The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book-วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

E-book-วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

E-book-วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564PAGE \* MERGEFORMAT๑

คำนำ

เอกสารสรปุ ผลโครงการเล่มนี้ จัดทำขน้ึ เพื่อรวบรวมวิธีการดำเนนิ งาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการจัดกจิ กรรมในโครงการวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ของหอ้ งสมุด
ประชาชนอำเภอโชคชยั ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอโชคชยั

ผ้จู ัดทำหวังเป็นอย่างย่ิงวา่ เอกสาร เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ตอ่ การศกึ ษาคน้ ควา้ และเปน็ แนวทาง
ในการจดั กิจกรรม เพื่อสง่ เสริมการอ่านในด้านอ่ืนๆ ต่อไป

หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอโชคชยั

มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลโครงการวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชยั ๑

สารบัญ หน้า

เนอื้ หา ๒
คำนำ
สารบัญ ๓
บทที่ ๑ บทนำ ๓

 หลกั การและเหตผุ ล ๓
 วตั ถปุ ระสงค์ ๔
 เป้าหมาย ๔
 ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ ๔
 ผลลัพธ์
 ดชั นชี วี้ ดั ผลสำเรจ็ ของโครงการ ๕
 การตดิ ตามและประเมนิ ผล ๕
บทท่ี 2 เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖
 ความหมายของเด็ก
 วันเด็กแหง่ ชาติ ๗
 นโยบายและจดุ เนน้ การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี ๘
๑๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บทที่ 3 วิธีการดำเนนิ งาน
บทที่ 4 ผลการวเิ คราะหข์ ้อมูล
บทที่ 5 สรุปผล อภปิ รายผล และขอ้ เสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

 แบบประเมนิ โครงการ
 ประมวลผลภาพกิจกรรม
 ตารางวิเคราะหผ์ ลข้อมูล โดยใชโ้ ปรแกรม SPSS

คณะผู้จดั ทำ

สรุปผลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256๔ | ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ๒

บทที่ ๑
บทนำ

หลักการและเหตผุ ล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง มีคุณค่าต่อประเทศชาติ และเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติ
ในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่ การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของ
เดือนมกราคมเป็นวันเดก็ แหง่ ชาติ และในปี พ.ศ 256๔ วนั เดก็ แห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ท่ี 9 มกราคม 2564
หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอโชคชัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีในอนาคต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 25๖4 ขึ้น เพื่อมอบเป็น
ของขวัญแก่เด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา นอกระบบและงานห้องสมุด
ประชาชนใหเ้ ปน็ ท่ีรจู้ ักอย่างแพรห่ ลาย

วตั ถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม

พัฒนาการดา้ นอารมณ์ สงั คม และสติปญั ญา
๒. เพือ่ สง่ เสริมให้เดก็ และเยาวชนใช้เวลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์

เปา้ หมาย
เชงิ ปริมาณ
เด็ก /เยาวชน, นกั เรียน, นักศึกษา กศน. อำเภอโชคชัย และประชนชนในเขตอำเภอโชคชัย

จำนวน ๒๐๐ คน
เชงิ คณุ ภาพ

เดก็ /เยาวชน, นกั เรียน, นกั ศกึ ษา กศน. อำเภอโชคชยั และประชนชนในเขตอำเภอโชคชยั
ได้รับความรู้ สนกุ สนาน เพลดิ เพลินกับการเข้ารว่ มกจิ กรรม มีนิสยั รักการอา่ นร้จู กั ใชเ้ วลาวา่ งให้เกดิ ประโยชน์

ผู้รบั ผิดชอบ หาญกล้า บรรณารักษ์ชำนาญการพเิ ศษ
๑. นางสุวิมล โลห่ น์ ารายณ์ บรรณารกั ษ์
๒. นางสาวนฐั รินทร์

สรปุ ผลโครงการวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอโชคชยั ๓

ผลลพั ธ์ (Outcome)
เด็ก /เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษา กศน. อำเภอโชคชัย และประชนชนในเขตอำเภอโชคชัยได้รับ

ความรู้ สนกุ สนาน เพลดิ เพลินกับการเขา้ ร่วมกจิ กรรม มนี ิสัยรกั การอ่านร้จู กั ใช้เวลาว่างใหเ้ กดิ ประโยชน์

