The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johnsalogiannis, 2018-02-26 04:06:37

13_Αθλοσώστης_ΜΑΡ.2015

13_Αθλοσώστης_ΜΑΡ.2015

Keywords: 13_Αθλοσώστης_ΜΑΡ.2015

Τεφχοσ 13, Μάρτιοσ, 2015. Επιτροπή-Σφμβουλοι Αθλητικήσ Ναυαγοςωςτικήσ: Δρ. Στάκθσ Αβραμίδθσ, Δρ. ΢ζνα Αναγνϊςτου, Δρ. Νίκοσ Σταυρόπουλοσ, Δρ. Νίκοσ
Τριπόδθσ, Δρ. Αργφρθσ Τουμπζκθσ, Δρ. Ιωάννα Μάςτορα, Δρ. Μανόλθσ Βελονάκθσ, Δθμιτρθσ Διαμάντθσ, Ελεονϊρα Χατηθπαςχάλθ, Ελευκερία Αβραμίδου, Ανδρζασ
Κωλζττθσ, Σωτθρία Μπουηά, Γαρυφαλλιά Αντωνίου, Ελζνθ Ψαρρά, Διονφςθσ Καπνίςθσ. Επικοινωνία: 210-8921140, [email protected]

Ο Διευθυντής

Φίλοι τθσ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ, καλϊσ ιρκατε ςτο τεφχοσ Μαρτίου. Μόλισ ζνα χρόνο μετά το
πρϊτο ςεμινάριο ΑκΝα, πολλά ζχουν ακόμα να γίνουν για να πάρει ςάρκα και οςτά το όνειρο καλλιζργειασ
τθσ ΑκΝα ςτθν Ελλάδα. Αλλά μποροφμε να πανθγυρίςουμε γιατί ζχουμε ιδθ πετφχει ςθμαντικά πράγματα.
Η Επιτροπι ΑκΝα παρουςιάηει το εκπαιδευτικό βοικθμα "ευ αγωνίηεςκαι", που καλωςορίςκθκε κερμά
από ςυνεργάτεσ τθσ Ομοςπονδίασ. Θα ενθμερωκείτε για βιβλία του κλάδου και δραςτθριότθτεσ των άλλων
ακλθμάτων τθσ ΕΟΥΔΑ. Οι ςυνεργάτεσ μασ, ςυμβουλεφουν γονείσ, κριτζσ και προπονθτζσ ΑκΝα.

