The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การพิมพ์หนังสือราชการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kaewalin Thamnu, 2019-12-06 01:09:43

การพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการ

Keywords: การพิมพ์หนังสือราชการ

ค่มู ือการเขยี นหนงั สือราชการ

งานสารบรรณ หมายถึง “งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเกบ็ รักษา การยืม จนถึงการทาลาย” มคี วามหมายครอบคลมุ ถงึ งานที่เก่ยี วกับเอกสารทั้งหมด ต้ังแต่ขบวนการ
เริ่มแรกจนถงึ ข้นั ทาลายเอกสาร ทง้ั นี้ เพอ่ื ไมใ่ ห้มีการเกบ็ เอกสารที่ไมจ่ าเปน็ ไว้ในสว่ นราชการน่ันเอง

งานสารบรรณ คือ “งานท่ที าด้วยหนงั สอื นับต้ังแต่ คิด ร่าง เขยี น พมิ พ์ ทาสาเนา ส่ง รับ บันทึก
ย่อเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ เก็บเข้าแฟ้ม และค้นหา สาหรับการยืมและการทาลายศึกษารายละเอียดได้จาก
ระเบียบเฉพาะเรอ่ื งการทาลายเอกสาร

ระเบียบงานสารบรรณสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จะเกิดประโยชน์
ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ียังต้องรู้งานด้านอ่ืน ๆ
ด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ ประสานงาน รู้จักกาลเทศะ รู้จักหนักเบา มีความแคล่วคล่องว่องไวเพื่อให้เกิดผลดีแก่งาน
และจาเปน็ ต้องร้ภู าษาไทยดี ตัวสะกด วรรค ตอน แมน่ จา ตอ้ งมคี วามละเอยี ดรอบคอบสุขุมและรวดเร็ว การเขียน
หนังสอื ต้องเขยี นให้สั้นกระชับได้ใจความ หลีกเลย่ี งการกลา่ วเย่ินเยอ้ ทาให้ผ้อู ืน่ เบอื่ หนา่ ยลดความนยิ มลงได้

อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวธิ อี ืน่ ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถงึ การประยุกต์ใชว้ ิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ท่ีเกยี่ วขอ้ งกับการประยกุ ต์ใช้วธิ ีตา่ ง ๆ เชน่ ว่านน้ั

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบส่อื สารด้วยวธิ ีการทางอิเลก็ ทรอนิกส์ ชนดิ และขนาดอกั ษรใช้ตวั อักษร (Font) TH SarabunPSK๙ ขนาด 16

หนังสือ หมายความว่า หนังสือราชการ
หนังสือราชการเป็นเอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในราชการสาหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กาหนดให้หนงั สอื ราชการมี 6 ชนดิ คือ

1. หนงั สอื ภายนอก
2. หนงั สอื ภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนงั สอื สงั่ การ

- คาสัง่
- ระเบียบ
- ขอ้ บังคับ
5. หนงั สือประชาสมั พนั ธ์
- ประกาศสอบแข่งขนั ประกาศประกวดราคา
- แถลงการณ์
- ข่าว
6. หนงั สือท่ีเจ้าหน้าท่ีทาข้นึ หรอื รับไวเ้ ปน็ หลกั ฐานในราชการ
- หนงั สือรบั รอง เช่น รับรองสถานภาพ
- รายงานการประชุม

-2-

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑสูง 3
เซนติเมตร หมึกสีดา หรือครุฑพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ
ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอืน่ ใดซึง่ ไมใ่ ช่สว่ นราชการ หรอื ทม่ี ถี ึงบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือ
ถึงกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือถึงบริษัท กก จากัด หรือถึง นายกร เก่งทุกทาง เป็นต้น
หนังสือภายนอกประกอบด้วยส่วนสาคญั 4 ส่วน ดงั น้ี

1.1 สว่ นหวั หนังสือ ประกอบด้วย
1.1.1 ลาดับช้ันความลับ (ถ้ามี) ลาดับช้ันความลับมี 3 ลาดับ ได้แก่ ลับ ลับมากและ

ลบั ที่สุด
1.1.2 ลาดับช้ันความเร่งด่วน (ถ้ามี) ลาดับชั้นความเร่งด่วนมี 3 ลาดับ ได้แก่ ด่วน

ด่วนมาก และด่วนท่ีสุด
1.1.3 ท่ี ให้ใส่รหัสด้วยพยัญชนะ (ตัวย่อส่วนราชการ) เลขประจาของเจ้าของเรื่อง /

เลขทะเบียนหนงั สือส่งออกเรยี งตามลาดับจนส้ินปีปฏิทนิ แลว้ เริม่ นับใหม่ในปีต่อไป เช่น ท่ี พณ 0201/0056
1.1.4 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ใส่ช่ือส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือสานักงาน

คณะกรรมการ ที่เป็นเจ้าของหนังสอื นัน้ พร้อมที่อยู่ของส่วนราชการไว้ดา้ นขวามอื ของหนังสือ เชน่

กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบรุ ี 1
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี 11000

การพมิ พ์ตามข้อ 1.1.3 และขอ้ 1.1.4 ต้องอยู่ระดบั ทเี่ ล็บครุฑ

1.1.5 วันท่ี ให้ใส่ตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ทีอ่ อกหนังสอื เชน่ 16 เมษายน 2556 โดยตวั เลขวันทจ่ี ะต้องอยูร่ ะยะตรงหางครฑุ

1.1.6 เร่ือง ให้ใส่เรื่องย่อท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีที่เป็น
หนังสอื ตอ่ เนอื่ งโดยปกติให้ใส่เร่ืองของหนังสอื ฉบบั เดมิ

1.1.7 คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ (รายละเอียดกาหนดไว้
ทา้ ยภาคผนวก 2 ของระเบยี บงานสารบรรณ) ตามด้วยช่ือตาแหน่งของผู้ลงนามในหนังสือท่ีมีมาถึง หรือชื่อบุคคล
โดยตรง กรณที ่มี ีถึงตวั บุคคลไม่เก่ียวกบั ตาแหนง่ หน้าท่ี

1.1.8 อา้ งถงึ (ถ้าม)ี ใหอ้ ้างถงึ หนังสือทเ่ี คยมตี ดิ ตอ่ กันเฉพาะหนงั สือทสี่ ว่ นราชการ
ผู้รบั หนังสือไดร้ ับมาก่อน โดยใหล้ งชื่อสว่ นราชการเจ้าของหนงั สอื เลขที่หนังสือ วนั ที่ เดอื น ปี ของหนงั สือน้นั
ถา้ หนังสอื ที่อ้างถงึ มีทั้งชน้ั ความลบั และช้นั ความเร็วในฉบบั เดียวกัน ใหร้ ะบชุ ัน้ ความลับก่อนชนั้ ความเร็ว เช่น
อ้างถงึ หนงั สือกระทรวงพาณชิ ย์ ลบั มาก ดว่ นท่สี ดุ ท่ี พณ 0201/4575 ลงวนั ท่ี 27 มกราคม 2556 เป็นต้น

“การที่ต้องอ้างถงึ เพื่อแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการผู้รับหนังสือ สามารถค้นเร่ืองเดิมเพ่ือ
ประกอบการพจิ ารณาได้งา่ ย ถ้าไมม่ กี ารอา้ งถงึ ไมต่ อ้ งพมิ พ์ไว”้

-3-

1.1.9 สง่ิ ทส่ี ง่ มาด้วย (ถ้าม)ี ให้ระบุสง่ิ ของ หรือเอกสาร ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น โดย
ระบจุ านวนเอกสารทส่ี ง่ ไปด้วย เชน่ สงิ่ ที่ส่งมาด้วย แบบสรุปประวัติการเสนอเร่ืองการแต่งต้ังต่อคณะรัฐมนตรี
จานวน 5 หนา้ เป็นตน้ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดยี วกันได้ ใหแ้ จ้งว่าสง่ ไปโดยทางใด

