The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vittayathaitanee, 2022-03-31 22:58:13

2

2

๔๕

มาตรการสำคัญ
1. สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความเป็นภาค

ห้นุ ส่วน เพอ่ื พฒั นาการศกึ ษากบั องคก์ รท้งั ภายใน และตา่ งประเทศ
4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการฝึกอบรมครใู นประเทศ กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสดุ และรฐั กำลังพัฒนาที่
เปน็ เกาะขนาดเลก็ ภายในปี 2573

มาตรการสำคญั
1. วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อยา่ งมีระบบใหม้ ีประสทิ ธิภาพและสอดคล้องกับ

อัตรากำลัง และความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทการศกึ ษา
2. จัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารและ

พัฒนาครู ทั้งระบบ และวางแผนบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม เกณฑ์และ
มาตรฐานวิชาเอก

3. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วชิ าชีพ และมจี รรยาบรรณของวิชาชีพทีด่ ี

นอกจากเป้าหมายท่ี 4 แล้ว ยังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
จำนวน 5 เป้าหมาย (1, 3, 5, 12, 13)

เปา้ หมายที่ 1 ขจดั ความยากจนทุกรปู แบบในทกุ พ้ืนท่ี
หนว่ ยงานรับผิดชอบหลัก: มท./พม.
เปา้ ประสงคเ์ กี่ยวขอ้ งด้านการศึกษา
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะท่ียากจนและ
เปราะบาง มีสิทธิเทา่ เทียมกัน ในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถงึ การเข้าถึงบริการขนั้ พืน้ ฐาน การเปน็ เจ้าของ
และควบคุมเหนือที่ดินและอสังหารมิ ทรัพย์ ในรปู แบบอ่นื มรดกทรพั ยากรธรรมชาติเทคโนโลยีใหม่ทเ่ี หมาะสม
และบรกิ ารทางการเงิน ซึง่ รวมถงึ ระบบการเงนิ ระดบั ฐานราก (microfinance)
1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย
รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดา ได้แก่
ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบาย
เพื่อยุตคิ วามยากจนในทกุ มิติ
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน
ทกุ เพศทกุ วัย
หน่วยงานรบั ผดิ ชอบหลัก: สธ.
เป้าประสงคเ์ กี่ยวข้องดา้ นการศึกษา
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไมต่ ิดต่อให้ลดลงหนึง่ ในสาม ผ่านทางการป้องกันและ
การรกั ษาโรค และสนับสนุน สุขภาพจิตและความเป็นอยูท่ ่ดี ภี ายในปี 2573
ความเกี่ยวขอ้ ง: ศธ. (สกอ., มหาวทิ ยาลยั /สถาบันอดุ มศึกษาทีเ่ ปิดสอน สาขาวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ)
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูลการให้การศึกษาเก่ียวกับอนามัย
เจริญพันธ์ุโดยถ้วนหน้า รวมถึง การวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573
3.a เสริมการดำเนนิ งานของกรอบอนสุ ญั ญาขององค์การ อนามยั โลกว่าด้วยการควบคุม
ยาสบู ในทุกประเทศ ตามความเหมาะสม

