The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ppkismksgbesar, 2019-12-14 05:43:55

BUKU PENGURUSAN PPKI 2020 pdf_Neat

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK SUNGAI BESAR
45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN


BUKU PENGURUSAN PPKI


TAHUN 2020
No. Tel : 03-3224 4219
No Fax : 03-3224 4818
Laman Web : http://ppkismksgbesar.blogspot.com
Email : [email protected]
NAMA : ……………………………..……..

NO TEL : …………………………….……..

EMAIL : …………………………………....

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmoni
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri, serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.


VISI KPM


Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.


MISI KPM


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

VISI SEKOLAH


Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.


MISI SEKOLAH


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara
MOTO SEKOLAH“SEPAKAT”


Sehati Sejiwa

Erat Hubungan
Perpaduan Teguh

Agama Dijunjung
Kasih Disemai

Amanah Digalas

Tanggungjawab Dilunas

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan Khas di Malaysia adalah


satu usaha yang berterusan untuk melahirkan
insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya


merancang dan menguruskan kehidupan serta
menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang


individu dan ahli masyarakat yang seimbang
dan produktif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan


MISIMenyediakan pendidikan yang berkualiti
kepada murid-murid dengan keperluan khas untuk
menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya
dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada
Masyarakat dan Negara.


VISI


Meningkatkan potensi individu dari aspek kurikulum dan

kokurikulum agar menjadi insan yang mampu mengurus diri,
berhaluan , berdikari dan menyumbang kepada
Keluarga,Masyarakat dan NegaraMOTO


BERHALUAN, BERDIKARI , BERBAKTI

OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH


1. Memberi peluang pendidikan kepada semua warga

sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan, dan mempunyai identiti nasional.


3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam

semua mata pelajaran serta penguasaan murid
dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

4. Menanamkan kemahiran yang tinggi dalam
penguasaan dwibahasa kepada semua murid.


5. Mengembangkan potensi individu murid melalui

pembangunan program kokurikulum dan sukan.

6. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif

bagi pengajaran dan pembelajaran.

7. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran
yang

dinamik, cekap dan berkesan.

8. Membina perhubungan dan permuafakatan dengan
agensi luar melalui pemerkasaan PIBG dalam
program Sarana PIBG dan Sarana Sekolah.

PIAGAM PELANGGAN


Kami berjanji dan berusaha untuk :

Memastikan peningkatan pencapaian prestasi akademik,
kokurikulum dan pembangunan modal insan sekolah
ke tahap yang cemerlang melalui ;


 Perancangan, pengurusan, pelaksanaan, penyeliaan,dan
penilaian program kurikulum, hal ehwal murid dan

kokurikulum berjalan dengan lancar selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia.
 Peningkatan taraf profesionalisme keguruan dengan
mengikuti program-program terancang dan latihan

berdasarkan kepada perkembangan sistem pendidikan
masa kini.
 Menjaga kebajikan para pelajar, guru dan anggota bukan

guru pada bila-bila masa, sesuai dengan kehendak dan
suasana semasa.
 Menjalinkan hubungan yang erat di antara sekolah dan ibu
bapa melalui PIBG.

 Membina rantaian perkhidmatan dengan agensi luar sama
ada agensi kerajaan atau bukan kerajaan.

PERATURAN PENDIDIKAN


1997
“guru- guru boleh mengubahsuai


kaedah atau teknik pengajaran


atau pembelajaran, masa bagi


aktiviti dan susunan aktiviti,


matapelajaran dan bahan bantu


mengajar bagi mencapai tujuan

dan matlamat pendidikan khas”

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan

melalui:

Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan
dan bermasalah pendengaran.

Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan
untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran,

bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. la diwujudkan
di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan
sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan

pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.


Tempoh Belajar

Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah

adalah enam (6) tahun.
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah
adalah lima (5) tahun.

Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga

dua (2) tahun maksimum di mana-mana

peringkat iaitu sarna ada rendah atau

menengah mengikut keperluan murid berkenaan.

Program Pendidikan Khas Integrasi

Program Pendidikan Khas Integrasi ini ditadbirkan sepenuhnya oleh
Jabatan Pendidikan Negeri manakala Jabatan Pendidikan Khas

bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan

dasar dan pengisiannya.
Kurikulum Program Pendidikan Khas
Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-sekolah pendidikan khas dan
Program Pendidikan Khas Integrasi ialah kurikulum kebangsaan dan
kurikulum alternatif. Murid Pendidikan Khas menjalankan aktiviti

ko-kurikulum seperti murid biasa.


Pentaksiran Murid-Murid Pendidikan Khas
Semua pelajar pendidikan khas mengambil peperiksaan awam

seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Penilaian Menengah Rendah
dan Sijil Pelajaran Malaysia kecuali mereka yang mengikuti

kurikulum alternatif.. Bagi murid-murid yang mengikuti kurikulum
alternatif iaitu:Standard Kemahiran Kebangsaan (SKK)
akan ditauliahkan Sijil Kemahiran Malaysia.Kursus Seni Lukis

dan Seni Reka akan dianugerahkan Sijil Perakuan Sekolah
dan Sijil Khas Vokasional.