1.2 ส่วนของข้อความที่เป็นเหตุ คือ เป็นข้อความที่ผู้มีหนังสือแจ้งความจาเป็นท่ีต้องมี
หนังสือไปยังผู้รับหนังสือซ่ึงอาจมีย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้าก็ได้ กรณีมีหลายย่อหน้า ๆ แรกให้ส่ือภาพรวม และย่อ
หน้าต่อไปเปน็ การขยายความ โดยหน่ึงยอ่ หน้าให้มหี นึง่ ประเดน็

1.2.1 ถา้ ตดิ ต่อกนั เก่ียวกับเร่ืองน้นั เปน็ ครั้งแรก ขึ้นตน้ ว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก”
1.2.2 ถ้าเปน็ หนังสือตอบ หรือมีการอ้างถึงเร่ืองเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน ขึ้นต้นโดย
ใช้คาว่า “ตาม” “ตามท่ี” หรือ “อนุสนธิ” แล้วสรุปใจความส้ันๆ ท่ีคลุมเน้ือหาสาคัญของหนังสือฉบับท่ีอ้างถึง
ลงท้ายด้วยคาว่า “นั้น” แล้วข้ึนย่อหน้าใหม่เขียนข้อความที่สืบเน่ือง หรือผลต่อเน่ืองกับหนังสือท่ีอ้างถึงน้ัน
วา่ ดาเนนิ การอะไรไปบา้ งแล้ว เพ่ือเชอื่ มโยงวัตถปุ ระสงค์ในยอ่ หนา้ ต่อไป

1.3 ส่วนของข้อความท่ีเป็นจุดประสงค์ คือ แสดงความมุ่งหมายท่ีมีหนังสือไปว่าประสงค์
จะใหผ้ ู้รบั หนังสือทาอะไร อย่างไร เช่น

- เพื่อทราบ
- เพอ่ื ให้นาเสนอต่อไป
- เพื่อพิจารณา
- เพอ่ื ส่งั การ
- เพอ่ื ยดึ ถือเป็นหลกั ปฏบิ ัติ
- เพือ่ อนมุ ตั ิ
การเขียนควรข้ึนย่อหน้าใหม่จาก “เหตุท่ีมีหนังสือไป” และกรณีมีหลายเร่ืองให้เขียนเป็นข้อๆ วัตถุประสงค์ของ
เรื่องอาจเป็นลักษณะคาขอ คาส่ัง คาอนุมัติ หรือข้อตกลงก็ได้ โดยย่อหน้าใหม่ข้ึนต้นด้วยคาว่า “จึง” แล้วต่อด้วย
ความม่งุ หมายหรอื วัตถุประสงคข์ องเรอื่ ง เชน่ จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

1.4 ส่วนท้ายหนงั สือ มีรายการต่างๆ ไดแ้ ก่
1.4.1 คาลงทา้ ย ให้ใชค้ าลงทา้ ยตามฐานะของผู้รบั หนงั สอื ตามระเบียบงานสาร

บรรณ เช่น บคุ คลธรรมดา ใช้คาวา่ ขอแสดงความนบั ถือ เป็นต้น
1.4.2 ลงชื่อ ใหล้ งลายมอื ชื่อเจ้าของหนังสือ และพิมพช์ ่อื เต็มของเจ้าของลายมือชอ่ื

ไวใ้ ต้ลายมอื ช่ือ
1.4.3 ตาแหน่ง ให้ใส่ตาแหน่งของเจ้าของหนงั สือ
1.4.4 ส่วนราชการเจา้ ของเร่ือง ให้ใสช่ อ่ื สว่ นราชการเจ้าของเร่อื งหรอื หน่วยงานท่อี อก

หนงั สอื
1.4.5 โทรศัพท์ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรอ่ื ง หรือหนว่ ยงาน

ท่ีออกหนงั สือ และหมายเลขภายใน (กรณที ่ีเป็นสายต่อ) ไว้ด้วย

-4-

1.4.6 โทรสาร ให้ใส่หมายเลขโทรสารส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหนว่ ยงานท่ีออก
หนังสือ

1.4.7 สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณที ่จี ัดสง่ สาเนาใหส้ ว่ นราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ
และประสงค์ให้ผู้รบั ทราบวา่ ไดม้ สี าเนาใหผ้ ใู้ ดแลว้ ให้พิมพ์ช่อื เตม็ หรือช่ือย่อของส่วนราชการหรอื ชอ่ื บุคคลทส่ี ง่
สาเนาไปให้ ถา้ มรี ายช่ือส่งมากใหพ้ ิมพ์ว่าส่งไปตามรายช่ือที่แนบและแนบรายชื่อไปดว้ ย

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือท่ีติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความตามแบบ
ที่กาหนดไว้ ซ่ึงแตกต่างจากหนังสือภายนอก บันทึกข้อความจะกล่าวถึง อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้ในส่วน
ข้อความ (ถ้ามี) จะไม่ยกขึ้นเป็นหัวข้อ และท่ีสาคัญคือหนังสือภายในจะไม่มีคาลงท้าย เป็นต้น หนังสือภายใน
ประกอบไปดว้ ยโครงสรา้ ง 3 สว่ น คือ

2.1 ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษท่ีมีคาว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงก่ึงกลางกระดาษ)
และมคี รฑุ ขนาด 1.5 ซม. อยูด่ ้านซา้ ยมือเหนอื สว่ นราชการ และมีสว่ นสาคัญประกอบดว้ ย

2.1.1 ช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการ
ที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมข้ึนไป ให้ใส่ชื่อส่วนราชการท้ังระดับกรมและสานัก/กอง ถ้าส่วนราชการที่ออก
หนงั สืออยู่ต่ากว่ากรมลงมา ให้ใส่ชอื่ สานกั /กอง พร้อมทง้ั หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และหมายเลขภายใน (ถ้ามี)

2.1.2 ท่ี ให้ใส่รหสั ดว้ ยพยญั ชนะ (ตวั ย่อส่วนราชการ) เลขประจาของเจ้าของเรอื่ ง
และเลขทะเบยี นหนังสือส่งเรียงตามลาดับจนสน้ิ ปีปฏิทินแลว้ เร่มิ นบั ใหม่ในปีต่อไป เช่น ท่ี พณ 0201/0056
เชน่ เดยี วกับหนงั สอื ภายนอก

2.1.3 วันที่ ให้ใส่ตวั เลขของวนั ที่ ช่ือเตม็ ของเดือน และตัวเลขของปีพทุ ธศักราช
ทอี่ อกหนงั สือ เช่น 16 เมษายน 2556 เชน่ เดยี วกบั หนงั สอื ภายนอก

2.1.4 เรอื่ ง ให้ใส่เรอ่ื งย่อท่เี ปน็ ใจความส้ันที่สุดของหนงั สอื ฉบับนน้ั ในกรณที ่เี ป็น
หนังสอื ตอ่ เนื่องโดยปกติใหล้ งเรื่องของหนงั สือฉบบั เดิม เช่นเดียวกบั หนงั สอื ภายนอก

2.1.5 คาข้ึนตน้ ให้ใชค้ าขนึ้ ตน้ ตามฐานะของผู้รบั หนงั สือ (รายละเอยี ดกาหนดไว้
ทา้ ยภาคผนวก 2 ของระเบียบงานสารบรรณ) ตามดว้ ยชื่อตาแหนง่ ของผู้ลงนามในหนงั สอื ที่มมี าถึง หรอื ชื่อบุคคล
โดยตรง กรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ เชน่ เดยี วกับหนังสือภายนอก

2.2 ขอ้ ความ ให้มีสาระสาคัญของเรอ่ื งใหช้ ดั เจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปดว้ ย
2.2.1 ตน้ เรอ่ื งหรือเร่อื งเดมิ กรณเี ปน็ เร่ืองใหมย่ ังไม่เคยมีการดาเนนิ การในเรื่องนน้ั

