The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johnsalogiannis, 2018-02-26 04:05:36

14_Αθλοσώστης_ΑΠΡ.2015

14_Αθλοσώστης_ΑΠΡ.2015

Keywords: 14_Αθλοσώστης_ΑΠΡ.2015

Σεφχοσ 14, Απριλίου, 2015. Επιτροπι-Σφμβουλοι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ: Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, Δρ. Ρζνα Αναγνϊςτου, Δρ. Νίκοσ ΢ταυρόπουλοσ, Δρ. Νίκοσ
Σριπόδθσ, Δρ. Αργφρθσ Σουμπζκθσ, Δρ. Ιωάννα Μάςτορα, Δρ. Μανόλθσ Βελονάκθσ, Δθμιτρθσ Διαμάντθσ, Ελεονϊρα Χατηθπαςχάλθ, Ελευκερία Αβραμίδου, Ανδρζασ
Κωλζττθσ, ΢ωτθρία Μπουηά, Γαρυφαλλιά Αντωνίου, Ελζνθ Ψαρρά, Διονφςθσ Καπνίςθσ. Επικοινωνία: 210-8921140, [email protected]

Ο Διευθυντής

Φίλοι τθσ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ, καλϊσ ιρκατε ςτο Παςχαλινό τεφχοσ Απριλίου. ΢ασ μεταφζρω τισ
Αναςτάςιμεσ ευχζσ για αςφάλεια, υγεία και ευτυχία τθσ Επιτροπισ ΑκΝα. ΢ε αυτό το τεφχοσ, κα δείτε το
"Εγχειρίδιο Αγϊνων ΑκΝα", που προλογίηουν οι πρεςβευτζσ μασ. Οι ςυνεργάτεσ μασ, ςυμβουλεφουν γονείσ,
κριτζσ και προπονθτζσ ΑκΝα. Βριςκόμαςτε ςε μια κομβικι φάςθ για τθν εξζλιξθ τθσ ΑκΝα ςτθν Ελλάδα, αφοφ
πραγματοποιοφνται αρκετζσ ηυμϊςεισ για ςυναρπαςτικζσ παρεμβάςεισ.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό ιδρφματοσ τθσ Πριγκίπιςςασ του Μονακό, ζγραψε ςτον
εμπνευςτι τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ Αςφάλειασ ςτο Νερό,
Μθν ξεχάςετε να οργανϊςετε εκδιλωςθ ςτισ 15 Μαΐου, ςτθν Shawn Anderson ότι "αν θ Ελλάδα καταφζρει να
Παγκόςμια Θμζρα Αςφάλειασ ςτο Νερό και να μασ ςτείλετε πραγματοποιιςει αυτι τθ δράςθ, κα είναι μνθμειϊδθσ".
υλικό για να τθ προβάλλουμε. Ομοίωσ, ο Πρεςβευτισ ΑκΝα Αμερικισ, Bob Burnside, διλωςε:
"Από τθν αρχαιότθτα, το πρϊτο βιμα γίνονταν από τουσ
To 2014, ςτισ 13-16 Μαΐου, οι Ολυμπιονίκεσ Kate Ziegler και Ζλλθνεσ που είχαν τθ ςοφία. Οι άλλοι λαοί ακολουκοφςαν το
Janelle Atkinson, κα επιςκεφτοφν 15 ςχολεία για να διδάξουν παράδειγμά τουσ. Είναι πικανό ότι αυτό να ςυμβεί και ςιμερα
ςε 5,000 παιδιά πρόλθψθ ατυχθμάτων και πνιγμϊν ςε αν αυτι θ δράςθ πετφχει".
ςυνεργαςία με το St. Croix Dolphins Swim Team ςτο νθςί του St.
Croix. Αγωγή Υγείας: Μοντέλο ABC για τον Πνιγμό

΢τα πλαίςια του μακιματοσ "Αγωγι Τγείασ" τθσ Εκνικισ ΢χολισ
Δθμόςιασ Τγείασ, θ εξοικείωςθ με το μοντζλο ABC είναι το
ςθμαντικότερο μζροσ του μακιματοσ. Οι μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ Γιωργία Ανδρουτςοποφλου, Μαρίνα ΢ιαμαντά, Μαρία
Μαλιάκα, ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, ΢οφία Παναγιωτίδου είχαν τθν
ευκαιρία να δουλζψουν πάνω ςτο μοντζλο, μζςα από τθ δράςθ
"Ο Πνιγμόσ ςτθν Ελλάδα" και να προτείνουν τθν ακλθτικι
ναυαγοςωςτικι ωσ μζςο για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από πνιγμοφσ. Θ γόνιμθ
ςυνεργαςία τουσ με τθν κακθγιτρια Δρ. Κυριακι Μεράκου,
τουσ βοικθςε να κατανοιςουν τθν αξία του μοντζλου ςτο
ςχεδιαςμό προγραμμάτων αγωγισ υγείασ.

