The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 37025, 2022-09-02 13:03:42

0F2F9219-3FF8-49C0-862A-B73FE049686F

0F2F9219-3FF8-49C0-862A-B73FE049686F

คำอุปมา
ของพระเยซู

จัด ทำ โ ด ยพัฒน์ ธีรา สิทธิธรรมธรณ์ ม.3/5 เลขที่ 32
ฐิชาภัสร์ วรกิจนันทวัฒน์ ม.3/5 เลขที่ 36

รมิดา ธนไพศาลกิจ ม.3/5เลขที่ 37
วรินทร เง็กทองดี ม.3/5 เลขที่ 41

อุปมาเรื่องแกะที่หายไป

คนเลี้ยงแกะที่ดีมีแกะ 100 ตัว แกะตัวหนึ่ งหายไปคนเลี้ยง
แกะละแกะ 99 ตัวออกไปตามหาแกะตัวที่หาย เมื่อพบแล้ว
เขามีความสุขมากคนเลี้ยงแกะแบกแกะตัวนั้ นกลับบ้าน
เขาเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมายินดีกับเขา เพราะเขา
พ บ แ ก ะ ที่ ห า ย ไ ป พ ร ะ เ ย ซูค ริส ต์ ท ร ง บ อ ก พ ว ก ฟ า ริสีว่า อุ ป ม า
เรื่องนี้ หมายถึงอะไร พระองค์ตรัสว่าคนบาปก็เหมือนแกะที่
ห า ย ไ ป ค น เ ลี้ ย ง แ ก ะ ต้อ ง ก า ร ช่ ว ย ชีวิต แ ก ะ ที่ ห า ย ไ ป ฉัน ใ ด
พระเยซูก็ทรงต้องการช่วยคนบาปให้รอดฉันนั้ นพระเยซู
ตรัสว่านี่ คือสาเหตุที่พระองค์ทรงสนทนากับคนบาปคนเลี้ยง
แกะมีความสุขมากเมื่อพบแกะที่หายไปฉันใด พระเยซูก็
ทรงมีความสุขมากฉันนั้ นเมื่อเรากลับใจ

อุปมาเรื่องเงินเหรียญที่หายไป

หญิ งคนหนึ่ งมีเหรียญเงิน 10 เหรียญ เธอทำหายไปหนึ่ ง
เหรียญ เธอจึงค้นหาจนทั่ วบ้านในที่สุดก็พบเหรียญนั้ น
เธอมีความสุขมาก เธอเล่าให้มิตรสหายและเพื่อนบ้านฟัง
พ ว ก เ ข า มีค ว า ม สุ ข เ ช่ น กัน ที่ เ ธ อ พ บ เ ห รีย ญ ที่ ห า ย ไ ป ผู้นำ แ ล ะ
สมาชิกศาสนจักรเปรียบเหมือนหญิ งในเรื่องนี้ เหรียญที่
ห า ย ไ ป เ ป รีย บ เ ห มือ น ส ม า ชิก ข อ ง ศ า ส น จัก ร ที่ ไ ม่ไ ด้ ไ ป โ บ ส ถ์
หรือไม่พยายามดำเนิ นชีวิตตามพระบัญญัติอีกต่อไป
ราวกับว่าพวกเขาหายไปจากศาสนจักร พระเยซูคริสต์ทรง
ต้องการให้สมาชิกศาสนจักรตามหาพี่ น้ องชายหญิ งที่หาย
ไปและช่วยพาพวกเขากลับมาหาพระองค์ พระองค์ทรงมี
ค ว า ม สุ ข ม า ก เ มื่อ พ ว ก เ ข า ก ลับ ม า มิ ต ร ส ห า ย แ ล ะ เ พื่อ น บ้า น
ในเรื่องเปรียบเหมือนทูตสวรรค์ของพระผู้เป็ นเจ้า ทูต
สวรรค์มีความสุขมากเมื่อคนหนึ่ งกลับใจ

อุปมาเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

พระเยซูเจ้าทรงใช้ตัวอย่างของเด็กเล็ก ๆ เป็ นต้นแบบ
ของผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ด้วยเหตุผล1) ความสุภาพถ่อมตน เด็กเล็ก ๆ มีความซื่อบริสุทธิ์ ไร้

เดียงสา ไม่เสแสร้ง ไม่มีความทะเยอทะยานเพื่อเป็ นใหญ่
2) การขึ้นกับผู้อื่น เด็กเล็ก ๆ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ต้อง

อาศัยผู้อื่น ชีวิตของพวกเขาขึ้นกับผู้ปกครองและดูแล
พวกเขา
3) ความวางใจ การขึ้นกับผู้อื่นทำให้เด็กเล็ก ๆ วางใจผู้อื่น
มากกว่าตนเอง และเป็ นต้นแบบของผู้เชื่อและวางใจ
พ ร ะ เ จ้า