มาก่อนให้ใช้ “ตน้ เรอ่ื ง” ถ้าเรื่องน้นั มีการดาเนนิ การมาก่อนแล้วใหใ้ ช้ “เรือ่ งเดมิ ” โดยสรุปความเป็นมาของเรื่อง
เดิมอย่างย่อว่าเปน็ มาเปน็ อย่างไร

-5–

2.2.2 ข้อเทจ็ จริง เปน็ การอธิบายให้ทราบถึงเหตุการณ์ทีเ่ ปน็ อยใู่ นปจั จุบนั
ซึง่ เปน็ ผลสบื เน่อื งหรอื มีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองเดิม

2.2.3 ขอ้ กฎหมาย (ถ้าม)ี เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายทเ่ี กีย่ วข้องโดยสงั เขป
โดยไมต่ อ้ งคดั ลอกมาทง้ั หมดเป็นรายมาตรา แตใ่ นกรณที ่ีไม่มขี ้อกฎหมายก็ไม่ต้องมีข้อน้ี

2.2.4 ข้อพจิ ารณา เปน็ การสรุปขอ้ สงั เกตท่สี าคัญท่ีควรหยิบยกมาใหผ้ บู้ งั คับบัญชา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ กรณีทีเ่ ปน็ เรื่องที่ไมย่ ่งุ ยากซบั ซ้อน

2.2.5 ข้อเสนอ เป็นการช้ีประเดน็ ให้ผบู้ งั คบั บัญชาพจิ ารณาส่งั การ เช่น เพ่อื ทราบ
เพ่อื ให้ความเหน็ ชอบ เพือ่ อนมุ ัติ เพ่ือลงนาม ฯลฯ

2.3 ลงช่อื และตาแหน่ง เชน่ เดียวกับหนังสอื ภายนอก

ขนาดครุฑของหนงั สือภายในหรือบันทกึ ท่ใี ชก้ ระดาษบนั ทกึ ข้อความ กาหนดขนาดครุฑเท่ากับ 1.5
เซนติเมตร และใช้สีดา ขนาดของหัวกระดาษ “บันทึกข้อความ” ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 30 – 33 พ. ตัวหนา ส่วนหัวหนังสือ
ประกอบด้วย ส่วนราชการ ที่ เร่ือง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ. ตัวหนา และเรียนใช้ตัวอักษรปกติ ชนิดและขนาดตัวอักษร
ใช้ตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK๙ ขนาด 16 พ. การเขียนชื่อหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับตาแหน่งผู้ลงนาม ซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือ กล่าวคือ ผู้ใดลงนามช่ือหน่วยงานนั้นจะอยู่ลาดับต้น ส่วนเจ้าของเร่ืองท่ีเป็นส่วนราชการรองจะอยู่ลาดับหลัง
ต่อด้วยโทรศพั ทข์ องสว่ นราชการเจา้ ของเรอื่ งนั้น

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือติดต่อราชการที่ใช้ตราประทับแทนการลงช่ือของหัวหน้า
สว่ นราชการระดับกรมข้ึนไป โดยให้หวั หนา้ ส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกากับตรา โดยใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ หรือ
กับหนว่ ยงานที่ไม่ใชส่ ว่ นราชการ และกบั บุคคลภายนอก เฉพาะกรณที ่ไี มใ่ ชเ่ รื่องสาคัญ เช่น

- การขอรายละเอียดเพิม่ เตมิ
- การส่งสาเนาหนงั สอื สิ่งของ เอกสาร หรอื บรรณสาร
- การตอบรับทราบทีไ่ มเ่ กย่ี วกับราชการสาคัญหรอื การเงิน
- การแจง้ ผลงานที่ได้ดาเนินการไปแลว้ ใหส้ ่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องทราบ
- การเตอื นเร่อื งทีค่ า้ ง
- เร่อื งที่หวั หนา้ สว่ นราชการระดับกรมขน้ึ ไปกาหนดโดยทาเป็นคาส่งั ให้ใช้หนังสือประทับตรา

โครงสรา้ งของหนังสอื ประทับตรา ประกอบดว้ ยส่วนสาคัญ 4 สว่ น หรือ 3 ส่วน แล้วแต่กรณี ดังน้ี
1) สว่ นหวั หนังสือ
1.1 ลาดับชั้นความลับ (ถา้ มี) ลาดับช้นั ความลบั มี 3 ลาดบั ไดแ้ ก่ ลบั ลบั มากและลับทีส่ ดุ
1.2 ลาดบั ชั้นความเรง่ ดว่ น (ถ้าม)ี ลาดบั ช้ันความเรง่ ดว่ นมี 3 ลาดบั ไดแ้ ก่ ด่วน ด่วนมาก

และด่วนที่สดุ
1.3 ท่ี ให้ใส่รหัสด้วยพยัญชนะ (ตัวย่อส่วนราชการ) เลขประจาของเจ้าของเรื่อง และ

เลขทะเบียนหนังสือส่งเรียงตามลาดับจนส้นิ ปีปฏิทนิ แล้วเร่ิมนับใหม่ในปีต่อไป เช่น ที่ พณ 0201/1156

-6-

1.4 คาข้ึนต้นใช้คาว่า “ถึง” ให้ระบุช่ือส่วนราชการหรือบุคคลที่จะมีหนังสือไปถึง เช่น
ถึง สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2) สว่ นของข้อความที่เป็นเหตหุ รือจุดประสงค์ทม่ี ีหนงั สือไป การเขียนเหตหุ รอื จุดประสงค์
ทีม่ หี นังสอื ไปอาจเขยี นแยกกันคนละยอ่ หน้า หรือเขยี นรวมไว้ในยอ่ หนา้ เดยี วกับ โดยไม่ตอ้ งขน้ึ ย่อหนา้ ใหมก่ ็ได้
เพราะส่วนมากจะมีข้อความสั้นๆ หรอื บางคร้ังมีแตจ่ ดุ ประสงค์ท่มี ีหนังสือไปโดยไม่ต้องอ้างเหตทุ ่ตี อ้ งมหี นังสือไป

3) ส่วนทา้ ยหนงั สือ ประกอบดว้ ย ชอื่ สว่ นราชการทสี่ ง่ หนงั สอื ออก ช่ือย่อของผู้ไดร้ บั
มอบหมายจากหัวหนา้ สว่ นราชการกากับตรานน้ั แทน วันเดือนปที ่ีออกหนงั สอื ใช้ตราสว่ นราชการประทับ
การระบชุ ื่อส่วนราชการเจ้าของเร่อื งและหมายเลขโทรศัพท์ในสว่ นท้ายหนังสือ เชน่ เดยี วกบั หนังสือภายนอก

หนังสือประทับตราใช้ กระดาษครุฑ ซึ่งอาจเป็นกระดาษตราครุฑนูน หรือครุฑปั้ม หรือครุฑพิมพ์จาก
คอมพวิ เตอร์ ขนาดครุฑสงู 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยู่กง่ึ กลางหน้ากระดาษ ตราส่วนราชการประทับใชห้ มึกสีแดง

4. หนังสือส่ังการ เป็นหนงั สอื ท่จี ัดทาขนึ้ เพือ่ ให้ปฏิบัติตาม มี 3 ชนิด คอื

4.1 คาส่ัง คือ ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ
ตราครุฑและทาตามแบบท่กี าหนดไว้ ตามระเบียบข้อ 16

4.2 ระเบียบ คือ ข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่
กไ็ ด้ เพื่อถอื เป็นหลกั ในการปฏิบัติงาน ใช้กระดาษตราครุฑ และทาตามแบบที่กาหนดไว้ ตามระเบยี บข้อ 17

4.3 ข้อบังคับ คือ ข้อความท่ีผู้มีอานาจหน้าท่ีกาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
ทบี่ ญั ญัตใิ ห้กระทาได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และใหจ้ ัดทาตามแบบท่กี าหนดไว้ ตามระเบียบข้อ 18

