (Native cloth weaving)

อ“มันาเผทปิพ้็านยฝล์ผ้วาา้ ยดททลออา”ยมเืออสกอลักดษดิ้ณน ์ สภู่กาายรใตอ้แอบกรแนบดบ์ There are hand-woven cottons, a unique
design pattern and its brand name is
“Matip Pator”.

ลายขอพระราชทานผสมลายน้�ำไหล 1,350.-
3,ป9ล0ีก0.- 3,0ส0่ง0.-

ลายคำ� เคบิ ประยุกต์
2ป,9ล0ีก0.- 2,ส2ง่00.-

081 724 6728, 082 691 1664 มาทิพย์ผ้าทอ
0817246728 [email protected]

7

หมวดสนิ คา้ : ส่งิ ประดษิ ฐ์ ของทีร่ ะลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง

Product category : Artifacts, souvenirs, appliances and decorations

ชือ่ บริษทั : บริษัท ชมพูภูคา จำ� กดั ชอื่ -นามสกุล : โสภา วรรณวิภูษิต
Organization : Chompoo Phukha Company Limited Name-Surname : Sopha Wanwiphusit

ที่อยู่ : 254 หมู่ 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำ� บลไชยสถาน อำ� เภอเมืองนา่ น จังหวัดนา่ น 55000
Address : 254 Moo 4, Nan-Phayao Rd., Chaisathan, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสินคา้ /บริการ : เครื่องประดบั เงิน (Silver Jewelry)

ศนู ยเ์ครอ่ื งเงนิ ชมพภู คู า แหลง่ รวมเครอ่ื งเงนิ คณุ ภาพ Chompoo Phukha Silver Center is the largest
ท่ใี หญ่ ท่สี ุดในจังหวดั นา่ น source of quality silverware in Nan Province.

ตา่ งหู “เสนห่ พ์ ุทธศิลปล์ ้านนา หอพระไตรหัวข่วง”

2,400.- แรงบันดาลใจมาจาก หอพระไตรปิฎก วดั หัวข่วง หนงึ่ ในโบราณสถานส�ำคญั และ
เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกและคำ� ภโี บราณ มลี ักษณะพทุ ธศลิ ป์แบบท้องถนิ่ ล้านนา

สอ่ื ถึงฝีมือท่ีประณตี งดงามโดยสกลุ ชา่ งเมอื งนา่ น

“ค�ำจั๋งโก๋” ปิ่นปักผม
แรงบันดาลใจจากลาั นนาทเ่ี ป็นเอกลักษณข์ องภาคเหนือ

ลายค�ำจ๋ังโก๋เป็นลายสลกั ท่ีมเี สน่หเ์ ฉพาะตวั ทม่ี กั พบตาม

โบราณสถานต่างๆ ในภาคเหนอื

4,600.-

สรา้ ยคอ

15,500.- “จะหว่านป๊า”
สรอ้ ยคอรูปทรงจ่ะหว่านป๊า ประดับด้วยดอกไมน้ านาพนั ธ์ แสดงถงึ ความ
สงา่ งาม สวยงามท่ามกลางดอกไม้ โดยจ่ะหวา่ นปา๊ แบบดง้ั เดมิ เปน็ สัญลักษณ์
ของกลุม่ ชนชาติพันธ์ุ “ชนเผ่าเม่ยี น เยา้ หรืออ้ัวเมี่ยนประจ�ำปี

054 710 177 PHUKHA SILVER & ศูนย์เครอื่ งเงินชมพูภูคา
Phukhasilver [email protected]

8

หมวดสินค้า : ส่งิ ประดษิ ฐ์ ของทีร่ ะลกึ ของใชแ้ ละของประดบั ตกแตง่

Product category : Artifacts, souvenirs, appliances and decorations

ชื่อบริษทั : บรษิ ทั เจ.ทอ็ ป จ�ำกัด ชือ่ -นามสกุล : อภิรตา เขื่อนธนะ
Organization : J.TOP Company Limited Name-Surname : Apirata Kuantana