Διεθνείς ΢ύμμαχοι - Κοινές Δράσεις

Θ Ομοςπονδία ςε μια προςπάκεια διάδοςθσ τθσ ΑκΝα ςτο
Ελλθνικό κοινό, βρικε για μια ακόμα φορά ςυμμάχουσ ςε
επικείμενεσ δράςεισ. Πρϊτοσ ςφμμαχοσ ςτο κάλεςμα για
βοικεια ιταν το Princess Charlene of Monaco Foundation ενϊ
κα ακολουκιςουν και άλλοι φορείσ. ΢τισ 15 Μαΐου, κα
πραγματοποιθκεί ίςωσ για πρϊτθ ςτον κόςμο ςε εκνικι
κλίμακα μιασ χϊρασ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ χϊρασ
μασ, θ δράςθ "Αςφαλισ Ελλάδα". Θ Kim Jarvis, ςυνεργάτθσ του

[1]

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

΢υνέδριο Διάσωσης Lifesaving Foundation Ημερίδα Αγωγής Υγείας Ασφάλειας στο Νερό

΢ασ παρουςιάηουμε τισ περιλιψεισ και τισ εργαςίεσ του Σο ΚΕΕΛΠΝΟ, το Κζντρο Τγείασ Αςτικοφ Σφπου Περιςτερίου και
διεκνοφσ ςυνεδρίου που ζχει γίνει κεςμόσ, από το Lifesaving το Γραφείο Αγωγισ Τγείασ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
Foundation ςτθν Ιρλανδία. Ενκαρρφνουμε τουσ Ζλλθνεσ να το Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ, πραγματοποίθςαν με επιτυχία θμερίδα
παρακολουκιςουν. Επιμελθτζσ το βιβλίου ιταν ο Δρ. ΢τάκθσ ατυχθμάτων ςτο νερό και πρϊτθσ βοικειασ για 90
Αβραμίδθσ και ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ, Robert Stallman. εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Διοργανωτζσ ιταν
Επίτιμοσ πρόεδροσ του Ιδρφματοσ είναι ο John Connolly, ζνασ θ ΢υνεργάτθσ ΑκΝα Ελεονώρα Χατηθπαςχάλθ (Δ/κισ
άνκρωποσ με όραμα και τεράςτια προςφορά ςτθν αςφάλεια Τπευκφνου, Προτφπου Κζντρου Τγείασ Αςτικοφ Σφπου
γφρω από το νερό. Θ φιλοςοφία του ιδρφματοσ βαςίηεται πάνω Περιςτερίου, ΢υνεργάτθσ ΚΕΕΛΠΝΟ) και θ Βαςιλικι Λελεντηι
ςε μια όμορφθ ιςτορία που μιλάει για κάποιον που ζςωηε (Τπεφκυνθσ Αγωγισ Τγείασ Π.Ε. Γ' Ακινασ). Ο Δρ. Στάκθσ
αςτερίεσ. Αβραμίδθσ (Τπουργείο Τγείασ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΤΔΑ), πρόβαλλε 2
τθλεοπτικά κοινωνικά μθνφματα για τον πνιγμό υπό τθν αιγίδα
Marcel Hassemeier Αθλητής της Χρονιάς διαφόρων οργανιςμϊν (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΤΔΑ, International
Swimming Hall of Fame-ISHOF, International Awards Giuseppe
COLORADO SPRINGS (01/02/2014). Sciacca-IAGS, Fondazione Premio Sciacca, ΢φλλογοσ Ελλινων
And the winner is… Marcel Hassemeier Εξαιρετικά Διακρικζντων Ακλθτϊν), και το Αγγλικό ντοκιμαντζρ
from Germany, four time gold medalist "Ωδι ςτθ Χαρά τθσ Διάςωςθσ". Ζκανε τθν πρϊτθ πιλοτικι
in Life Saving at The World Games in παρουςίαςθ τθσ δράςθσ "Αςφαλισ Ελλάδα" που κα εκπονθκεί
