The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Panduan Pengurusan SK Tengku Mahmood Iskandar 2, Pontian Tahun 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2019-01-03 20:53:31

Buku Panduan Pengurusan Sekolah SKTMI (2) 2019

Buku Panduan Pengurusan SK Tengku Mahmood Iskandar 2, Pontian Tahun 2019

Keywords: BPPS SKTMI (2) 2019

SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR (2),
PONTIAN, JOHOR DARUL TA'ZIM

STANDARD DOKUMEN
2019
2019

BUKU PANDUAN

PENGURUSAN

GURU DAN STAF

OLEH :

UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN

1

1. Sama Kongsi Nilai
Amanat Pengurus Sekolah

KATA ALUAN
GURU BESAR

Alhamdullillah syukur ke hadrat ILLAHI kerana dengan izinnya, pihak sekolah diberikan kekuatan sekali lagi menerbitkan
sebuah Buku Standard Dokumen dan Panduan Pengurusan Guru dan Staf SKTMI (2) bagi tahun persekolahan 2019.

Dengan terhasilnya buku ini dapatlah pihak pengurusan dan warga SKTMI2 menjadikannya panduan dan landasan
dalam menguruskan pentadbiran sekolah dengan lebih padu dan cemerlang pada tahun 2019 ini. Walau bagaimana pun
segala pembentukan organisasi,jawatankuasa, perancangan program dan aktiviti yang dinyatakan dalam buku ini adalah
merupakan perancangan dan cadangan permulaan. Ianya boleh diubah suai, ditambah baik sebagaimana situasi atau
keperluan Tahun 2019 itu sendiri. Adalah diharapkan semua UNIT dan panitia serta jawatan kuasa yang dibentuk dapat
merancang dan seterusnya melaksanakan program-program yang dirancang dengan baik dan berkesan bagi menepati visi,
misi dan objektif sekolah. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi sekolah.

Saya juga mengharapkan agar setiap guru di sekolah ini dapat menghayati sepenuhnya Buku Panduan
Pengurusan Guru dan Staf ini agar segala perancangan yang dilbuat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana
perancangan. Tanggung jawab yang diamanahkan wajiblah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Inshaallah jika kita
bersatu dan bekerja dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan visi, misi dan objektif sekolah yang kita sayangi, kita
tetap akan terus meraih kejayaan yang berterusan dari tahun ketahun yang mendatang . Saya juga berharap segala kejayaan
yang kita kecapi pada tahun-tahun yang lepas dapat memberikan suntikan semangat juang dan usaha yang tinggi dan kental
untuk kita meraih sekali lagi kejayaan besar pada Tahun 2019 ini. Insyallah. Semoga semua usaha yang kita curahkan
semata-mata kerana Allah untuk kejayaan anak-anak didik kita,mudah-mudahan diberkati Allah Subhanawatala .Amin .....
Sekian, terima kasih.

“ PONTIAN DINAMIK”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

............................................................
( CG.ABDUL RAHIM BIN HJ MOHD HUSSAIN )

Guru Besar,
SK. Tengku Mahmood Iskandar (2),

Pontian, Johor.

2

3

2. SAMA KONGSI NILAI
Amanat dan Akujanji PK 1

KATA ALUAN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Assalamualaikum Salam Sejahtera dan salam Muafakat Johor. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izinNya, saya diberikan
kekuatan untuk menerbitkan sebuah buku ‘STANDARD DOKUMEN’ iaitu sebuah buku “PANDUAN GURU DAN STAF” dan
dokumen yang sangat berinformasi bagi Tahun 2019.

Semoga dengan adanya “Buku Standard Dokumen dan Panduan Guru dan Staf” ini, dapat memberikan manfaat
kepada pihak pengurusan sekolah, Ketua Sektor, Ketua Unit , Ketua Panitia, staf khususnya dan warga SKTMI2 amnya.
Adalah diharapkan Buku Standard Dokumen dan Panduan Guru dan Staf ini, boleh dijadikan panduan dan landasan dalam
menguruskan dan melaksanakan pentadbiran sekolah dengan lebih yakin dan cemerlang pada tahun 2019 ini. Namun
demikian, mungkin terdapat sedikit kekurangan yang perlu ditambahbaik oleh mana-mana pihak dan pengurusan kerana
ianya adalah merupakan perancangan permulaan. Mungkin ada banyak lagi perkara dan maklumat yang perlu di tambah
dan diperbaiki mengikut keadaan, perancangan, program dan aktiviti semasa yang akan dijalankan nanti.

Adalah diharapkan semua sektor dan panitia dan jawatankuasa yang dibentuk dapat merancang dan seterusnya
melaksanakan program-program yang dirancang dengan lebih baik dan berkesan bagi menepati visi, misi dan objektif
sekolah. Seterusnya dapat menepati objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Gelombang Ke Dua 2016-2020)
bagi tahun yang keempat.

Saya juga mengharapkan agar setiap guru di sekolah ini dapat menghayati sepenuhnya Buku Panduan Pengurusan
Guru dan Staf ini agar segala perancangan yang dilbuat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana perancangan
seterusnys menjurus Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke 21. Saya juga berharap dan berdoa agar semua guru, AKP
dan warga sekolah dapat menggunakan sepenuhnya buku ini sebagai panduan dalam merancang dan mentadbirkan sektor
dan unit masing-masing.

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

…………………………….
( CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM )

GPK Pentadbiran
SK. Tengku Mahmood Iskandar (2),

Pontian, Johor.

“Guru Berkesan Murid Cemerlang Sekolah Gemilang”

4

3. SAMA KONGSI NILAI
Amanat dan Akujanji PK HEM

KATA ALUAN
PENOLONG KANAN HEM

Assalamualaikum wrth.wb. Salam Sejahtera dan salam Muafakat Johor. Syukur Alhamdulillah, dengan keizinan dan limpah
kurniaNya jua, Buku Pengurusan Sekolah dan Panduan Staf 2019 telah dapat disempurnakan untuk rujukan dan panduan
kita bersama. Ucapan setinggi-tinggi penghargaandan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat khasnya
kepada semua Guru PenolongKanan, guru-guru serta staf sokongan sekolah yang turut membantu menyediakan buku
panduan ini.Sesungguhnya dengan dedikasi, komitmen dan keikhlasan anda semua, buku ini telah dapatdisediakan dengan
sebaik mingkin.

Mudah-mudahan dengan adanya Buku Panduan Pengurusan Sekolah dan Panduan Staf 2019 ini, moga-moga
guru dan warga SKTMI1 dapat melaksanakan segala tugas yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan
dapat berganding bahu sesama rakan sejawat bagi merealisasikan objektif,matlamat, misi dan visi sekolah. Begitu juga
kepada pihak-pihak yang berkepentingan stake holder sekolah sama ada secara individu mahu pun agensi atau badan-
badan kerajaan dan bukan kerajaan serta PIBG, buku panduan ini dapat menjadi rujukan dan dapatan maklumat berkaitan
sekolah ini.

Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada warga sekolah ini.. Insha-Allah dengan
tekad yang jitu, iltizam yang tinggi dan kerjasama serta keikhlasan dapat diterjemahkan kepada semua murid, sekolah ini
akan dapat mencapai visi dan misi melahirkan modal insan yang cemerlang dan SKTMI2 dapat mencapai kecemerlangan
secara holistik pada tahun 2019 .

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,
…………………………….
( CG.JAMILAH BINTI MOHD SALLEH )

GPK Hal Ehwal Murid
SK. Tengku Mahmood Iskandar (2),

Pontian, Johor.