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas 1997)
juga menyatakan:
Dalam melaksanakan Kurikulum Pendidikan Khas,guru-guru boleh
mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran,
masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti,mata pelajaran atau
bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat
pendidikan khas Berdasarkan peraturan di atas,tempoh pendidikan
bagi melaksanakan kurikulum pendidikan khas adalah fleksibel.
Agihan masa bagi setiap bidang pembelajaran adalah berdasarkan
keperluan pendidikan khas bagi memperkembangkan potensi diri
individu secara menyeluruh.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
(KSSMPK)


PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas berasaskan
kemahiran vokasional dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
berlandaskan prinsipprinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua
murid dan pendidikan seumur hidup. KSSM Pendidikan Khas bersifat holistik, tidak
menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Bagi memenuhi keperluan individu,
pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi dibentuk secara
fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 ,
Tafsiran Kurikulum Pendidikan Khas;

a) Kurikulum Kebangsaan;
b) Kurikulum Kebangsaan yang diubah suai oleh Ketua Pendaftar;
c) Kurikulum yang direka khusus oleh Ketua Pendaftar; atau
d) apa-apa kurikulum latihan kemahiran yang pada Ketua Pendaftar, sesuai dan
bermanfaat bagi murid berkeperluan pendidikan khas.

KSSM Pendidikan Khas berasaskan kemahiran vokasional berfokus kepada
penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu yang diperlukan dalam
kehidupan seharian. Kurikulum ini menyediakan pendidikan berkualiti untuk Murid
Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) supaya menjadi insan yang seimbang,
berdikari dan berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.

MATLAMAT

KSSM Pendidikan Khas berasaskan kemahiran vokasional digubal dengan matlamat
untuk menyediakan MBK dengan pengetahuan dan kemahiran asas serta
mengamalkan budaya kerja yang sistematik, selamat dan berupaya mengikuti
kemahiran dalam teknologi serta membentuk sikap keusahawanan. Selain daripada
itu, ia bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk MBK mempelajari dan mahir
dalam teknologi. Memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara
menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan tahap keperluan murid
berkeperluan khas. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan
intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

SENARAI
GURU KE-
LAS PPKI

2020

SENARAI GURU KELAS PPKI 2020BP 1 : TN. HJ. HELMI BIN AHMAD

BP 2 : TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK

BP 3 : EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI

BP 4 : CIK SAYIDATINA BINTI MOHD

BP 5 : EN. AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

BP 6 : PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR

BP 7 : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE

BP 8 : PN. NORAIHANIDA BINTI MD YUSOF

BD 1 : EN. MOHD SHUKOR BIN DAUD

BD 2 : PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN

BD 3 : EN. SHAHREN BIN MOHD SHUKOR

SENARAI

NAMA
MURID

PPKI

SENARAI NAMA MURID PPKI 2019

BIL NAMA JAN NO I/C NO OKU
1 ALIF ZULFAHMI BIN AZMI L 041028-10-0523 LD000742

2 ARIF NAZMI BIN SALLEH MUNIR L 030221-08-0145 LD100612003487

3 ASMA AQILAH BINTI MOHD BAHARUDDIN P 040605-10-1282 LD100615000093

4 CHIO JIE WEI P 041116-08-0956 LD100612003276
5 FATIN SYAHIRAH BINTI HASHIM P 030424-10-1620 LD100612004432

6 KUOK KAH MENG L 020215-08-1433 DE100614000004

7 LAILA BINTI AB WAHID P 010624-10-1280 LD100612004465
MOHAMMAD INDRA PAZELI BIN
8 JAMALUDIN L 040512-10-0811 LD100612004538

9 MOHAMMAD IQBAL ANIQ BIN SUHARTO L 041128-10-1283 LD100612004595

10 MOHAMMAD ISYRAQ BIN SABARUDDIN L 040608-08-0165 MD100612000598
MOHAMMAD KHAIRUL ANAS BIN
11 JAMALUDIN L 010620-10-0985 LD100612004435

12 MOHAMMAD NURHAFIZAN BIN MISIRAN L 010714-10-1217 DE100612001069
MOHAMMAD SHAHRUL NIZAM BIN
13 SAMSUDIN L 020204-10-1371 LD100613000132

14 MOHAMMAD SHAUFIK BIN MOHD JUMALI L 021114-10-0767 LD100613000150
MOHAMMAD ZUL FAZLEY BIN ABDUL
15 HALIM L 040627-08-0961 LD100613000219
MUHAMAD AIMAN ASWAD BIN MOHAMED
16 ZAFRI L 020401-10-0781 MD100613000007
MUHAMAD AIZAM HAKIME BIN SUHAIL
17 IHSAN L 050823-10-1749 LD100614000119
MUHAMAD IRFAN HAIKAL BIN MOHD
18 NAZRAN L 051008-08-0093 LD100613000235

19 MUHAMAD NORAZMI BIN SAADON L 041116-10-0291 DE100612001369

20 MUHAMMAD AKHBAR BIN MOHAMAD NOR L 030810-10-0503 LD100617000148

21 MOHAMAD ZAINUDIN BIN RAMZI L 041215-10-0633

22 MUHAMMAD HARIZ BIN MUSA L 060126-08-0857
NOR AIYA NATASYA BIN
23 KAMAREZAMAN P 070101-08-0438

25 NURHAYATI BIN HADEZIR P 040722-08-0054

25 RAIHAN AMIN BIN SUNNI L 051111-08-0999

BIL NAMA JAN NO I/C NO OKU
26 MUHAMMAD AMINUDDIN BIN ROSLI L 030607-10-0647 DE100615000005

27 MUHAMMAD AMAL FAWWAZ BIN MOHD YAZID L 051013-10-0175 LD100611000199
MUHAMMAD AMMAR RUSHDY BIN KHAIRUL
28 ANUAR L 040831-08-1021 LD100612004485