ทีอ่ ยู่ : 643 หมู่ 4 ตำ� บลไชยสถาน อ�ำเภอเมืองน่าน จงั หวัดน่าน 55000
Address : 643 Moo 4, Chaisathan, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสนิ ค้า/บริการ : เคร่ืองประดบั เงนิ (Silverware)

เงนิ แท้ 92.5 ไมล่ อก อาจจะดำ� ขน้ึ อยกู่ บั เหงอ่ื ของแตล่ ะคน There is genuine silverware 92.5 that does not
(เหง่ือเปร้ียวจะขาว เหงือเค็มจะด�ำ) แต่สามารถล้าง peel off, it may be dark depending on each person’s
ท�ำความสะอาด ให้กลบั มาขาวใสได้ sweat. If anyone has sour sweat, they will be white.
And if anyone sweats salty, they will turn black, but
it can be cleaned and come back to be white

กำ� ไล 8ส20ง่ .-

3,ป8ล9กี 0.- ส่ง ปลกี ส่ง ปลกี
1,945.- 1,980.- 990.- 1,590.-

33.5 กรัม 15 กรมั 14.5 กรัม
ค่าส่ง 50 บาท คา่ สง่ 50 บาท ค่าส่ง 50 บาท

ต่างหู

ปลีก 1ส25ง่ .- ปลีก 1,2ส5ง่ 0.- 2,ป5ล0กี 0.- สง่
250.- 2,500.- 1,250.-

1 กรัม 3.6 กรัม

สร้อยคอ แหวน
ปลีก
3,540.- ปลกี ส่ง
1,350.- 675.-
ส่ง
1,7ส7ง่ 0.- ปลีก 5ป4ล0ีก.- ส่ง ปลีก 425.-
560.- 270.- 850.-
สง่
280.- ปลีก 5ส10ง่ .-
1,020.-

081 1924 3531 สลา่ เงนิ Salasilver
aapirata [email protected]

9

หมวดสนิ ค้า : ส่งิ ประดษิ ฐ์ ของท่ีระลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง

Product category : Artifacts, souvenirs, appliances and decorations

ช่ือบรษิ ทั : สกุลเงนิ ชอื่ -นามสกุล : เสาวนีย์ โฆษติ ปภาดา
Organization : Sa-Kul Ngern Name-Surname : Saowanee Kositpaphada

ท่อี ยู่ : 233 หมู่ 4 ตำ� บลไชยสถาน อำ� เภอเมอื งนา่ น จงั หวัดนา่ น 55000
Address : 233 Moo 4, Chaisathan, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสนิ คา้ /บรกิ าร : ผผู้ ลติ และจดั จำ� หนา่ ยเครอ่ื งเงนิ นา่ นทกุ ชนดิ แบบขายปลกี และสง่ รบั ตวั แทนจำ� หนา่ ย
(Silverware)

เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเคร่ืองเงินน่านทุกชนิด It is a manufacturer and distributor of all kinds
แบบขายปลีกและสง่ of Nan silverware in retail and wholesale.

โชคเกอร์ สรอ้ ยคล้องแมส เขม็ ขดั
2,500.- 620.- แถมแมสฟรี 9,990.-

สรอ้ ยคอเงิน ต่างหู ขนาด 35 X 7 in
3,000.- 399.-
450.-

699.- 799.-

092 929 4536 สกุลเงนิ
sakulngern_ [email protected]

10

หมวดสินคา้ : สง่ิ ประดิษฐ์ ของท่ีระลึก ของใช้และของประดับตกแตง่

Product category : Artifacts, souvenirs, appliances and decorations

ชื่อบริษัท : บริษทั ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำ� กัด ชNือ่ a-mนeาม-Sสuกrnลุ am: พe มิ :พPiรmpรo่งุ nรชRuตnะวgาraนtิชchatawanich
Organization : Doi Silver Factory Company Limited

ท่อี ยู่ : 250/1 ตำ� บลสถาน อ�ำเภอปวั จงั หวดั น่าน 55120
Address : 250/1, Sathan, Pua, Nan 55120

ประเภทสินค้า/บรกิ าร : เคร่ืองประดบั เงนิ (Silverware)