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสอื ท่ีจดั ทาขน้ึ เพอื่ ช้แี จงหรือแนะนาทางใหป้ ฏิบตั ิ รวมทงั้
เพ่อื ทาความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือกรณตี า่ งๆ มี 3 ชนิด ได้แก่

1) ประกาศ คือ ข้อความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ
ใหใ้ ชก้ ระดาษตราครุฑและให้จัดทาตามแบบที่กาหนดไว้ ตามระเบียบข้อ 20

2) แถลงการณ์ คือ ข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ
หรือเหตุการณ์หรือกรณีอื่น ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทาตามแบบท่ีกาหนดไว้
ตามระเบยี บข้อ 21

3) ข่าว คือ ข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบโดยจัดทาตามแบบท่ีกาหนดไว้
ตามระเบยี บข้อ 22

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ตามระเบียบข้อ 23 เป็น
หนังสือท่ีทางราชการ ทาข้ึนนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือท่ีบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานท่ีไม่ใช่
ส่วนราชการมีมาถงึ ส่วนราชการ และสว่ นราชการรับไวเ้ ป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนดิ ไดแ้ ก่

-7-

1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีส่วนราชการออกเพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
และให้จัดทาตามแบบท่ีกาหนดไว้ ตามระเบียบข้อ 24

2) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของท่ีประชุมไวเ้ ป็นหลกั ฐาน ใหจ้ ดั ทาตามแบบท่กี าหนดไว้ ตามระเบยี บขอ้ 25

3) บันทึก คือ ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏบิ ัตริ าชการ โดยปกตใิ หใ้ ช้กระดาษบันทกึ ขอ้ ความ ตามระเบียบขอ้ 26

นอกจากหนังสือราชการท้ัง 6 ประเภทน้ีแล้ว ข้าราชการควรจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือ
ท่ตี ้องปฏบิ ตั ิใหเ้ รว็ กวา่ ปกติ หรือท่เี รียกวา่ หนงั สอื ราชการด่วน และการทาสาเนาหนังสือราชการ

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วย
ความรวดเรว็ เป็นพิเศษ แบง่ เปน็ 3 ประเภท คือ

1. ดว่ นทีส่ ดุ ให้เจ้าหนา้ ทปี่ ฏิบัติในทันทที ไ่ี ด้รับหนงั สอื นั้น
2. ด่วนมาก ให้เจา้ หน้าท่ีปฏบิ ตั ิโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจา้ หนา้ ท่ปี ฏิบตั โิ ดยเร็ว เร็วกวา่ ปกติ เท่าที่จะทาได้

การประทับตรา ด่วน ด่วนมาก ด่วนท่ีสุด ให้ประทับตราด้วยหมึกสีแดงให้เห็นชัดเหนือเลขที่หนังสือ สาหรับ
หนังสือภายนอกและหนังสือประทับตรา ส่วนหนังสือภายในให้ประทับตราเหนือส่วนราชการด้านขวาของครุฑ และหน้าซอง
ใหป้ ระทบั ตราเหนอื ส่วนราชการดา้ นขวาของครฑุ

สาเนาหนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีทาขึ้นเหมือนกับต้นฉบับหรือตัวจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
หนังสอื ราชการทกุ ประเภท ผ้ทู ่ีปฏิบัติจาเป็นต้องทาสาเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานของตน และ
ให้มีสาเนาเก็บไว้ท่ีหน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ส่วนต้นฉบับจะส่งให้ผู้รับ หรือผู้รับผิดชอบ ฉะนั้น ผู้ท่ีเป็น
เจ้าของเรื่อง หรือผู้รับผดิ ชอบควรรวู้ ธิ ที าสาเนาให้ถกู ต้องตามระเบยี บงานสารบรรณด้วย

การทาสาเนา มี 2 แบบ คือ
1) คัดหรือลอกจากต้นฉบับ ต้องมีการตรวจทานเพื่อความถูกต้อง และต้องมีการรับรองสาเนา
โดยมีคารับรองวา่ “สาเนาถูกต้อง” แล้วให้ข้าราชการตาแหน่งระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
ลงลายมือชอื่ รับรอง พร้อมท้งั ลงลายมอื ชื่อตวั บรรจงและตาแหน่งทขี่ อบล่างของหนงั สอื
2) ถอดจากตน้ ฉบับ ใช้ Copy หรือภาพถา่ ย หรืออัดสาเนาจากต้นฉบับโดยตรง เรียกว่า “สาเนา
คู่ฉบับ” ให้ผู้ลงช่ือลงลายมือชื่อหรือลายมือช่ือย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ
ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของสาเนาคู่ฉบับ

ปัจจบุ ันใช้คาว่า “สาเนา” ไมใ่ ช้คาวา่ “สาเนาคู่ฉบับ”

-8-

ความแตกตา่ งระหว่างหนังสือภายในกับบนั ทึก

หนังสอื ภายในกบั บนั ทึก ซ่ึงใช้กระดาษบนั ทกึ ข้อความเชน่ เดยี วกัน แต่มีความแตกต่างกัน
ในสาระสาคัญ ดงั นี้

รายการ หนงั สอื ภายใน บนั ทกึ
ความหมาย
เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อย เป็นข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ
กระดาษที่ใช้
สว่ นราชการ กว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่
ที่
วนั ที่ ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือ

เร่อื ง เดยี วกัน หน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรม
คาขึน้ ตน้
ตดิ ต่อกันในการปฏิบัตริ าชการ
ข้อความ
ลงช่ือและ กระดาษบนั ทึกข้อความเทา่ น้ัน กระดาษบันทึกข้อความหรือไมใ่ ช้กไ็ ด้
ตาแหนง่
เจา้ ของ ตอ้ งระบวุ า่ สว่ นราชการใดเป็นเจา้ ของหนังสือ ไม่จาเปน็ ต้องระบุ
หนังสือ
ต้องลงรหัสและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ไม่จาเป็นต้องระบุ

กบั เลขทะเบยี นหนังสือสง่ (ออก)

ให้ลงวันที่ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปี ถ้าใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวันที่

พทุ ธศกั ราชท่ีออกหนงั สือ เชน่ เดยี วกนั หากไมไ่ ดใ้ ชก้ ระดาษบันทึกข้อความ

ให้เขียน วัน เดือน ปีท่ีบันทึกไว้ใต้ลายมือชื่อ

ผบู้ นั ทกึ

ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความส้ันท่ีสุดของ ไมจ่ าเป็นต้องระบุ

หนงั สือฉบับน้นั

ใช้คาข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตาม เหมือนหนังสอื ภายใน

ตารางการใช้คาข้ึนต้นสรรพนาม และคาลง

ทา้ ย

ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจน และ ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่เรียกว่าข้อความ เรียกว่า

เขา้ ใจงา่ ย สาระสาคญั ของเรื่อง

ใหล้ งลายมอื ชอื่ เจา้ ของหนังสือและให้พิมพ์ช่ือ ให้ลงลายมือช่ือและตาแหน่งของผู้บันทึก

เต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้ลายมือชื่อและ โดยไม่จาเปน็ ต้องพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ

ลงตาแหนง่ ของเจ้าของหนงั สือ ชอื่ ไว้ใต้ลายมือชื่อ

ออกในนามของส่วนราชการ ออกในนามบคุ คลถึงบคุ คล

3-5 ซม. ชัน้ ความลับ (ถ้ามี)

3 ซม. ชัน้ ความเร็ว (ถ้า ขนาดครุฑสงู 3 ซม. 2 ซม.
ที่ พณ ..ม...ี)......./.....................
กระทรวงพาณชิ ย์ 1 enter
44/100 ถนนนนทบุรี 1
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี 11000

20 สิงหาคม 2555

เรือ่ ง …....................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
เรยี น .......................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )

อ้างถึง .................................. (ถา้ ม)ี

สิง่ ทส่ี ง่ มาด้วย .........................................(ถ้ามี)

............................ต..า..ม...ห..น...งั..ส..อื...ท..่ีอ...า้ ..ง..ถ..ึง........................................................................................................................................................................................................................................1enter
................................................................................................................ความละเอียดแจ้งแล้ว นนั้ 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +

สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ขอเรยี นวา่ (พิจารณาแล้วขอเรียนว่า) ............................1....e..n..t..e..r...(.ข.นาดตัวอกั ษร 12 )
............................................................................................................................. ........................................................
..................................................................................................................................รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ ย

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )
ขอแสดงความนบั ถือ
2 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
(...............................) 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
1
enter

สว่ นราชการเจา้ ของเรื่อง 1 enter
โทร. …................................
โทรสาร. ..............................
ไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์
สาเนาส่ง (ถา้ มี)

ตวั อย่างหนังสือตอบข้อมูล

ท่ี พณ ............/..................... กระทรวงพาณชิ ย์
44/100 ถนนนนทบรุ ี 1
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

20 สิงหาคม 2555

เรอ่ื ง ….......................................

