The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chompoonut Sutanate, 2019-12-21 00:24:15

Cafe in june Menu

241352_Menu 8.5x8.5in2

ไม่ใชว้ ัตถุกนั เสีย
MSG

ไม่ใส่ผงชูรส

นำ�้แข็งทำ�เอง

ล้างผักโอโซน

FAST DISH

ข้าวผัดกุ้ง Egg Fried Rice with Shrimp

(ข้าวผดั กุ้งเต็มๆคำ� อร่อยกลมกล่อม)

130
ขา้ วหมูคลุกฝุ่น Rice with Well Cooked Pork and Roasted Rice

(เน้ือหมูสนั ในน่มุ ๆ หมักไดร้ สชาติที่กลมกลอ่ ม คลกุ กบั ข้าวค่วั หอมๆ พรอ้ มเสิรฟ์
กบั ข้าวสวยร้อนๆ และน้ำ�จิ้มแจว่ สตู รเดด็ ไม่เหมือนใคร)

90

+ไขด่ าวลาวา 15 บาท
+ไข่แดงดองน้�ำปลา 20 บาท

Pad Krapao

ข้าวคลกุ เคล้ากะเพรากรอบ Stir-Fried Basil with (Pork/Chicken/Crispy Pork/Squid/Shrimp) Topped with Deep Fried Basil

(ข้าวคลกุ ผดั กระเพรารสเดด็ จัดจ้าน หมสู ับ/ไก/่ หมูกรอบ/ปลาหมึก/ก้งุ ราดดว้ ยกระเพรากรอบ)

80 / 80 / 90 / 100 / 130

Pad Kee Mao หมกู รอบผดั พรกิ เกลือ Stir-Fried Crispy Pork Belly with Salt and

ข้าวผดั ลำ�ยองก้งุ ไขก่ ุง้ Stir-Fried Shrimp with Thai Spices Topped Chilli
(หมูกรอบแสนอรอ่ ยผดั กบั พริกและเกลอื หอมๆ)
with Shrimp Eggs
(ขา้ วผัดข้ีเมาก้งุ เผ็ดรอ้ นถึงเครือ่ ง มีเทก็ เจอร์กรุบของไขก่ ้งุ ฟินๆกบั ไข่ดองแสนอรอ่ ย) 90

130 +ไขด่ าวลาวา 15 บาท
+ไข่แดงดองน้�ำปลา 20 บาท

ข้าวลาวาซอสมันกุ้ง Stir-Fried Shrimp with Lava Shrimp Paste

(กงุ้ ผดั ซอสมนั กงุ้ เสริ ์ฟราดแบบซอสลาวาเขม้ ข้น)

130

+ไข่ดาวลาวา 15 บาท
+ไข่แดงดองน้�ำปลา 20 บาท

PASTA

สปาเก็ตตค้ี าโบนาร่า Spaghetti Carbonara

(ซอสครมี นม ชสี ใสเ่ บค่อน โรยด้วยเบคอ่ นกรอบเพ่มิ เทก็ ซ์เจอรใ์ น
การรับประทาน)

130
สปาเก็ตต้กี งุ้ / แซลม่อนผดั พริกแหง้ Stir-Fried Spaghetti With

Dried Chili Shrimp / Salmon

(สตู รเด็ดเฉพาะ คาเฟ่ อนิ จูน เท่านั้น ไม่เหมอื นผดั พรกิ แห้งทไ่ี หน)

150 / 180

SOUP

โป๊ะแตกทะเลเดอื ด Potaek Seafood

(เดือดจรงิ ๆ รสชาตจิ ัดจา้ น ซี๊ดแนน่ อน)

230

Tom Jued ต้มยำ�กงุ้ น้ำ�ข้น / น้ำ�ใส Tom Yam Goong

(Clear Soup / Creamy Soup)

(ตม้ ยำ�รสแซ่บ จัดจา้ น จะน้ำ�ขน้ หรือน้ำ�ใส เลือกไดต้ ามอัธยาศัย)

230
ตม้ จดื เตา้ หหู้ มสู ับ Soup with Tofu and Minced Pork

(เหมอื นจะธรรมดา แต่โดดเด่นดว้ ยน้ำ�ซุปเข้มข้น)

