The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sanfajanvitesuk, 2021-12-10 09:12:18

pdf_20211210_210708_0000

pdf_20211210_210708_0000

ความสงบลมเย็นของประเทศเรา

พระราชกรณียกิจ
ของ

พระมหากษัตริย์ไทย

เ ขี ย น โ ด ย

นายสานฟ้า เจนวิถีสุข ม.4/11 เลขที่23

คำนำ

ความคิดหรือแนวคิดที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นโดยพึ่งพาแค่ความรู้ที่เกี่ยว
กับการเกษตรซึ่งอย่างที่ใครๆหลายคนรู้มันคือรากฐานอาชีพของคนไทยมาอย่างยาวนาน
ซึ่งบางที่การเกษตรที่เราทำอยู่อาจเกิดปัญหาหรือสิ่งที่เราไม่สามารถคิดแก้ไขได้ต่อให้เค้นความ
คิดเท่าไรก็รู้สึกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ แต่อย่างที่ทุกคนรู้กันปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ
และทางออกนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนนอกจากพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยของเราซึ่งไม่
ว่าจะเป็นพระองค์ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีผลงานทุกพระองค์ ถึงแม้ในบางผลงานอาจจะเหลือแต่
ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ไว้ให้เหล่าลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้แต่ก็ย่อมมีบางผลงานที่จะสามารถนำ
มาปรับใช้หรือประยุกต์เป็นแนวคิดใหม่ได้ในปัจจุบันและแน่นอนว่าความรู้และแนวคิดทั้งหมด
ทั้งมวลจะยังคงส่งต่อถึงลูกหลานสืบต่อไป

สารบัญ หน้า

เรื่อง 1-3

พระบรมไตรโลกนาถ 4
-พระราชประวัติ 5-6
-พระราชกรณียกิจ 7
-สาเหตุของการปฏิรูปการปกครอง 8-9
-การปฏิรูป 10
-ผลของการปฏิรูปการปกครอง
-ด้านสงคราม 11-13
14-18
-ด้านวรรณกรรม 19-20

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว
-พระราชประวัติ
-พระราชกรณียกิจ

บรรณานุกรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

พระราชประวัติ 11

12

13

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓

พระราชกรณียกิจ 14

1.1 ยกเลิกภาษีอากรฝิ่น ภาษีอากรน้ำ ภาษีอากรรักษาเกาะ 15

1.2 วินิจฉัยเภรี

16

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1)การเก็บภาษีอากรนี้ทรงตั้งระบบการเก็บภาษีโดยให้เอกชนประมูลรับ
เหมาผูกขาดไปเรียกเก็บภาษีจากราษฎรเอง เรียกว่า เจ้าภาษีหรือนาย
อากร ซึ่งส่วนใหญ่ชาวจีนจะเป็นผู้ประมูลได้ การเก็บภาษีด้วยวิธีนี้ทำให้
เกิดผลดีหลายประการ กล่าวคือนอกจากจะสามารถเก็บเงินเข้าพระคลังได้
สูงแล้วยังส่งผลดีด้านการเมือง คือทำให้ชาวจีนที่เป็นเจ้าภาษีนายอากรนั้น
มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และมีความผูกพันกับแผ่นดินไทย
มากขึ้น
2.2)การค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยไทยได้ส่งเรือสินค้าเข้าไปค้าขายใน
ประเทศต่างๆ มากมาย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระราชหฤทัยและเชี่ยวชาญการส่งเรือสินค้าออกไปค้าขายมา
ตั้งแต่ครั้งดำรงยศเป็นพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ จนสมเด็จ
พระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่า “เจ้าสัว”

2.1 เจ้าภาษีหรือนายอากร ทำให้เงินเข้าพระคลังสูงและทำให้ 17
ชาวจีนมีความจงรักภักดีและผูกพันต่อพระมหากษัตริย์ไทย

1.2 วินิจฉัยเภรี

18

3. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
3.1)พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสนับสนุนการศึกษาโดย
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้มีความรู้นำตำราต่างๆ จารึกลงบนศิลาประดับไว้ตามฝา
ผนังอาคารต่างๆ ของวัดราชโอรสาราม วัดสุทัศนเทพวราราม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ความรู้ต่างๆ
3.2)โปรดเกล้าฯ ให้จารึกไว้มีทั้งวิชาอักษรศาสตร์ แพทยศาสตร์ พุทธศาสตร์

และโบราณคดี ตำราโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ตำรายา ตำราโหรศาสตร์
พร้อมกันนั้นก็โปรดเกล้าฯ ให้ปั้นรูปฤาษีดัดตน แสดงท่าบำบัดโรคลม กับ
คำโคลงบอกชนิดของลม ตั้งไว้ในศาลารอบเขตพุทธาวาส เพื่อให้ประชาชน
ศึกษาความรู้ต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย จนอาจเรียกได้ว่า วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทย

3.2วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกของเมืองไทย

บรรณานุกรม 19

พระราชประวัติ พระบรมไตรโลกนาถ
https://www.web03.dev03rd.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E
0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9
4%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8
%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%
B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%
E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96#:~:text=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4,-
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8
%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0
%B8%95%E0%B8%A3&text=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0
%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3
%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8
%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%
B9%87%E0%B8%88,%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0
%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93
%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%
AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A5

พระราชกรณียกิจพระบรมไตรโลกนาถ 20
https://sites.google.com/site/thdlxngkheiynwep/

https://www.gotoknow.org/posts/258622

พระราชประวัติร.3
https://www.pranangklao.go.th/webpnk60/index.php/2017-05-24-04-39-
11/2017-05-24-08-06-42

พระราชกรณียกิจร.3
https://rattanakosinblog.wordpress.com/2016/09/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%
AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SIMULASI PERMOHONAN IPTA SELEPAS SPM.pptx
Next Book
MY LOST GEMS