The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลโครงการเรียนรู้วิถีใหม่ประชาชน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sim_6229, 2022-04-02 03:36:19

สรุปผลโครงการเรียนรู้วิถีใหม่ประชาชน

สรุปผลโครงการเรียนรู้วิถีใหม่ประชาชน

บทสรปุ สำหรบั ผบู้ ริหาร

1. ช่อื โครงการ โครงการเรียนรูว้ ิถใี หมส่ ร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง
2. ชอ่ื ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพรรณ ยิ้มเสถยี ร ครู กศน.ตำบล
3. หนว่ ยงาน ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอโคกสำโรง
4. วันที่ 2๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สถานที่ ศาลาประชาคมอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง

จงั หวัดลพบุรี
5. งบประมาณ 9,๑๐๐ บาท
6. ผลการดำเนนิ งานในภาพรวม

ผู้เขา้ ร่วมโครงการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากถงึ มากทส่ี ุด
7. กล่มุ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ จำนวน 2๖ คน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
เรยี นรู้วิถีใหม่สร้างสงั คมไทยด้วยเกษตรพอเพียง จำนวน ๒๗ คน
8. ตวั ชวี้ ัดเปา้ หมายผลผลติ

8.1 โครงการเรยี นร้วู ิถีใหมส่ ร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง
เชงิ ปริมาณ
ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ ๒๗ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้ รว่ มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลกั การของเศรษฐกจิ พอเพยี งอย่างจรงิ จัง

ปฏิบตั ไิ ด้ผลจรงิ อยา่ งเป็นรูปธรรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจำวัน และพ่ึงพาตนเองไดอ้ ย่างยั่งยืน
เชิงเวลา
ดำเนินโครงการ วนั ท่ี 2๔ เดอื นธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการแล้วเสรจ็ ตามเวลา

9. การตดิ ตามประเมนิ ผล
ใช้แบบประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๗ คน และได้รับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน

จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100 ผลการประเมินสรปุ ได้ ดังนี้
สรุปได้ว่าผู้เขา้ รว่ มโครงการอบรมมีความพงึ พอใจระดบั ดีขึน้ ไป ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพงึ พอใจด้านเนอื้ หา
- ด้านเนื้อหาตรงตามความตอ้ งการ คดิ เปน็ ค่าเฉล่ยี ๔.8๑
- ด้านเนอ้ื หาเพียงพอตอ่ ความต้องการ ค่าเฉล่ีย ๔.๗๘
- ด้านเน้ือหาปัจจบุ ันทันสมยั คา่ เฉลี่ย ๔.8๕
- ด้านเนื้อหามีประโยชน์ตอ่ การนำไปใชใ้ นการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ค่าเฉล่ีย ๕.๐๐
ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจดั กิจกรรมการอบรม
- ด้านการเตรยี มความพร้อมกอ่ นอบรม คา่ เฉลีย่ ๔.8๙
- ด้านการออกแบบกจิ กรรมเหมาะสมกบั วตั ถปุ ระสงค์ คา่ เฉล่ยี ๔.๗๘
- ดา้ นการจัดกจิ กรรมเหมาะสมกบั เวลา คา่ เฉลยี่ 4.๗๔
- ด้านการจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั กลุม่ เป้าหมาย ค่าเฉล่ีย ๔.8๙
- วิธกี ารวดั ผล/ประเมนิ ผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉล่ีย 4.8๑ตอนที่ 3 ความพงึ พอใจต่อวทิ ยากร
- ด้านวทิ ยากรมคี วามรู้ความสามารถในเรอ่ื งที่ถ่ายทอด คา่ เฉลีย่ ๔.8๕
- ดา้ นวทิ ยากรมีเทคนคิ การถ่ายทอดใช้ส่อื เหมาะสม คา่ เฉลีย่ 4.๗๔
- ดา้ นวทิ ยากรเปิดโอกาสใหม้ ีสว่ นรว่ มและซักถาม ค่าเฉลย่ี 4.๗8