ดชั นีช้ีวัดผลสำเรจ็ ของโครงการ
๑. ตวั ชว้ี ดั ผลผลติ (Outputs)
เดก็ /เยาวชน, นกั เรยี น, นกั ศกึ ษา กศน. อำเภอโชคชยั และประชนชนในเขตอำเภอโชคชยั

จำนวน ๒๐๐ คน ไดร้ บั ความรู้ สนุกสนาน เพลดิ เพลินกบั การเข้าร่วมกิจกรรม มนี ิสัยรกั การอ่านรู้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

๒. ตัวชว้ี ดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
เด็ก /เยาวชน, นกั เรยี น, นกั ศึกษา กศน. อำเภอโชคชยั และประชนชนในเขตอำเภอโชคชัย ท่ี

เขา้ รว่ มโครงการฯ ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ สนกุ สนาน เพลดิ เพลนิ กับกจิ กรรม รักการอ่าน และใชเ้ วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

การตดิ ตามและประเมนิ ผล
แบบประเมนิ กิจกรรมออนไลน์

สรปุ ผลโครงการวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอโชคชัย ๔

บทที่ ๒
เอกสารการศึกษาและงานวิจยั ท่ีเกย่ี วข้อง

ในการจดั ทำรายงานคร้ังนี้ได้ทำการศกึ ษาคน้ คว้าเนื้อหาจากเอกสารการศกึ ษาและงานวจิ ัยที่
เกี่ยวขอ้ ง ดังต่อไปน้ี

๑. ความหมายของเด็ก
๒. วันเด็กแห่งชาติ
๓. นโยบายและจุดเนน้ การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความหมายของเดก็
ตามพระราชบัญญัติ จัดต้งั ศาลและวธิ ีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ 2534 ให้นิยาม

ของคำว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๗ ปี บริบูรณ์แต่ยังไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ “เยาวชน”
หมายถึง บุคคลทมี่ ีอายเุ กนิ 14 ปี บรบิ ูรณ์ แตย่ งั ไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “เด็ก”
หมายถึง คนที่มีอายยุ งั น้อย ยังเลก็

ในทางการแพทย์ ใหค้ วามหมาย ของคำวา่ “เด็ก” คือ ผู้มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบรู ณ์ หรือ
เมือ่ ใช้คำนำหนา้ ช่ือว่า เดก็ หญิง หรอื เดก็ ชาย

๒. วนั เดก็ แห่งชาติ
"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันทีใ่ หค้ วามสำคัญแก่เด็กและ

เยาวชน ซ่งึ จะเติบโตขนึ้ เป็นกำลงั หลักในการพฒั นาประเทศในอนาคต จงึ มีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ
มากมาย สำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจำทุกปี คำ
ขวัญในแต่ละปจี ะมีอะไรบ้าง ตดิ ตามไดจ้ ากบทความนี้

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวน
ของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพือ่ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้
ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของ
ตนในประเทศ โดยปลกู ฝงั ให้เดก็ มีสว่ นร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเปน็ กำลังของชาติ

รัฐบาลจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติข้ึนมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึง
ความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดม่ัน
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.
2507 ไม่สามารถจัดงานวนั เด็กได้ทนั จึงไดเ้ ร่ิมจัดอกี ครั้งในปี 2508 โดยเปลีย่ นเปน็ วันเสาร์ท่ีสอง ของเดือน
ม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้ คำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญที่
นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดย คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ตอ่ ผอู้ ่ืนและสว่ นรวม"ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชั ต์ ซ่งึ ดำรงตำแหน่งนายกรฐั มนตรี ได้ให้คุณค่า
ความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ)
นายกรฐั มนตรสี มัยตอ่ มาจึงไดถ้ อื เป็นธรรมเนียมสบื เน่อื งมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปผลโครงการวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ๕

๓. นโยบายและจดุ เนน้ การดำเนินงาน สำนกั งาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การจดั การศกึ ษาและการเรียนรู้ในสถาณการณแ์ พร่ระบาดของเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (covid-19)
ของสำนกั งาน กศน.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม
2562 ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว อาทิ กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรยี นและสถาบนั การศกึ ษาทุกประเภท เพอื่ จัดการเรยี นการสอน การสอบ ฝกึ อบรม หรือการทำ กจิ กรรม
ใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ การกำหนดให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนรปู แบบใหม่ อาทิ การจดั การเรียนรู้แบบออนไลน์ การจดั การเรยี นรู้ผ่านระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์
วทิ ยุ และโซเซยี ลมเี ดีย ต่าง ๆ รวมถึงการสือ่ สารแบบทางไกลหรือด้วยวิธอี ิเลก็ ทรอนิกส์