Το Μετάλλιο της Αναγνώστου στον Αβραμίδη Ένας Χρόνος από το 1ο Σεμινάριο ΑθΝα

Σαν ςιμερα ςτισ 23.3.2014, θ Δρ. ΢ζνα Ρζραςε ζνασ χρόνοσ από τθν θμζρα που θ Ομοςπονδία
Αναγνϊςτου (Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ ςφςτθςε τθν ΑκΝα ςτο ευρφ κοινό. Το υλικό των ομιλιϊν που
Ντόπινγκ - Δεοντολογίασ ςτθν Επιτροπι ΑκΝα), παρουςιάςτθκε ςτο ςεμινάριο προπονθτϊν, κριτϊν και κοινοφ,
ιδθ ζχει ςυμβάλλει ςτθν εκπαίδευςθ αρκετϊν ατόμων με το
δϊριςε ςτον Δρ. Στάκθ Αβραμίδθ το χρυςό πρόγραμμα εξ' αποςτάςεωσ που δθμιουργιςαμε [video].
μετάλλιο που κζρδιςε ςτουσ Ραγκόςμιουσ
Αγϊνεσ Καλισ Θελιςεωσ Βετεράνων του Μζςα ςε ζνα χρόνο, αυξικθκε θ επιςκεψιμότθτα του blog.
Μαρόκο, ςτο αγϊνιςμα "μεταφορά Ολοζνα και περιςςότεροι πτυχιοφχοι ΣΕΦΑΑ εξοικειϊνονται με
ανδρεικζλου". "Στάκθ, δεν ξζρω πόςο κα τθν ακλθτικι διάςταςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ. Είναι ςθμαντικό
ηιςω. Θζλω να ςου χαρίςω αυτό το να κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ τουσ ότι θ προςταςία τθσ
μετάλλιο για να ςου φζρει γοφρι ϊςτε να ανκρϊπινθσ ηωισ από ατυχιματα ςτο νερό μπορεί να
ςυνδυαςτεί με τθν κολφμβθςθ με τρόπο ψυχαγωγικό και να
πετφχεισ ςτθ ναυαγοςωςτικι όςα δεν ενκαρρφνουν τουσ ακλθτζσ τουσ να αςχολθκοφν με τθν ΑκΝα.
κατάφερα". Μπροςτά ςτθν κάμερα, μίλθςε για αυτι τθν Διακζτουμε ςυνεργάτεσ, εκπαιδευτικά βοθκιματα. Αναηθτοφμε
χειρονομία τθσ [video]: "Πρζπει να βοθκιςουμε αυτό το παιδί νζουσ ςυλλόγουσ, προπονθτζσ και ακλθτζσ!
που παλεφει. Θα υψωκοφν τείχθ μπροςτά του, αλλά κα τα
καταφζρει. Μπορεί και αξίηει να τον βοθκιςουμε". Ο Κϊςτασ
Αναγνϊςτου (Αντιπρόεδροσ ΕΟΥΔΑ) απάντθςε: "Ο Στάκθσ είναι
παιδί δικό μασ. Ζχει τθ ςυμπαράςταςθ μασ. Θα τον ςτθρίηουμε
όςο ηοφμε". Ο Δθμιτρθ Γαλινασ (Γραμματζασ ΕΟΥΔΑ)
πρόςκεςε: "Αυτό που ζγινε ιταν ανεπανάλθπτο". "H Δρ.
Αναγνϊςτου, χαρακτθρίηεται για τθ ςεμνότθτα και τθν
καλοςφνθ τθσ. Είναι χριςιμθ και ακόρυβθ. Η Επιτροπι ΑκΝα
τθν ζχει ανάγκθ", είπε ο Διευκυντισ ΑκΝα. Η Δρ. Αναγνϊςτου
ετοιμάηει ζντυπο για τθ διεξαγωγι "κακαρϊν" αγϊνων χωρίσ
ντόπινγκ.

[1]

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΥΔΑ

Εγχειρίδιο Ευ Αγωνίζεσθαι ΑθΝα "Ο τίμιοσ αγϊνασ είναι απαραίτθτοσ για τθ διάπλαςθ ακλθτϊν
και ςωςτϊν ανκρϊπων. Η ρφςθ 'δεσ κάκε κφμα πνιγμοφ ωσ
Σασ παρουςιάηουμε το "Εγχειρίδιο Ευ Αγωνίζεσιαι Αιλητικθς ςυνάνκρωπό ςου', πρζπει να μασ εμπνζει και ςτον ακλθτιςμό,
Ναυαγοσωστικθς" [PDF]. Η Επιςτθμονικι Σφμβουλοσ Ευ ιδίωσ όταν μζςα από αυτόν προετοιμάηονται δυνθτικοί
Αγωνίηεςκαι τθσ Ομοςπονδίασ, Δρ. Ιωάννα Μάςτορα και ο διαςϊςτεσ". Bob Burnside - Ρρεςβευτισ ΑκΝα Αμερικισ,
Διευκυντισ ΑκΝα, Δρ. Στάκθσ Αβραμίδθσ, ολοκλιρωςαν τον Ιδρυτισ United States Lifesaving Association.

οδθγό καλισ ςυμπεριφοράσ που πρζπει να διζπει ζνα
τίμιο αγϊνα. Απευκφνεται ςε ακλθτζσ, προπονθτζσ,
κριτζσ, παράγοντεσ, ςυλλόγουσ, γονείσ, φιλάκλουσ,
δθμοςιογράφουσ, τθν ομοςπονδία και το κράτοσ.

