The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vid.simoniti, 2018-11-19 13:45:33

MGNG_katalog_Ist_Istvan_Huzjan_11_2018

NAPLAVINE DEBRIS


Ištvan Išt HuzjanIštvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitevIštvan Išt Huzjan
NAPLAVINE, konceptualna prostorska postavitev
DEBRIS, conceptual exhibition
3

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

Na lovu projektu je izpostavil sposobnost čudenja. desetletju in pol je ključno vračanje v
Za vse Huzjanove projekte v zadnjem
Njegovi otroški in mladostni spomini so
za spomini postali nekakšen povezovalni element polpreteklo zgodovino in lastno mitologijo.
mnogih vej njegovega ustvarjanja. Spomine
Že od študija dalje se je družbeno dogajanje
vse bolj izražalo tudi v njegovih delih, čeprav
je usmeril v lastno identiteto: »Spoznaj sebe«
je pisalo nad vhodom v Pitagorejsko šolo in na zelo subtilni ravni. Njegova zelo osebna
v Delfsko preročišče. Besede, ki jih zagotovo umetniška poetika se je že pri prvih projektih
Svojcev se vsako leto spominjamo na ni spregledal. Tudi vsi njegovi drugi projekti kazala tudi v naslovih projektov: Veliko tišine
prvi novembrski dan, posvečen najbližjim. spoznavanja s samim seboj in s svojo v ljubljanski Finžgarjevi galeriji (2004), Jaz
Nekako v tem času se v začetku novembra preteklostjo, s spomini nanjo, so ne glede na sem tisti večni otrok… v koprski Galeriji
na pokopališču spomnim, da je Ištvan Išt to, kako zelo intimno iztočnico imajo – če so Meduza (2008), Vračanje k prvemu m2 v
Huzjan na željo svojih staršev že pred leti jih sprožili družinski fotoalbumi, ljubezenska ljubljanski Galeriji Gregor Podnar (2011) ali
naredil kip za nagrobnik kot intimno obeležje SMS-sporočila ali kaj drugega – v bistvu pa Od tu do tu v ljubljanski galeriji ŠKUC
spominjanja. In se hkrati spomnim tudi na v končni vizualni obliki vedno univerzalni, (2013). In tako naprej. Vse do performansa
finski humoristični roman Arta Paasalinna arhetipski in predvsem izrazito večplastni. Od tu do tu (2014) v losangeleški Blum&Poe
»Na lovu za spomini«, ki dvigne spominjanje V njegovo umetnost je nevsiljivo umeščena Gallery, instalacije Jedra v Reaktorskem
nad njeno višino, v posebno stanje, v katerem intimnost, je zaznano preučevanje dejavnosti centru Podgorica (Institut »Jožef Stefan«,
začutiš nekaj, kar je onstran njene spoznavne človeka od najbolj ranih let in pod nenehnim 2016), ki je bila del razstave 8. Trienala
razsežnosti, kar sega v območje sublimnega. vplivom svojega ustvarjalnega dela tudi sodobne umetnosti U3, in Mere v ljubljanski
Taksist Seppo Sorjonen ustavi ostarelemu občutek in posluh za vsakdanje življenje. Mestni galeriji (2017), ki je bila v sodelovanju
geodetu v pokoju Taavettiju Rytkönenu, ki Zanima ga polje umetnosti, ki razume svojo z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom
ima težave z demenco: dogodke v daljni produkcijo kot živo ne le v procesu njenega del 32. grafičnega bienala Ljubljana.
preteklosti si je dobro zapomnil, kratkotrajni nastanka v ateljeju, temveč tudi njene
spomin pa mu slabo služi. Taksist ga zapelje predstavitve gledalcu. Zemljanu. Kozmičnih procesov, ki vplivajo na usodo
na vožnjo brez konkretnega cilja: začne se človeštva, praviloma ne moremo nadzorovati,
nepredvidljiva avantura, ki poveže Sorjonena Umetnik Ištvan Išt Huzjan je močno vpet je bila ena izmed idej 8. Trienala sodobne
in Rytkönena na prav poseben način. Dober v mednarodne umetnostne tokove. Ustvarja umetnosti (2016), tudi sam Ištvan Išt Huzjan
