The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by porin2011, 2019-11-29 23:15:03

หน่วยที่-9 111

หน่วยที่-9 111

แบบประเมนิ ผลก่อนเรียน

• 1. เวบ็ เพจ มีความสาคญั อยา่ งมากในหน่วยงานใดบา้ ง
• ก. รัฐบาล
• ข. เอกชน
• ค. สถานศึกษา
• ง. มูลนิธ
• จ. ถูกทกุ ขอ้

• 2. อินเทอร์เน็ตไดก้ ลายเป็นสงั คมขนาดใหญท่ ่ีเกิดข้ึนในโลกคอมพวิ เตอร์เรียกวา่ อะไร
• ก. Cyberspace
• ข. Advancement
• ค. Science
• ง. Communication
• จ. apps

• 3. อินเทอร์เน็ต มีการพฒั นาการมาจากขอ้ ใด
• ก.ไซเบอร์สเปซ
• ข. ไอเอน็ เน็ต
• ค. อาร์พาเน็ต
• ง. เอพาร์เน็ต
• จ. เอก็ ตร้าเน็ต

• 4. อินเทอร์เน็ตมีวตั ถุประสงคส์ ร้างเป็นเครือข่ายดา้ นงานวิจยั และเครือขา่ ยใด
• ก. เครือขา่ ยดา้ นวเิ คราะห์
• ข. เครือขา่ ยการส่ือสาร
• ค. เครือขา่ ยดา้ นบนั เทิง
• ง. เครือขา่ ยของรัฐบาล
• จ. เครือขา่ ยของกองทพั

• 5. Search Engine หมายถึงขอ้ ใด
• ก. เวบ็ ไซตส์ าหรับฝากไฟลข์ อ้ มลู
• ข. เวบ็ ไซตส์ าหรับโหลดบิต
• ค. เวบ็ ไซตส์ าหรับสงั คมออนไลน์
• ง. เวบ็ ไซตส์ าหรับใชค้ น้ หาขอ้ มลู
• จ. เวบ็ ไซตส์ าหรับดาวนโ์ หลดขอ้ มูล

• 6. [email protected] ขอ้ ความท่ีขีดเสน้ ใตน้ ้นั คืออะไร
• ก. ชื่อของผใู้ ช้
• ข. ช่ือที่อยบู่ นอินเทอร์เน็ต
• ค. บริการอีเมลที่ตอ้ งคา่ ใชจ้ ่าย
• ง. IP Address
• จ. ไม่มีขอ้ ถูก

• 7. IP Address เป็นรหสั ประจาตวั ของคอมพวิ เตอร์ท่ีเช่ือมตอ่ เขา้ กบั อินเทอร์เน็ต ประกอบไปดว้ ยตวั เลขก่ี

จานวน

• ก. 4 จานวน
• ข. 5 จานวน
• ค. 6 จานวน
• ง. 7 จานวน
• จ. 8 จานวน

• 8. เวบ็ ไซตใ์ ดไมไ่ ดใ้ ห้บริการ E-mail
• ก. www.yahoo.com
• ข. www.google.com
• ค. www.pantip.com
• ง. www.msn.com
• จ.www.thaimail.com

• 9. นามสกลุ .mit เป็นองคก์ รใด
• ก. กลุ่มบริหารเครือขา่ ย
• ข. กลุ่มองคก์ ารคา้
• ค. กลุ่มมลู นิธ
• ง.กลุ่มผใู้ หบ้ ริการดา้ นขอ้ มูลข่าวสาร
• จ. กลุ่มองคก์ ารทหาร

• 10.กลุ่มองคก์ รรัฐบาล มีนามสกลุ วา่ อะไร
• ก.arts
• ข.org
• ค.net
• ง.gov
• จ.com

• อินเตอร์เน็ต (Internet) น้นั ยอ่ มาจากคาวา่ “International network” หรือ “Inter