"Επαινϊ τθν ομοςπονδία και τουσ ςυγγραφείσ για αυτό το
καυμάςιο και χριςιμο βιβλίο. Όςοι αςχολοφνται με τον
ακλθτιςμό και τθν ΑκΝα, πρζπει να το χρθςιμοποιοφν ωσ οδθγό
τουσ". Μάρκοσ Σεφερλήσ, Ηκοποιόσ, Ρρεςβευτισ ΑκΝα
Ελλάδοσ.

Αυτι τθ ςυγγραφικι προςπάκεια, χαιρζτθςαν ςθμαντικζσ
προςωπικότθτεσ που βοθκοφν το ζργο τθσ Ομοςπονδίασ.

"Είναι αυτονόθτο το άκλθμα που ςτοχεφει ςτθν προςταςία τθσ "Συγχαίρω τθν ΕΟΥΔΑ για τθν προςπάκεια εξαςφάλιςθσ τιμίου
δθμόςιασ υγείασ, να διζπεται από αρχζσ ζντιμου αγϊνα. Το αγϊνα μζςα από τθν εφαρμογι των κανόνων ευ αγωνίηεςκαι.
εγχειρίδιο είναι ο οδθγόσ αγϊνων για κάκε εμπλεκόμενο. Η Υπθρετεί ζτςι τθ δθμόςια υγεία δίνοντασ πνεφμα "πολιτιςμοφ"
Ομοςπονδία κα φροντίςει για τθν τιρθςι του". Βαγγέλησ ςτον ακλθτιςμό". Δρ. Βίκυ Μπαφατάκη - Ρρζςβειρα ΑκΝα
Ρακαντάσ - Ρρόεδροσ ΕΟΥΔΑ Ιταλίασ, Γραμματζασ Διεκνϊν Βραβείων Giuseppe Sciacca.

"Αυτό το βιβλίο, κα ςυμβάλλει ςτθ διεξαγωγι ζντιμων αγϊνων.
Το όραμα καλλιζργειασ τθσ ΑκΝα, να ςυνοδευτεί από τισ αρχζσ
τθσ καλοκαγακίασ. Θα χειροκροτϊ τουσ ακλθτζσ από τθν
κερκίδα! Μπράβο ςτουσ ςυγγραφείσ". Λουκάσ Μπιςταράκησ,
Ρρωτοπόροσ Ναυαγοςωςτικισ ςτθν Ελλάδα

[2]

«Ο Ακλοςϊςτθσ» – Μθνιαία Ζκδοςθ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ

Να κυμίςουμε ότι θ πρϊτθ εκ των δφο ςυγγραφζων, Δρ. Αβραμίδου: Βελτίωση Παιδιών μέσω Άθλησης
Μάςτορα είναι παιδαγωγόσ εγνωςμζνου διεκνοφσ κφρουσ με
Η Ομοςπονδιακι Ρροπονιτρια ΑκΝα, Ελευκερία Αβραμίδου
πολυςχιδζσ πανεπιςτθμιακό ζργο.
εξθγεί το τρόπο που οι γονείσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν για τθ
Ζχει 14 ζτθ διδαςκαλίασ ςτθν 3βάκμια εκπαίδευςθ, ζχει
ςυναντιςει επιφανείσ παιδαγωγοφσ ςε όλο τον κόςμο και ζχει ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτον ακλθτιςμό. Γιατί οι νζοι
τιμθκεί με ςθμαντικζσ διακρίςεισ για το ζργο τθσ. Δθμοςιεφςεισ
τθσ ζχουν αξιοποιθκεί ςε ςχολεία και των 5 θπείρων, υπό τθν ςταματοφν τον ακλθτιςμό; Ζρευνεσ δείχνουν ότι "είχαν άλλα
αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ
Επιτροπισ και τθσ UNESCO. Στόχοσ τθσ είναι να διαδοκοφν πράγματα να κάνουν" ι "άλλαξαν
τα φωτογόνα μθνφματα του Ολυμπιςμοφ-Ελλθνιςμοφ-
Ανκρωπιςμοφ ςε όλο τον κόςμο. Είναι Μζλοσ του ΔΣ τθσ ενδιαφζροντα". Οι γονείσ, πρζπει να
Εκνικισ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ, του Διεκνοφσ Συμβουλίου
Χοροφ τθσ UNESCO και Ρολιτιςτικι Εκπρόςωποσ Ολυμπιακισ ενκαρρφνουν τα παιδιά τουσ να
Ιδζασ του Ομίλου για τθν UNESCO Τεχνϊν Λόγου κι Επιςτθμϊν
Ελλάδασ. Είναι τιμι για τθν Επιτροπι ΑκΝα τθσ Ομοςπονδίασ το επιλζξουν κάποιο άκλθμα χωρίσ
γεγονόσ ότι προςφζρει εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ τθσ.
πίεςθ. Να βοθκιςουν το παιδί
Τιμήθηκαν οι "Εθνικοί" Αθλητές Άπνοιας-Υ/Α
να κζςει ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ,
Σε μια ςεμνι τελετι, ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ NATEX,
τιμικθκαν οι διακρικζντεσ ακλθτζσ του 2014 τθσ ΕΟΥΔΑ. Τθν να βεβαιωκοφν ότι ο
Ομοςπονδία εκπροςϊπθςε ο Βαγγζλθσ ΢ακαντάσ (Ρρόεδροσ),
Κϊςτασ Αναγνϊςτου (Αντιπρόεδροσ), Δθμιτρθσ Γαλινασ προπονθτισ είναι κατάλλθλοσ
(Γραμματζασ), Τόλθσ Μπζλοσ (Υπεφκυνοσ Άπνοιασ), και Νίκοσ
Καμπάνθσ (Υπεφκυνοσ Υποβρφχιασ Αλιείασ). Ραραβρζκθκε ο και να τον ενθμερϊνουν για
Δθμοςκζνθσ Βαρβζρθσ, εκδότθσ και οργανωτισ τθσ ζκκεςθσ.
τυχόν προβλιματα υγείασ του

παιδιοφ. Κατά τθ διάρκεια των

αγϊνων κάκονται ςτθν κερκίδα με

τουσ άλλουσ κεατζσ. Δεν παρεμβαίνουν ςτο

ζργο του προπονθτι και δεν ςχολιάηουν παράγοντεσ, γονείσ και

άλλουσ ακλθτζσ. Δείχνουν ενκουςιαςμό και υποςτθρίηουν το

παιδί. Δεν καταναλϊνουν αλκοόλ τθν ϊρα του αγϊνα και

μακαίνουν να ελζγχουν τα ςυναιςκιματά τουσ.

Κωλέττης: Χαρακτηριστικά του Κριτή ΑθΝα

Ο Υπεφκυνοσ ΣωΚρΑκΝα, Ανδρζασ Κωλζττθσ, ςυμβουλεφει: Οι

Κριτζσ κα πρζπει να είναι κετικό

πρότυπο προσ όλουσ, τίμιοι,

δίκαιοι, θκικοί και να

ςυμμορφϊνονται με τουσ

κανόνεσ του αγϊνα. Θα

πρζπει να διζπονται από

τθν πρζπουςα εμφάνιςθ,

ςυμπεριφορά και ομιλία

και να ζχουν γριγορθ,

δίκαιθ επίλυςθ διαφορϊν με

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. Η

ςυμπεριφορά τουσ κα πρζπει να είναι

αμερόλθπτθ και να δείχνουν ςεβαςμό και κατανόθςθ των

άλλων.