ดอยซิลเวอร์แฟคตอร่ีเปน็ ศูนย์หัตถกรรมท่ีได้สืบสาน Doi Silver Factory is a handicraft center that has
ศิลปหัตกรรมเครื่องประดับเงินจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ inherited the art of silver jewelry from the ancestors
สื บ ท อ ด ม า สู ่ รุ ่ น ลู ก ห ล า น ด ้ ว ย ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ of their grandfathers and descendants. They are over
ด้านเคร่ืองประดับเงินมากกว่า 70 ปี มีช่างฝีมือ 70 years of silver jewelry experience, there are more
ทมี่ คี วามเชยี่ วชาญดา้ นเครอื่ งประดบั เงนิ มากกวา่ 200 คน than 200 craftsmen specializing in silver jewelry.
ท�ำใหศ้ นู ย์หัตถกรรมเครือ่ งเงิน “ดอยซิลเวอร์แฟคตอร่”ี This is the reason why the Silverware Handicraft
เปน็ ทย่ี อมรบั จากลกู ค้าทั้งในและตา่ งประเทศ Center “Doi Silver Factory” is recognized by both
domestic and international customers.

กระเปา๋ เงนิ แท้ Silver Bag ปลกี

59ป,6ล4กี 0.- สง่ 568 กรมั 138,920.- 1,323 กรัม
35,784.-
ส่ง
83,352.-

ก�ำไลเงนิ Bangle 41 กรมั 50,ส0ง่88.- ปลกี
4,ป3ล1ีก0.- 2,5ส8ง่ 6.- 4,200.-
ปลีก 33 กรัม 2,5ส2ง่ 0.- 28 กรัม
83,480.-

เขม็ ขัด สร้อยคอ และต่างหู

25ป,1ล0ีก0.- 80 กรัม 48 กรมั
ปลกี ปลกี
ส่ง 239 กรัม 4,560.-
15,060.- 11,200.-
ส่ง สง่
ปลีก 6,720.- 2,736.-
42,320.-
25,ส3ง่92.- 402 กรมั ปลีก
6 กรมั 1,200.-

081 884 6325 เครือ่ งเงินน่าน by Doi Silver - ดอยซิลเวอร์
0818846325 [email protected]

11

หมวดสนิ ค้า : ส่ิงประดษิ ฐ์ ของที่ระลกึ ของใช้และของประดับตกแต่ง

Product category : Artifacts, souvenirs, appliances and decorations

ช่อื บริษัท : น่านประดับเงิน ชอ่ื -นามสกลุ : ปวฒั น์ สทุ ธิธนวตั
Organization : Nan Pradub Ngern Name-Surname : Pawat Sutthanawat

ทอ่ี ยู่ : 300/99 หมู่ 6 ต�ำบลดูใ่ ต้ อ�ำเภอเมืองนา่ น จงั หวดั นา่ น 55000
Address : 300/99 Moo 6, Du Tai, Mueang Nan, Nan 55000

ประเภทสนิ ค้า/บริการ : เครื่องประดบั เงิน (Silverware)

เคร่ืองประดับเงินแท้จากน่าน เครื่องประดับ It is a real silver jewelry which is made by the
จากหัตกรรมชาวเขา hilltribe people from Nan.

กำ� ไล
4,500.-

2,550.- 2,780.- 1,860.-

สร้อยคอ เขม็ ขดั สร้อยคล้องแมส

460.- 20,345.- 18,890.- 750.-

093 516 5966 น่านประดับเงิน เครื่องเงนิ น่าน
0935165966 [email protected]

12

หมวดสนิ คา้ : ผลิตภณั ฑ์และบรกิ ารเพอ่ื สุขภาพ

Product category : Health products and services

ชื่อบรษิ ัท : บา้ นถ่ัวลสิ ง ชอ่ื -นามสกุล : อารีย์ เพช็ รรตั น์
Organization : Peanut House Nan Name-Surname : Aree Petcharat

ท่ีอยู่ : 113 ม. 2 ถนนน่าน-ทุง่ ชา้ ง ตำ� บลผาสงิ ห์ อ�ำเภอเมอื งน่าน จงั หวดั นา่ น 55000
Address : 113 Moo 2 Nan-Thung Chang Rd. Phasing, Muang Nan, Nan 55000

ประเภทสินค้า/บรกิ าร : ผลติ ภณั ฑ์ถวั่ ลิสง (Food product)

บา้ นถว่ั ลสิ ง The Peanut House เรอื่ งถวั่ … เราถนดั Ban Thua Li song (The Peanut House) about
การผลติ ถั่วลิสงจากรุ่นพอ่ สูร่ ุน่ ลูก peanuts… we’re good at it. We carry on the legend
of deliciousness and pass on the wisdom of peanut
production from father to son.