ตอนท่ี 4 ความพงึ พอใจดา้ นการอำนวยความสะดวก
- ด้านสถานท่ี วัสดุ อปุ กรณแ์ ละสิง่ อำนวยความสะดวก คา่ เฉลย่ี 4.๗๔
- ด้านการส่อื สาร การสรา้ งบรรยากาศเพื่อใหเ้ กดิ การเรยี นรู้ ค่าเฉลีย่ 4.7๘
- ดา้ นการบรกิ าร การช่วยเหลอื และการแก้ปัญหา คา่ เฉลยี่ 4.๘๑

10. ผลทค่ี าดว่าจะได้รบั
ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลกั การของเศรษฐกิจพอเพยี งอย่างจริงจัง ปฏิบัตไิ ด้ผลจรงิ

อย่างเป็นรปู ธรรม นำความรู้มาประยกุ ต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพงึ่ พาตนเองได้อย่างย่ังยืน

นางสาวประภาพรรณ ยมิ้ เสถยี ร
ครู กศน.ตำบลคำนำ

การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารโครงการ เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทงั้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ทราบถงึ ความเป็นมาและผลสำเร็จของโครงการ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
โครงการไปปรบั ปรงุ แก้ไข หรือพัฒนาการจดั ทำโครงการเพ่ือใหเ้ กิดประสทิ ธิภาพสูงข้นึ ต่อไป

โครงการเรียนรวู้ ถิ ีใหมส่ ร้างสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง เปน็ กิจกรรมหน่งึ ตามนโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้รูปแบบและวิธีการประเมิน
โครงการที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม และนอกจากนั้นผู้ประเมินยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร และ
ตำราอ่นื เพอ่ื ให้การประเมินผลโครงการบรรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์ทก่ี ำหนด

ขอขอบคุณ ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคเี ครอื ข่าย
ที่มีส่วนร่วมให้การประเมินผลโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง สำเร็จลงได้ หวังว่า
รายงานการประเมินผลโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง จะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั และผสู้ นใจตอ่ ไป

(นางสาวประภาพรรณ ยม้ิ เสถียร)
ครู กศน.ตำบล

สารบญั ง

บทสรุปสำหรับผ้บู ริหาร หนา้
คำนำ ก
สารบัญ ค
บทที่ ๑ บทนำ ง
บทที่ ๒ เอกสารทเ่ี กี่ยวข้อง ๑
บทที่ ๓ วธิ กี ารดำเนินงาน ๓
บทที่ ๔ ผลการดำเนนิ โครงการ 4
บทท่ี ๕ สรุปผลการดำเนนิ การ อภิปรายผล และขอ้ เสนอแนะ 7
ภาคผนวก 11
คณะผู้จัดทำ ๑๓
๑๗บทที่ 1
บทนำ

1. หลกั การและเหตผุ ล

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การพฒั นาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซ่งึ ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคม วัตถุนิยม
เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ และเงิน เป็นหลัก ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้รู้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ความเห็นแก่ตัวจึงมากข้ึนในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
น้อยลง หวังพ่ึงพิงผู้อ่ืนจนลืมพัฒนาตนเอง ทำให้ขาดหลักการพึ่งตนเองสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบันจึง
จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับสังคมไทย จำเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ให้เห็นและปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เพ่ือเป็นการ
พื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปัญญาท่ีเคยมีอยู่คู่สังคมไทยให้กลับคืนมา เป็นสังคม ชุมชนท่ีมีความอบอุ่น
เอื้ออาทรและพ่ึงตนเองอย่างยง่ั ยนื ในทส่ี ดุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเรียนรู้ และสนองตอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.จึงได้จัดทำ โครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้าง
สังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง เพื่อให้ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม นำความรู้
มาประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจำวนั และพงึ่ พาตนเองไดอ้ ย่างย่งั ยืน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมคี วามรู้ ความเข้าใจ ในหลกั การของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพ่ึงพาตนเอง

ได้อยา่ งยง่ั ยนื

3. ขอบเขตของโครงการ
1. ผู้เขา้ รว่ มโครงการเรยี นรูว้ ถิ ใี หม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง จำนวน ๒๗ คน
2. สถานที่ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ณ ศาลาประชาคม

อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
3. วนั เวลาทดี่ ำเนินการ วันที่ ๒๔ เดอื นธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๔
4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานการศึกษาต่อเนื่อง (เศรษฐกิจพอเพียง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอโคกสำโรง4. เป้าหมาย
เชงิ ปริมาณ
ประชาชน ในพืน้ ที่อำเภอโคกสำโรง จำนวน ๒๗ คน
เชิงคณุ ภาพ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลกั การของปรชั ญา

เศรษฐกจิ พอเพียงอย่างจริงจัง ปฏิบตั ไิ ดผ้ ลจริงอย่างเปน็ รปู ธรรม นำความรูม้ าประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวนั และ
พึง่ ตนเองได้อย่างย่ังยืน

5. ประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รับ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ปฏิบัติได้ผลจริง

อยา่ งเป็นรูปธรรม นำความรูม้ าประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวิตประจำวนั และพง่ึ ตนเองไดอ้ ย่างยัง่ ยืน

6. ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ
นางสาวประภาพรรณ ย้ิมเสถียร ครู กศน.ตำบล

7. เครือข่าย
ทว่ี ่าการอำเภอโคกสำโรง

8. ผลการดำเนินกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ปฏิบัติ

ได้ผลจรงิ อยา่ งเป็นรูปธรรม นำความรมู้ าประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวนั และพ่งึ ตนเองไดอ้ ยา่ งยง่ั ยืน

9. ขั้นตอนกระบวนการ
1. ประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจเกยี่ วกับรูปแบบการจดั กิจกรรมวางแผนและมอบหมายหนา้ ที่

รบั ผดิ ชอบ
2. เพอ่ื ประสานงานภาคีเครือข่าย และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
3. จดั หาวสั ดุ – อปุ กรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม
4. ดำเนนิ การใหค้ วามรู้
5. สรุปผลการจัดและและปิดโครงการเรียนรู้วิถีใหมส่ ร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียงบทที่ 2
เอกสารทเ่ี กี่ยวขอ้ ง

โครงการจดั การศกึ ษา ดังนี้
1. โครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ที่ได้รับการอนุมัติ กำหนดการโครงการ
ขออนญุ าตจัดโครงการ คำสง่ั แต่งตง้ั วทิ ยากร
2. คำส่งั แต่งต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการเรยี นรวู้ ถิ ีใหม่สรา้ งสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง
3. รายชอ่ื ผู้เขา้ รว่ มโครงการเรียนรวู้ ิถีใหม่สร้างสงั คมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง (ใบลงทะเบียน)
4. แบบประเมนิ ความพึงพอใจผู้เขา้ ร่วมโครงการ
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรยี นรู้วถิ ีใหมส่ ร้างสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี งบทที่ 3
วธิ กี ารดำเนนิ งาน

โครงการเรยี นรวู้ ิถีใหม่สรา้ งสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง มวี ธิ กี ารดำเนนิ งานดงั น้ี

ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการเรียนรู้วถิ ใี หมส่ ร้างสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง
มรี ะยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๒๔ เดอื นธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการปฏบิ ัติงาน
โครงการเรียนรู้วถิ ีใหม่สรา้ งสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง มแี ผนการปฏบิ ัติงานท่ีกำหนดไวด้ งั นี้

วนั เดอื น ปี ลำดบั ขน้ั ตอน
๑๕ พฤศจิกายน 256๔ สำรวจความตอ้ งการในชมุ ชนตำบลหว้ ยโปง่
๒๙ พฤศจิกายน 256๔ ประชุมวางแผนการดำเนนิ โครงการ
เขยี นโครงการ เสนอขออนุมัติ แตง่ ต้ังคณะกรรมการดำเนนิ งาน
๓ ธันวาคม 2564 ดำเนินการโครงการศาสตรพ์ ระราชาเพ่อื การพฒั นาทย่ี ั่งยืน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สรปุ ผลการดำเนินงานโครงการ
๒๙ ธนั วาคม 2564

วธิ ดี ำเนินงาน
การดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่างๆ

ดงั นี้
1. การศกึ ษาเอกสารท่เี ก่ยี วข้องกับการจัดการโครงการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การดำเนนิ การ
4. การติดตามและประเมนิ ผลโครงการแตล่ ะขั้นตอนมรี ายละเอียดดังตอ่ ไปน้ี
การศึกษาเอกสารท่ีเกย่ี วขอ้ งกับโครงการเรยี นร้วู ิถใี หมส่ รา้ งสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง
ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการได้ศกึ ษาค้นควา้ เอกสารท่ีเกีย่ วข้องเพอ่ื เปน็ ขอ้ มลู และแนวทางในการดำเนินการ