humor in nenavadna večplastna zgodba in biva med Ljubljano in Brusljem. Ves čas je razmišlja o svoji umetniški poziciji v najširšem
je tisto bistvo, tista srčika, ki človeku kot na tekočem z aktualnim dogajanjem doma in kontekstu, saj svoje večplastno ustvarjanje
bitju besede omogoča, da začuti in doživi v svetu, kjer ustvarja na rezidencah, kje na vidi kot pobudo k motrenju univerzalnih tem.
nadpredmeten, duhovni svet, ki daje življenju poti ali v eni izmed držav, med katerima je Prispevek k takemu mišljenju in umetniški
višji smisel. Tudi vizualni umetnik Ištvan njegovo življenje razpeto. Domala vsi projekti, naravnanosti je tudi razstavni projekt
Išt Huzjan, katerega značilno umetniško knjige umetnika in performanske stvaritve so Naplavine v Mestni galeriji Nova Gorica. Z
poetiko je močno zaznamovalo radostno rezultat umetnikovih dolgotrajnih predhodnih naplavinami so mišljene substance, od katerih
odkritje lastnih risbic iz najzgodnejših let, razmišljanj. V umetnostnozgodovinskem se poslovimo in ne pričakujemo, da se bomo z
svoje intimne zgodbe razvija v večplastne smislu navezuje svojo aktivnost predvsem njimi ponovno srečali: gre lahko tako za fizične
projekte. Polno doživljanje sveta okoli sebe, na neokonceptualne prakse šestdesetih let odpadke kot občutke do drugega, spomine ...
razstavljeno z objekti spominjanja vse od po »Happeningu« slikarja Allana Kaprowa Te substance-naplavine, kadar niso z nami,
otroštva dalje, deluje kot srčna spirala, kakor (1927–2006), pionirja pri oblikovanju prav tako živijo in se sčasoma predrugačijo.
duhovni vrtinec, ki te potegne do svojega koncepta performansa, ki je opisoval svoje Ponovno snidenje z njimi je lahko izjemno
dna, kjer se razlije njena notranja lepota, njeno delo kot zlitek lastnega življenja in lastne zanimivo, potencialno travmatično oziroma
notranje bogastvo, kar vse je pravzaprav umetniške prakse, kjer meja med življenjem nam lahko spremeni življenje. Tu gre ponovno
njegovo umetniško poslanstvo. in ustvarjanjem umetnosti ne obstaja več. lahko tako za mikro plastiko, ki jo z ribami iz
In kjer umetnost nastane pred interakcijo morja ali s kakšnimi drugačnimi sestavinami
V svojem otroštvu je imel Ištvan Išt Huzjan z gledalcem ali z njim, o čemer (vključno s jedi, dozorelimi v zemlji, kompostirani z
na hišnem dvorišču majhen peskovnik, za simboliko ogledal) priča tudi velika nagrada onesnaženimi odpadki, zaužijemo nekaj let po
katerega je dosti kasneje ugotovil, da je bil 31. grafičnega bienala v Ljubljani (2015). tem, ko smo jo odvrgli v smeti, kot srečanje v
njegov prvi prostor ustvarjanja, atelje. In ker Atraktivno postavljena instalacija odseva ponavljajočih se spominih ali v sanjah z ljubo
navdih za svoja umetniška dela pogosto išče kompleksno mrežo zgodovinskih referenc in osebo, ki smo jo izgubili. Torej bi bilo lahko
v vračanju v preteklost, k svojemu izvoru, formalnih sredstev v vsej njihovi razslojenosti, umetnikovo sporočilo tako okoljevarstveno,
se je v projektu Vračanje k prvemu m2 vrnil je polifonija narave in spomina, umetnostne občečloveško, kot intimno spominsko,
k temu svojemu najranejšemu spominu na zgodovine in umetnikovih intimnih odzivov. subjektivno. A tokrat Ištvan Išt Huzjan z
peskovnik. V nenavadnem, a odmevnem razstavo Naplavine obravnava problem


2

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

predvsem z osebnega vidika, ustvarja projekt o
tem, kar doživlja sam.