29 MUHAMMAD EZMAL HAZIQ BIN MOHD NAGRI L 050712-10-0583 LD100614000029

30 MUHAMMAD FARHAN BIN ABDUL RAHIM L 010713-10-0343 LD100611000113
31 MUHAMMAD HAZIM BIN SAADON L 031107-10-1613 LD100612004518

32 MUHAMMAD IKMAL BIN SHAFIE L 021126-10-1441 LD100612003486

33 MUHAMMAD NORHAMIZAN BI SUNI L 040703-08-1203 LD100611000363
34 MUHAMMAD SHAFEZAD BIN ISA L 011223-10-0089 LD100614000016

35 MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAMALUDDIN L 030113-08-0965 MD100615000013

36 NABIL BIN KHAIRI AZHAR L 020929-10-0771 LD100612003729
37 NOR ATHIRAH BINTI MOHAMAD NOR KASIM P 040822-10-1000 LD100615000025

38 NOR HIDAYAH BINTI MOHEMAD P 011229-10-0688 LD100612004433
NUR ALIAH NATASYA BINTI MOHAMAD
39 SHAMSUL P 030716-10-1438 LD100612002071

40 NURUL FATEHAH SYAFIQAH BINTI YAAKOB P 030226-10-0854 LD100612004125

41 SURENDAR A/L SUBRAMANIAM L 040517-08-0741 LD100612004588

42 TAN SZE YEN P 010428-04-0214 LD100613000074
43 TAN WEI KIANG L

44 UMMU BALQIS BIN NOR RODIN P 030601-10-0910 DE100614000011

45 MOHAMAD SYAZWAN L

46
47

48

49

50PPKI SMK SG BESAR 2019

SENARAI NAMA MENTOR , MENTEE DAN PENGURUSAN e RPIBIL NAMA GURU NAMA MURID


EN. AZIZ BIN 1. MUHAMMAD FARHAN BIN ABDUL RAHIM
1 ROSMAN@SUJAH 2. MOHAMMAD NURHAFIZAN BIN MISIRANEN. CHE HASHIM BIN 1. MUHAMMAD HARIZ BIN MUSA
2 MAT GHANI 2. TAN SZE YEN
3. UMMU BALQIS BIN NOR RODIN


1. LAILA BINTI AB WAHID
3. PN. HJH. MAHANOM 2. MUHAMMAD NURHAMIZAN BIN SUNI
BINTI MAT NOOR 3. NUR ALIAH NATASYA BINTI MOHAMAD
SHAMSUL

PN SUHANA BINTI
4. MOHD SUNIP 1. MOHAMMAD INDRA PAZELI BIN
JAMALUDIN
2. MUHAMMAD AMAL FAWWAZ BIN MOHD YAZID
3. NOR HIDAYAH BINTI MOHEMAD


1. CHIO JIE WEI
5 TN. HJ AHMAD 2. TAN WEI KIANG
MANSOR BIN ISHAK 3. NABIL BIN KHAIRI AZHARTN. HJ HELMI BIN 1. MOHAMMAD SHAHRUL NIZAM BIN SAMSUDIN
AHMAD 2. MOHAMMAD ZUL FAZLEY BIN ABDUL HALIM
7. 3. MOHAMMAD KHAIRUL ANAS BINJAMALUDIN
EN.WAN MOHD FAIZUL
8. BIN WAN MOHD 1. MUHAMMAD HAZIM BIN SAADON
ZAHARI 2 .NOR AIYA NATASYA BIN KAMAREZAMAN


1. MUHAMAD AIMAN ASWAD BIN
PN. NORAIHANIDA MOHAMED ZAFRI
9 BINTI MAD YUSOP 2. MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAMALUDDIN

BIL NAMA GURU NAMA MURID

EN. AZMA AZUWAN
9. BIN ABD 1. MUHAMMAD SHAFEZAD BIN ISA
AZIZ 2. MOHAMMAD ISYRAQ BIN SABARUDDINEN MOHD SHUKOR 1. ARIF NAZMI BIN SALLEH MUNIR
10. BIN DAUD 3. MUHAMMAD AMMAR RUSHDY BIN
KHAIRUL ANUAR
4.SYAZWAN
EN MOHD SHAHREN
11 BIN 1. MOHAMAD ZAINUDIN BIN RAMZI
SHUKOR .2. MUHAMMAD AKHBAR BIN MOHAMAD
NOR
3. SURENDAR A/L SUBRAMANIAM


PN ZANARIAH BINTI 1. NURHAYATI BIN HADEZIR
12 MOKHTAR 2. MUHAMMAD EZMAL HAZIQ BIN MOHD
NAGRI


PN ZURAIDAH BINTI 1. ASMA AQILAH BINTI MOHD
13 MUMIN BAHARUDDIN
. 2. NOR ATHIRAH BINTI MOHAMAD NOR
KASIM
1. MOHAMMAD SHAUFIK BIN MOHD
PN NOORUL HUDA JUMALI
14. BINTI SAIEPUDDIN 2. MUHAMAD AIZAM HAKIME BIN SUHAIL
IHSAN
3. RAIHAAN AMIN BIN SUNNI