65.- 225 กรมั 85 กรมั 85 กรัม 85 กรมั 35.-

ถ่ัวควั่ ทราย 35.- 35.-

ถ่ัวกรอบแก้ว ถ่ัวสมนุ ไพร
ถัว่ ทอดเกลือ
ถ่วั ลิสงอบกรอบ

ถุงละ 35 บาท พเิ ศษ 4 ถงุ 100 บาท

099 229 8265 ของฝากบ้านถ่ัวลสิ ง
@peanutnan [email protected]

13

หมวดสินค้า : ผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ ารเพ่อื สุขภาพ

Product category : Health products and services

ชอื่ บริษทั : วสิ าหกิจชุมชนชวี วิถีต�ำบลน้�ำเกี๋ยน ชือ่ -นามสกลุ : นายชศู ลิ ป์ สารรตั นะ
Organization : Community Enterprise of Biological Life in Name-Surname : Mr chusin sanrattana
Nam Kian Subdistrict

ทอี่ ยู่ : 192 ม. 4 ตำ� บลน้�ำเกย๋ี น อำ� เภอภเู พียง จงั หวัดน่าน 55000
Address :192 Moo 4 Namkian, Phupieng, Nan 55000

ประเภทสนิ คา้ /บรกิ าร : เครอ่ื งสำ� อางคส์ มุนไพร (Cosmetics herb)

เราคอื ผู้ผลติ เครื่องสำ� อางสมนุ ไพร และผลิตภัณฑ์ We are the manufacturer herbal cosmetics and
สมนุ ไพรหลายรายการ จากวตั ถดุ บิ พชื สมนุ ไพรทมี่ ใี นทอ้ งถน่ิ many herbal products from locally sourced medicinal
เนน้ การใชส้ มนุ ไพรในปรมิ าณทม่ี าก ใชส้ ารเคมใี นปรมิ าณนอ้ ย plants. We focus on using of herbs in large quantities
ไดร้ บั มาตรฐานผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน และรางวลั โอทอป 5 ดาว and use a less chemicals. We have received community
การันตคี ณุ ภาพด้วยรางวลั อย.ควอลิตอ้ี วอร์ดปี 2557 product standards and 5-star OTOP awards, quality
ภายในอาคารผลติ มาตรฐาน GMP จงึ ม่นั ใจได้ในคุณภาพ guaranteed with awards FDA Quality Award 2014,
ทกุ ผลติ ภณั ฑ์ จนไดร้ บั รางวลั วสิ าหกจิ ชมุ ชนดเีดน่ ระดบั ประเทศ Inside the GMP production building. So, you can be
ปี พ.ศ.2559 กรมส่งเสริมการเกษตร trust in the quality of every product. Most recently, we
received the Outstanding National Community Enterprise
Award 2016 from the Department of Agricultural
Extension.

ผลติ สภมัณนุ ไฑพ์เกรยี่ใบวหกมบั ่ี-แอชญั มพช-ูันค-รขีมิงนวด ผลติ ภัณฑ์เก่ียวกบั การบ�ำรุงเส้นผม

1ป6ล9ีก- ส่ง แชมพู 200 กรัม ครมี หมักผมสมนุ ไพร
118.- ครีมนวด (ขั้นต่�ำ 12 ชน้ิ )
คา่ สง่ ช้นิ แรก 40 บาท 1ป9ล9ีก- สง่
300 กรัม ชิ้นต่อไปชิน้ ละ 5 บาท 161.-
(ขั้นต่�ำ 12 ช้ิน )
คา่ สง่ ชิ้นแรก 40 บาท
ช้ินต่อไปช้นิ ละ 5 บาท