๔๖

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี
และเดก็ หญงิ

หน่วยงานรับผดิ ชอบหลกั : พม.
เป้าประสงค์เกยี่ วข้องดา้ นการศกึ ษา
5.1 ยุติการเลอื กปฏบิ ัติทุกรูปแบบท่มี ตี ่อผหู้ ญิงและเดก็ หญิงในทกุ ที
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันใหม้ แี บบแผนการบริโภคและการผลิตทย่ี งั่ ยืน
หนว่ ยงานรับผิดชอบหลัก: ทส.
เปา้ ประสงคเ์ กย่ี วข้องดา้ นการศึกษา
12.8 สรา้ งหลกั ประกนั ว่าประชาชนในทกุ แห่งมขี ้อมลู ทเี่ กี่ยวข้องและความตระหนกั ถึงการ
พฒั นาท่ียัง่ ยืนและวิถชี ีวติ ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
เป้าหมายท่ี 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: ทส.
เป้าประสงค์เกีย่ วข้องดา้ นการศกึ ษา
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของ
สถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัย
ล่วงหน้า
2.16 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มด้านการศกึ ษาจงั หวดั นครนายก
จุดแข็ง (Strength)
1. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
บทบาทหน้าท่ีและมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงความรู้
ความสามารถและสมรรถนะสอดคล้องกับระเบยี บท่กี ำหนด
2. คุณภาพของผู้เรียนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปา้ ประสงค์กลยทุ ธ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการของผมู้ สี ่วนได้สว่ นเสียและการมีสว่ นร่วม
3. กระบวนการบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย
มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด เน่ืองจากการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจาย
อำนาจ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการ
บริหารจดั การศึกษาเชงิ กลยทุ ธไ์ ดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
4. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเนอื่ งจากการพฒั นาบุคลากรสอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ
5. สถานศึกษามีระบบการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จดั การภายในอยา่ งมรี ะบบและมีประสทิ ธิภาพ เน่อื งจากมคี วามพร้อมทงั้ Hardware และ Software
6. สถานศึกษามีระบบติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหาร
และมีข้อมูลสำหรับการวางแผน มีการกำหนดรูปแบบการกำกับ ติดตามประเมินผลที่เป็นระบบสอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั และวัตถปุ ระสงค์
7. จังหวัดนครนายกมีสถานที่ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถน่ิ สถานประกอบการหลากหลาย ส่งผลต่อการสง่ เสริมและ
สนับสนุนการบรหิ ารจดั การศกึ ษา
8. สภาพสังคมโดยรวมเป็นสังคมเกษตรกรรม ส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาและขยายผลการ
ดำรงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

๔๗

9. ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น อัตราการว่างงานของผู้ปกครองบางส่วน ส่งผลให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมหารายได้ระหวา่ งเรียนและทนุ การศกึ ษาใหน้ ักเรยี น

จดุ อ่อน (Weakness)
1. มีโครงสร้างชัดเจนแต่การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ขาดแคลนบุคลากรไม่สามารถจัดบุคลากร
ปฏบิ ัตงิ านไดค้ รบทุกกลมุ่ งานหรือกลมุ่ สาระการเรียนรู้ เน่ืองจากมีบุคลากรไมค่ รบตามกรอบอตั รากำลงั
2. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากการกำหนดตัวชีว้ ัดยงั ไมส่ อดคล้องกบั วัตถุประสงคแ์ ละเครื่องมือขาดคณุ ภาพ
3. ระบบบริหารจัดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศการศกึ ษาไม่ต่อเน่ืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรด้านนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม มีจำนวนจำกัด ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่
ครอบคลุมไมเ่ พียงพอตอ่ การบริหารจัดการ
4. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50 ในสาขาวิชาหลักไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เน่ืองจากสถานศึกษาขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขาวิชาหลัก บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาคน
เอง ไม่ปรับเปล่ียนวิธีสอน จัดทำผลงานทางวิชาการท่ีไม่ลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้ นกลมุ่ สาระการเรยี นรู้หลัก
5. บุคลากรบางส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร ขาดค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน
บุคลากรบางคนยังขาดจิตสำนกึ ในความเปน็ จติ อาสาและจิตสาธารณะ
6. การจัดทำแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษายังไม่ได้รับการให้ความสำคัญ
ไมต่ อ่ เนือ่ งและไมถ่ กู ต้อง
7. บคุ ลากรทางการศึกษาไม่ไดร้ ับการพัฒนาอยา่ งต่อเนื่อง
8. ความแตกต่างของสถานศึกษาทั้งทางด้านที่ตั้ง ขนาด สภาพแวดล้อม จำนวนบุคลากร
งบประมาณและเทคโนโลยที างการศึกษา และความเสมอภาคในการเขา้ ถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรยี น
9. ผู้ปกครองและผู้เรียนยังให้ความสำคัญสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้ การ
ขบั เคลอื่ นนโยบายของรัฐท่มี งุ่ ส่งเสริมและพฒั นาบคุ ลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โอกาส (Opportunity)
1. ประชากรวัยเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของ
การศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ จัดหลักสูตรท่ีหลากหลาย เปิดการสอนในหลายระดับ
สนองความตอ้ งการของผเู้ รียนทกุ กลมุ่ เป้าหมาย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ศกั ยภาพของผ้เู รียนและสามารถลดอตั ราการออกกลางคนั
3. นโยบายการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลมีความชัดเจน ให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณเรยี นฟรี 15 ปี การประกันคุณภาพและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สง่ ผลใหท้ กุ ภาคส่วนท่เี กีย่ วขอ้ งกับการศกึ ษามีแนวทางปฏบิ ัตไิ ปในทศิ ทางเดียวกัน
4. จังหวัดนครนายกมีโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
สถานศกึ ษาในโครงการฯ ไดร้ ับการพัฒนา นกั เรียนมีทักษะ คุณภาพชีวิตทด่ี ีขึน้

