The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2018-12-25 07:43:25

DSKP Sains Tahun 6

DSKP Sains Tahun 6 KSSR

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN ENAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan pertama 2014
©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam sebarang bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Rukun Negara

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai
perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN,
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA,
KELUHURAN PERLEMBAGAAN,
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG,
KESOPANAN DAN KESUSILAAN.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Rukun Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, pendidikan sains di
Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang
kompetitif, dinamik, tangkas dan
berdaya tahan serta dapat menguasai
ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
v
PERKARA vi
RUKUNEGARA vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA 1
KATA PENGANTAR 1
PENDAHULUAN 4
KERANGKA KSSR 4
MATLAMAT 5
OBJEKTIF 16
FOKUS MATA PELAJARAN 18
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) 23
KEMAHIRAN ABAD KE-21 29
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 35
PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
ORGANISASI KANDUNGAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS 37
1.0 Kemahiran Sainstifik 50
2.0 Peraturan Bilik Sains
51
TEMA : SAINS HAYAT 55
3.0 Mikroorganisma 58
4.0 Interaksi Antara Hidupan
5.0 Pemeliharaan dan Pemuliharaan 60
62
TEMA : SAINS FIZIKAL
6.0 Daya 63
7.0 Kelajuan 66

TEMA : SAINS BAHAN 68
8.0 Pengawetan Makanan 70
9.0 Bahan Buangan
71
TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
10.0 Gerhana
11.0 Buruj

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 MesinPENDAHULUAN sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan
mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi.
Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsa- Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah
fah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains,
untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara men- inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains
yeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan
seimbang, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Stan- pilihan kepada murid mengikut kecenderungan,
dard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah diban- minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi
gunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus.

Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia

tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang

sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains kepada penerusan dalam pembangunan negara.

Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains

Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan BENTUK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan

Sains Tambahan. Konsep tunjang yang diperkenalkan dalam KSSR, merupakan

satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan

Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan

sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang

1

Enam tunjang dikenal pasti mewakili bidang ilmu, kemahiran Tunjang Komunikasi

dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang Tunjang Komunikasi memberi penekanan kepada proses
menggabung jalin kemahiran berbahasa dalam bentuk lisan
berfikiran kreatif, kritis dan inovatif (Rajah 1). Tunjang-tunjang dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini memberi
fokus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar dan
tersebut menggambarkan penstrukturan secara ekplisit bertutur, membaca dan menulis, serta nilai tambah menaakul.
Murid perlu menguasai kemahiran ini bagi membantu mereka
bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid. dalam proses pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran dan
nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. Penguasaan kemahiran
Setiap tunjang saling berhubung kait dan bersepadu. berbahasa menyediakan murid untuk membuat pemilihan
bahasa yang bertepatan dan sistematik dalam interaksi sosial.

Disiplin ilmu dalam Tunjang Komunikasi ialah Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Ba-
hasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa Tamil
Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun
dan Bahasa Semai.

Rajah 1: Tunjang KSSR

2

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Keterampilan Diri

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika memberi pene- Tunjang Keterampilan diri memberi penekanan kepada
kanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti
kesejahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi, kreativiti, kurikulum dan kokurikulum. Murid diberi peluang
bakat dan apresiasi. Disiplin ilmu yang membangunkan aspek menyepadukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
fizikal ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. dipelajari di bilik darjah dan mengamalkannya dalam kegiatan
Kreativiti, bakat dan apresiasi dipupuk melalui Pendidikan kokurikulum. Penglibatan dalam kegiatan kokurikulum seperti
Seni Visual dan Pendidikan Muzik. persatuan, badan beruniform dan sukan memberi peluang
kepada murid meningkatkan potensi diri sebagai pemimpin
Tunjang Kemanusiaan kepada diri, rakan sebaya, keluarga dan masyarakat.