5

4. SAMA KONGSI NILAI
Amanat dan Akujanji GPK Kokurikulum

KATA ALUAN
GURU KANAN KOKURIKULUM

Assalamualaikuam w.b.t
Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan warganegara yang berdaya juang, bersemangat tinggi
serta mewujudkan insan yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sahsiah dan Akhlak .Kewujudan Gerak
Kerja Kokurikulum (GERKO) di sekolah diharap dapat menjadikan pelajar lebih cemerlang, gemilang dan terbilang dalam
pelbagai bidang.
GERKO adalah satu elemen yang sama pentingnya selain akademik. Aktiviti yang dijalankan bertujuan membimbing,
mengukuh dan mengembangkan nilai murni dan bakat kepimpinan pelajar apabila mengikuti aktiviti yang dijalankan sebagai
persediaan bekalan mereka ke peringkat yang lebih tinggi.
Sek.Keb.Tengku Mahmood Iskandar 2 sentiasa memberi galakan kepada murid-murid dan menyokong usaha yang
dijalankan bagi menjayakan GERKO di sekolah. Aktiviti GERKO untuk tahun 2019 ini diharap dapat dijalankan dengan
jayanya dan mencapai tahap yang terbaik dari segi penglibatan keseluruhan murid dan kejayaan yang akan dicapai dan
menjadi pemangkin kepada pertumbuhan jasmani, emosi, rohani, ilmu pengetahuan, sahsiah dan akhlak. Insha Allah.
Sekian terima kasih

”SEHATI SEJIWA”
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

……………..............……...........
( CG AZLEE BIN ABD AZIZ )

GPK Kokurikulum
SK. Tengku Mahmood Iskandar (2),

Pontian, Johor.

6

7

VISI , MISI DAN MATLAMAT

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MMISiIsiSeSkekoollaahh

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara

MAMTLatAlaMmAatT SSeekkoloahlah

Memberi peluang secukupnya
kepada setiap murid mendapat dan membina kemahiran
serta pengetahuan dengan perhatian kepada perkembangan

yang menyeluruh dan seimbang
melalui pengalaman secara langsung
yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial
(JERIS) sesuai dengan kehendak mereka, masyarakat dan

negara.

8

OBOJEbKjeTkItFif SSeekkoolalhah

1. Semua murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul
selewat-lewatnyanpada akhir Tahun 3.

2. Sekurang-kurangnya 100% murid melepasi tahap minimum dalam PPSR/PBS.
3. Semua murid tahap 2 terlibat dalam kegiatan kokurikulum dan mengembagkan bakat

mereka mengikut potensi masing-masing.
4. Menjadikan semua murid berdisiplin, berakhlak mulia dan beramal soleh serta

mengamalkan nilai-nilai murni.
5. Mengadakan kemudahan asas yang mencukupi dan selesa untuk aktiviti pembelajaran

yang kondusif.
6. Mewujudkan persekitaran sekolah yang sentasa bersih, ceria dan selamat.
7. Mewujudkan hubungan kerjasama yang akrab dengan PIBG dan komuniti.

TONGGAK DUA BELAS :

a. Ketekunan Membawa Kejayaan.
b. Kemuliaan Kesederhanaan.
c. Ketinggian Peribadi .
d. Kekuatan Sifat Balk Hati.
e. Kewajipan Menjalankan Tugas.
f. Kebijaksanaan Berkhidmat
g. Keutamaan Kesabaran.
h. Peningkatan Bakat.
i. Pengaruh Teladan
j. Keseronokan Bekerja
k. Nikmat Mencipta.
l. Menghargai Masa

9

PIAGAMPIPAGEALMAPNELAGNGGGAANNSESKeOLkAHolah

1. MELAKSANAKAN DASAR PENDIDIKAN MELALUI FALSAFAH PENDIDIKAN
NEGARA.

2. MENYEDIAKAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG CUKUP SUPAYA SUASANA
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENJADI LEBIH KONDUSIF.

3. MEMASTIKAN SETIAP PELAJAR MENCAPAI TAHAP PENDIDIKAN MINIMUM
SECARA ADIL DAN SAKSAMA.

4. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG BERPENGETAHUAN, MEMPUNYAI
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN BERUPAYA BERSAING DI
PERINGKAT GLOBAL.

5. MEMASTIKAN PDPC DILAKSANAKAN OLEH GURU-GURU DENGAN PENUH
INTERGRITI DAN BERKESAN.

6. MEWUJUDKAN WARGANEGARA YANG CERGAS, CERDAS DAN BERSATU
PADU MELALUI PROGRAM KOKURIKULUM.

7. MEWUJUDKAN BUDAYA SEKOLAH KE ARAH PERPADUAN, MASYARAKAT
BERDISIPLIN, BERDIKARI, PENYAYANG, HARMONIS DAN PATRIOTIK.

8. MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEKAP, SISTEMATIK, KEMASKINI DAN
MESRA.

9. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG BERSIH, CERIA UNTUK MEMBINA
SUASANA YANG SIHAT.

10

TERAS PERKHIDMATAN

• Berazam meninggikan perkhidmatan
• Bekerja dengan penuh tanggungjawab
• Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
• Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan.
• Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan

pembangunan Negara
• Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan

musuh-musuh Negara
• Berpegang teguh kepada agama

WAWASAN PENDIDIKAN

• Perpaduan
• Stail Pengurusan Dan Kepimpinan
• Perkhidmatan Penyayang
• Pengupayaan (empowerment)
• Sistem Pengesanan Yang Efektif
• Budaya Ilmu
• Sekolah Penyayang
• Budaya Kecemerlangan

11

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini mula dibuka pada 1 Januari 1949 dengan nama Government English School
Pontian, bertempat di bangunan Markas Ibu Pejabat J. V. F. Pontian, kurniaan DYMM
Sultan Ibrahim, Sultan Johor ketika itu. Sekolah ini dibina hasil usaha penduduk tempatan
yang berpengaruh seperti Allahyarham Dato’ Abd. Rahman bin Musa, Allahyarham Tuan
Hj Abu Bakar bin Hassan dan Allahyarham Tuan Hj Ismail bin Ali.

Pada tahun 1957, sekolah ini telah dibahagi kepada 2 jenis iaitu Government English
School Pontian untuk sekolah menengah, manakala Sekolah Jenis Umum Sultan Ibrahim,
sebagai sekolah rendah.

Mulai tahun 1961, Sekolah Jenis Umum Sultan Ibrahim ditukar kepada Sekolah Rendah
Tengku Mahmood Iskandar, setelah mendapat perkenan Tengku Mahkota Johor (
Almarhum Sultan Iskandar Al Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail ). Sekolah ini berjalan pada
sebelah petang. Manakala pada tahun 1961 pula, Government English School Pontian yang
mengandungi Darjah-darjah Menengah Melayu(1958), Sekolah Pelajaran Lanjutan, dan
Government Secondary School. Dalam tahun 1965 Sekolah Menengah Aliran Melayu
berpindah ke Jalan Parit Masjid, dikenali dengan nama Sekolah Dato’ Penggawa Barat.
Bagi aliran Inggeris pula berpindah ke bangunan sendiri, di Pontian Besar, dengan nama
Sekolah Sri Perhentian.

Pada tahun 1965 bilangan murid sekolah ini telah mencapai kepada 1432 orang. Bilangan
yang agak ramai ini telah merumitkan lagi pengurusan pentadbiran. Bersesuaian Report
of the Education Review Committee 1960 (Penyata Abdul Rahman Talib), Kementerian
Pelajaran pada tahun 1966 bersetuju untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya sekolah ini
telah dibahagikan kepada dua iaitu SRK. Tengku Mahood Iskandar 1 dan SRK. Tengku
Mahmood Iskandar 2, namun masih menggunakan bangunan yang sama pada sesi sebelah
pagi dan sebelah petang di mana, sesi pagi dan petang ini dibuat secara bergilir setiap
tahun.

