The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

12.วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rachapoom Somsamai, 2020-10-22 00:27:08

12.วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียน

12.วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียน

1

คํานํา

คูมอื นิเทศเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูผูสอนระดับประถมศึกษาเลมนี้ไดจัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค,เพื่อเป.นเคร่ืองมือประกอบการนิเทศกับครูผูสอนระดับประถมศึกษา ผูบริหาร และ
ผูสนใจใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยในช้ันเรียน ทั้งนี้ขาพเจาไดเรียบเรียงความรูจาก
เอกสาร หนังสือ ตําราของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน รวมทั้งประสบการณ,จากการปฏิบัติหนาที่ดาน
การนิเทศ การเป.นวิทยากร มาสอดแทรกแนวคิด ทฤษฏี และหลักการปฏิบัติ เพ่ือใหงายตอ
การอานและทําความเขาใจ และทสี่ ําคญั สามารถนําไปสูการปฏิบัตจิ รงิ ได

เนื้อหาของคูมือนิเทศมีทั้งหมด 12 เลม ในเลมนี้จะเป.นเลมท่ี 12 เร่ือง วิทยฐานะ ว.21 กับ
การวิจัยในช้ันเรียน รายละเอียดในเลมนี้จะกลาวถึง หลักเกณฑ,และวิธีการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะสงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย,ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร,
มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม ทีไ่ ดประสทิ ธ์ปิ ระสาทวชิ าความรดู านการวดั และประเมินผลทางการศึกษาและ
การวจิ ยั การศกึ ษาแกขาพเจา

ขอขอบคุณผูบริหารและคณะศึกษานิเทศก, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมทุกทาน
ที่ไดรวมปฏิบัติงาน ใหขอคิด และขอเสนอแนะแนวทางที่เป.นประโยชน,ตอการจัดทําคูมือนิเทศเร่ือง
การวิจัยในชนั้ เรียน

ทายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวอินทร,ทอง ครอบครัวสมสมัย และ
ครอบครัวเทพเที่ยง ตลอดจนภรรยาและบุตรชายท้ังสองคน ท่ีใหกําลังใจในการทํางานมาโดยตลอด
และจนผลงานสาํ เร็จไปไดดวยดี

หวังเป.นอยางย่ิงวาคูมือนิเทศเลมน้ี จะกอใหเกิดประโยชน,แกครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา
ผทู ี่สนใจ ตลอดจนผเู ก่ยี วของทางการศึกษาทุกฝEาย หากมขี อบกพรองประการใด ขอความกรุณาโปรด
ใหคําชี้แนะ และพรอมที่จะนําขอเสนอแนะน้ันมาปรับปรุงใหคูมือนิเทศเลมนี้มีความสมบูรณ,ถูกตอง
ย่งิ ขึ้นตอไป

รัชภมู ิ สมสมยั
ศกึ ษานเิ ทศก,

2

สารบญั หนา
1
คาํ นํา 2
สารบญั 3
คําชีแ้ จง 4
คาํ แนะนําการศึกษาคมู ือนเิ ทศเรื่อง การวิจยั ในช้นั เรียน เลมท่ี 12 5
วตั ถปุ ระสงค-ของการจัดทําคมู ือนเิ ทศเรื่อง การวิจยั ในช้ันเรยี น เลมที่ 12 6
โครงสรางคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เรอ่ื ง วิทยฐานะ ว.21 กบั การวจิ ยั ในชั้นเรียน
รายละเอยี ดข้นั ตอนการศึกษาคมู ือนิเทศเลมท่ี 12 เรอื่ ง วิทยฐานะ ว.21 กบั การวจิ ยั 7
ในชน้ั เรยี น 8
เงอ่ื นไขสูความสําเร็จ 9
รายละเอยี ดเนื้อหา วทิ ยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในช้นั เรียน 67
คาํ ถามทบทวนความรู 68
บรรณานุกรม