Cali. He was elected as our IWGA ςε εκνικι κλίμακα ςε όλα τα δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ, ςτα
Athlete of the Year. Marcel πλαίςια τθσ υπό ζνταξθ Παγκόςμιασ Ημζρασ για τθν Αςφάλεια
Hassemeier (23) topped the poll with ςτο Νερό ςτισ 15.5.2015. To περιεχόμενο τθσ δράςθσ, κα
21,871 votes. He was the most τελεςτεί υπό τθν αιγίδα των Τπουργείων Παιδείασ και Τγείασ,
successful athlete of The World Games Princess Charlene of Monaco Foundation, IAGS, ΚΕΕΛΠΝΟ,
2013, achieving four gold medals and ΕΟΤΔΑ, ISHOF περιλάμβανε μζτρα αςφαλείασ, τεχνικζσ
one silver medal in Life Saving. The διάςωςθσ, ςτοιχεία υγιεινισ και ΑκΝα και ενκουςίαςε τουσ
Athlete of the Year will be awarded a παρευριςκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Ο Δρ. Ελευκζριοσ Φωτίου,
special trophy. PhD (Χειρουργόσ, Κζντρο Τγείασ Αςτικοφ Σφπου Περιςτερίου),
ανάλυςε τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ κανατθφόρων και μθ
Κουίζ: Ποιος είναι ο εικονιζόμενος; περιςτατικϊν πνιγμοφ. Θ κα Λελεντηι, ανάφερε: "Ο πνιγμόσ
αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ παγκοςμίωσ
Θ γνϊςθ είναι ζνα από τα λίγα πράγματα που και αιτία κανάτου ςτθν Ελλάδα. Τζτοιεσ δράςεισ είναι
πολλαπλαςιάηονται μζςα από τθ διαίρεςθ. ΢ε μια προςπάκεια ςθμαντικζσ για τθν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν πρωτοβάκμια
διάδοςισ τθσ, θ Επιτροπι ΑκΝα καλεί τουσ αναγνϊςτεσ του εκπαίδευςθ". Θ κα Χατηθπαςχάλθ, πρόςκεςε: "Σιμερα
Ακλοςϊςτθ να απαντιςουν ςτο εξισ κουίη. "Ποιο είναι ο εκπλθρϊνουμε το ρόλο του ΚΕΕΛΠΝΟ βάςθ του εκνικοφ
δεφτεροσ εικονιηόμενοσ από αριςτερά με το μουςτάκι;" ςχεδίου για τα ατυχιματα ςτο νερό, ςυνεχίηοντασ τθν
Απαντιςτε ςτθν γραμματεία τθσ ΕΟΤΔΑ (τθλ. 210-9823840). Ο παράδοςθ μαηικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και παιδιϊν των
πρϊτοσ που κα απαντιςει ςωςτά, μπορεί να παραλάβει από τελευταίων ετϊν". Ο Δρ. Αβραμίδθσ, ηιτθςε από τουσ
τθν ομοςπονδία δωρεάν το βιβλίο "Διάςωςθ Νεροφ και εκπαιδευτικοφσ να ενκαρρφνουν τα παιδιά και τουσ εαυτοφσ
Ναυαγοςωςτικι Πιςίνασ/Waterpark" των ΢τάκθ Αβραμίδθ και τουσ να αςχολθκοφν ενεργά με τθν ακλθτικι ναυαγοςωςτικι,
Ελευκερία Αβραμίδου. ΢τείλτε μασ παλιζσ φωτογραφίεσ ςτο που είναι το μόνο άκλθμα που ςυνδζεται τόςο ςτενά με τθν
[email protected] για να ςυνεχίςουμε το κουίη ςτα προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.
επόμενα τεφχθ.

[2]

«Ο Ακλοςϊςτθσ» – Μθνιαία Ζκδοςθ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ

Εγχειρίδιο Αγώνων ΑθΝα 2015 βοθκιςουν όςουσ τουσ χρειαςτοφν. Συνεπισ
ςε αυτι τθν λογικι, παρατθρϊ ότι οι νεαρισ
Ολοκλθρϊκθκε το Εγχειρίδιο Αγϊνων ΑκΝα θλικίασ ακλθτζσ ΑκΝα ζχουν μια πιο
[PDF]. Αποτελεί τθν επίςθμθ ζκδοςθ, μια ϊριμθ ςτο κζμα τθσ πρόλθψθσ
που είχαν προθγθκεί προθγοφμενεσ ατυχθμάτων, επίγνωςθ των κινδφνων
προςπάκειεσ. Εγκρίκθκε από το Διοικθτικό που κρφβει το νερό ςε ςφγκριςθ με τουσ
΢υμβοφλιο τθσ ΕΟΤΔΑ. ΢τθν ιςτορικι ςυνομιλίκουσ τουσ και πικανότατα
αναδρομι, ςυμπεριλιφκθκαν ςτοιχεία που γνωρίηουν τισ δυςκολίεσ εκτζλεςθσ
εςτάλθςαν από φορείσ και άτομα με διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα." (Dr. Arturo
ςχετικι δράςθ, ζπειτα από ςχετικό Abraldes, Πρεςβευτισ ΑκΝα-Ιςπανίασ).
ζγγραφο-αίτθμα τθσ Επιτροπισ ΑκΝα.

Οι Πρεςβευτζσ ΑκΝα, ςχολίαςαν το βιβλίο με τον δικό τουσ Διδακτική Ιστορία: O "Ρίπτης" Αστεριών
τρόπο. "Η ζννοια του ςυναγωνιςμοφ είναι
ζμφυτθ με τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ και Θ φιλοςοφία του Lifesaving Foundation, απεικονίηεται από τθν
εξζλιξθ. Ο ακλθτιςμόσ γεννικθκε ςε ακόλουκθ όμορφθ ιςτορία, που αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ
αυτό το πνεφμα, ωσ προςπάκεια αςφάλειασ για τουσ ανκρϊπουσ (προςαρμοςμζνο από το 'The
διάκριςθσ μακριά από πόλεμο. Η Star Thrower' του Loren Eiseley 1907–1977): Νωρίσ το πρωί,
ΑκΝα είναι ζνα ιςχυρό εργαλείο περπατϊντασ ςτθν παραλία, ζνασ άνδρασ ζφταςε ςε ζνα
ςυναγωνιςμοφ για τθ ςωτθρία ηωϊν." ςθμείο που θ αμμουδιά ιταν καλυμμζνθ από εκατοντάδεσ
(Dr. David Szpilman, Ιατρικόσ αςτερίεσ. ΢τθν παραλία ιταν και μια νεαρι γυναίκα. Ο άντρασ
Διευκυντισ, SOBRASA, Πρεςβευτισ ΑκΝα τθν είδε να παίρνει ζνα αςτερία κάκε φορά και να τον αφινει
Βραηιλίασ). απαλά να πζςει ςτο νερό. “Τι κάνεισ;” τθ ρϊτθςε. Θ γυναίκα
εξιγθςε. “Θ παλίρροια ξζβραςε τουσ αςτερίεσ ςτθν άμμο και
"Το να είςαι ςτθν πρϊτθ γραμμι για να κρατάσ τουσ δεν μποροφν να επιςτρζψουν ςτο νερό από μόνοι τουσ.
ανκρϊπουσ αςφαλείσ είναι ταυτόχρονα τιμι και ευκφνθ. Πεκαίνουν από τον αμείλικτο ιλιο που τουσ καίει.” Ο άντρασ
Μζροσ αυτισ τθσ ευκφνθσ απαιτεί κάρροσ, τθν κοίταξε με απορία, κακϊσ ζριχνε ξανά και ξανά από ζνα
γνϊςθ και φυςικι κατάςταςθ πζρα από αςτερία κάκε φορά ςτο νερό. Σελικά τθ ρϊτθςε: “Είναι τόςο
ότι χρειαηόμαςτε ςτθν κακθμερινι ηωι. πολλοί! Πϊσ νομίηεισ ότι μπορείσ να καταφζρεισ να κάνεισ τθ
Αυτό το βιβλίο κα ςου δϊςει τθ γνϊςθ διαφορά;” Ξανά θ γυναίκα, ζςκυψε, ζπιαςε ζνα αςτερία και τον
και τθν κατεφκυνςθ για να κάνεισ τθ άφθςε να επιςτρζψει ςτθν αςφάλεια του δροςεροφ νεροφ,
ςυμμετοχι ςου ςε αγϊνεσ ΑκΝα απαντϊντασ, “Ζκανα τθ διαφορά τουλάχιςτον ςε αυτόν εδϊ”.
επωφελι και ωφζλιμθμ, αλλά κυρίωσ
κα ςε προετοιμάςει για να ςϊςεισ μια
μζρα κάποιον που κινδυνεφει. Δεν
υπάρχει μεγαλφτερθ τιμι από αυτό!" Dr
Kevin Moran, ONZM, Αν. Κακθγθτισ Τγείασ
και Φυςικισ Αγωγισ, The University of Auckland, New Zealand,
Πρεςβευτισ ΑκΝα Ν. Ηθλανδίασ).