Bagi mewujudkan sekolah rendah satu sesi sahaja, pada tahun 1994 pihak Kementerian
Pendidikan telah membina dua blok 4 tingkat bangunan baru bersebelahan STMI1 di atas
tapak tanah sekolah sedia ada bagi menempatkan murid-murid STMI2. Pada 1 Ogos 1995
Sek. Keb. Tengku Mahmood 2 telah menggunakan bangunannya sendiri di Jalan Abas dan
pada 4 April 1996 sekolah ini telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Hj
Abdul Razak, yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu.

12

SENARAI NAMA PENGURUS SKTMI2

BIL NAMA PENGURUS TAHUN
BERKHIDMAT
1 Encik V. Krisnan 1949 - 1963
2 Encik Murice lucas 1954 - 1956
3 Puan Rose Lucas 1957 - 1960
4 Puan K.P. Menon 1960 - 1965
5 Encik Ng Kim Siong 1966 - 1969
6 Encik Lee Weng Kee 1970 - 1985
7 Tuan Haji Abdul Aziz bin Othman 1986 - 1987
8 Tuan Haji Mohd Safian bin Mohd Yunos 1987 - 1994
9 Tuan Haji Mohd Ralip bin Haron 1994 - 2000
10 Encik Ahmad bin Majid 2000 - 2001
11 Tuan Haji Ahmad Fauzi bin Hisham 2001 - 2002
12 Encik Mohd Yusof bin Md Yunos 2002 - 2010
13 Puan Hajjah Shafila binti Jumaat 2011 - 2014
14 Tuan Haji Elias bin Dasuki 2014 - 2016
15 Encik Abdul Rahim bin Hj Mohd Hussain 2016 - hingga

kini

13

LENCANA SEKOLAH

Ciptaan : Tuan Hj. Abdul Hak bin Hj. Sulaiman (Cg. Hak)
Motto : “ Belajar dan Berbakti ”

Lambang / Warna Maksud

Warna hijau tua dan Melambangkan gandingan dan perpaduan pelajar yang

hijau muda berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan

Bumiputera Asli

Ikan Mewakili pekerjaan utama di Pontian iaitu nelayan

Nanas Menunjukkan daerah Pontian merupakan kawasan
tanaman nanas yang utama di Malaysia

Obor Melambangkan ilmu pengetahuan amat penting bagi
menerangi kehidupan di masa hadapan

Buku Melambangkan bahawa ilmu pengetahuan boleh
diperolehi jika banyak membaca dan belajar

14

LAGU SEKOLAH

Tengku Mahmood Iskandar 2
Sekolahku yang tercinta

Muridnya berbilang bangsa
Tekun tabah jujur dan setia

Itulah panduan bersama
Belajar dan berbakti selalu sematkan

Di hati majulah…. Oh, jayalah
Tengku Mahmood Ikandar 2

Kami selalu bersedia
Menempuh segala rintangan

Sepakat mencapai cita
Itulah panduan bersama belajar
Dan Berbakti selalu sematkan
Di hati, majulah…..oh, jayalah

Tengku Mahmood Iskandar 2

Lagu : R.K.Joseph

Lirik : Kamariah Ahmad

15

Ikrar Perkhidmatan Awam

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini
bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh
dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah
ini kami :

● Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
● Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
● Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
● Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
● Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
● Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan
● Berpegang teguh kepada ajaran agama.

Kami, rakyat Malaysia yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus dan suci hati
berikrar, memantap dan memperkukuhkan maruah dan integriti kami, keluarga dan
masyarakat, agama, bangsa dan negara kami. Ke arah itu, kami berikrar :

● Mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang;
● Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
● Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika;
● Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk mencegah

sebarang perlakuan jenayah, salah laku dan perbuatan tidak berintegriti;
● Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka

yang menggugat integriti masyarakat dan negara; dan
● Membudayakan integriti sebagai amalan hidup harian secara individu dan

berpasukan.

16

Ikrar Integriti

17

Kod Etika Perguruan
Malaysia

Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Guru juga berperanan menyediakan seorang individu itu tentang peranan
dan tanggungjawabnya di dalam masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga,
masyarakat seterusnya membantu negara mencapai kemajuan.

Dari pendapat keagamaan, seorang guru itu setaraf dan seangkatan dengan pemimpin dan ketua
masyarakat kerana guru berperanan mendidik dan membimbing ahli masyarakat lain ke arah jalan yang benar
dan tidak terpesong dari landasan kehidupan yang baik. Pekerjaan ini juga dianggap satu ibadah.

Guru seharusnya menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi, tidak mementingkan diri
sendiri dan memilih tugas. Ciri-ciri ini penting kerana tugas guru berkait rapat dengan mutu pendidikan di mana
dalam pengajaran, jika guru lakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, ia akan menarik minat pelajar
untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh.

Oleh kerana setiap tindakan dan tingkah laku guru akan menjadi perhatian dan ikutan pelajar, ia
memerlukan tindakan yang penuh perhatian yang teliti dan berhati-hati. Kementerian Pelajaran Malaysia telah
menetapkan garis panduan atau kod etika perguruan di Malaysia agar para guru tidak lari dari landasan serta
tidak melakukan tindakan yang tidak wajar. Etika perguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab
guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa.

Antara kod etika yang telah ditetapkan adalah :-
1) Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat
profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap
profesion perguruan.

2) Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya
maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan

3) Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.

4) Tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. Kepentingan murid mengatasi
semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

5) Guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada setiap muridnya tak
mengira bangsa, agama dan kepercayaannya.

6) Guru haruslah bertugas sebagai ’pengganti ibu bapa’ dalam usaha membentuk tingkah laku
murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat

7) Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira
bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya
intelek dan lain-lain

18

8) Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing
mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain .

9) Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak
diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan

10) Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat
atau negara

11) Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat
berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna

12) Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan
diri murid dan ibubapa terhadapnya

13) Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model'
kepada muridnya

14) Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau
pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan
bayaran yang disahkan

15) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian
16) Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap

muridnya
17) Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat

dalam menjalankan tugas profesionalnya
18) Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain
19) Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan

kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan
20) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk

mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan

19

Ikrar Murid
SK Tengku Mahmood Iskandar 2

Kami murid-murid SKTMI2,
dengan penuh keikhlasan dan kesedaran

berikrar dengan
sesungguhnya bahawa kami:

Akan belajar bersungguh
Akan meningkatkan prestasi sekolah
Sentiasa bersopan dan berbudi Bahasa
Sentiasa bertatasusila dan berdisiplin
Memelihara maruah diri dan keluarga
Menjaga nama baik guru dan sekolah

Aktif dalam kegiatan sekolah
Menghormati ibu bapa,

guru-guru dan rakan-rakan
Menghormati peraturan
sekolah dan Negara

Sesungguhnya inilah ikrar kami
selama kami

belajar di sekolah ini.

20

RENUNG-RENUNGKAN…

KALAU GURU................... MANUSIA ADALAH SEPERTI...................

Kalau guru menunggu diarah, ● Kebanyakan manusia adalah seperti kereta
Semua kerja kena kerah tolak – tidak bergerak kecuali ditolak.

