The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johnsalogiannis, 2018-02-26 04:08:32

12_Sport_Lifesaver_ΦΕΒ.2015

12_Sport_Lifesaver_ΦΕΒ.2015

Keywords: 12_Sport_Lifesaver_ΦΕΒ.2015

Σεφχοσ 12, Φεβρουάριοσ, 2015. Επιτροπή-Σφμβουλοι Αθλητικήσ Ναυαγοςωςτικήσ: Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, Δρ. Ρζνα Αναγνϊςτου, Δρ. Νίκοσ ΢ταυρόπουλοσ, Δρ.
Νίκοσ Σριπόδθσ, Δρ. Αργφρθσ Σουμπζκθσ, Δρ. Ιωάννα Μάςτορα, Δρ. Μανόλθσ Βελονάκθσ, Δθμιτρθσ Διαμάντθσ, Ελεονϊρα Χατηθπαςχάλθ, Ελευκερία Αβραμίδου,
Ανδρζασ Κωλζττθσ, ΢ωτθρία Μπουηά, Γαρυφαλλιά Αντωνίου, Ελζνθ Ψαρρά, Διονφςθσ Καπνίςθσ. Επικοινωνία: 210-8921140, [email protected]

Ο Διευθυντής

Φίλοι τθσ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ, καλϊσ ιρκατε ςτο τεφχοσ Φεβρουαρίου. Η Επιτροπι ΑκΝα ζπειτα από
ζνα πρόςφατο τεχνικό ατφχθμα, παρουςιάηει με ςχετικι κακυςτζρθςθ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ. Προςεχϊσ,
προγράμματα ΑκΝα κα πραγματοποιοφνται ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με ςθμαντικοφσ
οργανιςμοφσ.

Ντοκιμαντέρ για τον Καθ. Χατζηχαριστό Επιθανάτιες Εμπειρίες στο Casablanca Radio

Η Κοςμθτεία και ο ΢φλλογοσ Διδαςκόντων τθσ ΢χολισ Ο Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, παραχϊρθςε ραδιοφωνικι
Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Πανεπιςτθμίου ςυνζντευξθ ςτθ δθμοςιογράφο Εφθ Παλαιοκραςά, ςτον ςτακμό
Ακθνϊν, διοργάνωςαν εκδιλωςθ ςτθ μνιμθ του Κακθγθτι Casablanca Radio. Σο κζμα τθσ εκπομπισ που διιρκεςε 2.5
Ακλθτικισ Παιδαγωγικισ, Δθμιτρθ Χατηθχαριςτοφ. ϊρεσ, ιταν οι επικανάτιεσ εμπειρίεσ των κυμάτων πνιγμοφ.
Προβλικθκε το 25-λεπτο ντοκιμαντζρ «Το Κφμα» ςε ςενάριο, "Ποιο είναι το μινυμα που φζρνουν όςοι επιςτρζφουν από τθν
ςκθνοκεςία και αφιγθςθ του Δρ. ΢τάκθ Αβραμίδθ, και άλλθ πλευρά; Ότι υπάρχει ηωι μετά το κάνατο;", ρϊτθςε θ
επιμζλεια ιχου/μοντάη του ΢ταμάτθ Σριπόδθ. Ο Χατηθχαριςτόσ δθμοςιογράφοσ. "Όχι. Αυτό είναι δφςκολο να αποδειχκεί. Αλλά
άλλαξε τθν παιδαγωγικι ςκζψθ ςτθ φυςικι αγωγι, και το ζργο αυτό που είναι ςίγουρο, είναι τα πιο ςθμαντικά πράγματα ςτθ
του ςυνζβαλε ςτθν προϊκθςθ τθσ άςκθςθσ ωσ μθ- ηωι μασ είναι θ αγάπθ και θ μάκθςθ", απάντθςε ο Δρ.
φαρμακολογικοφ μζςου επίτευξθσ τθσ υγείασ. Ο Κακθγθτισ Αβραμίδθσ. Ζγινε αναφορά ςτο περιςτατικό ενόσ νεαροφ
Κωνςταντίνοσ Μπουντόλοσ, Μζλοσ τθσ Κοςμθτείασ και κφματοσ πνιγμοφ, που μετά τθν ανάνθψι του, περιζγραψε
Πρόεδροσ του ΢υλλόγου Διδαςκόντων τθσ ΢χολισ, διλωςε: γεγονότα αδφνατον να γνωρίηει, αφοφ ζγιναν ςε διαφορετικό
«Μζροσ τθσ μεγάλθσ επιτυχίασ που είχε θ εκδιλωςθ, οφείλεται χϊρο από αυτόν ςτον οποίο ο ναυαγοςϊςτθσ προςπακοφςε να
ςτθ ςυμβολι του Δρ. Αβραμίδη, που αποτφπωςε καυμάςια τθ τον επαναφζρει ςτθ ηωι. Εδώ κα ακοφςεισ όλθ τθν εκπομπι.
ηωι και το ζργο του Κακθγθτι Χατηθχαριςτοφ, προςφζροντασ
ςτθν Σχολι ζνα οπτικο-ακουςτικό κειμιλιο τθσ πρόςφατθσ
ιςτορίασ τθσ». Ο Δρ. Αβραμίδθσ, πρόςκεςε: «Η ταινία αποτελεί
ελάχιςτο φόρο τιμισ για τον ςπουδαίο αυτό δάςκαλο και
άνκρωπο. Το δίδαγμά του αντθχεί ςτισ καρδιζσ όςων
ςυνεργάςτθκαν μαηί του». Δείτε μια από τισ τελευταίεσ
τθλεοπτικζσ εμφανίςεισ του για τθν αξία τησ άςκηςησ.

