The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2018-12-24 23:08:27

Buku Panduan Pengurusan Unit HEM STMI (2) Tahun 2019

Unit Hal Ehwal Murid Tahun 2019

Keywords: Unit HEM

PANDUAN
PENGURUSAN

UNIT HAL EHWAL MURID
SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2

TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Unit Hal Ehwal Murid SKTMI2 mempunyai tekad untuk memastikan

pencapaian sahsiah terpuji berjaya dicapai oleh semua murid. Berdasarkan
matlamat strategik yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, Unit HEM akan
berusaha memberikan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari
aspek akhlak dan sahsiah terpuji serta kemenjadian mereka.

Merujuk kepada faktor inilah matlamat dan objektif pengurusan HEM
bertunjangkan kepada kebajikan, keselamatan dan akhlak serta disiplin
murid sentiasa pada tahap yang terpuji dan berkualiti sehingga mampu
memberi sumbangan kepada bangsa, agama dan negara.

Kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung
kepada bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin dan
sahsiah murid-muridnya serta komitmen warga sekolah terhadap program-
program yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

Atas dasar inilah, pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan
pelbagai program yang dianjurkan oleh Unit HEM untuk memastikan
matlamat sekolah tercapai.

Justeru, kerjasama yang rat di antara semua guru dan murid serta
warga sekolah mampu merealisasikan wawasan sekolah yang mana visinya
ialah...DISIPLIN MURID TERPUJI ASAS KEJAYAAN SEKOLAH.

MATLAMAT

Mempertingkat disiplin, kebajikan murid, dan penerapan nilai-nilai murni bagi
melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan.

OBJEKTIF
 Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis serta mempunyai tahap

disiplin dan sahsiah yang terpuji.

 Meningkatkan tahap kesihatan, kebersihan, keceriaan, keselamatan dan

amalan disiplin yang terpuji.

VISI

DISIPLIN MURID TERPUJI ASAS KEJAYAAN SEKOLAH.

MISI

MEMBENTUK INSAN YANG BERDISIPLIN DAN BERSAHSIAH TERPUJI.

SASARAN
 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 91.00 peratus kehadiran

setahun

 Sifar penglibatan penagihan dadah, merokok dan keruntuhan akhlak.
 5 peratus kes salah laku dan melanggar disiplin.

 5 peratus kes murid datang lewat.
STRATEGI
 Memastikan semua murid yang layak mendapat bantuan yang

disediakan.

 Melaksanakan Ceramah Anti Dadah, Penghayatan Buku Peraturan

Sekolah, Pemantauan Disiplin dan Sahsiah Secara Berterusan, Kebersihan
Kantin, Kelas dan Tandas, Program Pembangunan Insaniah dan Program
Pembangunan Modal Insan Berkualiti.

 Kursus Kepimpinan dan Motivasi Pengawas dan Pemimpin Sekolah.

 Kursus perkembangan staf / Dalaman / Kursus Kesedaran untuk

memantapkan tanggungjawab guru-guru.

 Mengadakan sesi bimbingan bagi pelajar bermasalah secara individu dan

kumpulan.

 Penguatkuasaan tindakan yang bersesuaian kepada murid-murid yang

datang lewat.

 Penguatkuasaan tindakan yang bersesuaian kepada murid-murid yang

tidak patuh peraturan di luar dan dalam bilik darjah.

 Pemantauan dan menghantar surat amaran untuk murid ponteng.

 Pembudayaan penggunaan tandas yang betul.

 Pelaksanaan aktiviti minggu HEM.

 Pelaksanaan laluan selamat.

 Pemantauan perekodan dan penghantaran buku jadual kedatangan

murid.

 Pelaksanaan pas kebenaran keluar murid.

 Pelaksanaan pas pelawat.

 Pelaksanaan surat ke klinik untuk murid masalah kesihatan.

UNIT HAL EHWAL MURID
SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2 TAHUN 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Cg. Abdul Rahim bin Mohd Hussain

N. Pengerusi : Cg. Jamilah binti Salleh

Setiausaha 1 : Cg. Nor Azila binti Yusof

Setiausaha 2 : Cg. Jamuna A/P Muniandy

Bendahari : Cg. Rahayu binti Sulaiman

Ahli Jawatankuasa :
1. Cg. Rahayu Bt. Sulaiman (GBK/GURU PENYAYANG/KEBAJIKAN ANAK

YATIM)
2. Cg. Pn. Jamuna A/P Muniandy (PPDa & JENAYAH / RIMUP &

PERPADUAN)
3. Cg. M. Nurul Adni Bin Dindik (PENYELARAS DISIPLIN/ADUAN

PELANGGAN)

4. Cg. Mazziana Hanim Bt. Md Zin (PENYELARAS PENGAWAS)

5. Cg.. Jumini binti Mohamad (PENYELARAS KESIHATAN &

RAWATAN/DENGGI)
6. Cg. Nor Azila binti Yusoff (BANTUAN KWAPM, BKAP, BTS, MAINJ)
7. Cg. Ibrahim Bin Abdul Ghani (PENYELARAS ADMIN–SPS/

KESELAMATAN)
8. Cg. Azi Zaid Bin Mohd Salleh (PENYELARAS KECEMASAN &

KEBAKARAN)

9. Cg. Hjh Nor Emy Bt Aznon (PENYELARAS KECERIAAN &

KEBERSIHAN) &
10. Cg. Noor Aini binti Abdul Jalil (PENYELARAS KANTIN)
11. Cg. Zailina Bt. Arpin (PENYELARAS SPBT)
12. Cg. Maria binti Abu Hassan (TABUNGAN

SIMPANAN/SUMBANGAN DERMA)

13. Cg. Sharipah Shuhadah Bt Syed Esa (PENYELARAS RMT)

14. Cg. Puziah binti Mohamed Rakof (PENYELARAS PS1M)
15. Cg. Yasmin Bt Mohd Salleh (PENYELARAS e-DISIPLIN/SSDM/
PENEMPATAN

SM/SK/SMKA/KAA/SBP)
16. Cg. Nazifah binti Ngadi (PENYELARAS SPS (MURID) & APDM

/PROGRAM TAKLIMAT TRANSISI TAHUN1/ 2019)
17. En. Norazam Bin Abd Kadir (e-KEHADIRAN MURID & GURU)
18. Semua Guru Kelas (PENDAFTARAN MURID)

BIDANG TUGAS :
1. Sebagai AJK tertinggi HEM, AJK HEM menerima semua keputusan yang

telah
ditetapkan oleh Pengurusan Pentadbiran.

2. AJK HEM hanya bermesyuarat untuk menentukan, membincangkan dan
memutuskan
strategi melaksanakan dasar HEM/Sahsiah KPM.

2. Penyelaras setiap Unit HEM (Ketua) hendaklah bermesyuarat selepas
mesyuarat Pengurusan Pentadbiran HEM (PPHEM) bermesyuarat iaitu
minimum 2 kali setahun.

3. Fungsi Penyelaras Unit HEM - Menjadi Setiausaha mesyuarat JK HEM dan
menyediakan
Minit Mesyuarat, Menyelaras/ Merumus/ Melaporkan hasilan semua
mesyuarat JK di
bawah Unit HEM.