1. KUOK KAH MENG
CIK MESSALINA LIM 2. MUHAMAD NORAZMI BIN SAADON
15 SIAW SEE 3. MUHAMMAD AMINUDDIN BIN ROSLI

1. ALIF ZULFAHMI BIN AZMI
2. MUHAMAD IRFAN HAIKAL BIN MOHD
16. CIK SITI SAYIDATINA NAZRAN
BINTI MOHD 3. MOHAMMAD IQBAL ANIQ BIN SUHARTO

SENARAI

NAMA
GURU &

PPM PPKI

SENARAI NAMA, ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON
GURU DAN PPM PPKI TAHUN 2020

BIL NAMA TARIKH ALAMAT
LAHIR

1 EN. AZIZ BIN 26.07.1967 8641 LAPIS 2 JALAN PANTAI , TALI AIR 7 SG
ROSMAN@SUJAH LEMAN 45400 SEKINCHAN
HP 011-58066452


2 EN. CHE HASHIM 16.12.1963 BATU 7 1/2 JLN BESAR
BIN MAT GHANI 45300 SUNGAI BESAR

HP 017-6840554

3 PN. HJH .MAHANOM 20.08.1965 PT 6394, TAMAN MAKMUR 2, 45300 SUNGAI
BINTI MAT NOOR BESAR, SELANGOR

HP 013-2724012

4 PN. SUHANA BINTI 18.07.1983 NO 82 , DESA WARISAN PASIR PANJANG , 45400
MOHD SUNIP SEKINCHAN


HP 019-2359539 / 019-2359538
5 PN. ZANARIAH 31.10.1972 NO 4, TAMAN PENGGAWA, 45300, SUNGAI
BINTI MOKHTAR BESAR, SELANGOR

HP 019-2846210

6 EN . MOHD 19.05.1965 LOT 11043 , JLN PANTAI 3,
SHUKOR BIN DAUD SUNGAI LIMAU SUNGAI BESAR
HP 016-3900725


7 EN. WAN MOHD 30.10.1983 PT 7235 JALAN PURNAMA 2/2 TAMAN PURNAMA
FAIZUL B. WAN 45300 SUNGAI BESAR
MOHD ZAHARI
HP 012-9232010

8 CIK MESSALINA 14.11.1980 LOT 1819, TAMAN RAYA,
LIM SIAW SEE 45300 SG BESAR

HP 016 819 9891 / 016-2337977

9 TN. HJ HELMI BIN 20.06.1969 BELAKANG SK. SG LIMAU, 45300, SUNGAI BESAR
AHMAD SELANGOR

HP 019-3716284 / 0332241097


10 TN. HJ. AHMAD 10.01.1967 PT 6927 LORONG SELUANG, TAMAN SETIA JAYA,
MANSOR BIN 45300, SUNGAI BESAR, SELANGOR
ISHAK
HP 012-2851567

SENARAI NAMA, ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON

GURU DAN PPM PPKI
2020BIL NAMA TARIKH ALAMAT
LAHIR


PN. NOORUL HUDA 13.02.1984 LOT 515 JALAN SEKOLAH,
11 BINTI SAIEPUDDIN KAMPUNG BATU 4 SAPINTAS,
45200 SABAK BERNAM,
SELANGOR