120

APPETIZER

หมูสามช้ันทอดน้ำ�ปลา Fried Pork Belly with Fish Sauce

(ใครแวะมาตอ้ งลอง)

160
หมกู รอบ Fried Pork Belly with Sour and Spicy Sauce

(กรอบเพลนิ จนหยุดไมไ่ ด้)

160
ปกี ไก่ทอดเกลอื Fried Chicken Wing with Salt

(สูตรประจำ�บา้ น อยากให้ทุกคนได้ลองทาน)

150

คาลามาร่ี Calamari

(ปลาหมกึ ชุบแปง้ ทอดจนเหลืองกรอบ เสิรฟ์ พรอ้ มกบั ผกั เครือ่ งเคียงทอดกรอบ)

180

ใบเหลียงผัดไข่ Stir-Fried Malindjo Leaves with Egg

(ใบเหลยี งออ่ นๆ ผดั กบั ไข่เหลอื งสวย ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ฟนิ มาก)

90

เห็ดทอด Deep Fried Mixed Mashroom

(สายสุขภาพจะต้องรกั ดว้ ยสูตรแป้งที่กรอบจนตอ้ งตดิ ใจ)

120

คอหมูย่าง Grilled Pork Collas

(เมนทู ีห่ าทานง่ายแตฟ่ นิ ยาก อยากฟินตอ้ งสัง่ มที ี่ cafe in june เท่านัน้ )

160

SALAD

ยำ�ทูนา่ สลดั Tuna Spicy Salad

(ทูนา่ สลดั ราดดว้ ยน้ำ�สลัดยำ� โรยพรกิ เลก็ นอ้ ยให้ครบรส)

150

สลดั ผักย่าง Grilled Vegetable Salad ซีซาร์สลัด Caesar Salad

(สลัดผกั ย่างกบั ไฟหอมๆ ทานงา่ ย อร่อยด้วย) (รวมคณุ ประโยชนข์ องผกั นานาชนิด โรยดว้ ยขนมปงั กรอบ เบคอนกรอบ และพารเ์ มซานชีส)

130 150

ยำ�แซลมอ่ น Spicy Sashimi Salmon Salad ยำ�สตรอวเ์ บอร์รี่กุ้งสด Strawbery Spicy Salad with Shrimp

(แซลมอ่ นห่ันเต๋าช้ินโต คลกุ เคล้ากบั ผักกรนี โอ้ค ราดดว้ ยน้ำ�ยำ�แสนอร่อย) (สตรอว์เบอร์รน่ี ำ�เข้าจากต่างประเทศตามฤดกู าล)

280 230

ยำ�ตะไคร้ปลากรอบก้งุ สด Spicy Lemon Grass Salad with Shrimp ยำ�ว้นุ เส้นหมูสบั / ทะเล Grass Noodle Spicy Salad

and Fried Sadine (Mince Pork / Seafood)
(เสรมิ รสชาติของเครอ่ื งยำ�ดว้ ยกลนิ่ ตะไคร้กรอบ) (น้�ำยำ�รสจัดจ้าน หนกั เครือ่ งหนักเนอ้ื แบบไม่มกี ัก๊ )

160 120 / 230

ยำ�เห็ดรวม Mixed Mushroom Spicy Salad

(ยำ�เหด็ 3 อยา่ งที่สายสุขภาพ ต้องลอง)

90

FINEDINE

กุ้งกะปสิ ะตอใต้ Stir-Fried Sataw with Shrimp Paste (Pork/Shrimp)

(สูตรเดด็ สง่ ตรงจากแดนใต้ที่รา้ นเราภมู ใิ จนำ�เสนอ)

230

จรเจียวกรอบ Omlet Cowslip Creeper Flower and Minced Shrimp

(ไข่เจยี ว ใส่ดอกขจร และก้งุ สบั ทอดในน้ำ�มนั ร้อนๆจนกรอบทีเดด็ แมค่ รัวมาก)

90

มะระผัดไข่กุง้ เสียบ Stir-Fried Bitter Melon with Egg and

Shrimp
(มะระออ่ นๆผดั ไขก่ ำ�ลงั ดี ทานงา่ ย)