Νίκος Τσόλτος: Ο Ιδανικός Προπονητής ΑθΝα

Ο υπεφκυνοσ του ΣωΡρΑκΝα, Νίκοσ Τςόλτοσ, ςκιαγραφεί το

προφίλ του ιδανικοφ προπονθτι ΑκΝα. Καλόσ προπονθτισ

είναι αυτόσ που καταφζρνει και

εμπνζει τον ακλθτι του, αυτόσ

που επιβάλετε χωρίσ πίεςθ,

αυτόσ που προκαλεί ςεβαςμό

χωρίσ τθν παρουςία του

φόβου, αυτόσ που κακοδθγεί

και ςυμπεριφζρεται ςτουσ

ακλθτζσ του ςαν ζνασ πατζρασ

αλλά και ςτρατθγόσ μαηί.

Αυςτθρότθτα, πεικαρχία αλλά και

αγάπθ, τα τρία αυτά χαρακτθριςτικά είναι

πολφ παραπάνω από γνϊςεισ, εμπειρία και διακρίςεισ. Μόνο

ζτςι μπορεί ζνασ ακλθτισ να δϊςει το 110% των δυνατοτιτων

του και να ςεβαςτεί τθν προςπάκεια του αλλά και του

προπονθτι του. Μθν ξεχνάμε ότι το μερίδιο τθσ επιτυχίασ είναι

70-30 υπζρ του ακλθτι. Το ζνα χωρίσ το άλλο δεν γίνεται.

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΥΔΑ

Σαν σήμερα: Ιστορική συνάντηση για ΑθΝα ςε βρίηει». Ο Καηαντηάκθσ απάντθςε: «οι άλλοι μπορεί να
κάνουν ότι κζλουν, εμείσ πρζπει να προςπακοφμε να γίνουμε
Ρριν ζνα χρόνο, οι Κϊςτασ Αναγνϊςτου (Αντιπροζδρου ΕΟΥΔΑ), καλφτεροι άνκρωποι».
Ηλίασ Ξιάρχοσ (Τεχνικόσ Σφμβουλοσ ΕΟΥΔΑ) και Δρ. Στάκθσ
Αβραμίδθσ (Διευκυντι ΑκΝα) ςυναντικθκαν προκειμζνου να Βιβλιοπαρουσίαση: "Εγκόλπιο Πνιγμού"
ςυηθτιςουν το ενδεχόμενο πραγματοποίθςθσ του πρϊτου
ςεμιναρίου ΑκΝα. Αφορμι τθσ ςυνάντθςθσ ιταν οι Ο τιμθμζνοσ με το Ραγκόςμιο Paragon Aquatic Safety Award
προςπάκειεσ μιασ μικρισ ομάδασ ατόμων που επεδίωξαν από το International Swimming Hall of Fame, Dr. Joost Bierens,
επίμονα και με ποικίλουσ τρόπουσ να αποτρζψουν τθ είναι μια από τισ ςπουδαιότερεσ προςωπικότθτεσ παγκοςμίωσ
διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ. Το ςεμινάριο ζγινε με τεράςτια ςτθ διάςωςθ και επιμελθτισ του βιβλίου "Εγκόλπιο Ρνιγμοφ",
επιτυχία, κατά κοινι ομολογία μελϊν τθσ Ομοςπονδίασ, του που αποτελεί τθ "Βίβλο" του πνιγμοφ και τθσ πρόλθψθσ
κοινοφ και των 8 ςυνδιοργανωτϊν οργανιςμϊν. ατυχθμάτων. Το Εγκόλπιο δεν πρζπει να απουςιάηει από τθ
βιβλιοκικθ όςων αςχολοφνται με τα ατυχιματα ςτο νερό.

