The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johnsalogiannis, 2018-02-26 04:01:58

15_Αθλοσώστης_ΜΑΙ.2015

15_Αθλοσώστης_ΜΑΙ.2015

Keywords: 15_Αθλοσώστης_ΜΑΙ.2015

Σεφχοσ 15, Μάιοσ, 2015. Επιτροπθ-Σφμβουλοι Αιλητικθσ Ναυαγοςωςτικθσ: Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, Δρ. Ρζνα Αναγνώςτου, Δρ. Νίκοσ ΢ταυρόπουλοσ, Δρ. Νίκοσ
Σριπόδθσ, Δρ. Αργφρθσ Σουμπζκθσ, Δρ. Ιωάννα Μάςτορα, Δρ. Μανόλθσ Βελονάκθσ, Δθμιτρθσ Διαμάντθσ, Ελεονώρα Χατηθπαςχάλθ, Ελευκερία Αβραμίδου, Ανδρζασ
Κωλζττθσ, ΢ωτθρία Μπουηά, Γαρυφαλλιά Αντωνίου, Ελζνθ Ψαρρά, Διονφςθσ Καπνίςθσ. Επικοινωνία: 210-8921140, [email protected]

Ο Διευθυντής

Φίλοι τθσ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ, καλώσ ιρκατε ςτο τεφχοσ Μαΐου. Η ΑκΝα διαδόκθκε ςε όλθ τθ χώρα,
ραδιοφωνικά, τθλεοπτικά και διαδικτυακά μζςα από τθν εκνικι δράςθ "Αςφαλισ Ελλάδα". Θα ζχετε τθν
ευκαιρία να μοιραςτείτε τον ενκουςιαςμό μασ, διαβάηοντασ για πλικοσ ςυναρπαςτικών δραςτθριοτιτων που
πραγματοποιικθκαν αυτό το μινα. Η ΕΟΤΔΑ, ζκανε ζνα τεράςτιο βιμα για τθν κακιζρωςθ τθσ ΑκΝα ςτθν
Ελλάδα και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από ατυχιματα ςτο νερό ςε ςυνεργαςία με εγχώριουσ και
αλλοδαποφσ οργανιςμοφσ κφρουσ. Σο δίκτυο των ςυμμάχων κα εξαπλωκεί ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό 15/5 παιδιοφ από τον Greg. Ο 'ιόσ' τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ
τουσ, 'μεταδόκθκε' ςτθν Ελλάδα. Είμαςτε περιφανοι που
Η 15θ Μαΐου, επιδιώκεται να κακιερωκεί ωσ Παγκόςμια Ημζρα μολυνκικαμε. Στθν ταινία του Γιάννθ Σμαραγδι, 'Ο Θεόσ
Αςφάλειασ ςτο Νερό. Όπωσ λζει και το ςλόγκαν του εμπνευςτι αγαπάει το Χαβιάρι', ο Ιωάννθσ Βαρβάκθσ ρωτάει: 'μποροφν οι
τθσ, Shawn Anderson, "προςπακοφμε να κάνουμε ζνα πλανιτθ λζξεισ να αλλάξουν τον κόςμο;' Και ο υπθρζτθσ του, απαντά:
