The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำมา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wasupon, 2022-09-05 23:08:32

แบบฝึกทักษะแม่กน

แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำมา

แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน
สะกดคามาตราตัวสะกด

แม่กน

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๑

แมก่ น

สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒

แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน
สะกดคามาตราตัวสะกด

แม่กน

ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี ๑

แมก่ น

ชื่อ สกุล………………………………………………………………………
ช้ัน……………………เลขท่ี……………………

โรงเรียน……………………………………………………………………...

คานา

แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย เรื่อง กำรอ่ำนและกำร
เขียนสะกดคำมำตรำตัวสะกดแม่กน ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ ได้จัดทำข้ึนตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน สำระท่ี ๒ กำรเขียน และสำระที่ ๔
หลักกำรใช้ภำษำ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกำรอ่ำนและเขียน
สะกดคำมำตรำตัวสะกดแม่กน รู้หลักเกณฑ์ในกำรอ่ำน สำมำรถอ่ำนคำได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรอ่ำนคำใหม่ อ่ำนเร่ืองรำวต่ำง ๆ
ตลอดจนสำมำรถนำไปพัฒนำกำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป เนื้อหำภำยใน
เล่มเป็นกำรฝึกนักเรียนให้อ่ำนเป็นคำ เขียนสะกดคำมำตรำตัวสะกดแม่กง

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่ีปรึกษำทุกท่ำนที่ได้ให้คำแนะนำในกำรจัดทำ
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำไทย เร่ือง กำรอ่ำนและเขียนสสะกดคำมำตรำ
ตัวสะกดแม่กง ชั้นระถมศึกษำปีท่ี ๑ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ต่อไป

สำนักงำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒

คาแนะนาสาหรบั นักเรยี นกอ่ นฝกึ

กอ่ นฝึก
นักเรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น เพือ่ ให้ทรำบวำ่ ตนเองมคี วำมรคู้ วำมเขำ้ ใจใน

เรื่อง มำตรำตัวสะกดแม่ มำกน้อยเพยี งใด

ขณะฝึก
๑. นกั เรียนตอ้ งตั้งใจฟงั ครู และทำควำมเขำ้ ใจเน้ือหำในแตล่ ะแบบฝกึ
๒. ก่อนทำแบบฝกึ แต่ละแบบฝกึ นกั เรยี นตอ้ งทำควำมเข้ำใจในแตล่ ะแบบฝกึ วำ่

ต้องกำรใหน้ กั เรียนทำอะไร ถ้ำไม่เขำ้ ใจใหซ้ ักถำมคณุ ครู
๓. ในกำรทำแบบฝึกควรเรยี งตำมลำดบั จำกแบบฝกึ ที่ ๑ - ๑๕

หลังฝึก
๑. หลงั จำกทีค่ รตู รวจแบบฝกึ แลว้ หำกนักเรยี นไมผ่ ำ่ นเกณฑ์คะแนนทก่ี ำหนดไว้

ทำ้ ยแบบฝกึ นักเรียนควรกลับไปทำควำมเขำ้ ใจเน้ือหำและแบบฝกึ นัน้ ๆ อีกครั้ง
๒. เมอื่ นกั เรยี นทำแบบฝกึ ครบทัง้ ๑๕ แบบฝึกแล้วใหน้ ักเรยี นทำแบบทดสอบ

หลังเรยี น จำนวน ๑๐ ข้อ เพื่อจะได้ทรำบวำ่ นกั เรียนมีควำมเขำ้ ใจเรอื่ งสระนน้ั ๆ มำก
นอ้ ยเพยี งใด

๓. นกั เรยี นควรนำแบบฝกึ ไปทบทวนในช่วงเวลำว่ำง เช่นหลงั เลิกเรียนหรอื ท่ีบำ้ น
เพื่อจะได้เขำ้ ใจสมำตรำตวั สะกดแม่กงมำกยิง่ ขน้ึ

คาช้แี จง
การใช้แบบฝึกทักษะการอา่ นการเขยี นภาษาไทย

เรอ่ื ง มาตราตัวสะกดแม่กง

สำหรับแบบฝกึ ทกั ษะ กำรอำ่ นภำษำไทย
เรื่อง มำตรำตัวสะกดแม่กง ประกอบด้วย
๑. คำแนะนำสำหรับนักเรยี น
๒. คำชแ้ี จง
๓. แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
๔. ใบควำมรู้ ๕ ใบควำมรู้
๕. แบบฝกึ ๑๕ แบบฝกึ
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
๗. เฉลยแบบฝกึ และแบบทดสอบกอ่ นเรยี น-หลงั เรยี น