HP 017-6740279

12 EN. MOHD SHAHREN 08.07.1976 14, JLN GEMILANG 2,TAMAN
BIN SHUKOR GEMILANG,45300 SUNGAI
BESAR

HP 013 390 4393


13 EN. AZMA AZUWAN 19.06.1984 NO 14, TAMAN PADU PERMAI 2,
BIN ABD AZIZ TAMAN PADU PERMAI, 45300
SUNGAI BESAR

HP 013-2873166

14 PN. ZURAIDAH BINTI 10.04.1970 NO 6, JLN PENGGAWA 1/1
MUMIN TAMAN PENGGAWA
45300 SG BESAR

HP 0104555197 / 032244487
15 CIK SITI SAYIDATINA 09.02.1991 642 KUATERS GURU SMK SG
BINTI MOHD BESAR, 45300 SG BESAR

HP : 011-9982287

PN. NORAIHANIDA BT 12.04.1976 LOT 141, JALAN HJ HARUN , KG
MD YUSOP SEPINTAS,45200 SABAK BERNAM
16
HP: 0196439562

SENARAI NAMA, ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON
GURU DAN PPM PPKI
2020BIL NAMA TARIKH ALAMAT
LAHIR


1 PN. JUNAIDAH BINTI 04.01.1985 LOT 643 KUATERS GURU SMK SG BESAR 45300
BAHARUDIN SG BESAR

HP 01120885732

2 PN. JAMILAH BINTI 25.02.1983 NO 14 JALAN BAYU 4 TAMAN BAJU 45300 SG BESAR
MOHAMED NAFIAH

HP 01266804753 PN. ROSMAWATI 14.07.1971 NO 25 JALAN PT2, TAMAN PERDANA, 45300 SG BE-
BINTI MOHAMMED
KANDAR SAR

HP0189714506
4 PN NORHUDA BINTI 02.02.1977 LOT 1113( A ) LORONG ANGKASA LEPAS ,
JULI
TEBUK PULAI 45200 SABAK BERNAM

HP 019-7052631

PN NURUL SAADAH 25.07.1988 PEKET 20 SG HJ DORANI 45300 SG BESAR
BINTI SARIMAN

5 011-35596994

JADUAL
BERTUGAS

MINGGUA
N
GURU PPKI

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN PPKI TAHUN 2020

MINGGU TARIKH NAMA


1 02.01 ~ 03.01 AHMAD MANSOR BIN ISHAK
2 06.01 ~ 10.01 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
3 13.01 ~ 17.01 CHE HASHIM BIN MAT GHANI
4 20.01 ~ 22.01 HELMI BIN AHMAD
5 28.01 ~ 31.02 MAHANOM BINTI MAT NOOR
6 03.02 ~ 07.02 MESSALINA LIM SIAW SEE
7 10.02 ~ 14.02 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
8 17.02 ~ 21.02 MOHD SHUKOR BIN DAUD
9 24.02 ~ 28.03 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
10 02.03 ~ 06.03 NORAIHANIDA BINTI MAD YUSOP

11 09.03 ~ 13.03 SUHANA BINTI MOHD SUNIP


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14 MAC ~ 22 MAC

12 24.03 ~ 27.03 SITI SYAIDATINA BINTI MOHD
13 30.03 ~ 03.04 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
14 06.04 ~ 10.04 ZANARIAH BINTI MOKHTAR

15 13.04 ~ 17.04 ZURAIDAH BINTI MUMIN
16 20.04 ~ 24.04 AHMAD MANSOR BIN ISHAK
17 27.04 ~ 30.04 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

18 04.05 ~ 08.05 CHE HASHIM BIN MAT GHANI
19 12.05 ~ 15.05 HELMI BIN AHMAD

20 18.05 ~20.05 MAHANOM BINTI MAT NOOR

CUTI PENGGAL 1

21 MEI – 7 JUN 2019

21 08.06~ 12.06 MESSALINA LIM SIAW SEE
22 15.06 ~ 19.06 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR

23 22.06 ~ 26 06 MOHD SHUKOR BIN DAUD
24 29.06~ 03.07 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
25 06.07 ~ 10.07 NORAIHANIDA BINTI MAD YUSOP
26 13.07 -~ 17.07 SUHANA BINTI MOHD SUNIP

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN PPKI TAHUN 2019

MINGGU TARIKH NAMA

27 20.07 ~ 24.07 SITI SYAIDATINA BINTI MOHD


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07 – 02 .08 2019


28 03.08~07.08 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
29 10.08 ~ 14.08 ZANARIAH BINTI MOKHTAR
30 17.08 ~ 21 .08 ZURAIDAH BINTI MUMIN
31 24.08 ~ 28.08 AHMAD MANSOR BIN ISHAK
32 01-09 ~ 04.09 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

33 07.09 ~ 11.09 CHE HASHIM BIN MAT GHANI

34 14.09 ~ 18.09 HELMI BIN AHMAD
35 21.09 ~ 25.09 MAHANOM BINTI MAT NOOR
36 28.09 ~ 02.10. MESSALINA LIM SIAW SEE
37 05.10 ~ 09.10 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
38 12.10 ~ 16 .10 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
39 19.10 ~ 23.10 NORAIHANIDA BINTI MAD YUSOP
40 26.10~ 30.10 SUHANA BINTI MOHD SUNIP
41 02.11 ~ 06 .11 SITI SYAIDATINA BINTI MOHD

42 09.11 ~ 13 .11 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI

43 17~ 20 .11 ZANARIAH BINTI MOKHTAR
CUTI AKHIR TAHUN

23.11 -01.01.2020

1

SENARAI
TUGAS

GURU &
PPM PPKI
2020

PENGURU-
SAN

DAN
PENTAD-
BIRAN

JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH TAHUN 2020

Penasihat
Pengetua
Tn. Hj. Saroni Bin Tasuki

Pengerusi
Penolong Kanan PPKI
En. Aziz bin Rosman @ Sujah

Naib Pengerusi 1 :
Penolong Kanan Pentadbiran
Pn. Sazuna Binti Abdul Wahid

Naib Pengerusi 2
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
En. Kamaruzzaman Bin Ahmad

Naib Pengerusi 3
Penolong Kanan Ko Kurikulum
Tn. Hj. Idris Bin Sahir

Naib Pengerusi 4
Penolong kanan Petang
Pn. Rusnani Binti Abdullah

Setiausaha
Pn. Zuraidah Binti Mumin


AHLI JAWATANKUASA

Penyelaras Inklusif
Tn. Hj. Ahmad Mansor Bin Ishak

Penyelaras Intervensi
En. Che Hashim Bin Mat Ghani

Semua guru PPKI
Semua PPM
Semua guru kaunseling
Semua guru kelas aliran perdana yang terlibat
Guru mata pelajaran yang terlibat

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PPKI 2020

PENGERUSI
PENGETUA
TUAN HAJI SARONI BIN TASUKI

NAIB PENGERUSI 1
PENOLONG KANAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
EN AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

