The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Chroy Changva Campus
Preschool
kindergarten
Elementary (G1,G2,G3,G4,G5,G6)
Junior High School (G7,G8,G9)
High School (G10,G11,G12)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by American Intercon School (AIS), 2022-04-19 21:09:15

AIS YearBook 2020-2021: Book 9

Chroy Changva Campus
Preschool
kindergarten
Elementary (G1,G2,G3,G4,G5,G6)
Junior High School (G7,G8,G9)
High School (G10,G11,G12)

Keywords: Yearbook,School Book,School,Book khmer,School in Cambodia

BLAZING NEW TRAILS TOGETHER

េ��មមេត�យ�� សិក�� មេត�យ��សិក��
បឋមសកិ �� អនុវ�ទ�� ល័យ វទ� �� ល័យ

េសៀវេ�េនះ�កម�សទិ ិរ� បស៖់ #AIS Blazing New Trails Together 2021

SCAN TO VIEW THE BOOK

អំពីគម្របស�ៀវភៅ

មនុស្សម្នា កៗ់ តែងតែមានចំណងច់ ំណូ លចិតត្ ផ្នតគ់ ំនិត និងគោលដៅខុសៗគ្នា ដោយផ្កែអ ទៅល�ើ
ស្ថា នភាពដែលពកួ គេសិថ្តនៅ ឬកុន្ងឧបសគគ្ នងិ បទពសិ ោធដែលពកួ គេធ្លាបឆ់ ្ងល កាត់ កដ៏ ូចជាប្រភព
នៃការរស់នៅរបស់ពកួ គេផងដែរ។ បុន៉ ្តែរាល់ទស្សនវសិ ័យ និងភាពខុសៗគ្នា ទាងំ អស់នោះសុទធត្ ែបងក្ប់
នូវចណំ ុ ចគោលមយួ គភឺ ាពជោគជយ័ ។ បង្ោគ លជយ័ ជម្នះនេះហ�យើ ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សគ្របគ់ ្នា ខតិ ខំប្ងឹរ
ប្រែងទាងំ យបទ់ ាងំ ថ្ជៃង ម្នះរាល់ឧបសគគដ្ �ើម្បីទៅដល់ត្រើយដែលបានកណំ តទ់ ុក។

ភាពជោគជយ័ អាចក�ើតឡ�ើងចំពោះមនុស្សគ្របរ់ បូ កប៏ នុ៉ ្តែមនិ មែនមនុស្សគ្របរ់ ូបសុទធត្ ែអាចក្លា យជា
បគុ គ្លជោគជយ័ ទាងំ អស់នោះទេ។ ផុទយ្ ទៅវញិ គសឺ ិថ្តនៅល�ើការតសូ៊ប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សម្នា កៗ់ ។
ថ្ីវត្តបិ តែអនក្ ទាងំ នោះមានការជម្នះ ការតសូ៊ជាច្រនើ រាបម់ និ អស់រចួ មកហ�ើយ កព៏ កួ គេនៅតែប្រឈម
មខុ នូវរនាងំ ឧបសគគឃ្ ាងំ ដណំ �ើ រជានិចច្ ដរាបណាពួកគេនៅតែបោះជហំ ានដ�រើ ទៅមុខ ប្រៀបដូចជាការ
សិក្សានៅតាមកម្រិតថ្ាន កន់ ីមយួ ៗដែលពកួ យ�ើងនឹងជួបបញ្ហា ផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមកម្រិត នងិ ថ្នា កដ់ ែល
ពួកយ�ងើ សិក្សានោះ។ ដែលនេះហ�យើ គឺជាវ ិថីនៃជវី តិ ដែលមនុស្សគ្របរ់ ូបច�ៀសមនិ បាន។

បុន៉ ្តែមនិ បាននយ័ ថា អកន្ គរួ តែឈបប់ នដ្ត ណំ �ើ រដោយសារតែរបាងំ ទាងំ នោះទេ ដោយគិតថា មនុស្សម្នា កៗ់
តែងមានបញ្ហា រ�ៀងៗខលួន្ គេនៅតែអាចបនតប្ ាន ចុះហេតុអវ្ ីយ�ើងត្វូរ ឈប?់ ផទុយ្ ទៅវញិ អនក្ គួរតែរះិ រកវធិ ី
ដ�មើ ្ជបី ម្នះឧបសគទគ្ ាងំ នោះ ជ�ឿជាកល់ �ើខួល្នឯងថា អក្ន អាចធ្វើបាន ត្រសួ ត្រាយមាគ៌ាដថ៏ ្សីម ន្លា ងនោះ
រចួ បនដត្ ំណ�ើ រទៅមុខទ�ៀតដោយមោទនភាព ភាពជ�ឿជាករ់ មួ ជាមយួ នងឹ ស្នា មញញឹម។

ជាចុងបញច្ ប់ គ្របម់ ាគ៌ា នៃជវី តិ ទាងំ អស់សុទ្ធតែពោរពេញទៅដោយគ្របរ់ សជាតិ ទាងំ ភាពសប្បាយ
ទាងំ ទុកស្ខ ោកបូករមួ ជាមយួ នងឹ បញ្ាហ ដែលប្រកបដោយដំណោះស្រាយ។ គួរចាថំ ាភាពជោគជយ័ ក�ើត
ចេញពីឆន្:ទ របស់បុគ្លគ ម្នា កៗ់ កុន្ងការសម្រេចគោលដៅ និងឆ្ព ោះទៅកានត់ ្រើយនៃជយ័ ជម្នះ។

យុវតី ស៊ីម សេនឌី
ប្រធានកលបិ្ អក្ន សារពត័ ម៌ ាន នៃសាលារ�ៀន អនរត្ ទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ
សាខាចាកអ់ ង្រែ

AMERICAN INTERCON SCHOOOL (AIS) YEARBOOK
2020-2021 School Year Release

Copyright © 2021 by American Intercon School

All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, includ-
ing photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system,
without permission in writing from the American Intercon School.
Printed in Kingdom of Cambodia

About the Cover

Everyone has different interests, perspectives, perceptions and goals depending on the
situation they are in, as well as the area in which they came from. But all of these different
perspectives embody one of the key points of success. It is this pillar of victory that makes
every person work day and night to overcome all obstacles to reach that shore.