จุดประสงค์การเรยี นรู้

ด้ำนควำมรู้ (K)
๑. ผ้เู รียนอำ่ นออกเสียงคำมำตรำตัวสะกดแมก่ นไดถ้ ูกตอ้ ง
๒. ผู้เรยี นคัดลำยมอื และเขยี นสะกดคำในมำตรำแมก่ นได้ถกู ตอ้ ง
๓. สำมำรถนำคำมำตรำแม่กนมำแตง่ ประโยคได้ถกู ตอ้ งสมบูรณ์

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P)
- ทกั ษะกำรอ่ำนและกำรเขยี นคำมำตรำตัวสะกดแม่กน
- ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- มีวนิ ยั
- ใฝเ่ รยี นรู้
- มมี ำรยำท ในกำรอำ่ นคำมำตรำตัวสะกดแมก่ น
- มมี ำรยำท ในกำรเขยี นคำมำตรำตวั สะกดแม่กน

แบบทดสอบกอ่ นเรียน
การอา่ นและการเขียนคาท่ปี ระสมดว้ ยมาตราตัวสะกดแม่กน
กลมุ่ สาระภาษาไทย ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๑ เรอ่ื ง มาตราตัวสะกดแมก่ น

คำช้ีแจง ๑. ข้อสอบแบบ ๓ ตวั เลือก จำนวน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๒. เขยี นเครอ่ื งหมำยกำกบำท (X) ทับอักษร ก ข หรือ ค
หน้ำคำตอบทถ่ี กู ตอ้ งเพยี งขอ้ เดียว

๑. คำวำ่ "จำน" ประสมด้วยมำตรำตัวสะกดใด
ก. แม่ ก กำ
ข. แม่ กง
ค. แม่ กน

๒. คำขอ้ ใดมตี ัวสะกดตรงกบั คำว่ำ "ช้อน"
ก. หนิ
ข. ไขไ่ ก่
ค. ลอง

๓. ขอ้ คำวำ่ "แขน" สะกดคำได้ว่ำอย่ำงไร
ก. แอ - ขอ - นอ - แขน
ข. ขอ - แอ - นอ - แขน
ค. ขอ - เอ - นอ - แขน

๔. ขอ้ ใดสะกดด้วยมำตรำแม่กนทุกคำ
ก. หนิ บงุ้
ข. บำ้ น เรอื น
ค. แม่กำ กระถนิ

๕. ขอ้ ใดเขียนคำได้ถูกตอ้ ง
ก. ปิ้นโต
ข. ใตถ๊ ุน
ค. หุ่นไลก่ ำ

๖. ประโยคใดมีคำมำตรำแมก่ น
ก. พอ่ ไปซื้อลองกอง
ข. กบกระโดดไปมำ
ค. หนูยิ้มไปดปู ำวำฬ

๗. คุณแมส่ อนฉันทำอำหำร มคี ำในมำตรำแม่กน กี่คำ
ก. ๓ คำ
ข. ๔ คำ
ค. ๕ คำ

๘. คำใดเมอื่ เตมิ น เป็นตวั สะกดแลว้ มีควำมหมำย
ก. ดิ_สอ
ข. นำ้ ตำ_
ค. มะปรำ_

๙. คำว่ำ ช้อน กับ บนิ มีสง่ิ ใดเหมอื นกนั
ก. พยญั ชนะต้น
ข. สระ
ค.ตัวสะกด

๑๐. "พอ่ ขบั รถไปซื้อน้ำตำล" ประโยคนีม้ ีมคี ำใดสะกดด้วย “มำตรำแมก่ น”
ก. ขับรถ
ข. น้ำตำล
ค. พอ่

ใบความรทู้ ่ี ๑

รู้จกั มาตราแม่ กน

มาตราแม่ กน

มำตรำแม่ กน คือ มำตรำที่สะกดด้วยนอกจำกน้ี คำ ท่ีสะกดด้วย น ณ ญ ร ล ฬ
ก็อ่ำนออกเสียงเหมือน น สะกด