โครงการเรยี นรู้วถิ ีใหมส่ ร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง ดงั นี้
1. ศกึ ษาเอกสาร/คู่มือ
2. ศึกษาขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวทางในการจัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้

เหมาะสม

กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการเรียนรูว้ ิถีใหม่สรา้ งสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง ในคร้งั นี้ คือ ประชาชนใน

พ้ืนทอ่ี ำเภอโคกสำโรง จำนวน ๒๗ คนสถานท่แี ละระยะเวลาดำเนินการ
- สถานท่ีดำเนินการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี
- ระย ะเวล าด ำเนิ น ก าร โค รงก ารเรีย น รู้วิถี ให ม่ ส ร้างสั งค ม ไท ย ด้ วย เก ษ ต รพ อ เพี ย ง

วันท่ี ๒๔ เดอื นธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วธิ ดี ำเนนิ การ
การดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ผู้รับผิดชอบโครงการได้

ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังตอ่ ไปนี้
1. ขนั้ เตรยี มการ/วางแผน
- ประชมุ ปรึกษาหารือผ้ทู เี่ ก่ียวข้องทุกฝา่ ย
- เขยี นโครงการ วางแผนมอบหมายงานให้ฝ่ายต่างๆ เตรียมดำเนนิ การ
2. ข้นั ดำเนินการ/ปฏิบัติ
- เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมตั จิ ากผบู้ ริหารสถานศกึ ษา
- วางแผนการจดั กิจกรรมในโครงการเรียนรูว้ ิถีใหม่สรา้ งสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง

โดยกำหนดตารางกิจกรรม
- แต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชาสมั พนั ธ์โครงการเรียนรูว้ ิถใี หม่สร้างสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง
- ประชมุ คณะทำงาน เพอ่ื ชี้แจงและเตรยี มงาน
- จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง ตามตารางกิจกรรมที่

กำหนดการ
- ตดิ ตามและประเมนิ โครงการ
- เครอ่ื งมือทใ่ี ชใ้ นการตดิ ตามประเมนิ ผลโครงการ ไดแ้ ก่ แบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ
1. ติดตามการทำงานของคณะกรรมการเป็นระยะอยา่ งต่อเนื่องโดย ครู กศน.ตำบล ผู้บริหารและ

คณะนเิ ทศ กศน.อำเภอ
2. สังเกตจากผลการปฏบิ ตั งิ าน ประเมนิ ผลจากการแบบประเมนิ ความพงึ พอใจผ้เู ข้าร่วมโครงการ

การวางแผน
1. ประชุมคณะครู วเิ คราะหโ์ ครงการ/กจิ กรรมทผ่ี ่านมา ดำเนนิ การตอ่ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
2. กำหนดกจิ กรรมท่จี ะสง่ เสริมและพฒั นาชมุ ชนลงแผนปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
3. มอบหมายหน้าที่ แต่งต้ังคณะทำงาน

การดำเนนิ กจิ กรรม
๑. วิทยากรบรรยายใหค้ วามรู้เรือ่ งหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๒. สาธติ และฝกึ ปฏบิ ัตกิ ารขยายพนั ธ์พุ ชื แบบควบแนน่
๓. สาธติ และฝึกปฏบิ ัติการเพาะเห็ดฟางในตะกรา้
๔. สรปุ ผลการเรียนรู้การประเมินผลงาน
1. กำกบั ดูแล ติดตามประเมินผล
2. รายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอตอ่ ผู้บรหิ าร นำปญั หาและข้อบกพร่องไปแกไ้ ขคร้งั ต่อไป

คา่ สถิตทิ ่ใี ช้
1. คา่ คะแนนเฉลย่ี (X)
2. คา่ ร้อยละ (%)บทท่ี 4
ผลการดำเนนิ งานโครงการ