ในส่วนของสำนกั งาน กศน. ไดม้ ีการพัฒนา ปรบั รูปแบบ กระบวนการ และวธิ ีการดำเนินงานในภารกิจ
ต่อเนื่องต่าง ๆ ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับชีวิตแบบปกติ วิถีใหม่
(New Normal) ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ได้ใหค้ วามสำคญั กับการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการ
แพรร่ ะบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ การจดั กจิ กรรมการเรยี นร้ทู กุ ประเภท
หากมคี วามจำเปน็ ต้องมาพบกลมุ่ หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศกึ ษาต้องมมี าตรการปอ้ งกันทเี่ ขม้ งวด มเี จล
แอลกอฮอลลา้ งมอื ผรู้ บั บริการต้องใส่หน้ากากอนามยั หรือหนา้ กากผ้า ตอ้ งมกี ารเวน้ ระยะหา่ งระหวา่ งบุคคล
เน้นการใช้สื่อดจิ ิทลั และเทคโนโลยีออนไลน์ในการจดั การเรียนการสอน

ภารกิจต่อเน่ือง 1.4 การศกึ ษาตามอัธยาศัย

1) พฒั นาแหลง่ การเรยี นรทู้ ่มี ีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ มทเี่ อ้ือต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรใู้ หเ้ กิดขน้ึ ในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถงึ เชน่ การพัฒนา กศน. ตำบล ห้องสมดุ
ประชาชนทุกแห่งให้มกี ารบริการท่ที ันสมยั สง่ เสริมและสนับสนนุ อาสาสมัครส่งเสริมการอา่ น การสรา้ ง
เครือข่ายส่งเสรมิ การอ่าน จดั หนว่ ยบริการหอ้ งสมดุ เคลอื่ นท่ี ห้องสมุดชาวตลาด พร้อมหนงั สือและอปุ กรณ์เพ่ือ
จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านและการเรยี นรทู้ หี่ ลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อยา่ งทวั่ ถึง
สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สอื่ อุปกรณ์เพื่อสนับสนนุ การอ่าน และการจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรปู แบบ

สรปุ ผลโครงการวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชยั ๖

บทท่ี ๓
วธิ กี ารดำเนนิ งาน

การดำเนนิ งานกจิ กรรมวนั เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะทำงานได้ ดำเนินงาน ดังนี้
๑. ประชุม/ชีแ้ จงวางแผนการดำเนินงาน แกบ่ ุคลากร กศน.อำเภอโชคชยั เก่ียวกับกจิ กรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอ้ งประชมุ กศน. อำเภอโชคชยั
๒. จดั เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมดา้ นของรางวลั จากกจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ นใน
รปู แบบออนไลน์
๓. ดำเนินการจดั กิจกรรมโดยรายละเอยี ดการจัดกิจกรรมมีดงั นี้
๔. ประสานงาน เพอื่ ประสานความร่วมมอื การมสี ่วนรว่ ม โดยครู กศน. ประชาสมั พันธก์ ิจกรรม
กจิ กรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ชอ่ งทาง Facebook
๕. จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ดงั นี้

๕.๑ จัดหาส่ือทเ่ี หมาะสมกับผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม
๕.๒ หาเนอ้ื หา ใหเ้ หมาะสมกบั กจิ กรรม
๕.๓ หาช่องทางตดิ ต่อ ของผูเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรม
๖. วดั และประเมินผลกจิ กรรม หลงั จากเสร็จส้ินกิจกรรม หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอโชคชัย ประเมินผล
โดยการสังเกต และให้ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมตอบแบบประเมนิ และใหข้ ้อเสนอแนะในการจัดกจิ กรรมครั้งตอ่ ไป
๗. สรุปผลและรายงานผลการดำเนนิ งาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัยจัดทำสรุปผลกจิ กรรมวัน
เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพอื่ เปน็ แนวทางการพฒั นากจิ กรรมครง้ั ตอ่ ไป

สรุปผลโครงการวนั เดก็ แห่งชาติ ประจำปี 256๔ | ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอโชคชัย ๗