4. Fail Unit HEM - Mengurus dan memantau fail .Mengurus fail HEM/dan fail
maklumat
HEM.

5. Mesyuarat unit-unit boleh dipengerusikan oleh GPK HEM sekiranya tiada
Guru Besar.

PENGURUSAN UNIT DISIPLIN & PENGAWAS / ADUAN & MAKLUM
BALAS
PELANGGAN

Penyelaras Disiplin : Cg. Muhammad Nurul Adni Bin Dindik

Setiausaha : Cg. Yasmin bin Mohd Salleh
: Cg. Azi Zaid B. Mohd Salleh
Ahli Jawatankuasa Cg. Hjh Nor Emy Bt Aznon
Cg. Puziah binti Mohamed Rakof
Penyelaras Pengawas
: Cg.. Mazziana Hanim Bt. Md Zin
Setiausaha : Cg. Maria Binti Abu Hassan
Cg. Hj. Abdul Rahim bin Joyos
Cg. Ibrahim Bin Abdul Ghani

Cg. Nor Azila binti Yusof
Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS:

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Disiplin & Pengawas /

Aduan & Maklum Balas Pelanggan mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja bagi setiap program unit pada awal tahun

semasa dan menyerahkan satu salinan kepada GPK HEM untuk semakan

dan rujukan serta membuat pesanan keperluan unit.
5. Menguruskan stok dan menyediakan anggaran perbelanjaan unit.

6. Menguruskan pemilihan dan pelantikan serta kursus bagi pengawas

sekolah dan menyediakan laporan bagi setiap program yang telah

dilaksanakan.

7. Menyelia disiplin murid dan merekod setiap penyeliaan atau pemantauan

yang dilakukan.
8. Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah.
9. Mengemaskinikan data disiplin murid dan membentangkannya 4 kali

setahun (Februari, April, Ogos dan November).
10. Menyediakan dan membekalkan data serta maklumat disiplin kepada

kementerian pelajaran/jabatan pelajaran/ PPD. (SSDM)
11. Menerima aduan daripada pelanggan dan bertindak dengan segera

tidak melewati 7 hari.

12. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
13. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail Pengurusan Disiplin &

Pengawas / Aduan & Maklum Balas Pelanggan. murid dengan
14. Meningkatkan mutu disiplin di kalangan

menguatkuasakan peraturan sekolah.
15. Merancang dan melaksanakan program / aktiviti yang bertujuan

meningkatkan tahap disiplin murid.
16. Menyelesaikan masalah ketidakakuran disiplin yang tidak dapat

diselesaikan oleh pengawas.

17. Mengurus kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah.

18. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang

berkesan.
19. Menerima laporan pengawas dan seterusnya mengambil tindakan

yang sewajarnya.
20. Menentukan bahawa tindakan diambil terhadap murid-murid yang

melanggar peraturan sekolah. Jika perlu kes-kes tertentu mestilah dibawa

kepada tindakan kaunselor, PK HEM atau terus kepada Guru Besar.
21. Mengurus surat mesyuarat yang bersangkutan dengan tugas-tugas di

atas termasuk memaklumkan kepada penjaga tentang tindakan disiplin

yang dikenakan terhadap anak mereka.
22. Menjalankan rondaan (dengan bantuan guru bertugas harian) untuk

mengesan murid yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
23. Mencatat semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang

disiplin / buku kaporan disiplin.
24. Merancang program dan kerja-kerja pengawas dan ketua kelas

sepanjang tahun.
25. Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pengawas dan

ketua kelas dari semasa ke semasa.
26. Mengawasi kewibawaan pengawas-pengawas pada pandangan murid-

murid termasuk prestasi akademik mereka.
27. Merancang dan menguruskan temuduga pemilihan pengawas akhir

tahun dan majlis perlantikan pengawas & ketua kelas pada awal tahun.
28. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.

PENGURUSAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Penyelaras : Cg. Zailina Binti Arpin
: Cg. Mazziana Hanim Binti Md Zin
Ahli Jawatankuasa
Semua Guru Kelas
Kelab BOSS

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa mengikut keperluan Pengurusan

Skim Pinjaman Buku Teks
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

yang berkaitan dengan Pengurusan SPBT.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Menguruskan stok dan menyediakan anggaran perbelanjaan unit.
6. Memastikan bilik BOSS kemas dan berfungsi.
7. Mengurus surat menyurat mengenai SPBT.
8. Mengurus borang pesanan/permohonan buku teks bagi tahun berikutnya.
9. Mengedar, mengisi dan mengumpul semula Borang G mengikut jadual.

10. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks bagi tahun

berikutnya.
11. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses

untuk urusan stok.
12. Mengemaskinikan data SPBT sekolah dalam OSDC JPNJ.
13. Mengagihkan buku teks kepada murid sebelum hari pertama

persekolahan dan mengumpul semula Borang G mengikut jadual.
14. Membuat hapus kira.
15. Mengedar dan memungut buku teks pada akhir tahun.
16.Memastikan setiap murid mendapat buku teks pada hari pertama

persekolahan.
17.Memesan buku teks melalui borang-borang buku teks (BTBT 190 dan

BTBT 170)
18.Menerima buku daripada pembekal: ~ Pastikan bilangan dan jenis buku

yang diterima sama dengan SAP/Invoice dan borang BTBTR 460
~ Patikan buku dicop, ditulis bilangan nombor siri dan nombor kodnya.
19.Mengurus rekod dan dokumen : mengemaskini fail, buku stok dan

menyimpan rekod buku hapuskira, pelupusan, rosak dan hilang.
20.Mengambil langkah-langkah keselamatan mengenai buku teks untuk

murid membeli buku gantian.
21. Membuat pemantauan penggunaan buku teks secara berkala.
22. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
23. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail Pengurusan Skim Pinjaman

Buku Teks.
24. Memasukkan maklumat buku teks ke dalam program sisteks.

PENGURUSAN UNIT APLIKASI SPS/APDM

Penyelaras : Cg. Nazifah Binti Ngadi (APDM, SSM)
Cg. Ibrahim Bin Abdul Ghani (Admin - SPS)
Setiausaha : : Cg. Yasmin Bt Mohd Salleh (SSDM, e-PIDP)

Ahli Jawatankuasa Semua Guru Kelas - SPS

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa mengikut keperluan Pengurusan

Aplikasi Online.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

yang berkaitan dengan Pengurusan SPBT.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Mengemaskini nama guru kelas dan tagging guru penyelaras KWAPM dan

data murid dalam APDM dan membuat verifikasi kepada guru-guru kelas

bagi mengemaskinikan data murid masing-masing.

6. Memaklumkan kepada guru-guru kelas tarikh-tarikh penting

mengemaskinikan data murid dalam APDM.
7. Menyediakan, mengedarkan dan mengumpul borang APDM kepada guru

kelas
8. Menyemak maklumat murid yang telah di “key in” oleh guru kelas dalam

SPS/APDM dan memastikan maklumat yang diberi adalah tepat.
9. Memastikan data dan enrolmen murid sentiasa dikemaskini
10. Mengurus penghantaran data-data yang berkenaan kepada PPD.
11. Memaklumkan kepada guru-guru kelas untuk menyiasat dan membuat

serta menghantar laporan kepada pihak [email protected]

sekiranya terdapat data yang silap dalam APDM murid.
12. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
13. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail Pengurusan Aplikasi APDM.
14. Menghubungi ibu bapa/penjaga murid jika maklumat yang diberi tidak

betul atau tidak lengkap (guru kelas).
15. Mengemaskini maklumat murid yang berpindah keluar/masuk.
16. Menghantar maklumat SPS/APDM ke JPN mengikut tarikh yang telah

ditetapkan.
17. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.