[1]

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

Ο Κωλέττης στην Ανίτα (5) Αντιμετωπίηει όλα τα μζλθ ιςότιμα, ανεξάρτθτα από το
φφλο, τθν φυλι ι τα ςωματικά χαρακτθριςτικά.
Ο Τπεφκυνοσ του ΢ωΚρΑκΝα, Ανδρζασ Κωλζττθσ, μίλθςε ςτθν
τθλεοπτικι εκπομπι τθσ Ανίτασ Πάνια, για τισ εμπειρίεσ που
ζχει αποκτιςει, ωσ ο κάτοχοσ 10 ρεκόρ ςτο βιβλίο γκίνεσ, ςτθν
κατθγορία του κατόχου των περιςςοτζρων πιςτοποιθτικϊν
διαιτθτι/κριτι ακλθμάτων. "Γνωρίηοντασ τουσ κανονιςμοφσ ςε
τόςα ακλιματα, μπορώ να παίρνω πιο γριγορα αποφάςεισ
ςτθν κακθμερινι ηωι". Δείτε εδώ τθν εκπομπι.

Ζητείται Προπονητής για τον Ν.Ο. Κυθήρων Βιβλιοπαρουσίαση: "Ο Ναυαγοσώστης"

O Ναυτικόσ Όμιλοσ Κυκιρων ηθτάει πτυχιοφχο προπονθτι με Ο Θεολόγοσ Σερηιάδθσ, Πτυχιοφχοσ Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
ειδικότθτα κολφμβθςθσ για το καλοκαίρι. Προςφζρονται 1000 και εκπαιδευτισ ναυαγοςωςτϊν τθσ ΠΑ΢ΧΝΑ, ςυνζγραψε με
ευρϊ και διαμονι για 25 προπονιςεισ ςτο διάςτθμα Ιουλίου - τθν Χρυςι Πίκουλα το καυμάςιο παιδικό παραμφκι "Ο
Αυγοφςτου. Πλθροφορίεσ: Κϊςτασ Μπζλμπασ, Πρόεδροσ ΝΟΚ Ναυαγοςϊςτθσ" (Εκδόςεισ Ψυχογιόσ, 2010). Περίλθψθ βιβλίου:
([email protected]). "O ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται πάντα ςτθν ακτι, ζτοιμοσ να μασ
βοθκιςει ςε ό,τι και αν χρειαςτεί. Μαηί του τα παιδιά
μακαίνουν κανόνεσ για τθ ςωςτι ςυμπεριφορά μζςα ςτθ
κάλαςςα αλλά και ςτθν ακρογιαλιά, με ςκοπό να γίνουν
προςεκτικοί κολυμβθτζσ που δε φοβοφνται αλλά χαίρονται το
νερό! Ετοιμαςτείτε λοιπόν και ελάτε μαηί μασ να βουτιξουμε
με αςφάλεια ςτισ κάλαςςεσ!" Οι αναγνϊςτεσ του Ακλοςϊςτθ
που ζχουν μικροφσ ακλθτζσ, ενκαρρφνονται να το διαβάςουν.
Η αξιζπαινθ προςπάκεια του κ. Σερηιάδθ, ελπίηουμε να βρει
μιμθτζσ ϊςτε να πολλαπλαςιαςτεί θ βιβλιογραφία γφρω από
τθν ναυαγοςωςτικι ςτθν Ελλάδα.