Success could happen to anyone, but not everyone could be successful. It depends
on how hard that person has tried. Even though they have already overcome count-
less struggles, they can still be at a standstill as long as they keep moving forward, like
studying at each grade level which we will face different problems depending on the lev-
el and grade they study. That is the morality of life that everyone cannot avoid. But that
does not mean that you should stop because of those barriers, thinking that each per-
son always has their own problems; they can still continue, so why should we stop?
Instead, you should find a way to overcome those obstacles, believe in yourself that
you can pioneer that new path and move forward with pride, confidence, and smiles.
In doing something, especially the process of life is always full of different flavors;
happiness, sadness and problems but solutions will be there to solve your problems. Remem-
ber that success comes from how people are willing to work hard to achieve their goals.

Sendy Sim
President, American Intercon School Journalism Club
Chak Angre Campus

CONTENTS 6 MENGLY J. QUACH EDUCATION
7 ABOUT AMERICAN INTERCON SCHOOL
10 PRESIDENT’S MESSAGE
11 HEAD PRINCIPAL’S MESSAGE

12 PRESCHOOL
14 PRE-KINDERGARTEN
22 KINDERGARTEN
26 ELEMENTARY SCHOOL
28 GRADE 1
32 GRADE 2
36 GRADE 3
40 GRADE 4
44 GRADE 5
48 GRADE 6
52 JUNIOR HIGH SCHOOL
54 GRADE 7
58 GRADE 8
62 GRADE 9
66 HIGH SCHOOL
68 GRADE 10
70 GRADE 11
76 GRADE 12

80 EXTRACURRICULAR
82 AIS STUDENT COUNCIL(AISSC)
84 AIS ALUMNI ASSOCIATION (AISAA)
86 STAFF & TEACHERS
96 EVENTS & ACTIVITIES
133 AUTOGRAPH36WE ARE 11,000MORE THAN 7WITH MORE THAN 1,000MORE THAN
Students Locations Colleagues
Institutions and Companies

ទូទាងំ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រមជាមយួ នងឹ សេវាកមជម្ ាច្រនើ ទ�ៀត ក្ុរមហុ៊ន
ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន គជឺ ាក្មុរ ហុ៊នមយួ កុន្ង ចណំ ោម ក្មរុ ហ៊ុន
ដែលបាន នងិ កពំ ុងឈានមខុ គេនៅកុន្ងព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា ដែល
ផ្ោត តសំខានទ់ ៅល�ើវសិ ័យអបរ់ ំ សុខាភបិ ាល ហិរញ្ញ វតុថ្ និងការអភវិ ឌ្ឍ-
សងម្គ និងសហគមន។៍

ក្មរុ ហុ៊ន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌយ្ ខូ េសនិ បច្ចុប្បនន្ន េះ ក្មុរ ហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន មានសិស្សជាង
Mengly J. Quach Education (MJQE) ១៤០០០នាក់ ព្រមទាងំ លោកគ្រូ អ្កន គ្រូ នងិ បុគគល្ ិកជាង១៤០០នាក។់
យ�ងើ កំពុងសិថ្តនៅកុន្ងដណំ �ើ រការពង្រីកសាខារហូតទៅដល់២៦ នៅកុន្ង​
ក្រុមហុ៊ន ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន (MJQE) ត្ូរវបានផួត្ចផ្តើម រយៈពេល០៧ឆ្នា ខំ ាងមខុ នេះ។ ជាមយួ នងឹ បទពសិ ោធនជ៍ ាង១៦ឆ្នា កំ ុន្ង
និងបង្កតើ ឡ�ើងដោយលោក អនក្ ឧកញា៉ វេជ្ជបណិឌ្ ត គួច ម៉េងលី នៅកុន្ង ការអបរ់ ណំ ែនាសំ ិស្សជាង៥០០០០នាក់ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គចួ
ឆ្នា ២ំ ០០៥ និងទទួលបានសិទ្ធចិ ុះឈ្មោះកុន្ងបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្រសួងពាណិ - អេឌ្យូខេសិន បានដ�ើរតនួ ាទីយ៉ា ងសំខានន់ ៅកុន្ងការស្ដា រឡ�ងើ វញិ នងិ រមួ
ជជក្ មម្ លេខ០០០០៤៧៨៧ ចុះថ្ៃទង ០ី ៥ ខែកញ្ាញ ឆ្នា ២ំ ០១២ ជាក្ុមរ ចណំ ែកពង្ឹងរ ប្រពន័ អធ្ បរ់ នំ ៅកុន្ងព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា។ កុន្ងរយៈពេល
ហ៊ុនមហាជនទទលួ ខុសត្ូរវមានកម្រិត។ ប្រមាណជាង១៥ឆ្នា កំ នលង្ មកនេះ ក្ុមរ ហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន
ត្វូរ បានគេទទួលស្គា ល់ថា ជាអក្ន ផដល្ ់សេវាកមមអ្ បរ់ ឈំ ានមុខគេមយួ នៅ

កុន្ងព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា ហ�យើ បានទទលួ ពានរង្វា នជ់ ាច្រើនទាងំ
ថ្នា កជ់ ាតិ និងអនត្រជាតកិ ុន្ងស្នាដៃដឆ៏ ្នមើ និងការចូលរមួ ចណំ ែកដល់វសិ ័យ
អបរ់ នំ ៅកមុព្ជា។ ទស្សនវ ិជ្ជា អបរ់ ដំ ព៏ សិ េសរបស់ ក្មរុ ហ៊ុន ម៉េងលី ជេ.
គួច អេឌ្យូខេសិន គផឺ ្លត ់នូវវធិ ីសាស្របត្ ង្រៀនបែបពហុភាសា ដ�មើ ្បីធ្វើ
យា៉ ងណាឱ្យសិស្សានុសិស្សទទលួ បានចណំ េះដឹងទូទៅតាមសត្ងដ់ ាជាតិ
ជាភាសាខ្មែរ អងគ់ ្លេស និងចិន៕

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន ជាក្ុមរ ហ៊ុនមយួ ដែលមាន​
បុត្រសមន្ព័ ២រមួ មាន មជ្ឈមណឌ្ លភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) សាលារ�ៀន
អនត្រទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ (AIS) ដែលសិថ្តនៅតាមសាខាទាងំ ៦របស់យ�ងើ នៅ