Connection network” ซ่ึงหมายถึง เครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ขนาดใหญท่ ี่เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพวิ เตอร์
ทว่ั โลกเขา้ ไวด้ ว้ ยกนั เพ่อื ใหเ้ กิดการสื่อสาร และการแลกเปล่ียนขอ้ มลู ร่วมกนั โดยอาศยั ตวั เช่ือมเครือขา่ ยภายใต้
มาตรฐานการเช่ือมโยงเดียวกนั นนั่ กค็ ือ TCP/IP Protocol ซ่ึงเป็นขอ้ กาหนดวิธีการติดต่อสื่อสาร
ระหวา่ งคอมพิวเตอร์ในระบบเครือขา่ ย ซ่ึงโปรโตคอลน้ีจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ทแ่ี ตกต่างกนั สามารถ
ติดต่อถึงกนั ได้

• การท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถเคล่ือนยา้ ยขา่ วสารขอ้ มูลจากที่หน่ึงไปยงั อีกท่ีหน่ึงได้ โดยไมจ่ ากดั

ระยะทาง ส่งขอ้ มูลไดห้ ลายรูปแบบ ท้งั ขอ้ ความตวั หนงั สือ ภาพ และ เสียง โดยอาศยั เครือขา่ ยโทรคมนาคมเป็น
ตวั เช่ือมต่อเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ตนบั เป็ นอภิระบบเครือข่ายท่ียงิ่ ใหญ่มาก มีเคร่ืองคอมพวิ เตอร์หลายลา้ นเคร่ืองทว่ั
โลกเช่ือมตอ่ กบั ระบบ ทาให้คนในโลกทุกชาติทกุ ภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกนั ได้ โดยไมต่ อ้ งเดนิ ทางไป โลกท้งั
โลกเปรียบเสมือนเป็นบา้ นหน่ึงที่ทุกคนในบา้ นสามารถพดู คุยกนั ไดต้ ลอด 24 ชว่ั โมง ประหยดั เวลา คา่ ใชจ้ า่ ย แต่
เกิดประโยชน์ต่อสงั คมโลกปัจจุบนั มาก

• เครือขา่ ยอินเตอร์เน็ตถือกาเนิดมาในยคุ สงครามเยน็ ระหวา่ งสหรัฐกบั รัฐเซีย ในปี ค.ศ. 1960 ซ่ึง

กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวา่ ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับสง่ั การตอ้ งเป็นระบบเครือข่ายที่ใชง้ าน
ไดต้ ลอดเวลา หากมีการโจมตีดว้ ยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหน่ึง ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูก
ทาลาย แตส่ ่วนท่ีเหลือทางานได้ เป้าหมายการวจิ ยั และการพฒั นาเครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์ดงั กล่าวจึงกลายเป็น

โครงการชื่อ ARPAnet หรือ Advance Research Project Agency net โดยมอบหมายให้กลุ่ม
มหาวทิ ยาลยั ในสหรัฐอเมริกาเป็นผทู้ าการวจิ ยั และเชื่อมโยงเครือข่าย

• ในปี ค.ศ. 1983 ไดม้ ีการนา TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol มา

ใชก้ บั คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในระบบเป็นคร้ังแรก จนกรทงั่ ไดก้ ลายเป็ นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือขา่ ย
อินเตอร์เน็ตมาจนถึงปัจจบุ นั

• ในปี ค.ศ. 1986 มีการกาหนดช่ือโดเมน (Domain name System) เพ่อื สร้างฐานขอ้ มลู ในแตล่ ะ

เครือข่าย และใช้ ISP (Internet Service Provider) ในการจดั ทาฐานขอ้ มลู ของตนเอง

• ปัจจบุ นั คอมพิวเตอร์ทว่ั โลกลว้ นแตเ่ ช่ือมตอ่ กบั เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสามารถติดตอ่ แลกเปลี่ยนขอ้ มลู กนั ได้