บทท่ี ๔
ผลการวเิ คราะห์ขอ้ มูล

การวเิ คราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี มวี ัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากผูต้ อบ
แบบประเมนิ จำนวน 200 คน โดยสุ่มตัวอยา่ งประชากรจากตารางของ Krejcie & Morgan ตามแบประเมนิ จำนวน
132 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล คอื แบบประเมนิ กจิ กรรม ได้นำเสนอผลการวิเคราะหข์ ้อมูลในแบบ
ตารางความถี่ คา่ เฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซง่ึ ใช้โปรแกรม SPSS เพอ่ื วิเคราะห์ค่าสถิติ
ทัง้ หมด ดงั มรี ายละเอียดตอ่ ไปนี้

ตอนที่ 1 วเิ คราะหข์ อ้ มลู สว่ นตวั ของผู้ตอบแบบประเมินกจิ กรรม โดยการแจกแจงความถแ่ี ละคา่ ร้อยละของตวั แปร
ตอนท่ี 2 วเิ คราะห์ผลการประเมนิ กจิ กรรมวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564 โดยการแจกแจงคา่ เฉลยี่ ค่า
เบยี่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 วเิ คราะห์ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอน่ื ๆ

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตวั ของผ้ตู อบแบบประเมินกจิ กรรม โดยการแจกแจงความถ่แี ละคา่ ร้อยละของตวั แปร
ตารางที่ 1 จำนวน และค่าร้อยละ ของผ้ตู อบแบบประเมนิ โครงการ จำแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพ

(N=132)

ข้อมลู สว่ นตวั จำนวน(คน) ร้อยละ

1.เพศ หญิง 78 50.1
ชาย 54 49.9
รวม 132 100
2.อายุ ตำ่ กว่า 12 ปี 34 25.76
12 – 20 ปี 71 53.79
มากกว่า 21 ปขี ึ้นไป 27 20.45

3.ระดบั การศึกษา ประถมศกึ ษา รวม 132 100
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ 41 31.06
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 35 26.52
อนื่ ๆ 49 37.12
7 5.30
4.สถานภาพ นกั ศึกษา กศน.
เด็กและเยาวชน รวม 132 100
อืน่ ๆ 67 50.8
42 31.8
23 17.4

รวม 132 100

จากตาราง ที่ 1 พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 132 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 เพศชาย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ส่วนใหญ่
มีอายุ 12 – 20 ปี จำนวน 71 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 53.79 อายตุ ำ่ กว่า 12 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
25.76 และอายุมากกว่า 21 ปีขน้ึ ไป จำนวน 27 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 20.45 ตามลำดับ

สรปุ ผลโครงการวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชยั ๘

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12 ระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.52 และตำ่ สดุ คอื ระดบั การศึกษาอน่ื ๆ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 สำหรบั สถานภาพส่วนใหญ่
คอื นกั ศึกษา กศน. จำนวน 67 คน คิดเปน็ ร้อยละ 50.8 เด็กและเยาวชน จำนวน 42 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ
31.8 และตำ่ สดุ อนื่ ๆ จำนวน 23 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 17.4 ตามลำดับ

ตอนท่ี 2 วเิ คราะห์ผลการประเมนิ กจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 2564 โดยการแจกแจงคา่ เฉล่ยี ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การจำแนกระดับ ผลการประเมินโครงการ แบบมาตรฐานประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดบั ดงั นี้
๕ คะแนน คือ ระดบั ผลการประเมินมากท่สี ุด
๔ คะแนน คอื ระดบั ผลการประเมนิ มาก
๓ คะแนน คือ ระดบั ผลการประเมนิ ปานกลาง
๒ คะแนน คือ ระดบั ผลการประเมนิ น้อย
๑ คะแนน คือ ระดบั ผลการประเมนิ น้อยท่ีสุด
N คอื จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

X̅ คือ ระดบั คา่ เฉลยี่ ผลการประเมิน
S.D. (Standard deviation) คอื คา่ เบยี่ งเบนมาตรฐานค่าเฉลยี่ ระดับผลการประเมิน
ของผูต้ อบแบบประเมนิ โครงการ
คา่ เฉลีย่ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ คะแนน หมายถงึ มผี ลการประเมินอยใู่ นระดบั มากทส่ี ุด
คา่ เฉล่ยี ๓.๕๐ – ๔.๔๙ คะแนน หมายถงึ มผี ลการประเมินอยใู่ นระดับมาก
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ คะแนน หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดบั ปานกลาง
คา่ เฉลยี่ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ คะแนน หมายถงึ มผี ลการประเมินอยใู่ นระดับนอ้ ย
คา่ เฉลย่ี ๑.๐๐ – ๑.๔๙ คะแนน หมายถึง มีผลการประเมนิ อยู่ในระดับน้อยทสี่ ุด