Prostorsko si je umetnik zamislil postavitev
zgolj na tleh, stene so prazne. Na tla galerije je
postavil okoli petnajst objektov, sestavljenih
iz uporabnih predmetov, ki so bili navzoči v
njegovem življenju, a jih ne potrebuje več, ker
so zastareli, in pariškega gipsa, tradicionalnega
kiparskega materiala (kakršne so bile kopije v
19. stoletju). Kombinacija teh dveh elementov
v novogoriški Mestni galeriji ustvarja Huzjanove
Naplavine in s tem seveda predstavlja tudi izvirni
vizualni nagovor umetnika samega. Umetnine
oziroma »ready made« postavljeni objekti v
Huzjanovih Naplavinah se poudarjeno osvetljene
na svojevrsten način svetijo, sprosti se nekakšna
nova moč, novo življenje. Če v spominih
dvomimo o smislu življenja, živimo v strahu.
Spomin, obravnavan kot vrednota, nam podarja
nekakšen načrt, kako prepoznati svoja resnična
hotenja in kako jih v največji naklonjenosti tudi
uresničiti. Se iz njih učiti. Huzjanove Naplavine
gledalcu dovolijo, da se poda na lov za lastnimi
spomini.
Tatjana Pregl Kobe
Neimenovana podoba, 2018, žimnica in gips, 45 x 185 x 70 cm
Unnamed image, 2018, mattress and plaster, 45 x 185 x 70 cm