90

ดอกขจรผัดไขก่ ้งุ สด Stir-Fried Cowslip Creeper with Shrimp

(ดอกขจรเต็มๆ ผดั กับไข่และกุ้ง ให้กันแบบไมห่ วง)

120

กะหล่ำ�ปลผี ัดน้ำ�ปลา Stir-Fried Cabbage with Fish Sauce

(อกี หนง่ึ ผัดผักแสนอร่อย หอมกล่นิ น้ำ�ปลาท่เี ราตงั้ ใจคัดสรรมา)

90

แขนงน้�ำมนั หอยหมูกรอบ Stir-Fried Baby Cabbage with Oyster Sauce

(แขนงตน้ นอ้ ยผัดกบั หมูกรอบเขา้ รส)

180

หมูคลกุ ฝุ่นน้ำ�จม้ิ แจว่ Fried Pork with Roast Rice Pad Krapao

(เนือ้ หมูสันในนุม่ ๆ หมักได้รสชาตทิ ีก่ ลมกล่อม คลกุ กบั ขา้ วค่ัวหอมๆ พร้อมเสิร์ฟ คลกุ เคล้ากระเพรากรอบ Stir-Fried Basil with (Minced Pork/
กับข้าวสวยร้อนๆ และน้ำ�จม้ิ แจว่ สูตรเด็ดไมเ่ หมอื นใคร)
Chicken/Squid/Shrimp)
160 (จะเป็น หมสู ับ, ไก่, ปลาหมกึ หรอื กุ้ง กไ็ ด้ ราดทับด้วยกระเพรากรอบ)

160 / 160 / 200 / 230

ลาวาซอสมนั กงุ้ Stir-Fried Shrimp with Shrimp Lava Shrimp paste กงุ้ ซอสมะขาม Fried Shrimp with Tamarind Sauce

(ซอสลาวามนั กุ้งเขม้ ขน้ ) (สุดยอดซอสมะขามรสอมเปรี้ยวอมหวานราดบนกงุ้ กรอบๆ)

230 230

หมผู ดั กะปิ Stir-Fried Pork with Shrimp Paste หมหู วานน้ำ�ตาลออ้ ย Stir-Fried Pork with Cane Sugar

(หอมกะปิแท้ส่งตรงจากระยอง) (หมคู ลุกเคลา้ น้ำ�ตาลอ้อยกลมกลอ่ ม)

160 160

หมกู รอบผัดพรกิ เกลือ Stir-Fried Crispy Pork Belly with Salt and Chilli

(หมกู รอบแสนอร่อยผัดกับพริกและเกลือหอมๆ)

160

หมกู รอบผัดกระเพรากรอบ Stir-Fried Crispy Pork with Basil เนือ้ รบิ อายยา่ งจม้ิ แจว่ Grilled Ribeye Steak with Signature

Toped with Deep Fried Basil Nam Jim Jaew
(ขา้ วคลุกผัดกระเพราหมกู รอบรสเด็ดจัดจา้ น ราดด้วยกระเพรากรอบ) (ทีเด็ดของเราอย่ทู นี่ ้ำ�จิ้มแจว่ สูตรเด็ดกว่า 40 ป)ี

160 280

ผัดลำ�ยอง Drunken Noodle (Pork / Squid / Shrimp)

(ผดั ขเี้ มา จะใส่ หมู/ปลาหมกึ /กุ้ง ได้ท้งั นั้น)

130 / 200 / 230

ปลาเนอื้ อ่อนทอดกระเทียม Deep Fried Sheatfish with Garlic

(คดั มาสดๆ หมักด้วยเครื่องเทศ ลงทอดจนกรอบ พรอ้ มกระเทียมเจยี วเพมิ่ กลิน่ หอมนา่ รับประทานยง่ิ ข้นึ )

300

กงุ้ ทอดกระเทียม Fried Shrimp and Garlic ปลาทับทิมสามรส / ปลากระพงสามรส
(2จ3ดั เ0ตม็ ดว้ ยกระเทยี ม พริกไทย)
กงุ้ แช่น้ำ�ปลา Fresh Shrimp in Fish Sauce Deepfried Seabass / Redtilapia with Chilli Sauce

