The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Видавництво "Свічадо", 2019-06-12 06:10:30

2309 Dorogamy viry DEMO

2309 Dorogamy viry DEMO

Український католицький університет
Катехитично-педагогічний інститут УКУ 

Моя мандрівка з Ісусом та друзями

ДОРОГАМИ ВІРИ

Методичні матеріали для проведення
катехитичних зустрічей

у літніх християнських таборах

Львів
Видавництво «Свічадо»

2019

УДК 271.4 Автори й упорядники:
Д 69

с. д-р Луїза Цюпа, СНДМ,
доктор богослов’я, директор Катехитично-педагогічного інституту УКУ,

доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ
Назар Дуда,

ліцензіат богослов’я,
заступник голови Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ,
заступник директора Катехитично-педагогічного інституту УКУ

Марія Шипка,
магістр соціальної педагогіки УКУ,
співробітник Катехитично-педагогічного інституту УКУ

Андрій Козіброда,
психолог, богослов, викладач Катехитично-педагогічного інституту УКУ

Наталя Мусій,
магістр богослов’я та психології,
співробітник Катехитично-педагогічного інституту УКУ

Рецензент:
Уляна Грех,
магістр богослов’я УКУ,
співробітник Катехитично-педагогічного інституту УКУ

Д 69 ДОРОГАМИ ВІРИ. Методичні матеріали для проведення катехи-
тичних зустрічей у  літніх християнських таборах / [Л. Цюпа, Н.  Дуда,
М. Шипка та ін.] — Львів: Видавництво «Свічадо», 2019. — 188 с. 
ISBN 978-966-938-324-2
Цей посібник має на меті допомогти молодим людям пізнавати христи-

янську віру і в ній зростати. В ньому представлено організаційно-методоло-
гічні принципи проведення християнських таборів. Запропоновано доклад-
ні конспекти дев’яти катехитичних зустрічей для дітей та підлітків на тему
«Християнська віра» з широким застосуванням інтерактивних вправ. Посіб-
ник містить додатки з допоміжними матеріалами.

Конспекти тематичних катехитичних зустрічей можна застосовувати як
під час християнського табору, так і для катехитичних занять із дітьми та
підлітками на парафії.

УДК 271-4

© 2019 Катехитично-педагогічний інститут УКУ
ISBN 978-966-938-324-2 © 2019 Патріарша катехитична комісія УГКЦ

Вступ

Віра, що «діє через любов», спричинює, що
добрі діла християнина світять перед людьми
блиском надприродної краси, люди, «бачачи ті
добрі діла, прославляють нашого Отця на небі»
(Мт 5,16)

Митрополит Андрей Шептицький

Віра — це насамперед дар Божий, отриманий у святому та-
їнстві Хрещення; вона є великою духовною силою людини та
водночас її покликанням. Віра дає пізнання Бога та речей не-
видимих (пор. Євр 11, 1). Вона є основою християнського жит-
тя. Прийнявши дар хрещення мов зерно, ми покликані плекати
віру, пізнавати та рости в ній (див. Катехизм «Христос — наша
Пасха. ч. 836). Святий апостол Яків навчає нас, що наша віра ви-
являється у добрих ділах (Як 2,14–26). Приклади живої віри та
добрих діл можемо побачити в історії Божого Народу, зокрема
у біблійних постатях і в житті та діяльності святих українсько-
го народу.

Цього року Українська Греко-Католицька Церква заохочує
усіх вірних до належного вшанування:

• блаж. cвщмч Омеляна Ковча (135-річчя від дня народ-
ження, 75-ті роковини мученицької смерті та 10-ліття
проголошення його Покровителем душпастирів УГКЦ);

• блаж. свщмч Климентія Шептицького (150-річчя від дня
народження);

• преподобної матері Йосафати Гордашевської, співза-
сновниці Згромадження сестер служебниць Непорочної
Діви Марії (100-річчя від дня переходу її до вічності).

