The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by podpad_26, 2022-03-23 23:24:25

สูจิบัตรงาน 75 ปี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สจู ิบัตรงานสถาปนา ๗๕ ปี พระศรีมหาโพธ์ิ

“ทุกอย่างเป็นยาดี คตธิ รรมสมเด็จฯ (ติสโฺ ส อว้ น)”

วนั พฤหสั บดีท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก�ำหนดการ

งานสถาปนา ๗๕ ปี พระศรมี หาโพธ์ิ

ทกุ อย่างเปน็ ยาดี คตธิ รรมสมเดจ็ ฯ (ติสโฺ ส อ้วน)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เวลา กจิ กรรมในพธิ ี

๐๗.๐๙ น. • พธิ ที �ำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๗๕ รูป ณ ศาลานิโรคาพาธ
และบริเวณดา้ นหนา้ อาคารอำ� นวยการฯ
• บนั ทึกภาพประวตั ศิ าสตร์ ๑๕๕ ปี
สมเดจ็ ฯ ณ ด้านหนา้ วิหารฯ
๐๙.๒๙ น. • ประธานในพิธี จุดธปู เทยี นบูชาพระรตั นตรัย
๐๙.๓๙. น. • การแสดงพระธรรมเทศนา
เรอื่ ง “ลบไม่ศนู ย์ คติธรรมสมเด็จฯ ติสโฺ ส อว้ น”
โดย ดร.พระมหากรธัช กมั พุวัณโณ
๑๐.๑๙ น. • พิธเี จริญพระพทุ ธมนต์
• พธิ ถี วายภัตตาหาร จตปุ ัจจยั ไทยธรรม
๑๑.๐๙ น. • วีดทิ ศั น์ “จากทศวรรษพระศรี สศู่ ตวรรษมหาโพธ์ิ”
• กจิ กรรม “ต้อนรับนอ้ งใหม่ ในร่มโพธิ์ธรรม ปี ๖๕”
• พิธีมอบทนุ การศึกษา
แก่บุตรของบุคลากร รพ.พระศรมี หาโพธ์ิ
๑๒.๐๐ น. • รบั ประทานอาหารกลางวนั

หมายเหต ุ : แต่งกายชุดผา้ ไทย หรือ ชุดสุภาพ/ปฏบิ ตั ิงาน
: สวมหนา้ กากอนามัย (มาตรการ UP)

ยุคท่ี ๑

ยุคแหง่ การบ่มเพาะ กอ่ ราก

“บรกิ ารจิตเวชแห่งแรกของภาคอสี าน
และนเิ วศนบ์ �ำบัด”

(พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๒๙)

รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ จอมพล ป.พบิ ูลสงคราม เปน็ นายกรฐั มนตรี
พิจารณาเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรถึง ๑ ใน ๓
ของประเทศ ควรท่ีจะมีโรงพยาบาลโรคจิตต์ประจ�ำภาค จึงได้แต่งต้ัง
ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว เปน็ หวั หน้ากอง “โรงพยาบาลโรคจิตต์”
พ.ศ. ๒๔๙๐ เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ ในชื่อ
“โรงพยาบาลโรคจิตต์ภาคอิสาณ” โดยมี ศ.น.พ.อรุณ ภาคสุวรรณ
หัวหนา้ รพ. คนที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ ศ.นพ.ประสพ รตั นากร หวั หน้า รพ. คนที่ ๒
โรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนคนไข้สงบหญิง ๒ หลัง
สามารถรับผปู้ ่วยไวร้ ักษาได้หลังละ ๒๕ คน
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๙ นพ.สรุ นิ ทร์ พรหมพิทักษ์ ผอ.รพ. คนที่ ๓ ปรบั พ้ืนท่ีของ
รพ. ให้ร่มรน่ื นำ� ความสงบแหง่ จติ ใจ
พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) พระเถระช้ันผู้ใหญ่
ชาวอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามได้มอบเงินสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและได้วาง
ศลิ าฤกษ์ตกึ สมเดจ็ พระมหาวีรวงศ์ วนั ที่ ๒๑ ม.ี ค. ๒๔๙๓ จึงถอื เปน็ วันเกดิ โรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๔๙๗ ศ.นพ.ฝน แสงสงิ แกว้ เปล่ียนชอื่ เป็น “รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ” เพื่อปรบั เปล่ียน
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลโรคจิตต์ เป็นศูนย์รวมความสงบแห่งจิตใจของ
ผู้มารับบรกิ าร
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๙ พญ.ปรดี า นรการบริรกั ษ์ ผอ.รพ. คนที่ ๔
นำ� งานสขุ ภาพจติ สชู่ มุ ชน ไดพ้ ฒั นาสงิ่ แวดลอ้ มสวยงาม
มดี อกไมท้ ว่ั ทงั้ โรงพยาบาล และพฒั นางานสขุ ภาพจติ
เข้ากับระบบบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน และระบบบริการ
สาธารณสุขชมุ ชนคร้ังสำ� คัญ