เรียน ..........................................

อา้ งถึง .................................. (ถ้าม)ี

ส่ิงท่สี ่งมาด้วย .........................................(ถ้าม)ี

ตามหนงั สอื ที่อ้างถึง..............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
ความละเอยี ดแจ้งแลว้ นน้ั

สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ขอเรยี นว่า (พิจารณาแล้วขอเรยี นว่า) .......................................
................................................................................ .......................................................................................... .
รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

(...............................)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

สว่ นราชการเจา้ ของเร่ือง
โทร. …................................
โทรสาร. ..............................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สาเนาส่ง (ถ้ามี)

ตัวอย่ างหนังสือขอความร่ วมมือ/ขอความอนุเคราะห์ /เชิญ
ประชุม

ท่ี พณ ............/..................... กระทรวงพาณชิ ย์
44/100 ถนนนนทบรุ ี 1
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี 11000

20 สงิ หาคม 2555

เร่อื ง …..................................................................

เรียน .................................................................................

ส่งิ ท่สี ง่ มาดว้ ย .........................................(ถ้าม)ี

ด้วยสานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์......................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..........................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
รายละเอียดตามส่ิงท่สี ่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ / โปรดพจิ ารณา......................................

ขอแสดงความนับถือ

(...............................)
ปลดั กระทรวงพาณิชย์

สว่ นราชการเจ้าของเร่ือง
โทร. …................................
โทรสาร ..............................
ไปรษณยี ์อเิ ลก็ ทรอนิกส์
สาเนาส่ง (ถ้าม)ี

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ

ที่ พณ ............/..................... กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1
อ.เมอื ง จ.นนทบุรี 11000

20 สิงหาคม 2555

เรือ่ ง …..................................................................

เรยี น ......................................................................

อา้ งถึง .........................................................................

ตามท่ี.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..........................................................................

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................

สานกั งานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จงึ ขอขอบคุณ...............................เป็นอยา่ งสูง หวังเป็นอย่างย่งิ ว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์อกี ในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนบั ถือ

(...............................)
ปลดั กระทรวงพาณิชย์

สว่ นราชการเจา้ ของเรื่อง
โทร. …................................
โทรสาร ..............................
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ชนั้ ความลบั (ถ้ามี)

ชนั้ ความเร็ว (ถ้าม)ี บนั ทกึ ข้อความ ขนาด 30-33

3 ซม.

ส่วนราชการ ……..กลมุ่ งาน/ฝา่ ย…………………..………สานกั /กอง……………………….………โทร....……………………………..……
ท…ี่ พณ ๐๒๐๑/………………………………… วนั ที่ …………………………………………………………………………1…e…n…te…r .....…………..

เร่อื ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรยี น .......................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) + ความเห็น/คาสง่ั

1. เรื่องเดิม 1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 ) 1 enter
1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
............................................................................................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )

..................................................................................................................................................

2. ข้อเท็จจริง
...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. ข้อกฎหมาย (ถ้ามี)
...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. ข้อพจิ ารณา
...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอ 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
.................................................................................................................................................. 1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 )
........................................................................................................................... 2 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาลงนาม/โปรดพิจารณาอนมุ ตั .ิ .
1 enter
(ลงช่อื )..............................................
(พมิ พ์ช่ือเตม็ ผูล้ งนาม)
(ตาแหนง่ )

(รูปแบบหนังสอื ภายในเสนอต่อผู้บงั คับบญั ชา สาหรับกรณีท่เี ป็ นเร่ืองใหม่ท่มี ีเนือ้ หามากหรือเร่ืองเดิมท่ไี ด้มกี ารดาเนินการในเร่ือง
นัน้ มาแล้ว)

คาอธบิ าย : 1. ต้นเรื่องหรือเร่อื งเดิม กรณีท่เี ป็นเร่ืองใหมย่ ังไม่เคยมีการดาเนนิ การในเรือ่ งนนั้ มาก่อนให้
ใช้ “ตน้ เรอื่ ง” หากมีการดาเนนิ การมาก่อนแลว้ ใหใ้ ช้ “เรือ่ งเดิม” โดยสรปุ ความเป็นมา
ของเร่ืองอยา่ งย่อว่า ความเดิมเป็นมาอยา่ งไร

2. ขอ้ เทจ็ จริง เปน็ การอธิบายให้ทราบถึงเหตกุ ารณ์ท่เี ปน็ อยใู่ นปัจจบุ นั ซงึ่ เป็นผลสบื เนือ่ ง
หรือมีความเกย่ี วข้องกับเรื่องเดิม

3. ข้อกฎหมาย อธบิ ายเน้ือหาของข้อกฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ้ งโดยสงั เขป
4. ข้อพิจารณา เปน็ การสรุปข้อสงั เกตทส่ี าคัญท่ีควรหยิบยกมาใหผ้ ้บู งั คับบัญชาพจิ ารณา

ประกอบการตัดสนิ ใจ
5. ขอ้ เสนอ เป็นการชี้ประเด็นใหผ้ บู้ งั คับบญั ชาพิจารณาสัง่ การ เช่น เพอ่ื ทราบ เพื่อใหค้ วาม

เห็นชอบ เพือ่ อนมุ ัติ เพ่ืออนญุ าต เพื่อลงนาม ฯลฯ

ขนาดครุฑ 1.5 ซม. หนังสือเชิญประชุมภายใน

บันทกึ ข้อความ ขนาด 30-33

3 ซม. ส่วนราชการ ……..กล่มุ งาน/ฝา่ ย…………………..………สานัก/กอง……………………….………โทร....……………………………..……
ท…่ี …พณ ๐๒๐๑/…..………………………..………… วันท่ี .……………………………………………………………1…e…n…te…r …….....…………..

เรอื่ ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรียน .......................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) + ความเหน็ /คาสั่ง
1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 )
1 enter
“ดว้ ย” หรือ “ตามท่ี”…………………………………………………………… …………
1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
............................................................................................................................................................ 1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12)

............................................................................................................................................................... 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 )
................................................................(ถ้าขึ้นต้นว่าด้วยไม่ต้องมนี ้ัน)..... น้ัน

สานัก/กอง.............................................ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม...
.........................................................................................................................................................
ในวัน..............ท.ี่ .............เดือน.........................พ.ศ. ........................เวลา....................................
ณ ห้องประชุม...............................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ
ตามแบบฟอร์มด้านล่างทางโทรสาร ....................................... ดว้ ย จะขอบคณุ ย่ิง

(ลงช่อื )................................................... 2 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
(พมิ พ์ชอื่ เต็มผูล้ งนาม) 1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 12 )
(ตาแหน่ง)
1 enter

เขา้ ร่วมประชุม
ส่งผ้แู ทนเขา้ ร่วมประชุม คือ ...............................................