Щоб допомогти краще вшанувати цих проголошених Цер-
квою блаженних та щоб духовно збагатитися, Патріарша ка-
техитична комісія УГКЦ і Катехитично-педагогічний інститут
УКУ опрацювали методичний посібник «Дорогами віри». За ос-
нову для укладення тематичних катехитичних зустрічей було

3

взято приклад біблійних постатей і святих УГКЦ, які є живим
прикладом віри, гідним наслідування. Запропоновані в цьому
посібнику тематичні розробки і матеріали можуть бути засто-
совані для проведення як катехитичних зустрічей у християн-
ському таборі, так і для зустрічей, що їх впродовж року органі-
зовують у наших парафіях для дітей та підлітків, аби ті краще
пізнавали християнську віру та зростали в ній. Бо крім пізнан-
ня віри, ми маємо жити і ділитися нею.

Методичний посібник складається з методичних порад для
катехита, конспектів зустрічей та додатків. Щоб ці методичні
матеріали принесли користь потрібно, щоб катехит належно
опрацював їх та особисто пережив у  молитві, адже провади-
ти когось до Ісуса Христа може лише особа, яка зустріла Його
і живе в Ньому.

Нехай проведення цих тематичних зустрічей буде великою
нагодою для глибшого пізнання дару Святої Віри, ділення нею
та пізнання тих, які дали свою відповідь на  Божий поклик,
прийняли Христа, уподібнилися до Нього та засвідчили свою
діяльну віру і любов до Бога та ближнього.

Молюся, щоб наші святі українського народу, святі муче-
ники та ісповідники віри супроводжували всіх тих, хто буде
посвячувати свій час, молитву і талант задля виховання віри.
А Богородиця, наша Мати, нехай провадить усіх дітей, підліт-
ків і молодь до Христа, нашого Гос­пода і Спасителя. «Владико
Чоловіколюбче! Справ нашу путь, збережи наше життя, утвер-
ди наші стопи молитвами і  моліннями славної Богородиці
та приснодіви Марії, і всіх святих».

Час табору — це час відпочинку, спілкування, радості, мо-
литви, інтелектуального та духовного збагачення. Дозволь-
мо, щоб світло віри засяяло в  наших умах та серцях та в  усіх
учасників цієї програми. «Єдність віри і причастя Святого Духа
випросивши, самі себе і одне одного, і все наше життя Христу
Богові віддаймо» (Літургія святого Івана Золотоустого).

Бажаю усім Божої благодаті, творчого натхнення і радості
в служінні.

Cестра д-р Луїза Цюпа, СНДМ,
Директор Катехитично-педагогічного інституту УКУ

4

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ДЛЯ КАТЕХИТА ТА ПРОВІДНИКА
ЛІТНІХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ТАБОРІВ

Цей посібник є продовженням серії методичних ма-
теріалів «Моя мандрівка з  Ісусом та друзями», виданих
Патріаршою катехитичною комісією УГКЦ і  Катехитич-
но-педагогічним інститутом УКУ, щоб допомогти катехи-
там і  провідникам літніх християнських таборів та осо-
бам, котрі сповняють місію служіння у  християнському
вихованні дітей, підлітків і молоді.

Мета табору
Метою катехитичних зустрічей, як і цілого християн-
ського табору «Дорогами віри», є допомогти його учас-
никам пізнати Бога та Його задум щодо їхнього життя,
а також зростати у вірі й пізнанні християнських правд.
Провідна думка табору
Моє життя є виявом віри в Ісуса Христа
Програма табору
Літній християнський табір як одна з  найефективні-
ших програм християнського дозвілля, щоби бути справ-
ді ефективним і принести очікувані результати, повинен
мати різні таборові заходи (молитви, тематичні зустрі-
чі, духовні та дозвільні програми), які разом провадити-
муть до досягнення мети. Цьому, зокрема, має допомогти
добре організований розпорядок табору.
Загальний розпорядок дня слід укласти, виходячи
з  особливостей конкретного табору (його розміщення,
часу проведення, віку учасників), так, щоб усе служило до-

5

сягненню поставленої мети. Такий табір можна проводи-
ти як на виїзді, так і при парафії (храмі, школі тощо), що,
звичайно, має свої особливості в  організації програми
і  в  розпорядку табору. Нижче подаємо деякі пропозиції
щодо організації табору, які можуть слугувати прикла-
дом для створення власної програми.

Наведений нижче орієнтовний зразок таборового дня
аж ніяк не варто ідеалізувати та невідступно його дотри-
муватися. Зважаючи на особливості конкретного табору,
розпорядок дня (час, форму діяльності) необхідно при-
стосовувати до конкретних умов.

