The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

01เอกสารประกอบการสอนภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by minny.khaomao29, 2021-11-04 23:43:30

วิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

01เอกสารประกอบการสอนภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

Chinese for Tourism

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

旅游汉语

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
Business Chinese program Faculty of Liberal Arts PIM  
正⼤管理学院 ⽂学院 商务汉语系

Mùlù 1
5
⽬录 11
18
第⼀课 欢迎到泰国 22
第⼆课 旅游计划 26
第三课 历史 29
第四课 ⽂化 33
第五课 四⾯佛 36
第六课 购物 42
第七课 美⾷介绍
第⼋课 旅⾏⽅式
第九课 告别
参考资料

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Dì yī kè Huānyíng dào Tàiguó

第⼀课 欢迎到泰国

บทท่ี 1 ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย

Kèwén : Zài fēijīchǎng
课⽂:在飞机场

บทเรียน : ณ สนามบนิ

导游 : ⼤家好!欢迎⼤家来到微笑之国——暹罗。⼤家⼀路上还好
吧?

Dǎoyóu : Dàjiā hǎo! Huānyíng dàjiā lái dào wēixiào zhī guó——Xiānluó.
Dàjiā yí lùshàng hái hǎo ba?

มคั คุเทศก์ : สวสั ดีคะ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสูส่ ยามเมอื งยม้ิ ทกุ คนสบายดีตลอดการ
เดินทางใช่ไหมคะ

团长/游客 : 很好!

Tuánzhǎng/ : Hěn hǎo!
Yóukè

หัวหนา้ คณะ/ : ดคี รบั
นกั ท่องเท่ยี ว

导游 : 团长你好,⼤家都来了吗?有没有⼈想去洗⼿间?我们还要

坐 40-50 分钟的车。

Dǎoyóu : Tuánzhǎng nǐ hǎo, dàjiā dōu lái le ma? Yǒu méiyǒu rén xiǎng qù
xǐshǒujiān? Wǒmen hái yào zuò sìshí dào wǔshí fēnzhōng de chē.

มัคคเุ ทศก์ : สวสั ดีคะ่ หัวหนา้ ทวั ร์ ทกุ คนอยทู่ ่นี ี่ไหม มีทา่ นใดอยากไปหอ้ งนำ้ บ้างไหม
คะ พวกเรายงั ต้องน่ังรถ 40 ถึง 50 นาที

团长数⼀数 Tuánzhǎng shǔ yi shǔ หัวหน้าทัวรน์ บั จำนวนคน

团长 : ⼈齐了,那我们⾛吧。巴⼠在五号门等着我们,请⼤家拿好
⾃⼰的⾏李和护照,跟导游⾛。

Tuánzhǎng : Rén qí le, nà wǒmen zǒu ba. Bāshì zài wǔ hào mén děng zhe
wǒmen, qǐng dàjiā ná hǎo zìjǐ de xíngli hé hùzhào, gēn dǎoyóu
zǒu.

หัวหน้าคณะ : ครบทุกคนแลว้ ครับ เราไปกันเถอะ รถบสั กำลังรอเราอยู่ทีป่ ระตู 5 ถือ
กระเป๋าเดินทางและหนงั สอื เดินทางของคณุ ใหด้ นี ะครบั
โปรดเดนิ ตามมคั คุเทศก์ไปกนั ครบั

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1

导游 : 请跟我来,这边⾛,请上车。

Dǎoyóu : Qǐng gēn wǒ lái, zhè biān zǒu, qǐng shàng chē.

มคั คุเทศก์ : กรุณาเดนิ ตามฉันมาทางด้านน้ี เชญิ ขึ้นรถค่ะ
导游 : 我叫陈美丽,泰语名字叫 “สวย” 。您想叫我什么都可以。

⼤家是第⼀次来到泰国吗?

Dǎoyóu : Wǒ jiào Chén Měilì, Tàiyǔ míngzì jiào “Suai”. Nín xiǎng jiào wǒ
shénme dōu kěyǐ. Dàjiā shì dì yī cì lái dào Tàiguó ma?

มัคคุเทศก์ : ฉนั ช่อื เฉนิ เหม่ยล่ี ชอ่ื ไทยของฉนั คือ "สวย" คุณจะเรยี กอย่างไรกไ็ ด้คะ่
ทกุ คนมาประเทศไทยเป็นครง้ั แรกหรอื เปล่าคะ

游客 : 是,我们家是第⼀次来到泰国旅⾏。

Yóukè : Shì, wǒmen jiā shì dì yī cì lái dào Tàiguó lǚxíng.

นกั ทอ่ งเทยี่ ว : ใชน่ เ่ี ปน็ คร้งั แรกทีบ่ ้านเรามาเทีย่ วประเทศไทยค่ะ

游客(男) : 我们是第⼆次来泰国。去年我们去了清迈旅游。看了许多泰
国北⽅的⾃然美景。

Yóukè (nán) : Wǒmen shì dì èr cì lái Tàiguó. Qùnián wǒmen qù le Qīngmài
lǚyóu. Kàn le xǔduō Tàiguó běifāng de zìrán měijǐng.

นักท่องเท่ยี ว : พวกเรามาเมืองไทยเปน็ ครงั้ ท่ีสองแล้วครบั ปที แี่ ล้วเราไปเที่ยวเชียงใหม่
(ชาย) ดคู วามงามตามธรรมชาตมิ ากมายในภาคเหนือของประเทศไทย

导游 : 泰国的⼤⾃然很美吧。泰国的⾸都又漂亮又有很长的历史。

Dǎoyóu : Tàiguó de dà zìrán hěn měi ba.Tàiguó de shǒudū yòu piàoliang
yòu yǒu hěn cháng de lìshǐ.

มัคคเุ ทศก์ : ธรรมชาตใิ นประเทศไทยน้นั สวยงาม เมอื งหลวงของประเทศไทยทั้ง
สวยงามท้งั ยังมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานคะ่

⽣词 คำศัพท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 微笑 wēixiào
2 暹罗 Xiānluó ยม้ิ
3 สยาม
4 还 hái ยัง
5 齐 qí ร่วมกนั ครบ
6 拿 ná เอา หยบิ
⾏李 xíngli กระเปา๋ เดินทาง

สาขาวชิ าภาษาจีนธุรกจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ 2

7 护照 hùzhào หนงั สือเดินทาง
8跟 gēn กับ
9 旅⾏
10 清迈 lǚxíng ทอ่ งเที่ยว
11 许多 Qīngmài เชียงใหม่
xǔduō มากมาย
12 ⾃然美景 ทวิ ทศั น์ธรรมชาติ
zìrán měijǐng ทีส่ วยงาม
13 ⾸都 เมืองหลวง
14 历史 shǒudū ประวตั ิศาสตร์
lìshǐ

课堂活动 กจิ กรรมในห้องเรียน

ใหน้ กั เรียนจับกลุม่ 4-5 คน เพ่ือคน้ หาขอ้ มลู ว่าการทอ่ งเทย่ี วคืออะไร และ
ออกมานำเสนอหน้าช้นั เรียนโดยใชภ้ าษาไทย

1 ความสำคญั ของอุตสาหกรรมท่องเทยี่ วคอื อะไร
2 การทอ่ งเทย่ี วคืออะไร
3 องค์ประกอบของการท่องเทย่ี วมอี ะไรบา้ ง
4 ประเภทการท่องเท่ียวแบง่ ตามสากล แบ่งอย่างไร
5 สถานที่ท่องเที่ยวแบง่ ออกเป็นกี่ประเภท พร้อมยกตัวอยา่ งสถานที่ทอ่ งเทีย่ ว

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปัญญาภิวฒั น์ 3

补充内容 เนือ้ หาเพ่ิมเตมิ
เร่มิ ตน้ ธรุ กิจท่องเทย่ี วต้องจดทะเบยี นอะไรบ้าง

1. การจดทะเบียนขอใบอนญุ าตประกอบธรุ กจิ นำเท่ยี ว
ใบอนุญาตประกอบธรุ กจิ นำเท่ยี วมี 4 ประเภท
1.1 ใบอนญุ าตนำเทย่ี วเฉพาะพน้ื ท่ี
1.2 ใบอนุญาตนำเที่ยวในประเทศ (Domestic)
1.3 ใบอนญุ าตนำเท่ียวแบบอินบาวด์ (Inbound)
1.4 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)

2. จดทะเบยี นพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์
จดเมือ่ ผปู้ ระกอบการมกี ารเปิด website เพ่ือจำหนา่ ยโปรแกรมการทอ่ ง

เท่ียวออนไลน์การท่องเท่ียวขาเข้าและการทอ่ งเที่ยวขาออก

การท่องเที่ยวขาออก (Outbound Tourism)
หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ และเดินทางออกไปยังประเทศอื่น

Outbound Tourism

Inbound Tourism

การท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism)
หมายถึง ผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง

สาขาวชิ าภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4

Dì èr kè Lǚyóu jìhuà

第⼆课 旅游计划

บทท่ี 2 แผนการท่องเที่ยว

Kèwén : Zài chē shàng

课⽂:在车上

บทเรียน : บนรถ

导游 : 我们先去酒店⼊住,⼤概四五⼗分钟就到,我们的酒店在曼
⾕市中⼼,是五星级酒店。现在还有时间,那我来解释⼀下
我们的旅⾏计划吧!

Dǎoyóu : Wǒmen xiān qù jiǔdiàn rùzhù, dàgài sìwǔshí fēnzhōng jiù dào,
wǒmen de jiǔdiàn zài Màngǔshì zhōngxīn, shì wǔ xīng jí jiǔdiàn.
Xiànzài hái yǒu shíjiān, nà wǒ lái jiěshì yíxià wǒmen de lǚxíng
jìhuà ba!

มัคคเุ ทศก์ : พวกเราไปทเี่ ชค็ อนิ โรงแรมกนั ก่อน ใชเ้ วลาประมาณสี่สิบหา้ สบิ นาทีจะถึง
โรงแรมของเราเป็นโรงแรมหา้ ดาวในใจกลางกรงุ เทพ ตอนนย้ี ังมเี วลา ถา้
อยา่ งนนั้ ฉันขออธบิ ายแผนการเดินทางของเราก่อนนะคะ

游客 : 好!
Yóukè : Hǎo!

นกั ทอ่ งเที่ยว : ดีครับ

导游 : ⼤皇宫与⽟佛寺这两个地⽅⼀定要去,没去就像没到过泰
国。下⼀个地⽅是卧佛寺,我们可以去按摩,放松⼀下。第
⼆天我们要去四⾯佛。很多外国⼈喜欢来这⼉许愿。我们还
要去暹罗典范购物中⼼和耀华⼒路吃饭、买东西,然后我们
要坐船过湄南河到河滨码头夜市。

Dǎoyóu : Dàhuánggōng yǔ Yùfósì zhè liǎng gè dìfang yídìng yào qù, méi qù
jiù xiàng méi dào guò Tàiguó. Xià yígè dìfāng shì Wòfósì, wǒmen
kěyǐ qù ànmó, fàngsōng yíxià. Dì èr tiān wǒmen yào qù Sìmiànfó.
Hěnduō wàiguó rén xǐhuān lái zhèr xǔyuàn. Wǒmen hái yào qù
Xiānluódiǎnfàngòuwùzhòngxīn hé Yàohuálìlù chīfàn、mǎi dōngxi,
ránhòu wǒmen yào zuò chuán guò Méinánhé dào Hébīnmǎtóuyèshì.