Δρ. Ιωάννα Μάστορα: Ευ Αγωνίζεσθαι Γονέων Ελευθερία Αβραμίδου: Οφέλη της Άσκησης

Η Επιτροπι ΑκΝα ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: (1) Η Ομοςπονδιακι Προπονιτρια ΑκΝα, Ελευκερία Αβραμίδου
Προωκεί κι ενκαρρφνει τθν ευγενι άμιλλα των μελϊν τθσ. (2) εξθγεί με όρουσ ακλθτικισ ψυχολογίασ τουσ λόγουσ που ζνασ
Μυεί ςτουσ αγωνιηόμενουσ, προπονθτζσ, κριτζσ και παράγοντεσ ακλθτισ ΑκΝα πρζπει να αςκείται. Η ςυςτθματικι άςκθςθ κα
τθν ανάγκθ να διατθριςουν τα υψθλότερα επίπεδα τθσ του χαρίςει φυςιολογικά και ψυχολογικά οφζλθ, μείωςθ τθσ
κατάκλιψθσ, αφξθςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, μειωμζνουσ κινδφνουσ
ευγενοφσ άμιλλασ ςτθν ακλθτικι ναυαγοςωςτικι. καρδιαγγειακϊν πακιςεων, καλφτερο ζλεγχο ςωματικοφ
(3) Διαςφαλίηει ότι οι κανόνεσ τθσ είναι δίκαιοι,
κατανοθτοί από ακλθτζσ, προπονθτζσ, κριτζσ,
διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ και εφαρμόηονται
ςωςτά. (4) Καταβάλλει κάκε προςπάκεια
ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι
κανόνεσ τθσ εφαρμόηονται με
ςυνζπεια και αμερολθψία.

[2]

«Ο Ακλοςϊςτθσ» – Μθνιαία Ζκδοςθ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ

βάρουσ και καλζσ λειτουργίεσ ςτο ενδοκρινικό και μεταβολικό γενζκλια του Carlson. Ο Carlson πνίγθκε ενϊ προςπακοφςε να
ςφςτθμα. Η ΑκΝα προςφζρει μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία για κάνει μια διάςωςθ ςε κυματϊδθ κάλαςςα ςτισ 6 Ιουλίου, λίγο
ςυμμετοχι ςε άςκθςθ με ψυχαγωγικό τρόπο. μετά τθ ςυμπλιρωςθ των 32ων γενεκλίων του. Μπορείτε να
βρείτε δυνατότθτεσ υποτροφίασ από το ίδρυμα εδώ. Δεσ το
video του ςυγκινθτικοφ μνθμόςυνου.

Προστατέψετε το Νερό Κουίζ: Ποιος είναι ο εικονιζόμενος;

Δεν αρκοφν οι προςπάκειεσ ανκρϊπων και οργανιςμϊν να Η γνϊςθ είναι ζνα από τα λίγα πράγματα που
προςτατεφουν τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ από τα ατυχιματα. Οι πολλαπλαςιάηονται μζςα από τθ διαίρεςθ. ΢ε μια προςπάκεια
άνκρωποι πρζπει να προςτατεφουμε και το νερό. διάδοςισ τθσ, θ Επιτροπι ΑκΝα καλεί τουσ αναγνϊςτεσ του
Ακλοςϊςτθ να απαντιςουν ςτο εξισ κουίη. "Ποιο είναι το
εικονιηόμενο άτομο; ΢ε ποιο αγϊνιςμα κολφμβθςθσ ιταν
πρωτακλθτισ Ελλάδασ;" Απαντιςτε ςτθν γραμματεία τθσ
ΕΟΤΔΑ (τθλ. 210-9823840). Ο πρϊτοσ που κα απαντιςει ςωςτά,
μπορεί να παραλάβει από τθν ομοςπονδία δωρεάν το βιβλίο
"Διάςωςθ Νεροφ και Ναυαγοςωςτικι Πιςίνασ/Waterpark" των
΢τάκθ Αβραμίδθ και Ελευκερία Αβραμίδου. ΢τείλτε μασ παλιζσ
φωτογραφίεσ ςτο [email protected] για να ςυνεχίςουμε το
κουίη ςτα επόμενα τεφχθ.