ไม่สามารถเขา้ ร่วมประชุม เนื่องจาก ................................

คาอธิบาย : “ด้วย” ใชใ้ นกรณที ตี่ ดิ ตอ่ เก่ยี วกับเรอ่ื งน้นั เป็นครง้ั แรก
“ตามท”ี่ กรณีทเี่ คยมีการตดิ ต่อเกีย่ วกบั เรอ่ื งนน้ั มาก่อนแล้ว ลงทา้ ยด้วยคาว่า “นั้น”

ชัน้ ความลับ (ถ้า
มี)

ขนาดครุฑสูง 3 ซม.

3 ซม. ชัน้ ความเร็ว (ถ้า 2 ซม.
ที่ พณม..ี)........../.....................

1 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +

ถงึ ......................1....e..n..t.e..r...(.ข.น..า.ดตวั อกั ษร 12 )

2 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +

1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 )

............................ส..า..น...กั..ง..า..น...ป..ล...ัด..ก..ร...ะ..ท..ร..ว..ง..พ...า..ณ...ิช...ย..์.................................................................................................................................................................................................1 enter

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................................................................................................................... ..

2 enter (ขนาดตวั อกั ษร 16) +
1 enter (ขนาดตัวอกั ษร 12 )

(ประทบั ตราสว่ นราชการ) 1 enter
สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์

25 สงิ หาคม 2555

ส่วนราชการเจา้ ของเรื่อง 1 enter
โทร. …................................
โทรสาร. ..............................
ไปรษณยี ์อเิ ลก็ ทรอนิกส์
สาเนาสง่ (ถา้ ม)ี

คาสัง่ ตามระเบยี บข้อ 16

คาสัง่ (ชื่อสว่ นราชการหรอื ตาแหน่งของผมู้ ีอานาจท่ีออกคาสั่ง)
ท่ี ......................... / (เลขปพี ทุ ธศักราชที่ออกคาสง่ั )

เรือ่ ง .............................................................................................

ขอ้ ความ................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................................................

ทง้ั น้ตี ัง้ แต.่ .............................................................................................................................
สั่ง ณ วันท.ี่ .............................................. พ.ศ. .....................

(ลงช่ือ)....................................................
(พิมพ์ชื่อเตม็ ของผู้ลงนาม)
(ตาแหนง่ )

ระเบยี บ ตามระเบยี บขอ้ 17

ระเบยี บ (ช่อื สว่ นราชการท่อี อกระเบียบ)
วา่ ดว้ ย .........ให้ลงชือ่ ของระเบยี บ.........
(ฉบับที่ ....ถา้ เป็นคร้งั แรกไมต่ ้องมี ถ้ามีการแกไ้ ขปรับปรงุ ใหใ้ สเ่ ป็นฉบบั ท่ี....)
พ.ศ. ...ใส่ปีท่ีออกระเบยี บ (เชน่ 2556).....

(ขอ้ ความ) ให้อา้ งเหตผุ ลโดยย่อเพ่ือแสดงความมุ่งหมายทตี่ ้องออกระเบียบและอ้างถึง
กฎหมายท่ใี ห้อานาจออกระเบียบ(ถา้ มี)

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรยี กวา่ “ ระเบยี บ.........................พ.ศ. ........................”
ขอ้ 2 ระเบียบนี้ให้ใชต้ ั้งแต่.............................................................................เป็นต้นไป
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.....................................................................................................................................................
ขอ้ (สุดท้าย) ผรู้ กั ษาการตามระเบียบ ( ถา้ มกี ารแบ่งหมวดให้นาข้อผู้รักษาการตามระเบียบไป
กาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนทจี่ ะขนึ้ หมวด 1 ) ...........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ...................................

ประกาศ ณ วันที.่ .............................................. พ.ศ. .....................
(ลงชอ่ื )....................................................
(พมิ พ์ชื่อเต็มของผู้ลงนาม)
(ตาแหน่ง)

ขอ้ บงั คับ ตามระเบยี บขอ้ 18

ข้อบงั คบั (ชือ่ สว่ นราชการทอี่ อกข้อบงั คบั )
ว่าด้วย .........ใสช่ ่อื ของข้อบังคบั .........
(ฉบบั ที่ ....ถา้ เปน็ คร้ังแรกไมต่ ้องมี ถา้ มกี ารแก้ไขปรบั ปรุงใหใ้ ส่เปน็ ฉบบั ท.่ี ..)
พ.ศ. ....ใส่ปที ีอ่ อกระเบียบ (เช่น 2556)...

(ขอ้ ความ) ใหอ้ ้างเหตุผลโดยยอ่ เพือ่ แสดงความมงุ่ หมายท่ีต้องออกข้อบังคบั และอ้างถึงข้อ
กฎหมายท่ใี ห้อานาจออกข้อบังคับ (ถ้ามี)

ขอ้ 1 ข้อบังคับน้เี รียกวา่ “ ข้อบงั คบั .........................พ.ศ. ........................”
ข้อ 2 ขอ้ บงั คับน้ีใหใ้ ชบ้ งั คบั ต้ังแต.่ .......................................................................เปน็ ตน้ ไป
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.....................................................................................................................................................
ข้อ (สดุ ท้าย) ผ้รู กั ษาการตามขอ้ บังคบั ( ถา้ มกี ารแบ่งหมวดให้นาขอ้ ผ้รู ักษาการตามระเบยี บไป
กาหนดเปน็ ข้อสดุ ท้ายกอ่ นทจี่ ะข้ึนหมวด 1 ) ...........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ...................................

ประกาศ ณ วันที่............................................... พ.ศ. .....................
(ลงชอ่ื )....................................................
(พิมพ์ช่ือเตม็ ของผู้ลงนาม)
(ตาแหนง่ )

ประกาศ ตามระเบยี บขอ้ 20

ประกาศ (ชื่อสว่ นราชการที่ออกประกาศ)
เรือ่ ง ..........ใส่ช่ือเรอ่ื งที่ประกาศ............

(ขอ้ ความ) ..........อ้างเหตผุ ลทีต่ อ้ งออกประกาศและขอ้ ความท่ีประกาศ.................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ประกาศ ณ วันที่............................................... พ.ศ. .....................
(ลงชอื่ )....................................................
(พิมพช์ ื่อเตม็ ของผู้ลงนาม)
(ตาแหน่ง)

แถลงการณ์ ตามระเบียบข้อ 21

แถลงการณ์ (ชือ่ สว่ นราชการทอ่ี อกแถลงการณ์)
เรอื่ ง ........ใส่ชอ่ื เรอ่ื งทีอ่ อกแถลงการณ์........
ฉบับท่ี.......กรณีท่อี อกแถลงการณ์เรือ่ งเดยี วกนั ตอ่ เน่ืองใหใ้ สฉ่ บับที.่ ...เรยี งลาดบั ...

(ข้อความ) ..............อา้ งถึงเหตุผลท่ีออกแถลงการณแ์ ละขอ้ ความทแี่ ถลงการณ.์ .....................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(ส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์)
(วัน เดือน ปี)

ข่าขว่าว(สต่วานมรราะชเบกยี าบรขท้อีอ่ 2อก2ข่าว)
เรอื่ ง .......ให้ใสช่ อื่ เรอ่ื งทอ่ี อกขา่ ว.........
ฉบับท.่ี ...กรณที ่อี อกแถลงการณ์เร่ืองเดียวกนั ต่อเน่ืองให้ใสฉ่ บบั ท่ี....เรียงลาดบั ...

(ขอ้ ความ) ........ใหใ้ ส่รายละเอียดเก่ียวกบั เรอื่ งของขา่ ว.........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(สว่ นราชการที่ออกขา่ ว)
(วัน เดือน ปี)

หนงั สอื รบั รอง ตามระเบียบข้อ 24

ประมาณ 3-5 ซ.ม.