που είναι 70% νερό, 100% αςφαλι ςτο νερό!" 'Όχι. Οι λζξεισ δεν μποροφν να αλλάξουν τον κόςμο. Αλλά
μποροφν να αλλάξουν τθ διάκεςθ των ανκρϊπων. Και αυτοί
"Ασφαλής Ελλάδα" με Διεθνείς Σύμμαχους μετά μποροφν να αλλάξουν τον κόςμο." Η Kim Jarvis, Project
Manager του Princess Charlene of Monaco Foundation,
Σηιρ 15 Μαΐος 2015, η εθνική δπάζη αγυγήρ ςγείαρ, "Αζθαλήρ ςχολίαςε: "Η πρωτοβουλία τθσ Ελλάδασ για τθν αςφάλεια ςτο
Ελλάδα", απεςθύνθηκε ζε 500,000 Ελληνόποςλα δημοηικού νερό, είναι μνθμειϊδθσ." Ο Bob Burnside, ιδρυτισ του United
ζσολείος ώζηε να εςαιζθηηοποιηθούν πάνυ ζηην αζθάλεια ζηο States Lifesaving Association και παγκόςμιοσ νικθτισ του
νεπό και ηην ΑθΝα ζηα πλαίζια καθιέπυζηρ ηηρ ςποτήθιαρ Βραβείου Αςφάλειασ ςτο Νερό από το International Swimming
Παγκόζμιαρ Ημέπαρ Αζθάλειαρ ζηο Νεπό. Η "Αζθαλής Hall of Fame, διλωςε: "Από τθν αρχαιότθτα, οι Ζλλθνεσ ζκαναν
Δλλάδα" ςλοποιήθηκε με ππυηοβοςλία ηηρ Δλληνικής πάντα τθν αρχι. Οι άλλοι λαοί ακολουκοφςαν. Φαίνεται ότι
Ομοζπονδίας Υποβρύτιας Γραζηηριόηηηας (αναγνυπιζμένηρ αυτό ςυνεχίηεται ςτισ μζρεσ μασ!" Ο Αμερικανόσ Shaun
από ηη Γενική Γπαμμαηεία Αθληηιζμού πος βάζη καηαζηαηικού Anderson, εμπνευςτισ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Αςφάλειασ ςτο
καλλιεπγεί ηην αθληηική ναςαγοζυζηική), και ηη ζηήπιξη ηος Νερό, πρόςκεςε: "Είμαςτε εξαιρετικά ικανοποιθμζνοι με τθν
Υποσργείοσ Πολιηιζμού, Παιδείας και Θρηζκεσμάηφν, ηηρ ςυμβολι τθσ Ελλάδασ ςτθν παγκόςμια προςπάκεια
Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημόζιαρ Υγείαρ ηος Υποσργείοσ Υγείας, καταπολζμθςθσ τθσ μάςτιγασ του πνιγμοφ μζςα από τθν
ηος Princess Charlene of Monaco Foundation, ηυν Γιεθνών κακιζρωςθ μιασ παγκόςμιασ θμζρασ".
Βραβείφν Giuseppe Sciacca, ηος International Swimming
Hall of Fame, και ηος Κένηροσ Δλέγτοσ και Πρόληυης
Νοζημάηφν.