ยุคท่ี ๒ ยุคท่ี ๓

ยุคแหง่ การเปล่ียนแปลง ยุคแห่งกเคารรือพขัฒา่ ยนาระบบ

“ทุม่ เทมงุ่ มนั่ “พัฒนาระบบบรกิ ารดว้ ย ISO
ปรบั ปรุงโครงสรา้ งพน้ื ฐาน เติบโตดา้ นจติ เวช

บรกิ ารด้วยรอยย้มิ ” และสุขภาพจิตชมุ ชน”

(พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๙) (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙)

พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔ นพ.สพุ ล พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๘ นพ.บุญชัย
รุจิรพิพัฒน์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ นวมงคลวฒั นา ผอ.รพ.พระศรมี หาโพธิ์
คนท่ี ๕ เป็นยคุ ทมี่ กี ารพัฒนาทง้ั ด้าน คนที่ ๘ พัฒนาระบบบริการผ่าน
โครงสร้าง พลิกแผ่นดินแดงเป็น การรับรองคุณภาพ ISO 9002 ปี
แผ่นดินคอนกรีต ปรับปรุงอาคารสถานที่ท้ัง รพ. ๒๕๔๓ และผ่านบันไดขั้นท่ี ๒ สู่ HA ปี ๒๕๔๘ มี
พฒั นาดา้ นบรหิ าร บรกิ ารและวชิ าการเปน็ อยา่ งมาก การด�ำเนินงานจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน และ
ระบบสาธารณปู โภค มรี ะบบบำ� บดั นำ้� เสยี ใน รพ.แหง่ แรก ระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชทาง E-mail และจัดต้ัง
อุบลราชธานี การบริหารสู่ยุค Re-engineering ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตและ
“บริการด้วยรอยยิ้ม” เปน็ โรงพยาบาลดเี ดน่ ของ จติ เวช จนได้รับรางวลั การน�ำเสนอผลงานมากทสี่ ดุ
กรมการแพทย์ ในกรมสุขภาพจิตสมยั นัน้
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ นพ.ธนู พ.ศ. ๒๕๔๘ นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.
ชาตธิ นานนท์ ผอ.รพ.พระศรมี หาโพธ์ิ พระศรีมหาโพธ์ิ คนที่ ๙ พัฒนาการบริหารจัดการ
คนที่ ๖ พฒั นาวชิ าการดา้ นสขุ ภาพจติ ภายใน บคุ ลากร คณุ ภาพโรงพยาบาล ระบบการดแู ล
เพ่ือให้บุคลากรทุกวิชาชีพบริการผู้ป่วยจิตเวชและ ผู้ป่วย และน�ำ Evidence-based
ผมู้ ปี ัญหาสขุ ภาพจิตไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพมากย่งิ ข้นึ Mental Health มาพัฒนาคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ นพ.พนั ธศ์ กั ด์ิ ของระบบบริการโรงพยาบาลและ
วราอัศวปติ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เครอื ขา่ ยสุขภาพจิต
คนที่ ๗ พฒั นาโรงพยาบาลไปสคู่ วาม
ก้าวหน้า ทันสมัยและน�ำเทคโนโลยี
ดา้ นสขุ ภาพจติ และจติ เวชมาใชใ้ นระบบบรกิ าร เนน้
“การใหบ้ รกิ ารดจุ ญาตมิ ติ ร” จนเปน็ ทป่ี ระทบั ใจแก่
ผู้รับบรกิ ารและประชาชนทวั่ ไป

ยุคท่ี ๔

ยคุ แห่งการพฒั นาวชิ าการ

“พฒั นานวตั กรรม มงุ่ มน่ั มาตรฐาน HA”

(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๙ นพ.ธรณินทร์ กองสขุ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ คนท่ี ๙ นำ� ความเป็นเลิศ
ดา้ นโรคซมึ เศรา้ มาแกไ้ ขปญั หาการเขา้ ถงึ บรกิ ารของโรคซมึ เศรา้ ดว้ ยการพฒั นาวตั กรรมระบบ
ดแู ลเฝา้ ระวงั โรคซมึ เศรา้ มเี ครอ่ื งมอื 2Q 9Q 8Q การจดั การโรคซมึ เศรา้ สำ� หรบั แพทยเ์ วชปฏบิ ตั ิ
ท่วั ไป (CPG-MDD-GP) และรายงานใน Web application และน�ำไปสกู่ ารปฏบิ ตั ใิ นระบบ
บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ท�ำให้ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ�ำปี
๒๕๕๖ สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ถือเป็นยุคแห่งความส�ำเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยเี กย่ี วกบั โรคซึมเศร้า : ๔ เครื่องมือ ๙ แนวทางการดแู ลบ�ำบัดรักษา มีการเปดิ หอผปู้ ่วยโรคซึม
เศรา้ การสรา้ งความรว่ มมอื กบั เครอื ขา่ ยภาคประชาชนในการดแู ลสขุ ภาพจติ ชมุ ชน ทง้ั นไ้ี ดม้ กี ารพฒั นาระบบ
บรกิ ารจนไดร้ บั การรบั รองคณุ ภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครงั้ แรก ในปี ๒๕๕๑
นอกจากน้ี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์กบั หลายสถาบนั