[ 1 ] Cambodia Winner of SME Excellence - Corporate Social Responsibility by ASEAN Business Awards 2018, Singapore [ 2 ] Excellence Program Awards 2018in Cambodia [ 3 ]Education Partnership Leader Award the
Worlddidac2015,inHongKong,China [4]The9thTAYOASEANAward(TenAccomplishedYouthOrganizationsAward)inBandarSeriBegawan,BruneiDarussalam,2014 [5]GoldenMedalforQualiti&ServiceAwardSao
Paulo,Brazil,June2014 [6]TheCertificationinCorporateSocialResponsibility2014inHouston,Texas,theUnitedStatesofAmerica[7]EuropeanAwardsforBestPractices2014inBrussels,Belgium[8]BestEnterprise
inEducationalSphere2013byEuropeBusinessAssemblyinOxford,UnitedKingdom[9]TheMajesticFiveContinentsAward ForQualityAndExcellence2013inGeneva,Switzerland [10]TheBIZZARABIC2013AWARD
for Quality and CSR Certificate in Dubai, UAE [ 11 ] The International Star for Leadership in Quality Award 2013 in Paris, France [ 12 ] The SME One Asia Awards 2012 in the Overseas Enterprise Award in Singapore

មជ្ឈមណ្ឌ លភាសា អេ អាយ អាយ ផត្ល់នូវការអបរ់ បំ ្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដោយកមម-្
វធិ ីសិក្សាត្វរូ បានរមួ បញូច្ លគ្នា តាមបែបស្ងត ដ់ ាជាតិ នងិ អនត្រជាតិ ដ�ើម្ឱបី ្យស្របតាមកមម្
វធិ ីសិក្សាកុន្ងសតវត្សរទ៍ ២ី ១។ យ�ើងផលត្ ់នូវកម្មវធិ ីសិក្សាភាសាអងគ់ ្លេស ភាសាចនិ និង
ភាសាថៃគ្របក់ ម្រិតព្រមទាងំ មានវគបគ្ ណ្តុះបណ្តា លគរកុ ោសល្យ​គ្បរូ ង្រៀនភាសាអងគ់ ្លេស
(TESOL House) យា៉ ងទូលំទូលាយ ដ�មើ ្បីបំពេញត ម្ូរ វការដល់អន្កសិក្សាគ្របវ់ យ័ ចាប់
ពថី ្ាន កម់ ត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នា កម់ នុស្សពេញវយ័ និងចាបព់ ថី ្នា ក​់កម្រិតដំបងូ រហូតដល់ថា្ន ក់
ត្រៀមប្រឡង (TOEFL)។

សាលារ�ៀន អន្តរទវ្ ីប អាេមរកិ ាងំ (AIS) ត្ូវរ បានចាបប់ ដិសន្ធិឡ�ើងកុន្ងឆ្នា ២ំ ០០៥ ដោយ
ផត្ល់នូវការអបរ់ ចំ ំណេះទូទៅខ្មែរ ដែលមានកមម្វធិ សី ិក្សាច្បាស់លាស់ចាបព់ ថី ្ាន កក់ ្រោម-
មត្ដេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នា កទ់ ី១២ តាមបែបខែ្មរ-អាមេរកិ ាងំ ដបំ ងូ គេបងអស្ ់នៅកុន្ង
ព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា ប្រកបដោយគុណភាព វនិ យ័ នងិ សេវាកម្ម។

មលូ នធិ ិ ម៉េងលី ជេ. គួច ត្វរូ បានបង្កើតឡ�ើងនៅឆ្នា ២ំ ០០៥ កុន្ងនាមជាអងក្គ ារក្រៅ
រដ្ឋា ភបិ ាលសប្បុរសធមរ៌ បស់ក្រមុ ហុ៊ន ម៉េងលី ជេ. គចួ អេឌ្យូខេសិន។ មូលនធិ ិ ម៉េងលី
ជេ. គចួ បេជ្ត ្ាញ ល�ើកសួទយ្ ជវី ភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរង
គ្រោះតាមរយៈការផល្ត ់នូវតម្ូវរ ការចាបំ ាចជ់ ាមូលដ្ឋា នរបស់ពកួ គេដូចជា ផ្នែកសុខភាព
ផ្នែកអបរ់ ។ំ ល។

សាលារ�ៀន អន្ដរទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ (American Intercon School) គឺជាសាលាចំណេះទូទៅមយួ ដែលត្រវូ បានទទួលស្គា ល់
ដោយក្រសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិ កឡី ា ដែលមានកមមវ្ ធិ សី ិក្សាចាបព់ ីថ្នា កក់ ្រោមមត្ដេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នា កទ់ ១ី ២ តាមបែបខែ្មរ-អាមេរកិ ាងំ
ដំបងូ គេបង្អស់នៅកុន្ងព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា។ បច្ចុប្បន្ន សាលារ�ៀនបាននិងកំពុងចូលរមួ ចំណែកយា៉ ងសកម្មកុន្ងការផ្លដ ់ចណំ េះដឹងដល់
សិស្សានុសិស្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកមុព្ជា ជាមយួ លោកគ្ូរ អនក្ គ្រដូ ែលមានគរកុ ោសល្យ និងបទពសិ ោធនខ៍ ពស្ ់ ព្រមទាងំ បន្ទបស់ ិក្សា នងិ
បន្ទបព់ សិ ោធបពំ ាកដ់ ោយគ្រឿងបរ ិក្ខា រទំន�ើបៗ ងាយស្លរួ កុន្ងការសិក្សាប្រកបដោយផាសុកភាព។ ក្រៅពីកមវម្ ធិ សី ិក្សាកុន្ងថ្នា ក់ សាលាមាន
ការប្រកួតប្រជែង ការបំពាកប់ បំ ន៉ សិស្សខ្សោយ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវ ិទ្យាទំន�ើបៗ បន្ទបព់ ិសោធ បន្ទបក់ ុពំ ្យូទរ័ បន្ទបគ់ េហកិចច្ កីឡាគ្របវ់ ញិ ្ាញ សា
សិក្ខា សាលា ផ្លា ស់ប្តូរបទពសិ ោធនរ៍ វាងសិស្សនងិ សិស្ស និងទំនាកទ់ នំ ងជាមយួ ស្ាថ បន័ ដែលពាកព់ ន័ ្រធ �ៀបចំកម្មវធិ ីដណំ �ើ រទស្សនកិចសច្ ិក្សា
ដ�ើម្ឱបី ្យសិស្សស្គា ល់ពីរមណី យដ្ាឋ នវប្បធម៌ ធមជម្ ាតិ ប្រវតិសត្ ាស្រត្ រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម នងិ កសិកម។្ម ជាពិសេសបច្ចុប្បនន្ន េះ
សាលាកំពុងទទលួ បានការគាទំ ្រយា៉ ងខ្លា ងំ ពសី ំណាកម់ ាតាបិតា និងអក្ន អាណាព្យាបាលសិស្សពគី ្របម់ ជ្ឈដ្ឋា នអំពីគុណភាព វនិ យ័ និង
សេវាកម្។ម

