The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yuzu_gr, 2022-06-07 23:38:50

ThaiThai Menu

Menu ThaiThai

¡ŽÇÂàµëÕÂÇàÃÍ× ä·Âä·Â | Thai Thai Boat Noodles

เครอ่ื งดม่ื Drinks
นำ้ สมนุ ไพร ฟรีรฟี ล!

ชาดำเยน็ 65 ชานมเยน็ 65 ชามะนาว 65 นำ้ ใบเตย 65

Thai Iced Tea Thai Milk Tea Thai Iced Tea With Lime Iced Pandan Tea

น้ำตะไคร 65 นำ้ ตะไครใ บเตย 65 น้ำเก็กฮวย 65 น้ำกระเจีย๊ บ 65
Iced Lemongrass Pandan Tea Iced Chrysanthemum Tea
Iced Lemongrass Tea Iced Hibiscus Tea

นำ้ ลำไย 65 นำ้ อญชนมะนาว 65 ไทยโคลา 85 บวยโซดา 75

Longan Juice Thai Cola Plum Soda

นำ้ เปลา โคก/โคก ซโี ร สไปรท /สไปรท ซีโร

W25ater 3C5oke/Coke Zero 3S5prite/Sprite Zero

เบยี รสิงห เบียรไฮเนเกน

Singha Beer Heineken Beer
135 145

ÃÒ¤Ò¹ÕÂé ѧäÁË ÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤ‹Òà¾ÁÔè 7% áÅФҋ ºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

อาหารทานเลน

Appetizers

ลูกชนิ้ เนอื้
โฮมเมด

Homemade Beef Balls
85

เก๊ยี วหมูทอด ลูกชิน้ หมู
โฮมเมด
Fried Pork Wontons
75 Homemade Pork Balls
75

ลกู ชน้ิ ปลาระเบิด

Fried Fish Balls
75

เกย๊ี วทอด
ตมยำ

Fried Wonton Tom Yum
149

ÃÒ¤Ò¹éÕÂѧäÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÅÙ ¤Ò‹ à¾ÁèÔ 7% áÅФҋ ºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

แอพพิไทเซอร 4 อยา ง

Appetizers Set
155

คอหมทู อด

Fried Pork Jowl
229

ไกทอด เอน็ ขอ ไกท อด
เกลือกระเทยี ม
Fried Chicken Wings
115 Fried Chicken Joint
85

+ทรฟเฟลซอส

25

แซลมอ นแซบ ส

Salmon Zap
325

ÃÒ¤Ò¹Õé处 äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÅÙ ¤‹Òà¾èÁÔ 7% áÅФ‹ÒºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

หอยนางรมสด

Fresh Oysters Set
255

ลวกจ้ิมหมสู ด

Poached Pork with Spicy Sauce
255

ลวกจ้ิมเนอ้ื สด

Poached Beef with Spicy Sauce
385

แคปหมสู ด

แคปหมลู าบยโส แคปหมขู าวโพดฮอกไกโด แคปหมูออรจิ นิ ล

Pork Snack Laab Yaso Pork Snack Hokkaido Corn Pork Snack Original
125 125 95

แคปหมโู นริวาซาบิ แคปหมทู รฟเฟล แคปหมูชสี แซบ ส

Pork Snack Nori Wasabi 145 Pork Snack Cheese Zap
125 125

ÃÒ¤Ò¹Õé处 äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤ‹Òà¾ÁèÔ 7% áÅФ‹ÒºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

สมตำ ตำไทย

Papaya Salad Thai Papaya Salad
95

ตำไทยไขเ ค็ม

Thai Papaya Salad
with Salted Egg
125

ตำปลารา

Papaya Salad
with Fermented Fish

115

เสนมนญ่ีปนุ

Japanese Glass
Noodle
30

ตำขา วโพดไขเ ค็ม

Thai Corn Salad
with Salted Egg
125

ตำขาวโพด

Thai Corn Salad
115

ÃÒ¤Ò¹ÕéÂѧäÁË ÇÁÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾èÁÔ 7% áÅФ‹ÒºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