Tunjang Kemanusiaan memberi penekanan kepada Tunjang Sains dan Teknologi
penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan
alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan Tunjang Sains dan Teknologi memberi penekanan kepada
semangat patriotisme dan perpaduan. Disiplin ilmu yang penguasaan:
terdapat dalam Tunjang Kemanusiaan ialah Sejarah yang
diperkenalkan mulai Tahap II persekolahan.  pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik
 pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam matematik
 pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

3

Disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Literasi Sains dan OBJEKTIF
Teknologi ialah Sains, Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi
(RBT) serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2
bertujuan:
Tunjang Kerohanian, Sikap Dan Nilai 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi penekanan minat tentang dunia di sekeliling mereka.
kepada bidang pembelajaran yang berfokus kepada pengha- 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran
yatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Disiplin
ilmu dalam tunjang ini merangkumi Pendidikan Islam bagi saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
murid Islam dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
MATLAMAT 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk kemahi ran secara krtitis, kreatif dan analitis bagi mem-
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui buat keputusan dan menyelesaikan masalah.
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik membo lehkan murid mengamalkannya.
dan nilai murni. 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

4

FOKUS dicapai melalui aktiviti atau penyiasatan yang mesti

dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran supaya

Kurikulum Sains adalah berfokuskan kepada Pembelajaran pembelajaran sains menjadi bermakna.

Berfikrah. Pembelajaran Berfikrah adalah satu proses peme-

rolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan Kemahiran Proses Sains

yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke

tahap yang optimum. Pembelajaran Berfikrah bukan hanya Kemahiran proses sains membolehkan murid

berfokus kepada kandungan yang hendak diajar, tetapi juga mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari

mencakupi pedagogi dan pentaksiran. Pembelajaran Berfikrah jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap

berlaku apabila pendekatan inkuiri yang menekankan kema- kemahiran proses sains adalah seperti berikut:

hiran saintifik dan kemahiran berfikir diterapkan.

Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,

KEMAHIRAN SAINTIFIK pendengaran, sentuhan, rasa atau

bau untuk mengumpulkan maklumat

Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. tentang objek dan fenomena.

Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran

saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk

saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk mengasing dan mengumpulkan

menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. objek atau fenomena berdasarkan

Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains ciri yang sama.

dan kemahiran manipulatif. Kemahiran ini dipupuk dan

5

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuanti- perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz,
menggunakan tatif dengan menggunakan nombor
nombor atau alat berunit piawai atau alat yang ruang dan masa isipadu, berat dan jisim dengan masa.
diseragamkan sebagai unit rujukan.
Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional
data tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan.
Membuat Membuat kesimpulan awal yang mun-
inferens asabah, yang mungkin benar atau tidak
benar untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian. Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu
secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
yang dilakukan dan diperhatikan.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian
dan pengalaman yang lalu atau Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
berdasarkan data. pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah ber-
gerak balas dan pemboleh ubah yang
Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan dimalarkan. Dalam sesuatu penyi-
mempersembahkan maklumat atau asatan satu pemboleh ubah dima-
idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, nipulasikan untuk memerhatikan
graf, rajah atau model. hubungannya dengan pemboleh ubah
bergerak balas.

Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter Pada masa yang sama pemboleh ubah

6

yang lain dimalarkan. Kemahiran Manipulatif

Membuat Membuat suatu pernyataan umum Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melaku-
ubah yang difikirkan benar bagi kan perkara berikut:
menerangkan sesuatu perkara atau
peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji 1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
untuk menentukan kesahihannya. sains dengan betul.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan 2. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
penyiasatan untuk menguji sesuatu
3. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
hipotesis, mengumpulkan data, 4. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
5. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
mentafsirkan data sehingga mendapat
tepat.
rumusan daripada penyiasatan
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
itu.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan
nilai positif dalam diri murid.

7

Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains  Baik hati dan penyayang.
di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang  Bersifat objektif.
berikut:  Sistematik.
 Bekerjasama.
 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Adil dan saksama.
 Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan  Berani mencuba.
 Berfikir secara rasional.
data.  Yakin dan berdikari.
 Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi se-
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
suatu perkara. mengikut peringkat berikut:
 Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan
 Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan
serta terhadap alam sekitar. sikap saintifik dan nilai murni.
 Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
 Memberi perhatian serta respons.
untuk memahami alam.  Menghayati dan mengamalkan.
 Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam ke-

dan sihat. hidupan.
 Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati.
 Menghargai sumbangan sains dan teknologi.
 Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
 Berfikiran kritikal dan analitis.
 Luwes dan berfikiran terbuka.