3

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

Chasing speak. And as he often seeks inspiration reflected (symbolically also in mirrors) a
for his works of art in his visits to the past,
complex network of historical references and
to his origins, he, in his project Returning to formal means in their many facets; it was
Memories the first m2 returned to his earliest memory a polyphony of nature and memory, of art
of the sandpit. In the unusual, but attention-
history and the artist’s intimate responses.
grabbing project he exposed the ability to be
surprised. Memories from his childhood and Central to all of Huzjan’s projects over
We remember our relatives every year on youth have become a connecting element for the last fifteen years is his constant returning
the first day in November, which in Slovenia the numerous branches of his creativity. He to recent history and to his own personal
is dedicated to our beloved departed. While directed the memories into his own identity: mythology. Since his years as a student,
visiting the graveyard at the beginning of “Know Thyself” read the inscription above the certain developments in society have been
November I remembered that Ištvan Išt entrance to the Pythagoras school and the reflected in his work, even if on the subtlest
Huzjan was asked by his parents years ago Oracle of Delphi. He certainly did not overlook of levels. His highly personal artistic sense
to create a statue which was to be a tomb these words. All of his other projects of getting was already apparent in his earliest projects
stone and an intimate memorial. While to know himself or his past, the memories of and their respective titles: A Lot of Silence at
remembering this I also remembered the his past, are, regardless of how very intimate the Finžgar Gallery in Ljubljana in 2004 and
Art Paasalinna’s Finish humoristic novel their starting points are – whether they were I Am That Perennial Child… in the Meduza
1
“Life short, Rytkönen long ”, which raises started by family photo albums, love text gallery in Koper in 2008 or The Return to
memories into the sky, to a special state in messages or something else – in their essence the First m2 in the Ljubljana Gallery Gregor
which you feel something that is beyond its and in their final form always universal, Podnar(2011) or From Here to Here in the
cognitive dimension, something that reaches archetypal and predominantly multi-layered. Ljubljana Gallery ŠKUC (2013). And so on –
into the field of the sublime. The taxi driver His art melds unobtrusive intimacy, close all the way to the performance From Here to
Seppo Sorjonenstopped for an elderly retired observation of human activities going back Here at the Blum & Poe Gallery in Los Angeles
surveyor TaavettiRytkönen, who suffered to his early years, and, under the influence of (2014), the installation Core in the Reactor
from dementia: he could remember the events his creative work, a sense of, and a sensibility Centre Podgorica (Institute “Jožef Stefan”,
from his distant past very well, however his for, everyday life. He is interested in art that 2016), which was a part of the exhibition at
short-term memory did not serve him as well. understands production as alive not just the 8th Triennial of Contemporary Art U3 and
The taxi driver drove him on a trip without during the creative process in the studio, Measurements in the Ljubljana Town Gallery
a specific goal: this was the beginning of an but also in terms of its presentation to the (2017), which was exhibited in cooperation
unpredictable adventure, which connected viewers. He is an earthling. with the International Graphic Arts Centre as
Sorjonenand Rytkönen in a very special way. a part of the 32nd Biennial of Graphic Arts in
Humour and an unusual multi-layered story The artist Ištvan Išt Huzjan is strongly Ljubljana.
represent the essence, the core that enables tied into international art. He creates and
the man as a being of the word to feel and lives between Ljubljana and Brussels. The One of the ideas behind the 8th Triennial
experience the non-material, spiritual world, artist keeps well abreast of the current events of Contemporary Art (2016) was that we, as
which gives life a higher meaning. The visual at home and abroad, working in residencies, a rule cannot control the cosmic processes
artist Ištvan Išt Huzjan, whose characteristic while traveling, or in one of the two countries that influence the destiny of mankind, and
artistic poetics were strongly marked by the between which he divides his time. Virtually Ištvan Išt Huzjan contemplates his artistic
joyous discovery of his own drawings from all of his projects, artist’s books and position in the broadest possible context,
his childhood years, develops his intimate performances result from lengthy reflections. for he sees his multi-layered creativity as an
stories into multi-layered projects. A full In the art-historical sense, Huzjan’s art refers initiative to observe universal themes. The
experience of the world surrounding him, primarily to the neo-conceptual practices of exhibition Debris display in the Nova Gorica
exhibited with the object of memories from the 1960s that followed the “Happening” City Gallery is a contribution to such thinking
the childhood onwards, functions as a heart by the painter Allan Kaprow (1926–2006), and artistic orientation. Huzjan understands
spiral, as a spiritual vortex, which drags you who pioneered the concept of performance debris as substances to which we had said
to its very bottom, where its inner beauty art and described his work as a fusion of farewell and we did not expect to meet
spills its inner treasure, all of which can be his life and his artistic practice, with no them again: these could take the form of
found in his artistic mission. dividing line between life and the creation of physical refuse or feelings for another person,
art. Huzjan explores the way art originates memories... When they are not with us these
In his childhood Ištvan Išt Huzjan had a before and during the interaction with the substances – debris have a life of their own
small sandpit in the house courtyard, and at viewer, for which he also won the Grand and they change through time. Encountering
a much older age he realised that this was Prix at the 31st Biennial of Graphic Arts in them again can be extremely interesting,
his first creative space, his first studio so to Ljubljana (2015). The compelling installation potentially traumatic or it might even change

1 The Slovene translation of this book would translate as Chasing Memories.
4

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

our lives. They can take place in the form of
plastic micro granules that we eat with the
fish from the sea or in other foods that come
from the soil and were fertilised with polluted
compost and are eaten years after we have
thrown them away, or in the form of a meeting
with a beloved person that we have lost in
reoccurring memories or dreams. The artist’s
message could be ecological, plain human,
or subjective, an intimate memory. But this
time Ištvan Išt Huzjanin the exhibition Debris
addresses the problem predominantly from
a personal aspect, he has created a project
about what he is experiencing himself.

Spatially the artist decided to set
everything on the floor, and leave the walls
empty. He placed approximately fifteen
objects onto the gallery floor. These are
created from useful objects that were present
in his life, but he no longer needs because
they are outdated, and plaster of Paris, the
traditional sculpting material (as was used
in 19th century copies for instance). The
combination of two elements in the Nova
Gorica City Gallery creates Huzjan's Debris
and with this presents the original visual
address of the artist himself. The works of
art or the “ready made” objects placed in
Huzjan's Debris are litin a way that makes
them shine, with which a new power, a new
life, is released. If we, in our memories, doubt
in the sense of life, we live in fear. The memory
treated as a whole, gives us a sort of plan how
to recognise the true desires and how to fulfil
them to the greatest extent. Learn from them.
Huzjan's Debris allows the visitor to set out
on a chase of their own memories.