๔๘

อุปสรรค (Treat)
1. ความก้าวหน้าท่ีสอ่ื เทคโนโลยีและความเป็นสังคมเปิดทำให้การเคล่ือนไหวของวัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลาย ซึ่งมีเทคโนโลยีเปน็ แรงขบั เคลื่อน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและวัฒนธรรม กลายเปน็ สังคมท่ีให้
คุณคา่ กบั ทรัพย์สินและความมั่นคง เน้นความสะดวกสบาย ความสนกุ สนาน ขาดความรับผดิ ชอบ เหน็ แก่ตัว
ละเลยเร่ืองความมีวนิ ัย ขาดความเสียสละ ไม่มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดจนละเลยขนบธรรมเนียม ประเพณี
อนั ดงี าม มคี วามขดั แย้งทางความคิดและไมย่ อมรับความคดิ เห็นท่ีแตกต่าง
2. ความแตกต่างของสภาพครอบครวั ผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
สงู ขึน้ อตั ราการว่างงานของผปู้ กครองบางสว่ น ไมส่ ามารถสนับสนุนนกั เรยี นได้เท่าที่ควร
3. อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลง เป็นเหตุให้โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ
เป็นสังคมสูงวัย โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะท่ีประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มข้ึน
มปี ัญหาพัฒนาการไมส่ มวัย และการตั้งครรภใ์ นกลุ่มวยั รุ่นมีแนวโนม้ มากขนึ้
4. ประชากรวัยแรงงานลดลง อีกท้ังยังมีปัญหาประสิทธิภาพแรงงานต่ำ กำลังแรงงานมี
การศึกษามัธยมศกึ ษาตอนตน้ และตำ่ กวา่
5. การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับค่านิยมและพฤติกรรมในการ
บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มุ่งเอารัดเอาเปรียบ ทำให้
ทรัพยากรถูกทำลายและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อสภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง ปัญหาน้ำเสีย
ปัญหาขยะมูลฝอยที่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม อันนำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าช
เรือนกระจก นำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีประมาณค่าไม่ได้และต้องใช้ทรัพยากรในการ
แก้ปญั หาและผลกระทบต่อเนอ่ื งอย่างไมม่ ีทส่ี นิ้ สดุ ซึ่งสร้างภาระกบั สังคมและงบประมาณของรัฐในระยะยาว

๔๙

สว่ นท่ี 3 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศกึ ษาจงั หวัดนครนายก (พ.ศ. 2563-2565)
ฉบบั ทบทวน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิสยั ทัศน์
ประชาชนนครนายกไดร้ ับการศึกษาอย่างมีคณุ ภาพ เทา่ เทยี ม และมีคุณภาพชีวติ ท่ีดี

พันธกิจ
1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
วฒั นธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่นิ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกยี่ วขอ้ งด้านการศกึ ษาพัฒนาระบบบริหารจดั การตามหลกั ธรรมา
ภบิ าล และบรู ณาการจดั การศึกษาทุกภาคส่วนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
4. พัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับท้องถ่ิน
และภมู ภิ าค
5. เสรมิ สรา้ งทักษะชวี ิตใหแ้ ก่ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่ งมีความสขุ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคมด้วยความ
เท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธภิ าพของระบบบริหารจดั การศึกษา

เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรยี นไดร้ บั การศกึ ษาอยา่ งมีคุณภาพ เท่าเทยี ม และทั่งถงึ
2. จัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดำเนินชวี ิต
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาสามารถบูรณาการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพตามหลกั ธรรมาภิบาลและการมีส่วนรว่ ม
4. ประชาชนมีศักยภาพตรงตามความตอ้ งการของตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาประเทศ
5. ประชาชนมีคณุ ภาพชีวติ และทกั ษะชีวติ ท่ดี ี อย่รู ว่ มกันในสังคมไดอ้ ยา่ งมีความสขุ

กลยทุ ธ์
1. จดั การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคณุ ภาพชวี ิต และความม่ันคงทางสังคมด้วยความเทา่ เทยี ม

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

1.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปน็ พลเมือง

1.3 ยกระดับคุณภาพส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา และวฒั นธรรม และแรงงานต่างด้าว

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
นอ้ มนำหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่การปฏิบตั ิ

๕๐

2. สรา้ งสังคมแห่งการเรยี นรู้ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม
2.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศ การวัดประเมินผลสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ยทุ ธศาสตร์และทศิ ทางการพัฒนาประเทศ

2.2 สง่ เสริมกระบวนการเรยี นร้เู ชงิ บูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
2.3 เสรมิ สร้างทกั ษะกำลังแรงงานทมี่ ศี กั ยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขนั
2.5 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหผ้ ู้เรียนสามารถเข้าถงึ โอกาสทางการเรียนรไู้ ดอ้ ย่างหลากหลาย ครอบคลุมทกุ พื้นท่ีและกลุ่มเปา้ หมาย
2.6 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2.7 พฒั นาศักยภาพครูและบคุ ลากรทางการศึกษาดว้ ยรปู แบบทห่ี ลากหลาย
2.8 สง่ เสริมการวิจยั และพฒั นาเพื่อสรา้ งองคค์ วามรแู้ ละนวตั กรรม
3. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดั การศกึ ษา
3.1 พัฒนากลไกการบริหารจดั การศกึ ษาใหม้ ปี ระสิทธิภาพ
3.2 ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาการทจุ ริต
3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการ
ใชง้ าน
3.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบตั งิ านไดอ้ ย่างเต็มศักยภาพ ตามหลักนิตธิ รรม ภายใตค้ วามโปร่งใส และตรวจสอบได้

๕๑

ส่วนท่ี 4 โครงการ/แผนงาน ทสี่ นับสนุนยุทธศาสตร์ (โครงการหลกั /โครงการรอง)

โครงการหลกั โครงการรอง และตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึ ษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชวี ิต และความม่นั คงทางสงั คมด้วยความ
เทา่ เทยี ม

โครงการหลัก
1. โครงการสนองพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจ
พอเพียง
กจิ กรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

เป้าประสงค์
มีกิจกรรมพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจติ อาสา

ตัวช้วี ัด
จำนวนสถานศึกษา ชุมชน และผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม

กจิ กรรมท่ี 2 โครงการสร้างจติ อาสา ทำความดีเพ่ือนครนายก
เป้าประสงค์
มกี ิจกรรมสร้างเสรมิ จติ อาสาใหน้ ักเรยี นและชุมชน
ตวั ช้วี ดั
จำนวนนักเรยี นและชมุ ชนทเี่ ขา้ ร่วมกจิ กรรมจติ อาสา

2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม/ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. ลดจำนวนขยะ/สรา้ งมลู ค่าเพ่ิม
2. ป่าไม้ แม่นำ้ ลำคลองสะอาด ปราศจากมลพษิ

ตัวชว้ี ัด
จำนวนโรงเรียนทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการ

3. โครงการส่งเสรมิ วิถชี ีวิตและส่งเสริมรายได้
เป้าประสงค์
ครแู ละบุคลากรทางการศึกษามรี ายไดเ้ พิม่ ข้ึน
ตัวชวี้ ดั
จำนวนครูมีหน้สี ินน้อยลง