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5

มคั คเุ ทศก์ : พระบรมมหาราชวงั และวดั พระศรีรัตนศาสดาราม (วดั พระแกว้ )
เป็นท่ีที่ต้องไป ไม่ได้ไปกเ็ หมอื นมาไม่ถงึ เมอื งไทย สถานทต่ี อ่ ไปคอื วัดโพธิ์
เราสามารถไปนวดผ่อนคลายได้ วันที่สองเราจะไปที่ศาลท้าวมหาพรหม
ชาวต่างชาติจำนวนมากชอบมาที่นี่เพ่ือขอพร พวกเรายังไปท่ี Siam
Paragon และถนนเยาวราช เพอ่ื ทานขา้ ว ซอื้ ของ หลงั จากน้ันเราจะน่งั
เรือขา้ มแม่น้ำเจา้ พระยาไป ASIATIQUE The Riverfront คะ่

⽣词 คำศัพท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 ⼤概 dàgài
2 中⼼ zhōngxīn ประมาณ
3 解释 jiěshì ศูนยก์ ลาง
4 计划 jìhuà อธบิ าย
5 ⼤皇宫 Dàhuánggōng
แผน
6 ⽟佛寺 Yùfósì พระบรมมหาราชวงั
วัดพระศรรี ัตนศาสดาราม
7 ⼀定 yídìng
8 像 xiàng (วัดพระแก้ว)
9 dìfang แน่นอน
10 地⽅ Wòfósì เหมอื น
11 卧佛寺 ànmó สถานที่
12 按摩 Sìmiànfó วัดโพธิ์
13 四⾯佛 xǔyuàn นวด
14 许愿 Yàohuálìlù
15 耀华⼒路 ránhòu ศาลทา้ วมหาพรหม
16 然后 chuán ขอพร
17 Méinánhé
船 ถนนเยาวราช
湄南河 หลงั จากน้ัน

เรือ
แม่นำ้ เจ้าพระยา

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภิวฒั น์ 6

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรียน

ให้นักเรยี นแบ่งกลมุ่ 4-5 คน เพือ่ ทำแผนการทอ่ งเที่ยว 2 วัน 1 คนื โดย
ระบุรายละเอียดดงั น้ี

1. วัตถปุ ระสงค์ในการท่องเทย่ี ว เช่น การทอ่ งเท่ียวเชิงประวัตศิ าสตร์ การท่อง
เท่ยี วเชงิ สุขภาพ การทอ่ งเทย่ี วเพือ่ ธรุ กิจ เปน็ ต้น

2. กลุม่ ลูกคา้ จำนวนคน ชว่ งอายุ

3. วนั เวลา ให้แยกชว่ งเวลา เช้า กลางวัน เย็น อยา่ งชัดเจน

4. รา้ นอาหาร ประเภทอาหาร เช่น แบบบุฟเฟต์ อาหารประจำถ่ิน เป็นตน้

5. สถานท่ที ่องเท่ียว ความสำคญั และประวัตโิ ดยย่อ

6. กจิ กรรมทน่ี ่าสนใจ เช่น เทศกาล วัฒนธรรม การแสดง การซ้ือของ

7. วธิ กี ารเดินทาง พาหนะทใ่ี ช้ เช่น เรอื รถบสั ใหญ่ รถตู้ เป็นตน้

8. โรงแรม ประเภทหอ้ งพัก อาหารเช้า บรกิ ารตา่ ง ๆ

9. ข้อควรระวงั หรอื ข้อหา้ มตา่ ง ๆ

การวางกำหนดการและคน้ หาข้อมูลข้างต้น จะทำใหก้ ารนำเที่ยวนน้ั มีความ
ราบรื่น และลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนระหว่างนำเท่ียว และทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจตอ่ การบรกิ ารนำเท่ียว

ผวู้ างแผนการทอ่ งเที่ยว ควรเปน็ ผ้ทู ม่ี ีประสบการณ์ทอ่ งเท่ยี วในสถานทน่ี ้ันๆ
เพราะจะทำให้ทราบข้อมูลเบ้ืองตน้ เช่น สถานท่นี ัน้ เปน็ อยา่ งไร มีหรอื ไมม่ อี ะไรบ้าง
นั่นเอง แตห่ ากไมเ่ คยไปก็สามารถสอบถามผู้ทีเ่ คยไปหรอื ค้นหาข้อมูลจากอนิ เทอรเ์ นต็
ได้

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ 7

ตวั อยา่ งแผนการทอ่ งเทีย่ ว

⽇ 时间 地点 活动 旅⾏⽅式 备注

วดั พระศรีรตั นศาสดาราม - ไหวข้ อพร เดินทางโดย - ระวัง
(วดั พระแกว้ ) พระแกว้ รถตู้ VIP เร่อื ง
เป็นท่ีประทับของพระ มรกต
มหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ - ชมภาพ การแตง่
ต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ จติ รกรรม
กาย

พ ร ะ พุ ท ธ ย อ ด ฟ้ า จุ ฬ า โ ล ก ฝาผนงั - ตา่ งชาติ

มหาราช จนถงึ รัชสมัยพระบาท เรื่อง มีค่าเขา้
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รามเกียรติ์
หัว ตั้งอยู่ท่ีแขวงพระบรม - ชม ชม 500
09:00-11:00 มหาราชวัง เขตพระนคร พระทนี่ ่งั
บาท

กรงุ เทพมหานคร โดยพระบาท ต่าง ๆ
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก โปรดเกลา้ ฯ ใหส้ รา้ งข้นึ
พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ส ถ า ป น า ก รุ ง
รตั นโกสนิ ทร์ เมือ่ พ.ศ. 2325
แลว้ เสร็จในปี พ.ศ. 2327 เป็น
1 วัดท่ีสร้างข้ึนในเขตพระบรม
มหาราชวัง

12:00-13:00 ร้านอาหาร Above Riva ทานอาหาร อาหาร
พรอ้ มชมวิว ไทย
แมน่ ำ้ ประยกุ ต์
เจ้าพระยา
360 องศา

เอเชียทีค เดอะ รเิ วอร์ฟร้อนท์ - ซอ้ื ของฝาก ลอ่ งเรอื ข้าม
( ASIATIQUE The - ชมการ แม่น้ำ
Riverfront) แสดง เจ้าพระยา
เ ดิ น ช ม วิ ว แ ม่ น้ ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า มวยไทย
15:00-17:00 พร้อมเลือกซื้อของฝาก รับชม - ถา่ ยรูปรมิ
การแสดงมวยไทยที่เป็นศิลปะ แม่น้ำ
ก า ร ต่ อ สู้ ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง เจา้ พระยา
ประเทศไทย

โรงแรมแมนดารนิ โอเรยี นเตล็ กรุงเทพ (Mandarin Oriental Bangkok)
酒店 พรอ้ มรบั ประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม Sala Rim Naam (อาหารไทย)

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภิวฒั น์ 8

พวกเรามาลองวางแผนท่องเที่ยวกนั เถอะ

⽇ 时间 地点 活动 旅⾏⽅式 备注
早上

1 中午

晚上
早上

2 中午

晚上
我们开始做吧﹗

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภิวัฒน์ 9

补充内容 เน้อื หาเพมิ่ เติม

เทคนิคการวางแผนการทอ่ งเท่ียว
การวางแผนทอ่ งเทย่ี วสำหรบั ตนเองหรือครอบครัว
• จำนวนคน อาจมเี พยี งคนเดยี วหรือกลุ่มคนขนาดเล็ก 4-5 คน
• เปา้ หมายการทอ่ งเท่ียว การวางแผนเท่ียวในประเทศหรือตา่ งประเทศ มักขนึ้ อย่กู บั
ความสนใจส่วนตัวและงบประมาณท่มี ี
• รปู แบบในการเดินทาง มักเลอื กใชก้ ารเดินทางโดยรถสาธารณะ รถเชา่ หรือรถยนต์
ส่วนตวั
• การเลือกท่พี ัก มักเลอื กที่ใกล้สถานทีท่ ่องเทย่ี วหรือตดิ กบั ขนสง่ สาธารณะ เพ่อื ความ
สะดวกในการเดินทาง
• แผนการเดินทาง สามารถปรบั เปล่ยี นไปตามความตอ้ งการหรอื สถานการณ์ต่าง ๆ
ไดง้ ่าย

การวางแผนทอ่ งเท่ยี วเชิงธุรกิจ
• การวางแผนท่องเทยี่ วที่จดั ทำโดยบรษิ ัท มหี ลักการคลา้ ยกนั กับท่องเที่ยวด้วยตนเอง
แตกต่างตรงที่บริษัทมีเป้าหมายในการหากำไร มีแผนการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน
ทา้ ยเอกสารจะระบขุ ้อความว่า “แผนการทอ่ งเที่ยวอาจมีการปรบั เปลี่ยนตามความ
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ” โดยใน
แตล่ ะบริษทั จะมีการระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างชดั เจน
• จำนวนคน มีตง้ั แตก่ ารจัดแบบกลุ่มเล็กทม่ี กั เรยี กว่า VIP ไมเ่ กนิ 10 คน ถงึ กลุ่มใหญ่
30-40 คนต่อกล่มุ
• เป้าหมายการทอ่ งเท่ียวและแผนการท่องเท่ยี ว แหล่งทอ่ งเทีย่ วมักเปน็ สถานที่ทีไ่ ด้รบั
ความนยิ ม
• การเลือกที่พัก จะมีการแจ้งระดับโรงแรมไว้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยปกติแล้วหากมีการเปล่ยี นสถานทพ่ี ักทางบรษิ ัทจะเลือกโรงแรม
ในระดบั เดียวกนั กับท่แี จง้ ไว้ในโปรแกรมท่องเท่ยี ว
• การเดนิ ทาง มกั ใชเ้ ปน็ รถตู้ หรือรถบัส ขึน้ อยกู่ บั จำนวนคนและสถานทท่ี ่องเท่ยี ว
• ความสำเร็จในการวางแผนการท่องเท่ียวคือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษา
แผนการท่องเท่ยี ว การคำนวณตน้ ทุนกำไร และการเลือกบุคลากรในการใหบ้ ริการ
เชน่ พนักงานในบรษิ ทั มัคคุเทศก์ คนขบั รถ เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปญั ญาภวิ ฒั น์ 10

Dì sān kè Lìshǐ

第三课 历史

บทที่ 3 ประวัติศาสตร์

Kèwén : Jièshào yíxià Dàhuánggōng lìshǐ
课⽂:介绍⼀下⼤皇宫历史

บทเรียน : แนะนำประวัตคิ วามเปน็ มาของพระบรมมหาราชวัง

团长 : 我们到酒店了,请⼤家把护照给我去办登记⼿续。

Tuánzhǎng : Wǒmen dào jiǔdiàn le, qǐng dàjiā bǎ hùzhào gěi wǒ qù bàn dēngjì
shǒuxù.

หัวหน้าคณะ : เรามาถงึ โรงแรมแลว้ ครับ ทกุ ทา่ นกรุณานำหนังสอื เดินทางใหผ้ ม เพอื่
ทำการลงทะเบียนเข้าพกั ครบั

导游 : 我们住的是五星级酒店,房间⾥有两瓶矿泉⽔是免费的。还
提供免费 Wi-Fi 服务。我们车上也有免费 Wi-Fi 服务,密码

是12345678,在车上⼤家可以随时使⽤。

Dǎoyóu : Wǒmen zhù de shì wǔ xīng jí jiǔdiàn, fángjiān li yǒu liǎng píng
kuàngquánshuǐ shì miǎnfèi de. Hái tígōng miǎnfèi Wi-Fi fúwù.
Wǒmen chē shang yé yǒu miǎnfèi Wi-Fi fúwù, mìmǎ shì
yāoèrsānsìwǔliùqībā, zài chē shang dàjiā kěyǐ suíshí shǐyòng.

มคั คเุ ทศก์ : โรงแรมท่ีเราพักเปน็ โรงแรมระดบั หา้ ดาว ในห้องมีน้ำฟรีสองขวดและยังมี
บริการ Wi-Fi ใหฟ้ รี บนรถบสั เรากม็ ีบรกิ ารฟรี Wi-Fi รหสั ผา่ นคือ
12345678 ทกุ ท่านสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาขณะอย่บู ทรถค่ะ

游客 : 太好了,很⽅便。请问我们从酒店到⼤皇宫要⽤多长时间?

Yóukè : Tài hǎole, hěn fāngbiàn. Qǐngwèn wǒmen cóng jiǔdiàn dào
Dàhuánggōng yào yòng duō cháng shíjiān?

นกั ทอ่ งเท่ยี ว : ดมี ากเลย สะดวกมากเลยครับ ขอถามหน่อย จากโรงแรมถึงพระบรม
มหาราชวงั ใช้เวลาเท่าไหร่ครบั

导游 : ⼤概 30 分钟。现在请⼤家休息⼀下。

Dǎoyóu : Dàgài sānshí fēnzhōng. Xiànzài qǐng dàjiā xiūxi yíxià.