Tatjana Pregl Kobe


Neimenovana podoba, 2018, aluminij, sponke in gips, 75 x 172 x 122 cm
Unnamed image, 2018, aluminum, clips and plaster, 75 x 172 x 122 cm


5

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

Neimenovana podoba, 2018, armaturna mreža in gips, 16 x 100 x 100 cm
Unnamed image, reinforcing mesh and plaster, 16 x 100 x 100 cmNeimenovana podoba, 2018, predpražnika in gips, 7 x 79 x 63 cm
Unnamed image, 2018, doormats and plaster, 7 x 79 x 63 cm

6

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, podokvir in gips, 4 x 122 x 21 cm
Unnamed image, 2018, stretcher and plaster, 4 x 122 x 21 cm

7

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

Neimenovana podoba, 2018, pohodna palica in gips, 17 x 113 x 6 cm
Unnamed image, 2018, walking stick and plaster, 17 x 113 x 6 cm

8

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitevNeimenovana podoba, 2018, les in gips, 22 x 52 x 22 cm
Unnamed image, 2018, wood and plaster, 22 x 52 x 22 cm


9

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, žimnica in zračnici, 36 x 98 x 40 cm
Unnamed image, 2018, mattress and tube, 36 x 98 x 40 cm


10

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, frotirka, 2 x 85 x 50 cm
Unnamed image, 2018, terry towel, 2 x 85 x 50 cm


11

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev

Neimenovana podoba, 2018, podokvir in zatiči, 11 x 95 x 71 cm
Unnamed image, 2018, stretcher and pins, 11 x 95 x 71 cm

12

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, podokvir in armaturna žica, 2 x 79 x 87 cm
Unnamed image, 2018, stretcher and reinforcing wire, 2 x 79 x 87 cm

13

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, predpražnik in železo, 34 x 80 x 37 cm
Unnamed image, 2018, doormat and iron, 34 x 80 x 37 cm

14

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
Neimenovana podoba, 2018, sidro in gips, 87 x 20 x 16 cm
Unnamed image, 2018, anchor and plaster, 87 x 20 x 16 cm

15

Ištvan Išt Huzjan / Naplavine / Konceptualna prostorska postavitev
KONTAKTI / ARTIST’S CONTACT
e-mail: [email protected]
naslov/address: Cesta v Mestni log 3,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel: SI: 0038631732102,
BE: 0032488795591