ยำ | Yum

ยำแซลมอน

Spicy Salmon Salad
325

¹éÓÂÓ»ÅÒÃÒŒ ¿ÃÕ
Fermented Fish Sauce FREE

ยำคอหมูทอด

Spicy Fried Pork Neck Salad
259

¹Óé ÂÓ»ÅÒÃÒŒ ¿ÃÕ
Fermented Fish Sauce FREE

ยำกุงกรอบ

สุก | สด | ผสม

Spicy Shrimp Salad
Cooked | Fresh | Mixed

239

¹Óé ÂÓ»ÅÒÃÒŒ ¿ÃÕ
Fermented Fish Sauce FREE

ยำลกู ช้นิ ปลาระเบิด

Spicy Fried Fish Ball Salad
119

¹éÓÂÓ»ÅÒÃŒÒ ¿ÃÕ
Fermented Fish Sauce FREE

ÃÒ¤Ò¹éÂÕ §Ñ äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤҋ à¾ÁÔè 7% áÅФҋ ºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

อาหารจานเดียว ขาวกะเพรากากหมู

Stir-Fries Stir-fried Pork
With Basil over Rice
ขา วกะเพราหมูตนุ
159
Stir-fried Braised Pork
With Basil over Rice

159

+ไขดาว

+Fried Egg

25

ขา วกะเพราเนื้อตุน ขาวกะเพราเน้อื วากิว

Stir-Fried Braised Beef Stir-Fried Wagyu with Basil over Rice
with Basil over Rice
219
169

ÃÒ¤Ò¹ÕéÂѧäÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾èÁÔ 7% áÅФ‹ÒºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

อาหารจานเดียว

Stir-Fries

ผดวุน เสน

Stir-fried Glass Noodle
with Pork and Egg
119

ขาวหมูกะป

Stir-fried Pork
With Shrimp Paste

149

เสน ใหญผ ดกะเพรากากหมู กว ยเตย๋ี วค่ัวไก

Stir-fried Flat Rice Noodle Stir-fried Flat Rice Noodle
with Pork and Basil with Chicken and Squid
139
159

ÃÒ¤Ò¹éÕ处 äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤҋ à¾èÔÁ 7% áÅФ‹ÒºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กว ยเต๋ยี วเรือ
เน้อื อากิตะ วากิว A5

A5 Japanese Akita Wagyu Boat Noodles

กวยเต๋ยี วเรอื เน้อื อากติ ะ วากวิ
A5 ทรฟเฟล

899

ÃÒ¤Ò¹Õé处 äÁË ÇÁÀÒÉÁÕ ÅÙ ¤Ò‹ à¾èÔÁ 7% áÅФ‹ÒºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กว ยเต๋ยี วเรอื
เน้ืออากติ ะ วากิว A5

A5 Japanese Akita Wagyu
Boat Noodles

กว ยเตี๋ยวเรอื
เนือ้ อากิตะ วากิว A5 เน้ือตุน

A5 Japanese Akita Wagyu
Boat Noodles with Braised Beef

659

เกาเหลา
เน้ืออากติ ะ วากิว A5 เนื้อตุน

A5 Japanese Akita Wagyu Boat
with Braised Beef No Noodles
659

กวยเตยี๋ วเรอื
เนอื้ อากิตะ วากิว A5

A5 Japanese Akita Wagyu Boat Noodles
639

เกาเหลา เนื้ออากิตะ วากิว A5

A5 Japanese Akita Wagyu Boat No Noodles
639

ÃÒ¤Ò¹ÂéÕ Ñ§äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÅÙ ¤‹Òà¾ÁÔè 7% áÅФҋ ºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กวยเตยี๋ วเรือ
เน้ืออเมรกิ นวากวิ