อยา่ งกวา้ งขวางและทวั่ ถึงกวา่ เดิม

ระบบชอ่ื โดเมน (Domain Name System)

• โดเมน ความหมายโดยทวั่ ๆ ไป หมายถึง ชื่อเวบ็ ไซต์ ช่ือบล็อก ซ่ึงเป็นช่ือท่ีต้งั ข้ึนเพ่อื ใหจ้ ดจาและนาไปใชง้ านได้

งา่ ย เป็ นระบบการต้งั ช่ือให้กบั "ทรัพยากรเครือข่าย” แต่ที่พบโดยทว่ั ไปคือการต้งั ชื่อโฮสตเ์ พอื่ ใชแ้ ทนไอพี
แอดเดรส ดีเอน็ เอสเป็ นระบบช่ือที่มีฐานขอ้ มลู แบบกระจาย โดยไมม่ ีหน่วยงานหรือสถาบนั ใดควบคุมหรือมี
ฐานขอ้ มูลเด่ียวครอบคลุมท้งั อินเทอร์เน็ต แตล่ ะเครือข่ายในอินเทอร์เน็ตจะมีดีเอน็ เอสเซอร์ฟเวอร์เก็บรักษา
ฐานขอ้ มูลและบริหารขอ้ มลู อยา่ งอิสระ เพอื่ ใหไ้ คลเอน็ ตข์ อบริการสอบถามขอ้ มูลตามแบบโปรโตคอลที่กาหนด ดี
เอน็ เอสจึงเป็ นท้งั ระบบการต้งั ชื่อและโปรโตคอลรวมอยดู่ ว้ ยกนั

ท่ีอยบู่ นอินเทอร์เน็ต

• ท่ีอยบู่ นอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Address

จะประกอบดว้ ยชื่อของผใู้ ช่คอมพวิ เตอร์(User) และชื่อของอินเทอร์เน็ต (Internet Name)
โดยจะมีรูปแบบคือ

ช่ือผ้ใู ช่@ช่ือของอนิ เทอร์เน็ต [email protected]

หมายเลขอินเทอร์เนต็ หรือ IP Address

• หมายเลขอินเตอร์เน็ตหรือ IP Address จะเป็นรหสั ประจาตวั ของคอมพิวเตอร์ ท่ีตอ่ เขา้ กบั อินเตอร์เน็ต โดย

หมายเลขน้ีจะมีรหสั ไมซ่ ้ากนั ประกอบดว้ ยตวั เลข 4 ชุด โดยแตล่ ะชุดจะมีค่าตวั เลขอยรู่ ะหวา่ ง 0 - 255
และคน่ั ดว้ ยเคร่ืองหมายจุด (.)

• ตัวอย่าง

203.146.188.5 จะเป็ น IP Address ของเครื่อง enet.moe.go.th

ช่ือเครื่องอินเตอร์เนต็ (Domain Name Server : DNS)

• ช่ือเครื่องอินเตอร์เน็ต (DNS:Domain Name Server) จะเป็นชื่อที่อา้ งถึงคอมพิวเตอร์ท่ีตอ่ เขา้ กบั

เครือขา่ ยอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก IP Address เป็นตวั เลข 4 ชุด ท่ียากในการจดจาไม่สะดวกตอ่ ผใู้ ช้ ซ่ึง DNS
น้ีจะทาใหจ้ ดจาไดง้ า่ ยข้ึน เป็น enet.moe.go.th (enet คือชื่อคอมพิวเตอร์, moe คือช่ือเครือขา่ ย
กระทรวงศึกษาธิการ, go คือหน่วยงาน, th คือช่ือประเทศไทย)

ช่ือโดเมนทแ่ี บง่ ตามองค์กร

• เม่ือมีการนาอินเทอร์เน็ตในมาใช่คร้ังแรก การใช่งานยงั ไมแ่ พร่หลายไปทวั่ โลกจึงมีการกาหนดแบง่ ช่ือของโดเมน