PENGURUSAN UNIT KESIHATAN & RAWATAN/ PENCEGAHAN DENGGI

Penyelaras : Cg. Jumini binti Mohamed

Setiausaha : Cg. Nazifah Binti Ngadi
: Cg. Noor Aini binti Abdul Jalil
Ahli jawatankuasa Semua Guru Kelas

Guru Bertugas Mingguan
BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Kesihatan & Rawatan

mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

peningkatan Kesihatan & Rawatan murid seperti ceramah, pemeran dan

pemeriksaan kesihatan.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Mengumpul, mengedar rekod dan kad kesihatan.
6. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian

kesihatan.

7. Mengurus aktiviti-aktiviti berkaitan kesihatan/rawatan.
8. Mengadakan sudut kesihatan.
9. Memastikan Buku Rekod Lawatan/Rawatan ditulis oleh pegawai yang

datang membuat lawatan atau memberikan rawatan.
10. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
11. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.
12. Memantau kawasan air bertakung dan menyediakan laporan bebas

denggi.
13. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan

kesihatan murid.
14. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan

kesihatan murid di sekolah.
15. Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan

program kesihatan sekolah.
16. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes

seperti jerebu, keracunan makanan, jangkitan kudis buta, dan lain-lain.
17. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.
18. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan

program kesihatan.
19. Menyedia dan membuat laporan berkala.
20. Mengurus dan memastikan peti ubat disediakan dan lengkap.
21. Mengumpul dan mengurus kad kesihatan dengan kerjasama guru

kelas.
22. Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan / gigi oleh

Jabatan Kesihatan.
23. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah,

pameran, derma darah dan lain-lain yang sesuai.
24. Mengurus murid-murid yang memerlukan rawatan di hospital.
25. Menyediakan laporan bulanan dan tahunan analisis kesihatan murid.
26. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
27. Mengadakan aktiviti-aktiviti meningkatkan kefahaman, kesedaran dan

kemahiran untuk mencegah serta mengawal demam denggi yang

melibatkan warga sekolah dan komuniti.
28. Mempromosi dan mempertingkatkan tahap kebersihan dan kecerian di

sekolah.
29. Penyampaian pendidikan Program Bebas Denggi kepada murid secara

formal atau tidak formal.
30. Pendedahan tentang kepentingan untuk mencegah pembaikan nyamuk

aedes dan bahayanya penyakit-penyakit bawaan nyamuk kepada warga

sekolah, ibu bapa dan masyarakat.

31. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran kebersihan supaya

warga sekolah lebih bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan

kawasan persekitaran disekolah dan rumah kediaman masing-masing.
32. Menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat setempat

mengenai aktiviti-aktiviti Program Bebas Denggi di sekolah.
33. Guru-guru harus menjadi contoh kepada murid untuk mengamalkan

sikap menjaga kebersihan di kawasan persekitaran sekolah.
34. Menghantar Laporan KD2 untuk disahkan oleh Guru Besar/GPK HEM

dan dihantar ke PPD sebelum 5hb setiap bulan.
35. Mengemaskini data di One Stop Data Center PPD Pontian setiap akhir

bulan.
36. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
37. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.

PENGURUSAN UNIT RMT DAN SUSU

Penyelaras : Cg. Sharifah Shuhadah Binti Syed Esa (RMT)
Cg. Puziah binti Mohamed Rakof (PSIM)
: Cg. Noor Aini binti Abdul Jalil

Setiausaha : : Semua Guru Kelas
Guru Bertugas Mingguan
Ahli jawatankuasa

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan RMT Dan Susu

mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan program

RMT Dan Susu.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Menyediakan buku pengurusan RMT dan susu.
6. Memilih menu yang sesuai dengan murid.
7. Mencatatkan penyertaan murid RMT dan susu ke dalam buku kehadiran.
8. Mengawas kawasan, kebersihan tatatertib dan perkara yang berkaitan

dengan RMT dan susu top.
9. Mengisi rekod pemantauan RMT ikut hari pelaksanaan dalam One Stop

Data Centre yang mengandungi item bil, minggu, bil hari RMT, tarikh,

hari, guru bertugas 1, bilangan murid hadir, purata skor dan catatan.
10. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
11. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DAN JENAYAH /
PERPADUAN (RIMUP)

Penyelaras : Cg. Jamuna A/P Muniandy
Cg. Jumini binti Mohamad
Setiausaha : : Cg. Mohd Norfadzil Bin Rahmad

Ahli Jawatankuasa Cg. Maria binti Abu Hassan
Cg. Mazziana Hanim Binti Md Zin
Cg. Rahayu binti Sulaiman

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Pendidikan

Pencegahan Dadah Dan Jenayah / Perpaduan (RIMUP) mengikut
keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

Pendidikan Pencegahan Dadah Dan Jenayah / Perpaduan (RIMUP) seperti

ceramah, pameran dan mewujudkan sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Mengadakan kempen anti-dadah dan anti-rokok serta aktiviti-aktiviti yang

bertemakan perpaduan antara kaum.
6. Merancang program ceramah dan motivasi mencegah jenayah bersama

polis.
7. Mengadakan kempen anti jenayah.
8. Merancang lawatan sambil belajar .
9. Merancang aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada perpaduan antara

kaum.
10. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada perpaduan antara

kaum.
11. Menyediakan laporan bagi setiap aktiviti yang dijalankan dan

menyerahkan satu salinan laporan kepada GPK HEM.
12. Mengadakan sesi penerangan tentang bahaya penyalahgunaan dadah.
13. Mengadakan ceramah / program pencegahan penyalahgunaan dadah.
14. Melengkapkan sudut PPDA.
15. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
16. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN UNIT KECEMASAN DAN KEBAKARAN

Penyelaras : Cg. Azi Zaid B. Mohd Salleh
Cg. X
Setiausaha : Cg. Mohd Norfadzil Bin Rahmad

Ahli Jawatankuasa Cg. Yasmin binti Mohd Salleh
Semua Guru Kelas

Guru Bertugas Mingguan

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Kecemasan dan

Kebakaran mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan program

yang berkaitan dengan kecemasan dan kebakaran, seperti ceramah,

pameran dan mewujudkan sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Merancang dan membuat latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2 kali

setahun.
6. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan baik.
7. Mengadakan pameran kebakaran.
8. Menyediakan pelan kebakaran laluan kebakaran dan kawasan zon

selamat di sudut kelas atau sudut-sudut tertentu di sekitar kawasan

sekolah .
9. Mengadakan sesi penerangan tentang Keselamatan Jalan Raya.
10. Menyediakan laporan dan perancangan untuk difailkan untuk unit HEM.
11. Mengadakan ceramah/taklimat/pameran/demotrasi dengan kerjasama

agensi yang berkaitan.
12. Menyediakan laporan secara berkala dan difailkan.
13. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
14. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.
15. Menyediakan pelan laluan kebakaran dan kawasan zon selamat.
16. Merancang dan mengadakan Program dengan kerjasama agensi luar

seperti pihak Bomba, Polis dan LPPKN.
17. Menjalankan tugas dan arahan yang disampaikan oleh Guru Besar dan

Guru Penolong Kanan HEM.
18. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
19. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

URUSAN KESELAMATAN/KECERIAAN & KEBERSIHAN

Penyelaras Keselamatan : Cg. Ibrahim bin Abdul Ghani

Penyelaras Keceriaan & Kebersihan : Cg. Hjh. Nor Emy binti Aznon

Setiausaha : Cg. Norlaila binti Mohd Din

Ahli jawatankuasa : Cg. Muhammad Nurul Adni bin

Dindik

Semua Guru Kelas

Penyelaras Bili-bilik Khas

Pekerja Swasta

BIDANG TUGAS:

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Dan
Keceriaan mengikut keperluan.