IŠTVAN IŠT HUZJAN Rodil se je 1. junija 1981 v IŠTVAN IŠT HUZJAN was born on 1st June
Ljubljani. Leta 2005 je diplomiral na Akademiji 1981 in Ljubljana, Slovenia. He graduated
lepih umetnosti v Benetkah. Svojo založniško from the Accademia di belle arti di Venezia in
hišo za knjige umetnika 21st Century Books Italy in 2005. In 2006 he registered his own
je registriral leta 2006. Leta 2009 je zaključil book-publishing house 21st Century Books.
umetniški rezidenčni program na Rijksakademie In 2009 he completed the artist in residency
van beeldende kunsten v Amsterdamu. Med program Rijksakademie van beeldende kunsten
letoma 2010 in 2015 je obiskal tudi več drugih in Amsterdam after which he attended several
rezidenčnih programov, med njimi umetniški other residencies between 2010 and 2015,
rezidenčni program Changdong Muzeja za including the National Art Studio in Changdong
moderno in sodobno umetnost v Koreji v in Seoul and the Apartment of the Ministry of
Seulu in Umetniško rezidenčno stanovanje Culture of Slovenia in New York. In 2010 he
Ministrstva za kulturo RS v New Yorku. Leta cofounded the artist collective Project Goleb
2010 je soustanovil umetniški kolektiv Project in Amsterdam. In 2011 and 2014 he was
Goleb v Amsterdamu. V letih 2011 in 2014 je nominated for the OHO award in Slovenia and
bil nominiran za Nagrado OHO. Leta 2013 je in 2013 he was awarded the Fernand Baudin
prejel Nagrado Fernand Baudin v Belgiji in leta prijs in Belgium. In 2015 he was awarded the
2015 Veliko nagrado žirije na 31. grafičnem Grand Prize at the 31st Biennial of Graphic
bienalu v Ljubljani. Njegove pomembnejše Arts. His recent solo exhibitions include De
samostojne razstave v zadnjih letih vključujejo Metrico a Imperial, Proyectos Monclova,
De Metrico a Imperial, Proyectos Monclova, Mexico City, Mexico, Measures at the City
v Ciudad de México, Meksiko, Mere v Muzeju galleries and Museums of Ljubljana, Ljubljana, Založnik/Publisher: Kulturni dom Nova Gorica
in galerijah mesta Ljubljane, Ljubljana, in and Subterranean Walks at the Eastwards (zanj/on its behalf: Pavla Jarc)
Podzemni sprehodi v galeriji Eastwards Prospectus Gallery in Bucharest. His recent Avtor/Authors of the texts: Tatjana Pregl Kobe
Prospectus v Bukarešti. Njegove pomembnejše group exhibitions include Over You You at Uredila/Edited by: Mateja Poljšak Furlan
skupinske razstave v zadnjih letih vključujejo 31. MGLC in Ljubljana, the NSK State Art: The Angleški prevod/English translation:
grafični biennale Nad tabo ti, MGLC v Ljubljani Impossible Return at CUNY Graduate Center Sunčan Stone
in NSK State Art: The Impossible Return v James Gallery in New York and Beyond the Fotografije/Photographic credits:
Galeriji CUNY Graduate Center James, New Globe, 8th Triennial of Contemporary Art - U3 Ištvan Išt Huzjan
York in Onkraj Naše Oble, 8. Trienale Sodobne at MG+MSUM in Ljubljana. In 2012 he joined Oblikovanje in prelom/Design & DTP:
Umetnosti - U3 v MG+MSUM, Ljubljana. Leta the Simplon Express / The Return a group Bitart-Damijana Žorž s.p.
2012 se je pridružil skupinski razstavi, Simplon exhibition set in a train traveling from Zagreb to Tisk/Print: Tiskarna Present d.o.o.
Express – Povratek, situirani na vlaku med Paris, Taxi Avant Minuit a project for La Galerie Naklada/No. of copies: 300
Zagrebom in Parizom, ter Taxi Avant Minuit, Des Locataires involving a happening in a Taxi
projekt za galerijo Des Locataires ki je vključeval at FIAC in Paris. That year he also traveled from Nova Gorica, november 2018
happening v Taxiju na sejmu FIAC v Parizu. Seoul to Ljubljana by land using only public
Istega leta je Huzjan potoval po kopnem med transport as an artistic performance. Since 2012 Posebna zahvala/Special thansk:
Seulom in Ljubljano kot umetniški projekt. Od he is running an exhibition space in Brussels Tina Javornik, Thibaut Espiau
leta 2012 vodi eksperimentalni umetniško- called Coffre Fort together with Gregoire Motte
razstavni prostor Coffre Fort (Trezor) v Bruslju z and Thibaut Espiau as the Artists Club. He lives Razstavo in izid kataloga je finančno
umetnikoma Gregoirjem Mottom in Thibautom and works between Ljubljana, Slovenia and omogočila / The exhibition and catalogue have
Esiaujem pod imenom Artists Club. Živi in dela Brussels, Belgium. been financially suppported by:
med Ljubljano in Brusljem.
MESTNA OBČINA
NOVA GORICA
16MESTNA GALERIJA NOVA GORICA
Trg E. Kardelja 5
SI 5000 Nova Gorica

T: 05 335 40 17
E: [email protected]
W: www.mgng.net
FB: https://www.facebook.com/groups/Mestna.galerija.Nova.Gorica/

URNIK:
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure
Ob sobotah od 9. ure do 12. ure.
Ob nedeljah in praznikih zaprto.


Click to View FlipBook Version