ตามลกั ษณะขององคก์ ร โดยกาหนดให้โดเมนระดบั บนสุดที่ใช่เป็นการบอกลกั ษณะขององคก์ ร

• ประเภทของ Domain Name แบง่ ไดเ้ ป็น 2 ประเภท
• 1. โดเมน 2 ระดบั ช่ือโดเมน . ประเภทของโดเมน
• 2. โดเมน 3 ระดบั ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ

โดนเมนเนม 2 ระดบั

• จะประกอบดว้ ย www . ช่ือโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www.b2ccreation.com
• ประเภทของโดเมน คือ คายอ่ ขององคก์ ร โดยประเภทขององคก์ รที่พบบ่อย มีดงั ตอ่ ไปน้ี

ตวั อย่าง

• * .com คือ บริษทั หรือ องคก์ รพาณิชย์
• * .org คอื องคก์ รเอกชนท่ีไมแ่ สวงผลกาไร
• * .net คอื องคก์ รท่ีเป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมตอ่ เครือขา่ ย
• * .edu คือ สถาบนั การศึกษา
• * .gov คือ องคก์ รของรัฐบาล
• * .mil คอื องคก์ รทางทหาร

โดนเมนเนม 3 ระดบั

• จะประกอบดว้ ย www . ช่ือโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.kmitnb.ac.th, www.nectec.or.th,

www.google.co.th

• ประเภทขององคก์ รทพ่ี บบ่อยคือ

• * .co คอื บริษทั หรือ องคก์ รพาณิชย์
• * .ac คือ สถาบนั การศึกษา
• * .go คอื องคก์ รของรัฐบาล
• * .net คอื องคก์ รทใ่ี ห้บริการเครือขา่ ย
• * .or คอื องคก์ รเอกชนที่ไม่แสวงผลกาไร

ช่ือโดเมนทแ่ี บง่ ตามประเทศ

• เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยม เพ่อื ในมีการจดั แบง่ โดเมนให้ชดั เจนข้ึน จึงกาหนดให้แบ่งตามประเทศท่ีต้งั ของ

หน่วยงาน ที่เป็ นเจา้ ของคอมพวิ เตอร์ท่ีให้บริการขอ้ มูลผา่ นระบบเครือขา่ ยอินเทอร์เน็ต โดยชอ่ื โดเมนระดบั บนสุด
ท่ีใช่เป็ นการบอกชื่อของประเทศท่ีต้งั ของหน่อยงาน

• au ออสเตรเลีย (Australia) th ไทย (Thailand)

• fr ฝรั่งเศส (France) sg สิงคโ์ ปร์ (Singapore)

• hk ฮ่องกง (Hong Kong) uk องั กฤษ (United Kingdom)

• jp ญี่ป่ นุ (Japan)

ชื่อโดเมนระดบั ในประเทศไทย

• เม่ือมีการจดั แบ่งช่ือโดเมนตามประเทศแลว้ จึงมีการกาหนดใหห้ น่วยงานที่มีที่ต้งั อยใู่ นประเทศใชช้ ่ือโดเมนระดบั บนสุด และ

แบง่ หน่วยงานที่ต้งั ประเทศออกเป็นประเภทต่างๆ โดยจะมีหน่วยงานของแต่ละประเทศเป็นผูพ้ ิจารณาวา่ จะแยกเป็นกี่
ประเภท และจะมีช่ือโดเมนวา่ อยา่ งไร เช่นประเทศไทยจะใช่โดเมนบนสุดเป็น .th และหน่วยงานในประเทศไทยจะมีโดเมน
ยอ่ ยดงั น้ี

• *.co คือ บริษทั หรือ องคก์ รพาณิชย์
• * .ac คือ สถาบนั การศึกษา
• * .go คือ องคก์ รของรัฐบาล
• * .net คือ องคก์ รท่ีใหบ้ ริการเครือขา่ ย
• * .or คือ องคก์ รเอกชนที่ไม่แสวงผลกาไร
• *.in คือ หน่วยงานอิสระ