ผลิตภัณฑ์เกยี่ วกับครีมบ�ำรุงผิวและสบเู่ หลว

ผลติ ภัณฑ์เกย่ี วกับการบำ� รุงเสน้ ผม ครมี บ�ำรงุ ผวิ น�ำ้ นมข้าว

ส่ง แฮร์โทนิคสมนุ ไพร 300 กรมั 350 กรมั
299.- (ข้นั ต�่ำ 12 ชน้ิ ) (ขั้นต่�ำ 12 ช้ิน)
ค่าสง่ ช้ินแรก 40 บาท คา่ สง่ ช้ินแรก 40 บาท
100 กรมั ชิน้ ตอ่ ไปชน้ิ ละ 5 บาท ชน้ิ ตอ่ ไปชิน้ ละ 5 บาท
(ขัน้ ตำ�่ 12 ชิน้ )
ค่าสง่ ช้ินแรก 40 บาท ปลกี สง่ ปลีก 8ส6ง่ .-
ช้ินตอ่ ไปชนิ้ ละ 5 บาท 169- 129.- 119-

054-719420 ,080-5752223 สบเู่ หลวผสมสมุนไพรน้�ำนมขา้ ว
0897557281
ชวี าร์ Chewa ผลิตภัณฑจ์ ากสมุนไพรไทย
วสิ าหกจิ ชุมชนชีววิถี จ.น่าน

[email protected]

14

หมวดสนิ คา้ : ผลิตภณั ฑแ์ ละบรกิ ารเพ่ือสุขภาพ

Product category : Health products and services

ช่ือบรษิ ทั : หจก.เพียงตะวัน นา่ น ช่ือ-นามสกุล : ธรี ะยทุ ธ จนั ทร์คลา้ ย
Organization : Peang Tawan Nan Limited Partnership Name-Surname : Teerayoot Chanklai

ท่อี ยู่ : 89 บ้านกอก หมู่ 1 ต�ำบลทา่ น้าว อำ� เภอภเู พยี ง จงั หวดั น่าน 55000
Address : 89 Ban Kok Moo 1, Tanaw, Phupieang, Nan 55000

ประเภทสนิ ค้า/บริการ : ผลไมอ้ บแห้ง (Fruit Product)

เพยี งตะวัน น่าน เราผลติ สินค้าเกษตรแปรรปู โดยใช้ Peang Tawan Nan, we produce processed
วตั ถดุ บิ ในชมุ ชนในจงั หวดั นา่ น จากการปลกู อยา่ งพถิ พี ถิ นั agricultural products using raw materials in the
สง่ ตอ่ สกู่ ารคดั สรรเพอื่ แปรรปู ใสใ่ จทกุ ขน้ั ตอนถงึ มอื คณุ community of Nan province and meticulously planted.
We pass on to the selection for processing and pay
attention to every step before reaching you.

ปลกี มะไฟจนี อบแหง้ มะขามปอ้ มอบแหง้
120- ปลกี
สง่ 35- ส่ง ปลกี 2ส7่ง.-
100.- 27.- 35-

200 กรัม 50 กรมั 100 กรัม
(ขน้ั ต่�ำ 50 ห่อ ) (ขนั้ ต�่ำ 50 หอ่ ) (ขั้นต่�ำ 50 ถงุ )
คา่ สง่ ตามจำ� นวน ค่าสง่ ตามจ�ำนวน ค่าส่ง ตามจำ� นวน

และนำ�้ หนัก และนำ�้ หนัก และนำ�้ หนกั

ปลกี กระทอ้ นอบแหง้ กระเจีย๊ บอบแหง้
35- สง่
ปลกี สง่ ป3ล5กี - ส่ง
27.- 95- 80.- 27.-

70 กรัม 200 กรมั 70 กรมั
(ขั้นต่�ำ 50 ถงุ ) (ข้ันต�่ำ 50 ถงุ ) (ข้นั ต่ำ� 50 ถุง)
คา่ ส่ง ตามจำ� นวน ค่าสง่ ตามจ�ำนวน คา่ ส่ง ตามจ�ำนวน