โครงการรอง
1. โครงการพัฒนานครนายกเมอื งนาอยู

กจิ กรรมที่ 1 สงเสรมิ ความปลอดภัยในการเดนิ ทาง
กจิ กรรมท่ี 2 สถานศกึ ษาสขี าวปลอดอบายมุข
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยดี ิจทิ ัลอยางเหมาะสม
กิจกรรมท่ี 4 ใหความรูเกย่ี วกบั ภัยพิบัติ

๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวตั กรรม

โครงการหลกั
1. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสอดคลองกับบริบทและความ
ตองการของจงั หวดั นครนายก/ โครงการพฒั นาหลกั สูตรเพอ่ื ส่งเสริมอาชีพในท้องถ่ิน

เป้าประสงค์
หลักสูตรเพอ่ื ส่งเสริมอาชีพฯ (ระยะสั้น ระยะยาว)

ตัวชว้ี ัด
นักเรียนสามารถประกอบอาชีพในท้องถนิ่

2. โครงการพัฒนาคณุ ภาพทรพั ยากรมนุษยท์ ุกชวงวยั
กจิ กรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการดูแลเด็ก (สำหรับผู้ปกครอง)

เป้าประสงค์
ไดพ้ ฒั นาการดูแลเด็กของผปู้ กครอง

ตวั ช้วี ดั
ผปู้ กครองท่ผี ่านการฝึกอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมนกั เรยี น

3. โครงการเพม่ิ ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ใหแ้ ก่ครใู นการจัดการเรยี นรูใ้ หแ้ ก่นกั เรยี นใน
ศตวรรษท่ี 21

กิจกรรมที่ 1 โครงการสงเสรมิ และสนับสนนุ การใช ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู
กิจกรรมพฒั นาทกั ษะการใชสอื่ การเรียนการสอนทางไกล

เปา้ ประสงค์
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาศักยภาพ

ตัวชีว้ ัด
จำนวนครูที่เข้ารับการพัฒนาศกั ยภาพ

4. โครงการเชดิ ชูเกียรตคิ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
เปา้ ประสงค์
ครดู ี ครเู ก่ง ครูพฒั นา
ตวั ชีว้ ัด
จำนวนครทู ไี่ ดร้ ับการเชดิ ชูเกยี รติ

โครงการรอง
1. โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือชุมชนและอาชีพ

เปา้ ประสงค์
นกั เรยี นใหม้ ีทักษะกีฬาเพ่อื เป็นนักกฬี าอาชีพ

ตัวชี้วดั
จำนวนนักเรยี นท่ไี ด้รบั การสง่ เสริมใหเ้ ป็นนกั กีฬาอาชีพ

2. โครงการสงเสรมิ ความสามารถผูเรียนเฉพาะดาน
3. โครงการสงเสรมิ และสนบั สนุนการคาขายออนไลน
4. โครงการสงเสริมครกู ารสอนภาษาท่ี 2
5. โครงการพฒั นาทักษะดานอารมณและความสัมพนั ธ (Soft Skills)
6. โครงการพฒั นาสื่อและเทคโนโลยสี ารสนเทศเพือ่ สงเสริมการจัดการศึกษา
7. โครงการสานสัมพนั ธครอบครวั

๕๓

8. โครงการสงเสริมการเรียนรูภายในจังหวัดนครนายกอยางนอย 3 แหง (แหล่งเรียนรู้ อาทิ
ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ เขื่อนขุนดานปราการชล โครงการเกษตรรวมใจอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการ
พฒั นาท่ดี นิ มลู นิธิชยั พฒั นา (ศนู ยเพาะเลย้ี งปลานิลจติ รลดา) บานเกาะกา จังหวดั นครนายก)

9. โครงการสงเสรมิ และพัฒนาความเปนเลศิ และศกั ยภาพเยาวชนดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
10. โครงการสงเสริมทางดานศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรมและอนุรักษ ฟนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภมู ิปญญาทอ้ งถนิ่
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 การพฒั นาประสทิ ธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึ ษา
โครงการหลกั

