The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johnsalogiannis, 2018-05-11 10:53:42

50 αθλοσώστης.ΑΠΡ.2018

50 αθλοσώστης.ΑΠΡ.2018

Keywords: αθλοσώστης,ΑΠΡ.2018,Ναυαγοσωστική,Αθλητική

Editorial

Ó÷üëéá ÍÝïõ Ð.Ä. 31/2018

ÁíáëçèÝò ôï üôé «áðü ôéò äáðÜíåò ôïõ
ÐÄ 31.2018 äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ôïõ êñÜôïõò»

Δημήτρης Ιωνάς

Απόφοιτος ΦΠΨ Ιωαννίνων, ναυαγοσώστης
Πρόεδρος «Ν.Ο.Κ. 2014»
Ναυαγοσωστικός Όμιλος Κέρκυρας
[email protected]

Ôï ÐÄ 31/2018 ¸ðíéîå ôçí åëðßäá ìáò

Eλευθερία Αβραμίδου

Ομοσπονδιακή Προπ/τρια Αθλ. Ν/κής
e-mail: [email protected]

ÊÅÄÅ: Ðñùôïâïõëßåò óôï ðëáßóéï äéáâïýëåõóçò
Í/Ó ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ãéá áíáóôïëÞ

ôïõ ÐÄ 31/2018

Ôï Ð.Ä. 31/2018 åêèÝôåé óå êßíäõíï
ÁìÝá, ÐáéäéÜ, Íáõáãïóþóôåò

Κ. Νικολαντωνάκης

Απόφοιτος Αστυνομικής Ακαδημίας
Εθελοντής Ναυαγοσώστης
[email protected]

Ðáôïýëçò óå ÊïõñïõìðëÞ: «Äåí èá åðéôñÝøïõìå
ôï íáõÜãéï ôùí ïéêïíïìéêþí ôùí ÄÞìùí»

«´Áëëáîå ï Ìáíïëéüò êáé ôá öüñåóå üðùò
ôïí âüëåõå» åßíáé ôï Ð.Ä. 31/2018

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ MSc

Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ - Εκπ/τής Ναυαγοσωστικής
e-mail: [email protected]

Áðáñáßôçôç ç óýóôáóç êñáôéêÞò áñ÷Þò
ðñüëçøçò áôõ÷çìÜôùí óå åíäï÷þñéá ýäáôá

Γιάννης Λαυράνος

Επόπτης Υγείας
[email protected]

Ôï õðïõñãåßï ìáò ößìùóå
êáé ìáò ùèåß óå ëïõêÝôï

Σοφία Κορωναίου, BEd

Iδρύτρια, Διευθύντρια, Εκπαιδεύτρια
Ευρωπαϊκή Ναυαγοσωστική Σχολή
[email protected]

Ð.Ä. 31/2018: ÆÞôù óôïõò ÅìðåéñïôÝ÷íåò!
ÊÜôù ïé ÅðéóôÞìïíåò!

Σταύρος Βένος

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής
Κολύμβηση
[email protected]

Ð.Ä. 31/2018
¹ñèå ôo ÐÜó÷á... ç áíÜóôáóç ü÷é!

ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ PhD

Δ/ντής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
[email protected]Ðáéäéêüò ðíéãìüò óôç ÍÜîï äåß÷íåé ðùò ôï
Õð. Õãåßáò ðñÝðåé íá ðáñÝìâåé íïìïèåôéêÜ

ΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑ

Υπεύθυνη ΣωΚρΑθΝα
e-mail: [email protected]

ÁíáâÜèìéóç a la Baywatch
÷ùñßò êáôÜëëçëç õðïäïìÞ

Θ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ιδρυτής / Διευθυντής / Εκπαιδευτής
Ναυαγοσωστικής Σχολής Μακεδονίας
e-mail: [email protected]Áðï 400
ðíéãìïýò ôïí ÷ñüíï
óå...ðüóïõò ê. Õðïõñãå;

Υπεύθυνος Τμήματος AθΝα ΝΗΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
Εθελοντής Σαμαρείτης Ε.Ε.Σ.
[email protected]

ÁóöáëÞò óôï íåñü; Íáé ìåí áëëÜ...

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΕΛΛΙΑΣ MSc

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής
Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής - Α΄ Βοήθειας
[email protected]

ÌáëáíäñÜêçò êáé ÌáóôïñÜêçò óõíáíôïýí
ÊïõñïõìðëÞ ãéá ôïõò íáõáãïóþóôåò

«ÂïëÝò» ÊïõêéáíÜêç êáôÜ êõâÝñíçóçò
ãéá íáõáãïóþóôåò

Ð.Ä. 31/2018: Ï âáóéëéÜò åßíáé ãõìíüò
êáé ïé ÑÜöôåò åßíáé øåýôåò

Λουκάς Μπισταράκης

«Πατέρας» Επαγγελματικής Ναυαγοσωστικής
e-mail: [email protected]

ÐáñÜôáóç ôùí óõìâÜóåùí êáé åðéìÞêõíóç
óôïõò óôü÷ïõò ôùí íáõáãïóùóôþí

Ôï Ð.Ä. 31/2018 óêïôþíåé

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυαγοσώστης
[email protected]

ôá Üëïãá üôáí ãåñÜóïõí

Êáëýôåñï áðü ôï ðñïçãïýìåíï Ð.Ä.
áëëÜ ìå ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

Ιδιοκτήτης Παγκρήτιας Σχολής Ναυαγοσωστικής
[email protected]

Ç áóöÜëåéá ôùí ëïõïìÝíùí èõóßá
óôï âùìü ôïõ áíåýèõíïõ åíôõðùóéáóìïý

êáé ôçò ðïëéôéêÞò óêïðéìüìçôáò

Ôï íÝï Ð.Ä. áõîÜíåé ôïõò ðíéãìïýò
åíþ äéðëáóéÜæåé ôï êüóôïò×ÑÏÍÏËÏÃÉÏ
ÍÁÕÁÃÏÓÙÓÔÉÊÇÓ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁÓ

ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RCAmag-pilot0
Next Book
Eddy Stevens 2018