NAIB PENGERUSI 2
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PN. SAZUNA BINTI ABDUL WAHID

NAIB PENGERUSI 2
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
EN. KAMARUZZAMAN BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 3
PENOLONG KANAN KO KURIKULUM
TN. HJ. IDRIS BIN SAHIR

NAIB PENGERUSI 4
PENOLONG KANAN PETANG
PN. RUSNANI BINTI ABDULLAH

SETIAUSAHA
PN ZURAIDAH BINTI MUMIN

BENDAHARI
PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR

PENYELARAS KURIKULUM
EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI

PENYELARAS HAL EHWAL MURID
PN. HAJAH MAHANOM BINTI MAT NOOR

PENYELARAS KOKURIKULUM
PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP

JAWATANKUASA PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN

:

JAWATANKUASA PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )


SETIAUSAHA : PN JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN
AJK
PN JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH
PN ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR
PN NOR HUDA BINTI JULI
PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMANJAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)


SETIAUSAHA : PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR
PEN. SETIAUSAHA : EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
AJK PN. JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (PPM )JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

SETIAUSAHA : TN. HJ HELMI BIN AHMAD
PEN. SETIAUSAHA EN. MOHD SHUKOR BIN DAUD
AJK PN. JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (PPM )


JAWATANKUASA KEBAJIKAN

SETIAUSAHA : TN. HJ HELMI BIN AHMAD
PEN. SETIAUSAHA CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
AJK PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMAD KANDAR(PPM )

UNIT


KURIKULU

M

UNIT KURIKULUM


PENYELARAS : EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI
SETIAUSAHA : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE


JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

SETIAUSAHA : EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
PEN SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
AJK PN. NOR HUDA BINTI JULI ( PPM )


JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

SETIAUSAHA : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PEN SETIAUSAHA : PN. NOORUL HUDA BT SAIEPUDDIN
AJK PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDINJAWATANKUASA PUSAT SUMBER

SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
PEN.SETIAUSAHA : PN. NORAIHANIDA BINTI MOHD YUSOF
AJK PN. JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH ( PPM )


JAWATANKUASA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( e RPI)

SETIAUSAHA : EN. AZMA AZUWAN BIN ABD AZIZ
PEN.SETIAUSAHA : EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
AJK PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR( PPM)

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD )

SETIAUSAHA : PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PEN. SETIAUSAHA : PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR (PAJSK)
AJK EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI (SEGAK)
PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN(PPM)

JAWATANKUASA DIAGNOSTIK


SETIAUSAHA : EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
PEN. SETIAUSAHA : PN NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP
AJK PN. NOR HUDA BINTI JULI ( PPM )


JAWATANKUASA KSSM


SETIAUSAHA : PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN (KSSMPKKR)
PEN. SETIAUSAHA CIK MESSALINA LIM SIAW SEE (KSSMPKKS)
AJK PN. NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP(MASAKAN)
EN. AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ (TANAMAN)
PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR(PPM)


JAWATANKUASA INTERVENSI

SETIAUSAHA : EN. CIK HASHIM BIN MAT GHANI
PEN. SETIAUSAHA EN AZMA AZUAN BIN ABDUL AZIZ
AJK PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMAN(PPM )


JAWATANKUASA INKLUSIF

SETIAUSAHA : TN HJ AHMAD MANSOR BIN ISHAK
PEN.SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
AJK PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN(PPM)

UNIT

HAL
EHWAL
MURID

PPKI

UNIT HAL EHWAL MURID


PENYELARAS : PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR
SETIAUSAHA : PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN


SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
PEN. SETIAUSAHA : EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
AJK : PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR


JAWATANKUASA DISIPLIN


SETIAUSAHA : EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
PEN. SETIAUSAHA EN . MOHD SHUKOR BIN DAUD
AJK: TN. HJ HELMI BIN AHMAD
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR
PN. NOR HUDA BT JULI (PPM)


JAWATANKUASA KEBERSIHAN , KECERIAAN DAN KESELAMATAN


SETIAUSAHA : PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP
PEN. SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
AJK TN. HJ HELMI BIN AHMAD
PN. JUNAIDAH BT BAHARUDDIN (PPM)


JAWATANKUASA DATA DAN ELAUN MURID KHAS (EMK)


SETIAUSAHA : PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
PEN. SETIAUSAHA : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
AJK : PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (PPM)


JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SETIAUSAHA : TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK
PEN. SETIAUSAHA : PN. NORAIHANIDA BT MD YUSOP
AJK PN. JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH

JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN BUKU REKOD KEDATANGAN

SETIAUSAHA : PN NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP
PEN. SETIAUSAHA : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
AJK PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR( PPM )


JAWATANKUASA SURAT AKUAN DAN SIJIL BERHENTI

SETIAUSAHA :EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI
PEN.SETIAUSAHA :EN AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
AJK PN. JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH(PPM)


JAWATANKUASA DOKUMENTASI DAN MAJALAH SEKOLAH

SETIAUSAHA : PN. ZURAIDAH BT MUMIN
PEN SETIAUSAHA : PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDIN
AJK PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMAN (PPM)

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

SETIAUSAHA : PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR
PEN. SETIAUSAHA : EN MOHD SHUKOR BIN DAUD
AJK PN. NOR HUDA BINTI JULI (PPM)

UNIT
KO
KURIKULU

M
PPKI

UNIT KOKURIKULUM

PENYELARAS : PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP
SETIAUSAHA : TN. HJ. HELMI BIN AHMADJAWATANKUASA UNIT PAKAIAN SERAGAM