เลขที่ .......(ดูคาอธบิ าย)...... (ส่วนราชการเจา้ ของหนงั สือ)

(ขอ้ ความ) ....หนังสือฉบับน้ีใหไ้ ว้เพ่อื รับรองว่า (ระบชุ อ่ื บุคคล นติ ิบคุ คล หรือหน่วยงานทจี่ ะให้
รับรองพร้อมทั้งตาแหนง่ และสังกดั หรือท่ตี ั้ง แลว้ ต่อด้วยข้อความท่รี บั รอง)....................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................... ................................................
.......................................................................................................................................

ให้ไว้ ณ วันท.ี่ .........................................พ.ศ............................

(ลงชอื่ )
(พิมพช์ อ่ื เตม็ ของผู้ลงนาม)
(ตาแหนง่ )

(ส่วนนใ้ี ชส้ าหรบั เรื่องสาคญั )

รูปถา่ ย (ถ้ามี)

(ประทบั ตราชือ่ ส่วนราชการ)
(ลงชื่อผทู้ ีไ่ ด้รับการรับรอง)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

คาอธิบาย : เลขที่ ใหใ้ ส่เลขท่ีของหนังสอื รับรองโดยเฉพาะ ตง้ั แต่ 1 เรยี งลาดบั ไปจนสน้ิ ปีปฏิทนิ /ปี พ.ศ....
ที่ออกหนังสือรับรอง

การประชุมคณะรฐั มนตรี วันอังคารที่ ...........มถิ นุ ายน 2556
วาระเพือ่ ................... เรอื่ งท่ี .....................

-------------------------------------

เรื่อง ...........................................................................................................................................................

หนว่ ยงานเจ้าของเรอื่ ง ............................................................................................................................. ....

เจา้ หน้าที่ประสานงาน ชื่อ....................................................... ตาแหนง่ ....................................................
สานกั /กอง ..............................................................................................................

1. ประเด็นการพจิ ารณา .................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....

2. เรอ่ื งเดมิ / ความเปน็ มา / ขอ้ เทจ็ จรงิ ของเจ้าของเรือ่ ง
2.1 เรือ่ งเดิม .................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................

2.2 ความเป็นมา ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................

2.3 ขอ้ เทจ็ จริง ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
................................................................................................................................... .......................................

3. ข้อกฎหมาย
3.1 ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................
3.2 ............................................................................................................................. .......................

........................................................................................................... ...............................................................

4. ความเห็นของกระทรวงพาณชิ ย์
............................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................................................. ........................................
.......................................................................................... ................................................................................

---------------------------------------------

วาระที่ 1 ระเบียบวาระการประชุม
วาระท่ี 2 คร้งั ท่ี ...................
วาระท่ี 3
วาระที่ 4 วนั ........ท่ี ...................................... 2556 เวลา ................... น.
ณ หอ้ งประชมุ ...............................................................
วาระที่ 5 ----------------------------------------

เรอ่ื งที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1............................................................................................................................. ......
1.2 ........................................................................................................................ ...........

เรอ่ื งการรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี ..........................

เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ ระชมุ ทราบ
3.1......................................................................................................................... ..........
3.2............................................................................................................................. ......

เรื่องทเ่ี สนอให้ที่ประชมุ พจิ ารณา
4.1...................................................................................................................................
4.2............................................................................................................................. ......

(1) ..............................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................. .

เร่อื งอื่น ๆ (ถ้ามี)

--------------------------------------------------

รายงานการประชมุ ตามระเบยี บขอ้ 25

รายงานการประชุม…
……………………
ครั้งท่ี ...................

วนั ........ท่ี ...................................... 2556 เวลา ................... น.
ณ ห้องประชุม ...............................................................

-------------------------------------------

ผมู้ าประชุม

ผไู้ มม่ าประชุม (ถา้ ม)ี

ผเู้ ข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

เรม่ิ ประชุมเวลา

(ขอ้ ความ)..........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...............................................................................

เลกิ ประชุมเวลา

................................. ผจู้ ดรายงานการประชมุ
............................... ผตู้ รวจรายงานการประชมุ

หนังสือราชการภา าอังกฤ (Official Correspondence)

General Guidelines NO

Must × Foreign words or phases
comRmeufenriecantcioenoof rfodrimsceurssion
 Direct, Simple and Concise × Slang, Colloquialisms and Idioms
 Polite and show respect
corrPeuctnctuation & grammatical × Dividing words over two lines,
 Only one subject including numbers, name, initials,
 Right Format a person’s title

Avoid
u•sAebdb(ree.vgi.atWioTnOe,xcAeSpEt AgNen) erally
• Long sentences
• Passive voice sentences

รูปแบบหนังสือราชการภา าอังกฤ : ประเภท

1. หนงั สือทต่ี ้องลงชื่อ
1.1 หนังสอื ราชการท่ีเปน็ แบบพิธี (First Person Formal Note)
1.1.1 ระหวา่ งหนว่ ยราชการไทยกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ
1.1.2 ระหว่างหนว่ ยราชการไทยกบั หน่วยงานท่วั ไป/เอกชน
1.2 หนงั สือราชการที่ไมเ่ ป็นแบบพธิ ี (First Person Informal Note)
1.3 หนังสือกลาง (Third Person Note)

2. หนังสอื ทีม่ ติ ้องลงชอื่
2.1 บันทึกชว่ ยจา (Aide-Memoire)
2.2 บันทึก (Memorandum)

รูปแบบ : สรุปรายละเอียดหนังสือราชการภา าอังกฤ

ประเภท การใช้ ผู้รบั สรรพนามผเู้ ขียน ผลู้ งชอ่ื
หนังสือ
- ใช้ตดิ ต่อทางการทูต - ส่วนราชการ บรุ ษุ ท่ี 1 (I, We) หวั หน้าส่วน
1.1.1 ต่างประเทศ ราชการ
- ใชใ้ นเรื่องราชการสาคญั เชน่ นโยบายสาคัญ,
การแสดงอธั ยาศัยไมตรี, การขอความ - องคก์ ารระหวา่ ง
ชว่ ยเหลอื เป็นพเิ ศษ ประเทศ

1.1.2 เหมอื น 1.1.1 - หน่วยงานทัว่ ไป บรุ ษุ ท่ี 1 (I, We) หวั หนา้ ส่วน
ราชการ

1.3 ความสาคญั ลดหลั่นลงมาจาก 1.1 เชน่ การ - สว่ นราชการ บุรุษท่ี 1 (I, We)

ขอทราบขอ้ เทจ็ จรงิ การขอความเหน็ อยา่ งไม่ ต่างประเทศ

เปน็ ทางการ ขอความชว่ ยเหลอื ทางราชการ - องค์การระหว่าง
และกรณีประสงคจ์ ะเนน้ ความสมั พันธส์ ่วน ประเทศ
บุคคล
- หน่วยงานเอกชน

รูปแบบ : สรุปรายละเอียดหนังสือราชการภา าองั กฤ (ต่อ)

ประเภท การใช้ ผ้รู ับ สรรพนาม ผ้ลู งชื่อ
หนงั สือ ผู้เขียน
- เรือ่ งท่มี ลี ักษณะประจาวนั และมผี ลผูกพนั - ส่วนราชการ ประทบั ตราส่วนราชการโดย
1.3 เช่นเดียวกบั 1.1.1 1.1.2 และ1.2 ต่างประเทศ บรุ ุษที่ 3 (It) หวั หน้าสว่ นราชการระดบั กอง
- เขยี นจากหนว่ ยงานถงึ หนว่ ยงาน หรอื - องค์การระหว่าง หรือกรมขึน้ ไปมอบหมาย
ตาแหน่งถงึ ตาแหน่ง ประเทศ ผูร้ ับผิดชอบลงช่อื ย่อกากับ

2.1 ใชย้ ืนยนั ข้อความในเรอื่ งท่ไี ดส้ นทนา - - ไม่ลงช่ือ
- ช้แี จงข้อเท็จจรงิ - - ไม่ลงชื่อ
- ขอร้องเร่ืองตา่ งๆ
- ประท้วงดว้ ยวาจาหรอื แสดงท่าทีให้อกี ฝาย
ทราบ