សាលារ�ៀន អនរត្ ទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ បានគ្រងតំណែង AIS គជឺ ាសាលាឯកជនកុន្ងស្ុរកឈានមខុ គេមយួ សាលារ�ៀន អនរ្ត ទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ (AIS) នៅតែ
ជាជ�ងើ ឯកខាងផ្នែកអបរ់ ំ និងវនិ យ័ ។ នៅកមុព្ជា ដែលមានអត្រាសិស្សជាបក់ ុន្ងការប្រឡង បន្តនាមំ ខុ គេនៅកុន្ងវសិ ័យអបរ់ ។ំ
ថ្នា កជ់ ាតិច្រនើ ជាងគេកុន្ងរយៈពេល៨ឆ្នា ជំ ាបៗ់ គ្នា
 
ចាបព់ ឆី ្នា ២ំ ០១០ ដល់២០១៧។
ភំ្ពន េញបសុ ត្៍ិ ភ្នំពេញបុសិត៍្
ក្រសួងអប់រំ យវុ ជន និងកីឡា

ចកវ្ខុ សិ ័យ

សាលារ�ៀន អនដរ្ ទវ្ ីប អ ាមេរកិ ាងំ ( AIS) គ ឺជាសាលាចំណេះទូទៅមយួ ត្វូរ បានទទលួ ស្គា ល់ដោយក្រសួងអបរ់ ំ យ ុវជន នងិ កីឡា
ដែលមានកម្វម ធិ សី ិក្សាចាបព់ ីថ្ាន កក់ ្រោមម ត្ដេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នា កទ់ ១ី ២ តាមបែបខែ្មរ-អ ាមេរកិ ាងំ ។ នៅថ្ងៃអនាគតខាងមខុ

សាលានឹងបន្រត ក្សាល�ើគុណភាពវ និ យ័ នងិ សេវាកម្ឱម ្យកានត់ ែល្អ និងរងឹ មាំថែមទ�ៀត ដ�ើម្បអី ភវិ ឌ្ឍសហគមន៍
នងិ ប្រកតួ ប្រជែងល�ើឆាកអនតរ្ ជាត។ិ

ពង្ឹងរ គុណភាពបង្រៀន បេសកកមម្ ពង្ឹងរ
និងរ�ៀនរបសគ់ ្រូ សិស្ស ល�ើសេវាកម្មអបរ់ ។ំ
ឱ្យមានសមតភថ្ ាពគ្របគ់ ្រាន់ ពង្ឹរងល�វើ និ យ័ សីលធម៌ ល�កើ កម្ពស់សមត្ថភាព
ទាំងចណំ េះដឹងទូទ�ៅចណំ េះធ្វើ សិស្សឱ្យមានភាពក្លាហាន ភាពជាអនក្ ដឹកនាំ
និងភាសាអងគ់ ្សេល ។ ការសហការ ភាពមច្ ាស់ការ ភាពម៉តច់ ត់
សុខភាពល្អ សាមគគីភ្ ាព ទនំ ាកទ់ ំនង
នងិ បទពិស�ោធន៍។

លោកសរី្ រស់ យណា៉ ា

បរ្ធាន នសៃ ាលារៀន អន្រត ទបីវ្ អាមរេ ិកាងំ

សូមជម្រាបសួរមាតាបិតា អនក្ អាណាព្យាបាល លោកគ្រូ អន្កគ្រូ បគុ ្គលិកគ្របផ់ ្នែក និង
សិស្សានុសិស្សទាងំ អស់ ជាទគី ោរពស្រឡាញ់!

ពមី យួ ឆ្នា សំ ិក្សាទៅមយួ ឆ្នា សំ ិក្សាពិតជាមានរយៈពេលវែង តែភាពមមាញឹកកុន្ងការ
បំពេញភារកិចច្ ប្រចាថំ ្រៃង �ៀងខលួន្ បានជរំ ញុ ឱ្យពេលវេលាបោះជំហានយ៉ា ងល�ឿនទៅមុខ
ដោយមនិ ដឹងខួលន្ ដែលធ្វឱើ ្យឆ្នា សំ ិក្សារបស់យ�ើងបានបញ្ច បទ់ ៅកុន្ងវេលានេះផងដែរ។
បញ្ាហ វ ិបតជិត្ ាសាកលបានជរំ ញុ ឱ្យ យ�ើងទាងំ អស់គ្នា មនិ អាចគេចចេញពីបញ្ាហ ប្រឈមកុន្ង
ការសិក្សាបាន ហ�យើ ស្ទើរតែពេញមយួ ឆ្នា សំ ិក្សា២០២០-២០២១ សាលារ�ៀន អន្រត ទវ្ ីប
អាមេរកិ ាងំ បានងាកមកអនុវតនត្ ូវកមវ្ម ធិ ីសិក្សាពចី ម្ងា យ និងតាមប្រពន័ ធអ្ េឡិចត្នរូ ិក
នងិ គោរពតាមប្រពន័ ្សធ ្តងដ់ ាសុវតិភថ្ ាពរបស់ក្រសួងសុខាភបិ ាល។ ថ្វីប�យើ �ងើ ទាងំ អស់
សិថ្តកុន្ងបញ្ហា ប្រឈម ដត៏ ានតងឹ កព៏ ិតមែន បុន៉ ្តែដណំ �ើ រការបង្រៀន និងរ�ៀនរបស់យ�ងើ
បានប្រព្តរឹ ្ទត ៅតាមបរ ិបទថីម្ នៃសង្គមបច្ចេកវ ិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទធ្ភាព។ កុន្ងកាលៈ
ទេសៈនេះបានទាមទារឱ្យមានការចូលរមួ ចំណែកកានត់ ែខ្លា ងំ ពសី ំណាកម់ ាតាបិតា អកន្
អាណាព្យាបាល លោកគ្ូរ អ្នកគ្ូរ និងបគុ គល្ ិកគ្របផ់ ្នែកទាងំ អស់ ដោយការខតិ ខំប្រឹងប្រែង
ភាព អតធ់ តម្ ់ ភាពបតប់ ែន ភាពរងឹ មាំ ការជ�ឿជាក់ ការសម្របខួលន្ ដែលធ្វឱើ ្យយ�ើងសម្រេច
បាននូវគោលដៅរមួ មយួ នាពេលនេះ ពោលគបឺ ្អូនៗសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចណំ េះ
ពតិ កុន្ងរបតយ់ ុគសមយ័ បច្ចេកវ ិទ្យា នៃមាគ៌ាដថ៏ សីម្ ន្លា ងទាងំ អស់គ្នា ដ�មើ ្ជបី ាគន្លឹះដច៏ ាបំ ាច់
កុន្ងការអភវិ ឌ្ឍខលួន្ ឱ្យក្លា យជាធនធានដរ៏ ងឹ មាំ និងមានប្រយោជនស៍ ម្រាបស់ ង្គមជាតិ។