เปา้ ประสงค์
ตวั ชี้วดั
โครงการรอง
เปา้ ประสงค์
ตัวชว้ี ัด

๕๔

โครงการหลกั

ลำดบั โครงการ เปา้ ประสงค์ ตวั ชี้วดั
ท่ี

1. โครงการสนองพระบรม มกี จิ กรรมสรา้ งเสรมิ จำนวนนกั เรยี นและ

ราโชบายดานการศกึ ษา จติ อาสาให้นกั เรียน ชุมชนทเ่ี ขา้ ร่วมกิจกรรม

ของในหลวงรชั กาลท่ี 10 และชมุ ชน จิตอาสา

และเศรษฐกจิ พอเพียง

2. โครงการอนรุ ักษ - ลดจำนวนขยะ/สร้าง จำนวนโรงเรียนท่เี ขา้

ทรพั ยากรธรรมชาติและ มูลคา่ เพิ่ม รว่ มโครงการ

สิ่งแวดลอม/ โครงการ - ป่าไม้ แมน่ ้ำลำคลอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ เป็น สะอาด ปราศจาก

มติ รต่อสง่ิ แวดล้อม มลพษิ

3. โครงการสง่ เสรมิ วิถชี ีวิตและ ครูและบคุ ลากร จำนวนครมู ีหน้ีสนิ

ส่งเสริมรายได้ ทางการศกึ ษามรี ายได้ น้อยลง

เพมิ่ ข้นึ

4. โครงการสงเสรมิ การจดั หลักสูตรเพอ่ื สง่ เสริม นักเรยี นสามารถ

การศึกษาเพ่ือการมงี านทำ อาชพี ฯ (ระยะสั้น ประกอบอาชีพในท้องถิ่น

สอดคลองกับบริบทและ ระยะยาว)

ความตองการของจังหวดั

นครนายก/ โครงการพฒั นา

หลกั สูตรเพ่อื สง่ เสริมอาชีพ

ในท้องถิน่พระบรม ยุทธศาสตร์ชาติ ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์
ราโชบาย 20 ปี จงั หวดั ด้านการศึกษา
ด้านการศกึ ษา ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ นครนายก
ศธ. ศธภ.9 จังหวดั
3 นครนายก
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3, 4
1

4 515 3 1

3 2, 3 1, 5 2, 3, 4 3 1, 2, 3

3 2, 3, 4 3 2, 3, 4 3 1, 2

๕๕

ลำดบั โครงการ เป้าประสงค์ ตวั ชีว้ ัด
ท่ี

5. โครงการพฒั นาคณุ ภาพ ไดพ้ ฒั นาการดูแลเด็ก ผู้ปกครองท่ผี ่านการ

ทรพั ยากรมนุษย์ทุกชวงวยั ของผปู้ กครอง ฝกึ อบรมเล้ียงดูและ

สง่ เสริมนกั เรยี น

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการ ครแู ละบุคลากร จำนวนครทู ่ีเข้ารบั การ

จดั การเรียนร้ใู ห้แกค่ รใู นการ ทางการศกึ ษาไดร้ ับ พัฒนาศักยภาพ

จัดการเรยี นรใู้ ห้แกน่ กั เรียน การพัฒนาศักยภาพ

ในศตวรรษท่ี 21

7. โครงการเชดิ ชเู กยี รตคิ รแู ละ ครูดี ครเู ก่ง ครูพฒั นา จำนวนครูทไ่ี ด้รบั การ

บคุ ลากรทางการศึกษา เชดิ ชเู กยี รติพระบรม ยุทธศาสตรช์ าติ ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ราโชบาย 20 ปี จงั หวัด ด้านการศึกษา
ด้านการศกึ ษา ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นครนายก
ศธ. ศธภ.9 จังหวดั
3 นครนายก
3 2, 3 1, 5 2, 3, 4
1, 2

3 2, 3 1, 5 2, 3, 4 3 1, 2

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3, 4 3 1, 3

๕๖

สว่ นท่ี 5 การขบั เคลื่อนแผนพฒั นาการศึกษาส่กู ารปฏิบัติ/ ปัจจยั และเง่อื นไขความสำเร็จ