อุปมาเรื่องบุต
รน้อยหลง
หายและบุตรชายหลงผิด

อุปมาเรื่องนี้ ทำให้เราเข้าใจในเรื่องหัวใจพระบิดา เป็ นความ
รักที่ไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยบุตรน้ อยที่หลงหายไปด้วยการผลาญ
สมบัติ เมื่อตกอับแล้วกลับใจและกลับมาหาพ่ออีกครั้ง แต่ไม่
ขอเป็ นลูกของพ่ออีก แต่ขอเป็ นลูกจ้างของพ่อ แต่ความรัก
ของพ่อที่แสดงออกคือ การให้อภัย ไม่จดจำความผิด และพ่อ
ให้ทุกสิ่งกลับคืนมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็ นฐานะของความเป็ นลูก
และรวมถึงสิทธิ์ต่างๆในการครอบครอง โดยสิ่งทพ่อมอบให้คือ
แหวนตรา เสื้อคลุมและการสวมรองเท้าเป็ นสัญลักษณ์

อุปมาเรื่องผู้หว่าน

พระเยซูเจ้า ซึ่งทรงสั่งสอนประชาชนจากเรื่องราวใน
ชีวิตจริงที่พวกเขาคุ้นเคย ทรงอธิบายชัดเจนว่า เมล็ด
พืช ได้แก่ พระวาจา พระประสงค์ หรือ บทบัญญัติของ
พระเจ้า และ ดินคือใจของมนุษย์
ในความเป็ นจริง เราแต่ละคนอาจเป็ นตัวแทนของ
ดิน4ประเภทที่แตกต่างกัน หรือ ดินทั้ งสี่ประเภทอาจ
ร ว ม อ ยู่ใ น ตัว เ ร า ค น เ ดีย ว
1) ดินตามทางเดิน หมายถึง “ใจที่แข็งกระด้าง”
2) ดินบนหิน หมายถึง “ใจที่มีความเชื่อตื้นเขิน”
3) ดินในกอหนาม หมายถึง “ใจที่หมกมุ่นกับหลายสิ่ง”
4) ดินดี หมายถึง “ใจที่เปิ ดกว้าง”

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง

พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาสองเรื่อง “เมล็ดมัสตาร์ ด” และ
“เชื้อแป้ ง” เมล็ดมัสตาร์ ดเป็ นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้ ง
หลาย แต่เมื่องอกและโตขึ้นได้กลายเป็ นต้นไม้ใหญ่
เป็ นที่อาศัยของนกและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ พระวาจาของ
พระเจ้าและกิจการดีทุกอย่างที่เราทำเป็ นเหมือนเมล็ด
เล็ก ๆ แต่มีพลังแห่งชีวิตซ่ อนอยู่และรอเวลาเจริญ
เติบโต เช่นเดียวกับเชื้อแป้ งเพียงน้ อยนิ ดใส่ปนลงไป
ในแป้ งสามถัง และทำให้แป้ งทั้ งหมดฟูขึ้น

อุปมาเรื่องขุมทรัพย์ของเราอยู่ที่ไหน

พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเรื่อง “ขุมทรัพย์ที่ซ่ อนอยู่ในทุ่งนา”
และ “ไข่มุกเม็ดงาม” ในสมัยโบราณ “ขุมทรัพย์ที่ซ่ อนอยู่”
เป็ นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา และ “ไข่มุก” เป็ นทรัพย์สมบัติมี
ค่าที่คนทั่ วไปหลงใหลและอยากเป็ นเจ้าของ พระเยซูเจ้า
ทรงต้องการบอกเราว่า การค้นพบพระอาณาจักรสวรรค์
เป็ นเช่นเดียวกัน เมื่อเราค้นพบพระอาณาจักรสวรรค์
เท่ากับเราได้พบขุมทรัพย์อันล้ำค่าคือองค์พระคริสตเจ้า ผู้
เป็ นขุมทรัพย์หาค่ามิได้ของพระบิดาเจ้าสวรรค์เพื่อความ
รอดของเรามนุษย์ เมื่อเราค้นพบพระองค์ในชีวิตของเรา
เราต้องพร้อมละทิ้งทุกสิ่งแม้พระทั่ งครอบครัว เพื่อติดตาม
และเป็ นศิษย์ของพระองค์

อุปมาเรื่องอวน

อาณาจักรสวรรค์ต้อนรับทุกคน เหมือนอวนซึ่งธรรมชาติ
ข อ ง มัน คือ ล า ก แ ล ะ ก ว า ด ทุ ก สิ่ง เ ข้า ม า โ ด ย ไ ม่มีก า ร แ ย ก แ ย ะ
ไม่ว่าจะเป็ นปลาดีมีราคา ปลาไร้ค่า หรือแม้แต่ขยะทะเลก็ไม่
ว า ย ถู ก ร ว ม เ ข้า ม า ภ า ย ใ น อ ว น เ มื่อ พ ร ะ ศ า ส น จัก ร เ ป รีย บ
เหมือนอวน พระศาสนจักรจึงต้องเปิ ดประตูต้อนรับผู้คนทุก
ประเภท ไม่ว่าดีหรือเลว มีคุณค่าหรือไร้ค่าเพียงใดก็ตาม
เหตุผลอีกประการหนึ่ งที่เราต้องต้อนรับทุกคนคือ เราไม่มี
หน้ าที่แยกแยะว่าใครดี ใครเลว ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า
“อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสิน”


Click to View FlipBook Version