3

คําช้ีแจง

คูมือนิเทศเลมท่ี 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูผ%ูสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาเลมน้ี มีลักษณะเป,นเอกสารสําหรับการศึกษาด%วยตนเองหรือใช%ประกอบการนิเทศ
เนื้อหาสาระภายในคูมือนิเทศเลมที่ 12 ประกอบด%วยเน้ือหาที่เก่ียวข%องกับหลักเกณฑ1และวิธีการให%
ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียด
ตามหนงั สือสํานกั งาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สําหรับใช%เป,นแนวทาง
ให%ครูผ%ูสอนระดับช้ันประถมศึกษา หรือครูผู%สอนท่ีสนใจสามารถนําความร%ูที่ได%รับจากคูมือนิเทศไปใช%
พัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช%การวิจัยในชั้นเรียนเป,นฐาน สงผลให%
สามารถจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนได%อยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพสงผลให%ผ%ูเรียนเรียนร%ูได%
อยางมีความสุข

การจดั ทําคมู ือนเิ ทศเรอื่ ง การวิจยั ในชัน้ เรยี น มวี ัตถุประสงค1สําคัญ ดังนี้
1. เพื่อให%ครูผ%ูสอนระดับช้ันประถมศึกษาได%มีเอกสารไว%ศึกษาเน้ือหาถึงหลักการวิจัยใน
ชัน้ เรียนท่ถี ูกตอ% งได%
2. เพ่ือให%ครูผ%ูสอนระดับช้ันประถมศึกษาสามารถนําความรู%ท่ีได%รับจากการศึกษาด%วยตนเอง
และจากการนิเทศติดตาม ไปใช%ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช%การวิจัยในชั้นเรียน
เปน, ฐานได%
3. เพ่ือให%ครูผู%สอนระดับช้ันประถมศึกษาสามารถนําความร%ูที่ได%รับจากการศึกษาเน้ือหา
ด%วยตนเอง และจากการนิเทศติดตาม ไปผลิตงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพ ถูกต%องตามหลักวิชา
และสามารถแลกเปลย่ี นเรยี นร%ถู งึ องค1ความรทู% คี่ %นพบกับคณะครคู นอืน่ ๆ ตอไปได%
เนื้อหาของคูมอื นเิ ทศเลมที่ 12 เร่อื ง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในช้ันเรียนจะประกอบด%วย
คําแนะนําการศึกษาคูมือนิเทศ วัตถุประสงค1ของการจัดทํา เนื้อหาสาระ และคําถามทบทวนความร%ู
ครูผู%สอนระดับช้ันประถมศึกษาต%องศึกษาเน้ือหาด%วยตนเองทุกเลม โดยเร่ิมต%นศึกษาจากคูมือการใช%
คูมือนิเทศ เพื่อทําความเข%าใจในรายละเอียดในภาพรวมของคูมือนิเทศทั้ง 12 เลม เมื่อทําการศึกษา
คูมอื การใช%คูมอื นเิ ทศจนมีความเขา% ใจดแี ล%ว ครูผ%สู อนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหา
ในเลมใดกอนหรือหลังก็ได%ตามความต%องการของตนเอง เน่ืองจากคูมือนิเทศแตละเลมน้ันมีเนื้อหา
สาระที่จบสมบูรณ1ภายในตัวเอง เมื่อได%ศึกษาเน้ือหาในแตละเลมเสร็จเรียบร%อยแล%ว ควรทําคําถาม
ทบทวนความรู% เพื่อให%การศกึ ษาดว% ยตนเองได%ผลดียง่ิ ขน้ึ สามารถทจ่ี ะพัฒนาตนเองในเรื่องการวิจัยใน
ชน้ั เรียนได%เตม็ ตามศกั ยภาพ

รชั ภูมิ สมสมัย
ศึกษานเิ ทศก1

4

คาํ แนะนาํ การศกึ ษา
คูมอื นิเทศเลมท่ี 12 เรือ่ ง วทิ ยฐานะ ว.21 กบั การวจิ ัยในชั้นเรยี น

เพื่อใหการศึกษาคูมือนิเทศเลมที่ 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในช้ันเรียนไดผลเต็ม
ศักยภาพ ครผู สู อนระดบั ช้ันประถมศกึ ษาควรปฏิบัตติ ามข้ันตอนตอไปนี้