2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

Keselamatan Dan Keceriaan seperti ceramah, pameran dan mewujudkan

sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.

4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.

5. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan

Sekolah seperti berikut :

5.1 Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan
keselamatan di sekolah.
5.2 Menyediakan pelan tindakan kontingensi bagi menghadapi krisis dan

bencana alam.

5.3 Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid

dan sekolah.

5.4 Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam

Pendidikan Keselamatan.

5.5 Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran

menghadapi kecemasan.

5.6 Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan

yang berkaitan.

6. Membuat pemantauan tentang keselamatan pelajar semasa datang dan

pulang.
7. Berbincang dengan pihak pentadbiran untuk penarafan keselamatan

sekolah.
8. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan

murid dan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat dan
ceria.
7. Menyelia kawasan sekolah.
8. Menyediakan papan-papan tanda keselamatan di kawasan-kawasan yang
berisiko di dalam kawasan sekolah.
9. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program.
10. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari
sekolah.
11. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
12. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.
13. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan
keselamatan sekolah.
14. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan
murid dan sekolah.
15. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis/ bencana.
16. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan
keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.

17. Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut

piawaian yang ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan

dengan keselamatan.

18. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan

sekolah.
19. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan

kebersihan murid.
20. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan

murid dan sekolah secara berkala.

21. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang

berkaitan/komuniti program kebersihan dan keceriaan.
22. Merancang, melaksana dan memantau program/ aktiviti untuk

mengekal dan meningkatkan tahap persekitaran sekolah yang bersih dan

ceria.
23. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan

cara hidup bersih dan sihat.
24. Menyedia dan membuat laporan berkala dan difailkan.
25. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
26. Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan

sekolah.
27. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan

kebersihan murid.
28. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan

murid dan sekolah secara berkala.

29. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang

berkaitan/komuniti program kebersihan dan keceriaan.

30. Merancang, melaksana dan memantau program/ aktiviti untuk

mengekal dan meningkatkan tahap persekitaran sekolah yang bersih dan

ceria.

31. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan

cara hidup bersih dan sihat.
32. Menyedia dan membuat laporan berkala dan difailkan.
33. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
34. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa

PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

Penyelaras : Cg. Noor Aini binti Abdul Jalil

Setiausaha : Cg. Puziah binti Mohamed Rakof

Ahli Jawatankuasa : Cg. Norlaila binti Mohd Din

Cg. Jamuna A/P Muniandy

Guru Bertugas Mingguan

BIDANG TUGAS:

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Kantin mengikut

keperluan.

2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti di

Kantin seperti ceramah, pameran dan mewujudkan sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.

5. Menentukan pihak penyewa kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan

yang ditetapkan.
6. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum

kantin diberi perhatian.
7. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan.
8. Memastikan murid beratur semasa membeli makanan.

9. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin.
10. Menceriakan kantin.
11. Membuat pemantauan dua kali sebulan (sekali pada mana-mana tarikh

1 hingga 15 hari bulan) dan (sekali lagi pada mana-mana tarikh 16

hingga 30 atau 31 hari bulan)
12. Memastikan pengusaha kantin membuat penilaian kendiri pada setiap

hari.
13. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
14. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING/KEBAJIKAN ANAK YATIM

Penyelaras : Cg. Rahayu Bt. Sulaiman

Setiausaha : Cg. Sharifah Shuhadah Bt Syed Esa

Ahli Jawatankuasa : Cg. Hj. Abd Rahim B. Joyos

Cg. Jamuna A/P Muniandy

Cg. Hjh. Nor Emy binti Aznon

Cg. Zailina binti Arpin

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Bimbingan dan

Kaunseling mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

Bimbingan dan Kaunseling seperti ceramah, pameran dan mewujudkan

sudut unit.
3.Merancang dan melaksanakan program bimbingan dan kaunseling serta

aktiviti tahunan.
4.Mengumpul, menyimpan dan mengemaskinikan maklumat murid dan

memastikan sesi bimbingan dan kaunseling dijalankan:
~ Latar belakang dan peribadi murid
~ Murid yang bermasalah
~ Murid yang bermasalah dalam pelajaran
~ Murid yang bermasalah sosial

5. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
6. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
7. Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras

dengan perancangan sekolah.
8.Bertanggungjawab sepenuhnya dalam membimbing murid bermasalah

melalui sesi kaunseling individu dan berkelompok.
9. Membantu membina sahsiah murid.
10. Merangka pelan tindakan bagi pelaksanaan Ujian Psikometrik dan Ujian

Aptitud untuk murid-murid yang terlibat serta menyiapkan, merekod dan

menghantar data-data yang berkaitan dengannya kepada pihak yang

berkenaan.
11. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
12. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.
13. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam membimbing murid bermasalah

melalui sesi kaunseling individu dan berkelompok.

14. Merancang dan melaksanakan majlis / hari pertama murid Tahun 1.
15. Mengadakan kursus dalaman untuk murid, pengawas, ketua dan

penolong ketua kelas, pemimpin unit / kelab dan persatuan serta kursus

kemahiran membuat keputusan.
16. Mengendalikan perkhidmatan pengumpulan dan memberi maklumat

termasuk yang berkaitan dengan kerjaya, risalah poster, bulletin sekolah,

dadah, AIDS, denggi, obesiti dan sebagainya.
17. Perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan inhalen.
18. Melaksanakan Ujian Psikometrik untuk Tahun 3 dan Tahun 6.
19. Merancang dan melaksanakan Program Selepas UPSR.
20. Melengkapkan sistem fail, rekod dan dokumentasi.
21. Menyediakan laporan lengkap tentang perlaksanaan aktiviti dan

perkembangan unit bimbingan dan kaunseling kepada GPK HEM dan Guru

Besar.
22. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.