Kalau guru kurang mengajar ● Sesetengah seperti sampan yang terpaksa
Dapatlah murid yang kurang ajar menggunakan pengayuh untuk
menggerakkannya.
Kalau guru tidak bersedia
Di dalam kelas banyak bercerita ● Ada pula yang seperti layang-layang – jika
Kalau guru kurang merancang talinya dilepaskan, ia akan terbang hilang
Di dalam kelas banyak temberang entah ke mana.

Kalau guru kenal pelajar ● Tidak kurang ada yang seperti kucing – cepat
Di luar sekolah dia tidak liar merasa puas apabila dipupuk.
Kalau guru suka berdamping
Semua murid dapat di bimbing ● Sesetengah pula seperti bola – tidak siapa
Kalau guru sentiasa sibuk tahu ke arah mana ia akan melantun.

Kelasnya jadi hiruk pikuk ● Seperti belon pun banyak – penuh dengan
Kalau guru malas membaca angin dan sedia untuk melepaskannya pada
Ilmu diajar tak tahu punca bila-bila masa.

Kalau guru selalu marah ● Yang sedihnya ada yang seperti trailer –
Pelajar keluar tak tentu arah bergerak hanya apabila ditarik.
Kalau guru tak galak mencuba
Pelajar sekadar asyik menerima ● Ada yang seperti lampu – tidak henti-henti
Kalau guru ada kepakaran dipasang dan dipadamkan oleh orang lain.
Tunjuk ajar ketua tak jadi kesan
Kalau guru ada kepandaian ● Dan yang paling banyak ialah selalu
Bantulah dia dengan kemudahan mengharapkan nasib menyebelahi mereka
Kalau guru banyak tak tahu tanpa melakukan sebarang usaha.
Bimbinglah dia agar berilmu………

21

PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2
KOD SEKOLAH JBB6019
ALAMAT JLN ABAS, 82000 PONTIAN
NO TEL/FAX 607-6871475
EMAIL [email protected]
GRED SEKOLAH GRED B
SESI PERSEKOLAHAN PAGI
NAMA GURU BESAR EN. ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN
NAMA GPK PENTADBIRAN PN. SITI ROHA BINTI ABD KARIM
NAMA GPK HEM PN. JAMILAH BINTI MOHD SALLEH
NAMA GPK KOKURIKULUM EN. AZLEE BIN ABD AZIZ
BLOK BANGUNAN 6 BLOK
KELUASAN SEKOLAH 3 HEKTAR
JUMLAH MURID ALIRAN PERDANA 217
JUMLAH MURID PRASEKOLAH 21
JUMLAH KESELURUHAN MURID 238
JUMNLAH GURU 24
STAF AKP 3
PEMBANTU PEMBERSIHAN 3
PENGAWAL KESELAMATAN 4

INFO JOHOR NO.TELEFON

TELEDERA / NUR KASIH 15999
MD. PONTIAN 07-6871 442
IPD PONTIAN 07-6869 999
HOSPITAL PONTIAN 07-6873 333
BOMBA PONTIAN 07-6874 444
AMBULANS 999
JPAM 999
BOMBA & PENYELAMAT 999
TNB 15454
TELEKOM 07-2282 020
SAJ HOLDING 1-800-88-7474
SPRM 07-2241 982
KPDNHEP 07-2272 828
BORO PENGADUAN AWAM 07-2234 960
BIRO BANTUAN GUAMAN 07-2234 960
JAB. KEBAJIKAN 07-2282 971
MASYARAKAT
JABATAN AGAMA JOHOR 07-2282 900
KWSP 07-9317 267

22

3 OBJEKTIF PPPM (2013-2025)

1. Memahami prestasi dan cabaran semasasistem pendidikanMalaysia berfokuskan
penambahbaikan akses kepada pendidikan,meningkatkan standard (kualiti),
merapatkan jurang pencapaian (ekuiti),menggalakkan perpaduan dalam kalangan
murid serta memaksimumkankeberkesanan sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk system pendidikan dan setiap
murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehinggatahun 2025.

3. Menggariskan program transformasi yang menyeluruhuntuk sistem
pendidikan, termasuk perubahan utamadalam Kementerian Pelajaran Malaysia,
yang membolehkansistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan
yangmeningkatserta menyokong transformasi perkhidmatan awam.

23

Pelan Pembangunan Pendidikan ( PPP ) ini merupakan pembaharuan yang bakal dilakukan
kepada sistem pendidikan negara yang mana tempoh pelaksanaanya adalah dari tahun depan
sehingga tahun 2025.
Sebelum ini, iaitu sekitar 2006 sehingga 2010 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan digunapakai
dan sejajar dengan kemajuan serta trend negara yang semakin berubah memerlukan satu
pembaharuan dimana ia dirangka didalam satu pelan baru iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan (
PPP ).

ASPEK DALAM PELAN PEMBANGUAN PENDIDIKAN ( PPP )

Secara umum, terdapat 9 perkara iaitu :

1. Memartabatkan profesion perguruan.
Meningkatkan kualiti guru
● Pengambilan calon guru melalui akademik cemerlang
● Kualiti dalam latihan perkhidmatan
● Menambah bilangan guru dengan tetapan 1 guru 13 orang pelajar berbanding sebelum ini 1 guru 16 orang

pelajar.

24

2. Meningkatkan kepimpinan sekolah.
● Memberi ganjaran kepada pengetua dan guru besar yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dan

meningkatkan prestasi sekolah.
● Pemilihan pengetua dan guru besar berdasarkan merit serta pelan peralihan yang lebih berkesan.

3. Meningkatkan kualiti sekolah.
● Meningkatkan kemudahan ICT disekolah
● Kemudahan Internet dan jalur lebar

4. Memantapkan standard kurikulum dan pentaksiran.
● Membina kurikulum yang memnuhi piawaian antarabangsa
● Memberi penekanan kepada aspek kreatif, penyelesaian masalah dan inovasi.

5. Meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa.
● Meningkatkan penguasaan bahasa ketiga

6. Penglibatan ibu bapa, sektor swasta dan sosial sebagai rakan kongsi.
● Hubungan yang lebih baik dan peglibatan diluar lingkup sekolah

7. Meningkatkan kesediaan murid untuk pendidikan tinggi dan pasaran kerja.
● Kepelbagaian aspek terus diterapkan untuk memberikan pelajar lebih bersedia dengan alam pekerjaan
● Kemahiran seperti kepimpinan, kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran aturan tinggi dan kebolehan

komunikasi berkesan.

8. Memperbaik kecekapan dan keberkesanan sumber.
● Mengurus sumber dengan lebih berkesan untuk menjamin keberkesanan dalam pendidikan Negara

9. Membina kemampuan dan keupayaan sistem penyampaian.
● Kualiti dan susun urus tadbir kementerian ditingkatkan
● Kecekapan pegawai disetiap peringkat pengurusan dipertingkatkan.