PENGAKAP

SETIAUSAHA : CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
PEN. SETIAUSAHA : EN MOHD SHUKOR BIN DAUD


JAWATANKUASA KELAB, SUKAN DAN PERMAINAN

SETIAUSAHA : EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI

AHLI JAWATANKUASA : i. PETANQUE

CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
EN AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

ii. BADMINTON

TN HJ HELMI BIN AHMAD
PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN

iii. BOLA JARING

PN NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD ALI

iv. FUTSAL

EN WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
TN HJ AHMAD MANSOR BIN ISHAK

v PING PONG

EN MOHD SHUKOR BIN DAUD
EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI

JAWATANKUASA KELAB AKADEMIK/ NON AKADEMIK


SETIAUSAHA : EN MOHD SHAHREN BIN SHUKOR

I. KELAB ANGKLUNG

EN. AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ


II. KELAB ICT

CIK MESSALINA LIM SIAW SEE


III .KELAB KEUSAHAWANAN

PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN


IV. KELAB PERTANIAN

PN HJH MAHANOM BINTI MAT NOOR


V. KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

EN. AZMA AZWAN BIN ABD AZIZ


JAWATANKUASA PERMAINAN DALAMAN

SETIAUSAHA : PN. HJH MAHANOM BIN MAT NOOR

AHLI JAWATANKUASA :

I. CONGKAK

PN HJH MAHANOM BIN MAT NOOR

II. CAROM :

TN. HJ HELMI BIN AHMAD

JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI

SETIAUSAHA : EN. AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
PEN. SETIAUSAHA : PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR
AJK : PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMED KANDAR(PPM)

JAWATANKUASA MAJLIS TILAWAH AL-QURAN (MTAQ)

SETIAUSAHA : EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
PEN.SETIAUSAHA . NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN
AJK : PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMAN(PPM)


JAWATANKUASA KEJOHANAN SUKAN DAN OLAHRAGA

SETIAUSAHA : TN. HJ HELMI BIN AHMAD
PEN. SETIAUSAHA : TN. HJ AHMAD MANSOR BIN ISHAK
AJK EN WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOPHD ZAHARI
EN MOHD SHUKOR BIN DAUD
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PN. NORHUDA BT JULI (PPM)

JAWATANKUASA KARNIVAL KEMAHIRAN

SETIAUSAHA : PN.. NORAIHANIDA BINTI MAD YUSOP
PEN.SETIAUSAHA . EN WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
AJK : PN. ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR (PPM)

JAWATANKUASA KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

SETIAUSAHA : PN. HJH. MAHANOM BIN MAT NOOR
PEN.SETIAUSAHA . TN. HJ HELMI BIN AHMAD
AJK PN.JAMILAH BINTI MOHAMAD NAFIAH


JAWATANKUASA KELAB ADVOKASI PPKI

SETIAUSAHA : TN. HJ HELMI BIN AHMAD
PEN.SETIAUSAHA . EN. MOHD SHUKOR BIN DAUD
AJK PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMAN

TUGASAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19 (PPM)

P&P
KELAS/
HARI BP1 BP2 BP 3 BP 4 BEREDAR

ISNIN PN NURUL PN JAMILAH PN JUNAIDAH PN NOR HUDA PN. ROSMAWATI
SAADAH

SELASA PN ROSMAWATI PN. NURUL PN. JAMILAH PN JUNAIDAH PN NOR HUDA
SAADAH

RABU PN NOR HUDA PN ROSMAWATI PN NURUL PN JAMILAH PN JUNAIDAH
SAADAH

KHAMIS PN JUNAIDAH PN NOR HUDA PN. ROSMAWATI PN NURUL SAA- PN JAMILAH
DAH


JUMAAT PN JAMILAH PN JUNAIDAH PN. NOR HUDA PN ROSMAWATI PN NURUL SAADAHPJK
HARI
SELASA KEBERADAAN PPM
7.30-8.30 PAGI DI PPKI
LELAKI PEREMPUAN
Mengikut Giliran PPM
PN NOR HUDA PN ROSMAWATI

PN JUNAIDAH PN NURUL SAADAH

PN. JAMILAHMEMBUKA KELAS, BILIK GURU & TANGGAHARI PPM BERTUGAS

ISNIN PN. NURUL SAADAH BINTI SARIMAN
SELASA PN ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR
RABU PN NOR HUDA BINTI JULI

KHAMIS PN JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN
JUMAAT PN JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH

WAKTU REHAT PPKI

HARI KELAS KANTIN

1. PN. NURUL SAADAH 1. PN. JAMILAH
ISNIN 2. PN. JUNAIDAH 2. PN. NOR HUDA
3. PN. ROSMAWATI

1. PN JAMILAH
SELASA 1. PN ROSMAWATI 2. PN NURUL SAADAH
2. PN. NOR HUDA 3. PN JUNAIDAH

1. PN ROSMAWATI
RABU 1. PN NOR HUDA 2. PN NOR HUDA
2. PN. JAMILAH 3. PN JUNAIDAH


1. PN . NURUL SAADAH
KHAMIS 1. PN JUNAIDAH 2. PN NOR HUDA
2. PN. ROSMAWATI 3. PN JAMILAH


1. PN ROSMAWATI
JUMAAT 1. PN JAMILAH 2. PN NOR HUDA
2. PN. NURUL SAADAH 3. PN JUNAIDAH
TUGASAN FOTOSTAT BBM / PEPERIKSAAN