ซ่ึงจัดเป็นคำท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมำ ตรำ

เ ช่ น

บึงกำฬ จำน เหรียญ กิน ดิน หิน
สัญญำณ ปีขำล อังคำร

มาตราตัวสะกดแม่กน

แบบฝึกอา่ น

ก า น ก่ า น ก้ า น

ก๊ า น ก๋ า น

อุ น อุ่ น อุ้ น

อุ๊ น อุ๋ น

สาหรับอา่ น คดั ลายมือ และเขียนตามคาบอก

ก้ อ น หิ น ปิ่ น โ ต
ดิ น ส อ จ า น
บิ น บ้ า น เ รื อ น

แบบฝึกที่ ๑

จับคู่คาที่มาตราตัวสะกดแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

ก้ อ น หิ น
ปิ่ น โ ต
ดิ น ส อ
บ้ า น เ รื อ น
จาน
บิ น

แบบฝึกท่ี ๒

เขียนคาท่ีประสมด้วยมาตราแม่กง
ให้ตรงกับภาพ

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

แบบฝกึ ท่ี ๓

แต่งประโยคจากคาที่ประสมด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กน

ก้ อ น หิ น .............................................................................................

...................................................................................

ป่ิ น โ ต ...................................................................................
...................................................................................

บ้ า น ...................................................................................
...................................................................................

ดิ น ส อ .............................................................................................

...................................................................................

จาน ...................................................................................
...................................................................................

มาตราตัวสะกดแม่กน

แบบฝึกอา่ น

ถ า น ถ่ า น ถ้ า น

ข อ น ข่ อ น ข้ อ น

แ ข น แ ข่ น แ ข้ น

สาหรับอ่าน คดั ลายมอื และเขียนตามคาบอก

ถ่ า น หิ น หิ น อ่ อ น
ข อ น ไ ม้ ดิ น
หุ่ น ไ ล่ ก า แ ข น

แบบฝกึ ท่ี ๔

จับคู่คาท่ีประสมด้วยมาตราแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

หิ น อ่ อ น
ถ่ า น หิ น
แขน
ดิ น
หุ่ น ไ ล่ ก า
ข อ น ไ ม้

แบบฝึกที่ ๕

เขียนคาที่ประสมมาตราแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

แบบฝึกที่ ๖

แต่งประโยคจากคาท่ีประสมมาตราแม่กน

ข อ น ไ ม้ ................................................................................................
………….................................................................................
.

ดิ น ................................................................................................
………….................................................................................

.

หุ่ น ไ ล่ ก ำ................................................................................................
………….................................................................................
.

แขน ................................................................................................
………….................................................................................

.

หิ น อ่ อ น ................................................................................................
………….................................................................................
.

มาตราตัวสะกดแม่กน

แบบฝกึ อา่ น

ค อ น ค่ อ น ค้ อ น

ซ อ น ซ่ อ น ซ้ อ น

ร อ น ร่ อ น ร้ อ น

สาหรับอ่าน คดั ลายมือ และเขียนตามคาบอก

วิ ต า มิ น นิ ท า น
ส ะ พ า น ร้ อ น
ค้ อ น ช้ อ น ส้ อ ม

แบบฝึกท่ี ๗

จับคู่คาที่ประสมมาตราแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

วิ ต า มิ น

นิ ท า น

สะพาน

ร้ อ น

ช้ อ น ส้ อ ม

ค้ อ น

แบบฝกึ ท่ี ๘

เขียนคำที่ประสมด้วย
มำตรำแม่กนให้ตรงกับภำพ

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

แบบฝึกท่ี ๙

แต่งประโยคจากคาที่ประสมมาตราแม่กน

ร้ อ น .........................................................................................
.........................................................................................

วิ ต า มิ น .........................................................................................
.........................................................................................

ช้ อ น ส้ อ ม.........................................................................................
.........................................................................................

ส ะ พ า น .........................................................................................
.........................................................................................

นิ ท า น .........................................................................................
.........................................................................................แบบฝกึ ที่ ๑๐

จับคู่คาท่ีประสมด้วยมาตราแม่กนให้ตรงกับภาพ

ฟุ ต บ อ ล
นำ้ ต ำ ล
ถื อ ศี ล
ก ำ ร บ้ ำ น
โบรำณ
ปลำวำฬ

แบบฝกึ ท่ี
๑๑

เขียนคาที่ประสมมาตราแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

แบบฝึกท่ี ๑๒

แต่งประโยคจากคาท่ีประสมมาตราแม่กน

ก า ร บ้ า น.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ฟุ ต บ อ ล.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ถื อ ศี ล.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

โ บ ร า ณ.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ป ล า ว า ฬ.......................................................................................................................
.......................................................................................................................แบบฝึกที่ ๑๓

จับคู่คาที่ประสมด้วยมาตราแม่กนให้ตรงกับภาพ

อาหาร
เ ดิ น
จาน
สะพาน
บ้ า น
ก ร ะ ถิ น

แบบฝึกที่ ๑๔

เขียนคำท่ีประสมด้วยมำตรำแม่กนให้ตรงกับภำพ

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

............................................ ............................................
............................................ ............................................