ស្របពេលដែលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវជោគជយ័ ពេញមយួ ឆ្នា សំ ិក្សា ខណៈ
នេះស�ៀវភៅមយួ ក្បាលដែលកំពុងសិថ្តនៅកុន្ងដៃរបស់អនក្ បានសបញ្ាជ កព់ ីចំណងដៃ
ស្នា មញញឹមដរ៏ ស់រវ�កើ នងិ ជាអនុស្សាវរយី ដ៍ ែលបងបក្ ន់ ូវបទពសិ ោធន៍ និងអតនថ្ យ័ កុន្ង
វយ័ សិក្សាដែលសិថ្តជាបក់ ុន្ងចតិ ន្ត ៃអន្កទាងំ អស់គ្នា ហ�ើយយ�ងើ ខំមុញ្ ានជនំ �ឿជាកយ់ ា៉ ង
មតុ មាថំ ា សាលារ�ៀន អនតរ្ ទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ នៅតែបនផត្ ត្ល់នូវស្នា មញញឹម នងិ ទនំ ុកចិតតក្ ុន្ង
ការសិក្សាដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ប្រកបដោយគុណភាពមនិ ថាកុន្ងបរ ិបទណាឡ�យើ ។

សូមអរគុណអស់ពីដងួ ចតិ ចត្ ំពោះការខិតខរំ បស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងសូមអរគុណ
ជាអនេកដល់គណៈគ្របគ់ ្រងសាលា លោកគ្រូ អ្កន គ្ូរ បុគ្គលិកគ្របផ់ ្នែកដែលបពំ េញ
ភារកចិ ្ចអស់ពីកម្លា ងំ កាយចិត្ត ជាពសិ េសសូមថ្លងែ អណំ រគុណយា៉ ងជ្រាលជ្រៅចំពោះ
មាតាបិតា និងអកន្ អាណាព្យាបាល ដែលបានយោគយល់ អតធ់ ្តម ស់ ហការ នងិ ជ�ឿ-
ជាក់ ល�ើសាលារ�ៀន អនត្រទវ្ ីប អាមេរកិ ាងំ ដ�ើម្ចបី ូលរមួ បង្កើតនូវភាពជោគជយ័ ល�ើវ ិថី
សិក្សារបស់យ�ងើ ទាងំ អស់គ្នា ៕

ចាងហងា្វ សោម ចាន់ណា

នាយកចាងហវាង្ (ជោ្យរ ចងារវ្ )

ជម្រាបសួរលោកគ្ូរ អក្ន គ្ូរ មាតាបិតា ឬអ្កន អាណាព្យាបាល និងកូនៗ
សិស្សានុសិស្សទាងំ អស់គ្នា ជាទីស្រឡាញ់!

ពេលវេលាមនិ រងច់ ាពំ ួកយ�ងើ ទាងំ អស់គ្នានោះទេ មយួ ឆ្នា នំ ៃការសិក្សាកន្ងល
ទៅនេះពតិ ជាឆ្នា ដំ ែលពោរពេញទៅដោយភាពអតធ់ ត្ម ់ ភាពបតប់ ែន នងិ ការ
ទទួលយកនូវអីៗវ្ ដែលថទមី្ ាងំ អស់គ្នា ។ ដោយសារការរកី រាលដាលនៃជំងឺ
សាកលកូវដី -១៩ កុន្ងឆ្នា សំ ិក្សា២០២០-២០២១ យ�ើងបានដណំ �ើ រការ
បង្រៀន និងរ�ៀនកុន្ងថ្ាន កផ់ ង ពចី ម្ងា យ នងិ តាមប្រពន័ ្ធអេឡិចត្ូនរ កិ ផង។
បច្ចេកវ ិទ្យាបានជួយជ� ំរញុ ពកួ យ�ើងឱ្យដ�ើរទានយ់ ុគសមយ័ នៃបរ ិបទថមី៤្ . ០ ។
កត្តានេះហ�យើ ដែលធ្វឱើ ្យពកួ យ�ើងបានបញ្ច បប់ េសកកម្មរបស់ខួលន្ ទៅដោយ
រលូនប្រកបដោយគុណភាព និងទទួលបានភាពជោគជយ័ យ៉ា ងត្រចះត្រចង។់
បច្ចេកវ ិទ្យាកុន្ងយុគសមយ័ ឌជី ីថល (Digital) នេះបានធ្វឱើ ្យកូនៗមានភាព
អតធ់ ្មត់ មានភាពរងឹ មាំ ទទលួ បានបទពសិ ោធនថ៍ ីៗម្ ការទទលួ ខុសត្រវូ
នងិ ការជ�ឿជាកល់ �ើខួល្នឯងកានត់ ែប្រស�ើរឡ�ងើ ដែលធ្វើឱ្យការសិក្សារបស់
កូនៗទាងំ អស់គ្នា រតឹ តែទួលបានលទផ្ធ លល្អ គុណភាព គុណធម៌ នងិ ក្លា យ
ខលួន្ ជាធនធានមនុស្សពេញលេញកុន្ងការអភវិ ឌ្ឍជាតិយ�ើងនាពេលអនគត។

ស�ៀវភៅចណំ ងដៃមយួ ក្បាលនេះ ជាកម្រងអនុស្សាវរយី ន៍ ៃសកមភម្ ាព និង
ស្នា មញញឹមរបស់កូនៗទាងំ អស់គ្នា ជាមយួ លោកគ្រូ អន្កគ្រូ មតិ ្តភករិត្ មួ ថ្នា ក់
និងរមួ ជំនាន់ ដ�ើម្បីបងាហ្ញពីមតិ ភត្ ាព និងភាតរភាពដយ៏ ូរអង្វែង។