American Wagyu Boat Noodles

กว ยเต๋ียวเรอื อเมรกิ นวากิว

American Wagyu Boat Noodles
369

เกาเหลาอเมริกนวากิว

American Wagyu Boat Noodles
369

กว ยเต๋ียวเรืออเมริกนวากวิ
เน้ือตนุ

American Wagyu Boat Noodles
with Braised Beef
389

เกาเหลาเนอ้ื อเมริกนวากิว
เนือ้ ตนุ

American Wagyu Boat Noodles
with Braised Beef
389

ÃÒ¤Ò¹ÕÂé §Ñ äÁË ÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤҋ à¾ÁèÔ 7% áÅФҋ ºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กว ยเตีย๋ วเรือหมคู โุ รบตุ ะ

Kurobuta Pork Boat Noodles

เกาเหลาน้ำตกหมคู โุ รบตุ ะ

Kurobuta Pork Boat No Noodles
259

กวยเต๋ยี วเรือหมูคโุ รบตุ ะ

Kurobuta Pork Boat Noodles
259

เกาเหลาน้ำตก
หมูคุโรบตุ ะ หมูตุน

Kurobuta Pork Boat
with Braised Pork No Noodles

279

กวยเต๋ียวเรอื หมคู ุโรบตุ ะ หมูตุน

Kurobuta Pork Boat Noodles
with Braised Pork
279

ÃÒ¤Ò¹ÕéÂѧäÁË ÇÁÀÒÉÕÁÙŤҋ à¾èÁÔ 7% áÅФ‹ÒºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กว ยเตีย๋ วเรือหมู

Pork Boat Noodles

กว ยเตี๋ยวเรอื หมูน้ำตก

Thai Thai’s Pork Boat Noodles
129

เกาเหลาหมนู ำ้ ตก

Thai Thai’s Pork Boat Noodles
149

กวยเต๋ยี วเรอื หมนู ำ้ ตก หมูตนุ

Thai Thai’s Pork Boat Noodles
with Braised Pork
149

เกาเหลาหมูนำ้ ตก หมตู นุ

Thai Thai’s Pork Boat Noodles with Braised Pork
169

ÃÒ¤Ò¹Õé处 äÁË ÇÁÀÒÉÁÕ ÅÙ ¤Ò‹ à¾èÔÁ 7% áÅФҋ ºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

กากหมูกระเทยี ม เลือกCเuสsน t/oคmวiาzมeเผด็

Garlic Pork Cracklings àÊŒ¹àÅ¡ç àʹŒ ËÁÕè
50 Rice Noodle Rice Vermicelli

กากหมคู ั่วพรกิ เกลือ àʹŒ ãËÞ‹ ÇعŒ àÊŒ¹
Flat Rice Noodle Glass Noodle
Spicy Pork Cracklings
50

กว ยเตี๋ยวหมู

Pork Noodles

ºÐËÁÕè àÊŒ¹ÁÒÁÒ‹
Egg Noodle Instant Noodle

กวยเตี๋ยวหมนู ำ้ ใส JapanesàeʹŒ GÁѹlaÞsèÕ»s†¹Ø Noodle KoreanÇعŒ àGÊlŒ¹aà¡sÒsËÅNÕ oodle
+20 +20
Pork Noodles
129

à¡ëÕÂÇËÁÙÅÇ¡ âËÃоÒ
Pork Wonton Holy Basil

+40

Sคpวiาcมinเผes็ดs

กวยเตย๋ี วหมูตมยำ NäÁo‹à¼nç´e Mà¼iç´l¹dŒÍÂ

Tom Yum Pork Noodles Mà¼eç´¡dÅiÒu§m àH¼o´ç ÁtÒ¡
129

ÃÒ¤Ò¹Õé处 äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÙŤҋ à¾ÔèÁ 7% áÅФҋ ºÃ¡Ô Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

เพ่ิมเครอื่ ง

Topping

ลูกช้ินหมู หมสู ด ตบหมู

Pork40Balls Pork4S0lices Pork35Liver

หมสู บ หมูตุน คุโรบตุ ะสไลส ลูกชิ้นเนอ้ื วากวิ สไลส

Groun5d0 Pork Braise6d0 Pork Kurobu1t4a9 Slices Beef50Balls American 2W3a9gyu Slices