PPM GURU-GURU


1.PN HJH MAHANOM BINTI MAT NOOR
PN ROSMAWATI BINTI MOHAMMED 2.EN MOHD SHUKOR BIN DAUD
KANDAR 3.TN HJ AHMAD MANSOR BIN ISHAK


1.EN MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
PN JAMILAH BINTI MOHAMED 2.PN ZANARIAH BINTI MOKHTAR
NAFIAH 3.CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD


PN NURUL SAADAH BINTI 1. EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI
SARIMAN 2. PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
3. TN. HJ. HELMI BIN AHMAD


1.PN SUHANA BINTI MOHD SUNIP
PN JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN 2.PN NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDIN
3.PN NORAIHANIDA BINTI MAD YUSOP


1.CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
2.EN WAN M.OHD FAIZUL BIN WAN M.OHD ZAHARI
PN NOR HUDA BINTI JULI 3.EN AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

LAMPIRAN

STESEN
KEMAHIRA
N

TANAMAN
DAN

STESEN KEMAHIRAN ASAS TANAMAN DAN KEMAHIRAN
ASAS AKUAKULTUR


PEN YELARAS “ EN AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

STESEN A ( BATAS TANAMAN DAN TAMAN)

TN HJ MOHD MANSOR BIN ISHAK
PN. HJH MAHANOM BINMAT NOOR
PN. ZANARIAH BINTI MOKHTAR
PN JAMILAH BINTI NAFIAH (PPM)

STESEN B ( TANAMAN BETIK DAN KOLAH IKAN)

EN MOHD SHUKOR BIN DAUD
EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PN JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN(PPM)

STESEN C (PROJEK FERTIGASI TIMUN DAN BEBERAPA BATAS TANAMAN)

TN HJ HELMI BIN AHMAD
PN NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDIN
PN SUHANA BINTI MOHD SUNIP
PN ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR(PPM)

STESEN D (PLOT KEMAHIRAN ASAS TANAMAN KSSMPK)


EN AZMA AZWAN BIN ABDUL AZIZ
CIK SAYIDATINA BINTI MOHD
EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI
EN . CHE HASHIM BIN MAT GHANI
PN NOR HUDA BINTI JULI (PPM)STESEN E (TAMAN DAPUR ) DEPAN BILIK MASAKAN DAN SEBELAH
BANGUNAN BAHARU


PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PN NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP
PN NURUL SAADAH BINTI SARIMAN (PPM)

3K
PPKI

2019

BILIK-BILIK KHAS PPKI SMK SG BESAR
TAHUN 2020
PENYELARAS: PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP


BIL BILIK-BILIK KHAS TINDAKAN
1 BILIK PK EN. AZIZ / PN. NURUL SAADAH

2 BILIK GURU 1 PN. NOORUL HUDA/PN. JUNAIDAH
3 BILIK MASAKAN PN. NORAIHANIDA/PN. NURUL SAADAH
4 BILIK OPERASI JADUAL WAK- CIK MESSALINA
TU/BILIK PPM PN.NURUL SAADAH
5 PUSAT SUMBER CIK SITI SAYIDATINA /PN. JAMILAH
6 BILIK ICT/KSSM/SPBT PN. ZURAIDAH/PN. ZANARIAH/PN. ROSMAWATI

7 BILIK MUZIK EN. AZMA AZUWAN /PN. JUNAIDAH
8 VILLA BESTARI PN. SUHANA/PN. NOR HUDA
9 BILIK PENYELARAS EN. CHE HASHIM. / PN NOR HUDA
10 KELAS BP 1 GURU KELAS /PN. NURUL SAADAH
11 KELAS BP 2 GURU KELAS /PN. ROSMAWATI

12 KELAS BP 3 GURU KELAS/ PN. ROSMAWATI
13 KELAS BP 4 GURU KELAS /PN. JUNAIDAH
14 KELAS BP 5 GURU KELAS /PN. NURUL SAADAH

15 KELAS BP 6 GURU KELAS /PN. NOR HUDA
16 KELAS BP 7 GURU KELAS /PN. JAMILAH
17 KELAS BP 8 GURU KELAS /PN. JUNAIDAH
18 KELAS BP 9 GURU KELAS /PN.JAMILAH
19 KELAS BP 10 GURU KELAS / PN JAMILAH

20 KELAS BP 11 GURU KELAS/ PN. NOR HUDA
21 STOR TANAMAN EN. WAN MOHD FAIZUL
22 STOR SUKAN TN. HJ. HELMI

23 BILIK GURU 2 TN. HJ AHMAD MANSOR
24 MINI GYM /BILIK PENGURU- HJH. MAHANOM/SEMUA PPM
SAN DIRI
25 TANDAS 1 EN. MOHD SUKOR /PN JAMILAH
26 TANDAS 2 EN. MOHD SHAHREN/PN JUNAIDAH
27 TANDAS 3 PN. ZURAIDAH/PN NOR HUDA
28 TANDAS 4 PN. ZANARIAH / PN ROSMAWATI

TAKWIM
PPKI
2020

http://gg.gg/fywu7


Click to View FlipBook Version