PENGURUSAN SIMPANAN DAN TABUNGAN/SUMBANGAN DERMA

Penyelaras : Cg. Maria binti Abu Hassan
Cg. Zailina binti Arpin
Setiausaha : : Cg. Nazifah binti Ngadi
Cg. Noor Aini binti Abdul Jalil
Ahli Jawatankuasa
Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Tabungan dan

Simpanan serta Sumbangan Derma mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan aktiviti

Tabungan dan Simpanan serta Sumbangan Derma seperti ceramah,

pameran dan mewujudkan sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid.
6. Menyediakan penyata kewangan tabung.
7. Menguruskan kutipan atau sumbangan derma sama ada untuk murid-

murid atau daripada pihak-pihak luar.
8. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
9. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN PENDAFTARAN MURID

Penyelaras/Setiausaha: En. Norazam Bin Abd Kadir

Ahli Jawatankuasa : Guru Kelas

BIDANG TUGAS:
1. Memastikan murid yang baru daftar masuk didaftarkan di dalam Buku

Daftar Murid (Buku
Besar).
2. Maklumat di dalam Buku Daftar Masuk diisi dan dilengkapkan oleh semua
guru kelas Tahun
1.
3. Setelah didaftarkan, fail murid baru diserahkan kepada guru kelas untuk
urusan mencatat
maklumat murid tersebut dalam Buku Kedatangan Murid.
4. Setelah maklumat murid baru dicatatkan dalam Buku Kedatangan Murid,
fail tersebut
mestilah diletakkan di dalam almari di bilik GPK HEM.

PENGURUSAN UNIT PENEMPATAN MURID SM/SK/SMKA/KAA/
SBP/TAHUN 1/PRASEK

Penyelaras : Cg. Yasmin binti Mohd Salleh
Guru Pembantu Kelas Tahun 6
Setiausaha : : Guru Bimbingan dan Kaunseling
Cg. Mohd Norfadzil Bin Rahmad (Prasekolah)
Ahli Jawatankuasa En. Norazam Bin Abd Kadir (Tahun 1)

BIDANG TUGAS:
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Penempatan Murid

SBP/SM/SK/SMKA/KAA/Tahun 1/PRASEK mengikut keperluan.
2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan Proses

Penempatan Murid SBP/SM/SK/SMKA/KAA/Tahun 1/PRASEK seperti
ceramah dan mewujudkan sudut unit.
3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.
4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.
5. Mengurus penempatan murid ke sekolah menengah mengikut alamat
murid dalam APDM

dengan cara mengedarkan borang-borang untuk dilengkapkan oleh ibu
bapa atau penjaga dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
6. Memberi taklimat kepada murid berkenaan mengenai penempatan ke
sekolah menengah.

7. Mengurus penghantaran data penempatan murid ke sekolah menengah
secara online.

8. Mencetak data penempatan murid ke sekolah menengah untuk simpanan
fail.

9. Mendaftarkan murid-murid Tahun 6 untuk Sekolah Kawalan, SMKA, KAA
dan SBP serta
dan mengedarkan borang-borang yang berkaitan untuk dilengkapkan
oleh ibu bapa atau penjaga.

10. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
11. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN UNIT KWAMP, BKAP, BTS, MAINJ

Penyelaras : Cg. Nor Azila binti Yusof

Setiausaha : Cg. Jamuna A/P Muniandy

Ahli Jawatankuasa : Cg. Noraini binti Abdul Jalil

Cg. Norlaila binti Mohd Din

Cg. Rahayu binti Sulaiman

Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS:

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan KWAPM mengikut

keperluan.

2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti sebelum, semasa dan selepas

melaksanakan prosedur KWAPM berdasarkan surat siaran kementerian

seperti mengenal pasti murid yang layak berdasarkan syarat kelayakan,

memgumpulkan buku bank, mengedarkan surat makluman kepada para

ibu bapa /penjaga yang layak, menyerahkan buku bank dan sebagainya

serta mewujudkan sudut unit.

3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.

4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.

5. Mengenal pasti murid yang layak mendapat KWAMP.

6. Mengagih dan memungut borang permohonan.

7. Menyediakan surat pelantikan AJK pemilih.

8. Menyediakan senarai nama murid yang mendapat KWAMP

9. Memastikan maklumat murid terutamanya pendapatan ibu bapa/penjaga

yang telah di “key in” oleh guru kelas dalam APDM tepat dan benar***

(dilampirkan slip gaji atau penyata akuan pendapatan).
10. Memantau senarai calon murid yang layak menerima KWAPM melalui

APDM (ABP) dan E-mel daripada PPD :
~ penerima KWAPM DSA

~ penerima KWAPM Cicir
~ penerima KWAPM e-Damak (Orang Asli Semenanjung)
~ penerima KWAPM e-Kasih

11. Mengurus majlis penyampaian KWAPM:

~ Pastikan dokumen penerima KWAPM adalah lengkap: Salinan buku

akaun
bank, surat beranak murid dan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga yang

sah.
~ Pastikan ibu/bapa/penjaga menandatangani Borang Akuan Penerimaan

KWAPM sebagai bukti penyerahan/penerimaan dan disahkan oleh Guru

Besar.
12. Memfailkan semua dokumen penerima KWAPM mengikut tahun

semasa.
13. Melaksanakan arahan Guru Besar/ GPK HEM dari semasa ke semasa.
14. Menyediakan borang penerimaan KWAPM.
15. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
16. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PENGURUSAN e-KEHADIRAN MURID

Penyelaras/Setiausaha: Cg. Nor Azila binti Yusof

Ahli Jawatankuasa : En. Norazam Bin Abd Kadir

Semua Guru Waktu Pertama

BIDANG TUGAS:
1. Merekodkan kehadiran murid dalam e-Kehadiran sebelum jam 10 pagi

setiap hari
persekolahan .
2. Membuat analisis butiran kehadiran murid.

PENGURUSAN UNIT SEKOLAH PENYAYANG/PIBK

Penyelaras : Cg. Rahayu binti Sulaiman

Setiausaha : Cg. Hj. Abdul Rahim bin Joyos

Ahli Jawatankuasa : Cg. Jumini binti Mohamad

Cg. Azi Zaid bin Mohd Salleh

Cg. Sharifah Shuhadah binti Syed Esa

Guru Bertugas

BIDANG TUGAS :

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengurusan Sekolah Penyayang

mengikut keperluan.

2. Merancang takwim, menyenaraikan aktiviti dan melaksanakan Program

Sekolah Penyayang dan mewujudkan sudut unit.

3. Membuat agihan tugas bagi setiap ahli jawatankuasa.

4. Menyediakan kertas kerja dan membuat pesanan keperluan unit.

5. Mengalu-alukan kehadiran murid.

6. Memberi penghargaan kepada murid

7. Melaksanakan Program Mentor Mentee.
8. Murid memberi penghargaan dengan meraikan Hari Guru dan hari lahir

guru pada bagi bulan Mei
9. Guru memberi penghargaan dengan meraikan hari lahir murid mengikut

kelas dan sebagainya.
10. Menyediakan sudut cakna
11. Menyediakan laporan bagi setiap program yang telah dijalankan.
12. Mengemaskinikan dan melengkapkan fail pengurusan unit.