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบย่ี งเบนมาตรฐาน และระดบั ผลการประเมนิ กจิ กรรมวนั เดก็ แห่งชาติ ประจำปี
2564 ของผตู้ อบแบบประเมิน (N=132)

รายการ N = 132 ระดับผลการประเมนิ
X̅ S.D.
1. รปู แบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.14 0.83 มาก
2. สอดคล้องต่อการเรยี นในยุคใหม่ 4.26 0.85
มาก
3. กจิ กรรมมคี วามน่าสนใจเหมาะสมกับสถานการณ์ 4.28 0.86
มาก
4. กจิ กรรมมคี วามสนุก 4.27 0.85 มาก
5. ความสะดวกในการเขา้ ร่วมกิจกรรม 4.27 0.85 มาก
4.25 0.85 มาก
รวม

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูร้ ่วมกิจกรรมกจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 132 คน
มคี วามพึงพอใจต่อกิจกรรมกิจกรรมวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก (X= 4.25)
เมอื่ พิจารณาเปน็ รายด้าน พบวา่ ส่วนใหญม่ ีความพึงพอใจ กิจกรรมมีความน่าสนใจเหมาะสมกบั สถานการณ์ อยู่

ในระดับมาก (X̅ = 4.28) รองลงมาคือ กจิ กรรมมีความสนุก อยใู่ นระดับมาก (X̅ = 4.27) ความสะดวกในการ

เขา้ รว่ มกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.27) สอดคลอ้ งต่อการเรียนในยุคใหม่ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26)

และรปู แบบการจัดกิจกรรมมีความนา่ สนใจ อยใู่ นระดับมาก (X̅ = 4.14) ตามลำดับ

สรุปผลโครงการวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชยั ๙

บทที่ ๕
สรปุ ผล อภปิ รายผล และขอ้ เสนอแนะ

สรปุ ผล
ผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปไดด้ ังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหข์ อ้ มลู ส่วนตวั ของผตู้ อบแบบประเมนิ โครงการ
ตอนท่ี 2 วเิ คราะห์ผลการประเมินโครงการกจิ กรรมวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564
ตอนท่ี 3 วเิ คราะห์ความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ

ตอนที่ 1 วเิ คราะหข์ อ้ มูลสว่ นตวั ของผตู้ อบแบบประเมินในภาพรวม
ผู้ร่วมกิจกรรมวนั เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 132 คน สว่ นใหญเ่ ปน็ เพศหญงิ

จำนวน 78 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 5๐.1 เพศชาย จำนวน 54 คน คดิ เป็นร้อยละ 49.9 สว่ นใหญม่ ีอายุ 12 – 2
๐ ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.79 อายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 34 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 25.76 และ
อายุมากกว่า 21 ปีขึน้ ไป จำนวน 27 คน คดิ เป็นร้อยละ 20.45 ตามลำดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คอื
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 49 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 37.12 ระดบั ประถมศึกษา จำนวน 41 คน คดิ
เปน็ รอ้ ยละ 31.06 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น จำนวน 35 คน คิดเปน็ ร้อยละ 26.52 และตำ่ สุดคือระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ จำนวน 7 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 5.30 สำหรบั สถานภาพส่วนใหญ่คือ นกั ศึกษา กศน. จำนวน 67
คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 50.8 เดก็ และเยาวชน จำนวน 42 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 31.8 และตำ่ สดุ อ่ืนๆ จำนวน 23
คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 17.4

ตอนท่ี 2 วเิ คราะห์ผลการประเมินโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ผรู้ ่วมกิจกรรมกจิ กรรมวันเดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 132 คน มคี วามพงึ พอใจตอ่

กจิ กรรมกจิ กรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.25) เม่ือพจิ ารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าสว่ นใหญม่ ีความพึงพอใจ กจิ กรรมมีความน่าสนใจเหมาะสมกบั สถานการณ์ อยใู่ นระดับมาก
(X̅ = 4.28) รองลงมาคือ กิจกรรมมคี วามสนุก อย่ใู นระดับมาก (X̅ = 4.27) ความสะดวกในการเขา้ รว่ มกิจกรรม
อยใู่ นระดับมาก (X̅ = 4.27) สอดคล้องตอ่ การเรียนในยุคใหม่ อยใู่ นระดบั มาก (X̅ = 4.26) และรูปแบบการจัด
กิจกรรมมีความน่าสนใจ อยู่ในระดบั มาก (X̅ = 4.14) ตามลำดบั

สรุปผลโครงการวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ๑๐

อภปิ รายผล
จากผลการประเมินโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 มีผลการประเมินโครงการภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมมีความน่าสนใจเหมาะสมกับ
สถานการณ์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้จัดทำโครงการคำนึงถึงประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคญั ในสถานการณโ์ ควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนใหท้ กุ ๆที่กลายเปน็ โรงเรียน เพราะ
การเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการ
ปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่างๆ โดย
พจิ ารณาจากเงื่อนไขความพรอ้ มดา้ นอุปกรณ์ ความพร้อมของพอ่ แม่ และความพรอ้ มตามชว่ งวยั ของ

โดยการจดั การเรยี นรู้ไปในทิศทางเชิงสรา้ งสรรค์ เนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนยุคใหม่ โดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เมื่อใดท่ี
ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และคิดว่าสิ่งใดยิ่งยากสิ่งนั้นยิ่งท้าทาย นั่นแสดงว่าการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งตรงกับบทความ“การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค
Thailand4.0” ของ (ดิเรก พรสีมา, 2559; คมชัดลึก, 2560) ส่งผลให้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2564 ประสบผลสำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์ทีก่ ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการพฒั นาครงั้ ตอ่ ไป
ควรมขี องรางวลั เพื่อสรา้ งแรงจูงใจในการรว่ มกิจกรรมการเลน่ เกมสส์ ง่ เสรมิ การอา่ น

สรปุ ผลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256๔ | ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ๑๑

บรรณานุกรม

กรมวชิ าการ. (256๑). กจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพมิ พค์ ุรุสภาลาดพรา้ ว.
ฉวีวรรณ คหู าภนิ ันท์. (๒๕๖๒). การอ่านและส่งเสรมิ การอ่าน (Reading and Promotion). กรงุ เทพฯ :

ศลิ ปาบรรณาคาร.
ธนากติ . ประวตั วิ นั เด็ก. [ออนไลน์]. เขา้ ถงึ ไดจ้ าก

https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2006827.
(วันท่ีค้นข้อมลู วนั ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔).
พร้มิ เพรา ดิษยวณิช. (กนั ยายน ๒๕๖๐) การอบรมเรื่องการจูงใจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่
เรณู เปยี ซื่อ. การดำเนินงานห้องสมดุ ประชาชน. กรุงเทพฯ : นานมบี คุ๊ ส์, ๒๕๖๑
สำนกั งาน กศน.(๒๕๖๔). นโยบายและจดุ เน้นการดำเนนิ งาน สำนักงาน กศน. ปงี บประมาณ 256๔.
[ออนไลน์]. เขา้ ถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1xezIAXYqpyFBuKcDIvHvy7.
(วันที่ค้นขอ้ มูลวนั ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔).

สรปุ ผลโครงการวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 256๔ | หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ๑๒

ภาคผนวก

แบบสำรวจความพงึ พอใจ
โครงการส่งเสรมิ การอา่ นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอโชคชยั

คำชแ้ี จง แบบประเมินกจิ กรรมฉบับน้ีใชส้ อบถามความพึงพอใจของทา่ นที่มีต่อการจดั โครงการสง่ เสริม

การอา่ นวนั เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย แบ่งออกเปน็ 3 ตอน ดงั น้ี

ตอนที่ 1 ข้อมลู ผูต้ อบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจในโครงการส่งเสริมการอ่านวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2564

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

****************************************

โปรดทำเคร่ืองหมาย  ใน ❑ ท่ีสอดคลอ้ งกบั ท่านมากท่ีสุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ❑ ชาย ❑ หญงิ

2. อายุ ❑ ต่ำกวา่ 12 ปี ❑ อายุ 12 - 20 ปี ❑ อายุ 21 ปี ข้ึนไป

3. การศึกษา ❑ ประถม ❑ มัธยมศึกษาตอนต้น ❑ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ❑ ปริญญาตรี

❑ อืน่ ๆ

ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจในโครงการส่งเสรมิ การอ่านเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563

ระดับความพึงพอใจ

รายการ มากท่สี ุด มาก ปานกลาง นอ้ ย ต้องปรับปรงุ

(5) (4) (3) (2) (1)

1. รปู แบบการจดั กจิ กรรมมีความน่าสนใจ

2. สอดคล้องต่อการเรยี นในยุคใหม่

3. การออกแบบสื่อมีความสร้างสรรค์

4. ภาพประกอบและเน้อื หามีความสอดคล้องกนั

5. ความสะดวกในการเข้ารว่ มกิจกรรม

ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอนื่ ๆ
…………......................................................................................................................... .........................................
......................................................................................... ..................................................... ...............................
............................................................................................................................. .................................................