Орієнтовний зразок розпорядку дня
для виїзного табору за участю підлітків і молоді

07.45 підйом
08.00 руханка
08.15 ранковий туалет і прибирання кімнат
09.00 ранкові молитви, підняття прапора, організа-
09.15 ційні питання і впровадження в тему дня
10.00 сніданок
10.30 ігри в колі
11.30 тематична зустріч
12.00 школа пісні 
13.00 Божественна Літургія, роздуми над темою дня
14.00 обід
15.30 вільний час (відпочинок та ігри)
16.30 майстер-клас (гуртки)
17.00 перекуска
18.30 велика гра ( ігри, розваги й конкурси)
19.00 час на підготовку презентацій груп (вільний час)
20.00 вечеря
22.00 тематичний вечір
22.15 вечірня молитва і підсумок дня
22.30 приготування до сну
відбій

6

Орієнтовний зразок розпорядку дня табору
при парафії

08.45 зустріч учасників табору
09.00 дозвілля у колі ( ігри, розваги й конкурси)
09.45 представлення теми дня
10.00 тематична зустріч
11.00 школа пісні
11.30 Божественна Літургія, роздуми над темою
12.30 дня
13.30 обід
15.00 вільний час (відпочинок та ігри)
16.00 майстер-клас (гуртки)
17.00 велика гра ( ігри, розваги й конкурси)
завершальна молитва і підсумок дня

Молитва у таборі

Про важливість молитви у  таборі вже було сказано
в посібнику: «Моя мандрівка з Ісусом та друзями». В цьо-
му збірнику хочемо звернути увагу на особливість прове-
дення молитви під час роздумувань над темами в групах,
яка є одним з  головних елементів зустрічей, і зокрема,
невід’ємним елементом, що провадить до досягнення
мети табору, пізнання Бога та зростання у вірі й пізнанні
християнських правд.

Щоби ця молитва була розмовою, спілкуванням лю-
дини з  Богом, потрібно її провести належно й у  відпо-
відний час. У розробках тематичних зустрічей ми не вка-
зували усіх моментів, де бажано молитися, заохочуючи
провідників відчути необхідний час. Зокрема, важливи-
ми для молитви можуть стати «кульмінаційні» хвили-
ни, коли учасники групи перебувають у стані піднесен-
ня, радості, смутку. Хвилини, коли, обговорюючи тему,
учасники зробили якісь висновки, що наблизили їх до
пізнання Бога.

7

Говорячи про важливість молитви у  «кульмінаційні»
хвилини, не можна забувати також про молитву, якою
потрібно розпочати і завершити зустріч.

На завершення зустрічей пропонуємо молитви, які
пов’язані з  темою зустрічі, а це переважно молитви до
святих, про яких ішлося під час зустрічі, пропозиції цих
молитов подані у посібнику.

Особливості проведення ігор, забав і конкурсів
Літній християнський табір неможливо уявити без
проведення ігор, забав і конкурсів, які так люблять діти,
підлітки та молодь. Програмою табору «Догами віри»,
також передбачено проведення різних заходів дозвіл-
ля. Про проведення таких заходів докладніше мовиться
у  попередніх посібниках серії «Моя мандрівка з  Ісусом
та  друзями», також рекомендуємо посібник з  методич-
ними матеріалами для проведення ігор «Відпочиваємо
з радістю». Їх катехит, аніматор чи провідник табору по-
винен заздалегідь підготувати, зважаючи на особливості
та специфіку учасників табору.

Особливості проведення тематичних зустрічей
Для проведення тематичних зустрічей пропонуємо
стати усім учасникам у  коло. Це сприятиме діалогу та
праці з використанням активних методів. За такого фор-
мату зустрічей також зручно створювати малі підгрупи,
а це дасть змогу ефективніше залучати всіх учасників до
праці.
Працю в  групах можна проводити в  різних місцях
(ауди­торія, невеличкі кімнати, на вулиці), проте слід по-
дбати, щоби це місце було відповідно пристосоване і від-
повідало кількості учасників.
Для зручності нижче подаємо перелік тем, провідні
думки та Слово Боже на кожен день, які допоможуть кра-
ще зрозуміти структуру тематичних занять табору.