แผนพัฒนาการศึกษาจงั หวัดนครนายก พ.ศ.2563-2565 จะประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้
น้ัน ผู้เก่ยี วขอ้ งจะตอ้ งนำสูก่ ารปฏบิ ตั โิ ดยมีกลไก แนวทาง และกระบวนการขับเคลือ่ น ดังน้ี

1. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ทีเ่ ก่ยี วขอ้ งกับการจดั การศึกษา

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก ดำเนินงาน
อย่างเป็นรปู ธรรม โดยการแปลงยทุ ธศาสตร์กลยทุ ธส์ ู่โครงการ/กิจกรรม ทจี่ ะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์
และตวั ชว้ี ดั

3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก
ต้องให้ความสำคญั และใช้แผนพฒั นาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563-2565 เป็นเครอื่ งมือ กรอบและ
แนวทางในการดำเนินงาน หรอื การบริหารจดั การศกึ ษา

4. ศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำการศึกษา มีความมุ่งม่ันจริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

5. หน่วยงานต้นสังกัดต้องสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรอย่างเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศกึ ษาจังหวัด

6. หน่วยงานต้นสังกัดต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญ กำลังใจด้วยการยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัลแกบ่ คุ ลากรทดี่ ำเนินงานได้ประสบความสำเรจ็ อยา่ งมีคุณภาพ

บคุ ลากรมศี กั ยภาพ

นโยบายทกุ ระดบั ศธจ.นครนายก

เครอื ข่ายทางการศึกษา ผบู้ รหิ ารทางการศกึ ษา

๕๗

ปัจจยั และเง่อื นไขความสำเรจ็ (Key Success Factors)

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้จะประสบผลสำเร็จ
ได้ หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง มาตรการ เป้าหมาย
ความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชน ซ่ึงต้องดำเนินการ
ดงั น้ี

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการ
ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนาการศึกษา พัฒนาคณุ ภาพของ ผูเ้ รียนในทุกระดับ ในรูปแบบท่หี ลากหลาย อย่าง
กวา้ งขวาง ตามหลักธรรมาภบิ าล

2) การสร้างความเข้าใจเป้าหมายและยุทธศาสตรก์ ารดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ตลอดจนมีคณะกรรมการดูแล
กำกบั ติดตาม เป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนนิ งานบรรลุผลอย่างมปี ระสิทธภิ าพ

3) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และความรับผดิ ชอบต่อผเู้ รยี น ผา่ นระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมนิ ผล

Key success factor

ประชาสังคม

สรา้ งการรับรู้ พฒั นา สรา้ งระบบ
และความ การศกึ ษา ขอ้ มลู
ร่วมมือ
สารสนเทศ

ผมู้ ีสว่ นได้ มวี ิสยั ทศั น์ หนว่ ยงาน/สถานศกึ ษา
สว่ นเสยี รว่ ม ผปู้ ฏบิ ตั ิ

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

1. วา่ ท่รี อ้ ยตรพี นู ศักดิ์ พระรัตภมู ี ศกึ ษาธิการจงั หวดั นครนายก ท่ปี รึกษา
2. นางสาวนภนัฏ นวลใย รองศึกษาธิการจงั หวดั นครนายก ที่ปรกึ ษา
3. นางสาววรรณวมิ ล ภกั ดี นักวชิ าการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
ปฏิบัตหิ นา้ ท่ผี อู้ ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงาน
4. นางสาวสวรินทร์ หนเู ต๊ะ นักวเิ คราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
5. นางวนาลี สบื จากศรี เจา้ พนักงานธรุ การชำนาญงาน คณะทำงาน

จดั พมิ พ์และเผยแพรโ่ ดย
กล่มุ นโยบายและแผน
สำนกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั นครนายก
สำนกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร
plan.nykpeo[email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kitab Anti-Bodoh Terampil Berpikir Benar Terhindar dari Cacat Logika Sesat Pikir by Bo Bennett (z-lib.org)
Next Book
it skill ebook