The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ ๑ การฟัง การดู และการอ่านสารในงานอาชีพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธันยวัฒน์ เชิญแก้ว, 2021-11-07 03:15:50

วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

หน่วยที่ ๑ การฟัง การดู และการอ่านสารในงานอาชีพ

การฟัง การดู และการอ่านสารในงานอาชีพ หมายถึง การรบั รูค้ วามหมายของเรอ่ื งราวต่าง ๆ
ในงานอาชีพ ดว้ ยการฟังเสียง การมองภาพจากส่อื ตา่ ง ๆ

แผนภมู กิ ารฟังและการดู

การฟังและการดจู ัดเป็นทกั ษะการรบั สารท่ีมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตประจาวนั ของผูค้ น
ท่วั ไปเป็นอยา่ ง มาก เพราะในแตล่ ะวนั ตอ้ งรบั สารจากบคุ คลต่าง ๆ

การฟังและการดโู ทรทศั น์

๑. สารทใี่ หค้ วามรู้ เช่น ขา่ ว สารคดี รายการเพ่ือการศกึ ษา
๒. สารทใ่ี หค้ วามบนั เทงิ เชน่ ละคร ภาพยนตร์ รายการเกมโชว์ รายการตลก รายการเพลง
๓. สารที่ให้ความจรรโลงใจ เช่น รายการธรรมะ รายการสมั ภาษณบ์ ุคคลสาคญั หรือผู้
ประสบความสาเรจ็ ในชีวิต
๔. สารทโี่ น้มน้าวใจ เช่น รายการโฆษณาสินคา้ และบริการ รายการรณรงคห์ าทนุ เพ่ือการ
กศุ ลตา่ ง ๆ

หลักในการฟัง การดู และการอ่านทดี่ ี มดี ังนี้
๑.๔.๑ ฟัง ดู และอา่ ใหต้ รงตามความมุ่งหมาย

โดยท่ัวไปมีความมุ่งหมายหลัก ๓ ข้อ คอื
๑. เพ่ือความเพลิดเพลิน ไดแ้ ก่ การฟัง การดู และการอ่านเร่ืองท่ีสนุกสนาน เบาสมอง หรือ
เรอ่ื งท่ีชวนใหเ้ กิดจินตนาการ

๒. เพื่อความรู้ ไดแ้ ก่ การฟัง การดู และการอ่านเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิชาการ ข่าวสาร และ
ขอ้ แนะนาต่าง ๆ

๓. เพ่ือความจรรโลง ไดแ้ ก่ การฟัง การดู และการอ่านเร่ืองท่ีก่อใหเ้ กิดสติปั ญญาและ
วจิ ารณญาณ เพ่ือคา้ ชจู ิตใจใหส้ งู ขนึ้

การอ่านเพอื่ ความรู้ การอ่านเพอื่ ความเพลิดเพลิน

๑.๔.๒ ฟัง ดู และอ่านอยา่ งมคี วามพร้อม
ความพรอ้ มในท่ีนี้ หมายถึง ความพรอ้ มทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความพรอ้ มทาง

รา่ งกาย ไดแ้ ก่ การมีสขุ ภาพทางรา่ งกายเป็นปกติ
๑.๔.๓ ฟัง ดู และอา่ นอยา่ งมสี มาธิ

ฟัง ดู และอา่ นอยา่ งมีสมาธิ หมายถงึ ฟัง ดู และอ่านดว้ ยความตงั้ ใจม่นั จดจ่ออย่กู บั เร่อื งท่ี ฟัง ดู
และอา่ น ไม่ปลอ่ ยจิตใจเล่อื นลอยไปท่ีอ่ืน

ฟัง ดู และอ่านอย่างมสี มาธิ

๑.๔.๔ ฟัง ดู และอ่านด้วยความกระตอื รือร้น
ผูท้ ่ีฟัง ดู และอ่านดว้ ยความกระตือรือรน้ จะมีความอยากรูอ้ ยากเห็นสูง มักจะเป็ นผูท้ ่ีมองเห็น

ประโยชนห์ รอื เหน็ คณุ คา่ ของเรอ่ื งนนั้

ฟัง ดู และอ่านด้วยความกระตอื รือร้น
๑.๔.๕ ฟัง ดู และอา่ นอย่างไมม่ อี คติ

อคติ คือ ความลาเอียง ความลาเอียงอาจเกิดจากความรกั ความโกรธ ความหลง หรอื ความกลัว
การฟัง การดู และการอ่านอย่างมอี คตนิ นั้

๑.๔.๖ ฟัง ดู และอา่ นอย่างมวี ิจารณญาณ
การใชว้ ิจารณญาณไดต้ อ้ งอาศยั ขอ้ เท็จจริงและความคิดเห็นท่ีถกู ตอ้ ง ความสามารถท่ีจะแยก

ขอ้ เทจ็ จรงิ กบั ความคิดเหน็ มีความสาคญั ตอ่ การใชว้ จิ ารณญาณ
๑.๔.๗ จดบนั ทกึ ส่งิ ทฟี่ ัง ดู และอ่านไดถ้ ูกตอ้ ง

หลงั จากไดฟ้ ัง ดู และอ่านโดยใชว้ ิจารณญาณอย่างรอบคอบแลว้ ควรบนั ทึกสาระสาคญั ของ
เรอ่ื ง ท่ีไดฟ้ ัง ดู และอา่ นนนั้ ไว้ เพ่ือทบทวนความทรงจา

จดบันทกึ ส่ิงทฟี่ ังได้ถกู ต้อง

๑.๔.๘ วเิ คราะหส์ ารจากการฟัง ดู และอา่ น
เม่ือไดฟ้ ัง ดู และอ่านเร่ืองใด ควรนาสารมาแยกแยะองคป์ ระกอบว่าแต่ละส่วนมีลกั ษณะเป็น