และน�ำ้ หนัก และน้ำ� หนกั และนำ�้ หนัก

ปลกี ส่ง 100 กรมั
35.- 27.- (ขนั้ ตำ�่ 50 ถุง)
คา่ ส่ง ตามจ�ำนวน
กระท้อนสามรส และนำ้� หนัก
086-644-8344
@btm1360r เพยี งตะวัน นา่ น
[email protected]

15

หมวดสินคา้ : ผลติ ภัณฑ์และบริการเพอื่ สุขภาพ

Product category : Health products and services

GAP

ชอื่ บริษัท : หา้ งหุน้ สว่ นจำ� กัด นา่ นดโู อ คอฟฟี่ ชอื่ -นามสกุล : วชั รี พรมทอง
Organization : Nan Duo Coffee Limited Partnership Name-Surname : Watcharee Promthong

ที่อยู่ : 213 หมู่ 5 ตำ� บลนำ�้ ป้วั อ�ำเภอเวียงสา จังหวดั นา่ น 55110
Address : 213 Moo 5, Nam Pua, Wiang Sa, Nan 55110

ประเภทสนิ ค้า/บริการ : ผลติ และจ�ำหนา่ ยเมลด็ กาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคว่ั ตราภมู ใิ จ๋ และภูคอฟฟ่ี (Coffee)

ภูมิใจ๋คอฟฟี่ ฟาร์ม ฟารม์ ผลติ กาแฟแบบครบวงจร Poomjai Coffee Farm is a fully integrated coffee
จดทะเบียนพาณิชย์ในนาม หจก. น่านดูโอคอฟฟี่ farm which is registered commercially in the name
ด�ำเนินการต้ังแต่ปี 2550 ยาวนาน 11 ปีจนถึงปัจจุบัน of Nan Duo Coffee Limited Partnership. We have been
ผลติ กาแฟแบบครบวงจรตง้ั แตแ่ ปลงปลกู เปน็ ผรู้ วบรวม starting since 2007, lasting 11 years to date. There
ผลผลิตจากลุกไร่ที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1,200 รายกระจาย are a full range of coffee production from the planting
ทวั่ จงั หวดั นา่ น แปรรปู เมลด็ กาแฟดบิ กาแฟควั่ กาแฟ 3 IN 1 plot, collecting produce from more than 1,200 registered
เครอื่ งสำ� อางกาแฟ และ รบั จา้ งผลติ OEM ให้ 16 ราย มใี บรบั farms throughout Nan Province, and processing raw
รอง อย. GAP GMP HACCP HALAL รองรบั ลกู คา้ สง่ ออก coffee beans, roasted coffee, 3IN1 coffee, coffee
cosmetics and OEM production for 16 people. We
have the FDA GAP GMP HACCP HALAL certificate
to support export customers.

ก3iลnม1กกลาม่ แลฟงผตสวั มไมง่หาวดาำ� นรมสชาติ ก3iลnม1กแลบอ่ บมอไมเม่หรวิกาานโนม่าหกอไมม่มี 125.-
ส่วนผสมของครีมเทยี ม
125.-

100.- กาแฟคั่วเมด็ -บด 125- กาแฟอราบิก้าน่าน แบบดรปิ รสชาติ
25.- 1มี 4อรสาตูบกิรใา้ ห้เลือก หอม กลมกล่อม เฉพาะตวั กาแฟนา่ น
2 ดูโอเอสเพรสโซ่
3 เอสเพรสโซ่ สบู่กาแฟผสมนำ�้ ผงึ้ กาแฟช่วย
4 โรบัสต้า ขดั และผลดั เซลล์ผวิ

55.-

กาแฟ 3in1รสเอสเพรสโซ่
แบบ คับ

087 663 0034 กาแฟภูมใิ จ๋ รับจ้างผลิต OEM
0876630034

16

หมวดสินค้า : ผลิตภัณฑ์และบรกิ ารเพอ่ื สขุ ภาพ

Product category : Health products and services

ช่ือบรษิ ัท : วิสาหกจิ ชุมชนนา่ นมอลต์ ชอ่ื -นามสกุล : นายมนตศ์ ักดิ์ ไชยรังสินนั ท์
Organization : Nan Malt Community Enterprise Name-Surname : Mr. Monsak ChaiRangsinan