โค รงก ารเรีย น รู้วิถี ให ม่ ส ร้างสั งค ม ไท ย ด้ ว ย เก ษ ต รพ อ เพี ย ง มี ผู้ รับ ผิ ด ช อ บ โค รงก าร
คือ นางสาวประภาพรรณ ย้ิมเสถียร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยดำเนินการจัด ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
โคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จงั หวัดลพบุรี ซง่ึ มผี ลการปฏบิ ตั งิ านดงั นี้

เครือ่ งมอื ที่ใชใ้ นการประเมินผลการดำเนินโครงการน้ี คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซึง่ มลี กั ษณะ
ดังนี้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่วั ไปของผตู้ อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตร
พอเพียง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มีความ
พึงพอใจน้อยที่สดุ มีความพึงพอใจน้อย มคี วามพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจมาก มีความพงึ พอใจมากทสี่ ุด
เพ่ือให้ผู้ตอบเลอื กตอบตามความคิดเห็น จำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 ขอ้ เสนอแนะอืน่ ๆ เปน็ คำถามปลายเปิด
จำนวนแบบสอบถามทไี่ ดร้ บั กลบั คนื มาจำนวน ๒๗ ชุด จากนัน้ นำมาวิเคราะห์ข้อมลู จากแบบสอบถาม
โดยใชเ้ กณฑ์ในการวิเคราะหแ์ ละแปรผลข้อมลู ดังน้ี

คา่ เฉลย่ี 4.50 – 5.00 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม / มีความพึงพอใจมากทสี่ ดุ
คา่ เฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดให้อยใู่ นเกณฑ์ เหมาะสม / มีความพงึ พอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดให้อย่ใู นเกณฑ์ เหมาะสม / มีความพงึ พอใจปานกลาง
คา่ เฉลยี่ 1.50 – 2.49 กำหนดใหอ้ ยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม / มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอ้ ยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม / มีความพงึ พอใจน้อยทสี่ ุด
ผลการวเิ คราะห์ข้อมลู จากแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
นำเสนอตารางท่ี 4.1 4.2 4.3 4.4

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าร้อยละของสถานสภาพท่ัวไป ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยนื ที่ตอบแบบสอบถาม

ขอ้ มูลท่ัวไป จำนวนผตู้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด (N=๒๗ ชุด)

เพศ จำนวน ร้อยละ
ชาย
หญงิ ๑ ๓.๗๐
๒๖ ๙๖.๓๐
รวม
๒๗ 100

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผ้ตู อบแบบสอบถาม มจี ำนวนท้งั ส้ิน ๒๗ คน เปน็ ชาย ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗๐ เป็นหญงิ ๒๖ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๙๖.๓๐ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าร้อยละของสถานสภาพทั่วไป ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้าง
สงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง ทต่ี อบแบบสอบถาม

ขอ้ มูลทั่วไป จำนวนผตู้ อบแบบสอบถามทงั้ หมด (N= ๒๗ ชดุ )
จำนวน รอ้ ยละ
อายุ
15 – 39 ปี ๔ ๑๔.๘๑
40 - 59 ปี ๑๗ ๖๒.๙๖
60 ปขี ึน้ ไป ๖ ๒๒.๒๒
๒๗ 100
รวม

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนท้ังสิน้ ๒๗ คน มีช่วงอายุ ๑๕ - ๓๙ ปี จำนวน
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ ช่วงอายุ 40 - 59 ปขี ้ึนไป จำนวน ๑๗ คน คดิ เป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ และช่วงอายุ
60 ปีขน้ึ ไป จำนวน ๖ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๒๒.๒๒

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าร้อยละของสถานสภาพท่ัวไป ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้าง
สังคมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง ทตี่ อบแบบสอบถาม

ขอ้ มูลท่ัวไป จำนวนผตู้ อบแบบสอบถามท้งั หมด (N= ๒๗ ชดุ )
จำนวน รอ้ ยละ
อาชีพ
เกษตรกรรม ๑๒ ๔๔.๔๔
คา้ ขาย ๓ ๑๑.๑๑
รบั จา้ ง ๘ ๒๙.๖๓
ว่างงาน ๔ ๑๔.๘๑
๒๗ 100
รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗ คน มีอาชีพดังนี้ เกษตรกรรม
จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ อาชีพค้าขาย จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ อาชีพรับจ้าง
จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ และว่างงาน จำนวน ๔ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๔.๘๑ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพงึ พอใจผเู้ ข้าร่วมโครงการเรียนรูว้ ิถีใหม่สรา้ งสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการเรยี นรวู้ ถิ ใี หม่สรา้ งสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง

ที่ ประเด็นการถาม ระดบั ความพึงพอใจ รวม x̄ SD แปลความ
54321
๒๗ ๔.๘๑ ๐.๓๙ มากทสี่ ดุ
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจด้านเนือ้ หา ๒๗ ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากทส่ี ุด
๒๗ ๔.๘๕ ๐.๓๖ มากที่สุด
1 เน้ือหาตรงตามความ ๒๒ 5 - - - ๒๗ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สดุ

ต้องการ ๒๗ ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากทส่ี ดุ
๒๗ ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากทส่ี ดุ
2 เน้ือหาเพยี งพอต่อความ ๒๑ ๖ - - -
๒๗ ๔.๗๔ ๐.๔๔ มากท่ีสดุ
ตอ้ งการ ๒๗ ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากที่สดุ
๒๗ ๔.๘๑ ๐.๓๙ มากท่สี ุด
3 เนอ้ื หาปจั จุบนั ทันสมัย ๒๓ ๔ - - -
๒๗ ๔.๘๕ ๐.๓๖ มากที่สุด
4 เน้อื หามีประโยชนต์ ่อ ๒๗ - - - -
๒๗ ๔.๗๔ ๐.๔๔ มากที่สดุ
การนำไปใชใ้ นการพัฒนา ๒๗ ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากทส่ี ดุ

คุณภาพชวี ติ

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจดั กิจกรรมการอบรม

5 การเตรยี มความพร้อม ๒๔ ๓ - - -

กอ่ นอบรม

6 การออกแบบกิจกรรม ๒๑ ๖ - - -

เหมาะสมกบั

วตั ถปุ ระสงค์

7 การจัดกิจกรรมเหมาะสม ๒๐ ๗ - - -

กบั เวลา

8 การจดั กจิ กรรมเหมาะสม ๒๔ ๓ - - -

กับกลุ่มเปา้ หมาย

9 วิธกี ารวดั ผล/ประเมนิ ผล ๒๒ ๕ - - -

เหมาะสมกับ

วตั ถปุ ระสงค์

ตอนท่ี 3 ความพงึ พอใจตอ่ วิทยากร

10 วทิ ยากรมีความรู้ ๒๓ ๔ - - -

ความสามารถในเรื่องที่

ถ่ายทอด

11 วทิ ยากรมีเทคนิคการ ๒๐ ๗ - - -

ถ่ายทอดใชส้ อื่ เหมาะสม

12 วิทยากรเปิดโอกาสใหม้ ี ๒๑ ๖ - - -

สว่ นรว่ มและซักถาม

๑๐

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย(X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการเรียนรู้วถิ ใี หมส่ รา้ งสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง (ต่อ)

ท่ี ประเด็นการถาม ระดับความพึงพอใจ รวม x̄ SD แปลความ

54321

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก

13 สถานท่ี วสั ดุ อุปกรณ์ ๒๐ ๗ - - - ๒๗ ๔.๗๔ ๐.๔๔ มากทีส่ ดุ

และสิง่ อำนวยความ

สะดวก

14 การส่ือสาร การสร้าง ๒๑ ๖ - - - ๒๗ ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากทส่ี ดุ

บรรยากาศเพ่อื ใหเ้ กิด

การเรียนรู้

15 การบริการ การ ๒๒ ๕ - - - ๒๗ ๔.๘๑ ๐.๓๙ มากทส่ี ดุ

ช่วยเหลือและการ

แกป้ ัญหา

คา่ เฉลยี่ รวม 4.8๒

จากตารางท่ี 4.4 จากการประเมนิ ระดบั ความคิดเห็นในการจัดโครงการเรียนรู้วถิ ีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตร
พอเพยี ง สรปุ ไดว้ า่ ผ้ทู ี่เข้าร่วมโครงการอบรมมีความพึงพอใจ ดงั นี้