เนื้อตุน เน้ืออากติ ะ วากวิ ผกบุงลวก กระเทียมเจยี ว เสนเลก็
A5 สไลส Blanched 2V0egetables
Braise8d0 Beef Fried40Garlic Rice 2N0oodle
A5 Japanese Ak5i1t9a Wagyu Slices

เสน หม่ี เสน ใหญ วุน เสน บะหม่ี เสน มามา

Rice Ve2r0micelli Flat Ric2e0 Noodle Glass 2N0oodle Egg N20oodle Instan2t0Noodle

เสนมนญี่ปนุ วุนเสนเกาหลี เกย๊ี วหมลู วก ขา วสวย ขา วเหนียว

Japanese G3l0ass Noodle Korean Gl3a0ss Noodle Pork 6W5onton Jasmin20e Rice Stick2y5 Rice

ÃÒ¤Ò¹éÕÂѧäÁË ÇÁÀÒÉÕÁÅÙ ¤Ò‹ à¾ÔÁè 7% áÅФ‹ÒºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

ขนมหวาน

Desserts

เฉากวย

G65rass Jelly

เฉากว ยนมสด

G75rass Jelly with Milk

โทสต เนย นม นำ้ ตาล โทสต ไมโล

Butter Sweetened Condensed Milk and Sugar Toast Milo Toast
129 129

โทสต เนย น้ำตาล โทสต ไอศกรีมวานลิ ลา

Butter and sugar Toast Vanilla Ice Cream Toast
129 149

ÃÒ¤Ò¹éÂÕ §Ñ äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÁÕ ÅÙ ¤Ò‹ à¾èÔÁ 7% áÅФ‹ÒºÃÔ¡Òà 10% All prices are subjected to 7%VAT and 10% Service Charge.

สาขา SCAN ME

Locations

Siam Square Terminal 21 Asok

414/4 ÊÂÒÁÊá¤ÇÏ ¶¹¹ÍѧÃÕ´¹Ù ѧµ (4th Fl.)
ࢵ»·ØÁÇѹ á¢Ç§»·ØÁÇѹ ¡Ãا෾ 10330
ËÍŒ §àÅ¢·Õè SH4017 ª¹éÑ 4 àÅ¢·Õè 88 à·ÍÏÁÔ¹ÍÅ 21
Zpell Rangsit «ÍÂÊØ¢ØÁÇ·Ô 19 (Ç²Ñ ¹Ò) ¶¹¹Ê¢Ø ÁØ Ç·Ô ¤ÅͧàµÂà˹Í× ÇѲ¹Ò ¡Ã§Ø à·¾ 10110

(2nd Fl.) Central Ladprao

94 ÅÍç ¤PL2.2.SHP037 ª¹Ñé 2 ȹ٠¡ÒäŒÒ¿Ç à¨ÍϾÒϤ (3rd Fl.)
⫹ZPELL¶¹¹¾ËÅâ¸Թ µÓºÅ»ÃЪҸԻ˜µÂ
ÍÓàÀÍ»·ÁØ ¸Ò¹Õ »·ÁØ ¸Ò¹Õ 12130 ÍÒ¤ÒÃȹ٠¡ÒäŒÒà«¹ç ·ÃÅÑ ¾ÅÒ«Ò‹ ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ËŒÍ§àÅ¢·3Õè 19 ªÑ¹é 3
àÅ¢·èÕ1679¶¹¹¾ËÅâ¸¹Ô á¢Ç§¨µØ¨Ñ¡Ã ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã
Central Rama 2 ¨§Ñ ËÇ´Ñ ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10900

(1st Fl.)

àÅ¢·èÕ 160 ˌͧ 174 ª¹Ñé 1 ¶¹¹ ¾ÃÐÃÒÁ2 á¢Ç§áÊÁ´Ó
ࢵºÒ§¢¹Ø à·ÂÕ ¹ ¨§Ñ ËÇ´Ñ ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10150

www.yuzugroup2018.com


Click to View FlipBook Version