8

Теми табору

1. ВІРЮ В БОГА ОТЦЯ
Провідна думка:

Вірити — це довіряти Богу, який любить мене.
Слово Боже:

«Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов»
(1Йо 4,8).

2. ВІРА АВРААМА
Провідна думка:
Вірити — це приймати за правду і виконувати те,
що говорить нам Бог.

Слово Боже:
«А праведник мій з віри буде жити» (Євр 10,38).

3. ВІРА БОГОРОДИЦІ
Провідна думка:

Вірити — це відповісти на Божий поклик.
Слово Боже:

«Нехай зі мною станеться по Твоєму слову» (Лк 1,38).

4. ВІРА СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ
Провідна думка:

Вірити — це прагнути пізнати Бога
Слово Боже:

«Спробуйте й подивіться, який добрий Господь…»
(Пс 34,9).

5. ВІРА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА
Провідна думка:

Вірити — це бути вірним Церкві,
котру провадить Господь.

9

Слово Боже:
«Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі»

(Йо 17,21).

6. ВІРА БЛАЖЕННОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО
Провідна думка:

Вірити — це слухатися Бога і жити згідно з Його волею.
Слово Боже:

«Я — світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме
у темряві, а матиме світло життя» (Йо 8, 12).

7. ВІРА БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ
Провідна думка:

Вірити — це наслідувати Ісуса Христа.
Слово Боже: «Приклад дав Я вам, щоб і ви так робили,

як оце Я вам учинив» (Йо 13, 15).

8. ВІРА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ОМЕЛЯНА КОВЧА
Провідна думка:

Вірити — це усвідомлювати Божу присутність
у своєму житті
Слово Боже:

«Я хліб життя. Хто приходить до мене —
не голодуватиме; хто в мене вірує —
не матиме спраги ніколи» (Йо 6, 35).

9. ВІРА — СВІТЛО МОГО ЖИТТЯ
Провідна думка:

Вірити — це чинити добро.
Слово Боже:

«Віра без діл не приносить плоду» (Як 2, 20).

10

Рекомендована література

Джерела
1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. І. Хо-

менко.
2. Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха». Львів : Свіча-

до, 2012.

Методична література
1. Катехитично-педагогічний інститут УКУ. Моя ман-

дрівка з  Ісусом та друзями: Методичні матеріали для
провідників літніх християнських таборів. Львів : Сві-
чадо, 2007.
2. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. Пояснення Храму
та Божественної Літургії. Львів : Свічадо, 2011.
3. Патріарша катехитичні комісія УГКЦ. Тайна, яку звер-
шуємо / пер. Ю. Вовкогон. Львів : Свічадо, 2003.
4. Катехитично-педагогічний інститут УКУ, Патріарша
катехитична комісія УГКЦ. Відпочиваємо з радістю. Ме-
тодичні матеріали для проведення ігор. Львів, 2019.
5. Патріарша катехитична Комісія УГКЦ. Святі Таїнства
в  житті християнина: Методичні матеріали для про-
ведення літніх християнських таборів. Львів  : Ди-
зайн-студія «Папуга», 2012.
6. Патріарша катехитична Комісія УГКЦ, Катехитично-пе-
дагогічний інститут УКУ. Світло віри в  моєму житті:
Методичні матеріали для проведення літніх християн-
ських таборів. Львів : Колесо 2013.
7. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. Навчаймося з ра-
дістю: активні методи в катехизі. Львів, 2004.
8. Дуда Н., Цюпа с. Л., Шипка М., Мусій Н., Козіброда А.
Великого бажайте! Блаженства у  житті Патріарха
Йосифа Сліпого: Методичні матеріали для проведення
тематичних зустрічей про блаженства. Львів : Колесо,
2017. 144 с.

11

9. Дуда Н., Цюпа с. Л., Дзюбата с. Ю., Козіброда А. Дорогою
добра і краси: Методичні матеріали для проведення те-
матичних зустрічей про християнські цінності на при-
кладі життя та вчення митрополита Андрея Шеп-
тицького. Львів, 2015. 152 с.