มัคคุเทศก์ : ประมาณสามสบิ นาที ตอนนีท้ กุ ท่านกรุณาพกั ผอ่ นก่อนคะ่

导游 : 我们快到了。今天天⽓很好,不太热。请⼤家拿好随⾝物
品。下车后,先跟我⾛。到了,请⼤家下车。

Dǎoyóu : Wǒmen kuài dào le. Jīntiān tiānqì hěn hǎo, bú tài rè. Qǐng dàjiā
ná hǎo suíshēn wùpǐn. Xià chē hòu, xiān gēn wǒ zǒu. Dào le, qǐng
dàjiā xià chē.

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปญั ญาภิวฒั น์ 11

มัคคเุ ทศก์ : เราเกอื บจะถงึ แล้ว วันนอี้ ากาศดไี มร่ ้อนเกนิ ไป กรุณาเตรียมสมั ภาระของ
คณุ หลงั จากลงจากรถกรณุ าตามฉันมาก่อน ถงึ แลว้ คะ่ เชญิ ลงรถไดเ้ ลย
คะ่

导游 : ⼤皇宫坐落在湄南河东岸,总⾯积⼆⼗⼀万⼋千四百平⽅⽶。
它始建于1782年,经历代国王的不断修缮扩建,终于建成现
在这座规模宏⼤的⼤皇宫建筑群。⼤皇宫是历代王宫中保存最
完美和规模最⼤的王宫。⼤皇宫内现有四座宏伟建筑,分别是
节基殿、律实殿、阿蓬碧莫亭和⽟佛寺。曼⾕王朝从拉玛⼀世
到拉玛⼋世,均居于⼤皇宫内。⼤皇宫规矩很严,⼊宫穿着要
整齐,男⼠不得穿短裤和⽆袖衫,⼥⼠不得穿⽆袖衫和迷你
裙,要穿正式的长裤或长裙,不得⼤声喧哗,不得攀爬任何建
筑物,室内不得照相或摄影,进寺内必须先脱鞋并放在⾛廊
上。

Dǎoyóu : Dàhuánggōng zuòluò zài Méinánhé dōng àn, zǒng miànjī èrshíyīwàn
bāqiān sìbǎi píngfāngmǐ. Tā shǐjiàn yú yīqībārè nián, jīng lìdài
guówáng de búduàn xiūshàn kuòjiàn, zhōngyú jiànchéng xiànzài
zhè zuò guīmó hóngdà de Dàhuánggōng jiànzhù qún. Dàhuánggōng
shì lìdài wánggōng zhōng bǎocún zuì wánměi hé guīmó zuìdà de
wánggōng. Dàhuánggōng nèi xiàn yǒu sì zuò hóngwěi jiànzhù,
fēnbié shì Jiéjīdiàn, Lǜshídiàn, Āpéngbìmòtíng hé Yùfósì. Màngǔ
wángcháo cóng Lāmǎyīshì dào Lāmǎbāshì, jūn jūyú Dàhuánggōng
nèi. Dàhuánggōng guīju hěn yán, rù gōng chuānzhe yào zhěngqí,
nánshì bùdé chuān duǎnkù hé wúxiùshān, nǚshì bùdé chuān
wúxiùshān hé mínǐqún, yào chuān zhèngshì de chángkù huò
chángqún, bùdé dàshēng xuānhuá, bùdé pānpá rènhé jiànzhùwù,
shìnèi bùdé zhàoxiàng huò shèyǐng, jìn sìnèi bìxū xiān tuō xié bìng
fàng zài zǒuláng shàng.

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปญั ญาภวิ ฒั น์ 12

มคั คุเทศก์ : พระบรมมหาราชวังต้ังอยู่บนฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่
รวม 218,400 ตารางเมตร ถกู สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2325 ได้มีการกอ่ สรา้ ง
เพ่ิมเติมขยายอาณาเขตและบูรณฏิสังขรณ์มาในทุกราชการอย่างต่อเนื่อง
ในทีส่ ุดกก็ ลายเปน็ อาคารขนาดใหญใ่ นปัจจบุ นั น้ี พระบรมมหาราชวังเปน็
พระราชวังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
ประวัตศิ าสตร์ของพระราชวงั ในพระบรมมหาราชวงั มีอาคาร 4 หลงั ท่ี
งดงาม ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท
พระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทและวัดพระแก้ว ราชวงศ์จักรีประทับใน
พระบรมมหาราชวังตงั้ แตร่ ชั การที่ 1 ถึงรัชการที่ 8 กฎระเบยี บของ
พระบรมมหาราชวังเข้มงวดมาก การเข้าเย่ียมชมต้องแต่งกายเรียบร้อย
ผู้ชายไม่ควรใส่กางเกงขาสนั้ และเสือ้ แขนกดุ ผหู้ ญิงไม่ควรสวมเส้อื แขนกุด
และกระโปรงสั้น จะตอ้ งสวมเสอื้ ผ้าที่เปน็ ทางการ ควรใส่กางเกงขายาว
หรอื กระโปรงยาว ห้ามส่งเสียงดงั ไมป่ นี ป่ายขนึ้ บนอาคาร ภายในอาคาร
ไมใ่ ห้ถา่ ยรปู หรือบันทกึ วิดีโอ และตอ้ งถอดรองเทา้ วางไว้ทร่ี ะเบยี งกอ่ นเขา้
วดั

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ 13

⽣词 คำศพั ท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 总⾯积 zǒng miànjī
2 平⽅⽶ píngfāngmǐ พืน้ ทที่ งั้ หมด
3 始建 ตารางเมตร
shǐjiàn สรา้ งขน้ึ
4 修缮扩建 บรู ณปฏิสังขรณ์และขยาย
xiūshàn kuòjiàn อาณาเขต
5 规模宏⼤ ขนาดใหญ่
6 建筑 guīmó hóngdà ส่ิงปลกู สร้าง
jiànzhù พระทน่ี ่งั จกั รี
7 节基殿 มหาปราสาท
Jiéjīdiàn พระทน่ี ัง่ ดุสติ
8 律实殿 มหาปราสาท
Lǜshídiàn พระทนี่ ง่ั อาภรณพ์ โิ มกข์
9 阿蓬碧莫亭 ปราสาท
Āpéngbìmòtíng อาศยั อยใู่ น
10 居于 กฎระเบยี บ
11 规矩 jūyú เรียบร้อย
12 整齐 guīju จะตอ้ งไม่
13 不得 zhěngqí
14 ⼤声喧哗 bùdé เสียงดัง
15 攀爬 dàshēng xuānhuá ปนี
16 必须 pānpá ตอ้ ง
17 ⾛廊 bìxū
zǒuláng ระเบยี งทางเดนิ

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปญั ญาภิวัฒน์ 14

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรยี น

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน เลือกนำเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรใ์ นประเทศไทย 1 แหง่ โดยใช้ภาษาจนี ในการนำเสนอ

补充内容 เนอ้ื หาเพ่ิมเตมิ
การเตรียมความพร้อมก่อนนำเทยี่ ว

เตรยี มแผนงาน
มัคคุเทศก์จะต้องตรวจสอบแผนงาน เสน้ ทาง จำนวนนกั ท่องเที่ยว ก่อนเริ่ม

งานควรโทรติดต่อนักท่องเที่ยวเพอ่ื แนะนำตัว และแจง้ ยำ้ เรอ่ื งการนัดหมาย รวมถงึ ให้
คำแนะนำในการเตรยี มตัวท่องเทย่ี วอกี ด้วย

เตรยี มข้อมูล
มคั คุเทศก์จะต้องมขี อ้ มลู เกย่ี วกับสถานทีท่ อ่ งเที่ยวนัน้ และข้อมลู ดา้ นอ่นื ๆ

เป็นอยา่ งดี ควรหาความรเู้ พิ่มเตมิ กอ่ นทำการนำเทยี่ ว

เตรียมกิจกรรมสันทนาการ
ควรจดั กิจกรรมหรอื เล่นเกมต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวลั เล็ก ๆ นอ้ ย ๆ เพอื่

ให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักท่องเที่ยวด้วย
กันและนักทอ่ งเทยี่ วกบั มัคคุเทศก์ดว้ ย หรืออาจมกี ารจัดงานวนั เกดิ ใหก้ ับนกั ท่องเที่ยว
ที่เกิดในเดือนน้ัน เพื่อให้นักท่องเท่ียวรู้สึกประทับใจในความใส่ใจของมัคคุเทศก์และ
บรษิ ัทนำเทย่ี ว

เตรยี มตัวดา้ นความปลอดภัย ขอ้ ควรระวงั สุขภาพ เหตุฉุกเฉนิ
การเตรียมตัวเร่ืองความปลอดภัย มัคคุเทศก์ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้องศึกษาแผนงานเพื่อเตรียมความ พร้อมตรวจสอบข้อมูล

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์ 15

นกั ทอ่ งเท่ยี วด้านตา่ ง ๆ เชน่ อาหารท่ีแพ้ อายุ สขุ ภาพเบอ้ื งตน้ เป็นต้น หากนกั ท่อง
เท่ียวมีภาวะเสี่ยงในการทอ่ งเทย่ี วหรอื การเข้ารว่ มกิจกรรมต่าง ๆ มคั คเุ ทศกจ์ ะต้อง
แจ้งเตอื นก่อนทกุ คร้งั นอกจากนี้ควรเตรียมยาสามญั ประจำบ้าน สำหรับนกั ท่องเทยี่ ว
ท่ปี ่วยระหวา่ งเดนิ ทาง

เตรยี มใจ
ก่อนการนำเที่ยวเราควรเตรียมความพร้อมให้รอบด้านมากที่สุด แต่

เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังน้ันมัคคุเทศก์จะต้องมีสติ และมีทักษะการ
แกไ้ ขปัญหาเฉพาะหนา้ โดยเม่อื พบปญั หาจะต้องคำนึงถงึ ประโยชนข์ องนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ บรษิ ัทและประเทศเสมอ

การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เทคนคิ การพูด
มคั คุเทศกต์ ้องสามารถดงึ ดดู ผฟู้ ังได้ ดังนัน้ ควรสรา้ งบุคลิกภาพภายนอกให้

น่าสนใจ การแต่งกาย การแตง่ หน้า ท่าทาง ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ อกี ทงั้ ใชน้ ำ้ เสยี งท่ีน่า
ฟัง มลี ูกเล่น ควรใช้สายตาสอื่ ไปยงั ผูฟ้ งั พรอ้ มสังเกตุพฤตกิ รรมของผู้ฟงั วา่ ยังสนใจฟัง
อยู่หรือไม่ ภาษาท่ีใช้จะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพราะผู้ฟังมีความหลากหลาย
เน้ือหาในการพูดจึงควรปรับให้เขา้ ใจง่าย สนกุ และน่าสนใจ

ข้อมูลในการแนะนำสถานที่
การใหข้ อ้ มลู พ้นื ฐาน เชน่ ประวัติความเป็นมา ปที ก่ี อ่ ตง้ั ผกู้ ่อต้ัง ความ

สำคญั ทางประวัตศิ าสตร์ หรือด้านอืน่ ๆ เรอ่ื งเลา่ หรือความเชอื่ ส่วนบุคคล ข้อมูลท่ี
แนะนำควรมีแหล่งอ้างอิงท่เี ชื่อถือได้ โดยคำนงึ ถึงภาพลกั ษณ์ของประเทศ และควรให้
ขอ้ มูลที่เปน็ กลางไม่พาดพิงถึงผู้ใดให้เกิดความเสยี หายหรือก่อใหเ้ กิดความเชือ่ ผิด ๆ

สรุป
มัคคุเทศก์นน้ั เป็นผทู้ มี่ ีหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นผ้ถู ่ายทอดความรู้ ผู้ให้

บริการ นักแสดง นักร้อง นกั บริหารจัดการ นักการทูต ต้องดูแลและเอาใจใส่พรอ้ ม

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ 16

แกไ้ ขปญั หาเฉพาะหนา้ ให้กับนักทอ่ งเที่ยว เพอื่ ให้นกั ทอ่ งเทย่ี วได้รบั ความสะดวก
สบาย ความประทบั ใจกลบั ไป และอยากทจ่ี ะกลับมาท่องเทย่ี วกบั เราอีกคร้ัง

บทบาทของมัคคุเทศก์
นักวิชาการ
นักการทูต
นักบริหาร
นักร้อง นักแสดง

ดูแล ห่วงใย 24 ชั่วโมง ❤ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ❤

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภิวัฒน์ 17

Dì sì kè Wénhuà

第四课 ⽂化

บทที่ 4 วัฒนธรรม

Kèwén : Xià yígè jǐngdiǎn shì Wòfósì, wǒmen qù zuò Tàishì ànmó ba!