"Η Ακλθτικι Ναυαγοςωςτικι μπορεί να Δρ. Τουμπζκθσ: Ειδικι Προπόνθςθ Δφναμθσ ΑκΝα
ςυμβάλλει όχι μόνο ςτθν εκγφμναςθ των
ακλθτϊν, αλλά και ςτθν προετοιμαςία O Επιςτθμονικόσ ΢φμβουλοσ Προπονθτικισ τθσ Επιτροπισ ΑκΝα
τουσ ωσ προσ το κζμα τθσ ςωτθρίασ και Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο ΢ΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, Δρ. Αργφρθσ
μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ. Κάκε Σουμπζκθσ, δίνει χριςιμεσ ςυμβουλζσ ςτουσ ακλθτζσ ςχετικά
δραςτθριότθτα που ζχει ςτο με τθν ειδικι προπόνθςθ δφναμθσ. Θ ΑκΝα απαιτεί από τον
επίκεντρό τθσ τον άνκρωπο, ακλθτι τθν εφαρμογι αυξθμζνθσ δφναμθσ μζςα ςτο νερό για
προάγει τθν κοινωνία μασ. Για το ζλξθ αντικειμζνων. Για να μπορεί ο ακλθτισ να ανταπεξζλκει ςε
λόγο αυτό, το ζργο τθσ τζτοιεσ ςυνκικεσ κα πρζπει να αυξιςει τθν ειδικι δφναμθ ςτο
Ομοςπονδίασ είναι άξιο μίμθςθσ. Το νερό. Για να επιτευχκεί αφξθςθ τθσ ειδικισ δφναμθσ ςτο νερό
Εγχειρίδιο Αγϊνων, μασ διδάςκει απαιτείται θ χριςθ εδικϊν μζςων αντίςταςθσ όπωσ το
από που ξεκίνθςε θ ΑκΝα ςτθν αλεξίπτωτο νεροφ. Χρθςιμοποιϊντασ το αλεξίπτωτο νεροφ ι
Ελλάδα και τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ άλλα παρόμοια μζςα (π.χ. λεκάνεσ μικρισ διαμζτρου από τθν
τθσ" (Δρ. Βίκυ Μπαφατάκθ, Γ. Γραμ. κυρτι πλευρά), ο ακλθτισ μπορεί να αυξιςει τθν ειδικι
International Awards Giuseppe Sciacca, Πρζςβειρα ΑκΝα Ιταλίασ). δφναμθ ςτο νερό και να βελτιϊςει τθν απόδοςθ του ςτον
αγϊνα μζχρι 3%. Ο ακλθτισ μπορεί να εκτελζςει 4-8
"Η ΑκΝΑ γεννικθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ επαγγελματικισ επαναλιψεισ 25 μζτρων ι 2-4 επαναλιψεισ 50 μζτρων με
διάςωςθσ, μιμοφμενθ τεχνικζσ διάςωςθσ για να προετοιμάςει υψθλι ζνταςθ και αποκατάςταςθ 2 ζωσ 4 λεπτά. Ζνα
τουσ επαγγελματίεσ για τα κακικοντά τουσ ςτθν πιςίνα και τθν παράδειγμα για τθν προπόνθςθ κα μποροφςε να είναι 2x50 με
ακτι. Νομίηω ότι οι ναυαγοςϊςτεσ που αςκοφνται ςτθν όχι
μόνο διατθροφνται υγιείσ αλλά επίςθσ προετοιμάηονται για να

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

ζνταςθ 70% και 4x25 κάκε 2 λεπτά. Αυτι θ ςειρά μπορεί να είναι υπομονι, και με ςτακερά βιματα να προχωριςουμε ςε
επαναλθφκεί 2-3 φορζσ ανάλογα με τθν περίοδο και το αυτό το εγχείρθμα. Το ςίγουρο είναι, ότι αν αναπτυχτεί θ
επίπεδο των ακλθτϊν. Μια τζτοια πρακτικι μπορεί να ακλθτικι ναυαγοςωςτικι κα ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθν
εφαρμόηεται 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα για μια περίοδο 8-12 πρόλθψθ των πνιγμϊν που είναι και το ηθτοφμενο και ςαν
εβδομάδων. δεφτερο βιμα κα μποροφςε να εντακεί ςτθν διδακτζα υλθ τουσ
δθμοτικοφ ςτθν Εϋ και ΣΤϋ τάξθ ςτθν Ευζλικτθ ηϊνθ".