PERINCIAN TAKWIM
UNIT HEM TAHUN 2019
SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2

BI PERKARA TARIKH CATATAN/TINDAKA
L N
Disember 2018
1 Mesyuarat Pengurusan Mac 2019 Semua guru
HEM Mei 2019
Julai 2019
September 2019
November 2019

2 Taklimat Program Transisi 17 November

Tahun Satu Sesi 2019 2018 Penyelaras dan
(Sabtu) Jawatankuasa
Taklimat Program Transisi Program Taklimat
Tahun Satu Sesi 2020 16 November Transisi Tahun 1
2019

(Sabtu)

3 Pengurusan Pengawas &

Disiplin Januari 2019 Penyelaras

- Latihan Kepimpinan Januari 2019 Pengawas

- Lantikan & Watikah Ketetapan KPM dan Disiplin

- Aku Janji Tahun 6 dan Ibu AJK

Bapa / Mac , Julai 2019

Penjaga April, September Para Pengawas,

- Pemeriksaan Kuku Murid 2019 Guru Pengawas &

- Pemeriksaan Kekemasan diri Setiap Akhir Disiplin,

Pelajar Bulan

- Laporan SSDM Mengikut Guru Disiplin/GBK
- Pemantauan Kehadiran Keperluan Guru Kelas, GPK HEM
(Murid
April, Ogos Unit Disipiln &
Ponteng) Pengawas
- Pertemuan/Kunjungan Ke
Rumah

(Ponteng)
- Analisis Disiplin &
Perekodan

Kesalahan Disiplin Murid

4 Pengurusan Kantin

- Mesyuarat Disember 2018 Penyelaras Kantin

- Gotong royong Keceriaan April, Jun 2019 dan AJK

Kantin

- Laporan Penilaian Kendiri Setiap hari

Kantin Dua kali sebulan

i. Pengusaha Kantin Pada akhir bulan

ii Jawatankuasa Unit Kantin

iii Laporan Kantin Dalam

OSDC

BI PERKARA TARIKH CATATAN
L
Disember 2018 Guru Besar, YDP
5 Mesyuarat Jawatankuasa Januari 2019 PIBG, GPK HEM,
Bantuan Penyelaras KWAMP
KPM Julai 2019 & Penyelaras RMT
- KWAPM Oktober 2019
- BKAP
- RMT Januari 2019 Penyelaras RMT &
Oktober 2019 AJK
6 Pengurusan RMT November 2019
- Pemilihan Sepanjang Tahun Guru Bertugas
- Timbang berat Harian
- Laporan prestasi murid
- Laporan Harian RMT November 2018 Penyelaras SPBT &
Disember 2018 AJK
7 Pengurusan SPBT Januari 2019
- Pengagihan & pemulangan Januari –
buku
- Taklimat SPBT (Tahun 1)
- Kemaskini Bilik BOSS

- Pemantauan buku teks November
2019

8. Pengurusan Kecemasan &

Kebakaran April 2019 Penyelaras
Kecemasan dan
- Latihan & Ceramah (1/2019) Oktober 2019 Kebakaran & AJK

- Latihan & Ceramah (/22019) Penyelaras Dadah &
Pencegahan Jenayah
9. Pengurusan Dadah & Mac 2019
Pencegahan Mei 2019 Penyelaras KWAMP &
Jenayah Oktober 2019 AJK
- Minggu Anti dadah
- Minggu Anti rokok Januari 2019
- Ceramah Ogos 2019
Ketetapan KPM
10 Pengurusan KWAMP
- Pemilihan
- Pengagihan wang
i. Tahun 2 hingga Tahun 6
ii Tahun 1
iii Cicir

BI PERKARA TARIKH CATATAN
L
11 Pengurusan April 2019 Penyelaras
April, September Keselamatan
Keselamatan/Keceriaan & 2019 /Keceriaan &
Kebersihan/Pencegahan Januari – Kebersihan/Pencega
Denggi Disember han Denggi
- Gotong-royong 2019
- Tandas (Penarafan Tandas) Setiap minggu
dan akhir Bulan
- Pertandingan Kelas Idola

- Laporan Denggi secara
mingguan

dan bulanan

12 Pengurusan Bimbingan & Januari 2019 Penyelaras
Kaunseling Mac 2019 Bimbingan &
- Bulan Budi Bahasa Januari hingga Kaunseling
- Program-program BDK Oktober 2019
- Sahsiah Diri - Anugerah
Murid

Bersahsiah Terpuji Tahap 1 September
&2 Julai

(Program Hari Kanak-kanak)
- Ujian Psikometrik & Laporan
- Ujian Aptitud & Laporan

13 Pengurusan Kesihatan & Mac, November Penyelaras
Rawatan 2019 Kesihatan & Aedes
- Taklimat Pemakanan Sihat April, Oktober serta AJK Unit
- Taklimat Penjagaan 2019 Masing-masing
Kesihatan Diri Sepanjang Tahun
- Mengemaskinikan Papan 2019
Kenyataan Sudut Kesihatan Seblm 5hb setiap
- Laporan Aedes bulan.

14 Pengurusan SMM/APDM Januari, Penyelaras & Guru
- Mengedarkan borang dan April, Julai dan Kelas
memungut September 2019
semula borang SMM (mengikut
- Kemaskini Data APDM keperluan)
- Membuat laporan ke apdm Januari dan Jun
team 2019
sekiranya terdapat ralat
maklumat
murid dalam APDM
- Laporan SMM/APDM

BI PERKARA TARIKH CATATAN

L

15 Pendaftaran Murid En. Norazam Bin Abd

- Tahun 1 Mac dan April Kadir

- Prasekolah 2019 En. Mohd Norfadzil

- Tingkatan 1/SBP/Sekolah September 2019 Bin Rahmad

Kawalan/ Julai hingga Penyelaras, GBK &

KRK Oktober 2019 Guru Kelas Th6

16 Pengurusan Simpanan

dan Tabungan/Sumbangan

Derma Mengikut Penyelaras Unit

- Mengedarkan borang keperluan. Pengurusan

kepada ibu Simpanan &

bapa / penjaga Tabungan /

- Mengendalikan ceramah Sumbangan Derma
daripada

pihak luar.
- Menguruskan segala
sumbangan derma daripada
pihak luar.
- Mengadakan kutipan derma

sekiranya terdapat
kematian atau

yang seumpama dengannya
terhadap

murid-murid SKTMI2.

17 Pengurusan Penempatan

Murid

SM/SK/KAA/KRK/SBP Jun 2019

- Mengikuti taklimat yang

disampaikan oleh GPK HEM

berkaitan dengan Jun 2019

penempatan. Penyelaras Unit

-Mengedarkan dan Julai 2019 Pengurusan

memungut semula Julai 2019 Penempatan Murid

borang yang berkaitan. SM/SK/KAA/KRK/SBP

- Mendaftarkan murid secara Jun hingga

online. November 2019

- Mencetak dokumen yang

berkaitan

(dokumentasi)

- Menfailkan semua

dokumentasi.

18 Pengurusan Unit Sekolah

Penyayang/PIBK

- Melancarkan program yang Januari 2019 Penyelaras Unit

berkaitan di tapak Pengurusan Unit

perhimpunan Januari hingga Sekolah

- Mengadakan majlis November 2019. Penyayang/PIBK

sambutan hari

lahir secara bulanan dalam

pelbagai

bentuk sambutan di tapak

perhimpunan

- Menyambut kedatangan

murid-

murid di pintu pagar.

 Segala butiran dan aktiviti di atas tertakluk kepada pindaan.