ជាទបី ញ្ច ប់ សូមថ្ែងល អំណរគុណយ៉ា ងជ្រាលជ្រៅទៅដល់កូនៗទាងំ អស់គ្នា
ព្រមទាងំ មាតាបិតា ឬអនក្ អាណាព្យាបាលទាងំ អស់ដែលយល់ព្រមរមួ ដំណ�ើ រ
ជាមយួ ពួកយ�ងើ កុន្ងពេលវេលាដល៏ ំបាកនេះ ដោយមានការសហការ ភាព-
អតធ់ ្មត់ ការយោគយល់ និងភាពជ�ឿជាកម់ កល�ើសាលារ�ៀន អនត្រទវ្ ីប
អាមេរកិ ាងំ របស់យ�ងើ ៕

ករោម្ មតតេយ្ ្យ នងិ មត្តេយយ្ សិកស្ ា PRESCHOOL & KINDERGARTEN

អនុ៊ ចន័ ន្ទ មិ ល

ចាងហ្វាងក្រោមមត្យតេ ្យ មត្តយេ ្យ នងិ បឋមសកិ ្សា

ប�ើត្ូវរ ការចណំ េះ
ត្រវូ ព្យាយាមសកិ ស្ ា
ប�ើត្រូវការបញាញត្ ្វូរ ហ្វឹក
ហាត់ប្រើឱ្យច្រើន។

PREA-MK2

ក្ោរមមតយត្េ យ្ ២ ពករ្ឹ

ហងុ សធុ ារ័តន្ មាស សុខមនុ ីរាជ ឆែ ហាងំ បន៊ុ

HONG SOTHEAROTH MEAS SOKMONIREACH CHHE HANGBUN

ជា តងុ អាន សេង កល្យាណ សរ្ី សុនីកា

CHEA TONGANN KOLYAN SENG SREY SONIKA

14 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 15

PREP-MK2

ក្រោមមតយត្េ យ្ ២ រសៀល

ជឹង សេងយុទ្ធ លី ពទុ ិធ្ឧតដម្

CHOEUNG SENG YUTH LY PUTHIK OUDOM

16 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 17

PREA-MK3

ក្រោមមតយតេ្ យ្ ៣ ពករឹ្

នី ដាវីននរ័ ថន សភុ ក័ ្ាដរ ខនុ បញសញ្ា ិទ្ធ គ្រី ប៉តា នូ មាស សខុ មុនីនាថ

NY DAWINNER THAN SOPHEACTRA KHUN PANHASETH KRY PATNOU MEAS SOKMONINEATH

ណាកាជីម៉ា សយ៊្ ូតា សបំ រូ សរី សី នីរ្ ីន យុ៉ន យុវរាជនី ហា៊ន វន៉ា លមី ញ៉ិ មន៉ុ ​ខតយិ្ត ា

NAKAJIMA SYUUTA SAMBO SEREYSREYNINE YON YOUVAREACHNY HEAN VANLY MINH MON KHATHIYA

គីរ្ ហាវ្ រដ៉ា េ

KRY FARADAY

18 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 19

PREP-MK3

ករោ្មមតយេត្ យ្ ៣ រសៀល

សែ សិរីពុទឫិធ្ ទធិ្ រាសី វរី ៈសនី ឆវន័ ្ដ គីស្រ អ៊ីវនិ ស៊រ្ឺវ សខុ ហេង សៀក សកត្បា តុ ្រ

SER SEREYPUTHIRITH REASEY VIRAKSAKNY CHHORVORN CHRISEVAN SRIVE SOKHENG SEAK SAKADABATH

20 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 21

KID
AM

មតយ្តេ យ្ ពក្ឹរ

ជា សីហរតនៈវិសិដ្ឋ វា៉ សគ្វគ ាសិនី សងួ សិរវី ឌ្ឍនា ចរំ ើន រតនចរណៃ លៀង ឧតដ្មសហី ៈ

CHEA SEIHAKRATANAKVISETH VA SAKVASANY SOUNG SEREIVATTANA CHOMROEUN ROTHANAKCHORONAI LEANG UDOMSEIHAK

ហងេ សវ៊ី លី យីន យអូ ី៊ លីម សីង៊ ឡងុ សងេ ហេង រសីម្ ចន្ពទ័ ុទធ្មិ ាន

HENG, SIVLY YIN YOU Y LIM SING LONG SENG HENG REAKSMEY CHANPOTHIMEAN

ឡងុ រាជិនី លី ថសៃ េង ម៉ម ស៊នុ ហេង លី មនុ កី ា ឌឿន គមី យូ

LONG REACHINY LY THAISENG MORM SUNHENG LY MONIKA DOEUN KIMYOU

ហុង រស៉ា មេ នី ទណី ាសុបញ្ាញ តាំង ឱរ៉ែន

HONG RASAM NY TYNASOPANHA TAIN OREN

22 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 23

KID
PM

មតតេ្យយ្ រសៀល

សាន សនួ មនុ រិ ាជ សាអឿ វសិ ុ្សតសក្ិដ កែវ ពេជរ្មនុ ី្ននាថ ខុន គមី ហងុ ផល សភុ ករ្ទដ វេ ី

SAN, SOUN MUNIREACH SAOEUR VISOTHSAK KEO PICHMONYNETH KHON KIMHONG PHAL SOPHEAKTEVY

លមឹ សពុ សិ ុទធ្ិ ឆាយ ហៃសី៊ង ជី លជី ីង ឡាយ ហងេ ឡាយ សុវណណារ្ ា

LIM SUPISOTH CHHAY HAISING CHY LYCHING LAY HENG LAY SOVANNARA

ម៉ង់ ចន័ ្រទ សីម្ វង្ស សុដាលសី ហុង សីហនាថ ឌី លហី ងុ អុង៊ ឥនដ្ទ ារា

MANG CHANREAKSMEY VONG SODALIS HONG SYHAKNEATH DY LYHONG UNG INTDARA

មលុ៉ រាម៉ ី យី ឧត្តម ជា គមី អាន

MOL RAMY YI OUDOM CHEA KIMARN

24 Kindergarten CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Kindergarten 25

ថនាក្ ់បឋមសកិ ្សា ELEMENTARYGRADAEM1A

ថាន្ក់ទី ១ ក ពកឹរ្

លីវ គងព់ េជ្រមាណវិកា ប៊នុ ថន បរមចេស្ាដ សតុ ឧតម្ដ រតនៈ យ៉ិន សិរវី សិ ុទ្ធ សខុ ន អមេ ី