10. Дуда Н., Цюпа с. Л., Козіброда А. Дорогою милосердя:
Методичні матеріали для проведення тематичних зу-
стрічей про діла милосердя. Львів : Колесо, 2016. 116 с.

11. Цюпа Л., Дуда Н., Дзюбата Ю. та ін. Запрошені на  Цар-
ський Бенкет: Методичні матеріали для проведення
літніх християнських таборів. Львів  : Свічадо, 2018.
188 с.

DVD-диски:
1. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. Пояснення Хра-

му та Божественної Літургії. Тернопіль : ММС Свічадо,
2011.
2. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. Святі Таїнства
християнського втаємничення: Хрещення, Миропома-
зання, Євхаристія. Тернопіль : ММС Свічадо, 2008.
3. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. «Бог любить всіх
людей». Християнські пісні з рухами для дітей та моло-
ді. Тернопіль : ММС Свічадо, 2014.

CD-диски:
1. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. «Співаймо Госпо-

ду разом». Християнські пісні для дітей та молоді. Тер-
нопіль : ММС Свічадо, 2011.
2. Патріарша катехитична Комісія УГКЦ. «Я — Божа дити-
на». Катехитичні пісні для праці з дошкільнятами. Тер-
нопіль : ММС Свічадо, 2010.
3. Патріарша катехитична комісія УГКЦ. «Радіємо у Госпо-
ді». Катехитичні пісні для дитячих сердець. Тернопіль :
ММС Свічадо, 2007.
4. Патріарша катехитична Комісія УГКЦ. «Пісня серця» —
2015. Тернопіль : ММС Свічадо, 2013.

12

1. ВІРЮ В БОГА ОТЦЯ

Провідна думка
Вірити — це довіряти Богу, який любить мене.

Слово Боже
«Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов»

(1Йо 4,8).

Вступ
Ми починаємо мандрівку, в якій будемо подорожувати
часом та пізнавати багато нового. Також будемо розгля-
дати події з життя людей, які не боялись свідчити Бога та
дали нам приклад віри.

1. Інтерактивна вправа «Батьківська любов»

Метод: розповідь
Матеріали: Додаток 1.1

Провідник розповідає учасникам історію з  Додат-
ка 1.1.

Питання для обговорення
`` Чи змогли б ви сісти у візок канатоходця?
`` Що найбільше вразило вас у цій розповіді?
`` Кому ви довіряєте?

Підсумок
Основою довіри є впевненість у тому, що нас люблять,
бо той, хто по-справжньому любить, ніколи не заподіє
шкоди. Бог є нашим люблячим Отцем, який сотворив нас
на Свій образ та подобу та вклав у людину усе найкраще.

13

2. Інтерактивна вправа «Бог, якому я довіряю»

Метод: сонечко
Матеріали: для кожного учасника — по 5 стікерів та ручка

Учасники індивідуально:
• беруть по 5 стікерів та ручку;
• відповідають на питання «Яким є Бог в якого

Я вірю?»;
• записують 5 відповідей, кожну на окремому стіке-

рі, великими буквами.

Представлення
Провідник кладе по середині кімнати вирізаний із па-
перу круг, на якому написано: «Бог є…»
Учасники:
• по черзі представляють написані відповіді та ко-

ментують, як це виявляється у їхньому житті;
• викладають стікери на підлозі так, щоб в одній лі-

нії були висловлювання, подібні за змістом.

Питання для обговорення
`` Яким є Бог?
`` Що означає для вас слово «вірити»?

Підсумок
Провідник підсумовує та доповнює сказане учасника-
ми.
Бог є яскравим світлом любові у  нашому житті. Він
люблячий Батько та відданий Друг, який прагне людині
добра. Він у різний спосіб присутній у житті кожного, хто
вірує у Нього.

14

3. Інтерактивна вправа
«Бог присутній у нашому житті»

Метод: колаж
Матеріали: паперовий скотч, газети, журнали, ножиці, клей,
кольорові олівці, ватман.

Учасники об’єднуються у групи по 3-4 особи.
Представники груп беруть ватман, кольорові олівці,
газети чи журнали, клей та ножиці.
Учасники в групах:
• створюють колаж на тему: «Бог присутній у нашо-

му житті»;
• вирізають із газет чи журналів зображення, відпо-

відні до зазначеної темі, та наклеюють на ватман;
• оформлюють за допомогою кольорових олівців.