ยุคท่ี ๕

ยคุ แห่งความศวิ ไิ ลซ์

“เทคโนโลยีกา้ วล�ำ้ วัฒนธรรมเปน็ หนึง่ ”

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

เป็นยุคท่ีเจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรท�ำงาน
ดว้ ยความสุขความไวว้ างใจ มีธรรมะเปน็ ท่ียึดเหนยี่ ว มสี ิง่ แวดลอ้ ม

ท่ีร่มรื่นสบายใจ ภายใต้การน�ำของ นพ.ประภาส อุครานันท์
ผอ.รพ.พระศรมี หาโพธ์ิ คนท่ี ๑๐ มกี ารปรบั ปรงุ
ภูมิทัศนใ์ หส้ วยงาม เช่นสร้าง cover way
เช่ือมระหว่างหอผู้ป่วยท้ังโรงพยาบาล มีตึกผู้ป่วย ๕ ช้ัน
ชอื่ “อาคารสมเดจ็ พระมหาวรี วงค์ (ตสิ โฺ ส อว้ น)” สรา้ ง
บา้ นพกั บคุ ลากร ๒ หลัง มีศาลานโิ รคาพาธ ท่พี ักของ
ญาตแิ ละผูป้ ว่ ย เป็นต้น

ยุคท่ี ๕ (ต่อ)

ดา้ นบรกิ ารการแพทยม์ กี ารพฒั นาใหท้ นั สมยั ดว้ ยการ
พฒั นาโรงพยาบาลเปน็ Smart Hospital มกี ารนำ� โปรแกรม
HOSxP และระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ISO27001 มาใช้ มีการพฒั นาระบบบริการดูแลผ้ปู ่วยโรค
ซมึ เศรา้ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง รวมทงั้ เทคโนโลยี web application
เช่น “Mood delight” และ “Mind Alert” เป็นตน้
ความโดดเดน่ ในยคุ นค้ี อื ความเรอื งรองดา้ นวฒั นธรรม
องค์กร โดยนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ได้สร้างศูนย์รวมพลังแห่ง
ความรกั ความศรทั ธา เปน็ สอ่ื กระชบั ความสมั พนั ธ์ หลอมรวมใจ
ของผบู้ รหิ ารและบคุ ลากร อาทิ ศาลาโพธธิ์ รรมทป่ี ระดษิ ฐาน
องคพ์ ระไภษชั ยครุ ไุ วฑรู ยประภาตถาคต ศาลตายาย สำ� คญั
ที่สุดคือ รูปหล่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)
ที่สง่างามทรงคุณค่าทางจิตใจ โดยบังเกิดขึน้ จากดวงจติ
อนั บรสิ ทุ ธข์ิ องทา่ นผอู้ ำ� นวยการ บคุ ลากรพระศรมี หาโพธ์ิ
และสาธุชนผู้ใจบุญ เป็นหลักชัยของจิตใจให้ปีติและ
มนั่ คงในการทำ� ความดขี องบคุ ลากร ผมู้ ารบั บรกิ าร รวมถงึ
ผู้ท่มี าเยีย่ มเยือนโรงพยาบาล”

เร่ืองราวของเราชาวพระศรมี หาโพธ์ิ

ผ่าน Digital Address...Scan me...

ชมวดี ทิ ศั น์ ขอเชิญบริจาคเงนิ

วีดทิ ัศน์ “จากทศวรรษพระศรี เพื่อซื้อผา้ ออ้ มผู้ใหญ่
สศู่ ตวรรษมหาโพธิ์” หรอื บรจิ าคซอ้ื ผา้ อ้อมส�ำเรจ็ รปู
เพ่อื ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายไุ ร้ญาติ
เชญิ ชม Tik Tok ๑ นาที
สจู บิ ตั รงานสถาปนา ๗๕ ปี
เพอ่ื ชีวติ “Minute for Life พระศรมี หาโพธ์ิ
by พระศรมี หาโพธิ์”
“ทุกอยา่ งเปน็ ยาดี
ขอเชิญบริจาคเงิน คติธรรมสมเด็จฯ (ตสิ โฺ ส อว้ น)”

มลู นิธเิ พ่ือโรงพยาบาลพระศรมี หาโพธิ์
ในการนำ� ไปสรา้ งประโยชน์
กิจการของผปู้ ่วยจิตเวช

แผนท่ีการเดนิ ทางมายัง รพ.พระศรมี หาโพธ์ิ อุบลราชธานี

๒๑๒ ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลในเมอื ง
อำ� เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

Social platform นพ.ประภาส อุครานนั ท์
https://www.prasri.go.th
https://www.facebook.com/prasripages ผอ.รพ.พระศรมี หาโพธิ์ ปี 2560-ปัจจุบนั
www.mooddelight.com
Contact US โทรศพั ท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513
สายด่วนสขุ ภาพจติ โทร. 1323 และ 1667

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

กรมสขุ ภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี 64-65 V2
Next Book
รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64