Ιςτορία: Προβολι ΑκΝα ςε Βιογραφικό Ντοκιμαντζρ Στεφανάκθσ: Θεατρικό Αςφάλειασ ςτο Νερό ςτθν Κριτθ

Σο 2009, θ Ελευκερία Αβραμίδου (Ομοςπονδιακι Προπονιτρια Ο Πτυχιοφχοσ Φυςικισ Αγωγισ, Προπονθτισ ΑκΝα και
ΑκΝα), ο Κακθγθτισ του ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ Κϊςτασ Μπουντόλοσ, ο ιδιοκτιτθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ ςχολισ Ποςειδϊν, Λζανδροσ
Λουκάσ Μπιςταράκθσ ("πατζρασ" Ελλθνικισ ναυαγοςωςτικισ) ΢τεφανάκθσ, πραγματοποίθςε με μεγάλθ επιτυχία κεατρικι
και ο Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, παρακολοφκθςαν ςτο ΣΕΦΑΑ τθν παράςταςθ με κζμα "ναυαγοςωςτικι και αςφάλεια ςτο νερό".
προβολι του βιογραφικοφ ντοκιμαντζρ "STATHI" [video] που Πρωταγωνιςτζσ ιταν τα παιδιά τθσ Β, Γ και Δ τάξθσ δθμοτικοφ
περιείχε τθ ςυμμετοχι ςε τουρνουά ΑκΝα ςτο εξωτερικό. ςχολείου ςτθν Κριτθ. Ο κ. ΢τεφανάκθσ, διλωςε: "Είμαι
ενκουςιαςμζνοσ με τον ενκουςιαςμό των παιδιϊν. Θα
ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια διάδοςθσ τθσ αςφάλειασ ςτο
νερό με τθν πραγματοποίθςθ δράςεων ΑκΝα ςε άλλα παιδιά. Η
αςφάλεια ςτο νερό και θ ΑκΝα, είναι αναγκαία και ταυτόχρονα
ψυχαγωγικά. Μζςα από το παιχνίδι τα παιδιά μακαίνουν να
προςτατεφουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ".

Παςχαλινζσ Ευχζσ από τουσ Προπονθτζσ του ΝΟΧ

Ο Προπονθτισ ΑκΝα, Μανόλθσ Αγγελάκθσ, εφχεται: "Εφχομαι θ Η Ναυαγοσωστική στο Πανεπιστήμιο
Ανάςταςθ καρδιζσ να μαλακϊςει, το αφριο καλφτερο μπορεί να
ξθμερϊςει.. Αναφορικά με τθν ακλθτικι ναυαγοςωςτικι ςτον ΢τθν ανανεωμζνθ ζκδοςθ του βιβλίου, Εγκόλπιο
Ν.Ο. Χανίων, δυςτυχϊσ θ κατάςταςθ που επικρατεί με τισ Πνιγμοφ, που επιμελικθκε ο διάςθμοσ κακθγθτισ,
πιςίνεσ δεν ευνοεί τθν ανάπτυξθσ τθσ. Εφχομαι ςφντομα να
βρεκεί λφςθ, και να υπάρξει πρόςφορο ζδαφοσ για τθν ζναρξθ Joost Bierens, οι Dr. Ana Catarina
των προπονιςεων. Το πρόβλθμα όμωσ δεν αφορά μονό τον Queiroga, Dr. Arturo Abraldes και Dr.
Ν.Ο. Χανίων, είναι γενικό. Το μόνο που μποροφμε να κάνουμε Stathis Avramidis, περιγράφουν
ςυςτιματα ναυαγοςωςτικισ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ [link]. Θ
κακιζρωςθ του ωσ πανεπιςτθμιακό
μάκθμα ςε διάφορεσ χϊρεσ, κα ζχει

ςθμαντικά κετικι επίδραςθ ςτθν
πρόλθψθ, διάςωςθ και
φροντίδα όςων είχαν κάποιο

ατφχθμα ςτο
νερό.

[4]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
katalog 2018 Lennarts Idrottspriser
Next Book
ASH Aujourd'hui n°178 fev 2018