Άγαλμα στη Μνήμη του Ben Carlson

Μια τοπικι ομάδα ατόμων ελπίηει ότι κα ανεγερκεί το άγαλμα
του ναυαγοςϊςτθ Ben Carlson ςτθν ακτι του Balboa Pier κοντά
ςτα κεντρικά γραφεία του Newport Beach Junior Lifeguard. Σο
Ben Carlson Memorial and Scholarship Foundation δουλεφει
πάνω ςτθν ιδζα ανζγερςθσ ςτισ 2 Ιουλίου, που ιταν τα

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό Ο Bob Burnside, αρχθγόσ ναυαγοςωςτϊν ςε ακτι τθσ Αμερικισ,
δεχόταν ςυνζχεια αναφορζσ από το προςωπικό του για
Μθν ξεχάςετε να οργανϊςετε εκδιλωςθ ςτισ 15 Μαΐου, ςτθν τραυματιςμοφσ που προκαλοφςε το μεταλλικό ςωςίβιο ςτουσ
Παγκόςμια Ημζρα Αςφάλειασ ςτο Νερό και να μασ ςτείλετε ίδιουσ και το κφμα. Εκείνθ τθν εποχι καταςκεφαςε ζνα ςωςίβιο
υλικό για να τθ προβάλλουμε. με άλλο υλικό.

Burnside: Ιστορία Ναυαγοσωστικού Σωσιβίου

Ο Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, είχε τθν τιμι να ςυναντιςει τον
ιδρυτι του United States Lifesaving Association, Bob Burnside,
λίγο πριν τθν τελετι βράβευςθσ [video] με το παγκόςμιο
βραβείο Paragon Aquatic Safety Award 2014, ςτο International
Swimming Hall of Fame (Φλόριντα, ΗΠΑ). O Bob του δϊριςε
μινιατοφρα του ναυαγοςωςτικοφ ςωςιβίου που καταςκεφαςε
και αποτελεί το ςφμβολο του επαγγελματία ναυαγοςϊςτθ.
Αυτι ιταν θ αφορμι για να διθγθκεί τθν ιςτορία του ςωςιβίου.

Οι ναυαγοςϊςτεσ αρχικά ζςωηαν χρθςιμοποιϊντασ άμεςθ ΢τισ 11 ΢επτεμβρίου 1970, ιταν θ μζρα που κα παρουςιαηόταν
επαφι με το ςϊμα. ΢τθ ςυνζχεια δζνονταν με ζνα ςχοινί, και το νζο ςωςίβιο. Ο Bob διάλεξε για τα αποκαλυπτιρια τθν
αφοφ κολυμποφςαν μζχρι το κφμα, τουσ τραβοφςε ζνασ ςυνάντθςθ των μελϊν του United States Lifesaving Association.
ςυνάδελφοσ που βριςκόταν ςτθ ςτεριά. Αυτόσ ο τρόποσ όμωσ Είχε καλυμμζνο το ςωςίβιο με μια κόκκινθ κουβζρτα. Όλοι
δεν ιταν βολικόσ όταν μεταξφ ακτισ και κφματοσ βρίςκονταν ρωτοφςαν τι κρφβεται κάτω από αυτιν. Σουσ απαντοφςε, ότι κα
αρκετοί λουόμενοι, γιατί ο ναυαγοςϊςτθσ δεν είχε αυτονομία. το ανακαλφψουν ςε λίγο. Όταν τράβθξε τθν κουβζρτα, με όςο
Αυτι θ αυτονομία ςτισ κινιςεισ δόκθκε με τθν επινόθςθ πιο δραματικότθτα μποροφςε, ςτθν αίκουςα επικράτθςε ςιγι.
διαφόρων προδρόμων μορφϊν του μοντζρνου ςωςιβίου. Ζνα Όλοι το κοιτοφςαν. Ζπειτα πλθςίαςαν και άρχιςαν να το
από αυτά, ζφτιαξε ο Pete Peterson. επεξεργάηονται. Οι ερωτιςεισ ζπεςαν βροχι, ταχφτερα από τθν
ικανότθτά του να δϊςει απαντιςεισ. Σο κοινό χειροκρότθςε με
ενκουςιαςμό. Σο "Burnside Rescue Can", όπωσ διεκνϊσ
αποκαλοφνταν, είχε γεννθκεί. Χρθςιμοποιικθκε από τον
ναυαγοςϊςτθ του και δθμιουργό/ςκθνοκζτθ, Greg Bonann ωσ
το ςφμβολο τθσ τθλεοπτικισ ςειράσ "Baywatch".

[4]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
13_Αθλοσώστης_ΜΑΡ.2015
Next Book
A Logopédia Európai Napja 2018