Μια Διδακτική Ιστορία Βιβλιοπαρουσίαση: "Βρεφική Κολύμβηση"

Στα πλαίςια διάπλαςθσ χαρακτιρων, εγκαινιάηουμε τθν Το μοναδικό βιβλίο βρεφικισ κολφμβθςθσ ςτθν Ελλάδα,
ενότθτα Διδακτικι Ιςτορία. «Μια μζρα ζνασ νθςιϊτθσ ονόματι γράφτθκε από τουσ Δρ. Στάκθ Αβραμίδθ, Ελευκερία
Spymh από το Νότο αποφάςιςε ότι ο γάιδαροσ που ζβγαηε όλθ Αβραμίδου, Lyudmila Rosengreen και Terje Stakset. Δίνει
τθ ςκλθρι δουλειά, ιταν άχρθςτοσ και ανεπαρκισ. Αποφάςιςε ςυμβουλζσ για αςφαλι κολφμβθςθ και απαντά ςε ςυχνζσ
λοιπόν να τον κάψει ηωντανό. Επειδι δεν μποροφςε να τον ερωτιςεισ των γονιϊν ωσ προσ τθν αξία τθσ κολφμβθςθσ ςε
κάψει μόνοσ, ηιτθςε βοικεια και από άλλουσ. Πιραν όλοι από αυτι τθν θλικία και τθν αςφάλεια ςτο νερό. Στο βιβλίο
ζνα φτυάρι και άρχιςαν να πετάνε χϊματα ςτο πθγάδι. Στισ δφο εικονίηεται ο νεαρόσ Χάρθσ Σεφερλισ, γιοσ του ταλαντοφχου
πρϊτεσ φτυαριζσ, ο γάιδαροσ ςυνειδθτοποίθςε τι ςυνζβαινε και θκοποιοφ και Ρρεςβευτι ΑκΝα Ελλάδασ, Μάρκου Σεφερλι.
άρχιςε να ουρλιάηει. Μετά, προσ ζκπλθξθ όλων, θςφχαςε. Λίγα
φορτία χϊμα είχαν πζςει ςτο πθγάδι, όταν ο νθςιϊτθσ κοίταξε
κάτω και ζμεινε ζκπλθκτοσ. Ήταν καταπλθκτικό! Με κάκε
φτυαριά χϊμα που ζπεφτε ςτθν πλάτθ του, ο γάιδαροσ
τιναηόταν και ζκανε ζνα βιμα προσ τα
πάνω. Οι βοθκοί του νθςιϊτθ
ςυνζχιςαν να πετάνε φτυαριζσ
χϊμα πάνω ςτο ηϊο και αυτό
κάκε φορά τιναηόταν και ζκανε
ζνα βιμα προσ τα πάνω. Μετά
τθν 13θ φτυαριά όλοι είδαν
ζκπλθκτοι το γαϊδοφρι να βγαίνει
ςτθν επιφάνεια του πθγαδιοφ!»
Ηκικό δίδαγμα: Πποιοσ προςπακεί να
κάψει κάποιον, ςυχνά τον βοθκάει χωρίσ να το καταλαβαίνει!
Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ είχε πει: "Υπάρχει ςτον κόςμο τοφτον ζνασ
μυςτικόσ νόμοσ — αν δεν υπιρχε, ο κόςμοσ κά ‘ταν από
χιλιάδεσ χρόνια χαμζνοσ — ςκλθρόσ κι απαραβίαςτοσ: το κακό
πάντα ςτθν αρχι κριαμβεφει και πάντα ςτο τζλοσ νικάται,
καρρείσ κι είναι απαραίτθτοσ, αιϊνασ πολφσ κι ιδρϊτασ πολφσ
για να εξαγοράςει ό άνκρωποσ το δίκιο του". Κάποτε ο
Καηαντηάκθσ ζλαβε ζνα βιβλίο που τον περιζγραφε ωσ το
χειρότερο ςυγγραφζα τθσ Ευρϊπθσ. Ζςτειλε ςτο ςυγγραφζα
ζνα γράμμα για τισ αρετζσ του βιβλίου και όχι για τισ αρνθτικζσ
πλευρζσ. Η γυναίκα του, είδε το γράμμα και του είπε «Μα Νίκο,

[4]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ASH Aujourd'hui n°178 fev 2018
Next Book
12_Sport_Lifesaver_ΦΕΒ.2015