8

Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk Kemahiran Berfikir Kritis

domain afektif ditulis secara eksplisit dimana yang

sesuai. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai

pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pembelajaran

yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis

mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan adalah seperti berikut:

eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur dan ta-

bah. Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau

Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan objek.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan

meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan

standard kandungan yang berkaitan termasuk standard dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,

pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni kualiti dan unsur sesuatu objek atau

sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembe- peristiwa.

lajaran.

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan

dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan

masing-masing berdasarkan kriteria

tertentu seperti ciri atau sifat sepunya.

9

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat Menilai Membuat pertimbangan tentang se-
mengikut tertib berdasarkan kualiti atau suatu perkara dari segi kebaikan dan
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, keburukan, berdasarkan bukti atau dalil
masa, bentuk atau bilangan. yang sah.

Menyusun Menyusun objek atau maklumat Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
mengikut kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan
keutamaan mengikut tertib berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau
mengukuhkan sesuatu perkara
kepentingan atau kesegeraan. berdasarkan penyiasatan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan

menguraikannya kepada bahagian yang

lebih kecil bagi memahami sesuatu Kemahiran Berfikir Kreatif

konsep atau peristiwa serta mencari

makna yang tersirat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya
imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif
Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia
kecondongan yang berpihak kepada atau menentang ada.
sesuatu.

10

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif dipercayai.
adalah seperti berikut:
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum

terhadap sesuatu perkara untuk

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan keseluruhan kumpulan
dengan sesuatu perkara.
berdasarkan pemerhatian ke atas

sampel atau beberapa maklumat

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu daripada kumpulan itu.
keadaan atau peristiwa untuk
mencari sesuatu struktur atau Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
corak perhubungan.
mental membayangkan sesuatu idea,

Membuat Membuat kesimpulan awal yang konsep, keadaan atau gagasan
inferens munasabah, yang mungkin benar
atau tidak benar untuk dalam minda.
menerangkan sesuatu peristiwa
atau pemerhatian. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan
Meramalkan Membuat jangkaan tentang satu gambaran menyeluruh dalam
sesuatu peristiwa berdasarkan bentuk seperti pernyataan, lukisan
pemerhatian dan pengalaman atau artifak.
yang lalu atau data yang boleh

11

Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum Strategi Berfikir
tentang hubungan antara
pemboleh ubah yang difikirkan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
benar bagi menerangkan sesuatu peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap
perkara atau peristiwa. Pernyataan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
ini boleh diuji untuk menentukan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada
kesahihannya. proses berfikir.

Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti
sesuatu konsep yang kompleks berikut:
atau mujarad secara mengaitkan
konsep itu dengan konsep yang Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
mudah atau maujud yang pengertian, konsep atau model
mempunyai ciri yang serupa. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru
atau melakukan pengubahsuaian
kepada sesuatu yang sedia ada
untuk mengatasi masalah secara
terancang.

12

Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang Kemahiran
keputusan Berfikir
terbaik daripada beberapa al-

ternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai matlamat yang ditetap- Kritis

kan.  Mencirikan Kreatif
 Membandingkan &
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara  Menjanakan idea
masalah terancang terhadap situasi yang tidak membezakan  Menghubungkaitkan
pasti atau mencabar ataupun kesulitan  Mengumpulkan &  Membuat inferens
yang tidak dijangkakan. Menaakul  Meramalkan
mengelaskan  Membuat hipotesis
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi ber-  Membuat urutan  Mensintesiskan
fikir,kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran  Menyusun mengikut  Mengitlakkan
yang ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran  Membuat gambaran
yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara keutamaan
logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran  Menganalisis mental
berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih  Mengesan kecon-  Menganalogikan
mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat  Mereka cipta
penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 2 memberi dongan
gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan  Menilai
strategi berfikir (KBSB).  Membuat kesimpulan

Strategi Berfikir

 Mengkonsepsikan
 Menyelesaikan masalah
 Membuat keputusan

Rajah 2: Model KBSB dalam Sains

13

Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis,
1. KBSB diperkenalkan. kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran
diperkembangkan dengan bimbingan guru. berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain sains adalah seperti berikut:

untuk mencapai tugasan berfikir.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir
dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Memerhati Mencirikan
Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran Membandingkan dan
dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, Mengelaskan membezakan
1999). Menghubungkaitkan

Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Mencirikan
Proses Sains Membandingkan dan
membezakan
Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan Mengumpulkan dan
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau mengelaskan

14

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir
Mentafsirkan data Membandingkan dan
Mengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan membezakan
Menganalisis
nombor Membandingkan dan Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
membezakan Mengitlakkan
Menilai
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Membandingkan dan Menghubungkaitkan
membezakan Mendefinisi secara operasi Menganalogikan
Menganalisis Membuat gambaran mental
Membuat inferens Menganalisis

Meramalkan Menghubungkaitkan Mencirikan
Membandingkan dan
Menggunakan perhubungan Membuat gambaran membezakan
ruang dan masa Menghubungkaitkan
mental Menganalisis

Mengawal pemboleh ubah

Membuat urutan
Menyusun mengikut
keutamaan

15

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Membuat hipotesis penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Oleh
Mencirikan itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu
Menghubungkaitkan mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan
Membandingkan dan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap
membezakan saintifik dan nilai murni.
Menjanakan idea
Membuat hipotesis ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Meramalkan
Mensintesiskan Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen
ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan merentas kurikulum dalam KBSR iaitu bahasa, sains dan
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik teknologi, kelestarian alam sekitar, nilai murni dan patriotisme
masih relevan untuk digunapakai dalam KSSR.
Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran
berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan Elemen merentas kurikulum yang baharu, iaitu kreativiti dan
kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini standard inovasi, keusahawanan, serta teknologi maklumat dan
pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara 16

komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK)
memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. Berikut ialah
penerangan kepada elemen-elemen tambahan dalam  Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran
KSSR: dan pembelajaran iaitu:
 Belajar Mengenai TMK – bermaksud murid menguasai ilmu pengetahuan
ELEMEN BAHARU dan kemahiran ilmu yang khusus dalam bidang TMK iaitu Sistem Kom-
puter, Rangkaian, Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan.
KREATIVITI DAN INOVASI KEUSAHAWANAN Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ini
kepada murid diajar bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu  Elemen keusahawanan merentas mereka.
diintegrasikan dalam pengajaran kurikulum merupakan satu
dan pembelajaran KSSR bagi pendekatan membudayakan  Belajar Dengan TMK – bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat
membangun dan keusahawanan melibatkan proses untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Antara perisian
mengembangkan tahap potensi pembentukan sikap seseorang yang boleh digunakan seperti MS Word , MS PowerPoint, MS Excel,
kreativiti mengikut keupayaan usahawan, latihan dan pemikiran, Paint, Geometer’s Sketchpad dan Perisian percuma (freeware) belajar
individu murid. latihan kemahiran pengurusan menaip Typing Tutor. Manakala perkakasan pula ialah seperti
perniagaan, aplikasi vokasional dan pencetak, pengimbas dan kamera. Pengajaran dan pembelajaran akan
 Kreativiti merujuk kepada teknologi serta amalan nilai moral lebih berkesan, menarik dan seronok dengan menggunakan TMK.
tindakan penghasilan idea, dan etika dalam keusahawanan. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pengajaran dan pembelajaran di
pendekatan atau tindakan baharu. peringkat sekolah rendah akan dapat menjadi kan murid lebih kreatif
Inovasi pula ialah proses menjana  Penerapan elemen keusahawanan dan inovatif sesuai mengikut tahap pemikiran mereka.
idea dan mengaplikasi idea kreatif bertujuan membentuk ciri-ciri dan
dalam konteks tertentu. amalan keusahawanan sehingga  Belajar melalui TMK – bermaksud penggunaan TMK untuk mengakses
menjadi satu budaya dalam maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti
 Kreativiti dan inovasi saling kalangan murid. CD-ROM, DVD-ROM, perisian kursus dan Internet. Contoh belajar me-
bergandingan untuk memastikan lalui TMK dapat dilihat melalui penggunaan bahan seperti ensaiklope-
kedua-dua proses tersebut dia, kamus dan video pembelajaran secara online, perisian kursus
dilaksanakan dalam pengajaran PPSMI, Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth.
dan pembelajaran bagi
pembangunan modal insan yang  Semua pendekatan tersebut melengkapi antara satu sama lain dan perlu di-
dihasratkan. integrasi bagi membolehkan pelaksanaan sebagai mata pelajaran dan mer-
entas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Adalah
disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek
atau tugasan.