ขอขอบคณุ ท่ใี หค้ วามรว่ มมือ

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอโชคชยั

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอโชคชยั

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2564

Frequency Table Frequency Percent Valid Cumulative
เพศ Percent Percent
62 67.39
Valid หญิง 30 32.61 67.39 67.39
ชาย 92 100.0 32.61 100.0
Total 100.0

อายุ Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 15 – 29 ปี 65 70.65
30 – 49 ปี 19 20.65 70.65 70.65
มากกวา่ 50 ปีขน้ึ ไป 8 8.70 20.65 91.30
Total 92 100.0 8.70 100.0
100.0

ระดับการศึกษา Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid ประถมศึกษา
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 3 3.26 3.26 3.26
มธั ยมศึกษาตอนปลาย 38 41.30 41.30 44.56
Total 51 55.44 55.44 100.0
92 100.0 100.0

Descriptives

Descriptive Statistics Mean Std.
N Range Deviation
4.3152
๑. รูปแบบการจัดกจิ กรรมมคี วามน่าสนใจ 100 5.00 4.0652 0.4842
4.00 3.9130
๒. สอดคลอ้ งต่อการเรยี นในยุคใหม่ 100 4.00 4.0543 0.6610
๓. การออกแบบสอ่ื มีความสร้างสรรค์ 100 4.00 0.7686
4.1196 0.6687
๔. ภาพประกอบและเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 100 4.00
4.0935 0.6226
๕. ความสะดวกในการเขา้ รว่ มกิจกรรม 100 4.00
0.6410
Valid N (listwise) 100

Frequency Table
ข้อที่ 1 รูปแบบการจัดกจิ กรรมมีความนา่ สนใจ

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid ปานกลาง 15 16.30 16.30
35.87 16.30
มาก 33 35.87 47.83 52.17
100.0 100.00
มากท่สี ดุ 44 47.83

Total 92 100.0

ข้อท่ี 2 สอดคล้องตอ่ การเรียนในยุคใหม่

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid ปานกลาง 18 19.57 19.57
54.35 19.57
มาก 50 54.35 26.09 73.91
100.00
มากท่สี ดุ 24 26.09 100.0

Total 92 100.0

ข้อที่ 3 การออกแบบส่ือมคี วามสรา้ งสรรค์

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
22.83 Percent
Valid ปาน 21 22.83 22.83
63.04
กลาง 14.13 85.87
100.0 100.00
มาก 58 63.04

มากท่สี ดุ 13 14.13

Total 92 100.0

ข้อที่ 4 ภาพประกอบและเน้ือหามีความสอดคลอ้ งกนั

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid ปานกลาง 22 23.91 23.91
23.91
มาก 43 46.74 46.74 70.65
100.00
มากท่ีสุด 27 29.35 29.35

Total 92 100.0 100.0

ขอ้ ท่ี 5 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิ กรรม

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid น้อย 4 4.35 4.35
4.35
ปานกลาง 14 15.22 15.22
44.57 19.57
มาก 41 44.57 35.87 64.13
100.0 100.00
มากท่สี ดุ 33 35.87

Total 92 100.0

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรกึ ษา ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอโชคชยั

นางจีระภา วฒั นกสิการ

ผูว้ ิเคราะห์ เรียบเรียง และจดั ทำตน้ ฉบบั บรรณารกั ษ์ชำนาญการพเิ ศษ
บรรณารักษ์
1. นางสวุ มิ ล หาญกลา้
2. นางสาวนัฐรินทร์ โลห่ น์ ารายณ์

บรรณาธกิ าร ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย
บรรณารกั ษ์ชำนาญการพิเศษ
1. นางจรี ะภา วฒั นกสกิ าร
2. นางสวุ ิมล หาญกล้า


Click to View FlipBook Version