LIV KONG PECHMEANVIHKA BUNTHORN BOROMCHESDA SOTH, OUDOMRATANAK YENN SEREYVISOTH SOKHON AMY

វ៉ា ហេងលី ជឺ មី៉ហវង្ុ ហរួ នរិនទ្ធរិ ាជ វទុ ីធ្ អូលយី ៉ា អ៊ុក សុគនធប្ ញ្ាវញ ធុ

VA HENGLY CHEU MEYFONG HOUR NORINTHIREACH VOTHY OLIYA OUK SOKUNPANHAVUTH

វឿន ដវេ ីដ ផល ចាន់សេរបី ុតរ្ មាស ទេពវរី ៈស័កក្ ឆនុ ថារ៉ូ រតនា សត្យា

VOEURN DAVID PHAL CHANSERIBOTH MEAS TEPVIREAKSAK CHHON THARO RATANA SATYA

ផន សវុ ណរ្ណា ទិ ធ្ ឃនួ យអូ ី៊ង ឡងេ សមុ ធេ ាឫទ្ធិ រមនា សាធកុ ា គីម ខងេ សូម៊ ាន

PHORN SOVANNARITH KHOURN YOU ING LENG SOMETHEARITH RUMNEA SATHUKA KIM KHENGSOUMEAN

28 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

ស្រេង ពុទវិធ្ ធុ សគួ ៌ ឆងេ គីម ថា​គីមហេង មងួ ចាន់សព្រី េជរ្ ផងេ សាន៊

SRENG PUTHYVUTH SOUR CHHENGKIM THA KIMHENG MOUNG CHANSREYPICH PHENG SEAN

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 29

GRAPDME 1A

ថា្នក់ទី ១ ក រសៀល

ទពេ កពាច្នា ឆាយ សវី៊ ភងី លីហាក់ សុថានតុ ហងេ បញ្រញា ទិ ្ធិ ថន សទុ ធិ្

TEP KANHCHAKNA CHHAY SIVPHING LIHAK SOTHANUT HENG PANHARITH THORN SOTHI

មា៉ ឈាន ម៉ា ឈុននី ហកុ ពទុ ធា្រត័ ្ន ជងឹ សងេ វៃ៉ សរ្នុ៊ អាលីសា

MA CHHEAN MA CHHUNNY HOK PUTHEAROTH CHOEUNG SENGWAI SRUN ALISA

ឈឿន ឆយជីងសួង អ៊ូ សុខនុ វាសនា សំណាង ពេជពរ្ មិ ាន រតនៈ សមប្ ត្ិដ សំណាង មង៉េ ឃាង

CHHOEUN CHHOYCHINGSOUNG OU, SOKHUNVEASNA SAMNANG PICHPIMEAN RATANAK SAMBATH SAMNANG MENGKHEANG

លី តាយហងេ លីម យុង៉ ស៊ឺ បុន៊ វររាជ អឹ៊ង វរិ ៈបុតរ្ ឡាយ ថៈន្ិនដា

LY, TAYHENG LIM YONGSEU BUN, VOREAKREACH ENG VIRAKBOTH LAY THAKNIDA

30 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

វណ្ណា បរូ ាវ៉ តិដ្ ខមែ សុវណណវ្ េហាស៍ ផាន ចាន់សគនធន្ ីតា ងួន បញ្ញាវសិ ិដ្ឋ ហងេ មេង៉ ឡាយ