Η "Αςφαλθσ Ελλάδα" είναι πικανότατα θ πρώτθ δράςθ
ςτον κόςμο που απευκφνεται ςε εκνικι κλίμακα ςε τόςο
μεγάλο αρικμό παιδιών. Ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ τθσ
δράςθσ, Δρ. Στάιησ Αβραμίδησ (΢φμβουλοσ Αγωγισ Τγείασ και
Ατυχθμάτων, Γ.Γ. Δθμόςιασ Τγείασ του Τπ. Τγείασ, Τπάλλθλοσ
ΚΕΕΛΠΝΟ, Διευκυντισ ΑκΝα-ΕΟΤΔΑ), διλωςε: "Το 1992, δφο
καυμάςιοι άνκρωποι, ο Greg Bonann και θ Tai Collins, οι
δθμιουργοί του Baywatch, ίδρυςαν το 'Camp Baywatch' για να
προςφζρουν εκελοντικά γνϊςεισ διάςωςθσ ςε άςτεγα και
ορφανά παιδιά. Ακολουκοφμε το παράδειγμά τουσ. Η αφίςα
του 'Αςφαλισ Ελλάδα', εικονίηει ςυμβολικά τθν διάςωςθ ενόσ

[1]

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

Ο Δρ. Γιάννησ Μπαςκόζοσ, Γ. Γραμματζασ Δθμόςιασ Τγείασ, Τπ. Όπωσ ςε όλα τα ςχολεία, οι δάςκαλοι από το δθμοτικό ςχολείο
Τγείασ, επιςιμανε: "Η πολιτεία υπθρετεί με ςυνζπεια τθ Κάςου, μασ ενθμζρωςαν ότι οι μακθτζσ ζδειξαν μεγάλο
δθμόςια υγεία. Με μθδενικι επιβάρυνςθ του κρατικοφ ενδιαφζρον και ευχαρίςτθςθ για τθ δράςθ ςυμμετζχοντασ
προχπολογιςμοφ, κα εκπονθκεί μια δράςθ γιγαντιαίασ ζκταςθσ ενεργά με ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ηωγραφίηοντασ και
και ςθμαςίασ για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτο νερό." Ο δθμιουργώντασ αφίςα κανόνων αςφάλειασ ςτο νερό.
Πρόεδροσ τθσ ΕΟΤΔΑ, Βαγγέλησ Ρακαντάσ, ολοκλιρωςε το
παηλ των δθλώςεων: "Η Ομοςπονδία απζδειξε ότι, παρά τθν Η "Ασφαλής Ελλάδα" στα ΜΜΕ
οικονομικι κρίςθ, καταφζρνει να υπάρχει και να παίρνει
πρωτοβουλίεσ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από Η εκνικι δράςθ "Αςφαλισ Ελλάδα", ζτυχε κερμισ υποδοχισ
ατυχιματα ςτο νερό. Τα κετικά μθνφματα που πιραμε από από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Αρκετοί ραδιοφωνικοί
τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ οργανιςμοφσ που ςτακμοί πρόβαλλαν το κζμα για αρκετζσ θμζρεσ. Μζλθ του Δ΢
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, μασ δίνουν κουράγιο για να τθσ ΕΟΤΔΑ είχαν τθν ευχάριςτθ ζκπλθξθ να ενθμερώνονται για
ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια. Ευελπιςτοφμε ότι οι άλλεσ τθ δράςθ από το ραδιόφωνο ςτο αυτοκίνθτο. Σα μζςα
χϊρεσ κα μιμθκοφν το παράδειγμα τθσ Ελλάδασ". ΢κοπόσ τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ, blogs και
δράςθσ είναι να ευαιςκθτοποιιςει ζγκαιρα, πριν τθν ζναρξθ προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ) φιλοξζνθςαν δελτία τφπου.
τθσ κερινισ περιόδου, τον ευάλωτο παιδικό πλθκυςμό για τουσ
κινδφνουσ του νεροφ και να τουσ παρακινιςει να αςχολθκοφν O Διευκυντισ ΑκΝα, Δρ. ΢τάκθσ Αβραμίδθσ, ωσ
με τθν ακλθτικι ναυαγοςωςτικι, ωσ μζςου δια βίου άκλθςθσ ΢φμβουλοσ Ατυχθμάτων ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ
και προςταςίασ τθσ υγείασ τουσ από ατυχιματα. Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ, μίλθςε για τθ δράςθ "Αςφαλι
Ελλάδα" και τθν ΑκΝα ςτθν εκπομπι "Μεταίχμιο" του Χάρθ
΢τισ 28 Απριλίου, θ δράςθ καλωςορίςκθκε με Καλοφδθ με ςυμπαρουςιαςτι τον Όκωνα Φλωράτο *video].
ενκουςιαςμό από 100 εκπαιδευτικοφσ που παρακολοφκθςαν Ανακοινώκθκε θ ςτιριξθ του Πανελλινιου Ιατρικοφ ΢υλλόγου.
τθν πιλοτικι τθσ παρουςίαςθ ςτθν θμερίδα αςφάλειασ ςτο
νερό του Κζντρο Τγείασ Αςτικοφ Σφπου Περιςτερίου και του
Γραφείου Αγωγισ Τγείασ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αγωγισ Τγείασ Γ Ακινασ.

"Ασφαλής Ελλάδα" στο Νηπιαγωγείο

Η ςυνεργάτιδα ΑκΝα, Ελζνθ Ψαρρά, ειςιγαγε τθν "Αςφαλι
Ελλάδα" ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ, ςε ςυνεργαςία με τθν
νθπιαγωγό Γιώτα Οικονόμου. Σα παιδιά, ενκουςιάςτθκαν από
τισ γνώςεισ που απόκτθςαν.

Μίλθςε για τθν Αςφαλι Ελλάδα και τθν ακλθτικι
ναυαγοςωςτικι ςτο "Νοιάςου για τθν Υγεία ςου", εκπομπι τθσ
Κατερίνασ Παπακωςτοποφλου, (STAR TV). [video].

[2]

«Ο Ακλοςώςτθσ» – Μθνιαία Ζκδοςθ Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ

Σζλοσ, αναφορά για τθ δράςθ ζγινε και ςτθν εκπομπι του
Παναγιώτθ Γκρουμοφτθ ςτο οικονομικό κανάλι SBC [video].