‘Tingkah laku yang sopan dan hormat terhadap orang lain adalah dua sifat utama
seorang yang bijaksana’ – Disraeli

25

26

INFRASTRUKTUR SEKOLAH 2019

BIL BUTIRAN JUMLAH
1. BILANGAN BILIK DARJAH
10 kelas
1.1 Kelas Normal 0 kelas
1.2 Kelas Pend. Khas 0 kelas
1.3 Kelas PRA Pend. Khas 1 kelas
1.4 Kelas Pemulihan 1 kelas
1.5 Bilik j-Qaf 1 kelas
1.6 Kelas PRA Sekolah Normal 13 kelas

Jumlah 1
1
BILIK-BILIK KHAS 1
1
2. 2.1. Makmal Komputer 1
1
2.2. Bilik Guru 1
2.3.Perpustakaan 1
2.4. Makmal Sains 1
2.5. Bilik Pusat Sumber 1
2.6. Bilik Muzik 1
2.7. Bilik Bimbingan & Kaunseling 1
2.8. Bilik SPBT 4
2.9. Makmal KH 1
2.10. Bilik Mesyuarat 1
2.11. Bilik Solat 1
2.12. Makmal Komputer 1
2.13. Setor Barang (Bawah tangga 3 + Bilik Stor 3) 1
2.14. Bilik Tayang 1
2.15. Dewan Sekolah 1
2.16. Pejabat Guru Besar 1
2.17. Pejabat Pentadbiran AM 0
2.18. Pejabat GPK Pentadbiran 1
2.19. Pejabat GPK HEM 1
2.20. Pejabat GPK KOKO 1
2.21. Pejabat GPK P. Khas 1
2.22. Kedai Buku 1
2.23. Bilik Kesihatan
2.24. Bilik Pendidikan seni
2.25. Bilik J-QAF
2.26. Bilik Peperiksaan

Jumlah 28

27

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM TAHUN 2019

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1. HARI THAIPUSAM 21 JANUARY MONDAY
TUESDAY & WEDNESDAY
2. TAHUN BARU CINA 05 & 06 FEBRUARY SATURDAY
WEDNESDAY
3. HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR 23 MARCH MONDAY
SUNDAY
4. HARI PEKERJA 1 MAY WEDNESDAY & THURSDAY
SUNDAY
5. AWAL RAMADHAN 6 MAY SATURDAY
SUNDAY
6. HARI WESAK 19 MAY MONDAY
MONDAY
7. HARI RAYA PUASA 5 & 6 JUNE TUESDAY
SUNDAY
8. HARI RAYA HAJI / QURBAN 11 AUGUST SATURDAY
WEDNESDAY
9. HARI KEBANGSAAN 31 AUGUST

10. AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH 1441) 1 SEPTEMBER

11. HARI KEPUTERAAN SPBYDPA 9 SEPTEMBER

12. HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER

13. HOL ALMARHOM 15 OCTOBER

14. HARI DEEPAVALI 27 OCTOBER

15. MAULIDUR RASUL 9 NOVEMBER

16. HARI KRISMAS 25 DECEMBER

28

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019

(BAGI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM)

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
12
01.01.2019 31.01.2019 23
1
01.02.2019 28.02.2019 20
8
01.03.2019 21.03.2010 15

JUMLAH HARI 58

CUTI INTRA SEMESTER PERTAMA

22.03.2019 30.03.2019 9

31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 23.05.2019 17

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24.05.2019 08.06.2019 16 2

09.06.2019 30.06.2019 16

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 08.08.2019 6 9
1
JUMLAH HARI 45 14

CUTI INTRA SEMESTER KE DUA 5

09.08.2019 17.08.2019 9

2 18.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 22

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019 40

****Belajar dari pengalaman adalah guru yang paling baik. Jatuh pada lubang yang sama adalah
suatu kebodohan

29

TAKWIM SEKOLAH 2019

TARIKH MINGGU AKTIVITI

01.01.2019 – 03.01.2019  Minggu pertama persekolahan
06.01.2019 – 10.01.2019 1  Budaya Penyayang / Program
13.01.2019 – 17.01.2019
Transisi Murid Tahun 1
20.01.2019 – 24.01.2019
2  Mesyuarat Panitia MP Bil 1/ 2019
27.01.2019 – 31.01.2019
03.02. 2019 – 07.02.2019 3  Perhimpunan Koku (TKRS)
10.02. 2019 – 14.02.2019  Program Jom Ke Sekolah 2019
17.02. 2019 – 21.02.2019
24.02. 2019 – 28.02.2019  Majlis Tauliah Pengawas/ Pengawas PSS/
03.03. 2019 – 07.03.2019 4 Ketua Kelas
10.03. 2019 – 14.03.2019
17.03. 2019 – 21.03.2019  Thaipusam
22.03.2019 – 30.03.2019
31.03. 2019 – 04.04.2019 5  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 2/209
 Mesyuarat JK Kewangan Bil 1/2019

6  Tahun Baru Cina

 Perhimpunan Koku (Pengakap)
7  16hb - LDP 1/2019 (Pengurusan Panitia /

Pelan Strategik)

8  23hb - Mesyuarat Agung PIBG

9  Latihan Kawad Kebakaran 1
 02hb - Mesyuarat Agung PIBG

10  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 3/2019
 Ujian SEGAK

11  Perhimpunan Koku (PPIM)
 Kempen Cegah Aedes & Anti Dadah

12  Pentaksiran 1/2019 (PBS-PBD)

Cuti Pertengahan Penggal Pertama

 Pelancaran Bulan Membaca
13  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil

4/2019 (Kurikulum/HEM/Koku)

30

TARIKH MINGGU AKTIVITI

07.04. 2019 – 11.04.2019 14  Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019
14.04. 2019 – 18.04.2019
21.04. 2019 – 25.04.2019 15  Perhimpunan Koku 4/2019 (Pandu Puteri)

28.04. 2019 – 02.05.2019 16  27hb LDP 2/2019 (PAK21 /PBS -
05.05. 2019 – 09.05.2019 PBD)
12.05. 2019 – 16.05.2019
 01hb Hari Pekerja
19.05. 2019 – 23.05.2019 17  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 4/2019

24.5.2019 – 08.06.2019  Mesyuarat JK Kewangan Bil 2/2019

09.06. 2019 – 13.06.2019 18  06 Mei Awal Ramadhan

16.06. 2019 – 20.06.2019 19  Perhimpunan Koku 5/2019 (TKRS)
23.06. 2019 – 27.06.2019  16hb Hari Guru

30.06. 2019 – 04.07.2019  19hb Hari Wesak
20  Ihya’ Ramadan
07.07. 2019 – 11.07.2019
14.07. 2019 – 18.07.2019  Pentaksiran Pertengahan Tahun
21.07. 2019 – 25.07.2019
Cuti Pertengahan Tahun
 05hb-06hb Hari Raya Aidilfitri

 Perhimpunan Koku 6/2019 (Pengakap)
21  Sambutan Aidilfitri Peringkat Sekolah

2019

22  Mesyuarat Panitia Bil. 3/2019
 Hari Terbuka Sekolah

23  27hb LDP 3/2019 (SPSK Sistem Fail
Panitia)

 Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil
7/2019
24  Mesyuarat Khas Kurikulum & Guru

Tahun 6 Kali 1/2019

25

26  Perhimpunan Koku 7/2019 (PPIM)

27

31

TARIKH MINGGU AKTIVITI

28.07. 2019– 01.08.2019 28  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 8/2019
04.08. 2019 – 08.08.2019  Mesyuarat JK Kewangan Bil 3/2019
09.8.2019 – 17.08.2019
29  Bulan Kemerdekaan
18.08. 2019 – 22.08.2019  Ujian SEGAK

25.08. 2019 – 29.08.2019 Cuti Pertengahan Penggal Kedua
01.09. 2019 – 05.09.2019  11hb Hari Raya Aidiladha

08.09. 2019 – 12.09.2019  Pentaksiran 2/2019 (PBS-PBD)
15.09. 2019 – 19.09.2019  Pentaksiran Sumatif UPSR 2019
22.09. 2019 – 26.09.2019 30  24hb LDP 4/2019 (Penandaan
29.09. 2019 – 03.10.2019
06.10. 2019– 10.10.2019 Berpusat Skrip Pentaksiran Sumatif
13.10. 2019 – 17.10.2019 UPSR & Analisis Item)
20.10. 2019 – 24.10.2019
27.10. 2019 – 31.10.2019 31  31hb HARI KEBANGSAAN