VANNA BORAWATH KHEM SOVANNVEHA PHAN CHANSOKUNNITA NGOUN PHANHAVISETH HENG MENGLAY

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 31

GRADAEM2A

ថ្នាក់ទី ២ ក ពករឹ្

ងន់ លគី ័ង ធាង ម៉ាណា សងុ លីហុយ៊ គង់ បហូ ស្ ាណា ផល្លី សខុ រា៉ននី

NGUN LYKORNG THEANG MANA SONG LYHUY KONG BOZANA PHALLY SOKRANIN

ឡា គួងសងី៊ វ៉ា នរនិ ្ទសក័ ដ្ិ គង់ មុយគមី ផាត មយួ ប៉ បលុ៉ វន្ដដារយី ា៉

LA KOUNG SING VA NORINSAK KONG MUKIM PHAT MOUYPOR POL VANDARYA

នូ រតនៈ

NOU RATANAK

32 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 33

GRAPDME 2A

ថនា្ក់ទី ២ ក រសៀល

សេង សំណាង ហ្វូគ គមី ឈន័ ហោ លហី ៅ៊ សខុ គីមសួង ឆាយ គឹមអាង៊

SENG SAMNANG GOUV KIMCHHAN HOA LYHAV SOK KIMSUONG CHHAY KIM EANG

ចនិ ដរ្ា សមី្ បសុ ប្ ា រន៉ែ ដារូ៉អសូ រ្ាក វ៉ាត ខមេ ា ស៊នុ អនួ ហងេ អ៊ុន បពតិ ្រ

CHENDA RAESMEY BOSBHA REN DARO OSCAR VAT KHEMA SUN, UONHENG UN BORPET

លហី ាក់ សថុ ាណា សាយ ជូអិុ តិច នីរពា៉ ូទីន អឹុម ឆាយហងេ ទូច ឆានថែលអានកាបំ ៊ូ

LIHAK SOTHANA SAY YU I TECH NYRAPOUTIN OEM CHHAYHENG TOUCH CHANTELLE ANNE CAMPO

សាន ខេវិន វឌ្ឍនា សលូ ីកា ធីយ៉ាហក្ារជា៉ េន រសេ និ

SAN KEVIN VATHANA SOLIKA RESHEN THIYAGARAJAN

34 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 35

GRADAEM3A

ថ្នាក់ទី ៣ ក ពក្ឹរ

វា៉ ហេងស៊ីង ចំរើន វជិ តិ ា ប៊ុន សរិ ីបុត្រ យ៉ិន កិត្ដវិ តី លៀង ឧតដម្ បញ្ាញ

VA HENGSING CHOMROEUN VICHITA BUN SIREIBOTH YENN KETTIVATTEY LEANG UDOMPANHA

ស្រុ៊ន ស៊ុនសុភ័្រកនដ្ តី ា ឌី ហគច្ិ ឡងេ ឌូ សុខគីម ឆន ខនចន័ ្ថទ ុនា ធាម សវ៊ី ឡាង

SRUN SUNSOPHEAKNITA DY GUICHLENG DOU SOKKIM CHHORN KHORNCHANTHONA THEAM SIVLANG

នី ទីណាផានិ

NY TYNAPHANI

36 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 37

GRAPDME 3A

ថាន្ក់ទី ៣ ក រសៀល

ទុន រិទ្ធឧី តដ្ម តាំង លសី ័ង ហកុ សរិ មី ុនី លមឹ កែវលហី ស្ ា ជី ឧតដ្ម

TUN, RITHY OUTDOM TANG LYSHOUNG HOK SEREY MONY LIM KEOLIZA CHY OUDOM

ជី សម្បតដ្ិ ជា ណារុទធ្ ញមែ៉ ហាងំ មេង៉ លឹម មនុ លី កណខ្ ៍ ហេង ចន័ ទធ្ ីតា

CHY SAMBATH CHEA NAROTH NHEM HANGMENG LIM MONYLEAK HENG CHANTHIDA

ខែម សវុ ណវណ្ ឌឍ្ នា

KHEM SOVANNVATANA

38 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 39

GRADAEM4A

ថន្ាក់ទី ៤ ក ពករ្ឹ

ជា ច័នសទ្ ុវណណ្ ពៅ និតវីរៈ ឡងេ លឹមសេង កវែ មនេ ដា ផល ឧត្មដ វរី ៈ

CHEA CHANSOVANN POV NITHVIRAK LENG LIMSENG KEO MANDA PHAL OUDOMVIREAK

កវែ មណា៉ ា អៀវ បណឫ្ណ ទធ្ី វណៈណ្ សមប្ តដ្ិ សុខន មរា៉ នី សរ៊ុន្ បុន៊ មា៉

KEO MANA EAV, BANNARITHY VANNAK SAMBATH SOKHON MARINE SRUN BONMA

មន៉ វិសាលសទិ ធិ្ សាងំ លាងគីម ថា គមី ឆងេ ​ ផេង ជាតា

MAN VISALSITH SANG LEANGKIM THA KIMCHHENG PHENG CHEATA

40 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 41

GRAPDME 4A

ថនា្ក់ទី ៤ ក រសៀល

សោម សុម៉លា ី ទេព រចនា ហវូ្គ ចុងយិន ឡាយ សរំ ិទធ្លមី ី៉ គង់ ស៊ីវឆងេ

SOM SUMALY TEP RACHAKNA GOUV CHONGYIN LAY SAMRITHLYMEY KONG SIVCHHENG

ម៉ា គង់ មុត រតនពិសិដ្ឋ ឈន មា៉រីដា ចាយ ចន័ ទ្វណរណ្ ិទ្ធិ ឡាយ ម៉ុយងមី

MA KONG MUT, RATANAKPISETH CHHON MARIDA CHAY CHANVANNRITH LAY MUYNGIM

សុធានី កន្កិន ា ហកុ សរិ រី តនា សៀង ហុកសងេ ទវី តារារាជយ្ ហងេ គីមហ៊ុង

SOTHEANY KANIKA HOK SEREY RATHANA SEANG HOKSENG TIV DARAREACH HENG KIMHONG

អុឹម ជីណា គង់ រ័តន្អម្តឹរ

OEM GINA KONG RATH AMRITH

42 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 43

GRADAEM5A

ថ្នាក់ទី ៥ ក ពក្ឹរ

ហេង ស៊ូជញី កាយ ចាន់ឆៃណា លវី គង់ទពេ ធីតា សុតាថ្វុធ វឌ្ឍនៈ ឌឹម ភិមាន

HENG SOCHING KAY CHANCHHAYNA LIV KONG TEPTHYDA SOTHAVUTH VATTANAK DIM PIMEAN

លី ជិញប៉ បុន៊ ថន នរបតី សូ ហគេក្ ស៊វី ម៉ឡា ា ពេជសម្បត្ដិ លី វលី សី

LY CHINGPOR BUNTHORN NARAPDEY SO GUECHSIV MALA PICHSAMBATH LY VYLIS

44 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 45

GRADPEM5A

ថាន្ក់ទី ៥ ក រសៀល

គង់ ចន្បទ ណូ ៌មី រាសី បាណ្រ ី ឡាយ សរំ ទិ វធ្ ទិ ូ រនែ៉ ដារដ៉ូ ហូ ស្ ា ហាង អងេ ពិសាល

KONG CHANBORAMEY REASEY PRANEY LAY SAMRITHVITOU REN DARO DOZA HANG ENGPISAL

អិនុ សរិ រី តនា សន សភុ ាព ខនុ គីមហេង ឈឿន ឆយលីជងី សធុ ានី ឬទវ្ធី ណណ្

IN SEREYRATANA SAN SOPHEAP KHON KIMHENG CHHOEUN CHHOYLYCHING SOTHEANY RITHYVANN

អុល ភ័្រកា្ដ

OL PHEAKTRA

46 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 47

GRADAEM6A

ថ្នាក់ទី ៦ ក ពករ្ឹ

លីវ គងវ់ ិជន្ជ ី ជា វឌឍ្ នា ម៉កា សុខកញ្ញា រឿ វរី ៈបតុ រ្ យស់ សមី នន្ី

LIV KONG VICHNY CHEA VATHANA MAK SOK KANHA ROEUR VIRAKBOTH YOUS SEYMONY

ឆ នពវ្បញញាវ្ ឌឍ្ ន៍ រេត៉ សុខមង៉េ ពសិ ដិ ្ឋ សុរក្សា តាំង ជាផារី ពិសី សាលីនណា

CHHOR NOP PANHAVATH RETH SOKMENG PISETH SOREAKSA TAING CHEAPHARY PISEY SALINNA

48 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS

CHROY CHONGVA CAMPUS ​Elementary School 49

GRADPEM6A

ថ្ានក់ទី ៦ ក រសៀល

ផលា្ល សេដ្ឋាវិជាជ្ ហវគូ្ ជគឺ ាត បញាញ្ ពិសទុ ្ធ នី នយិ មន័យ សខុ គមី សុ៊ន

PHALLA SETHAVICHEA GOV CHEUKEAT PAGNA PISOTH NY NYUMNEY SOK KIMSUN

គង់ គីម លមឹ ម៉ាលនី សាន សនួ ពទុ ធ្ារទិ ធ្ កែវ ធីតា ឡាយ មុ៉យសង័

KONG KIM LIM MALIN SAN, SOUN PUTHEARITH KEO THIDA LAY MUYSORNG

សេង សុភ័តារ្ សៀង មយួ គៀង សំ សូល៊ ័ង

SENG SOPHEAKTRA SEANG MOUYKEANG SOM SOULORNG

50 Elementary School CHROY CHONGVA CAMPUS


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RAGAM BAHASA
Next Book
004.Bangkok _ Samut Prakan