แบบประเมินผลหลงั เรียน

• 1.ความหมายตวั ยอ่ ของโดเมนประเทศญี่ป่ นุ มีโคด้ ตวั ยอ่ อะไร
• ก..jp
• ข.th
• ค..sg
• ง..fr
• จ.us

• 2. อินเทอร์เน็ตสามารถแบง่ บริการตา่ งๆไดเ้ ป็นกี่ส่วน
• ก. 2 ส่วน
• ข. 3 ส่วน
• ค. 4 ส่วน
• ง. 5 ส่วน
• จ. 7ส่วน

• 3. ขอ้ ใดกล่าวถูกตอ้ ง
• ก. E-mail คือการส่งข่าวสารไปถึงผรู้ ับไดใ้ นระยะเวลานานพอสมควร
• ข. E-mail ยอ่ ยมาจาก Electronic Net
• ค. FAX เป็นการส่ือสารท่ีทนั สมยั กวา่ E-mail
• ง. ปัจจบุ นั E-mail เลิกใชง้ านแลว้
• จ. Server หรือ Host เป็นเคร่ืองที่ให้บริการกบั เคร่ืองลูกข่าย

• 4. บริการกระดานข่าวอิเลก็ ทรอนิกส์จะเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อะไร
• ก. Counteraction
• ข. lnformation
• ค. Commu
• ง. Newsgroup
• จ. MSN

• 5. FTP มีความหมายตรงกบั ขอ้ ใด
• ก. การสนทนาผา่ นระบบออนไลน์
• ข. การบริการดา้ นเวบ็ ไซต์
• ค. การโอนถ่ายขอ้ มลู ระหวา่ งเครื่อง
• ง. การคน้ หาขอ้ มูล
• จ. การจา่ ยเงินผา่ นบตั รเครดิต

• 6. เวบ็ ไซตท์ ่ีให้บริการคน้ หาขอ้ มลู ในประเทศไทยท่ีนิยมกนั มาก คือเวบ็ ไซตใ์ ด
• ก. www.google.co.th
• ข. www.sanook.com
• ค. www.hi5.com
• ง. www.facebook.com
• จ. ถูกท้งั ขอ้ ก และ ข

• 7. การพฒั นาระบบ World Wide Web เร่ิมตน้ ค.ศ.ใด
• ก. ค.ศ.1898
• ข. ค.ศ.1989
• ค. ค.ศ.1988
• ง. ค.ศ.1987
• จ. ค.ศ.2000

• 8. Splash screen เปรียบเสมือนส่วนใดของหนงั สือ
• ก. หนา้ ปก
• ข. สารบญั
• ค. เน้ือหาขอ้ มูล
• ง. สรุป
• จ. บรรณานุกรม

• 9. ภาษามาตรฐานที่ใชใ้ นการสร้าง Web page เพือ่ นาไปแสดงผลใน Browser คือขอ้ ใด
• ก. http
• ข. html
• ค. web page
• ง. Home page
• จ. C#

• 10. ขอ้ ใดกล่าวผดิ
• ก. เวบ็ ไซต์ เปรียบเสมือนหนงั สือ เป็นแหล่งเก็บขอ้ มลู ท่ีใชใ้ นการเก็บเอกสารเวบ็
• ข.Home page คือหนา้ หลกั ที่รวบรวมจุดเช่ือมโยง เพ่ือเช่ือมโยงไปหนา้ ต่างๆภายในเวบ็ ไซต์
• ค. Web site และ Web page มีความหมายเดียวกนั
• ง. World Wide Web เป็นบริการท่ีไดร้ ับความนิยมมากท่ีสุดรองจากการใช้ E-mail
• จ. การจดโดเมน “.co.th” co.th เป็น domain สาหรับการพาณิชยแ์ ละธุรกิจ


Click to View FlipBook Version