03.11. 2019 – 07.11.2019  Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 8/2019
10.11. 2019 – 14.11.2019 32  Mesyuarat Khas Kurikulum & Guru

Tahun 6 Kali 2/2019

33  09hb Hari Keputeraan DYMM BPBYD
Agong

34  Perhimpunan Koku 8/2019 (Pandu Puteri)
 UPSR 2019

35  Pelancaran Program Tahun 6 Pasca UPSR
2019

36  Hari Sukan Negara

37  Hari Kanak-kanak
 Latihan Kawad Kebakaran 2

38

39  Pentaksiran Sumatif Akhir Tahun

 Pengurusan & Penyelarasan Akhir PBS-
40 PBD 2019

 Lawatan Tahun 6

41  Latihan Rumah Sukan & Sukantara
 Sukan Tahunan Sekolah 2019

42  Mesyuarat Panitia Bil. 4/2019

32

TARIKH MINGGU AKTIVITI

17.11. 2019 – 21.11.2019 43  Hari Anugerah Kecemerlangan
Akademik (HAKA) 2019

22.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN 2019
hingga

31.12.2019

 Takwim adalah tertakluk kepada perubahan mengikut keperluan semasa yang akan diumumkan.

*** Sekadar Renungan warga SKTMI2 …..

Kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu. Tetapi kata-kata yang kasar dapat
mengasarkan hati yang lunak seperti sutera.

****Renungkanlah…
Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi.Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa.Dalam kesempitan hidup ada

kekuasaan ilmu.

33

CARTA ORGANISASI 2019

PENGURUS
CG ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN

(GURU BESAR)

PEMBANTU TADBIR UNIT HEM PIBG
PEMBANTU PENGURUSAN MURID CG JAMILAH BINTI MOHD SALLEH
LEMBAGA
PEMBANTU OPERASI BIMBINGAN DAN TATATERTIB
KAUNSELING
UNIT KURIKULUM UNIT KOKO
CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM DISIPLIN / CG AZLEE ABD AZIZ
PENGAWAS
PENTADBIRAN 1 MURID 1 SUKAN
3K KESIHATAN
PANITIA KESELAMATAN UNIT BERUNIFORM
MATAPELAJARAN
KECERIAAN KELAB
PENILAIAN / DAN PERSATUAN
PEPERIKSAAN SPBT
PUSAT SUMBER SUKAN DAN
KANTIN PERMAINAN
SEKOLAH
PDPC PAK 21 BANTUAN DAN SEGAK
KEBAJIKAN PAJSK
PEMULIHAN I KEPS
PENDAFTARAN DAN HARI ANUGERAH
PENYELARAS PPSR PERTUKARAN
LAWATAN
PENCERAPAN RMT/PS1M

SKPMg2 PERHIMPUNAN

KBAT UNIT PRA
M.NOR FADZIL RAHMAD

34

AJK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENGERUSI

CG ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN (GB)

TIMBALAN PENGERUSI

CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM (PK 1)

NAIB PENGERUSI

CG JAMILAH BINTI MOHD SALLEH (PK HEM)
CG AZLEE ABD AZIZ (PK KO)

SETIAUSAHA
CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH

JADUAL WAKTU DATA SKPMG2
CG IBRAHIM BIN ABD GHANI CG NAZIFAH BINTI NGADI CG SITI ROHA ABD KARIM

PAK21 HRMIS/E OPERASI PBPPP
CG JUMINI BINTI MUHAMMAD CG SITI ROHA ABD KARIM CG SITI ROHA ABD KARIM

LNPT PEMERIKSAAN KERJA MURID KARIM
CG SITI ROHA ABD KARIM CG SITI ROHA ABD KARIM STAFF
CG IBRAHIM BIN ABD GHANI
KEWANGAN PENCERAPAN PDP
PN RAFIZA BINTI CG SITI ROHA ABD KARIM ASET/ IVENTORI
CG MUHD NURUL ADNI
LADAP/PLC PENYELARAS KELAS/BILIK
CG MAZZIANA HANIM CG JAMILAH SALLEH PENYELARAS

35

SENARAI GURU 2019

BIL NO. HP NAMA PENUH GRED TUGAS KHAS / OPSYEN
JAWATAN

1 017-7444024 ABDUL RAHIM BIN MOHD DG44 GURU BESAR / BM-MATE
HUSSAIN

2 019-7199093 SITI ROHA BINTI ABD KARIM DG44 PK Pentadbiran / Sains
DG41 PK Hal Ehwal Murid / BM
3 012-7070174 JAMILAH BINTI SALLEH DG34 PK Kokurikulum / PJK-RBT

4 013-6411411 AZLEE BIN ABDUL AZIZ

5 019-7731080 NOR EMY BINTI AZNON DG 44 Guru Matematik, SU PBD

6 012-7501981 MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DG44 KP PJPK, Guru Sains,
DINDIK Penyelaras Kedai Buku

7 013-7018005 SHARIFAH SHUHADAH BINTI DG44 KP BA, Penyelaras RMT
SYED ESA DG44 KP Bahasa Arab

8 013-4956710 NOR AZILA BINTI YUSOFF

9 018-7934341 NOOR AINI BINTI ABDUL DG44 KP BM, GK 6B
JALIL

10 012-7941658 MOHD NORFADZIL BIN DG44 Guru Prasekolah
RAHMAD

11 016-7919340 YASMIN BINTI MOHD SALLEH DG41 KP Mate, SU UPSR, SU
DG41 Kurikulum, GK 6A
12 012-7237116 JAMUNA A/P MUNIANDY DG41
13 013-5440577 JUMINI BINTI MOHAMAD GPM, KP PM, Guru BI

SU Koku, Guru PI

14 017-7026468 ZAILINA BINTI ARPIN DG42 Guru BM, Guru SPBT, KP
Kesenian/MZ/PSV

36

BIL NO. Tel NAMA PENUH GRED TUGAS KHAS /
JAWATAN OPSYEN

15 013-7313555 RAHAYU BINTI SULAIMAN DG42 KP PI, Guru BK

16 012-7801603 IBRAHIM BIN ABD GHANI DG42 Guru Data, Guru BI / PS
17 012-7865755 AZI ZAID BIN MOHD SALLEH
DG38 Guru BM, KP Sejarah

18 017-2484125 ABD RAHIM BIN JOYOS DG34 Guru BI

19 013-7560889 MAZZIANNA HANIM BINTI DG42 Guru Pemulihan
MAT ZIN

20 012-7152065 MARIA BINTI ABU HASSAN DG42 KP BI
DG42
21 019-7962864 NAZIFAH BINTI NGADI Penyelaras 4M, Transisi
T1

22 011-10971712 PUZIAH BINTI MOHAMED DG38 Guru BM, KP RBT
RAKOF

23 012-7102092 NORLAILA BINTI MOHD DIN DG34 KP Sains

24 CIKGU X

25 CIKGU Y

37

SENARAI ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA

BIL NO. Tel NAMA PENUH GRED JAWATAN
JAWATAN

1 019-7551509 RAFIZA BINTI RASIP N19 Pembantu Tadbir
N19 PPM Prasekolah
2 011-27565669 SAIDAH BINTI SAID
N11 Pembantu Operasi
3 013-7944606 NORAZAM BIN ABDUL
KADIR