TAKWIM HAL EHWAL MURID
SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2 TAHUN 2019

JANUARI

TARIKH CATATAN
1.01.20 Pengurusan SMM/APDM
Pemeriksaan Buku Teks Oleh Guru Kelas
19 Program Transisi & Guru Penyayang
(Selasa) Penyerahan Kad ‘Keluar Kelas’
Pengurusan SMM/APDM
2.01.20 Program Transisi & Guru Penyayang
19 Program RMT
- Guru Kelas Mengambil Timbangan Berat, Tinggi dan
(Rabu) Melengkapkan Borang RMT
MESYUARAT AJK DISIPLIN DAN PENGAWAS
3.01.20 Program Transisi & Guru Penyayang
19
PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 1/2019
(Khamis MESYUARAT AJK RMT/PROGRAM SUSU
) Program Transisi & Guru Penyayang
MAJLIS PERMUAFAKATAN PRASEKOLAH,
6.01.20 Kutipan Borang RMT (SETUJU TERIMA RMT), KWAPM, SMM
19 Program Kelas Idola PAK 21
Program Kehadiran Terbaik
(Ahad) MESYUARAT AJK KWAMP /BANTUAN
Program Transisi & Guru Penyayang
7.01.20
19 Program Transisi & Guru Penyayang
- Taklimat Kesedaran Keselamatan Sekolah Rendah (JPAM)
(Isnin)
8.01.20 Program Transisi & Guru Penyayang

19 Program Transisi & Guru Penyayang
(Selasa)
9.01.20 KURSUS KEPIMPINAN (PENGAWAS DAN KETUA DARJAH )

19 WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS DAN KETUA DARJAH
(Rabu) Program Kelas Idola PAK 21
10.01.2 Program Kehadiran Terbaik

019
(Khamis

)
12.01.2

019
(Sabtu)
13.01.2

019
(Ahad)

Program Transisi & Guru Penyayang

14.01.2 Program Transisi & Guru Penyayang
019 - Demonstrasi Gosok Gigi (Klinik Kesihatan)

(Isnin)

15.01.2 Program Transisi & Guru Penyayang
019

(Selasa)

16.01.2 Program Transisi & Guru Penyayang
019

(Rabu)

17.01.2 PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI & GURU PENYAYANG
019

(Khamis
)

20.01.2 PROGRAM DISIPLIN - AKUJANJI MURID SKTMI2
019 Program Kelas Idola PAK 21

(Ahad) Program Kehadiran Terbaik

27.01.2 Program Kelas Idola PAK 21
019 Program Kehadiran Terbaik

(Ahad) PELANCARAN PROGRAM SAHSIAH TERPUJI (REWARD)
PROGRAM DISIPLIN - AKUJANJI MURID TAHUN 6

30.01.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
019 LAPORAN KANTIN DAN

(Khamis LAPORAN AEDES KE PPD
) MESYUARAT PROGRAM MINGGU ANTIDADAH TAHUN
2019

21 – CUTI HARI THAIPUSAM

FEBRUARI

TARIKH CATATAN

3.02.20 Program Kelas Idola PAK 21
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
PROGRAM KECERIAAN KELAS TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6
(Ahad) PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 2/2019

10.02.2 Program Kelas Idola PAK 21
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
PEMUAFAKATAN DAN MOTIVASI IBU BAPA DAN MURID
(Ahad) TAHUN 6

13.02.2 Program Kaunseling
019 - SIFAR PONTENG

(Rabu) Program Kelas Idola PAK 21

17.02.2

019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
(Ahad) PELANCARAN MINGGU ANTIDADAH

18.02.2 Minggu Antidadah
019
Minggu Antidadah
(Isnin)
19.02.2 Minggu Antidadah

019 Minggu Antidadah
(Selasa)
20.02.2 PENUTUPAN MINGGU ANTIDADAH & PENYAMPAIAN
HADIAH MINGGU ANTIDADAH
019 Program Kelas Idola PAK 21
(Rabu) Program Kelas Kehadiran Terbaik
21.02.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
LAPORAN KANTIN DAN
019 LAPORAN AEDES KE PPD
(Khamis

)
24.02.2

019
(Ahad)

28.02.2
019

(Rabu)

MAC

TARIKH CATATAN

3.03.20 Program Kelas Idola PAK 21
18 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad ) (BULAN FEBRUARI)

4.03.20 PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 3/2019
19 PENDAFTARAN MURID
- TAHUN 1
(Isnin) - PRASEKOLAH

5.03.20 Program Kaunseling
19 - KEMAHIRAN BELAJAR TAHUN 6

(Selasa) Motivasi Murid-Murid Tahap Dua Oleh Unit GBK

6.03.20
19

(Rabu)

7.03.20 MESYUARAT PENGURUSAN HEM KE-2
19 - GOTONG-ROYONG PERINGKAT SEKOLAH 1/2018
- PROGRAM JOM BERADAB DI TANDAS
(Khamis - PEMBENTANGAN STATISTIK REKOD DISIPLIN MURID
) SUKU TAHUN

PERTAMA

10.03.2 Program Kelas Idola PAK 21
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
Penyerahan Bantuan KWAPM (ikut arahan dan ketetapan KPM –
(Ahad) tertakluk kepada perubahan)

13.03.2 Penyerahan Bantuan KWAPM (ikut arahan dan ketetapan KPM –
019 tertakluk kepada perubahan)

(Rabu)

22.03.2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2019
019

Hingga
30.03.2

019

31.03.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
019 LAPORAN KANTIN DAN

(Ahad) LAPORAN AEDES KE PPD

Program Kelas Idola PAK 21
Program Kelas Kehadiran Terbaik

APRIL

TARIKH CATATAN

7.04.20 Program Kelas Idola
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN MAC)

8.04.20 PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 4/2019
19 LATIHAN KAWAD KEBAKARAN BIL. 1

11.04.2
019

(Khamis

) Program Kelas Idola
Program Kelas Kehadiran Terbaik
14.04.2
019 GOTONG-ROYONG PERINGKAT SEKOLAH 1/2018

(Ahad)

20.04.2
018

(Sabtu)

21.04.2 Program Kaunseling
019 - KEMAHIRAN BELAJAR TAHUN 4 DAN TAHUN 5

(Ahad) Program Kelas Idola
Program Kelas Kehadiran Terbaik
28.04.2 PROGRAM JOM BERADAB DI TANDAS
018 (3K – Keselamatan, Kebersihan & Kesihatan)

(Ahad)

30.04.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
018 LAPORAN KANTIN DAN

(Selasa) LAPORAN AEDES KE PPD

MEI

TARIKH CATATAN

5.05.201 Program Idola Kelas
9 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN APRIL)
MESYUARAT HEM BIL 3/2019
- PEMBENTANGAN STATISTIK REKOD DISIPLIN MURID
SETENGAH TAHUN
- MESYUARAT SUMBANGAN UNTUK ANAK-ANAK YATIM
DAN MURID MISKIN

-PROGRAM AWALAN KESEDARAN JENAYAH DAN
KESELAMATAN SK RENDAH DENGAN KERJASAMA IPD
DAN PPD

12.05.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad) PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 5/2019

23.05.20 PENYAMPAIAN SUMBANGAN UNTUK ANAK-ANAK YATIM
19 DAN MURID MISKIN – UNIT BANTUAN & KEBAJIKAN

(Ahad) MURID
PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
LAPORAN KANTIN DAN
LAPORAN AEDES KE PPD

24.05.20 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
19

Hingga
08.06.20

19

1 MEI 2019 – HARI PEKERJA
6 MEI 2019 – AWAL RAMADAN
19 MEI 2019 – HARI WESAK

JUN

TARIKH CATATAN

9.06.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN MEI)
PEMERIKSAAN UNIFORM SEKOLAH BIL 6/2019