课⽂:下⼀个景点是卧佛寺,我们去做泰式按摩吧!

บทเรยี น : สถานท่ีต่อไปคอื วัดโพธ์ิ พวกเราไปนวดไทยกันเถอะ

导游 : 我们到了帕徹独彭⼤寺院,也可以叫卧佛寺,位于⼤皇宫隔
壁,是全曼⾕最古⽼的庙,也是全泰国最⼤的庙宇。卧佛寺
建于1788年,它是泰国最早的⼤学,是医学和泰式按摩的发
源地,这⾥还供奉着巨⼤的卧佛。佛像长46⽶,⾼15⽶,佛
⾝呈⾦黄⾊。

Dǎoyóu : Wǒmen dào le Pàchèdúpéngdàsìyuàn, yě kěyǐ jiào Wòfósì, wèiyú
Dàhuánggōng gébì, shì quán Màngǔ zuì gǔlǎo de miào, yě shì quán
Tàiguó zuìdà de miàoyǔ. Wòfósì jiàn yú yīqībābā nián, tā shì
Tàiguó zuìzǎo de dàxué, shì yīxué hé Tàishì ànmó de fāyuándì,
zhèli hái gòngfèng zhe jùdà de wòfó. Fóxiàng cháng sìshíliù mǐ,
gāo shíwǔ mǐ, fóshēn chéng jīn huángsè.

มัคคุเทศก์ : พวกเรามาถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือเรียกอีก
อยา่ งไดว้ า่ วัดโพธิ์ ต้งั อย่ตู ิดกบั พระบรมมหาราชวัง เปน็ วดั ท่ีเกา่ แก่ทส่ี ดุ
ในกรงุ เทพมหานครและเปน็ วัดท่ีใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย วดั โพธ์ิสรา้ งข้นึ
ในปี พ.ศ. 2331 เปน็ มหาวทิ ยาลยั ท่ีเกา่ แกท่ ่ีสุดในประเทศไทยและเปน็
แหลง่ กำเนดิ ของการแพทย์และการนวด
แผนไทย ที่น่ียงั ประดิษฐานพระพทุ ธไสยาสนอ์ งคใ์ หญ่ องค์พระยาว 46
เมตร สงู 15 เมตร เป็นสที องท้งั องค์

游客 : 听说这⾥的泰式按摩⾮常出名,也是⼀种天然治疗。
Yóukè : Tīngshuō zhèli de Tàishì ànmó fēicháng chūmíng, yěshì yì zhǒng

tiānrán zhìliáo.

นกั ท่องเท่ียว : ผมไดย้ ินมาว่าการนวดแผนไทยของทีน่ ่ีมีชือ่ เสยี งมากและยังเปน็ การ
รักษาแบบธรรมชาติอกี รปู แบบหนง่ึ

导游 : 是,它是泰国古代医学⽂化之⼀。它作为强⾝健体和治疗⾝
体劳损的⽅法之⼀。在 2019 年泰式按摩被列⼊⾮物质⽂化
遗产。

Dǎoyóu : Shì, tā shì Tàiguó gǔdài yīxué wénhuà zhī yī. Tā zuòwéi qiángshēn
jiàntǐ hé zhìliáo shēntǐ láosǔn de fāngfǎ zhī yī. Zài èrlíngyījiǔ nián
Tàishì ànmó bèi liè rù fēi wùzhì wénhuà yíchǎn.

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภิวัฒน์ 18

มคั คเุ ทศก์ : ใช่ค่ะ เป็นหนึ่งในศาสตร์ทางการแพทย์เก่าแก่ของไทย สามารถใช้เป็น
หน่ึงในวิธีการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและรักษาอาการปวดเม่ือย
ร่างกาย ในปีพ.ศ. 2562 การนวดแผนไทยได้รบั การข้ึนทะเบียนเปน็
มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ตอ้ งไมไ่ ดค้ ่ะ

导游 : 按摩后,⼤家觉得怎么样啊?舒服不舒服?

Dǎoyóu : Ànmó hòu, dàjiā juéde zěnmeyàng a? Shūfu bù shūfu?

มัคคุเทศก์ : ทุกทา่ นนวดแล้วเปน็ อย่างไรบา้ งคะ สบายไหมคะ

游客 : 很舒服!做按摩后就觉得有点⼉饿了。

Yóukè : Hěn shūfu! Zuò ànmó hòu jiù juéde yǒudiǎnr è le.

นักทอ่ งเที่ยว : สบายมากเลยครับ นวดเสร็จแล้วรสู้ ึกหวิ ขึ้นมาเลยครับ

导游 : 今天的晚餐是海鲜。因为是⾃助餐,⼤家可以多吃点⼉。明
天的⽇程安排是 7 点起床,8 点吃饭,9 点出发。

Dǎoyóu : Jīntiān de wǎncān shì hǎixiān. Yīnwèi shì zìzhùcān, dàjiā kěyǐ duō
chī diǎnr. Míngtiān de rìchéng ānpái shì qī diǎn qǐchuáng, bā diǎn
chīfàn, jiǔ diǎn chūfā.

มคั คเุ ทศก์ : วันนี้อาหารเย็นคืออาหารทะเลนะคะ เน่ืองจากเป็นอาหารเป็นบุฟเฟต์
ทุกคนทานเยอะ ๆ นะคะ ตารางเวลาของพรุง่ นคี้ อื เจ็ดโมง ตนื่ นอน แปด
โมงทานอาหารเชา้ เกา้ โมงออกเดินทางค่ะ

导游 : 好,⾮常好。如果⼤家准时,我们就能有⼀次愉快的旅⾏。
已经到酒店了,请⼤家下车。下车时请注意安全。

Dǎoyóu : Hǎo, fēicháng hǎo. Rúguǒ dàjiā zhǔnshí, wǒmen jiù néng yǒu yícì
yúkuài de lǚxíng. Yǐjīng dào jiǔdiàn le, qǐng dàjiā xià chē. Xià chē
shí qǐng zhùyì ānquán.

มคั คุเทศก์ : ค่ะ ดีมากคะ่ ถ้าหากทุกทา่ นตรงเวลา ทุกทา่ นก็จะได้เทีย่ วอย่างมคี วาม
สขุ ถงึ โรงแรมแล้ว เชิญทกุ ทา่ นลงรถไดค้ ะ่ โปรดใชค้ วามระมัดระวงั ขณะ
ลงรถ

团长 : 这是您的房卡。如果有什么问题可以给我打电话,或者可以
直接来房间找我们。我和导游的房间是 908 和 909。明天
见!

Tuánzhǎng : Zhè shì nín de fángkǎ. Rúguǒ yǒu shénme wèntí kěyǐ géi wǒ dǎ
diànhuà, huòzhě kěyǐ zhíjiē lái fángjiān zhǎo wǒmen. Wǒ hé
dǎoyóu de fángjiān shì jiǔlíngbā hé jiǔlíngjiǔ. Míngtiān jiàn!

หัวหน้าคณะ : นค่ี อื คียก์ าร์ดหอ้ งของคณุ ถ้าหากมปี ัญหาอะไรสามารถโทรมาหาผมไดน้ ะ
ครบั หรอื มาหาผมทห่ี อ้ ง หอ้ งผมและมัคคเุ ทศก์คือหอ้ ง 908 และ 909
พรงุ่ นเี้ จอกันครบั

游客 : 晚安! 明天见!

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์ 19

Yóukè : Wǎn'ān! Míngtiān jiàn!

นกั ท่องเที่ยว : ฝันดีค่ะ พรงุ่ นี้เจอกัน

⽣词 คำศัพท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语

1 帕徹独彭⼤寺院 Pàchèdúpéngdàsìyuàn วดั พระเชตุพนวมิ ล
มงั คลารามราชวรมหาวหิ าร
2 位于 wèiyú
3 医学 yīxué ตงั้ อยู่
4 发源地 fāyuándì การแพทย์
5 供奉 gòngfèng แหล่งกำเนิด
6 卧佛 wòfó ประดิษฐาน
7 佛像 fóxiàng พระพุทธไสยาสน์
8 出名 chūmíng พระพทุ ธรปู
9 天然治疗 tiānrán zhìliáo มีชอื่ เสยี ง
10 劳损 láosǔn การรักษาแบบธรรมชาติ
fēi wùzhì wénhuà ปวดเม่ือย
11 ⾮物质⽂化遗产 yíchǎn
yúkuài มรดกทางวฒั นธรรมท่จี บั
12 愉快 zhùyì ānquán ตอ้ งไม่ได้
13 注意安全
มีความสุข
ระมดั ระวงั

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรียน

ให้นกั เรียนแบ่งกล่มุ 4-5 คน เลือกนำเสนอสถานทท่ี อ่ งเทีย่ วเชงิ สุขภาพ 1
แหง่ โดยใชภ้ าษาจนี ในการนำเสนอ เชน่ นวด สปาประเภทตา่ ง ๆ บ่อน้ำพรุ อ้ น
เปน็ ตน้

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์ 20

补充内容 เน้ือหาเพิม่ เติม

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนมากข้ึน
เนื่องจากไดร้ บั การบรกิ ารทด่ี แี ละมคี วามคมุ้ คา่ คุ้มราคา
สามารถแบ่งออกเปน็ 2 รปู แบบ ได้แก่
1. การทอ่ งเทยี่ วเชงิ การแพทย์ คอื ไปทอ่ งเทยี่ วเพอ่ื ใช้บริการทางการแพทย์
2. การทอ่ งเทีย่ วเชงิ การสง่ เสรมิ สขุ ภาพ คือ ไปทอ่ งเทย่ี วใน
ลกั ษณะดแู ลสขุ ภาพ เที่ยวธรรมชาติ สปา หรือนวดสมนุ ไพร

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 按摩师 ànmó shī 
2 盐疗 หมอนวด
3 ⽔疗 yánliáo เกลอื บำบัด
4 shuǐliáo วารบี ำบดั
5 泡
6 温泉 pào แช่
7 鱼疗 wēnquán บอ่ น้ำรอ้ น
8 ⾹薰⽔疗 สปาปลา
9 ⾹薰 Yúliáo นวดอโรมา
10 全⾝按摩 xiāngxūn shuǐliáo นำ้ มนั หอมระเหย
11 ⾜部按摩 นวดตวั
12 ⼿部按摩 xiāngxūn นวดเท้า
13 背部按摩 quánshēn ànmó นวดมือ
14 头部按摩 นวดหลงั
15 按摩球 zúbù ànmó นวดศรี ษะ
16 疼 shǒubù ànmó ลกู ประคบ
17 酸 bèibù ànmó
18 痒 tóubù ànmó เจ็บ
瑜伽 ปวดเมื่อย
ànmó qiú จก๊ั จี้ คัน
téng
suān โยคะ
yǎng
yújiā

สาขาวชิ าภาษาจีนธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปัญญาภวิ ฒั น์ 21

Dì wǔ kè Sìmiànfó

第五课 四⾯佛

บทที่ 5 ศาลท้าวมหาพรหม

Kèwén : Jīntiān de xíngchéng shì qù bài Sìmiànfó.

课⽂:今天的⾏程是去拜四⾯佛。

บทเรยี น : แผนการเดนิ ทางของวนั นคี้ ือการบชู าศาลทา้ วมหาพรหม

第⼆天 Dì èr tiān วนั ทีส่ อง
团长 : 早上好!睡得怎么样?

Tuánzhǎng : Zǎoshang hǎo! Shuì de zěnme yàng?

หวั หนา้ คณะ : สวสั ดตี อนเช้า เมอื่ คนื หลับสบายไหมครบั

游客 : 睡得很好!
Yóukè : Shuì de hěn hǎo!