SENARAI ANGGOTA KAKITANGAN SWASTA

BIL NO. Tel NAMA PENUH GRED JAWATAN
JAWAT

AN

1 MARIATY BINTI TARIKAT Pekerja Pembersihan
2 NORIZAN BINTI SAAYON
3 ABU BAKAR BIN IBRAHIM Pekerja Pembersihan
4 JALIAH BINTI OTHMAN Pekerja Pembersihan
5 AZREWANNA BINTI AZMI Pengawal Keselamatan
6 KANY BIN HISHAM
7 MOHD ARIS BIN MOHD Pengawal Keselamatan

KASSIM Pengawal Keselamatan

Pengawal Keselamatan

38

SENARAI NAMA KELAS DAN CADANGAN GURU MATA PELAJARAN MENGAJAR
TAHUN 2109

1. MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

KETUA PANITIA : CG NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL

KELAS GURU CATATAN
1 ARIF CG. PUZIAH BINTI MOHAMED RAKOF PMR

2 ARIF CG. ZAILINA BINTI ARPIN ZA
2 BIJAK CG. X X
3 ARIF CG. ZAILINA BINTI ARPIN ZA
4 ARIF CG. NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL NAAJ
4 BIJAK CG. AZI ZAID BIN MOHAMED SALLEH AZMS
5 ARIF CG. AZI ZAID BIN MOHAMED SALLEH AZMS
5 BIJAK CG. X X
6 ARIF CG. JAMILAH BINTI SALLEH JS
6 BIJAK CG. NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL NAAJ

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 192 JAM TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : 300 MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : 160 JAM

PETUNJUK : GURU BARU - 1. CG. X

39

2. MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KETUA PANITIA : CG. MARIA BINTI ABU HASSAN

KELAS GURU CATATAN
1 ARIF CG. MARIA BINTI ABU HASSAN MAH
2 ARIF CG. HAJI ABDUL RAHIM BIN JOYOS ARJ
2 BIJAK CG. IBRAHIM BIN ABD GHANI IAG
3 ARIF CG. MARIA BINTI ABU HASSAN MAH
4 ARIF CG. HAJI ABDUL RAHIM BIN JOYOS ARJ
4 BIJAK CG. JAMUNA A/P MUNIANDY JM
5 ARIF CG. IBRAHIM BIN ABD GHANI IAG
5 BIJAK CG. MARIA BINTI ABU HASSAN MAH
6 ARIF CG. IBRAHIM BIN ABD GHANI IAG
6 BIJAK CG. HAJI ABDUL RAHIM BIN JOYOS ARJ

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 160 JAM TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : 300 MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : 160 JAM

40

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KETUA PANITIA : CG. YASMIN BINTI MOHD SALLEH

KELAS GURU CATATAN
1 ARIF CG. NAZIFAH BINTI NGADI NN
2 ARIF CG. HJH. NOR EMY BINTI AZNON NEA
2 BIJAK CG. NAZIFAH BINTI NGADI NN
3 ARIF CG. NAZIFAH BINTI NGADI NN
4 ARIF CG. YASMIN BINTI MOHD SALLEH YMS
4 BIJAK CG. HJH. NOR EMY BINTI AZNON NEA
5 ARIF CG. HJH. NOR EMY BINTI AZNON NEA
5 BIJAK CG. YASMIN BINTI MOHD SALLEH YMS
6 ARIF CG. YASMIN BINTI MOHD SALLEH YMS
6 BIJAK CG. ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN GB

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 96 JAM TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : 180 MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : 96 JAM

41

4. MATA PELAJARAN : SAINS
KETUA PANITIA : CG. MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DINDIK

KELAS GURU CATATAN
1 ARIF CG. PUZIAH BINTI MOHAMED RAKOF PMR
2 ARIF CG. SITI ROHA BINTI ABD KARIM SRAK
2 BIJAK CG NORLAILA BINTI MD DIN NLMD
3 ARIF CG. MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DINDIK MNAD
4 ARIF CG. MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DINDIK MNAD
4 BIJAK CG NORLAILA BINTI MD DIN MNAD
5 ARIF CG NORLAILA BINTI MD DIN MNAD
5 BIJAK CG. MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DINDIK MNAD
6 ARIF CG. MUHAMMAD NURUL ADNI BIN DINDIK MNAD
6 BIJAK CG. SITI ROHA BINTI ABD KARIM SRAK

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 48 JAM TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : 120 MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : 64 JAM

42

5. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
KETUA PANITIA : CG RAHAYU BINTI SULAIMAN

KELAS GURU CATATAN

PRASEK CG. JUMINI BINTI MOHAMAD JM 4

1 ARIF CG. RAHAYU BINTI SULAIMAN RS 5 + 2

2 ARIF CG. RAHAYU BINTI SULAIMAN RS 5 + 2

2 BIJAK CG. SHARIFAH SHUHADA BINTI SYED ESA SSSE 5+2

3 ARIF CG. RAHAYU BINTI SULAIMAN RS 5 + 2

4 ARIF CG. SHARIFAH SHUHADA BINTI SYED ESA SSSE 5+2

4 BIJAK CG. JUMINI BINTI MOHAMAD JM 5 + 2

5 ARIF CG. JUMINI BINTI MOHAMAD JM 5 + 2

5 BIJAK CG. RAHAYU BINTI SULAIMAN RS 5 + 2

6 ARIF CG. SHARIFAH SHUHADA BINTI SYED ESA SSSE 5+2

6 BIJAK CG. JUMINI BINTI MOHAMAD JM 5 + 2

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 96 JAM (+32 TASMIK) TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : 180 MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : 96 JAM

43

6. MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB
KETUA PANITIA : CG NOR AZILA BINTI YUSOFF

KELAS GURU CATATAN

1 ARIF CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

2 ARIF CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

2 BIJAK CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

3 ARIF CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

4 ARIF CG. SHARIFAH SHUHADA BINTI SYED ESA SSSE 3

4 BIJAK CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

5 ARIF CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

5 BIJAK CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

6 ARIF CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

6 BIJAK CG. NOR AZILA BINTI YUSOFF NAY 3

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017)

TAHAP 1 TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2 MASA DALAM SEMINGGU : MINIT TAHUN 4, 5, 6
MASA MINIMA SETAHUN : JAM

44

45

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
TAHUN 2019

PENGURUS
CG ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN

TIMBALAN PENGURUS
CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM

NAIB PENGURUS
CG JAMILAH BINTI MOHD SALLEH

CG AZLEE BIN ABD AZIZ

SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA
CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENTADBIRAN PANITIA PUSAT SUMBER PENTAKSIRAN PEMULIHAN

CG SITI ROHA CG NOOR AINI CG JAMUNA A/P CG YASMIN CG MAZZIANA
ABD KARIM ABDUL JALIL MUNIANDY MOHD SALLEH HANIM

JADUAL WAKTU BAHASA MELAYU ICT PBS-PBD PROTIM
DATA BAHASA INGGERIS VLE FROG UPSR 3M+1M (LINUS)
BAHASA ARAB/JQAF PERPUSTAKAAN
SKPMG2 BILIK TAYANG PAFA/J QAF
SPSK SAINS
HRMIS MATEMATIK BBM
PBPPP GALERI SEJARAH
LNPT SEJARAH
PENDIDIKAN ISLAM Fikir-fikirkan Tentang Budaya Sikit dan Sikit-
PENYELARAS THN 6 sikit Orang Jepun dan Orang Kita ????
STAFF PJ & PK Orang Jepun, sikit-sikit baca.
PEND KESENIAN / Orang Kita sikit baca
PENCERAPAN PDP
ASET & INVENTORI PEND MUZIK/ Setiap perkara ada gantinya. Setiap perlakuan
PEND SENI VISUAL ada ganjarannya. Setiap kejadian
LADAP/PLC ada hikmah di sebalik kejadiannya
PAK 21/ KBAT RBT/TMK
PENYELARAS BILIK PEND MORAL
PRASEKOLAH