ตอนที่ 1 ความพงึ พอใจด้านเน้ือหา
- ด้านเน้อื หาตรงตามความต้องการ คิดเป็นค่าเฉล่ยี ๔.8๑
- ด้านเนื้อหาเพยี งพอต่อความตอ้ งการ ค่าเฉลย่ี ๔.๗๘
- ด้านเนื้อหาปัจจบุ นั ทันสมยั ค่าเฉลยี่ ๔.8๕
- ด้านเนื้อหามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพฒั นาคุณภาพชวี ิต
คา่ เฉล่ีย ๕.๐๐

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจัดกจิ กรรมการอบรม
- ดา้ นการเตรียมความพร้อมก่อนอบรม ค่าเฉลย่ี ๔.8๙
- ดา้ นการออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถปุ ระสงค์ ค่าเฉลยี่ ๔.๗๘
- ดา้ นการจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั เวลา คา่ เฉลยี่ 4.๗๔
- ดา้ นการจัดกิจกรรมเหมาะสมกบั กล่มุ เปา้ หมาย ค่าเฉลย่ี ๔.8๙
- วธิ ีการวดั ผล/ประเมนิ ผลเหมาะสมกับวตั ถุประสงค์ คา่ เฉลีย่ 4.8๑

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิทยากร
- ด้านวทิ ยากรมคี วามร้คู วามสามารถในเร่อื งทีถ่ า่ ยทอด คา่ เฉล่ยี ๔.8๕
- ดา้ นวิทยากรมีเทคนคิ การถ่ายทอดใช้สอื่ เหมาะสม คา่ เฉลี่ย 4.๗๔
- ด้านวทิ ยากรเปิดโอกาสใหม้ สี ่วนรว่ มและซกั ถาม ค่าเฉล่ีย 4.๗8

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจดา้ นการอำนวยความสะดวก
- ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์และสง่ิ อำนวยความสะดวก ค่าเฉลยี่ 4.๗๔
- ดา้ นการสอ่ื สาร การสร้างบรรยากาศเพือ่ ใหเ้ กดิ การเรียนรู้ คา่ เฉลี่ย 4.7๘
- ด้านการบรกิ าร การช่วยเหลอื และการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย 4.๘๑

๑๑

บทที่ 5

สรปุ ผลการดำเนนิ การ อภิปรายผลและขอ้ เสนอแนะ

การประเมนิ ผลการดำเนินงานโครงการเรยี นรวู้ ถิ ีใหมส่ ร้างสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพยี ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง
ปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน
เครอื่ งมอื ทใี่ ช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติ ทิ ใี่ ชใ้ นการวเิ คราะหข์ ้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และคา่ สว่ นเบ่ยี งเบนมาตรฐาน

สรุปผล
การประเมินผลการดำเนนิ งานโครงการเรยี นรู้วิถใี หม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง

จาก ตารางท่ี 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนทั้งส้ิน ๒๗ คน เป็นชาย ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗๐ เปน็ หญงิ ๒๖ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๙๖.๓๐

จาก ตารางท่ี 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนทั้งส้ิน ๒๗ คน มีช่วงอายุ ๑๕ - ๓๙ ปี
จำนวน ๔ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๔.๘๑ ช่วงอายุ 40 - 59 ปีขน้ึ ไป จำนวน ๑๗ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๖๒.๙๖ และ
ช่วงอายุ 60 ปขี ึน้ ไป จำนวน ๖ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๒๒.๒๒

จาก ตารางท่ี 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗ คน มีอาชีพดังน้ี เกษตรกรรม
จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ อาชีพค้าขาย จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ อาชีพรับจ้าง
จำนวน ๘ คน คดิ เป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ และวา่ งงาน จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑

จาก ตารางท่ี 4.4 จากการประเมินระดับความคดิ เห็นในการจัดโครงการเรียนรู้วถิ ีใหม่สรา้ งสังคมไทย
ดว้ ยเกษตรพอเพยี ง สรุปได้ว่า ผูท้ เี่ ขา้ รว่ มโครงการอบรมมคี วามพงึ พอใจระดับดขี นึ้ ไป ดังน้ี