ทีอ่ ยู่ : 459 หมู่ 4 ถนนเจา้ ฟา้ ตำ� บลกลางเวียง อ�ำเภอเวยี งสา จังหวัดน่าน 55110
Address : 459 Moo 4, Chaofa Rd., Klang Wiang, Wiang Sa, Nan 55110

ประเภทสินค้า/บรกิ าร : ผลติ จากขา้ วมอลตส์ าลี (Food product)

มอลตไ์ทยแท้ อรอ่ ยไมแ่ พใ้คร จากขา้ วสาลที ปี่ ลกู บนความสงู Real Thai malt, it’s very delicious and not allergic to
1,800 เมตร อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คัดสรร anyone. It made from wheat grown at an altitude
จนไดม้ อลตช์ น้ั เยยี่ ม ใครทต่ี อ้ งการฟติ หนุ่ หรอื ดแู ลรา่ งกาย of 1,800 meters Bo Kluea District, Nan Province.
ใหแ้ ขง็ แรง We select the best malts. If anyone who wants to get tfi
or maintain a healthy body, please try

150.- 80.- 380.-

ขา้ วมอลต์งอก ซอสมอลต์ โปรตนี สกดั
350 กรมั (Malt Sauce) จากถวั่ ลันเตา

300 กรัม

300.- 100.- 250.-

ผงมอลต์สกดั เย็น มอลต์บาร์ 1 กล่อง มอลตส์ กดั เขม้ ขน้
350 กรมั บรรจุ 3 แทง่ MaltExtract
(ไซรัปมอลต์)
78 กรัม/3 Bars 260 กรมั

089 699 6022 Nan Malt 17
0896996022 [email protected]

หมวดสนิ ค้า : ผลติ ภัณฑแ์ ละบริการเพื่อสขุ ภาพ

Product category : Health products and services

Oช่ือrgบaรnิษiทัzati:oบnร:ิษFทั unฟFันiฟn ินFoฟodูด้ sส์liจm�ำiกteดั d company ชN่ือa-mนeาม-Sสuกrnลุ am: นeลิ :ปNัทiมll์apธhนaะขt วTา้ hงanakwang

ทAี่อddยrู่ e:ss14:014ห0มู่ M2 oตo�ำบ2ล, แSสaนeทnอTงhoอn�ำgเภ, อThทa่าวWงั ผaาngจงัPหhaว,ดั Nนา่aนn 5555114400

ประเภทสนิ คา้ /บรกิ าร : ผลติ ภณั ฑจ์ ากลูกเดือย (Food product)

เลือกขนมที่ใช่ รสท่ีชอบให้กับคณุ และคนทคี่ ุณรักไม่มี Choose the right dessert, favorite lfavor for you,
วตั ถกุ นั เสยี ไมใ่สส่ ารกนั บดู ไมผ่ สมแปง้ อบนานกวา่ 8 ชวั่ โมง and the one you love. We have no preservatives,
ผลิตจากลูกเดือยเกรด A คัดสรรอย่างพิถีพิถัน no preservatives, and no flours. It has been baked for
ผา่ นกระบวนการผลติ ทส่ี ะอาด และไดม้ าตรฐาน มหี ลากรส more than 8 hours.Made from grade A millet, carefully
ให้เลือก รสธรรมชาติ(ปรุงเกลือเพียง 1%) รสสาหร่าย selected. It has a clean production process and a
รสชีส รสต้มย�ำ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย high standard. There are variety of fal vors to choose
เพราะลูกเดอื ย มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู อุดมไปด้วยวิตามิน such as afl vors natural (only 1% salt), Seaweed alf vor,
และแรธ่ าตุทีจ่ ำ� เปน็ สำ� หรับรา่ งกาย Cheese alf vor, and Tom Yum alf vor which rich in many
beneifts because of millet. In addition, it has a high
nutritional value, rich in vitamins and minerals that
are essential for the body.