17

Guru hendaklah memastikan kesemua elemen merentas KEMAHIRAN ABAD KE 21
kurikulum diterapkan secara efektif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan insan yang KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid
yang seimbang,berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
Hubungan elemen merentas kurikulum dalam bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran
pembangunan insan yang seimbang digambarkan melalui berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan.
Rajah 3. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang
diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada
peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.

Rajah 3: Hubungan Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak
tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBKK).Kemahiran berfikir ini menekan kepada
pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi.Bermula pada
tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT).
18

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi.
mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan

masalah,membuat keputusan,berinovasi dan berupaya Mencipta  Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan inovatif
mencipta sesuatu.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran Jadual 1: Penerangan KBAT

mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti

Jadual 1.

KBAT Penerangan Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum
mata pelajaran.
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan,

kemahiran, dan nilai dalam situasi

berlainan untuk melaksanakan sesuatu KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
perkara masalah dan projek.Guru dan murid perlu menggunakan alat
berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats
Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah
untuk menggalakkan murid berfikir.Murid diberi tanggungjawab
bahagian kecil untuk memahami dengan di atas pembelajaran mereka.

lebih mendalam serta hubung kait

antara bahagian berkenaan

Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan

menggunakan pengetahuan,

19

KEMAHIRAN DAN NILAI UNTUK ABAD KE 21 Kemahiran Hidup dan Kerjaya: Memerlukan lebih dari

Seseorang murid perlu dilengkapkan dengan kemahiran, kemahiran berfikir dan pengetahuan.Murid membangunkan
berpengetahuan dan nilai yang perlu dikuasai untuk berjaya
dalam kehidupan dan kerjaya dalam abad ke 21. kemahiran hidup dan kerjaya bagi menghadapi kehidupan

Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengenal yang kompleks dan persekitaran kerjaya dalam dunia
pasti kemahiran dan nilai yang perlu ada pada setiap murid
untuk menghadapi abad ke 21. Kemahiran dan nilai yang semakin mencabar. Antaranya ialah:
tersebut terbahagi kepada 3 aspek:
 Kemahiran Komunikasi
Kemahiran berfikir: Menyediakan murid untuk menghadapi
kehidupan yang semakin mencabar serta persekitaran kerja  Teknologi Maklumat dan Komunikasi
masa kini. Kemahiran ini antaranya adalah:
 Bekerjasama
 Kreatif
 Kritis  Keusahawanan
 Menaakul
 Inovatif  Kepimpinan
 Penyelesaian Masalah
 Membuat Keputusan  Belajar Sepanjang Hayat

 Keluwesan

 Kemampuan Menyesuaikan Diri

 Berinisiatif dan Terarah Kendiri

Nilai: Merupakan garis panduan untuk murid menjadi seorang
individu berpewatakan mulia yang mampu membuat
keputusan dan tindakan sebagai melaksanakan
tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara,
merangkumi:

 Kerohanian
20

 Berperikemanusiaan Seimbang Mereka seimbang dari segi fizikal, emosi,
 Patriotik rohani dan intelek untuk mencapai
 Berintegriti kesejahteraan peribadi, serta menunjukkan
 Bertanggungjawab empati, belas kasihan dan menghormati
 Bersatu Padu orang lain. Dapat menyumbang ke arah
keharmonian keluarga, masyarakat dan
PROFIL MURID negara.

Faktor kritikal yang menyumbang pertumbuhan Berdaya tahan Mereka mampu menghadapi dan
sosial,budaya dan ekonomi sesebuah negara adalah mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran
pembangunan modal insan yang berinovatif dan dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi
berkemahiran tinggi.Dengan itu, setiap murid yang dihasil- dan empati.
kan perlulah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek seperti yang terkandung dalam Falsafah Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
Pendidikan Kebangsaan. 21 inovatif; mampu untuk menangani masalah
kompleks dan membuat keputusan yang
KPM telah menggariskan 10 Profil Murid yang perlu ada beretika. Mereka berfikir tentang
untuk murid berupaya bersaing pada peringkat global. Profil pembelajaran dan diri mereka sebagai
Murid adalah ciri yang ada pada setiap murid: pelajar. Mereka menjana soalan dan
bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka

berkeyakinan dan kreatif dalam menangani Bersifat ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
bidang pembelajaran yang baru.
tahu semulajadi untuk meneroka strategi dan

idea baru. Mereka mempelajari kemahiran

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri

berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat

dan kreatif secara lisan dan bertulis, berdikari dalam pembelajaran. Mereka

menggunakan pelbagai media dan menikmati pengalaman pembelajaran

teknologi. sepanjang hayat secara berterusan.