(ก้งุ สดๆ ราดน้ำ�ยำ�แซบ่ ๆ หรอื จะส่ังแบบลวกสักหนอ่ ยกย็ งั อรอ่ ย) 2(ค2รบ0รส/จดั 3จ้า8น0)
ปลาทับทิมทอดกระเทยี ม / ปลากระพงทอดกระเทยี ม
230
กุ้งผดั พรกิ เกลอื Stir-Freid Shrimp with Salt and Chilli Deepfried Seabass / Redtilapia with Garlic
(2ผ3ดั 0พริกหอมๆ พร้อมโรยเกลือเลก็ น้อยเพิ่มความโดดเด่นของกงุ้ ) (จดั เต็มด้วยกระเทยี ม ทอดกบั ปลาจนเหลือง
ปลาหมึกผดั ซอสไขเ่ คม็ ข้น Stir-Fried Squid with Salted Eggsauce
(2ซ0อส0ไขเ่ คม็ มันๆ เขม้ ขน้ อรอ่ ยถึงใจ) ก2ร2อ0บน/อก3น8มุ่ ใ0น)
ปลาทับทิมทอดน้ำ�ปลา / ปลากระพงทอดน้ำ�ปลา เน้อื ปผู ัดผงกระหร่ี Stir-Fried Crab Meat with Curry
(3เน5ื้อ0ปแู กะแลว้ นำ�มาผดั กบั เครือ่ งเทศ)
Deep Fried Seabass / Redtilapia with Fish Sauce เน้ือปูผัดต้มหอม Stir-Fried Crab Meat with Spring Onion
(3ด5ึงร0สชาตขิ องเน้อื ปอู อกมาเสริมด้วยกลนิ่ ตน้ หอมผดั เข้ากนั ได้ดี รสอ่อนๆทานงา่ ย ติดใจ)
2(เน2้ือ0ปล/าสด3ๆ8ท0อดจนกรอบ ราดด้วยน้ำ�ปลาปรุงหอม ที่คดั สรรมาเปน็ พิเศษ) เนอื้ ปูผัดพรกิ สามสี Stir-Fried Crab Meat with Mix Chilli
(3เส5ิร0ฟ์ แบบทานง่ายบนจานสสี ันสดใส)

VEGETERIAN

ยำ�เห็ดรวม มงั สวริ ัติ Mixed Mushroom Spicy Salad ยำ�มะระ Spicy Bitter Melon Salad

(ไมต่ ้องห่วง รสชาตยิ งั คงแซบ่ เหมือนเดิม) (มะระออ่ นๆ ลวกใหพ้ อสุกแลว้ นำ�มาคลกุ กับน้ำ�ยำ�สตู รเด็ดของทางร้านทไ่ี ม่
เหมอื นใคร)
90
สปาเกต็ ตี้เหด็ ผดั พริกแห้ง 90

Stir-Fried Spaghetti Top with Pried Chilli and Mushroom ยำ�สตรอวเ์ บอรร์ ่ี
(ผัดคู่กบั พรกิ แห้ง กระเทียม น้ำ�มนั มะกอก ปรุงรสดว้ ยเกลือเล็กนอ้ ย)
Spicy Strawberry Salad with Shrimp
120 (สตรอว์เบอร์รน่ี ำ�เขา้ จากตา่ งประเทศตามฤดกู าล)

สลัดผกั ย่าง 230

Grill Salad with Japanese Sauce
(ผักและเหด็ นานาชนิด นำ�ไปยา่ ง แลว้ ราดดว้ ยน้ำ�สลดั ซีอ๊ิว สไตลญ์ ี่ปนุ่ )

130

RICE

ข้าวผดั ไข่

Fried Rice (Egg) (Medium/Large)

(จาน6เล0ก็ //จ1าน2ใ0หญ)่
ข้าวผัดหมู

Fried Rice (Pork) (Medium/Large)

(จาน8เล0็ก//จ1า6นใ0หญ่)
ขา้ วผัดกุ้ง

Fried Rice (Shrimp) (Medium/Large)

(จา1น3เล0็ก//จา2น3ให0ญ)่
ขา้ วผัดรวมทะเล

Fried Rice (Seafood) (Medium/Large)