Στεφανάκης: Δράσεις ΑθΝα στην Κρήτη Ικανοποίηση του ΔΣ για την Ασφαλή Ελλάδα

Ο Πτυχιοφχοσ Φυςικισ Αγωγισ και Προπονθτισ ΑκΝα, Σο Δ΢ τθσ Ομοςπονδίασ, εξζφραςε ςφςςωμο τθν ικανοποίθςι
Λζανδροσ ΢τεφανάκθσ, πραγματοποίθςε μια καυμάςια του για τθν άκρωσ επιτυχθμζνθ διεξαγωγι τθσ δράςθσ
γνωριμία παιδιών Β, Γ και Δ δθμοτικοφ ςχολείου, με τθν ΑκΝα. "Αςφαλισ Ελλάδα". Ο Πρόεδροσ, Βαγγζλθσ Ρακαντάσ, διλωςε:
Ο ΢τεφανάκθσ, αναφζρει: "Τουσ ζκανα παρουςίαςθ με "Προςωπικά είμαι υπεριφανοσ που μζςα από αυτι τθ δράςθ,
οπτικοακουςτικό υλικό για τθν ΑκΝα, μια ιςτορικι αναδρομι 500,000 Ελλθνόπουλα άκουςαν για τθν ΕΟΥΔΑ και για το
και αναφορά ςτα αγωνίςματα. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτο γεγονόσ ότι ςυμβάλλαμε ϊςτε να είναι πιο αςφαλι ςτο νερό.
αγϊνιςμα "Σθμαίεσ" (Beach Flags). Αντί για ςθμαίεσ Θζλω να ςυγχαρϊ τον κ. Αβραμίδθ για αυτι τθν επιτυχία. Ωσ
χρθςιμοποίθςα ότι ακλθτικό υλικό διζκετε το ςχολείο, κϊνουσ, ζργο, είναι πολφ πιο ςθμαντικι ακόμα και από τθ διεξαγωγι
μπαλάκια τζνισ, κορφνεσ, και μαντιλάκια. Αντί για παραλία ενόσ πρωτακλιματοσ, γιατί μακαίνουμε ςτον κόςμο τον τρόπο
χρθςιμοποιικθκε το προαφλιο των ςχολείων. Το αποτζλεςμα να προςτατεφεται από τα ατυχιματα ςτο νερό. Θζλω να
ιταν ςυναρπαςτικό. Δεν πίςτευα ότι τα παιδιά κα ευχαριςτιςω και τον κ. Αναγνϊςτου, επειδι ζκανε και εκείνοσ
ενκουςιάηονταν τόςο. Το βίωναν πραγματικά λεσ και επαφζσ με το υπουργείο Παιδείασ".
ςυμμετείχαν ςε πρωτάκλθμα, ζπεφταν, ζκαναν βουτιζσ ςτο
τςιμζντο, και τοφμπεσ για να προλάβουν πρϊτοι τθ ςθμαία.
Μπορϊ να φανταςτϊ τι κα γινόταν εάν αγωνίηονταν ςτθν
αμμουδιά μιασ παραλίασ. Αυτοί που ζχαναν και ζβγαιναν ςτισ
κερκίδεσ γινόταν κερμοί οπαδοί των υπολοίπων. Άντε και ςτουσ
πρϊτουσ Ελλθνικοφσ αγϊνεσ! Με τζτοιο ενκουςιαςμό για ζνα
άκλθμα με τόςθ ςθμαςία για τον άνκρωπο, κα γραφτεί
ιςτορία!" Αξίηουν κερμά ςυγχαρθτιρια ςτον κ. ΢τεφανάκθ, του
οποίου το παράδειγμα ελπίηουμε να ακολουκιςουν κι άλλοι
Πτυχιοφχοι Φυςικισ Αγωγισ και Προπονθτζσ ΑκΝα.

Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ – ΕΟΤΔΑ

H ISLA στην Ελλάδα

Σζςςερα μζλθ του Αμερικάνικου οργανιςμοφ, International Surf
Lifesaving Association, ςυνάντθςαν τον Διευκυντι ΑκΝα Δρ.
Αβραμίδθ και τθν Ομοςπονδιακι Προπονιτρια ΑκΝα,
Ελευκερία Αβραμίδου. Ο επικεφαλισ τθσ αποςτολισ, Olin
Patterson, ο Ελλθνικισ καταγωγισ, Βαςίλθσ Πλζκθσ, θ Nichole
Emerson και θ Lorah Smith, μοιράςτθκαν με τουσ ςυνεργάτθσ
τθσ Ομοςπονδίασ εμπειρίεσ και αναηιτθςαν τρόπουσ για τθν
προώκθςθ τθσ ΑκΝα. Ο Δρ. Αβραμίδθσ, δώριςε το "Εγχειρίδιο
Αγώνων ΑκΝα" ςτον Βαςίλθ, μια που θ ακλθτικι του
δραςτθριότθτα ςτουσ Αμερικάνικουσ εκνικοφσ αγώνεσ ΑκΝα
του United States Lifesaving Association, καταγράφονται ςτθν
ιςτορικι αναςκόπθςθ του βιβλίου. Ο Patterson διλωςε:
"Είμαςτε ιδιαίτερα χαροφμενοι που ςυναντάμε εκπροςϊπουσ
τθσ Ομοςπονδίασ. Επικυμοφμε να ςτθρίξουμε τισ δράςεισ ςασ
γιατί οι ςκοποί ςασ είναι ίδιοι με τουσ δικοφσ μασ. Ο
ενκουςιαςμόσ ςασ μασ δίνει χαρά και όρεξθ για ςυνεργαςία!"