อย่างไร เชน่ พิจารณาวา่ เป็นสารประเภทใด

๑.๔.๙ ประเมนิ ค่าสารจากการฟัง ดู และอา่ น
การประเมินคา่ สารจากการฟัง ดู และอ่านเป็นการตดั สินคณุ ค่าของสารวา่ มีคณุ คา่ มีประโยชน์ มี

ความนา่ เช่ือถือแค่ไหน

๑.๕.๑ ขั้นตอนการฟังและการดู
มี ๖ ขัน้ ดังนี้
๑. ขั้นได้ยินหรือเหน็ เป็นขนั้ ตน้ ของการรบั สาร เม่ือมีคล่ืนเสียงมากระทบกบั โสตประสาท หรอื

ไดเ้ ห็นภาพท่ีปรากฏอย่ใู นสายตา

๒. ขั้นพจิ ารณาแยกแยะเสียงทไ่ี ดย้ ินหรือภาพทเี่ หน็ ว่าเป็นเสียงอะไรหรอื ภาพอะไร คน สตั ว์
ส่งิ ของ หรอื ปรากฏการณต์ ามธรรมชาติ

๓. ขั้นยอมรับ หลงั จากพิจารณาแลว้ ผฟู้ ังหรือผดู้ อู าจยอมรบั หรือปฏิเสธว่า ขอ้ ความท่ีไดย้ ิน
หรอื ภาพท่ีเหน็ ส่อื ความหมายไดห้ รอื ไม่

๔. ขั้นตีความ เป็นขนั้ ท่ีผฟู้ ังหรอื ผดู้ แู ปลความหมาย หรอื ตีความหมายของส่ิงท่ีไดย้ ินหรือได้
เหน็ เน่ืองจากสารท่ีสง่ มาอาจอย่ใู นรูปของการเปรยี บเทียบหรอื มีความหมายโดยนยั

๕. ขั้นเข้าใจ เป็นขนั้ ท่ีผูฟ้ ังหรือผดู้ ูทาความเขา้ ใจกับขอ้ ความท่ีไดย้ ินหรือภาพท่ีไดเ้ ห็นว่า มี
ความหมายอยา่ งไร อะไรสาคญั ท่ีสดุ เช่ือถือไดม้ ากนอ้ ยแคไ่ หน

๖. ขั้นนาไปใช้ เม่ือพิจารณาสารจนเขา้ ใจถ่องแทแ้ ลว้ ผฟู้ ังหรือผดู้ กู ็จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
และ นาความรู้ ความเขา้ ใจท่ีไดจ้ ากการฟังการดไู ปใชใ้ หเ้ ป็นประโยชนต์ อ่ ไป

๑.๕.๒ หลักการฟังและการดูจากสอ่ื มวลชน
ส่อื มวลชนในปัจจบุ นั มีศกั ยภาพสงู ในการเลือกส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเผยแพรข่ อ้ มลู ข่าวสาร สู่

ประชาชน เช่น วิทยุ โทรทศั น์ วีดิทศั น์ ซดี ี ภาพยนตร์ และอินเทอรเ์ น็ต

๑.๕.๓ ขั้นตอนการอา่ น
การอ่านจะประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นัน้ ผู้อ่านควรปฏบิ ตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
๑.กาหนดจดุ ประสงคใ์ นการอา่ นใหแ้ นน่ อน
๒. พจิ ารณาสว่ นประกอบของหนงั สือ
๓. อา่ นอยา่ งมสี มาธิ
๔. ทบทวนสาระสาคญั ของเรอ่ื งท่ีอ่าน

อ่านอย่างมีสมาธิ

๑.๕.๔ การอา่ นสารจากส่ือสิง่ พมิ พ์
๑. ความหมายของส่ือสิง่ พมิ พ์
ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง ส่ิงท่ีพิมพข์ นึ้ บนแผ่นกระดาษ หรอื วตั ถใุ ด ๆ ดว้ ยวธิ ีการต่าง ๆ ซ่งึ ทาให้

เกิดชิน้ งานท่ีมีลกั ษณะเหมือนตน้ ฉบบั เดิมในปรมิ าณมาก
๒. ประเภทของสื่อสง่ิ พมิ พ์
ปัจจบุ นั มีส่ือส่ิงพิมพห์ ลากหลายประเภทท่ีใชต้ ิดต่อส่ือสารกนั โดยท่วั ไป เช่น หนงั สือ วารสาร

หนงั สือพิมพ์ ส่งิ พิมพร์ ฐั บาล วทิ ยานิพนธ์ จลุ สาร แผ่นพบั แผ่นปลิว

๓. หลกั การอา่ นสารจากสื่อส่ิงพมิ พ์
(๑) มีจดุ ประสงคใ์ นการรบั สารท่ีชดั เจน เช่น ตอ้ งการรบั ความรูห้ รอื ความบนั เทิง
(๒) เลือกส่งิ พิมพท์ ่ีมีเนือ้ หาตรงกบั ความตอ้ งการและมีความนา่ เช่ือถือ
(๓) อ่านอย่างมีสมาธิ จบั สาระสาคญั ไดถ้ กู ตอ้ ง ครบถว้ น
(๔) สรุปหรอื วเิ คราะหข์ อ้ มลู เพ่ือความเขา้ ใจท่ีถกู ตอ้ ง
(๕) นาความรูแ้ ละขอ้ คดิ ท่ีไดไ้ ปประยกุ ตใ์ ช้


Click to View FlipBook Version