Kerja sepasu- Mereka boleh bekerjasama secara Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kan berkesan dan harmoni dengan orang lain. Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka menggalas tanggungjawab Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
bersama serta menghormati dan akibat tindakan serta keputusan mereka.
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka Mereka mendapatkan pengetahuan dan
memperoleh kemahiran interpersonal me-
lalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan membentuk pemahaman yang luas dan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang
lebih baik. seimbang merentasi pelbagai disiplin pen-

getahuan. Mereka meneroka pen-

getahuan dengan cekap dan berkesan

dalam konteks isu tempatan dan global.

22

Mereka memahami isu-isu etika atau eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan

undang-undang berkaitan maklumat yang dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi

diperolehi. ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan

masalah menggunakan kreatif dan kritis mereka. Murid dili-

Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan batkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang

Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, pen-

perasaan orang lain. Mereka komited untuk guasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai

berkhidmat kepada masyarakat dan murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui

memastikan kelestarian alam sekitar. pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi

dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, sok- pembelajaran masteri.

ongan dan rasa hormat terhadap ne-

gara. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri se-

kurikulum sains member focus kepada pembelajaran cara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan

berfikrah. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuan me-

berfikrah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif rupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara

murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji

23

dan ditemui oleh murid sendiri. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
kemudian membimbing murid untuk memahami konsep asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea
sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Kemahiran mereka.
berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pen-
proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingat bahawa galaman serta membuat refleksi.
pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan
dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat
Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan se-
cara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan ter- Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
bimbing. menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pel-
Konstruktivisme bagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri dalam kurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesy-
pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. orkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbin-
cangan berlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat.
Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan
24

aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
kehidupan masyarakat. peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar
mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu
Pembelajaran Kontekstual dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang
dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS
melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam
pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
kontekstual, kaitan di antara ilmu yang diajar dengan dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini murid pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,
tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa
menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan depan dan penyelesaian masalah.
kehidupan mereka.

Pembelajaran Masteri Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran
dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Penulisan
Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan
memastikan semua murid menguasai standard kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid
pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang
dihasratkan.
25

Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya eksperimen adalah:

berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dan  Mengenal pasti masalah
kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana  Membuat hipotesis
yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai  Merancang eksperimen
pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya, - Mengawal pemboleh ubah
guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis - Menentukan langkah menjalankan eksperimen
kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang - Menentukan kaedah mengumpulkan data
berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai - Menentukan kaedah menganalisis data
kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang  Melakukan eksperimen
kaedah ini.  Mengumpulkan data

Eksperimen  Menganalisis data
 Mentafsirkan data

Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam  Membuat kesimpulan
pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan  Membuat pelaporan

untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripada
saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang
berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang mer-

Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan angka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data
yang boleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagai-

26

mana membentangkan hasil eksperimen mereka. Ak- Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang se-
benar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,
tiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kum- permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan,
murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan
pulan kecil. berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan
pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain
Perbincangan untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami
proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat
mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami
sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran konsep dan prinsip yang dipelajari.
yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain.Guru boleh
bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soa- Projek
lan-soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.
Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas men- Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam
jalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan mentaf- kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil
sirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah, masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran
penyelesaian masalah dan lain-lain. formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk
menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya
Simulasi merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk
laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan.

