The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by James Weerasinlert, 2019-12-11 12:43:00

เมืองหินถิ่นอีสาน

เท่ยี วเมืองหนิ ถ่นิ อีสาน

เดินทางดว้ ยรถโคช้ ปรับอากาศ 1 คนั

7.00 น
9.00 น

12.00น

บันไดนาคราช
สะพานลาวา
พระสุภทั รบพติ ร

โรงแรมอมารี บุรีรัมย์

ห้องอาหาร
kick off

[email protected] Kick offวดั เขาองั คาร หรือ วดั เขาพระองั คาร เป็นวดั ที่มีวตั ถุ
ธรรมความสวยงามของวดั พทุ ธศลิ ป์ สร้างมานานใน
ยคุ ที่ขอมเรืองอานาจความสวยงามของวดั พทุ ธศลิ ป์
ผสมศลิ ป์ ขอม แนวเดยี วกนั กบั ปราสาทหินเขาพนม
รุ้ง สว่ นสถาปัตยกรรมสงิ่ ก่อสร้างที่เหน็ ในวดั ปัจจบุ นั
สว่ นใหญ่สร้างใหมท่ บั ของเก่า มีโบสถ์ท่ีประยกุ ต์

จากสถาปัตยกรรมหลายสมยันอกจากความสวยงามของตวั ปราสาทแล้วเรายงั
ได้เพลดิ เพลนิ ไปกบั การชมศลิ ปะขอมโบราณผา่ น
ภาพแกะสลกั โบราณท่ีปราณีตละเอียดออ่ น ของ
หน้าบนั และทบั หลงั มีภาพจาหลกั แสดงเรื่องราวใน
ศาสนาฮินดู เช่น ศิวนาฏราช (ทรงฟ้ อนรา) ทบั หลงั
นารายณ์บรรทมสนิ ธ์อุ วตารของ พระนารายณ์ เช่น
พระรา(ในเร่ืองรามเกียรต์ิ)

ประสาทบ้านบุ

ปัจจบุ นั ได้กลายมาเป็นอีกหนงึ่ ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ความสาคญั อีกเเหง่ ของจงั หวดั บรุ ีรัมย์ไปเเล้ว โดยมนั ตงั้ อยทู่ ี่

อาเภอประโคนชยั ในจงั หวดั บรุ ีรัมย์ นบั วา่ เป็นอีกเเหลง่
ท่องเท่ียวท่ีนา่ สนใจไมน่ ้อยเลยทีเดียว

สาหรับ ปราสาทบ้านบุ นนั้ มีการสณั นิฐานทางโบราณคดที ี่วา่
กนั วา่ เป็นท่ีพกั ของนกั เเสวงบญุ ในอดีต หรือบรรดานกั เดินทางท่ี
ใช้เส้นทางเเห่งนีใ้ นการเดินทาง ไปมาระหวา่ งดนิ เเดนสวุ รรณภมู ิ

กบั เมืองพระนครหลวงในอดีต

ปราสาทเมืองตา่ เป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้าง
ราวพทุ ธศตวรรษที่ 16-17 ตามคตศิ าสนาฮินดู ลทั ธิ
ไศวนกิ าย ตงั้ อยู่ ณ พืน้ ราบเบอื ้ งลา่ งของเขาพนมรุ้ง
และนา่ จะเป็ นชมุ ชนที่มีความสมั พนั ธ์กนั กบั ปราสาท
พนมรุ้ง เหน็ ได้จากปราสาททงั้ สองแหง่ อยใู่ กล้กนั

วดั พระบรมธาตุเจดีย(์ วดั เกาะแกว้ )

ภายในวดั ประดิษฐานพระมหาธาตุ
รัตนเจดยี ์ เพ่ือเป็ นปชู นียสถานระลกึ ถงึ
องค์สมเด็จสมั มาสมั พทุ ธเจ้า ลกั ษณะ

ขององค์พระมหาเจดยี ์ เป็ น
ศลิ ปะประยกุ ต์ร่วมสมยั ความสงู ๖๐

เมตร มี ๔ ชนั้

เป็นถนนคนเดินเป็นวฒั นธรรมท่ีเป็นอตั ตลกั ษณ์ของชาว
จงั หวดั บรุ ีรัมย์ เปิ ดทกุ วนั เสาร์-อาทติ ย์ ตงั้ แตเ่ วลา 17.00-
22.00 น. ณ บริเวณหน้าจวนผ้วู า่ ราชการจงั หวดั จดั ขนึ ้
เพ่ือให้ถนนคนเดินแหง่ นี ้เป็นลานบ้าน ลานวฒั นธรรม
เป็นแหลง่ ให้ ประชาชนในจงั หวดั บรุ ีรัมย์มาพบปะกนั นา
สนิ ค้าผลผลิตในชมุ ชนมาจาหน่าย นาศิลปวฒั นธรรมที่ดี
งามและนา่ สนใจของแตล่ ะอาเภอเพลาเพลนิ บรุ ีรัมย์

• โซนของที่ระลกึ จากทวั่ โลกและจากทกุ ภาคของไทย
• โซนสวนสไตล์องั กฤษ

โซนกาลครัง้ หนง่ึ แกลเลอร่ี จดั แสดงนิทรรศการเพอื่ การศกึ ษาเรียนรู้
ววิ ฒั นาการของศลิ ปะ วฒั นธรรม ประเพณี และของใช้ใน
ชีวติ ประจาวนั ของคนรุ่นเก่าที่หาชมได้ยาก
• โซนแอดเวนเจอร์ แคมป์ ซง่ึ มีการจาลองมรดกโลก หรือสิ่งก่อสร้างท่ี
มีชื่อเสยี งของโลก เชน่ กาแพงเมืองจีน, หอไอเฟล, สะพานทาวเวอร์
บริดจ์, หอเอนเมืองปิ ซา และสโตนเฮนจ์
• โซนขบั รถ ATV

มหาวทิ ยาลัยศรีปทุม
…Thank you…

ธนญั ชยั วีระศลิ ป์ เลศิ
61705745


Click to View FlipBook Version