. .

แบบฝกึ ท่ี ๑๕

แต่งประโยคจากคาที่ประสมด้วยมาตราแม่กน

อาหาร ...............................................................................
...............................................................................

เ ดิ น ...............................................................................
...............................................................................

หั ว หิ น ...............................................................................
...............................................................................

ต้ น ไ ม้ ...............................................................................
...............................................................................

สะพาน ...............................................................................
...............................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน

กำรอ่ำนและกำรเขยี นคำที่ประสมด้วยมำตรำตวั สะกดแมก่ น
กลุ่มสำระภำษำไทย ช้นั ประถมศึกษำปที ี่ ๑ เรือ่ ง มำตรำตวั สะกดแมก่ น

คำชแ้ี จง ๑. ขอ้ สอบแบบ ๓ ตวั เลอื ก จำนวน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๒. เขียนเครือ่ งหมำยกำกบำท (X) ทบั อกั ษร ก ข หรือ ค
หนำ้ คำตอบที่ถกู ตอ้ งเพยี งขอ้ เดียว

๑. คำว่ำ "จำน" ประสมดว้ ยมำตรำตัวสะกดใด
ก. แม่ ก กำ
ข. แม่ กง
ค. แม่ กน

๒. คำข้อใดมตี ัวสะกดตรงกบั คำว่ำ "ช้อน"
ก. หิน
ข. ไขไ่ ก่
ค. ลอง

๓. ขอ้ คำว่ำ "แขน" สะกดคำไดว้ ำ่ อย่ำงไร
ก. แอ - ขอ - นอ - แขน
ข. ขอ - แอ - นอ - แขน
ค. ขอ - เอ - นอ - แขน

๔. ข้อใดสะกดดว้ ยมำตรำแม่กนทกุ คำ
ก. หิน บุ้ง
ข. บำ้ น เรอื น
ค. แมก่ ำ กระถนิ

๕. ขอ้ ใดเขียนคำไดถ้ ูกตอ้ ง
ก. ปิ้นโต
ข. ใตถ๊ นุ
ค. หุ่นไล่กำ

๖. ประโยคใดมีคำมำตรำแมก่ น
ก. พ่อไปซ้อื ลองกอง
ข. กบกระโดดไปมำ
ค. หนูยมิ้ ไปดปู ำวำฬ

๗. คณุ แม่สอนฉนั ทำอำหำร มคี ำในมำตรำแมก่ น ก่คี ำ
ก. ๓ คำ
ข. ๔ คำ
ค. ๕ คำ

๘. คำใดเม่อื เติม น เป็นตัวสะกดแลว้ มีควำมหมำย
ก. ดิ_สอ
ข. น้ำตำ_
ค. มะปรำ_

๙. คำวำ่ ช้อน กับ บนิ มสี ่งิ ใดเหมือนกนั
ก. พยัญชนะตน้
ข. สระ
ค.ตวั สะกด

๑๐. "พ่อขบั รถไปซอ้ื น้ำตำล" ประโยคนี้มีมคี ำใดสะกดดว้ ย
มำตรำแม่กน
ก. ขับรถ
ข. น้ำตำล
ค. พ่อ

เฉลย

แบบทดสอบหลงั เรยี น

กำรอ่ำนและกำรเขียนคำทป่ี ระสมด้วยมำตรำตัวสะกดแม่กน
กลมุ่ สำระภำษำไทย ชนั้ ประถมศึกษำปีท่ี ๑ เรอ่ื ง มำตรำตวั สะกดแม่กน

คำช้แี จง
๑. ขอ้ สอบแบบ ๓ ตวั เลือก จำนวน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๒. เขียนเครอ่ื งหมำยกำกบำท (X) ทับอกั ษร ก ข หรือ ค