นกั ท่องเทยี่ ว : หลับสบายดีครับ

导游 : 今天的⾏程是去拜四⾯佛,然后在暹罗典范购物中⼼逛街、
吃饭,下午在耀华⼒路逛⼀逛,然后坐船去河滨码头夜市看
看湄南河的风景,最后去看泰拳表演。现在我们到了四⾯
佛。

Dǎoyóu : Jīntiān de xíngchéng shì qù bài Sìmiànfó, ránhòu zài
Xiānluódiǎnfàngòuwùzhòngxīn guàngjiē、 chī fàn, xiàwǔ zài
Yàohuálìlù guàng yi guàng, ránhòu zuò chuán qù Hébīnmǎtóu
yèshì kànkan Méinánhé de fēngjǐng, zuìhòu qù kàn Tàiquán
biǎoyǎn. Xiànzài wǒmen dào le Sìmiànfó.

มัคคุเทศก์ : วันน้ีเราจะเดนิ ทางไปนมสั การศาลท้าวมหาพรหม หลังจากน้นั ไปช้อปปง้ิ
ทานขา้ วท่ี Siam Paragon และในตอนบา่ ยไปชอ้ ปปง้ิ ท่ถี นนเยาวราช
หลงั จากนนั้ ไป ASIATIQUE The Riverfront เพอ่ื ล่องเรอื ดูวิวแมน่ ำ้
เจ้าพระยา และชมการแสดงมวยไทย ตอนน้ีเราได้มาถึงศาลท้าว
มหาพรหมแลว้ ค่ะ

游客 : 我听说拜四⾯佛⼀次可以许健康的、事业的、爱情的与财运
的,是吧?很多中国⼈为了在四⾯佛前许誓还愿⽽多次往返
泰国。

Yóukè : Wǒ tīngshuō bài Sìmiànfó yí cì kěyǐ xǔ jiànkāng de、shìyè de、
àiqíng de yǔ cáiyùn de, shì ba? Hěnduō Zhōngguórén wèile zài
Sìmiànfó qián xǔshì huányuàn ér duō cì wǎngfǎn Tàiguó.

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภวิ ัฒน์ 22

นักท่องเที่ยว : ผมได้ยินมาว่าการไปสักการะศาลท้าวมหาพรหมสามารถขอพรเรื่อง
สุขภาพ หนา้ ที่การงาน ความรักและโชคลาภไดจ้ รงิ ไหม ชาวจนี จำนวน
มากเดินทางไปมาประเทศไทยหลายคร้ังเพ่ือมาแกบ้ น

导游 : 对啊!您可以试⼀试。明年也可以再来泰国还愿。您可以请
舞者跳舞还愿,两个⼈ 260 泰铢,⼋个⼈ 710 泰铢。你可
以看那边,她们在跳舞呢!如果⼤家要许愿可以在那边买⾹
烛和花环。

Dǎoyóu : Duì a! Nín kěyǐ shì yi shì. Míngnián yě kěyǐ zàilái Tàiguó huányuàn.
Nín kěyǐ qǐng wǔniáng tiàowǔ huányuàn, liǎng gè rén liángbǎiliùshí
Tàizhū, bā gè rén qībǎiyīshí Tàizhū. Nǐ kěyikàn nà biān, tāmen zài
tiàowǔ ne! Rúguǒ dàjiā yào xǔyuàn kěyǐ zài nà biān mǎi xiāngzhú
hé huāhuán.

มัคคเุ ทศก์ : ใช่ค่ะ คุณลองดูได้นะคะ ปหี นา้ คณุ กก็ ลบั มาแกบ้ นที่ไทยไดอ้ กี สามารถ
ขอให้นางรำรำแก้บนได้ นางรำ 2 คน ราคา 260 บาท และ 8 คน ราคา
710 บาทคณุ ดูตรงน้ันสพิ วกเธอกำลงั รำ หากตอ้ งการขอพร สามารถซื้อ
ธูปเทยี นและพวงมาลัยตรงนั้นได้คะ่

⽣词 คำศพั ท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 ⾏程 xíngchéng
2 拜 การเดนิ ทาง
3 逛街 bài ไหว้
4 风景 guàngjiē ชอปปงิ
5 健康 fēngjǐng
6 事业 jiànkāng ทิวทัศน์
7 爱情 สขุ ภาพ
8 财运 shìyè หนา้ ทีก่ ารงาน
9 往返 àiqíng ความรัก
10 跳舞 cáiyùn โชคลาภ
11 ⾹烛 wǎngfǎn ไปมา
12 花环 tiàowǔ เตน้ รำ
xiāngzhú ธปู เทียน
huāhuán พวงมาลยั

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภิวัฒน์ 23

课堂活动 กิจกรรมในหอ้ งเรียน

ใหน้ กั เรียนแบง่ กลมุ่ 4-5 คน เลือกนำเสนอวัฒนธรรมไทย 1 อย่าง โดยใช้
ภาษาจีนในการนำเสนอ เชน่ วฒั นธรรมการไหว้ การแต่งกาย เทศกาลหรอื วนั สำคญั
เปน็ ตน้

补充内容 เน้ือหาเพ่มิ เตมิ

การแนะนำวฒั นธรรม เราควรศึกษาเปรียบเทยี บวฒั นธรรมไทยและจนี เพอ่ื
อธบิ ายให้กบั นกั ท่องเทย่ี วให้เข้าใจมากยิง่ ข้ึน มัคคุเทศกค์ วรหม่ันศึกษาหาความรู้
ใหมๆ่ อย่เู สมอ

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 宗教 zōngjiào
2 佛教 ศาสนา
3 道教 Fójiào ศาสนาพุทธ
4 出家 Dàojiào ลทั ธเิ ต๋า ศาสนาเต๋า
5 习俗 chū jiā
6 礼仪 บวช
7 宋⼲节/泼⽔节 xísú ประเพณีนิยม
8 春耕节 lǐyí พิธี ประเพณี มรรยาท
9 卫塞节 Sònggànjié/Pōshuǐjié วันสงกรานต์
10 万佛节 Chūngēngjié วันพชื มงคล
11 三宝佛节 Wèisāijié วันวสิ าขบูชา
12 守夏节 Wànfójié วันมาฆบชู า
13 解夏节 Sānbǎofójié วันอาสาฬหบูชา
14 ⽔灯节 Shǒuxiàjié วนั เข้าพรรษา
15 ⼉童节 Jiěxiàjié วนั ออกพรรษา
16 母亲节 Shuǐdēngjié วนั ลอยกระทง
Értóngjié
Mǔqīnjié วนั เด็ก
วันแม่

สาขาวชิ าภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปญั ญาภิวฒั น์ 24

17 ⽗亲节 Fùqīnjié วันพอ่

18 九世皇驾崩纪念⽇ Jiǔshìhuángjiàbēngjìniànrì วันคลา้ ยวนั สวรรคต
รชั กาลท่ ี 9

四⾯佛 黎明寺

菩提寺 苏泰寺

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น์ 25

Dì liù kè Gòuwù

第六课 购物

บทท่ี 6 ซื้อของ

Kèwén : Rúhé fùkuǎn
课⽂:如何付款

บทเรยี น : วิธชี ำระเงนิ

导游 : 我们已经到暹罗典范购物中⼼了,请⼤家在这⼉集合⼀下。
现在是⾃由活动,⼤家可以在这⼉逛⼀逛,然后下午两点在
这⾥集合。

Dǎoyóu : Wǒmen yǐjīng dào Xiānluódiǎnfàngòuwùzhòngxīn le, qǐng dàjiā zài
zhèr jíhé yíxià. Xiànzài shì zìyóu huódòng, dàjiā kěyǐ zài zhèr
guàng yi guàng, ránhòu xiàwǔ liǎng diǎn zài zhèli jíhé.

มัคคเุ ทศก์ : ตอนนพี้ วกเราถึง Siam Paragon แล้ว เชิญทกุ คนมารวมตวั กนั ตรงนีค้ ะ่
ตอนน้ีเป็นช่วงกจิ กรรมอสิ ระ ทุกทา่ นสามารถเดินเล่น หลงั จากนนั้ เวลา
บ่ายสองโมงใหม้ ารว่ มตัวกนั ท่นี ่ีนะคะ

游客 : 好!导游,请问 100 元等于多少泰铢?

Yóukè : Hǎo! Dǎoyóu, qǐngwèn yìbǎi yuán děngyú duōshao Tàizhū?

นักท่องเทีย่ ว : ไดค้ รบั มคั คเุ ทศกข์ อถามหนอ่ ยครับ 100 หยวนเท่ากบั ก่บี าท

导游 : 100 元⼤概等于 450 泰铢。泰国纸币有 20、50、100、
500 及1000 泰铢,1000泰铢是最⼤的,硬币有 25、50
萨当及1、2、5、10 泰铢。⼤家可以⽤信⽤卡,⽀付宝或微
信⽀付。逛街时要注意⾃⼰的财物安全。

Dǎoyóu : Yìbǎi yuán dàgài děngyú sìbǎiwǔshí Tàizhū. Tàiguó zhǐbì yǒu
èrshí、wǔshí、yìbǎi、wǔbǎi jí yìqiān Tàizhū, yìqiān Tàizhū shì
zuìdà de, yìngbì yǒu èrshíwǔ、wǔshí sàdāng jí yī、èr、wǔ、shí
Tàizhū. Dàjiā kěyǐ yòng xìnyòngkǎ, Zhīfùbǎo huò Wēixìn zhīfù.
Guàngjiē shí yào zhùyì zìjǐ de cáiwù ānquán.

มัคคุเทศก์ : 100 หยวนประมาณ 450 บาท ธนบตั รไทยมี 20, 50, 100, 500 และ
1,000 บาท จำนวน 1,000 บาท คอื คา่ เงนิ มากท่สี ดุ ส่วนเหรยี ญมี 25,
50 สตางคแ์ ละ 1, 2, 5 และ 10 บาทคะ่ ทุกท่านสามารถชำระเงินด้วย
บัตรเครดิต Alipay หรือ WeChat Pay ขณะเดินซ้อื ของกรุณาระวงั ของ
มคี า่ ของตนเองดว้ ยคะ่

游客 : 那家店挂着 50% 是不是打五折呢?

Yóukè : Nà jiā diàn guà zhe bǎifēnzhīwǔshí shì bushì dǎ wǔ zhé ne?

นักท่องเท่ยี ว : รา้ นน้ันตดิ ปา้ ยไว้วา่ 50% คอื ลดราคา 50% ใชไ่ หมครับ

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปัญญาภวิ ัฒน์ 26

导游 : 对,现在有很多促销活动,你看那家曼⾕包店有买⼀送⼀

呢!还有那家化妆品店满 2000 泰铢送⼀⽀⼜红。

Dǎoyóu : Duì, xiànzài yǒu hěnduō cùxiāo huódòng, nǐ kàn nà jiā Màngǔbāo
diàn yǒu mǎi yī sòng yī ne! Hái yǒu nà jiā huàzhuāngpǐn diàn mǎn
liǎngqiān Tàizhū sòng yì zhī kǒuhóng.