Κωλέττης: Συμβουλές στους Κριτές ΑθΝα Δρ. Βελονάκης: "Φεύγω αλλά θα είμαι εδώ"

Ο Τπεφκυνοσ ΢ωΚρΑκΝα, Ανδρζασ Κωλζττθσ, ςυμβουλεφει: Η O Επιςτθμονικόσ ΢φμβουλοσ τθσ Επιτροπισ ΑκΝα, Δρ. Μανόλθσ
ΕΟΤΔΑ προςδοκά τθν καλφτερθ Βελονάκθσ, ςυνταξιοδοτείται από τθν Εκνικι ΢χολι Δθμόςιασ
ςυμπεριφορά από αγωνιηόμενουσ, Τγείασ και διλωςε τθν παραίτθςι του από το Κεντρικό
κριτζσ και μζλθ. Για τθν επίτευξθ Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ. "Φεφγω αλλά κα είμαι εδϊ για
τθσ μια «ομάδα»: ακλθτζσ, οτιδιποτε χρειαςτεί. Είχα μια άριςτθ ςυνεργαςία με τουσ
προπονθτζσ, βοθκοί, και ςυναδζλφουσ μου, που με ζκαναν να νιϊκω χαρά, επειδι θ
κεατζσ πρζπει να ακολουκεί τον δουλειά αποτελοφςε απόλαυςθ". Η Επιτροπι ΑκΝα τον
Κώδικα Δεοντολογίασ, οποίοσ ευχαριςτεί για το ζργο του ςτθ δθμόςια υγεία και του εφχεται
ςυνεπάγεται με ατομικό ι καλι ςυνζχεια. Ζχει ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςε πλικοσ
ομαδικό αποκλειςμό ςε περίπτωςθ δράςεων αςφάλειασ ςτο νερό και ακλθτικισ ναυαγοςωςτικισ.
παραβίαςθσ του. Με ομόφωνθ απόφαςθ του Δ΢ τθσ ΕΟΤΔΑ, κα του απονεμθκεί
προςεχώσ τιμθτικόσ ζπαινοσ για τθν προςφορά του ςτθν
Επιτροπι Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ. Ο ΢τάκθσ Αβραμίδθσ,
διλωςε: "Ο Δρ. Βελονάκθσ, δεν είναι μόνο ζνασ ακοφραςτοσ
ερευνθτισ. Είναι άριςτοσ ςυνάδελφοσ, δάςκαλοσ, φίλοσ και
ςπουδαίοσ άνκρωποσ. Είναι τιμι θ ςυνεργαςία μασ μαηί του".

"Ασφαλής Ελλάδα" για Μαθητές ΑμεΑ

Σο 1ο Δθμοτικό ΢χολείο Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Θεςςαλονίκθσ και το 2ο Νθπιαγωγείο Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ Θεςςαλονίκθσ, ςυμμετείχαν ςτθν Πανελλινια
δράςθ. Οι διδάςκουςεσ ΢ουλτάνα ΢μάγα, Μαρία ΢αραντι,
αξιολόγθςαν τισ γνώςεισ που αποκόμιςαν τα παιδιά, ηθτώντασ
τουσ να χρωματίςουν τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ κολφμβθςθσ που
είχατε προετοιμάςει για το πίςω μζροσ των βεβαιώςεων. Η
δράςθ τουσ, όπωσ ςυνζβθ ςε πολλά ςχολεία, ξεπζραςε τισ
προςδοκίεσ των διοργανωτών, αφοφ πρόςκεςαν το ταλζντο
τουσ για να τθν διανκίςουν.

[4]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TZ 32 2018
Next Book
katalog 2018 Lennarts Idrottspriser