หน้ำคำตอบทถ่ี กู ต้องเพยี งข้อเดยี ว

๑. คำว่ำ "จำน" ประสมด้วยมำตรำตัวสะกดใด
ก. แม่ ก กำ
ข. แม่ กง
ค. แม่ กน

๒. คำขอ้ ใดมีตวั สะกดตรงกับคำวำ่ "ชอ้ น"
ก. หิน
ข. ไข่ไก่
ค. ลอง

๓. ข้อคำวำ่ "แขน" สะกดคำไดว้ ำ่ อยำ่ งไร
ก. แอ - ขอ - นอ - แขน
ข. ขอ - แอ - นอ - แขน
ค. ขอ - เอ - นอ - แขน

๔. ขอ้ ใดสะกดด้วยมำตรำแมก่ นทุกคำ
ก. หิน บุง้
ข. บ้ำน เรือน
ค. แมก่ ำ กระถนิ

๕. ขอ้ ใดเขียนคำไดถ้ ูกตอ้ ง
ก. ปิ้นโต
ข. ใตถ๊ นุ
ค. หุ่นไล่กำ

๖. ประโยคใดมีคำมำตรำแมก่ น
ก. พ่อไปซ้อื ลองกอง
ข. กบกระโดดไปมำ
ค. หนูยมิ้ ไปดปู ำวำฬ

๗. คณุ แม่สอนฉนั ทำอำหำร มคี ำในมำตรำแมก่ น ก่คี ำ
ก. ๓ คำ
ข. ๔ คำ
ค. ๕ คำ

๘. คำใดเม่อื เติม น เป็นตัวสะกดแลว้ มีควำมหมำย
ก. ดิ_สอ
ข. น้ำตำ_
ค. มะปรำ_

๙. คำวำ่ ช้อน กับ บนิ มสี ่งิ ใดเหมือนกนั
ก. พยัญชนะตน้
ข. สระ
ค.ตวั สะกด

๑๐. "พ่อขับรถไปซ้อื น้ำตำล" ประโยคนี้มมี ีคำใดสะกดดว้ ย
มำตรำแมก่ น

ก. ขบั รถ
ข. น้ำตำล
ค. พอ่

แบบฝกึ ท่ี ๑

จบั คู่คำท่ีมำตรำตัวสะกดแม่กน
ให้ตรงกับภำพ

ก้อนหิน

ปิน่ โต

ดนิ สอ

บ้ำนเรือน

จำน

บนิ

แบบฝกึ ที่ ๒

เขียนคำท่ีประสมด้วยมำตรำแม่กน
ให้ตรงกบั ภาพ

บา้ น............................................ ดนิ สอ............................................

............................................ ............................................
. .

ปนิ่ โต............................................ ก้อนหิน............................................

............................................ ............................................
. .

บนิ............................................ จาน............................................

............................................ ............................................
. .

แบบฝกึ ท่ี ๓
แต่งประโยคจำกคำที่ประสมด้วย
มำตรำตัวสะกดแม่กน
ก้อนหนิ
................................................................................................................
.................................................................................................................

ปนิ่ โต ................................................................................................................
................................................................................................................

บ้ำน ..............................................................................................................
.............................................................................................................

ดนิ สอ ......................................................................................................
.........................................................................................................

จำน ............................................................................................................
...........................................................................................................

อยใู่ นดุลยพินิจของครผู ู้สอน

แบบฝกึ ท่ี ๔

จับคู่คำท่ีประสมด้วยมำตรำ
แม่กนให้ตรงกับภำพ

หนิ อ่อน

ถำ่ นหิน

แขน

ดิน

หุ่นไล่กำ

ขอนไม้

แบบฝึกท่ี ๕

เขียนคาที่ประสมมาตราแม่กน
ให้ตรงกับภาพ

..........ห....นิ......อ....่อ....น.......... ............ข....อ....น....ไ....ม....้ ......

..........ถ....่า....น....ห......นิ .......... ........ห....นุ่....ไ....ล....่ก....า..........

..............ด....ิน.................... ..............แ....ข....น................

แบบฝกึ ที่ ๖

แต่งประโยคจากคาที่ประสมมาตราแม่กน

ขอนไม้ .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ดนิ .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

หุ่นไลก่ ำ .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

แขน .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

หนิ ออ่ น .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
อย่ในดลุ ยพนิ ิจของคร่ผ้่สอน

แบบฝึกที่ ๗

จับคู่คาท่ีประสมมาตราแม่กน ให้ตรงกับภาพ

วติ ำมนิ
นิทำน
สะพำน
ร้อน
ช้อนสอ้ ม
ค้อน


Click to View FlipBook Version