2.2 ใช้แถลงรายละเอียดหรือแสดงข้อเท็จจริง ให้
ความเหน็ หรือโตแ้ ย้ง หรือแสดงท่าที

รูปแบบหนังสือราชการภา าอังกฤ : โครงสร้าง

หนงั สอื ราชการภาษาอังกฤษประเภทลงชอื่ (ข้อ1)
1. หวั เรือ่ ง

a. เลขทีห่ นงั สอื (Correspondence number)
b. ทีอ่ ยู่ (Address)
c. วนั เดอื น ปีทอ่ี อกหนังสอื (Date)
d. คาขึ้นตน้ (Salutation)
2. เนอ้ื เรื่อง
a. คานา (Introduction)
b. สาระสาคัญ (Body)
c. สรุป (Conclusion)
3. ท้ายเรอื่ ง
a. คาลงทา้ ย (Complementary Close)
b. ลงช่ือ และตาแหนง่
c. ชื่อ ตาแหนง่ และทอ่ี ยู่ผู้รบั

ตวั อย่างหนงั สือราชการภา าอังกฤ

Official Letters Official Documents

• First Person Formal Note • Minutes of Meeting
• First Person Informal Note •Memorandum of
• Third Person Note Understanding (MOU)
• Aide-Memoire • Invitation Card
• Memorandum

3 ซ.ม. First Person Formal Note 2 ซ.ม.
(1.1ร.ะ1ยะ)บรรทดั พิมพ์ 1
3-5 ซ.
ม. หรือตามความเหมาะสมและสวยงาม

No…..……/………….. Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road
Bangkrasor, Muang District
Nonthaburi, Thailand 11000
Tel : ……………Fax : ……………..

3 บรรทัด

6 September B.E. 2555 (2012)

3 บรรทัด

Excellency,
1 บรรทัด

Subject: _____________________________________

I have the honor to..............................................................................................................................

to transmit herewith the text of a resolution concerning activities of foreign economics and other interests

which..........................................................................................................1...บ..ร.ร..ท..ัด..........

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

4-6 บรรทัด

Chaiya Sasomsub
Minister of Commerce

His Excellenc 1 บรรทดั
Mr. ……………………………..
Ambassador
Embassy of………………….
(City)

5 ซม.

3-5 ซ. First Person Formal Note
ม. noteระ(ย1ะบ.1รร.ท2ัดพ)มิ พ์ 1

No………… /………….. หรือตามความเหมาะสมและสวยงาม

Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road
Bangkrasor, Muang District
Nonthaburi, Thailand 11000
Tel : ……………Fax : ……………..

3 บรรทัด
6 September B.E. 2555 (2012)

3 บรรทัด

Sir,
1 บรรทัด

Subject : _____________________________________

I have the honor to..............................................................................................................................

to transmit herewith the text of a resolution concerning activities of foreign economics and other interests

which.....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2 บรรทดั

Very truly yours,

4-6 บรรทัด

Chaiya Sasomsub
Minister of Commerce

Mr.________________________ 1 บรรทัด
_________(Title)___of_________(Organization)
(City)

5 ซม.

3-5 ซ.ม. First Person Informal Note
No…..……/………….. note (ระ1ย.ะ2บร)รทัดพมิ พ์ 1

หรือตามความเหมาะสมและสวยงาม

Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road
Bangkrasor, Muang District
Nonthaburi, Thailand 11000
Tel : ……………Fax : ……………..

3 บรรทัด

6 September B.E. 2555 (2012)

3 บรรทดั

Dear Mr………………….,
2 บรรทดั

Subject: _____________________________________
2 บรรทดั

........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2 บรรทัด

.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2 บรรทดั

Yours sincerely,

4-6 บรรทัด

Chaiya Sasomsub
Minister of Commerce

Mr. .......................................... 1 บรรทดั

................(Title)..........of....................(Organization)
(City)

5 ซม.

3-5 ซม. Third Person Note
No…..……/………….. (1ร.ะ3ยะ)บรรทดั พมิ พ์ 1

หรอื ตามความเหมาะและสวยงามสาม

2-6 บรรทัด

The Ministry of Commerce presents its compliment to the British Embassy and has the honor

to...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

1 บรรทัด
The Ministry of Commerce avails itself of this opportunity to renew to the British Embassy the assurances of

its highest consideration.

2-6 บรรทดั

Ministry of Commerce
6 September B.E. 2555 (2012)

Initial
(Seal)

The Embassy of ..................................... 1 บรรทดั
(City)

Aide-Memoire (2.1)

ระยะบรรทัดพมิ พ์ 1
หรือตามความเหมาะสมและสวยงาม

3 บรรทัด
AIDE-MEMOIRE

3 บรรทดั

.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2 บรรทดั

.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2-6 บรรทัด

Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi

6 September B.E. 2555 (2012)

Memorandum (2.2)

ระยะบรรทดั พมิ พ์ 1
หรือตามความเหมาะสมและสวยงาม

3 บรรทัด
MEMORANDUM

3 บรรทดั

.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2 บรรทดั

.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2-6 บรรทดั

Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi

6 September B.E. 2555 (2012)

Minutes of Meeting

MINUTES OF DTEC/CIDA STAFF QUARTERLY MEETING

Time : 09 September 2008
Place : DTEC
Present: DTEC Mr. (name)

Mr. (name)
………

CIDA Mr. (name)
Mr. (name)
………

AGENDA:

1. Minutes of the Previous Meeting
Minutes of 11 July 2007 meeting was adopted as presented

2. Annual Consultation

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Next Quarterly Meeting

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Meeting was adjourned 12.30

MOU

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NO…………………………
BETWEEN

THE DEPARTMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION
AND

MINISTRY OF UNIVERSITY AFFAIRS
_____________________________

The purpose of this Memorandum of Understanding between the Department of Technical and Economic
Cooperation (DTEC) and Ministry of University Affair (MUA) , is to establish and understanding between both Parties with respect

to.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................as follows:

1. MUA agrees to undertake and perform the work, as detailed in Attachment 1

2. DTEC agrees to provide financial support.......................................

3. The Effective Date of this Memorandum is the date of signing by both Parties and the Completion Date is eight
months after the Effective Date of this Memorandum

4. .................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

In witness hereof, the Parties hereto have satisfactorily examined and agree to execute this Memorandum of Understanding by
signing two copies of this agreement.

DEPARTMENT OF TECHNICAL AND OFFICE OF PERMANENT SECRETARY
ECONOMIC COOPERATION MINISTRY OF UNIVERSITY AFFAIRS
BY________________________
BY____________________________

TITLE: ____________________ TITLE:________________________

DATE:______________________ DATE:________________________

WITNESS :__________________________
BY:_____________________________

TITLE___________________
DATE___________________

7. การตอบกลบั 1. เหตผุ ลหรอื โอกาสท่ีจัดงาน/พิธี (สลับกับ ขอ้ 2 หรือ ข้อ 4 ได้)
8. การแต่งกาย 2. ชื่อและตาแหน่งของผู้เชิญ (สลับกับข้อ 1 ได้)
3. คาเชญิ
4. ชนดิ ของงาน/พธิ ี (สลับกบั ข้อ 1 ได้)
5. วนั เวลาของงาน/พิธี

6. สถานที่จดั งาน

10. คารอ้ งขอพเิ ศษ

H.E. Chaiya Sasomsub, the Minister of Commerce
requests the pleasure of your company
at luncheon on the occasion of

88th Anniversary of the Establishment of the Ministry of Commerce
on Wednesday, August 20, 2008
from 11.30-13.30 p.m.

R.S.V.P Convention Room, 12th Floor
Contact: (name) Ministry of Commerce
Tel_______________ 44/100 Nonthaburi 1 Road
Fax.______________
Dress: Business Attire


Click to View FlipBook Version