(จา2น5ให0ญ่)
ข้าวผดั ปู

Fried Rice (Crab) (Large)

(จา3น8ให0ญ)่
ข้าวสวย

Steamed Rice (Plate/Bowl)

2(จ0าน//โ8ถ0)
ขา้ วกลอ้ ง

(Plate/Bowl)

3(0จา/น/1โถ0)0

DESSERT

ไดฟกู ุสตรอเบอรร์ ่ี ถัว่ แดง/ชาเขียว Strawberry Daifuku (Redbean / Greentea)
150

บราวน่ีเนื้อหนบึ Chewy Brownies
65
คกุ้ กี้ช็อกโกแลตชิบ / ข้าวโอ๊ตเบอรร์ ่ี Chocolate Chip Cookies / Mixed Berry Oatmeal Cookies
55

เคก้ ฟักทอง Pumpkin Cake
95 / ช้ิน

ชสี เคก้ นิวยอร์ก New York Cheesecake
150 / ช้ิน

เคก้ ชอ็ คโกแลต Chocolate Cake นามะชอ็ คโกแลต Nama Chocolate
85 / ชนิ้ 80 / ชน้ิ
โมจิ ถ่วั แดง / ชาเขียว Mochi (Redbean / Greentea)
60

มทั ฉะลาเต้ ร้อน 70 เยน็ 75

DRINK

กาแฟ Coffee ร้อน 60 เย็น 75
ร้อน 60 เยน็ 65
เอสเปสโซ Esspresso รอ้ น 70 เย็น 75
อเมรกิ าโน่ Americano ร้อน 75 เย็น 80
ลาเต้ Latte รอ้ น 75 เย็น 80
คาปูชิโน่ Cappucino รอ้ น 75 เยน็ 80
มอคคา่ Mocca
คาราเมลมคั คอิ าโต้ Caramel Macchiato ร้อน 60 เยน็ 65
รอ้ น 65 เยน็ 70
นมสด Milk ร้อน 65 เยน็ 70
ชาพีช Peach tea รอ้ น 75 เย็น 80
ชาไทย ThaiTea รอ้ น 75 เย็น 80
มัทฉะลาเต้ Matcha Latte รอ้ น 75 เยน็ 80
โกโก้ Cocoa
ดาร์กช็อคลาเต้ Dark Chocolate Latte + 10
+ 10
นมพรอ่ งมนั เนย Non Fat Milk
นมถ่วั เหลอื ง Soy Milk + 10
นมอลั มอ่ น Almond Milk + 10
วนิลาไซรปั Vanilla Syrup + 10
เฮเซลนัทไซรปั Hazelnut Syrup + 15
วปิ ครีม Whipped Cream

น้ำ�ด่ืม Water

น้�ำเปลา่ Water 15
น้�ำแข็ง Ice 30

อืน่ ๆ Other 70
70
ชามะนาว Lemon Tea 70
อัญชนั มะนาว Butterfly Pea Juice with Lime 70
น้�ำผึง้ มะนาว Honey with Lime 70
เสาวรสโซดา Passion Fruit Soda 70
ล้นิ จโี่ ซดา Lynchee Soda 80
มะม่วงโซดา Mango Soda 80
มิกซ์เบอรร์ โี่ ซดา Mix Berry Soda
สตรอว์เบอร์รโ่ี ซดา Strawberry Soda 20
20
น้�ำอดั ลม Soft Drink 20
20
โค้ก (กระปอ๋ ง) Coca Cola (Can) 20
โค้ก ซีโร่ (กระป๋อง) Coca Cola Zero (Can)
สไปรส์ (กระปอ๋ ง) Sprite (Can)
สไปรส์ ซีโร่ (กระป๋อง) Sprite (Can)
ชเวปส์ (กระป๋อง) Schweppes (Can)

เบยี ร์ Beer 95
85
เบยี รส์ งิ (ขวด) Singha (Bฺ ottle) 115
เบยี รล์ ีโอ (ขวด) Leo (Bฺ ottle) 195 / 550
เบียรไ์ ฮเนเกน (ขวด) Heineken (Bottle)
เบยี ร์ชา้ ง (เหยอื ก / ทาวเวอร์) Chang (Jug/Tower)


Click to View FlipBook Version