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจดา้ นเนอ้ื หา
- ด้านเนื้อหาตรงตามความตอ้ งการ คดิ เปน็ ค่าเฉลีย่ ๔.8๑
- ดา้ นเนอ้ื หาเพยี งพอตอ่ ความต้องการ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๘
- ดา้ นเนื้อหาปจั จุบันทันสมยั ค่าเฉล่ยี ๔.8๕
- ดา้ นเนื้อหามปี ระโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพฒั นาคุณภาพชวี ติ
ค่าเฉลย่ี ๕.๐๐

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจดา้ นกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม
- ด้านการเตรยี มความพร้อมก่อนอบรม คา่ เฉลยี่ ๔.8๙
- ดา้ นการออกแบบกจิ กรรมเหมาะสมกบั วัตถุประสงค์ ค่าเฉลีย่ ๔.๗๘
- ดา้ นการจดั กิจกรรมเหมาะสมกบั เวลา ค่าเฉลยี่ 4.๗๔
- ด้านการจดั กิจกรรมเหมาะสมกบั กลุม่ เป้าหมาย ค่าเฉล่ยี ๔.8๙
- วธิ กี ารวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถปุ ระสงค์ ค่าเฉล่ีย 4.8๑

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อวิทยากร
- ด้านวทิ ยากรมีความร้คู วามสามารถในเรื่องท่ถี ่ายทอด ค่าเฉลีย่ ๔.8๕
- ด้านวิทยากรมเี ทคนิคการถา่ ยทอดใช้สือ่ เหมาะสม ค่าเฉลย่ี 4.๗๔
- ดา้ นวิทยากรเปิดโอกาสให้มีสว่ นร่วมและซักถาม คา่ เฉล่ยี 4.๗8

๑๒

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจดา้ นการอำนวยความสะดวก
- ดา้ นสถานที่ วัสดุ อปุ กรณแ์ ละสง่ิ อำนวยความสะดวก คา่ เฉล่ยี 4.๗๔
- ดา้ นการส่อื สาร การสร้างบรรยากาศเพอื่ ให้เกดิ การเรยี นรู้ ค่าเฉลี่ย 4.7๘
- ด้านการบริการ การช่วยเหลอื และการแกป้ ัญหา คา่ เฉลยี่ 4.๘๑

อภปิ รายผล
จากการจัดโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สรา้ งสังคมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง
โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวประภาพรรณ ยิ้มเสถียร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง ได้อภิปรายผลการจัดโครงการ
เรียนรู้วถิ ีใหม่สร้างสงั คมไทยดว้ ยเกษตรพอเพียง ดงั น้ี

จากผลการประเมินการจัดโครงการเรียนรู้วิถีใหม่สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง โดยภาพรวม
พบว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคญั และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชวี ิตประจำวัน และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการประเมินของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมพึงพอใจอยู่
ในระดบั มากทส่ี ดุ

ขอ้ เสนอแนะ
-

๑๓

ภาคผนวก

➢ โครงการที่ไดร้ บั อนุมตั ิ / ขออนญุ าตจดั
➢ คำสงั่ แตง่ ตั้งวทิ ยากร
➢ ใบลงทะเบยี นผ้เู ข้าร่วมโครงการ
➢ เครื่องมอื ทีใ่ ช้ในการประเมนิ โครงการ
➢ ภาพประกอบการจดั กิจกรรม

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

โครงการเรียนรู้วิถใี หม่สร้างสงั คมไทยด้วยเกษตรพอเพยี ง
วนั ที่ 2๔ เดอื นธนั วาคม พ.ศ.2564

วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรู้

ภาพกจิ กรรม การขยายพันธพ์ุ ชื แบบควบแนน่

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

คณะผจู้ ดั ทำ

ทป่ี รกึ ษา ยิ้มละไม้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง
1. นางประชัน พฤกษาชีพ ครู
2. นายวันชัย วัชรานนั ทกลุ ครผู ู้ชว่ ย
3. นายอภนิ ัทธ์ ทองสุข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยี น
๔. นางเบญจมาศ

ผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ ครู กศน.ตำบล
นางสาวประภาพรรณ ยิ้มเสถยี ร

๓๕


Click to View FlipBook Version