Представлення
Учасники по черзі представляють свої колажі.

Питання для обговорення
`` Як виявляється у Вашому житті віра у Бога?
`` Яким чином Бог є присутнім у нашому житті?

Підсумок заняття
• «Вірити» — це довіряти Богу, який любить мене та

свідчити Його своїм життям.
• «Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов»

(1Йо 4,8).
• Упродовж наступних зустрічей ми говоритиме-

мо про людей, які своїм життям засвідчили Бога,
в якого вірили.

15

Молитва
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, при-
йди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спа-
си, благий, душі наші.
Пісня
«Бог до мене добрий»

16

Додаток 1.1

КАНАТОХОДЕЦЬ

Бруно Ферерро («365 коротких історій для душі»)

Жив колись на  світі славний канатоходець. Усі люди
захоплювалися його надзвичайною спритністю. Ніхто ні-
коли не бачив, щоб він упав чи бодай втратив рівновагу.
Настав час, коли в цирку, де він працював, почалися сер-
йозні фінансові проблеми. Щоб привабити публіку, ди-
ректор запропонував артистові підняти канат вище і до-
дати небезпечних трюків. Працівники цирку покладали
на канатоходця великі надії і вірили, що йому, як завжди,
усе вдасться. Він запитав колег: «Ви впевнені, що мій но-
мер вийде?» Ті відповіли: «Ми тобі довіряємо і впевнені,
що і цього разу все буде якнайкраще».

Ризиковий виступ канатоходця справді мав величез-
ний успіх. Кожного дня люди купували в  цирковій касі
квитки, щоб стати учасниками незвичайного дійства.

Минув рік, директор задумав досягти ще більшого
успіху і  висловив побажання, щоб канатоходець проде-
монстрував іще вищу майстерність і знову привабив чис-
ленну публіку. Він запропонував протягнути металевий
канат над великим водоспадом — від одного берега ріки
до другого, — запросити телебачення і всіх довколишніх
мешканців на небачене видовище.

Працівники цирку знову покладали великі надії на ка-
натоходця. Він не відмовився виконати і це завдання. За
хвилину до початку небезпечної переправи канатохо-
дець ще раз запитав своїх друзів, чи справді вони в ньо-
го вірять і надіються на нього. «Так!» — загукали всі без
винятку.

Акробат виконав цей складний номер і черговий раз
викликав у публіки величезне захоплення. По закінченні

17

номера циркач підняв руку, даючи публіці зрозуміти, що
він хоче щось сказати. «Довір’я, яке ви мені виявили, не
має меж», — сказав він. «Це очевидно», — від імени гля-
дачів відповів якийсь чоловік. «Тому я хочу запропонува-
ти вам щось ще незвичайніше, ніж те, що ви досі бачили!»
«Прекрасно. Скажи, що це має бути. Наше довір’я до тебе
безмежне: ми погоджуємося на все, що ти запропонуєш!»

«Я перейду по цьому канату туди й назад, штовхаючи
перед собою візок. А оскільки ви маєте до мене безмежне
довір’я, то я хочу посадити в нього когось із вас. Зробимо
переправу вдвох».

Ніхто із присутніх не наважувався. Аж ось із натовпу
людей молодий юнак зголосився. Після виконаного но-
меру, люди, що з захватом спостерігали запитали юнака,
як він наважився. А він відповів: «Тато, який мене любить,
не може заподіяти мені зла. Мені з ним не страшно, бо я
довіряю йому!».

18

Зміст

Вступ...................................................................................................... 3
Методичні поради для катехита та провідника
літніх християнських таборів..................................................5
1. Вірю в Бога Отця...................................................................... 13
2. Віра Авраама.............................................................................. 19
3. Віра Богородиці........................................................................ 28
4. Віра святих Володимира і Ольги.................................... 41
5. Віра священномученика Йосафата............................... 53
6. Віра блаженного священномученика

Климентія Шептицького.................................................... 60
7. Віра блаженної Йосафати Гордашевської................. 66
8. Віра священномученика Омеляна Ковча................... 76
9. Віра — світло мого життя (Підсумок усіх занять).... 84

87


Click to View FlipBook Version