The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานIS

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bunsitamoonsan1992, 2021-11-11 19:22:52

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานIS

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานIS

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
เรื่อง การนาศาสตรพ์ ระราชา (โครงการอนั เนอื่ งมาจากพระราชดาร)ิ สกู่ ารสอน IS
โรงเรยี นปางศลิ าทองศึกษา จงั หวดั กาแพงเพชร สังกดั สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

---------------------------------------------------------------
1. ขนั้ ตอน/วธิ ีปฏิบตั ิ

1.1 นาโครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดารมิ าจัดไวใ้ นโครงสรา้ งหลกั สูตรการจัดกระบวนการเรยี นรู้
การศกึ ษาค้นควา้ ด้วยตนเอง (IS)
1.2 ครูกาหนดการจัดกจิ กรรม

1.2.1 ขนั้ การต้ังประเด็นคาถาม
- ให้นักเรยี นสงั เกตว่าสถานการณ์ชว่ งน้ีฝนตกทกุ วนั เนอื่ งจากเกิดตามฤดกู าล
และอาจเกิดจากพายุเขา้ มาภายในประเทศ สง่ ผลให้บางพนื้ ที่ฝนตกหนกั บรเิ วณ
พน้ื ดินแตล่ ะจังหวัดมลี กั ษณะแตกตา่ งกนั เช่น บางพืน้ ทเี่ ปน็ พ้นื ท่ีสงู บางพ้ืนท่ีมี
ลักษณะเป็นพนื้ ท่ีตา่ เมอ่ื ฝนตกหนักจึงทาใหเ้ กดิ ปญั หานา้ ทว่ ม
- โครงการในพระราชดาริใดทชี่ ่วยแก้ไขปญั หาน้าทว่ ม

1.2.2 ขั้นการสืบคน้ ความรูจ้ ากแหลง่ เรยี นรแู้ ละสารสนเทศ
- สืบคน้ จากห้องสมดุ อินเทอร์เนต็ สอบถามผู้รู้ ฯลฯ เพ่ือไดข้ อ้ มลู เกยี่ วกับ
วิธแี กไ้ ขปญั หานา้ ทว่ ม ซ่งึ บรู ณาการกบั โครงการในพระราชดาริ

1.2.3 ขน้ั สรุปองคค์ วามรู้
- รูว้ ธิ ีการแก้ไขปญั หาน้าท่วมตามทนี่ กั เรียนสนใจ เช่น ทาฝายชะลอนา้ แกม้ ลงิ

สรา้ งเขอ่ื น ฯลฯ (ซึ่งขอ้ มลู ดงั กล่าวต้องมกี ารตรวจสอบขอ้ เท็จจริง โดยมีแหลง่

อา้ งองิ ทนี่ ่าเชอ่ื ถอื )

1.2.4 ขั้นการสอ่ื สารและการนาเสนออย่างมีประสทิ ธภิ าพ
- จัดทาสื่อ และนาเสนอหนา้ ชน้ั เรียน

1.2.5 ขั้นการบรกิ ารสังคมและจิตสาธารณะ
- เผยแพร่ความรสู้ ชู่ มุ ชน เช่น แนะนาผูป้ กครอง และให้ความรแู้ กช่ ุมชน เพอ่ื ชว่ ย
แก้ไขปัญหาน้าทว่ มในบรเิ วณแหลง่ ชมุ ชนของนกั เรยี น โดยการชว่ ยสร้างฝาย
ชะลอนา้

2. เคร่ืองมอื ทใี่ ช้
2.1 ห้องสมุด (แหลง่ เรียนรตู้ า่ งๆ เช่น แหลง่ ชุมชน)
2.2 อนิ เทอรเ์ นต็

3. ผลการดาเนนิ งาน
นักเรยี นช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/1 – 2/5 ได้รับการจดั การเรยี นการสอนการศึกษาค้นควา้ ด้วยตนเอง

จากโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ตามความสนใจของนกั เรียน สืบค้นข้อมลู จากแหลง่ เรยี นรตู้ า่ งๆ เชน่
ห้องสมดุ อนิ เทอรเ์ นต็ และจากการสอบถามบคุ คลในชมุ ชนหรอื ผเู้ ชย่ี วชาญ เกบ็ รวบรวมขอ้ มูลนามาจัดกระทา
เป็นขอ้ มูลเพือ่ นาเสนอในรปู แบบตา่ งๆ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ

ภาพการจดั กจิ กรรมกระบวนการเรียนรู้ IS
โครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนนิเทศ2.63
Next Book
Thrive Magazine Issue 16