มัคคเุ ทศก์ : ใช่ค่ะ ตอนนม้ี กี จิ กรรมส่งเสริมการขายมากมาย คณุ ดสู ิร้านนารายามโี ปร
ซื้อ 1 แถม 1 ยงั มีร้านเคร่ืองสำอางร้านนนั้ ซื้อครบ 2,000 ไดล้ ิปสตกิ
หน่ึงแท่ง

⽣词 คำศัพท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 集合 jíhé
2 ⾃由活动 zìyóu huódòng รวมตัว
3 泰铢 Tàizhū กจิ กรรมอิสระ
4 纸币 zhǐbì
5 硬币 yìngbì บาท
6 信⽤卡 xìnyòngkǎ ธนบัตร
7 ⽀付宝 Zhīfùbǎo เหรยี ญ
8 微信⽀付 Wēixìn zhīfù บตั รเครดติ
9 ⽀付 zhīfù Alipay
10 财物 cáiwù WeChat Pay
11 打五折 dǎ wǔ zhé จ่าย ชำระเงิน
12 促销 cùxiāo ทรัพย์สิน
13 曼⾕包店 Màngǔbāo diàn ลด 50%
14 化妆品 huàzhuāngpǐn ส่งเสรมิ การขาย
15 ⽀ zhī รา้ นกระเปา๋ นารายา
เครื่องสำอาง
แท่ง (ลักษณนาม)

สาขาวชิ าภาษาจนี ธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ 27

课堂活动 กจิ กรรมในหอ้ งเรียน

ใหน้ ักเรียนแบ่งกลมุ่ 4-5 คน แสดงการซื้อขายของให้กบั นักท่องเทีย่ วจนี
โดยใชภ้ าษาจีนในการนำเสนอ

补充内容 เน้ือหาเพม่ิ เติม
คำศพั ท์สินค้าไทยท่คี นจนี นยิ มซอ้ื เป็นของฝาก

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 泰国鸡牌冬阴功酱 Tàiguó
jīpáidōngyīngōngjiàng ซอสตม้ ยำไก่
2 ⼩⽼板海苔 Xiǎolǎobǎn hǎitái
3 ⾹⿐通 สาหร่ายเถา้ แก่นอ้ ย
xiāngbítōng ยาดม
4 泰国施贵宝酸痛膏
Tàiguó เคานเ์ ตอรเ์ พน
5 拌多乐鱿鱼⽚ shīguìbǎosuāntònggāo
Bànduōlè yóuyúpiàn ปลาหมึกอบเบนโตะ
สบผู่ ลไม้
6 ⽔果⾹皂 shuǐguǒxiāngzào
พลาสเตอร์บรรเทาปวด
7 虎牌贴 Hǔ páitiē ตราเสือ

8 椰⼦油 yēzi yóu นำ้ มันมะพรา้ ว
นำ้ มันสมนุ ไพร
9 草药精油 cǎoyào jīngyóu ผลไม้อบแห้ง

10 ⽔果⼲ shuǐguǒ gān ผงปรงุ รส
นมปรงุ แต่งชนิดเม็ด
11 调料粉 tiáoliào fěn
สวนดุสิต
12 皇家牧场⽜奶⽚ Huángjiāmùchǎng ถ่วั ลสิ งอบกรอบโกแ๋ ก่
niúnǎipiàn ยาหมอ่ งสมุนไพรไทย

13 ⼤哥花⽣⾖ Dàgē huāshēngdòu ครมี หอยทาก

14 泰国青草药膏 Tàiguó qīngcǎoyàogāo Ele สลปี ปิง้ มาส์ก

15 蜗⽜霜 wōniú shuāng
16 泰国 Ele 睡眠⾯膜
Tàiguó Ele shuìmián
miànmó

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภิวฒั น์ 28

Dì qī kè Měishí jièshào

第七课 美⾷介绍

บทท่ี 7 แนะนำอาหาร

Kèwén : Zài Yàohuálìlù yǒu hěnduō měishí.

课⽂:在耀华⼒路有很多美⾷。

บทเรยี น : ถนนเยาวราชมอี าหารอรอ่ ยมากมาย

导游 : 我们去耀华⼒路享受美⾷吧!这⾥不但是泰国华侨主要的商
业贸易中⼼,⽽且是美⾷夜市。这⾥是⼀条最热闹的马路,
特别是晚上。

Dǎoyóu : Wǒmen qù Yàohuálìlù xiǎngshòu měishí ba! Zhèli búdàn shì Tàiguó
huáqiáo zhǔyào de shāngyè màoyì zhōngxīn, érqiě shì měishí
yèshì. Zhèli shì yìtiáo zuì rènao de mǎlù, tèbié shì wǎnshang.

มคั คุเทศก์ : เราไปชมิ ของอร่อยที่ถนนเยาวราชกนั เถอะ ที่นไี่ ม่เพยี งแตเ่ ป็นศูนยก์ ลาง
การค้าท่ีสำคญั ของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย แต่ยังเปน็ ตลาดกลาง
คืนท่ีมีอาหารอร่อยอีกด้วย ท่ีนี่เป็นถนนท่ีคึกคักที่สุดโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน

游客 : 导游,这⼉有没有卖燕窝的?刚才我在暹罗没买到。
Yóukè : Dǎoyóu,Zhèr yǒu méiyǒu mài yànwō de? Gāngcái wǒ zài Xiānluó

méi mǎi dào.

นักท่องเท่ยี ว : มัคคเุ ทศก์ครับ ท่นี ี่มีรังนกขายไหม เม่อื กีท้ ่ีสยามผมยงั ไม่ได้ซื้อเลย

导游 : 有啊!有很多卖燕窝的。你可以慢慢挑。
Dǎoyóu : Yǒu a! Yǒu hěnduō mài yànwō de. Nǐ kěyǐ mànman tiāo.

มคั คุเทศก์ : มีนะคะ มีร้านค้ามากมายให้คณุ ไดเ้ ลือก

游客 : 这⾥有泰式炒⾯吗?我想尝⼀尝。
Yóukè : Zhèli yǒu Tàishì chǎomiàn ma? Wǒ xiǎng cháng yi cháng.

นกั ท่องเทีย่ ว : ทนี่ ่ีมีผดั ไทยไหม ผมอยากลองชิม

导游 : 泰式炒⾯的话,我推荐OK泰式炒⾯店。吃完后您可以随便⾛
⼀⾛,⼀边买东西⼀边尝泰国美⾷和甜点。

Dǎoyóu : Tàishì chǎomiàn dehuà, wǒ tuījiàn OK Tàishì chǎomiàn diàn. Chī
wán hòu nín kěyǐ suíbiàn zǒu yi zǒu, yìbiān mǎi dōngxi yìbiān
cháng Tàiguó měishí hé tiándiǎn.

มัคคเุ ทศก์ : ส่วนผัดไทย ฉันแนะนำร้านผัดไทยโอเคค่ะ หลังจากทานเสรจ็ สามารถ
คอ่ ย ๆ เดนิ ซ้อื ของไปชมิ อาหารไทยอรอ่ ย ๆ พรอ้ มกับของหวานไปดว้ ย
ได้คะ่

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภิวฒั น์ 29

游客 : 好的。听说泰国菜很辣,我不吃辣怎么办呢?

Yóukè : Hǎo de. Tīngshuō Tàiguó cài hěn là, wǒ bù chī là zěnme bàn ne?

นักท่องเทีย่ ว : โอเคครับ ได้ยนิ มาว่าคนไทยกนิ เผด็ มาก ผมไม่ทานเผ็ดจะทำยงั ไงดีครบั

导游 : 你可以跟他说“Mai Phet”就可以了。泰国菜以酸、辣、咸、
甜、苦五味的平衡为特点。不能不吃的菜有冬荫功汤、椰汁
嫩鸡汤、咖喱鱼饼、绿咖喱鸡⾁和⽊⽠沙拉。这⾥有很多⽶
其林店,虽然⼈⽐较多,但是⼤家不能错过。

Dǎoyóu : Nǐ kěyǐ gēn tā shuō “Mai Phet” jiù kěyǐ le. Tàiguó cài yǐ suān, là,
xián, tián, kǔ wǔwèi de pínghéng wéi tèdiǎn. Bùnéng bù chī de cài
yǒu Dōngyīngōngtāng, Yēzhīnènjītāng, Gālíyúbǐng, Lǜgālíjīròu he
Mùguāshālā. Zhèli yǒu hěnduō Mǐqílín diàn, suīrán rén bǐjiào duō,
dànshì dàjiā bùnéng cuòguò.

มัคคุเทศก์ : คุณสามารถพูดกับเขาได้ว่า “ไม่เผ็ด” อาหารไทยมีความสมดุลของ
รสชาติทงั้ หา้ รส เปรยี้ ว เผด็ เคม็ หวานและขม เมนเู ด็ดที่ต้องลอง เชน่
ต้มยำ ต้มข่าไก่ ทอดมนั ปลากราย แกงเขียวหวานไก่ สม้ ตำ ฯลฯ ทน่ี ม่ี ี
ร้านมชิ ลินสตาร์ มากมาย ถึงแม้วา่ จะมคี นคอ่ นขา้ งเยอะ แต่ก็ไม่ควร
พลาด

⽣词 คำศพั ท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语

1 美⾷ měishí อาหารอร่อย

2 华侨 huáqiáo ชาวจีนโพน้ ทะเล

3 商业贸易中⼼ shāngyè màoyì zhōngxīn ศนู ยก์ ลางการค้า

4 夜市 yèshì ตลาดกลางคนื

5 热闹 rènao มีชีวิตชีวา คึกคัก

6 燕窝 yànwō รังนก

7 泰式炒⾯ Tàishì chǎomiàn ผดั ไทย

8 推荐 tuījiàn แนะนำ

9尝 cháng ลมิ้ รส ชิม

10 甜点 tiándiǎn ขนมหวาน

11 酸 suān เปรี้ยว

12 辣 là เผด็

สาขาวชิ าภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 30

13 咸 xián เคม็
14 甜 tián หวาน
15 苦 kǔ ขม
16 冬荫功汤 Dōngyīngōngtāng ต้มยำ
17 椰汁嫩鸡汤 Yēzhīnènjītāng ตม้ ข่าไก่
18 咖喱鱼饼 Gālíyúbǐng ทอดมนั ปลากราย
19 绿咖喱鸡⾁ Lǜgālíjīròu แกงเขียวหวานไก่
20 ⽊⽠沙拉 Mùguāshālā สม้ ตำ
21 ⽶其林店 Mǐqílín diàn ร้านมชิ ลนิ สตาร์

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรยี น

ใหน้ ักเรียนแบง่ กลมุ่ 4-5 คน เลอื กนำเสนออาหารไทย 1 อยา่ งโดยใช้ภาษา
จีนในการนำเสนอ สามารถอธิบายรสชาติ วธิ กี ารทำ สว่ นประกอบ หรอื ประวตั ิความ
เปน็ มาของอาหารนัน้ ๆ ได้

补充内容 เนอ้ื หาเพิ่มเตมิ

การแนะนำอาหาร เราควรจะสามารถแนะนำรสชาติ สว่ นประกอบ วิธีทำ
อย่างงา่ ย และเมนูอาหารท่ีชาวตา่ งชาติตอ้ งลอง ไมว่ า่ จะเป็นอาหารรมิ ทาง อาหาร
ประจำท้องถิน่ หรอื แมแ้ ตอ่ าหารแปลก ๆ ก็สามารถทจี่ ะแนะนำได้

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 猪蹄饭 Zhūtífàn
2 鸡油饭 Jīyóufàn ขา้ วขาหมู
3 叉烧饭 Chāshāofàn ข้าวมันไก่
4 芒果糯⽶饭 Mángguǒ nuòmǐfàn ข้าวหมูแดง
ขา้ วเหนียวมะม่วง

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ 31

5 椰奶冰淇淋 Yēnǎi bīngqílín ไอศกรมี กะทิ
6 菠萝炒饭 ขา้ วผดั สัปปะรด
7 咖喱炒蟹 Bōluó chǎofàn ปูผัดผงกะหรี่
8 油炸⾍⼦
Gālíchǎoxiè แมลงทอด
9 泰式罗勒叶⾁末
Yóuzháchóngzi ผดั กะเพราหมูสบั
Tàishìluólèyè

zhūròumò

สาขาวิชาภาษาจนี ธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ 32

Dì bā kè Lǚxíng fāngshì

第⼋课 旅⾏⽅式

บทที่ 8 การเดินทาง

Kèwén : Zài Méinánhé zuò chuán.

课⽂:在湄南河坐船。

บทเรียน : ล่องเรอื ในแม่นำ้ เจา้ พระยา

Ratchawong码头 Ratchawong mǎtóu ท่าเรอื ราชวงศ์
团长 : 请⼤家排队上船,要慢慢⾛,不要着急,上船后要穿救⽣
⾐,安全第⼀。

Tuánzhǎng : Qǐng dàjiā páiduì shàng chuán, yào mànman zǒu, búyào zháojí,
shàng chuán hòu yào chuān jiùshēngyī, ānquán dìyī.