10.06.2 Program Kaunseling/Unit Displin
019 PROGRAM ZIARAH – MURID BERISIKO CICIR

(Isnin)

16.06.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
Program Kaunseling/Unit Displin
(Ahad)
- PROGRAM AWALAN KESEDARAN JENAYAH DAN
KESELAMATAN SK RENDAH DENGAN KERJASAMA

IPD DAN PPD

23.06.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad)

27.06.2 SAMBUTAN HARI RAYA PERINGKAT SKTMI2 – UNIT
019 KOKURIKULUM

30.06.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
019 LAPORAN KANTIN DAN

(Rabu) LAPORAN AEDES KE PPD

5 DAN 6 JUN 2019 – HARI RAYA PUASA

JULAI

TARIKH CATATAN

7.07.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN JUN)

14.07.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad) Program Kaunseling
- PERJUMPAAN PELAJAR KURANG MINAT BELAJAR
18.07.2
019

(Khamis

) Program Idola Kelas
Program Kelas Kehadiran Terbaik
21.07.2
019 Pemantauan Buku Teks (Ajk Buku Teks)

(Ahad)

22.07.2
019

(Isnin)

23.07.2 Pemantauan Buku Teks (Ajk Buku Teks)
019

(Selasa)

28.07.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad)

29.07.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
MESYUARAT PENGURUSAN HEM KE-4
(Ahad) - PEMBENTANGAN STATISTIK REKOD DISIPLIN MURID
SETENGAH TAHUN
- PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN PERSIAPAN
AKHIR MENGHADAPI PEPERIKSAAN

31.07.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
019 LAPORAN KANTIN DAN

(Selasa) LAPORAN AEDES KE PPD

OGOS

TARIKH CATATAN

4.08.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN JULAI)

08.08.2
018 SOLAT HAJAT PERDANA BAGI MURID TAHUN 6

(Khamis
)

9.08.20 CUTI PERTENGHAN PENGGAL KEDUA
19
-

17.08.2
019

18.08.2 Program Idola Kelas
018 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad) Program Kaunseling
- PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN
30.08.2 PERSIAPAN AKHIR MENGHADAPI PEPERIKSAAN
018
PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
(Khamis LAPORAN KANTIN DAN
) LAPORAN AEDES KE PPD

30.08.2
018

(Khamis
)

11.08.2019 – HARI RAYA HAJI

SEPTEMBER

TARIKH CATATAN

8.09.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN OGOS)

15.09.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad) GURU KELAS MENGEDARKAN BORANG RMT

22.09.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
MESYUARAT PENGURUSAN HEM KE-5
(Ahad) - SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SKTMI2
- PROGRAM BDK SELEPAS UPSR
- PROGRAM WARGA EMAS/KHIDMAT BAKTI

30.09.2 Program Kaunseling

019 - PROGRAM WARGA EMAS/KHIDMAT BAKTI (AKTIVITI

(ISNIN) SELEPAS UPSR)

PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
LAPORAN KANTIN DAN
LAPORAN AEDES KE PPD

11.09.2019 – AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH)
09.09.2019 – HARI KEPUTERAAN SPBYDP AGONG
16.09.2019 – HARI MALAYSIA

OKTOBER

Tarikh CATATAN

3.10.20 LATIHAN KAWAD KEBAKARAN BERSAMA BOMBA 2/2019
19 GURU KELAS MEMUNGUT SEMULA BORANG RMT

(Khamis

)

7.10.20 Program Idola Kelas
19 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN SEPTEMBER)

8.10.20 Program RMT
19 - GURU KELAS MENGAMBIL TIMBANGAN BERAT, TINGGI

(Isnin) DAN MELENGKAPKAN BORANG RMT

9.10.20 Program Kaunseling
19 - BENCI ZINA

(Rabu)

13.10.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik
PENCALONAN PENGAWAS DAN JK PUSAT SUMBER
(Ahad) SEKOLAH

20.10.2 Program Idola Kelas
019 Program Kelas Kehadiran Terbaik

(Ahad)

23.10.2 Program Kaunseling

019 - CERAMAH KES BULI DIKALANGAN PELAJAR DAN

(Rabu) JENAYAH

24.10.2 JK BANTUAN BERMESYUARAT PILIH MURID RMT 2019
019 (TH2 – TH6)

(Khamis
)

31.10.2 PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
019 LAPORAN KANTIN DAN
LAPORAN AEDES KE PPD
(Khamis SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SKTMI2
)

5.10.2019 – HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKNDAR
27.10.2019 – HARI DEEPAVALI

NOVEMBER

Tarikh CATATAN

3.11.20 Program Idola Kelas
18 Program Kelas Kehadiran Terbaik
ANUGERAH MURID BERSAHSIAH TERPUJI TAHAP 1 & 2
(Ahad) (BULAN OKTOBER)

05.11.2 Pemulangan Dan Pengagihan Buku Teks
018 MENYERAHKAN SENARAI NAMA MURID RMT TAHUN 2020
KEPADA PPD (TH2 – TH6)
(Selasa) CERAMAH KITAR SEMULA
07.11.2
Program Idola Kelas
018 Program Kelas Kehadiran Terbaik
(Khamis MENGELUARKAN SURAT TAWARAN KEPADA PEMBEKAL
RMT 20120
)
10.11.2 MESYUARAT PENGURUSAN HEM KE-6

019 PROGRAM TAKLIMAT TRANSISI TAHUN 1/ 2020
(Ahad)
PENGHANTARAN LAPORAN PENYAKIT,
12.11.2 LAPORAN KANTIN DAN
018 LAPORAN AEDES KE PPD

(Selasa)
16.11.2

019
(Sabtu)
28.11.2

019
(Khamis

)

9.11.2019 – HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W (MAULIDUR RASUL)

CUTI AKHIR TAHUN 22.11.2019 HINGGA 31.12.2019

DISEMBER

TARIKH CATATAN
24.12.2 PENGUSAHA KANTIN MEMBERSIHKAN, MENCERIAKAN
DAN MENYEDIAKAN FIZIKAL KANTIN UNTUK SESI
019 PERSEKOLAHAN 2020
(SELASA
Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 1/ 2020
) MENYIAPKAN DOKUMEN PERJANJIAN RMT 2020
26.12.2 MENYEDIAKAN BUKU LAPORAN RMT 2020

019 PENJUALAN BUKU DAN KEPERLUAN SEKOLAH SERTA
(KHAMI BAYARAN PIBG
PENDAFTARAN PRASEKOLAH SESI 2020
S) PEMBEKAL RMT, PENYELARAS DAN JK RMT MENYIAPKAN
29.12.2 MEJA DAN SUDUT RMT DI KANTIN
Mesyuarat JK HEM Bil. 1/2020
019
(AHAD) Mesyuarat JK Kokurikulum Bil. 1/2020

30.12.2
019

(ISNIN)
31.12.2

019
(SELASA

)

25.12.2019 – HARI KRISMAS
CUTI AKHIR TAHUN : 22/11/2019 HINGGA 31.`12. 2019

 Segala butiran dan aktiviti di atas tertakluk kepada pindaan.


Click to View FlipBook Version