46

TUGAS & TANGGUNG JAWAB S/USAHA & PENOLONG S/USAHA KURIKULUM

1. Memastikan jadual mesyuarat Kurikulum dijalankan tepat pada masa yang ditetapkan.
2. Bertanggung jawab mencatat minit mesyuarat kurikulum.
3. Menyiapkan Laporan Minit Mesyuarat Kurikulum dalam masa 5 hari selepas setiap kali mesyuarat.
4. Menghantar minit mesyuarat kpd GPK 1 untuk disahkan.
5. Menghantar salinan “hard copy” dan “soft copy” mini tmesyuarat setiap mesyuarat untuk fail GPK 1.
6. Menyimpan semua minit mesyuarat dalam Fail S/U kurikulum komputer S/U dan upload ke Google Drive
7. Memastikan Minit Mesyuarat dihantar ke PPD setelah laporan selesai di sediakan.
8. Berjumpa dan berbincang dengan GPK 1 seminggu sebelum mesyuarat dijalankan bagi memastikan agenda

mesyuarat.
9. Memanggil guru-guru bagi menghadiri mesyuarat.

JADUAL MESYUARAT KURIKULUM 2019

RUJUK TAKWIM SEKOLAH

*CATATAN:
A. PENCATAT MESYUARAT KURIKULUM.

1. SU DAN PEN SU KURIKULUM
2. GURU BERTUGAS MINGGUAN.

*** Catatan:

BIL BUTIRAN GURU BERTUGAS

1 Pencatat Minit Bengkel/Taklimat Mengikut Giliran Guru Bertugas Mingguan

2 Pencatat minit Mesyuarat Setiausaha setiap unit

3 Pencatat minit Mesyuarat Postmortem Setiausaha setiap unit

4. Pencatat minit Mesyuarat SPSK Setiausaha SPSK

*** Catatan:

Sekiranya setiausaha tidak hadir maka diganti dengan guru bertugas mingguan dan
diserahkan kepada setiausaha.

47

PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH 2019

PENGERUSI CG ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN (GB)

TIMBALAN PENGERUSI CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM (PK 1)

NAIB SETIAUSAHA CG JAMILAH BINTI SALLEH (PK HAL EHWAL MURID)
CG AZLEE BIN ABD AZIZ (PK KOKU)

SETIAUSAHA (PENYELARAS) CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH
GURU BERTUGAS MINGGUAN

AHLI JAWATAN KUASA

01 GURU BIMBINGAN & KAUNSELING CG RAHAYU BINTI SULAIMAN
(DALAMAN)

02 GURU MEDIA CG JAMUNA A/P MUNIANDY

03 PENYELARAS TAHUN 6 CG SHARIFAH SHUHADA BINTI SYED ESA

04 KETUA PANITIA

BAHASA MELAYU CG NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL

BAHASA INGGERIS CG MARIA BINTI ABU HASSAN

MATEMATIK CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH

SAINS CG NORLAILA BINTI MD DIN

PENDIDIKAN ISLAM CG RAHAYU BINTI SULAIMAN

PENDIDIKAN MORAL CG JAMUNA A/P MUNIANDY

KESENIAN / PSV/ PENDIDIKAN MUZIK CG ZAILINA BINTI ARPIN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN CG MUHAMAD NURUL ADNI BIN DINDIK

TMK DAN RBT CG PUZIAH BINTI MOHAMED RAKOF

SEJARAH CG AZI ZAID BIN MOHAMED SALLEH

BAHASA ARAB CG NOR AZILA BINTI YUSOFF

05 JADUAL WAKTU CG IBRAHIM BIN ABD GHANI

06 SUP UPSR CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH

07 PENILAIAN & PENTAKSIRAN – PBS/PBD CG HJH NOR EMY BINTI AZNON

08 PENGURUSAN DATA CG NAZIFAH BINTI NGADI
Cg X

09 UNIT PEMULIHAN KHAS CG MAZZIANA HANIM BINTI MAT ZIN

10 PENDIDIKAN PRA SEKOLAH CG MUHD NURFADZIL BIN RAHMAT

11 PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CG JAMUNA A/P MUNIANDY

12 PAK 21 & KBAT (JK PEMAJUAN SEKOLAH) CG JUMINI BINTI MOHAMAD

13 ASET & INVENTORI CG MUHAMAD NURUL ADNI BIN DINDIK

14 ICT & FROG VLE CG IBRAHIM BIN ABD GHANI

15 LADAP & PEMBANGUNAN SUMBER CG MAZZIANA HANIM BINTI MAT ZIN

16 SARANA SEKOLAH CG AZI ZAID BIN MOHAMED SALLEH

48

AHLI JAWATANKUASA PANITIA
TAHUN 2019

PENGERUSI
CG ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN (GB)

TIMBALAN PENGERUSI
CG SITI ROHA BINTI ABD KARIM (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI
CG JAMILAH BINTI SALLEH (PK HAL EHWAL MURID)

CG AZLEE BIN ABDUL AZIZ (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA
CG NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL

PANITIA BAHASA MELAYU PANITIA BAHASA INGGERIS PANITIA MATEMATIK
CG NOOR AINI BINTI ABD JALIL CG MARIA BINTI ABU HASSAN CG YASMIN BINTI SALLEH

PANITIA SAINS PANITIA SEJARAH PANITIA AGAMA ISLAM
CG NORLAILA BINTI MD DIN CG AZI ZAID BIN MD SALLEH CG RAHAYU BINTI
SULAIMAN
PANITIA RBT/TMK PANITIA PJPK
CG PUZIAH BINTI MD RAKOF CG IBRAHIM BIN ABD GHANI PAN KESENIAN/ MUZIK/PSV
CG ZAILINA BINTI ARPIN
PANITIA PEND. MORAL PANITIA BAHASA ARAB/JQAF
CG JAMUNA A/P MUNIANDY CG NOR AZILA BINTI YUSOFF PRA SEKOLAH
CG MOHD NORFADZIL
PEMULIHAN
CG MAZZIANA HANIM

49

KETUA PANITIA SKTMI (2)
TAHUN 2019

BIL PANITIA NAMA GURU

1 MBM Bahasa Melayu CG NOOR AINI BINTI ABDUL JALIL

2 MBI Bahasa Inggeris CG MARIA BINTI ABU HASSAN

3 Matematik CG YASMIN BINTI MOHD SALLEH

4 Sains CG NORLAILA BINTI MD DIN

5 Pendidikan Agama Islam CG RAHAYU BINTI SULAIMAN

6 Pendidikan Moral CG JAMUNA A/P MUNIANDY

7 RBT/TMK CG PUZIAH BINTI MOHAMED RAKOF

8 Sejarah CG AZI ZAID BIN MOHAMED SALLEH

9 Kesenian /P.Muzik /Pend. CG ZAILINA BINTI ARPIN

Seni Visual

10 Pendidikan Pemulihan CG MAZZIANNA HANIM BINTI MAT ZIN

11 Pend. Jasmani & CG MUHD NURUL ADNI BIN DINDIK
Pendidikan Kesihatan

12 Pra Sekolah CG MUHD NURFADZIL BIN RAHMAD

13 Bahasa Arab/J Qaf CG NOR AZILA BINTI YUSOFF

50


Click to View FlipBook Version