27

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan
murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk
Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusat mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,
sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh
menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan dijalankan.
bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah
menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa berikut:
lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi
membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.  Kenal pasti dan faham masalah
 Jelaskan masalah
Kajian Masa Depan  Cari alternatif penyelesaian masalah
 Jalankan operasi penyelesaian
Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau  Nilaikan penyelesaian
perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.
Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan
pelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan
bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

Penyelesaian Masalah

28

PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkembangan murid. Ini memberi peluang kepada guru untuk

Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid
pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun. Di
mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasikan samping itu guru dapat mengenal pasti kelemahan murid dan
maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu membuat tindakan susulan. Jenis dan keperluaan pentaksiran
tujuan. Oleh itu pentaksiran merupakan satu proses PdP di terangkan dalam Rajah 4 di bawah.

mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat Siapa yang perlu menjalankan pentaksiran ?
penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Tugas mentaksir bukan hanya terhad kepada guru sahaja.
Pentaksiran bertujuan sebagai kayu pengukur untuk menilai Selain guru, pentaksiran juga boleh dijalankan oleh rakan
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, sebaya, murid sendiri dan ibu bapa/penjaga. Berpandukan
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai disamping arahan tugasan atau senarai semak, ibu bapa/penjaga boleh
menilai aktiviti yang dijalankan semasa PdP. Pentaksiran juga mentaksir pencapaian anak mereka. Dengan cara ini ibu
menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas bapa/penjaga terlibat secara langsung dalam memantau
berguna kepada stake holder seperti pentadbir, guru, murid dan perkembangan pembelajaran anak mereka.
ibu bapa/penjaga tentang perkembangan dan pencapaian

murid. Maklum balas ini boleh digunakan untuk meningkat mutu Bagaimana pentaksiran dijalankan ?
PdP. Pentaksiran PdP boleh dijalankan mengikut langkah yang

Pentaksiran PdP lebih bersifat formatif dan mengutamakan dicadangkan seperti pada Rajah 5.

kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat.

Guru dapat membuat diagnostik bagi mengesan

29

Rajah 4: Jenis dan Keperluan Pentaksiran

Rajah 5: Carta Aliran Pelaksanaan Pentaksiran PdP
30

Pentaksiran boleh dijalankan dalam pelbagai kaedah berdasarkan Standard Prestasi
objektif pembelajaran yang ditetapkan. Rajah 6 berikut menunjukkan
beberapa contoh kaedah pentaksiran PdP yang boleh dijalankan: Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap

perkembangan pembelajaran murid yang diukur

berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan

murid dalam perkembangan atau kemajuan

pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu

terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar

(konstruk) dan perkembangan menegak (tahap

penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau

lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang

betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembela-

jaran.Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk

guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pe-

laksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Tahap Penguasaan

digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang dis-

usun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Rajah 5: Kaedah Pentaksiran PdP

31

KERANGKA STANDARD PRESTASI Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar
2 bentuk komunikasi atau menterjemah serta
TAHAP STANDARD
PENGUASAAN menjelaskan apa yang telah dipelajari.
Murid menggunakan pengetahuan untuk melak-
1 Tahu 3 sanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

2 Tahu dan Faham

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 4 beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sis-

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab tematik.
5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada
Terpuji

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara
6
sistematik serta tekal dan bersikap positif.
Mithali

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum inovatif, mempunyai keupayaan membuat

keputusan untuk mengadaptasi permintaanserta

TAHAP 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh
PENGUASAAN
TAFSIRAN berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara

1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

perkara yang asas.

32

Tafsiran Tahap Penguasaan Kemahiran bagi Sains Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
Rendah sains untuk diaplikasikan dalam melak-
4
Pentaksiran yang dijalankan meliputi pengetahuan, sanakan tugasan pada suatu situasi den-
kemahiran dan sikap saintifik dan nilai murni. Pentaksiran bagi gan cara yang bersistematik
pengetahuan dan kemahiran adalah seperti yang dinyatakan Menganalisis dan mensintesis
dalam ruangan Standard Prestasi bagi Standard Kandungan pengetahuan dan kemahiran sains untuk
yang berkaitan. 5 diaplikasikan dalam melaksanakan satu
tugasan atau situasi baru secara tekal,
TAHAP TAFSIRAN bersistematik dan bersikap positif
PENGUASAAN Menganalisis dan mensintesis
pengetahuan dan kemahiran sains untuk
Mengetahui pengetahuan dan kemahiran diaplikasikan dalam rekacipta, menilai atau
1 6
menkonsepsikan sesuatu yang baru den-
asas sains gan kreatif dan inovatif dalam melaksana-
kan sesuatu tugasan.
Memahami pengetahuan dan kemahiran
2 sains serta dapat menjelaskan kefahaman

tersebut dengan apa-apa cara.