1. ศึกษาคําชี้แจงของคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
จะไดเห็นความจําเป3นในการศึกษา และความสําคัญของเลมท่ี 12 เร่ือง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัย
ในช้ันเรียนที่ทานกําลังจะศึกษา รวมท้ังไดทราบวาเมื่อศึกษาเนื้อหาครบตามท่ีกําหนดแลว ทานจะ
ไดรับการพฒั นาไปจดุ ใด

2. ศึกษาสาระสําคัญจากคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เร่ือง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือใหเกิดความชํานาญและมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต7ใชใหเกิดประโยชน7
สูงสุดตอไป

3. ขณะศึกษาคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียน ผูศึกษาควร
บันทึกสาระสําคัญและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไว เพ่ือชวยใหการศึกษาเน้ือหาไดดี
ข้ึน และไดมีโอกาสคดิ วเิ คราะห7 และพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง

4. ทําคําถามทบทวนความรูหลังศึกษาเน้ือหาดวยตนเอง แลวตรวจคําตอบของตนเองจาก
แนวทางการตอบคําถาม โดยกําหนดเกณฑ7การผานรอยละ 80 ข้ึนไป (8 คะแนนขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน) เพื่อจะไดทราบวาตนเองมีความรู ความสามารถผานเกณฑ7ที่กําหนดไว หรือไม
ถาสวนใดยังไมเขาใจใหทบทวนใหมเฉพาะสวนนนั้ ใหเขาใจ

5

วัตถุประสงคของการจัดทํา
คูมือนิเทศเลมที่ 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กบั การวิจัยในชั้นเรียน

การจัดทําคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เร่ือง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค(
สําคญั ดังนี้

1. เพื่อใหค, รูผส,ู อนระดับช้ันประถมศึกษาได,มีเอกสารอานเพ่ิมเติมไว,ศึกษาเนื้อหาถึงหลักการ
วิจยั ในชัน้ เรียนทีถ่ กู ต,องได,

2. เพ่ือใหค, รูผูส, อนระดับชน้ั ประถมศึกษามีความร,ู ความเข,าใจในหลักการและความรู,พ้ืนฐาน
ในเรือ่ งการวิจยั ในชนั้ เรยี นกบั วิชาชพี ครู

3. เพ่อื ให,ครูผู,สอนระดับช้ันประถมศึกษาสามารถนําความรู,ท่ีได,รับจากการศึกษาเน้ือหาด,วย
ตนเอง และจากการนิเทศติดตาม ไปใช,ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช,การวิจัยใน
ชัน้ เรียนเป6นฐานได,

4. เพอ่ื ใหค, รูผ,ูสอนระดับช้ันประถมศึกษาสามารถนําความรู,ที่ได,รับจากการศึกษาเนื้อหาด,วย
ตนเอง และจากการนเิ ทศติดตาม ไปผลิตงานวิจัยในชน้ั เรียนท่ีมคี ณุ ภาพ ถกู ต,องตามหลกั วิชาได,

5. เพื่อให,ครูผู,สอนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนร,ูถึงองค(ความรู,ท่ีค,นพบ
จากการทําวจิ ยั ในชัน้ เรียนกับคณะครูคนอื่น ๆ ตอไปได,

6

โครงสราง
คูมอื นเิ ทศเลมท่ี 12 เรือ่ ง วทิ ยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชัน้ เรียน
ในการจัดทําคูมือนิเทศเลมท่ี 12 เรื่อง วิทยฐานะ ว.21 กับการวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี
ไดด$ าํ เนินการตามกรอบโครงสร$างหลักดงั ตอไปน้ี

คํานํา

คําชี้แจง

คาํ แนะนาํ การศึกษา
คูมือนิเทศ เลมที่ 12

วตั ถปุ ระสงคข, องการจดั ทํา
คูมือนิเทศ เลมที่ 12

รายละเอียดเนื้อหา
คูมือนเิ ทศ เลมที่ 12

คาํ ถามทบทวนความรู

บรรณานุกรม
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kuiz Catur
Next Book
kartu item jasa dan darang dagang flip book fix