หวั หนา้ คณะ : ทุกทา่ นกรุณาเข้าแถวเพอื่ ขึน้ เรอื เดนิ ช้า ๆ นะครบั ไม่ตอ้ งรีบ ข้นึ เรอื แล้ว
ต้องสวมเส้อื ชูชีพ ความปลอดภยั ตอ้ งมากอ่ นนะครับ

导游 : 湄南河(昭披耶河)是泰国第⼀⼤河,从北流到南,从那空
沙旺府开始,由滨河、汪河、永河、难河 4 条河汇合。全长
1352 千⽶。⼤家可以看到沿河民屋,还有泰式屋。可以拍
照,但是要⼩⼼⼀点⼉。

Dǎoyóu : Méinánhé (Zhāopīyēhé) shì Tàiguó dì yī dàhé, cóng běi liú dào
nán, cóng Nàkōngshāwàngfǔ kāishǐ, yóu Bīnhé, Wānghé, Yǒnghé,
Nánhé sì tiáo hé huìhé. Quán cháng yìqiānsānbǎiwǔshíèr qiānmǐ.
Dàjiā kěyǐ kàn dào yán hé mín wū, hái yǒu Tàishìwū. Kěyǐ pāizhào,
dànshì yào xiǎoxīn yìdiǎnr.

มัคคุเทศก์ : แม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya River) เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย ไหลจากเหนือลงใต้ เรม่ิ จากจงั หวัดนครสวรรคม์ แี มน่ ำ้ 4
สายไหลมารวมกนั ได้แก่ ปงิ วงั ยมและนา่ น ความยาวรวม 1,352
กิโลเมตร ทุกท่านสามารถมองเห็นบ้านริมแม่น้ำและบ้านทรงไทย
สามารถถา่ ยภาพได้แตต่ ้องระวงั หนอ่ ยนะคะ

游客 : 泰式屋真美,泰国古代⼈主要的交通⼯具是不是⼩船?我经
常在泰国电视剧《天⽣⼀对》中看到。

Yóukè : Tàishì wū zhēnměi, Tàiguó gǔdài rén zhǔyào de jiāotōng gōngjù
shì bushì xiǎochuán? Wǒ jīngcháng zài Tàiguó
diànshìjù《Tiānshēng yí duì》 zhōng kàn dào.

นกั ท่องเทีย่ ว : บา้ นทรงไทยสวยมาก พาหนะหลักของคนไทยสมยั โบราณคอื เรือใชห่ รือ
เปลา่ ผมเคยเห็นในละครไทยเร่ืองบุพเพสนั นวิ าสบ่อย ๆ

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น์ 33

导游 : 那部电视剧很⽕的,泰国古代⼈的交通⼯具就是船,到现在
我们的交通⽅式就更多了。外国⼈特别喜欢坐嘟嘟车,⽐较

⽅便的⽅式就是打的、摩的、曼⾕地铁(MRT)和曼⾕轻轨/

天铁(BTS)。如果要省时间我们可以坐摩的,因为曼⾕堵
车很严重。

Dǎoyóu : Nà bù diànshìjù hěn huǒ de, Tàiguó gǔdài rén de jiāotōng gōngjù
jiù shì chuán, dào xiànzài wǒmen de jiāotōng fāngshì jiù gèng duō
le. Wàiguórén tèbié xǐhuan zuò Dūdūchē, bǐjiào fāngbiàn de
fāngshì jiù shì dǎdī、módī、 Màngǔ dìtiě (MRT) hé Màngǔ
qīngguǐ/tiāntiě (BTS). Rúguǒ yào shěng shíjiān wǒmen kěyǐ zuò
módi, yīnwèi Màngǔ dǔchē hěn yánzhòng.

มัคคเุ ทศก์ : ละครโทรทัศนเ์ รอื่ งนัน้ เปน็ ทน่ี ยิ มมากเลยคะ่ คนไทยในสมยั โบราณใชเ้ รอื
เป็นพาหนะค่ะ ตอนนเี้ รามวี ิธีการเดนิ ทางมากขึน้ ชาวตา่ งชาติชอบนัง่ รถ
ตุก๊ ๆ การเดินทางทสี่ ะดวกก็คือน่งั แท็กซ่ี มอเตอร์ไซคร์ ับจา้ ง รถไฟใต้ดนิ
(MRT) และรถไฟฟ้า (BTS) ถา้ หากตอ้ งการประหยดั เวลาเราสามารถใช้
มอเตอรไ์ ซค์รบั จ้างได้เพราะในกรงุ เทพน้นั รถติดมาก

团长 : 我们到了,上岸请注意安全。请⼤家跟着导游⾛。

Tuánzhǎng : Wǒmen dàole, shàng'àn qǐng zhùyì ānquán. Qǐng dàjiā gēnzhe
dǎoyóu zǒu.

หัวหนา้ คณะ : พวกเราถงึ แล้วครับ ข้ึนฝง่ั ระวังด้วย กรณุ าเดนิ ตามมัคคเุ ทศกไ์ ปครบั

⽣词 คำศพั ท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 码头 mǎtóu
2 着急 zháojí ทา่ เรือ
3 救⽣⾐ jiùshēngyī กังวล เรง่ รบี
4 从…到… cóng…dào… เสื้อชูชีพ
5 那空沙旺府 Nàkōngshāwàngfǔ จาก...ถงึ
6 汇合 huìhé นครสวรรค์
7 沿河 yán hé ไหลมารวมกัน
8 交通⼯具 jiāotōng gōngjù เลียบแมน่ ้ำ
9 电视剧 diànshìjù การขนสง่
ละครโทรทัศน์

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปญั ญาภิวฒั น์ 34

10 嘟嘟车 Dūdūchē รถตุ๊ก ๆ
11 打的 dǎdī เรยี กแทก็ ซ่ี
12 摩的 módī มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
13 地铁 dìtiě รถไฟใต้ดิน
14 轻轨/天铁 รถไฟฟา้
15 堵车 qīngguǐ/tiāntiě การจราจรติดขัด
16 严重 dǔchē รนุ แรง สาหัส
17 上岸
yánzhòng ขึน้ ฝั่ง
shàng'àn

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรยี น

ใหน้ ักเรยี นแบง่ กลมุ่ 4-5 คน นำเสนอบอกวิธีการเดินทางในประเทศไทย
บอกวิธีการเดินทางจากสถานท่ีหนึง่ ไปยังสถานที่หนึ่ง โดยใช้ภาษาจนี ในการนำเสนอ

补充内容 เนื้อหาเพิ่มเติม
การเดินทางในประเทศไทย

⻜机 ✈

สาขาวชิ าภาษาจีนธรุ กิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ัฒน์ 35

Dì jiǔ kè Gàobié

第九课 告别

บทที่ 9 การบอกลา

Kèwén : Zài jīchǎng sòng kè.

课⽂:在机场送客。

บทเรียน : ส่งลกู คา้ ทสี่ นามบิน

到河滨码头夜市逛街和看泰拳表演。
Dào Hébīnmǎtóuyèshì guàngjiē hé kàn Tàiquán biǎoyǎn.
ถึง ASIATIQUE The Riverfront ซื้อของและดูศลิ ปะมวยไทย

导游 : 这个景点是最后的景点了。在滨码头夜市有很多东西,还有很
美的景⾊可以拍照⽐如:历史码头、河畔区、摩天轮。摩天
轮,它是湄南河的标志性建筑,⾼达 60 ⽶。⼤家可以随便
⾛,但是晚上七点半必须在摩天轮旁边集合,因为我们团要去
看泰拳表演。

Dǎoyóu : Zhège jǐngdiǎn shì zuìhòu de jǐngdiǎn le. Zài Hébīnmǎtóu yèshì
yǒu hěnduō dōngxi, hái yǒu hěn měi de jǐngsè kěyǐ pāizhào bǐrú:
Lìshǐ mǎtóu, Hépànqū, Mótiānlún. Mótiānlún, tā shì Méinánhé de
biāozhìxìng jiànzhú, gāodá liùshí mǐ. Dàjiā kěyǐ suíbiàn zǒu, dànshì
qī diǎn bàn bìxū zài mótiānlún pángbiān jíhé,yīnwèi wǒmen tuán
yào qù kàn Tàiquán biǎoyǎn.

มคั คุเทศก์ : สถานทที่ ่องเท่ียวแหง่ นเ้ี ปน็ สถานทท่ี อ่ งเทย่ี วสดุ ท้าย ที่ ASIATIQUE The
Riverfront มีของมากมายหลายอย่างและยังมีวิวกลางคืนสวยงามท่ี
สามารถถ่ายรปู ได้ ยกตวั อยา่ งเชน่ ท่าเรอื ประวตั ิศาสตร์บริเวณริมแม่นำ้
และชงิ ช้าสวรรค์ ชิงช้าสวรรคเ์ ป็นสญั ลักษณโ์ ดดเดน่ ของแมน่ ้ำเจา้ พระยา
มคี วามสูง 60 เมตร คณุ สามารถเดนิ เล่นไดต้ ามตอ้ งการ แตเ่ วลา ทุ่มครึง่
คณุ ต้องกลับมารวมตวั กันข้าง ๆ ชงิ ชา้ สวรรคน์ ะคะ เนือ่ งจากคณะของ
เราจะไปชมการแสดงมวยไทยกันต่อค่ะ

游客 : 好的。
Yóukè : Hǎo de.

นักท่องเทีย่ ว : ได้ครบั

导游 : 我们还要等五分钟才可以进去。这段时间我就简单的介绍⼀下
泰国的泰拳吧!泰拳起源于百年前,应⽤于泰国的军队中,⽤
于保护国家。因为泰拳要利⽤整个⾝体当武器。到今天很多年
轻⼈为了健康⽽练泰拳。在⾥⾯禁⽌使⽤闪光灯拍照。我们看
完表演,请⼤家出来在这边集合。我们进去看吧!

สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์ 36

Dǎoyóu : Wǒmen hái yào děng wǔ fēnzhōng cái kěyǐ jìnqù. Zhè duàn shíjiān
wǒ jiù jiǎndān de jièshào yíxià Tàiguó de Tàiquán ba! Tàiquán
qǐyuán yú bǎinián qián, yìngyòng yú Tàiguó de jūnduì zhōng, yòng
yú bǎohù guójiā. Yīnwèi Tàiquán yào lìyòng zhěnggè shēntǐ dāng
wǔqì. Dào jīntiān hěnduō niánqīng rén wèi le jiànkāng ér liàn
Tàiquán. Zài lǐmiàn jìnzhǐ shǐyòng shǎnguāngdēng pāizhào. Wǒmen
kàn wán biǎoyǎn, qǐng dàjiā chūlái zài zhè biān jíhé. Wǒmen jìnqù
kàn ba!

มัคคุเทศก์ : เรายังต้องรออีกห้านาทีถึงจะเข้าไปได้ ตอนน้ียังมีเวลางั้นฉันจะแนะนำ
มวยไทยส้ัน ๆ นะคะ มวยไทยกำเนดิ ข้นึ เมือ่ ร้อยปีกอ่ นและถกู นำมาใช้ใน
กองทัพไทยเพื่อป้องกันประเทศ เพราะมวยไทยใช้ร่างกายทั้งหมดเป็น
อาวุธ ทกุ วันน้คี นร่นุ ใหม่ฝกึ มวยไทยเพ่อื สุขภาพ ดา้ นในหา้ มถ่ายภาพโดย
ใช้แฟลชนะคะ หลังจากชมการแสดงแล้วโปรดออกมารวมตัวกันท่ีนี่
เขา้ ไปดูกนั เลยค่ะ

游客 : 真是⼀场精彩的泰式武术。好棒!我也想练习练习泰拳了。他
们的⾝材很好,看起来很强壮。

Yóukè : Zhēnshì yì chǎng jīngcǎi de Tàishì wǔshù. Hǎo bàng! Wǒ yě xiǎng
liànxí liànxí Tàiquán le. Tāmen de shēncái hěn hǎo, kàn qǐlái hěn
qiángzhuàng.

นกั ท่องเท่ียว : ชา่ งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยทีย่ อดเย่ยี มจรงิ ๆ เย่ยี มมาก ผมอยากฝกึ
มวยไทยขึน้ มาเลย รปู รา่ งของพวกเขาดีมาก ดูแขง็ แรงกำยำ

导游 : 我们来合⼀下影,看这边,再来⼀张。从这⼉到飞机场⼤概

30到40分钟。请⼤家上车。

Dǎoyóu : Wǒmen lái héyīxiàyǐng, kàn zhè biān, zàilái yī zhāng. Cóng zhèr
dào fēijīchǎng dàgài sānshí dào sìshí fēnzhōng. Qǐng dàjiā shàng
chē.