Mengaplikasikan pengetahuan dan
3 kemahiran sains untuk melaksanakan

tugasan pada suatu situasi

33

2. NILAI bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah
dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab
Tafsiran Tahap Penguasaan Nilai bagi Sains Rendah ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
tinggi.
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Minat

2 Minat dan bersifat ingin tahu

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
3 dalam merekod data.

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
4 dalam merekod data, berani mencuba dan

bersistematik.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
5
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
dalam menjalankan tugasan.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
6
dalam merekod data, berani mencuba,

34

ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.
Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran
Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6 disusun yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.
Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan
mengikut enam bidang pembelajaran iaitu Pengenalan kepada kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut
murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai
Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan konsep sains yang di hasratkan. Secara am, Standard Pem-
belajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks,
Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh
diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembela-
Lestari.Sungguhpun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak jaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir
Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, tetapi
semesti nya merangkumi keenam-enam bidang pembelajaran tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti
dengan domai n afektif. Standard Prestasi ialah pernyataan
te rsebut. tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur
berdasarkan Standard Kandungan dan Standard Pembela-
Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, jaran serta menunjukkan di mana kedudukan murid dalam
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Pertumbu-
Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa han murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier meng-
gunakan perkataan atau rangkai kata yang betul meng-
serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperi ncikan melalui gambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Stan-

Standard Kandungan dan Standard Pembelaja ra n.

Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard

Pembelajaran yang dikonsepsikan ber-

dasarkan bidang pembelajaran tertentu. Standard Kandun-

gan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif.

Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan

umum yang mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran

saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang

35

dard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru melak- sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan
sanakan Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan tersebut dengan lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan
Pentaksiran Rujukan Standard. pembelajaran yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan
eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu
Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sepatutnya standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi
dirancang secara holistik dan bersepadu bagi mengukuhkan kefahaman murid.
membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai ber-
gantung kepada kesesuaian dan keperluan Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan
pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua Standard kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran
Pembelajaran d a n S t a n d a r d P r e s t a s i dalam Sains. Tema i ni menggabungkan elemen Sai ns, Reka
Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang Bentuk & Teknologi dan Teknologi Maklumat & Komunikasi.
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Kandungan Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran adalah 60
bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa minit seminggu.
Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Ak-
tiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Bagi Tahap Dua, mata pelajaran Sains wujud sebagai satu
Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan masa yang
dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. diperuntukkan adalah 120 minit seminggu.

Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan
murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis,
kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi

36

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

PENGENALAN KEPADA SAINS

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1 Kemahiran Murid boleh: 1
Proses 1.1.1 Memerhati Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
Sains pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.

2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat
untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau pe-
rubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang
berlaku.

4 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem-
buat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku.
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian.

5 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem-
buat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian.

37

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
6
 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem-
buat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
secara sistematik.
 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian.

1.1.2 Mengelas 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan
perbezaan.

2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan
dan perbezaan.

3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza.

4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang
digunakan.

5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang
digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul.

6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan
menyatakan ciri yang digunakan.

38

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.3 Mengukur dan mengguna- 1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi

kan nombor. mengukur suatu kuantiti.

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai
bagi suatu kuantiti.

3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang betul.

4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul.

5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual
secara sistematik dan lengkap.

6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan
alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

39

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.4 Membuat inferens. 1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian.

2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah
bagi satu peristiwa atau pemerhatian.

3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan
beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian.

4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan mak-
lumat yang diperolehi.

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasa-
bah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi.

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasa-
bah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh
menerangkan kesimpulan awal yang dibuat.

40

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.5 Meramal 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau
data.

2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa.

3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data.

4 Menaakul pemilihan jangkaan yang munasabah dan pal-
ing sesuai bagi satu peristiwa atau data.

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah
tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.

6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah
tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.

 Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapo-
lasi data.

41


Click to View FlipBook Version