ลกู เดอื ยกรอบตราฟนั ฟิน

ปลีก ส่ง สง่
35.- 18.- 8.-

32 กรมั 15 กรัม
คา่ สง่ 55 บาท ค่าส่ง 55 บาท

ป4ล5.กี - ลูกเดือยก่งึ สำ� เร็จรูปตราฟนั ฟนิ

3ส0ง่ .- 95 กรัม 95 กรมั
คา่ สง่ 55 บาท

ค่าสง่ 55 บาท

ป4ล5.ีก- 3ส0ง่ .-

087 641 2589 ทลอูกเดดกอื รยออบบกอรบอแหบ้งฟันผฟงินชงผรกัาคผาถลูกไม้ ธัญพืช อบกรอบ
funfin
[email protected]

18

หมวดสนิ ค้า : สิง่ บง่ ชที้ างภมู ศิ าสตร์ (GI)

Product category : Geographical Indications: GI

Oชอ่ื rgบaรnิษiัทzati:oสnม้ :สNที aอnงนGา่ oนlden Orange ชอ่ื -นามสกลุ : บุญเหลือ่ ม จันต๊ะวงค์
ทAี่อddยrู่ e:ssหม:ู่ M7 oตo�ำบ7ล, แLลaะeอ, T�ำเhภuอnทgุ่งCชh้างanจgัง, หNวaดั nนา่ น Name-Surname : Boonleam Jantawong
ประเภทสนิ คา้ /บริการ : สม้ สีทองอินทรีย์ (Fruit product)

สม้ พนั ธส์ุ ม้ เขยี วหวาน ทม่ี ผี วิ สเี หลอื งทอง เปลอื กบาง Tangerine Orange is an orange with golden
รสชาตหิ วานอมเปรยี้ ว มเี สน้ ใยนอ้ ย ไมฉ่ ำ�่ นำ�้ ผลทรงแปน้ yellow skin, thin peel, sweet and sour taste, less
หวั และท้ายบมุ๋ และปลูกอยูใ่ นเขตจงั หวัดนา่ น fbi er, not juicy.

55-85 เบอร์ 00 42.50-55 เบอร์ 1
บาท/กก.
บาท/กก.

42.50-60 เบอร์ 0 25-45 เบอร์2-3
บาท/กก.
บาท/กก.

083 940 9508 บุญเหล่ือม จันต๊ะวงศ์
0839409508

19

หมวดสินค้า : สิ่งบ่งช้ีทางภมู ศิ าสตร์ (GI)

Product category : Geographical Indications: GI

ชื่อบรษิ ทั : ญอกมละบรนิ ่าน Nช่ือa-mนeาม-Sสuกrnลุ am: นeัน:ธNดิ าantชidาaวพCนhาaไพopรhanaphai
Organization : Yok Mlabri Nan

ท่ีอยู่ : 155 หมู่ 3 ตำ� บลภฟู า้ อำ� เภอบ่อเกลอื จงั หวดั น่าน 55220
Address : 155 Moo 3, Phufa, Bo Kluea, Nan 55220

ประเภทสนิ ค้า/บริการ : ญอก ย่าม มละบริ

ย ่ า ม ท� ำ ม า จ า ก เ ส ้ น เ ถ า วั ล ย ์ ป ่ า ข อ ง ช า ว ม ล ะ บ ริ The bag is made from wild vines of the Malabri
ใช้ เ้ ครอื เถาวลั ยเ์ ปน็ เสน้ ๆเลก็ นำ� มาถกั ยา่ มหรอื สนิ คา้ ตา่ งๆได้ people. They can use small vines to weave bags or
ชาวมละบริจะใช้สีจากธรรมชาติมาย้อม สีท่ีชาวมละบริ other goods. Malari people will use natural dyes to
เอามายอ้ ม สใีบสกั ออ่ นๆ ขมนิ้ รากยอปา่ ใบทรอม ดอกอญั ชนั dye, which colors are from light leaf color, turmeric,
wild yor root, trom leaf, and butterlyf pea.

ขนาด 10 X 10 น้ิว

ขนาด 4 X 5 นวิ้

400.-

1,500.-

1,800.- ขนาด 12 X 12 นว้ิ

5,800.- ขนาด 21 X 18 น้วิ

092 675 7943, 080 848 3471 Mlabri
0926757943

20


Click to View FlipBook Version