มคั คเุ ทศก์ : พวกเรามาถ่ายรปู หมูก่ นั หน่อยดกี ว่าค่ะ มองทางน้ีคะ่ อกี ภาพนะคะ จาก
ท่นี ่ีไปสนามบนิ ใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 40 นาที เชญิ ขนึ้ รถคะ่

在飞机场 Zài fēijīchǎng ณ สนามบนิ

导游 : 这⼏天我们⾮常⾼兴为⼤家服务。如果有不⾜之处,请⼤家谅
解。

Dǎoyóu : Zhè jǐ tiān wǒmen fēicháng gāoxìng wèi dàjiā fúwù. Rúguǒ yǒu
bùzú zhī chù, qǐng dàjiā liàngjiě.

มคั คเุ ทศก์ : ตลอดหลายมาวันน้ีพวกเรารู้สึกยินดีที่ได้ให้บริการทุกท่าน หากมีข้อ
บกพรอ่ งประการใด ขออภัยมา ณ ทนี่ ี้ด้วยคะ่

游客 : 谢谢,这⼏天你照顾我们照顾得很周到,有机会再见!拜拜!

Yóukè : Xièxie, zhè jǐ tiān nǐ zhàogù wǒmen zhàogù de hěn zhōudào, yǒu
jīhuì zàijiàn! Báibai!

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ 37

นักท่องเท่ียว : ขอบคุณมากครับ ตลอดไม่กี่วันมาน้ีคุณดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ถ้ามี
โอกาสไวเ้ จอกนั ใหมค่ รบั บา๊ ยบาย

导游 : 别客⽓,如果有机会请⼤家再回泰国来玩!我就送到这⼉了!
祝⼤家⼀路平安,再见!

Dǎoyóu : Bié kèqi, rúguǒ yǒu jīhuì qǐng dàjiā zài huí Tàiguó lái wán!
Qiánmiàn jìu shì chūjìngtīng le, wǒ jiù sòng dào zhèr le! Zhù dàjiā
yílùpíng'ān, zàijiàn!

มคั คเุ ทศก์ : ไมต่ อ้ งเกรงใจค่ะ ถ้าคุณมโี อกาสกลับมาเที่ยวเมืองไทยอกี นะคะ ฉนั สง่
พวกคณุ ตรงนค้ี ะ่ ขอใหท้ ุกท่านเดนิ ทางโดยสวสั ดภิ าพ แลว้ พบกันใหม่ค่ะ

⽣词 คำศัพท์

序号 ⽣词 拼⾳ 泰语
1 河滨码头夜市 Hébīnmǎtóu yèshì
2 ASIATIQUE The Riverfront
3 区 qū
4 摩天轮 mótiānlún พนื้ ท่ี
5 标志性 biāozhìxìng ชิงช้าสวรรค์
6 旁边 pángbiān สญั ลกั ษณ์
7 泰拳 ถัดจาก ด้านขา้ ง
8 起源 Tàiquán มวยไทย
9 军队 qǐyuán ตน้ กำเนิด
10 保护 jūnduì
11 武器 bǎohù กองทัพ
12 禁⽌ wǔqì การป้องกนั
13 闪光灯 jìnzhǐ
14 精彩 shǎnguāngdēng อาวธุ
15 强壮 jīngcǎi ห้าม
16 合影 qiángzhuàng แฟลช
17 不⾜ héyǐng วเิ ศษมาก
18 谅解 bùzú แข็งแรง กำยำ
周到 liàngjiě ถา่ ยภาพหมู่
zhōudào ไมเ่ พยี งพอ
อภยั และเขา้ ใจ
ไม่ขาดตกบกพร่อง

สาขาวิชาภาษาจนี ธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ 38

19 ⼀路平安 yílùpíng'ān เดนิ ทางโดยสวัสดภิ าพ

课堂活动 กิจกรรมในห้องเรียน

ใหน้ กั เรยี นแบง่ กลุ่ม 4-5 คน ใช้ภาษาจีนในการแสดงบทบาทสมมตุ ิ เป็น
มคั คุเทศกแ์ ละนักทอ่ งเท่ยี ว โดยเริม่ ตั้งแต่การรับนักทอ่ งเทย่ี วจากสนามบนิ นำเทีย่ ว
ตามสถานทตี่ ่าง ๆ จนถึงส่งนักท่องเท่ยี วกลบั ประเทศ

补充内容 เนอ้ื หาเพม่ิ เติม
สำนวนที่มักใช้ในงานมคั คุเทศก์

序号 句⼦

Gèwèi guìbīn zǎoshang hǎo!

1 各位贵宾早上好!

สวัสดตี อนเชา้ แขกผู้มีเกียรติทกุ ท่าน

Huānyíng dàjiā lái dào tàiguó.

2 欢迎⼤家来到泰国。

ยนิ ดตี ้อนรบั ทุกท่านสูป่ ระเทศไทย

Jīntiān de xíngchéng.

3 今天的⾏程。

โปรแกรมของวนั นี้

Wǒmen xiān qù…, ránhòu…, zuìhòu….

4 我们先去…,然后…,最后…。

พวกเราไป…กอ่ น จากนนั้ ไป…และสุดท้าย…

Xièxie nín de hézuò!

5 谢谢您的合作!

ขอบคุณท่ีทา่ นให้ความร่วมมือ

Qǐng páiduì.

6 请排队。

กรณุ าตอ่ แถว

สาขาวชิ าภาษาจนี ธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น์ 39

Dàjiā yào zìjǐ tí háng lǐ.
7 ⼤家要⾃⼰提⾏李。

ทกุ ทา่ นตอ้ งถือสัมภาระด้วยตนเอง

Lái qí le ma? Qǐng gēn wǒ lái.
8 来齐了吗?请跟我来。

มาครบหรอื ยังคะ กรุณาเดนิ ตามมาค่ะ

Gěi dàjiā yí gè xiǎoshí de shíjiān.
9 给⼤家⼀个⼩时的时间。

ใหเ้ วลาทกุ ทา่ น 1 ชัว่ โมงคะ่

Bié wàng nín de dōngxī.

10 别忘您的东西。

อย่าลมื สงิ่ ของนะคะ

Wǒ xiān bàn rùzhù shǒuxù. Qǐng shāo děng.
11 我先办⼊住⼿续。请稍等。

ฉนั ไปทำเรอื่ งเข้าทพี่ กั กอ่ น กรณุ ารอสักครู่

Dàjiā xiān bǎ hùzhào gěi wǒ.
12 ⼤家先把护照给我。

ทุกท่านกรณุ าสนำหนงั สอื เดนิ ทางให้ฉันคะ่

Nín xūyào bāngmáng ma?
13 您需要帮忙吗?

คณุ ต้องการความชว่ ยเหลือไหมคะ

Wǒ néng wèi nín zuò shénme?
14 我能为您做什么?

ฉันสามารถจะทำอะไรเพอ่ื คุณไดไ้ หม

Qǐng dàjiā ná hǎo suíshēn wùpǐn.

15 请⼤家拿好随⾝物品。

ทกุ ท่านกรณุ าเก็บของมีคา่ ให้ดคี ่ะ

Ānquán dì yī.

16 安全第⼀。

ความปลอดภยั ต้องมากอ่ น

สาขาวิชาภาษาจนี ธุรกิจ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปัญญาภวิ ฒั น์ 40

Xià chē yào xiǎoxīn.

17 下车要⼩⼼。

กรณุ าระวงั ขณะลงรถ

Zhèlǐ bùnéng dàshēng shuōhuà.

18 这⾥不能⼤声说话。

ที่นห่ี า้ มสง่ เสียงดัง

Zhèli bù kěyǐ pāizhào.

19 这⾥不可以拍照。

ทน่ี ห่ี า้ มถา่ ยรปู

Bùyào luàn rēng lājī.

20 不要乱扔垃圾。

หา้ มท้งิ ขยะ

Bùnéng zài gōnggòng chǎngsuǒ xīyān.

21 不能在公共场所吸烟。

หา้ มสบู บุรใ่ี นที่สาธารณะ

Dào jīchǎng yào xiān bànlǐ dēngjì shǒuxù.

22 到机场要先办理登记⼿续。

ถงึ สนามบนิ ต้องทำการเชค็ อินกอ่ น

Yīlù píng'ān.

23 ⼀路平安。

เดนิ โดยสวสั ดภิ าพ

Wǒmen fēicháng gǎnxiè!

24 我们⾮常感谢!

พวกเราขอขอบคณุ เป็นอยา่ งย่งิ

Huānyíng nín zàilái Tàiguó!

25 欢迎您再来泰国!

ขอตอ้ นรบั ทกุ ท่านกลบั มาไทยอีกนะคะ

Suīrán wǒ búshì zuì hǎo de dǎoyóu, dànshì dàjiā shì wǒ yù dào zuì hǎo de kèrén.

26 虽然我不是最好的导游,但是⼤家是我遇到最好的客⼈。

ถงึ แมว้ ่าฉนั จะไมใ่ ช่มัคคเุ ทศก์ทีด่ ที ่สี ดุ แต่ทกุ คนเปน็ ลูกทวั ร์ท่ีดที ่สี ุดทฉ่ี นั เคยเจอมา

สาขาวิชาภาษาจนี ธรุ กจิ คณะศลิ ปศาสตร์ สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ 41

Cānkǎozìliào

参考资料

กรมการทอ่ งเท่ียว. (2020).  งานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมคั คเุ ทศก.์ สบื ค้น 10 กนั ยายน 2563, 
จาก https://www.dot.go.th/home

นายชนิ วตั ร ศกึ ษาภมู ิภาค. (2017).  อาหารไทยทค่ี นจีนชอบ. สืบคน้ 1 สิงหาคม 2563,  จาก
https://chinesefood217.wordpress.com/top-chinese-restaurant-in-china/

นิยามศัพทด์ ้านการท่องเท่ียว. สืบคน้ 1 มนี าคม 2563,  จาก https://chainat.mots.go.th/
download/article/article_20180618135139.pdf

วารชั ต์ มธั ยมบุรษุ . (ม.ป.ป.).  การทอ่ งเทีย่ ว. สืบคน้ 1 มีนาคม 2563,  จาก https://
th.wikipedia.org/wiki/การท่องเทีย่ ว ACCESSTRADE by Interspace. (2020). 
ทำความรจู้ ัก “การทอ่ งเที่ยวเชิงสุขภาพ” พรอ้ มรบั ชาวตา่ งชาตเิ ข้ามาในไทย. สบื คน้ 1
สงิ หาคม 2563,  จาก https://accesstrade.in.th/การท่องเทีย่ วเชงิ สุขภา/

ราชกจิ จานเุ บกษา. (2556).  กฎกระทรวงการอนญุ าตประกอบธุรกจิ นำเทีย่ ว. สบื คน้ 10 กนั ยายน
2563,  จาก https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/strategy/download/
article/article_20170509102429.pdf

Atom. (2556).  องคป์ ระกอบของการทอ่ งเทีย่ ว. สบื ค้น 1 มนี าคม 2563,  จาก http://
rangsimun.blogspot.com/2013/08/5-1.html

Guilin Surat LAKE. (2561).  ใบอนุญาตประกอบธรุ กิจนำเที่ยว เอกสารแรกทีน่ ักท่องเที่ยว ต้อง
พจิ ารณา. สบื คน้ 10 กนั ยายน 2563,  จาก http://www.guilinlake.com/article/ใบ
อนญุ าตประกอบธุรกจิ นำเที่ยว/

TANGMO. (2553).  ความหมายและความสำคญั ของการท่องเทย่ี ว. สืบคน้ 1 มนี าคม 2563,  จาก
http://siamprotuguesestudy.blogspot.com/2010/07/1.html

tripspace. (2017).  อยากเป็นเจ้าของธรุ กจิ ท่องเท่ียวจะเริม่ ตน้ ยังไง. สืบค้น 10 กนั ยายน 2563, 
จาก https://www.tripspace.co/how-to-start-your-travel-business/

Tongthai. (2020). Tongthai. สืบคน้  1 มนี าคม 2563, จาก https://issuu.com/taiguotong
刘必意. (2013).  ศพั ทภ์ าษาจีน : เมนูอาหาร [菜单]. สบื ค้น 1 มนี าคม 2563,  จาก http://

pasajeen.com/ศัพทภ์ าษาจนี -เมนอู าหาร-菜单/

สาขาวิชาภาษาจีนธรุ กจิ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนั การจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์ 42


Click to View FlipBook Version